on over regeling Ar ie in Bi ever terug Nederland Een vraagteken De middenstand in het rampen Koningin en Prins woonden gala-voorstelling bij Nieuwe militaire vliegtuigen voor Nederlaucl öp komst? Rotterdammers Zwitsers schip verklaarden „besmet" Parlementaire commissie dringt aan op doeltreffende maatregelen Turkse autobus in ravijn gestort Olieslagerij ging in vlöminen op Levertraan bij het afscheid Krijgt Nederland atoomwapens? Gevecht met heer* op kermis VRIJDAG 8 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2459 r~7~ 1 Weerbericht Rampenfondsgisteren f 110,9 millioen 824 Canadese jeeps voor Nederland Eenmaking Europa moet doorgaan Sluitstuk^ van een drukke dag Solidair met 15.000 stakers in Bremen Is Vassili Stalin gevlucht Gebrek Ongelukkig 43 DODEN "M w4. a RIE BEEVER, de enige Nederlandse vrijwilliger van het Neder- Iandse detachement van de Verenigde Naties, die door de Noord-Koreanen gevangen was genomen en thans is uitgewisseld, is gisteravond-om kwart voor acht met het lijntoestel van de K.L.M. uit Djakarta op Schiphol teruggekeerd. Hij werd op het platform begroet door zijn vrouw en zijn twee dochtertjes; Straatsburg en Moskou Minister hult zich in raadselen Helfrich bij Eisenhower Vijfinillioenste bezoeker op Schiphol v' Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tclef. 29215 (3. L» Postbus 1112 Postgiro No. 424519 JOachtcndicnst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424S67 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: Tel 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 113488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.18 pee maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13. cent Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. ZELFDE WEERTYPE ".'.'ill Wisselend bewolkt met enkele verspreide buien. Overwegend matige Noordelijke wind. Vannacht plaatselijk lichte nachtvorst. Morgen overdag onge-^ veer dezelfde temperaturen'als vandaag. O O Hoofdredacteur: Dr. J.A. H. J.S. BBuiNS SLOT.'/. I N „Het Vrije Volk" van Woensdag jl. stond een klein hoofdartikeltje, getiteld: „Meubelen en Huis". De inhoud is als volgt: Het debat in de Tweede Kamer over de Europese Politieke Gemeen schap heeft onderstreept dat er in ons land vrijwel eenstemmigheid bestaat over het standpunt dat Nederland in deze aangelegenheid van meet af heeft ingenomen. Een Europese grondwet met staatkundige bestuurs organen, maar zonder een sterker economische, samenhang dan de hui dige is als een leeg huis zonder meu belen; uitbreiding der functionele Europese integratie zonder staatkun dige bovenbouw is als een stel meu belen zonder huis. Maar die overweging mag natuur lijk geen beletsel zijn om zowel aan het huis als aan de meubelen voort te werken. Want beide hebben we in .elk geval nodig". r»(T artikeltje grijpt terug èn door het hier gestelde probleem èn door de gebruikte beeldspraak, op het Kamerdebat van eind April over deze dat debat was door de heer Oud gezegd dat het politieke gebouw dat men gaat optrekken zonder een be hoorlijke economische grondslag en daarbij doelde de heer Oud op de economische integratie gevaar loopt een vaste grondslag te missen. - De heer Nederhorst kwam daarop betogen dat deze vergelijking met helemaal opging. Hij zeide: „Ik zou de vergelijking met het huis wel wil len aanhouden, maar dan zeggen: Een politieke integratie, die niet tegelij kertijd is een economische integratie, -is niet een huis met een wankel fun dament. Neen, het is een leegstaand huis. Het is nu onze taak, dat huis te meubileren met economische be voegdheden". Verder sprak de heer Nederhorst over een punt door de heer Ruygers naar voren gebracht, toen hij zeide: Ik zet vooralsnog achter de stelling „geen politieke integratie zonder eco nomische integratie" een vraagteken. Daarover zeide de heer Nederhorst het volgende: „Stel eens het alleron gelukkigste geval, dat het ons met zou gelukken meer té krijgen dan ui dit statuut is opgenomen en dat wij dus krijgen een leegstaand huis, dat alléén maar is een politieke integra tie, en -wij dus moeten afwachten, wat er óp economisch gebied nog komt, k dan" deze zaak voor óns volkomen oninteressant geworden? Dan zet ik, -".-mêt-de heer Ruygers, daar een vraag teken achter". - Ter verklaring haalde de heer Ne derhorst de Benelux er bij. Hij zei: Wat zou het al. niet een voordeel zijn als wij in Beneluxverband de proble men. in een Benelux-Volksvertegen- woordiging konden bespreken en wanneer wü dan een executieve raad van Ministers hadden met verant woordelijkheid jegens het parlement. Dan konden we die ministers ook al hadden we geen gemeenschappe lijke handels- en dollarpolitiek en anderedergelijke dingen in die volksvertegenwoordiging ter verant woording roepen.cl Op deze "opmerkingen ging minister Beyen ia. H« maakte de vergelijking weer anders. Hij zei: Het is niet een kwestie van hüis en meubelen. Een politieke - integratie, zonder economi sche integratie is;niet een huis,, maar een. schuur,, een tentoonstellingshal. Men' redt het niet mét meubilering. Het geeft niets of men daar later wat in rolt -Want als het bouwwerk aan zijn doel zal beantwordén; als het een huis zal zijn, moet de politieke autoriteit "economische bevo'egdheden hebben.' Anders;' aldus de minister, is de zaak voor Nederland niet accep tabel. 1 Wjj kunnenniet zeggen dat al deze beeldspraak de zaak bijzonder ver helderd heeft. Waarschijnlijk zou iedereen duidelijker hebben kunnen zijn als mén zich- daarvan had losge- Maar nu „Het Vrije Volk" na an- derhalve week meent de beeld spraak" van "de heer Nederhorst te móeten verdedigen, is het toch goed er iets van te zeggen. De, Nederlanders, hebben in Straats burg,' "bij 'monde van :.de heer Vixse- boxse unaniem dus inclusief de heer Nederhorst uitgesproken dat zij de totstandkoming ener Europese Gemeenschap; zonder voldoende ga ranties dat integratie op economisch gebied zich in een noodzakelijk ge oordeeld snél tempo voltrekt, niet aanvaardbaar achten. Dat betekent, naar ons gevoelen, en dat lijkt ons niet voor tegenspraak vatbaar, dat ;men een politieke inte gratie zonder economische integratie een ondeugdelijk en verwerpelijk iets vond. Tevens sprak men: uit dat het bestaande ontwerp de hier bedoelde garanties nog niet bevatte. Wat bedoelt de heer Nederhorst nu met zijn: beeldspraak? Heeft hij zich nu losgemaakt van de vérklaring van de heer Vixseboxsé? En wat bedoelt „Het Vrije Volk", met de verdediging van de beeldspraak van de heer Ne derhorst, nadat minister Beyen die had afgewezen? In de meeste gevallen weten de getroffen middenstanders in het watersnoodgebied niet eens, tot welke instantie zij zich moeten wenden voor de afwikkeling van schadegevallen en de regeling van bijzondere voorzieningen. Ook de besturen van de organisaties van de midden stand kennen de weg niet, die de middenstanders moeten gaan om voor deze bijzondere voorzieningen in aanmerking te komen. De ambtenaren in de diverse gemeênten zijn er zelfs niet van op .de hoogte. Het is gebleken dat de middenstander, zelfs indien hem de weg wordt gewezen, zijn doel niet kan bereiken, omdat de ambtenaren hem meestal bij het begin de pas afsnijden met de opmerking, dat zij óver een regeling niets gehoord hebben, of dat zij, indien zij hiervan wel gehoord hebben, geen toestemming hebben om deze regeling toe te passen. Het bovenstaande is een opmerking missie voor de. Middenstand, waarvan van de Commissie voor de Watersnood de Staatssecretaris voorzitter is, zacht- uit de Tweede Kamer der Staten-Gene-1 zinnig, indien het kan, doch hard, in- Helemaal duidelijk is dat-niet. Temeer is dat niet duidelijk omdat het .voorbeeld dat de heer Nederhorst koos en dat ontleend was aan de Be- nelux-verhoudingen, o.i. niet bewyst Wat hij bewijzen wilde. De heer Nederhorst zei nl. dat als we een Benelux-Parlement en een Be- nélux-executieve, zonder reële eco nomische bevoegdheden hadden, wij een stuk verder zouden zijn. Tege lijkertijd om die vooruitgang te demonstreren sprak hij van een Benelux-ministerraad met verant woordelijkheid tegenover een Bene lux-Parlement. Men moet daar toch tegen in bren gen dat zulks een innerlijke tegenstrij digheid is. Immers als er geen econo mische bevoegdheden zijn toegekend, bestaat er op dat stuk geen verant woordelijkheid. Want men kan alleen it^e^antw'^^-'l-',:^,- "ie men met raai, in een door haar gepubliceerd overzicht van de besprekingen der Com missie met de Staatssecretaris van Economische Zaken en de directeur- generaal voor de Middenstand over een aantal aangelegenheden, de midden stand in het rampgebied betreffende. Aanleiding tot deze bespreking was de ongerustheid in - de middenstand over het uitblijven van de schaderege ling. Uitingen van deze ongerustheid hadden de Commissie vele malen en in verschillende vormen bereikt. Ook hadden verschillende leden van de Commissie zelf bemerkt, dat, indien zij voor middenstanders, die hun be middeling hadden ingeroepen, bij de departementen aan/klopten, het resul taat van hun pogingen, hoe hulpvaar dig men. zich ook van de zijde van deze departementen betoonde,-uiter mate .gering was. Dit had de Commis sie met veel zorg vervuld. Deze zorg. betreft niet de vraag of er schadevergoeding zal worden uitge keerd immers, daarvan was iedereen wel overtuigd maar wel de wijze •waarop, de snelheid waarmede, en langs welke wegen tot een bevredigen de oplossing van deze problemen kan worden gekomen. Bij de Commissie bestond deindruk, dat het als een gebrek aangemerkt moét', wórden, dat verschuilende minis teries, zoals die' van Financiën, van Maatschappelijk Werk en van Econo mische Zaken, bij deze problemen zijn betrokken. Van een goede coördinatie is naar haar mening weinig of geen sprake. Het is de Commissie van verschillen de zijden onder het oog gebracht, dat op vele plaatsen de. schade nog niet eens is opgenomen. De Staatssecretaris verklaarde, dat, of schoon kort na.de ramp de coördinatie minder -goed was, deze thans in' de top zeer goed genoemd mag-worden. Er is naar zijn mening voldoende overleg. De schildering van de feiten zoals hierbo ven is geschied, bevreemdde hem. enigs zins. Uiteraard had het directoraal-ge- neraalvoorde Middenstand weieens vage klachten vernomen, doch een zo somber gestelde uiteenzetting had hij niet verwacht. De kwestie van de schade-aangiften bij de rampschadebu- reaux is een zaak van Financiën en:de Staatssecretaris was bereid de concrete klachten met 'financiën op te nemen. Overigens achtte hij het begrijpelijk, dat niét alle moeilijkhedentot een oplos sing gebracht-kunnen'worden zolang de Watersnoodschadewet. niet tot stand is gekomen. Het wachten op de totstandkoming van deze wet achtte de commissie zeer ongelukkig. Zij opperde de mogelijk heid, dat de. interdepartementale com- dxen het moet, op de deuren van de verschillende departementen zou kunnen kloppen om deze zaak in beweging te brengen. De Staatssecretaris bracht naar voren, dat het weliswaar nuttig kan zijn de interdepartementale commissie voor be paalde problemen bijeen, te roepen, doch dat anderzijds persoonlijk overleg in vele gevallen goed. werkt, en zelfs beter en meer bevredigend. Van de zijde der Commissie werd-ver- volgens naar voren gebracht een lijst van verschillende soorten schade. vrnlke specifiek de middenstand betreft. Het bleek telkenmale, wanneer de le ien van. de commissie zich voor een bepaald geval wenden „bij voorbeeld, tot de Ministervan Maatschappelijk Werk. of tot hoge.ambtenaren:van zijn depar tement, dat voor zeer vele gevallen wel regelingen en richtingen getroffen zijn en dat aan de uitvoering hiervan niets in de weg staat. .De conclusie is, dat hetgeen'boven aan' de top van de pyra mids klopt, aan.de onderkant of niet begrepen wordt, ofwel, dat het contact tussen hoog en laag ergens wordt on derbroken. De Staatssecretaris -was bereid met an dere departementen te overleggen, of het niet mogelijk is een eenvoudige publi catie samen te stellen, ten behoeve van rampslachtoffers,waarin de .diverse ge troffen -regelingen .worden... samengevat-, Ir.tussèrTTiad de staatssecretaris de "CertA» trale middenstandsorganisaties reeds vol ledig laten documenteren, waardoor de- Bij Bitlis in Oost-Anatolië (Turkije) is een autobus in een ravijn gestort- 43 Inzittenden' zijn om het leven gekomen. Men heeft de lijken, van vier slacht offers kunnen bergen- De 39 anderen zijn door de rivier, die door het ravijn stroomt, meegesleurd.' (Van onze correspondent) In de nacht van Woensdag op Donder dag is brand;>uitgebroken aan het Wees- perzandpad onder de gemeente Weesper- karspeL -- De olieslagerij „De Gaasp",gedreven door de gebr. Gort te BadhoeVedorp, ging bünr geheel in -. vlammen op. Alleen de silo en de machinekamer konden behou den worde -Dr. leiding van de blussing berusttte bij de commandant der brand weer uit Weesperkarspel, de heer H. Ottei Deze oordeelde het nodig, assis tentie in te roepén van de brandweer uit Weesp, Diemen en van de LSK, ge legerd te Weesp. Om zes uur heden ochtend was men de brand meester en konden de korpsen uit de omliggende plaatsen inrukken. Tot gisteren was,ln het Nationale Ram penfonds een bedrag van f 1105 millioen bijeengebracht.'.Ditis'ten opzichte van dc vorige dag-weer een-vooruitgang van twee ton. Si Donderdagmorgen hebben HM* Konin gin Juliana en ZJCJi. Prins Bemhard een bezoek gebracht aan het Noors—Ne derlandse instituut voor atoom-energie. Tijdens het bezoek, v.ljut.: professor Milalz, Prins Bemhard, Koningin Ju liana, de directeur Gunnar Renders en de Amerikaan Reynolds. ze in de gelegenheid zijn haar leden voor te lichten. - -De Staatssecretaris kon op een deabe- treüend^ ~y£aagwensdo4eiem (iaj:. yan de zifqè'"t^Trcn«'*rggering'la(eti'li(?g;Raj:ibe'u."' fonds contact was -. opgenomen "over het vraagstuk van.de immateriële, schade. „Ja dat is hij!" riep de 30-jarige mevrouw Agnes Biever en ze holde naar de trap voor het vliegtuig. Een seconde later hield Arie Biever zijn vrouw lang in zijn armen. Vervolgens kregen de kleine Bievertjes, Annetje en Beppie, resp. 4 en 3 jaar oud, tot grote voldoening van de vele pers fotografen, een knuffelbeurt; en daar- Canada zal 824 gereviseerde jeeps uit de laatste oorlog naar Nederland stu ren binnen het kader van zijn hulpverle ningsprogramma ad 324 millioen dollar aan Europese bondgenoten. De eerste zen ding is reeds onderweg; de laatste zen ding zal 18 Mei" verscheept worden. betrekking tot, de zaak in kwestie be voegdheden heeft. Het komt ons daarom voor dat mi nister Beyen gelijk had. En het komt ons ook voor dat de opvatting van de heer Nederhorst en zelfs het vraag teken van de heren Ruygers en Ne derhorst onvoldoende uit de verf ge komen zijn. En het artikel in „Het Vrije Volk" heeft tot verheldering ook nog - niets bijgedragen. De ministers van Buitenlandse Zaken van West-Europa zijn het er gisteren over eens geworden, dat de taak van de unifi catie van Europa door het huidige Rus sische vredesoffensief niet 'onderbroken behoort te werden. Dit besluit was vervat in de tekst van een politieke boodschap der ministers van de 14 landen van de Raad van Europa. Het'einde van de vergadering der mi nisters viel samen met de opening van de vijfde gewone zitting van de Raadgevende Vergadering, waar de nieuwe voorzitter, de Fransman de Menthon, begon met de indiening van een motie, waarin een openbaar debat over de Europese politiek ten opzichte van de nieuwe tendenzen in de betrekkingen tussen Moskou en Washington voorgésteld werd!' na was het de vader van Arie, die zjjn teruggekeerde zoon omhelsde. Fas toen kreeg de luitenant-kolonelW. D. H. Eekhout, oud-commandantvan het Nederlands Detachement, gelegen heid- zijn vroegere soldaat Biever de band te drukken en hem té feliciteren met zijn behouden terugkomst in het vaderland. Overgelukkig waifdelde de familie Biever; voor het eerst sedert, twee en een half jaar verenigd, naar de aan komsthal, waar de teruggekeerde vrij williger geïnterviewd werd. Hjj-sprak gebroken Hollands. Ruim 27 maanden gevangenschap in een Noordkoreaans kamp als enige Neder lander was daarvan de oorzaak. Arie spreekt nu Engels en Nederlands door elkaar. Van onze parlementaire redacteur Minister Staf heeft gisteren te kennen gegeven, dat op de laatst gehouden NATO- conterenlie te Parijs niet gesproken is over'het zenden van atoomwapens naar het Europese continent. Wel werden hier over door de militaire autoriteiten mede delingen verstrekt. Deze mededelingen zijn echter geheim. Op, de vraag of minister Staf, in ge- Jtiéderiand-van Amerika atoomwapens 'ifgt, hiêrvaa aan-hét1-parlement' fnede- deling zal doen, antwoorddeminfsterStaf, dat hij zich hiertoe op dit ogenblik niet zou willen binden. Op de vraag of deze kwestie actueel is voor de Nederlandse regering, gaf de minister ten antwoord, dat de pers deze zaak actueel beeft ge maakt De minister hulde zich op dit punt met zijn uitlatingen in raadselen. (Volgens Ass. Press zullen waarschijn lijk nog dit jaar atoomkanonntjn naar Europa worden gezonden. In Oberammer- gau is reeds een cursus voor hoge geal lieerde officieren aan de gang voor de be diening van deze (280 mm.) kanonnen. Wil een land de atoomgranaten voor deze kanonnen of de atoombommen ont vangen, dan moet dat land eerst zijn toe stemming geven. Tot nu toe, aldus Ass. Press, heeft geen enkel land er prjjs op gesteld de atoomwapenen in het bezit te hebben. Ass. Press tekent hierbij aan, dat de reden hiervoor waarschijnlijk is, dat men represailles met atoomwapenen vreest in geval van oorlog. Tevens wordt .opge merkt, dat met de atoomkanonnen ook- niet-atomische projectielen kunnen wor den geschoten. Red.). "v -V' Av'1 De gala-voorstelling welke Donder dagavond ter gelegenheid Van - het koninklijk bezoek aan Oslo werd: ge geven in het Nationale Theater, vorm de een prachtige afsluiting van het ■programma van de dag. Een program ma, dat zich niet kenmerkte dóór, grote manifestaties en veel uiterlijk vertoon, maar dat zeer waardevol en gevarieerd was, al zal het zeker voorKoningin en Prins vermoeiend geweestzijn. Van die moeheid was evenwel de; ge hele dag niets te merken. Kgningin en Prins toonden- een levendige belang stelling voor alles, .bewogen zich- be minnelijk en. ongedwongen ;én .h£hb£n zéér duidelijk in' Oslo aller-harièh ge wonnen: -Bovendien „toerden 'de- hintten van de Nederlanders in'Noorwegen vaak van verwijder.de plaatsen naai1- Oslo getrokken nog versterkt; hu zij „onze Koningin en Prins" 'de hand mochten drukken en met hen konden spreken als een der hunnen. Om acht uur nam de voorstelling ln de Nationale Schouwburg een aanvang. Op het toneel zag_men twee konlngtn- 'nen, zoals zij door Schiller "werden verbeeld en-door-twee bekende Noorse actrices gestalte werden gegeven,. Zij stonden tegenover een werkelijke Koning en Koningin en de leden van twee vorstenhuizen. Op het toneel 'was 'het een historisch drama van twee koninginnen. De Schot se Maria Stuart en de Engelse Eliza beth, in een hevige botsing, die tot de dood van Maria Stuart leidde. Op het balconeen Koning en een Koningin van twee landen echter, die in een oorlog tegen een gemeenschap pelijke vjjand dezelfde besluiten' namen en thans een: prachtige.; samenwerking tonen in het instituut' voor atoom- energie; -twee monarchen, die voel' ge-;? meen -„hébben. De, Koninklijke bezoekers waren door de zij-ingang naar het balcon ge-'.; gaan,: boven de ingang was een: baldas;< kijn geplaatst. Op een verhoging ;van r: het?: balcon nam de Koningin .in.;het midden plaats. Zij wasgekleed, in een'? rookkleurig avondtoilet. Aan haar rech- v terzijde nam Koning Haakon .plaatsvin admiraalsuniform. aan haar. linkerzijde j Prins Bemhard m.de generaalsuniform der huzaren. Rechts van de Koning?was PrinsesMartha gezeten, gekleed -.in een grijsblauw, avondtoilet.'. Zij droeg.. daar-V over het grote - oranje lint, - behorendi, by jhet."haar aangeboden .Grootkruis* 'van dé -Huisorde van Oranje. iAan vde?'.: linkerzijde van Prins Bemhard"jwas;-: Kroonprins Olav gezeten, gekleed, sin. admiraalsuniform. Minister. Luns en onzegezantté -Oslofeh- mevïcwiw.;; Van - ï£a ro ebe ek vwa-^ ren in éénloge - ter linkerzijde -bij ?het-: toneel .gezeten.,wVr*-?)''*)'""" De leden "vaalhet'X'orps.-dlplomaflggé; bevondén' zich in- dé eerste" rijénsTyaS' de zaal.-- - Bij-de komst van Koning: en Konln-iT gin werden het Wilhelmus en;'-het8 Noorse volkslied gespeeld. -Het was een;, imponerende aanblik: de geheeligevulde zaal velen- moesten -met een staan-:-; plaats genoegen nemen rondom. de?- vorstelijke. personen te Vziem opstaan. Zie verder pagina Medio 19S8 zal Nederland de beschik king krijgen over Engelse de Hawker Hunter jachtvliegtuigen, die de zo lang zamerhand verouderde Meieors zullen opvolgen, zo heeft gistermiddag de mi nister van Oorlog en Marine verklaard. Zoals bekend is op dé laatste Nalo-con- terende le Parijs besloten.datBelgië. Frankrijk, Engeland, Amerika en Neder land dit toestel als standaard „Inter- eepter" zullen krijgen toegewezen, onder het off-shore contract. Evenals dit bij de Meteors het geval was zullen voor de Belgische en Neder? De Unie van Metaalbedrijfsbondeii gevormd door de drie samenwerkende vakorganisaties, heeft het werk op het ongeveer 8000 ton metende Zwit serse vrachtschip „Calanda" dat op 5 Mei j.l. voor voortzetting van repara tie- en revïsiewerkzaamhedenin de Rotterdamse haven is gearriveerd, „besmet" verklaard. De Unie wenst zich solidair te ver klaren met de ongeveer 15.000 haven arbeiders in Bremen, die reeds enige tijd staken, om hun looneisen kracht bij te zetten. De „Calanda" lag, even als verscheidene andere schepen, in Bremen voor reparatie. Verschillende van deze schepen hebben Bremen vorige week verlaten met het doel elders te worden klaar gemaakt. De Unie van Metaalbedrijfsbon den heeft haar leden verboden op de „Calanda" die thans bü een werf in de Rotterdamse Waalhaven op stroom ligt, werk op het schip te verrichten. Voor zover het zich vanmorgen liet aanzien hebben de ongeveer 70 arbeiders, die met de reparatiewerkzaamheden waren be- 'ast, aan dit parool gehoor gegeven. De staking in de haven van Bremen is op 25 April jl. begonnen. Vier dagen later verliéten schepen, die in Bremen werden gerepareerd de haven, met de bedoeling'elders te worden klaar ge maakt. De internationale metaalbe drijfsorganisatie heeft de bij haar aan gesloten vakorganisaties toen aanbe volen zich solidair te verklaren met de stakene arbeiders in Bremen. De .Calanda" arriveerde in Rotterdam. De reder heeft gepoogd bij een grote Rotterdamse werf het schip onder te brengen. Doch deze poging mislukte, nadat de organisaties van werknemers voor eventuele moeilijkheden hadden gewaarschuwd. Het Zwitserse schip '■s daarna vertrokken naar Londenen Antwerpen, doch ook daar waren geen gegadigden-te vinden. Op 5 Mei arriveerde de „Calanda" weer in de Nieuwe Waterweg. Bij 'een: werf aan de Waalhaven ging de „Calanda": op stroom liggen en op 6 Mei begonnen da werkzaamheden op het schip. Het is nog niet met zekerheid hekend of de „Calanda" het enige schip uit Bremen is, dat in ons land is gearri veerd. Bij de' 'Organisaties van werk nemers bestaat het vermoeden dat er nog meer gevaflen zijn. Iandse toestellen de Belgen de: motor en enkele andere onderdelen bouwen, ter wijl in ons land de fuselage zal worden vervaardigd en de assemblage zal ge schieden. - De seriebóuw van Meteors loopt-eind van het jaar af en tot 1956 zullen deze toestellen dus de leemte in de aanvoer moeten overbruggen. De Marinelucht vaartdienst krijgt aan het einde' van het jaar de beschikking over Avengers als opvolger van de Fireflies. Dit Ameri kaanse toestel is bestemd voor verken ning en voor duikbootvemietiging en zal evenals de Fireflies van vliegdek schepen kunnen-opereren. Op het vlieg- dek van de Karei Doorman" zullen voor de, Avëngerenkele beperkte voor zieningen nodig zijn. De-Avenger :is een eënmotcirig toestel. De bewapening be staat uit twee 20 mm kanonnen en daar naast torpedo's, dieptebommen of bom men, Voorts is aan de buik van het toestel een speciaalë radafkoepel voor de opsporing gebouwd. De Harpoons van de MLD zullenin het begin van het volgend jaar opge volgd worden door de Amerikaanse Nep tune, een twee-motorig toestel. De be wapening is in de loop der jaren nogal eens gewijzigd in verband met de taken die het vliegtuig kreeg toegewezen. Thans bestaat zij-uit twee?"20 -mm ka nonnen en voorts kunnen naar verkie zing 12 dieptebommen, 16 bommen van 500 Engelse ponden of twee torpedo's mee worden 'genomen. Ook' de Nep tune heeft een speciale radarkoepel. De Neptune en Avenger zullengeleverd worden in het programma der weder zijdse hulpverlening. Voorts krijgt de MLD zeer "binnenkort de beschikking over de vierbestelde helicopters. Een z.g. „all-weather fighter" is; nog niet besteld, omdat deze modernste ja ger nog niet op de markt is. Admiraal Conrad Helfrich, oud-opner- bevelhebber van de Koninklijke Marine, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Eisenhower. Na afloop vroegen journalisten hem ol de toestand in het Verre Oosten thans dezelfde .was als toen hy in -1941 en 1942 de geallieerde zeestrydkrachten in Zuid- Oost Azië commandeerde. Hy zei: „De toestand zou hetzelfde kunnen worden". Hm zei, dat de vrije Tanden-dat gebied krachtiger behoorden te maken dan het in 1941 was en dat zij de coördinatie verder tot ontwikkeling moesten bren gen. Op'de kermis te Korst (Limb.) nodigde een expoitant:met enige beren de omstan ders uit, een'worstelparty aan te gaan - met een gemuilkorfde beer. Gelukte-, het iemand gedurende drie minuten de beer- in bedwang te houden, dan zou hij als- prijs hiervoor 7,50 ontvangen. Eén der;; toeschouwers' ging op' dit aanbod in én was 'reeds 'twee minutenmet-.de" 'beer- bezig, toen de oppasser aan de muilkorf- van het dier morrelde. De beer deed één uitval naar de kermisvierder, die op'zijn?' ru« plaats genomen had en beet. hem; een stuk van de pink at Het slachtoffer moest zich onder behandeling Van de dokter stellen. - - - De heer en-mevrouw- Adrianl—vér-., trouwden het vanmorgen maar half, toerii zij aan de ingang van- de luchthaven Schiphol plotseling omringd*werdendóór een legertje" persfotografen, verslagge-7 vers en de adjunct-directeur '.van de luchthaven,'de heer E. v. d.- Beek, per soonlijk-naar voren kwam om het -toe- gangsbewüs, te:, controleren. Maar toén zij hoorden, dat zy de vüf millioenste bezoeker na de bevryding waren, om? precies te zijn was dat de heer J. M. B. Adriani, die het roze' kaartje met nurn- mer R 015521in zijn hand hield, ver dween het wantrouwen om al die 'ge heimzinnigheid als bij toverslag van hun gezicht.. :;?7;;:?i Met een kort toespraakje overhandig de de heer Van der Beek aan de heer Adriani eengepensioneerde planter, die thans in Amsterdam woont, een i retour- biljetae voor éen vlucht naar Parijs. De KLM was: present met een reistas, even als de Pan'American Airways, "die boven dien do tas gevuld'had met wat kléine geschenken. 'V?7'.:-7 Dé Daily Sketch berichtte gisteren dat lt.-gen. Vassili Stalin, de zoon van de overleden. Sowjet-dictator, met een af schrift vanhet geheime testament van zyn vader uit Moskou gevlucht is. Het verhaal luidde: „Lt.-gen. VassiU Staiin, de jongste zoon van de maarschalk, Is, volgens berichten uit Moskou, welke Whitehall bereikt heb- ben in ongenade gevallen. - v Hy is gedegradeerd, omdat hij millioè- nen roebels' te veel uitgegeven hééft voor de. ontwikkeling van jachtvliegtui- In het geheim heeft hij Moskou vér- laten, met medeneming van een afschrift van, het testament van zijn - vader - waarvan hij de executeur is daar - hij er met in geslaagd is van Malenkow verlof te kragen om bijzonderheden be kend te maken. In dezelfde kroniek, getiteld .Jhsidé information", verklaarde de Sketch, dat lerid€ILvan Chinese communisten Mao-Tse Toeng »,het ongenoegen van Ma^< lenkow opgewekt heeft door - bevel-te^ geven tot de invasie van Laos". H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1