Snelle hulp voorkwam een scheepsramp mt m Amerikaans schip voer Harwichboot in twééën VIER SLACHTOFFERS KörMdijk Paar in Noorwegen m 16 Mei Verantwoord? Indonesië loopt gevaar als Laos valt (Dulles) GEEN UITBUNDIGHEID, MAAR WARME BELANGSTELLING Schrijf in voor M BEZOEK AAN KERNREAGTORI m Honderden opvarenden^ g^^d i; Van Zeeland heeft een plan Belangrijk voorstel van Noordelijken Aantal ;slacKtoff ers AVaife Levenslang voor twee moordenaars m w DONDERDAG 7 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2458- mesmmmmm Sr:Z :-ï mm. I Amerika overweegt beroep op V, N. STRAATSBURG Rampenfonds steeg tot f HO,7 millioen Aardbeving in Chili Vrij dijkverkeer rond Kruiningerpolder Indonesisch kabinet omzeilt een klip 20 jaar geëist tegen verdachten van moord f Trouw-mars nadert! Inschrijfgeld^ m sm l£Ë m 'Si 0 w "N BÊëÈÊÈÊÈËÊÊMÊÈÊÊÊÈ Moederdagtaart voor Koningin Juliana iSSMSfi S5; Zie verder pagina 3 - Opnieuw mogen wij grote}, medewerking ondervinden.'., bij de voorbereidingen van de derde TROUWrmars .iri Amsterdam' opZaterdag 26-V Mei. Het gehele: technische') apparaat van de Nederland' se Christelijke Wandelsport Bond is ingesc7wkeM orn eënf.L vlotte gang van zaken op des drie parcoursente verzeké- ren. v - - c pfi "0M I# sspac1 Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (8 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertcntie-atd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A, KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN TlAtUM- Geldig •van Donderdagavond tot Vrijdagavond.' NACHTVORST Tamelijk heldere nacht met weinigwind en op"' vele plaatsen' lichte en in het Noordoosten van-'het" land mogelijk zware nachtvorst. Morgen overdag vrijt zonnig weer met een zwakke tot matige Noord oostelijke wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. O O Hoofdredactenr: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT OP 25 April schreven wij een hoofdartikel onder de titel: „Niets Nieuws". De strekking van dat arti kel was, dat er in de Russische poli tiek in wezen niets veranderd was, on danks de schijn van het tegendeel. Eenlezer maakte bezwaren tegen de "strekking van dat artikel. Hü schreef o.m.: Bijna drie jaar lang bid den we privé, op onze vergaderingen, in 'de gemeenschap der kerk, om vrede in Korea; we belijden in ons gebed, dat God de harten van konin gen neigt als waterbeken en dan komt Malenkow na Stalin's dood met een heel ander geluid (neutraal ge zegd) maar toch ook met heel andere daden; en dan zeggen wij: „Maar die vuile communisten menen er natuur lijk niets van". Dan vraag Ik me af: Moeten we niet veeleer danken voor een aanva.i kelijke verhoring van ons gebed en God smeken dat hü de machthebbers onderling vertrouwen schenkt? Wat zijn we toch rare Christenmen sen. aldus verzucht onze geachte cor- Respondent. TO" E hebben die brief een poosje laten liggen. Soms is het zo. dat het verloop van enige tüd het beantwoorden van een brief vergemakkelijkt. Soms is door het enkel verloop van de tijd, het antwoord op een brief vaak gegeven. We willen niet zeggen, dat dit laat ste in de onderhavige aangelegenheid geheel het geval is. Maar het is toch wel zó en wij denken dat onze briefschrijver dat wel met ons eens zal zijn dat het verloop van tijd sinds 25 April onze in het artikel van die dag gegeven visie meer blijkt te bevestigen dan tegen te spreken. Immers in Korea schijnt de zaak weer op een dood punt te zijn geko men. In Indo-China is men ver van een dood punt verwijderd. Maar de beweging daar is inderdaad eatastro- phaal. Niet alleen dat alle Indo-Chi nese staten in de hoogste alarmtoe stand verkeren, nu Laos door de rode vloedgolf dreigt verzwolgen te wor den, ook Siam is kennelijk veront rust en de Britten voelen hun positie op .Malakka bedreigd. De rode vloed rolt Zuidwaarts en zal het bij Malak ka eindigen? Zal Indonesië weerstand kunnen biodcnT Zo is de werkelijkheid. Het was een ander geluid van Malenkow, neutraal gezegd, aldus onze briefschrijver. Wy geloven dat het heel góed is daar maar zo neutraal mogelijk' over te spreken. De daden zijn anders, zegt .onze. briefschrijver. Inderdaad, maar zijn ze beter? Dat is de vraag waar bet over gaat: En. als we dat willen beoordelen, moeten we niet'één daad of één, uit het geheel.-.der feiten, gelicht feiten complex beoordelen, maar daii moeten we de. dingen in hun samenhang trachten te zien. We kunnen Korea niet los zien van Indo-China en het Verre Oosten niet los van het Wes ten. Wij moeten erkennen dat de vrede ondeelbaar is op onze klein gewor den aarde. En we doen goed er van uit te gaan dat God wel de harten van mensen kan neigen, maar dat het communis me als systeem zichzelf gelijk blyft. Er zijn in de loop der jaren, sinds de revolutie van 1917, tal van zwen kingen in de Russische politiek en dé communistische tactiek voorgeko men. Ze kunnen „Jantje huilt en Jantje lacht" spelen. Het Is nodig dat by het beoordelen van de „goede" dingen en de „slechte" dingen in de gaten te houden. Het is nodig dat wij nooit vergeten, dat de Russische politiek tot dusverre steeds is gekarakteriseerd door wat wij dezer dagen aldus zagen geformuleerd: Het versterken van de eigen militaire en economische macht, gepaard aan een' tactiek, die er op gericht is de strijd- wil by de anderen te .verzwakken. Het schijnt ons gerechtvaardigd en verstandig om te constateren'dat hot nieuwe geluid en de nieuwe daden van communistische zy de wonderwel passen in *en aldus geformuleerde politiek. Dan kunnen we wel niet alles ver klaren; Dan kunnen we ook blijven hopen. Maar niet hopen op grond van nieuwe woorden en nieuwe daden, maar hopen alleen omdat God de dra den van het wereldlevén de har ten der staatslieden incluis in Zijn hand heeft. jÉMMÜMl 'hm .'I— Brm ■mM:mÊtÊÊSÊÊÊÊÊM De Verenigde Staten plegen op het ogenblik met verschillende bondgeno ten overleg over een mogelijk- beroep op de Verenigde Naties, om op te tre den tegen de" communistische invasie in het Indo-Chinese koninkrijk Laos. Dit is door de Amerikaanse minister Dulles medegedeeld in de commissia voor buitenlandse aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden. Frankrijk aarzelt op dit punt, omdat een „internationalisering" van de Indo- chinese oorlog zou kunnen leiden tot een invasie van Chinese „vrijwilligers". Dulles herhaalde, dat de aanval op Laos een oorzaak van ernstige zorg was. Het ging volgens hem om meer dan een Franse koloniale kwestie. Thailand Luchtfoto van dc „Duke of York" met in de nabijheid een sleepboot (rechts) cn een motorsloep. De voorsteven van het Engelse schip is geheel weggeslagen. (Telefoto ABf.) De snelheid waarmee vele'schepen gisteren de schipbreukelingen van de „Duke of York", het Engelse lijnschip van de passagiersdienst Hoek van HollandHarwich,te hulp zijn geschoten, heeft een grote scheepsramp voorkomen. „Aan boord hebben zich", aldus vertelden schipbreukelingen bij aankomst in Engeland, „vreselijke tonelen voorgedaan". „Het was een ontzettend gezicht", zei een Amerikaanse brigade-generaal, die met verlof-was uit Duits land en zich ternauwernood kon redden. „Vrouwen en kinderen werden eerst in de reddingboten geplaatst, maar de boten waren zó vol, dat het niet mogelijk was te roeien. Wij hebben enige tijd hulpeloos rondgedreven-in zee, vèr van het wrak, waar de redding in volle gang was. Het was een nacht van verschrikking." j. Velen van de passagiers waren Britten, die van. bezoeken aan oorlogs graven in Nederland terugkeerden. Donderdagochtend vroeg, werd mee gedeeld, dat de toestand van alle ge wonden „bevredigend" was. Zie verder pagina 4 Terstond na de aanvaring snelden reddingboten,' sleepboten en andere schepen te hulp. De „Haiti Victory" nam de „Duke of York" op sleeptouw naar Harwich. Twee sleepboten namen deze taak later over. In de loop van dc dag zijn 91 passagiers te Dover aan land gezet, onder wie Nederlanders, Duitsers, Grieken, Noren, Zweden en Engelsen. De „naiti Victory" voer met 40» passagiers naar Harwich en ging voor de rede voor anker. Met motor boten werden de geredden aan wal gebracht. De Nederlanders H. J. Hoog kamp en J. Held bevonden zich onder deze groep. Zjj hebben verwondingen opgelopen. Ooggetuigen vertelden na aankomst In Engeland, dat zy omstreeks haltvijf een geweldige slag -hadden gevoeld. Naar nader wordt gemeld, hebben in het geheel vier personen by de ramp het leven verloren. Drie van hem stier ven aan boord van- het zwaar gehaven de schip. De vierde, de 54-jarige me vrouw Margo Ansdell, overleed korte tjjd, nadat zij was gered. Zn was, na een week vacantie te Delft, op de terugweg naar haar woning in het Engelse graafschap Buckinghamshire. De namen van de andere drie slacht offers zijn nog niet bekendgemaakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van de vijftien landen van de Raad van Europa hebben Woensdag in beginsel een Belgisch plan aanvaard, dat de.or ganisatie van Straatsburg nieuw leven wil inblazen. Van gezaghebbende zijde is verklaard, dat het plan, door minister Van Zeeland aan het comité van minis ters voorgelegd, de volgende punten be vat: 1. Instelling van een commissie, te vergelijken met de permanente raad van het Noordatlantische "Pact, met Parijs als zeteL .2. Nauwere verbinding tussen de Raad eh de landen van het „Kleine Europa". 3.-Een plan om,het werk van de raad cp. economisch, sociaal, cultureel en ju ridisch gebied te' activeren. De ministers van de vUitien landen hebben nogmaals uiting gegeven aan hun overtuiging,.dat de raad van Euro pa nog steeds -een zeer grote rol te ver vullen heeft by het tot stand brengen van een grotere eenheid in Europa. De bijeenkomst van de ministers ging voor af aan die van de Raadgevende Verga dering van de Raad van Europa, welke heden wordt-geopend. Het Nationaal Rampenfonds heeft tot Woensdagmiddag 110.7 millioen gulden ontvangen. Dinsdag bedroeg de stand 110.4 millioen. In de stijging van gisteren is begre pen een bedrag van ongeveer 195.000 gulden (18 millioen F ranse francs), af komstig van het „Comité de Coordi nation de Secours aux Sinisfcres dans les Pas Bas" te Parijs. De Noordelijke onderhandelaars te Panmoendjon hebben vandaag een, vol gens dc leider van de delegatie der VN., luitenant-generaal Harrison, „belang rijk" voorstel gedaan. De verbondenen verzochten hierop, de onderhandelingen tot Zaterdag te verdagen. Generaal Har rison deelde dit aan verslaggevers mede. Volgens de New Yorkse radio hebben de Noordelijken ingestemd met het voor stel der VN. om na het sluiten van een wapenstilstand de gevangenen, die niet onmiddellijk willen .repatriëren, in Korea te honden. De communisten stellen voor, een re patriëringscommissie, bestaande uit ver tegenwoordigers van Tsjecho-Slowakije, Zwitserland, Polen, Zweden en India, to vormen „teneinde de terugkeer van de gevangenen, die niet binnen twee maan den na het sluiten van een bestand zyn gerepatrieerd, te vergemakkelijken". Een grootgebied tussen de Chileense plaatsen Talca en Conception is' Woens dag door een aardbeving' getroffen. Het vierhonderd kilometer ten. Zuiden van Santiago gelegen Conception-is het mid delpunt van een belangrijk industrieel gebied. De eerste berichten zijn' nog schaars. Volgens de Chileense radio-omroep zijn ten minste veertien slachtoffers geval len. De verbindingen tussen Santiago en het getroffen gebied zijn verbroken. Ge meld wordt dat Conception, Talca en Chilian-het ergst zijn getroffen. Een deputatie van de Nederlandse banketbakkersvereniging heeft, even als vorig jaar, vanochtend op paleis Soestdijk een moederdagtaart voor Koningin Juliana aangeboden. Gtstüréh" verséèeen 'de- 73sf vërllfes- hjst van het informatiebureau van het Ncd. Roodc KmLs. Volgens dé tot deze dag bekende gegevens bedraagt het totaal.aantal slachtoffers nu 1784. Van dit totaal staan 1504 personen genoteerd als geïdentificeerd en- ge borgen en 290 als' vermist. (Het; totaal op SI Maart vermeldde 1150 geidentUieeerden en geborgenen én 633 personen, die als vermist tc boek stonden. Totaal 1783). Buitengewoon druk is thans bet ver keer over :de dijk rond de Kruininger polder, de hoofdslagader - voor het ver keer tussen Goes en Bergen op Zoom. Deze weg is thans vrijgégeven voor alle viérkeer. r-r -. r. ■•■(■■"U" De Vereniging voor Vreemdelingen verkeer merkt op. dat thans ook bezoe kers van buiten Zeeland naar deze-stre ken. - kunnen komen. Zy zullen er -; nog vele bloeiende boomgaarden-' kunnen vinden. Het verkeer tussen Goes en Bergen op Zoom wordt ookonderhouden met bussen, die rijden van Goes tot Krab- bendijke, vanwaar - de passagiers ih de trein naar Bergen op Zoom kunnen overstappen. Na bijna drie uur vergaderen beeft de Indonesische ministerraad Woensdag middag besloten géén vertrouwens votum van het parlement te vragen in zake zyn beleid in de 17 October-affaire. In een officieel communiqué wordt gezegd, dat op de bijeenkomst van Dinsdag tussen de regering en de re geringspartijen het grootste deel van de regeringspartijen blijk gaf van ver trouwen ten aanzien van het regerings beleid in de 17 October-affaire. De, re gering acht dit reeds een voldoende basis om haar taak voort te zetten. De Indonesische procureur-generaal heeft Woensdagochtend sultan Hameng- koe Boewono verhoord met hét oog op zijn rol £n de 17 October-affaire. Het Amsterdamse Gerechtshof heeft vanochtend,-conform de eis, de 39-jarige los-werkman-G..L.;ult Naarden en de ,27-jarlge grondwerker T. J. W. V. uil Hilversumlevenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op de 72-jarige tuinder Manos .Verheul.-.- Ook in .-eerste instantie waren deze. béide, verdachten door-de Amsterdamse Rechtbank tot de zwaarste, straf veroor deeld. h Naar men .zich zal-herinneren waren •het deze beide mannn, die op Woensdag ochtend 20.Augustus j.l. aan de Keizer Ottoweg te Naarden de oude tuinder verzochten;, voor hen pen aantal boeren "koolplanten uit devgrondkietlMdètL'^rérr wijl hij hiermee'bezig*'was'grepen'rij hem vast, dienden hém met een hairier harde slagen op de schedel toe en brach ten/hem met een dolkmes sneden in de polsen en de hals toe. zy ontroofden de oude man vervolgens zijh portefeuille met ƒ:700 en' maakten zich per rijwiel uit de voeten.-Nog voor de tuinder de laatste adem uitblies, deel de hy. terwijl bij'zwaar gewond in zyn tuin lag, aan een andere; tuinder, die voorbijkwam, mee wie de daders waren. (Siam) ,;werd militair bedreigd,- Een. succesvolle invasie in Thailand zou de positie van Birma uiterst precair ma--; ken, de positie van Indonesië1 in .gevaar brengen en op den duur ernstige eco nomische moeilijkheden - veroorzaken voor Japan. - - Immers, Japan moet omzich zelf te kunnen bedruipen, handel dry ven met Zuidoost-Azië. Zou dit gebied onder., de voet worden gelopen, dan zou-j Amerika de Japanners wellicht moeten toestaan, om handel te gaan dry ven methet communistische vasteland, dan - - wel meer geld' uitgeven om Japan' te steunen. - De aanval op Laos, aldus Dulles, pre- tendeert niet eens meer een revolulion- naire beweging te zyn. Het is 'n recht-; streekse militaire aggressie door' strijd krachten, die grotendeels geoefend :en uitgerust zijn in rood China. Intussen heeft minister Dulles aan de ambassadeur van Thailand beloofd; om een verzoek om onmiddellijkelevering van militaire goederen prompt .iö over weging te nemen. In Hanoi zyn vier Amerikaanse „Flying Boxcars" aangekomen/ - een eerste hulp tegen de- communistische indringers in" Laos. (Van onze correspondent) Aan het slot van zyn requisitoir he denmorgen heeft de procureur-generaal bij het Arnhemse Gerechtshof, mr N. S. Hoekstra, zowel tegen de 43-jarige koop man H, PI., als tegen de 33-jarige los werkman M. C. P., beiden uit Bussum, die opnieuw terecht stonden voor de laaghartige moord op de boswachter A. v. a. Schagt uit Hilversum op 17-Juni 1947,.20 jaar gevangenisstraf geëist. Hjj achtte beiden even. schuldig. Tjjdens de behandeling der zaak, waarbij vijf getuigen, werden gehoord, deden zich ondanks het scherpe verhoor geen nieuwe gezichtspunten in deze ge ruchtmakende zaak voor. Woensdagmiddaghebben koningin Juliana en prins Bernhard een krans gelegd bij het monument voor de Noorse strijders, die sneuvelden in de strijd tegen de Duitsers. Deze plechtigheid vond plaats in het oude Akershus Fort in Oslo. Rechts koning Haakon, Het teas een ontroerend ogenblikwaarbij dui- zenden Noren vertegenwoordigd waren. (Telefoto A.N.P.) j^ONINGIN^JDLIANA EN PRINS BERNHARD zijn gisteren, zoals we in een deel .onzer'' edities Jreeds meldden, om 12.04 uur. per vliegtuigj bestuurd door majoor Sonderman, in Oslo aangekomen voor, een officieel bezoek, van drie dagen aan Noorwegen. De Koningin, en de Prins werden op het vliegveld hartelijk begroet door de SO-jarige koning Haakon en diens- zoon, kroonprins Olav. Dc< koning en dé kroonprins waren beiden gekleed in admiraalsuniform. Koningin Juliana droeg, een licht-grijze 'japon, een bontjas en een groen hoedje met voile. Prins Eemhard was in het uniform.van géneraal van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. - i Na de inspectie van de erewacht droegen de Koningin en Prins geza menlijk een grote krans van witte an jers, die aan de voet van het 'monu ment werd neergelegd.1 Het was1 een ontroerend ogenblik, treffend door de eenvoud,, passend bH. het sobere ge denkteken voor "de Noren, 'die' hun le ven gaven voor-de strijd om de vrij heid. De krans had twee gróte linten in de róod-wit-blauwe kleur, metop het- 'ene een gouden J eh op het andere een gouden B. Onmiddellijk na aankomst vertrok het koninklijk gezelschap - per auto; naar het kastéél van de" koning 1» Oslo, Koningin'; Juliana èn koning Haakon hadden plaats ogenomen in de eerste auto, prins Bernhard en kroon prins Olav in de tweede: Na i.ten paleize te hebben geluncht, brachten Koningin en Prins een be zoek aande oude vestingAkershus, waar tydens de Duitse bezetting veie Noorse verzetsstrijders werden gedood. Het was des middags in de stad .vèel drukker dan bij de aankomst.- Langs destraten naar de vesting stonden ve len de koninklijke bezoekers af te wachten. ,v- f - y UL. J jAt* ssf 7;. Ct -:? >- té "W SI - - - A jr.v Hierna maakten de koning met ko ningin Juliana'en de. Prins - met. kroon-, prins Olav een kleine wandeling langs een der wallen, vanwaar men een prachtig uitzicht op fjorden en havens heeft. - Om kwart voor vier vertrokken -de koninklijke bezoekers met hun gevolg naar het stadhuis van Oslo, Duizenden stonden hier in het drukste gedeelte van; de Noorse hoofdstad de koninklijké gasten op te wachten. wórdenWpffiÊ Ml -- De straks JobUerendé; hoéféL' stedelijke afdeling van 'de'EHBO. j; tal van tamboers- eh pljpéfcorp-^; sen verlenen medewcrking. ala-v;.- mede en dat niet in de laalste plaats gemeentelijke autori- r teller, enpolitie; Destart jyoói^i de deelnemers aan dé 30.-„én; 80 km heeft plaats uit het Hervormd Lyceum, ln- de JBrahmsstraat^,' de -|ongeren, die de afstMdvan|v; lO km1 wandelênj -rullen mtdèj; Prinses Beatrix-ichóol ta ;déf|'J>& ^-4C;:C<«meéBtrt*tevvértrekken;jj. - Alle - deelnemers -• moeten t'*1eh>- echter, la '.de 'BrahmsstriHrf%-'s4Tf - melden.-•..'.'--i-;--?JYiAsréi*? "De startbureaux-'Lyceum^en;; Beatrixschool, waar- 'tevens ;«byS garderobe, aanwezig, is, zyn-van'|; 1.30 af geopend.;Het:'lhschfftftiërf5 reau aan de start sluitte 'S uurr^ - i Fietsenkanpén stald in de stalling van de R|jkiP verzekeringsbank,.Apollolaan 15. De inschrijfgelden bedragenrl^H Voor deelnemers tot 'en met" 14' 1 jaar 0.50. Véat deelnemers: van15* Jaar. - en ouder ƒ1. Er kan. worden ingeschrevenj;: bij: '- Dagblad Trouw, N.- Z. Voor.,*:;; burgwal225, Amsterdam;: V Dagblad'.Trouw, Ged,':.püdéi^ ;'Gracht.'-Më'"Haarlemr:?^fg||^f Dagblad Trouw, HuygëiaJiT},; - - plein L Den Haagl' -' Dagblad Tronw, Wittende;,! Withstr. 30. Botterdam. ijJiiSg.- Dagblad Tronw, v Gwrnen-;,. markt 16,Utrecht. Dagblad Trouw;f Wéstento"®l gel 25, Groningen. pV. Dagblad Trouw, Hoofdstraat é- 102, Apeldoorn. Dagblad Trouw, Scheffer-';: r:;5^';plëln'"3,^Dófdrëöht^j?#^^® Dagblad Trouw, Melkmarkt 34, Zwolle, '- Dhrl E.'Vl dj Stal, Hoofdweg 416 L Amsterdam. - Dhr. J.' G. van As, FrankUn-^f straat 159, Den Haag. Ook kan worden'irigeschrew dóór het Inschrijfgeld ''ervérféés maken aan „Dagblad TrouwtAm- -g sterdam*' - per postwissèr ófï pér giro op postgiro No. 412739'of op gemeente- giro A'dam T-500., Qp de -postwissel of "-de ;girosbrpi^i|® dient te worden vermeld: a) Inschrijfgeld Trouwfmars. b) Of ingeschreven.-<wordt .voor,;i 10, 20 of -30 c) Voor de hoeveelste, maal,aan de Tröuw-ihars 'J wórd' T::,T;:"-gèhómen^*t-^'^^^SfS^Mpé Na 12 Mei wordt het inschryf.;,- i geldmét'. 10" cènt' verhoogd: ■''éj 3|| ?Êf>. ir>.- Het hoogtepunt van het koninklijk bezoek aan Noorwegen vormde heden morgen -' het bezoek aan het Noors- Nederlandse Instituut '!voor Atoom energie teKjeller ten Noorden van Oslo. Om half elf reed men in auto's van het Koninklijk Paleis naar Kjel ler, waar de bezoekers 'rond 11 uur arriveerden. Er werd in Noorwegen endoor de Noorse en Nederlandse wetenschapsmensen van het "Instituut gróte betekenis gehecht aan dit be zoek, waar de Koningin en Prins voor het eerst het prachtige resultaat van de samenwerkingvan twee .kleine landen konden zien. 'Zij werden in het instituut ont vangen door de Noorse - directeur Gunnar Randers en de Nederlandse professor dr. J. M. W. Milatz.-; Alvorens de inrichting van bet in- stituut: en de verscheidene laboratoria te bezoeken, luisterden dé Koninklijke gasten naar een korte uiteenzetting van het belangrijke onderzoek dat is en wordt verricht en dat noch^'doór Noorwegen, :noch door Nedérland'"; atef leen zou kunnen worden gedaan. ;:'Na de/laboratoria të,''.hebb&||§i>j^8 zocht, waar de Nederlandsephys'icëu aan Koningin en Prins werden voorr./ij gesteld, vormde het bezichtigen'.'^vanw de kernreactor het hoogtepunt van SÖtÉ bezoek. De koninklijke! gasten zagen''; de reactor in werking.Ér wérdèh' ein-j. kele keline zilveren Viking-scheepjes in de reactor geplaatst," .die!" dóór >de^g straling radio-actief werden; Na die|-; - korte straling te hebben'.óhdérgaa^^ werd aan de Kóningin en aan de'Prins een bestraald zilveren Viking-schéépjèS aangeboden. DaarbijwerdGdeiKo'-j-' ninklijke -bezoekers de' verzekéring; gegeven, dat de radio-activiteit ido, het korte proces nog te klein is^iÜanl dat zy van enige schade zouvkurinehi zijh. Na een! paar maanden zal -deSl, radio-activiteit der scheepjes.;.:gehëel*i: zyn. verdwenen. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1