Nieuive politiek van Parijs? Einde gemaakt aan het piaster-schandaal SCHOK IN SAIGON Oorlogvoering goedkoper „H u urverhoging te laag voor Ex-directeur als verslaggever Oppositie terug in bestuur „Ommelanden" Ép: Vijf wWmriefi gered "Ml; brandende auto I W erk opSchouwen-Diiivelaiid zal onvertraagd voortgaan^ I Laatste vacantie voor dè kroning Nieuwe Britse: H.C. in WestJBuitsland Eerste gat bij Kxuiningen gedicht NIEUWE 'WENDING IN HET CONFLICT TE GRONINGEN Moeilijkheden bij de vhh intème aard Proefvordering van auto's MAANDAG 11 MEI 1953 1113 Millioen Woensdag verzoek aan Prins Bernliard? ELFDE JAARGANG No. 2461 Weerbericht fl Arts in het water gereden J en verdronken 1 I vpi Èmm xt 1 ?t MWh MINISTER/ OVER WONINGBOUW Radiorepórter ter haringvangst Na veel gemanoeuvreer lukte tweede poging „WIJ NADEREN EEN ÊÊN DODE BIJ ONGELUK BIJ NEEDE GROTE STRIJD ;SOCIALISTEN'.BRENGEN;i| EDG VOOR" DUITSE'HOilit m Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Advertentie v.Rossem's Gisteren generale repetitie van de stoet door Londen Frankryk heeft gisteren de Indo-Chinese piaster gedevalueerd van 17 tot 10 Fr. francs en daarmede een slag toegebracht aan de valuta speculaties. De devaluatie, die in Saigon is ingeslagen als een bom, werdaangekondigd door het ministerie van Financiën en gaat heden in. Vanaf morgeri zullen alle commerciële en financiële trans acties van Indo-China gebaseerd zijn op de nieuwe koers. De devaluatie wordt in Parijs beschouwd als een onderdeel van een nieuwe krachtige-politiek van Frankrijk, er op gericht, een eind aan de oorlog te maken.^Zij wordt'ook in verband gebracht met de vervanging van generaal Saian door generaal Navarre als opper bevelhebber in Indo-China. Sneeuw in Zuid-Duitsland y, H i TEKORT NA 10 JAAR INGEHAALD? B.B. is de 120.000 gepasseerd Naguib te /Cairot Zie verdér pagina 5 iü - mm Naar aanleiding van het 6ëincht;? dat de aannemer A/ H. JLon\eh een actie is begonnen om de Maatschappij tot tJii^óéring van zeewërken (M.U.Z.)' te dwingen bet werk op Schouwen-Duivelahdïsiï^^S te zetten, verneemt het A.N.P. van het ministerie!; van' Verkeer^mi/l^i Waterstaat, dat deze actie niet tot enige vertraging in de uit van de werken op Schöuwen-Duiyclahd zal leiden. „Fan tweeën één" w&Ém- Nog een slachtoffer van „Duke of York" Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telel 29213 <3. 1> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1830—1930 owr Zaterdags 17—38 uur: Telefoon 29216 *s-Gravenhage: Huygensplein 1Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114401 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 113486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 87882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6-35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUNÏNG en Mr. K. VAN HOUTEN Sinds Vrijdag is bij het Nationaal Ram penfonds een bedrag van ƒ100.000,ont vangen. Het totaal-bedrag is thans ƒ111.2 millioen. Aan Prins Bevnhard zal Woensdag door de Raad van Europa worden gevraagd, de post van Hoge Commis saris voor de vluchtelingen te aan vaarden, zo vernam Reuter Zondag avond uit gezaghebbende. bron/ te Straatsburg. Zoals bekend,besloothet comité van .ministers van Buitenlandse -Za ken de afgelopen week een „bekende persoonlijkheid" aan te wijzen, om de hulp aan Duitse vluchtelingen uit de Russische zone, de Turkse vluchtelin gen uit? Bulgarije en de naoorlogse „displaced persons" in Triest të coör dineren. De zegsman van Reuter ver klaarde, dat Prins Bernhard infor meel zijn bereidheid te kennen had gegeven, de post te aanvaarden,, mits het speciale fonds tot hulp aan de vluchtelingen, dat het vorige jaar door de Raadgevende "Vergadering van de Raad was aanbevolen, werd ge sticht. De ministers hebben destijds een beslissing over dit fonds uitge steld tot hun gedetailleerde plannen zouden worden voorgelegd. - Bij informatie te bevoegder plaatse verneemt het A.NJP.,dat er van. enige officiëlevraag die aan de Prins zou zijn' gericht/nog- geen: sprake is ge weest. Het spreekt *vatizélf, aldus de zegs man van - het A.N.P,.. dat de Prins, indien "een zodanig verzoek hem zou- bereiken, pas een bfiSlissing zou. nét men na overleg mét de regering en bespreking van bepaalde tc stellen voorwaarden; - - - Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. noordelijke: wind. Droog 'weer met wisselende bewolking "en in' de ochtend hier en daar mist; Zwakke tot matige wind alt Noordelijke richtingen. Vannacht plaatselijk Uchti nachtvorst. Morgen overdagongeveer dezelfde „tem peraturen als vandaag I. 1.4C «n I. li- Het hééft gisteren in Müncheri, in-de Duitse.; Alpen en het Harzgebergte ge sneeuwd. - - - - ...-V In Garmisch-Partenkirchen lag 5 centi meter verse sneeuw, op de - Zugspitze 30 centimeter. Door deze maatregel is een einde gemaakt aan het z.g, piasterschpndaal, waarvan een parlementaire commissie van onderzoek in haar rapport melding heeft gemaakt. In Indo-China zou n.L veel zwarte handel gedreven worden in geld, waarbij de winsten ten goede van de strijdkrachten der Vietnimh zoudenkomen. Door dc verandering van de officiële, koers hoopt men aan deze handel een einde te hebben gé- maakt. De zwarte handel 1 profiteerde op tweeërlei wfjze van de oude koers. Men kocht piasters voor 8 francs in Saigon en verkocht ze te Parijs tegen de offi ciële koers van 17 francs aan de ban ken. Men kocht voorts dollars op de zwarte markt te Pagijs tegen 400 francs, smokkelde ze naar Saigon, ver kocht ze daar voor 50 piasters, transfe reerde deze weer naar Parijs, eh ver kocht ze daar vóór 830 francs éen winst van,meer dan 100:procent. /;/- Verwacht wordt, datin v Indo-China de prijzen door de/devaluatic met 30 tot 40 procent zulju'/ry.fjgen. '-'De"piaster?,staat tbans'/'wcer op-het nl vjcaa van voorde "'ooriog. Volgens zeCTTtngakitngen in Saigon zal de de- valnatie voorla ten gevolge 'hebben, dat de kosten van de. oorlogvoering in Indo-China' er met bijna ?de .helft door zullen worden vermindej-d 'én. "datIndo china's, export „aal worden aangetnoê- digd, die door de hoge koerz werd be lemmerd. pi aankondigingvan/de 'devaluatie ■was een grote schok voor. de economi sche en financiële kringen, welker wel- Dc eerste officiële foto van het voltal lige kabinet van PresidentEisenhower, Kloksgewijze rond de tafel zien wei Henry Cabot Lodge jr, Chef Ame- kaanse delegatie bij de UJV.O.; Douglas McKay, secretaris: vanBin- nenlanse .Zaken; George M. Hum- phrey, secretaris- van de Schatkist; Richard - - Nixon, vice-president; Herbert Brownell, procureur-gene raal; Sinclair Weeks, secretaris van Handel; Oveta Culp Hobby, secretares se van gezondheid, onderwijs en maal- schappelijk werk; Sherman Adams, pre sidentieel assistent; Joseph Af. Dodge staatsbegrotingsdirecteur;1 Arthur S- Flemming, waarnemend defensie-mobi- lisator; Martin P-Durkin,secretaris van arbeid; Arthur Summérfield, direct.-ge- neraal der posteryen;. JohhEoster Dulles, staatssecretarisPresidentEisenhower; Charles E. Wilson, secretaris van defen sie; Ezra Taft Benson;jyiandbouwsecre- taris en Harold Stassen, directeur von de gemeenschappelijke veiligheid. Staan de: Philip Youn, voorzitter- v. <1. Bur-/, gerlijke Dienst (links) én rechts Ro bert Cutler, assistent, van de president vaart berustte op de zevenjarige oor log in Indo-China. Sinds gistermorgen hebben' vele bewoners van Saigon in paniek dollars, andere buitenlandse valuta en goud gekocht. Op de 2wartè markt'is de koers- opgelopen van 50 tot 80 piasters voor een dollar. r -Men' heeft berekend, dat een Valuta handelaar,- die in Saigon 300.000 pias ters..op zijn rekening- had staan, dit be drag binnen'tien? dagen' zag aangroeien ■totmeer dan vijf millioen francs en in een maand tot 14 millioen. De regering van Vietnam .komt van daag bijeen om de gevolgen van de devaluatie te bestuderen. De devaluatie zal, volgens officiële Franse kringen, die gezwollen econo mie van Indo-China saneren. Voor twee categorieën Fransen te Saigon kon de devaluatie wel eens noodlottig zijn: de militairen en de re geringsambtenaren. Zij krijgen kleine salarissen, doch konden door middel van transfer der piasters, naar Frank Hik goed leven. Men neemt aan, dat voor hen speciale maatregelen getrof fen zullen worden. Goed ingelichte kringen te Parijs menen, dat de devaluatie met instem ming- is begroet door de Ver. Staten. Een woordvoerder van het Franse ministerie., voor ..Indo-China. -heeft.. ver.- iklahrd, dat de Vietmlnh .de slag om Laosvoorlopig hébben gestaakt.-Vol génsde-jongste berichten/ blijft de .hoofdmacht der Vletminh-strljdkraehtenf 'haar het Noorden terugtrekken; Jin r 'jFranse'-:' 'diplomatieke ^krln'gén' Wordt de veronderstelling/ dat deze dn 1 verwachte terugtocht het gevolg is van ■nieuwe instructies uit? Moskou of Pe king, „zeer onwaarschijnlijk" geacht. Zij zijn van mening, dat de' Vietminh- troepen uit militaire - noodzaak hebben moeten terugtrekken. - - Volgens niet-officiële Franse berich ten zouden honderden koelies van de Vietminh, :dle voor de: aanvoer naar het front moesten zorgen, bij geforceerde marsen bezweken zijn. -.,.■? voor 'nationale, veiligheidszaken* De minister van Wederopbouw en Volks huisvesting, irH. B/J. Witte he^ft Zater dag, op een bijeenkomst van de jongeren organisatie in de Kaih. Volkspartij, te Utrecht, een rede gehouden over de wo- ningbouwpolitiek. De minister verklaarde o.m., dat de huren nog aanmerkelijk ster ker, moeten worden verhoogd dan thans is voorgesteld, wil men aan de eisen van ®en goede huisvesting legemoet komen. Wat het huidige woningtekort in'ons land betreft, merkte, de minister. op, dat het'cijfer van bet aantal nog benodigde woningen niet'precies valt op te geven- Het' wordt geschat op 225.000 tot 250.000 woningen, al naar gelang men rekening houdt met? de vóór de- oorlog bestaande toestand, waarbij circa twee procent dér bevolking bij anderen inwoonde of met de ideale toestand van afschaffing van alle inwoning. 'Ook het vToeger aangeno men cijfer van So.QOO nieuw te bouwen woningen om de bevolkingsaanwas 'op te vangen, is in de practij-k niet juist geble ken, mede doordat het aantal huwelijken •terk gestegen is. In de periode 19391944 bedroeg dit aantal jaarlijks gemiddeld 69.000, maar •iads de oorlog is het jaarlijks gemid delde gestegen tot 96.000. In dit opzicht was 1346 een topjaar met 107.242 huwe lijken. In 1952 bedroeg dit aantal 87.383. Ook de verhoogde leeftijdsgrens werkt het woningtekort in de hand. Intussen aldus de minister, is het totale woningtekort aan het afnemen en mei:de bouw van een 65.000 woningen per jaar (zoals voor 1953 en 1954 berekend is) hoopt men dal tekort met een 203100 stuks per jaar ie'doen slinken. Als op 26 Mél de haringvloot uitvaart, zal de radio-reporter Ben Brans zich aan boord van de „Gorredijk" bevinden om vanaf dit schip' regelmatig reportages te geven van de haringvangst. Deze repor tages zullen, worden .uitgezonden in N.C.R.V.- en K.R.O.-programma, De re porter hoopt ook eenooggetuigeverslag te-kunnen geven van het spannendste evenement in het nieuwe haringseizoen, de race van de jagers om de eerste Hol landse haring aan wal te brengen. De aankomst van de eerste jager zal ook van de wal af worden verslagen, waarbij een kruisgesprek met de varende reporter •wordt ingeschakeld. H«1 Foreign Office heeft belóendge- maakt dat Sir.Yftlliam Steahg, permanent Staatssécréiaris. 'dexe herfstmet j pensioen, gaat en zal: wozden opgevolgd, door Sir Ivone KirkpatriclctBzilse Hoge Commis- taris in Duitsland.' De permanente staatssecretaris doet als voornaamste ambtenaar'de- dagelijkse za ken van het ministerie al Hij blijft meestal in zijn functie; onafhankelijk van regeringswisselingen. Een politieke func tie heeft hij niet enhij - bezit -, niet de rang van minister. - Sir Ivone wordt opgevolgd door Sir Frederick Hoyer Millar/die de permanent te vertegenwoordiger van /Engeland is bii de Noordatlanlïsche Haad. Het gaat nog steeds crescendo met dè B.B.'In hét gehele'land geven dagelijks belangrijke aantallen vrijwilligers zich op. Volgens de gegevens/ die vanmorgen vroeg bij "het bureau van de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking waren- binnengekomen, hebben: zich tot nu toe 120.217 personen bereid verklaard aan de-B.B. mee :te doen. -i ---. Londen heeft de kroningsstoet mogen ■zien. Tijdens het weekeinde is n.L de Generale repetitie" gehouden, waarbij 'gebruik werd gemaakt van de „echte" gouden koets. Terwijl een aantal vroege nieuwsgierigen toekeek," passeerde de stoet het gebarricadeerde Eros stand beeld op Piccadilly Circus,— Koningin Elizabeth van Engeland is Za terdag per vliegtuig naar Schotland ge reisd voor een laatste vacantie op Balmo ral? Castle, voordat zij op 2 Juni tot konin gin gekroond?zal:wcrden. De hertog; van Edinburgh zal zich later bij -zijn gemalin voegen. De vierjarige prins Charles, en de tweejarige prinses Anne zijn reeds eerder per trein naar Schotland vertrokken. Ongeveer 40.000 mensen stonden gister ochtend in alle vroegte langs de straten van de Engelse hoofdstad om de oefening te zien van de grote kroningsstoet op 2 Juni.- - - - Er deed zich een, incident .voor.Het rechter paard, dat'de tweede van'dè negen koetsen trok van de premiers van -het Gemenebest, sloeg óp hol, raakte met leden, zijn been in de strengen verward én vloog het trottoir op voor. Marlborough .House, de woning; van wijlen" koningin Mary. Een palfrenier .van dé koninklijke artil lerie, die van'de wagen sprong om het paard te bevrijden, moest naar een zie kenhuis vervoerd wórden, omdat hij' een klap van de hoef tegen zijn hand gekre gen had. - De arts A- F. A. uit Wassenaar is/Zató; terdagmidöag met zijn auto op-de.- Jan;'/ Thijssenweg te Rijswijk ter hoogte van de^:? speeltuin Drievliet geslipt, over de kop- geslagen en in het water geredem- Twee personen, de heer A, G. O. en mej. C. M.,.;? die het ongeluk zagen gebeuren; hebben?;: zich onmiddellijk te water begeven, dóch?-; zijn er als gevolg van. hét feit, /dat carrosserie ernstig was gehavend, niet in- geslaagd de arts te redden. Toen de., auto door een kraanwagen op het dróge -was/:; gebracht, bleek de arts reeds te zjjn over- "In tegenstelling met eerdere;, mede-, delingen is Zaterdag.te Djakarta bekend-/':, gemaakt, dat vandaag geen regerings-/? verklaring in het lndonesischè?;parlein.erit.%: zaL worden afgelegd óvèr het beleid' in zake. de 17 October-affaire. -éSfj/Q. Spannende momenten waren .Zater dagochtend te beleven aan de zeedijk bij Krulntngen, waar men de eerste van de drie gaten heeft .gedicht, dat wil. zeggen /geblokkeerd, /met behulp van zes caissons. De eerste poging, dieom even elf uur werd ondernomen oio het 60 meter, brede?gat -te. dichten,"'mislukte, doch- drie kwartierlater^- lagen de zes gevaarten die? samen niet -minder dan 720 ton wogen,- op kun plaats. Voor dien had men het gat met zinkstokken tot even-boven de vloedlijn gebracht en - (Van onze correspondent) 'L-/ De opposanten onder de leden van de Coöp. Melkproductenfahriek „De Ommelanden" te Groningen hebben in een Zaterdag gehouden vergadering een overwinning behaald: in een drietal, stemmingen ter aanvulling van het bestuur en een verkiezing om een commissarisplaats zagen zij hnn candidaten gekozen./met stemverhoudingen van 336; 359, 359 en 339 tegen- 233/ 204, ,211 en 245 stemmen op een totaal aantal uitgebrachte stemmen van 584," 588, 586 en 584. Ongetwijfeld een gevoelige nederlaag voor de zittende bestuursleden, die enkele weken na het ontslag van hoofddirecteur F. de Boer vastberaden de koers wendden en sindsdien de arbitrale uitspraak; volledig naleefden en de rust in het acht maanden lam gelegde bedrijf herstelden. Toch is niet alle hoop op een redelijke oplossing, van het conflict ver dwenen. Weliswaar eisen 'de opposanten, als vroeger, de terugkeer van de heer F. de Boer in de directie, maar daartegenover staat, dat zij zelf ook, bij 'monde "van hun leider zowel als in persoonlijke: uitlatingen, toegeven, dat Wéinig anders overblijft dan te gehoorzamen; aan de arbitrale uitspraak, hoe onrechtvaardig zij die ook blijven beschouwen/ De vergadering van Zaterdag werd bij gewoond door de heer De Boer, ondanks het feit, dat het' bestuur van zins was, om de heer De Boer, die geen lid is en ook generlei functie meer heeft in het bedrijf, de toegang tot de vergadering te weigeren. Een aantal rechercheurs was in de zaal aanwezig en voor de deur hadden twee agenten post gevat. Plotseling verscheen de heer De Boer toch* ïn de zaal/ gewapend met een (on gedateerde) perskaart, hem verstrekt door een Nederlands Zuivelblad. 77 Hoewel het bestuur zich aanvankelijk op het standpunt stelde, geheel vrij te zijn in het toelaten of weigeren van be paalde journalisten in deze overigens be sloten vergadering, zwichtte het uitein delijk voor de argumenten van de. oppo santen, die verklaarden, hem anders als hun adviseur mee te willen nemen. Blijkbaar achtte men het verkieslijker de heer De Boer als zwijgende gast aan de perstafel te zien, dan als adviseur te midden der opposanten. Zaterdagmiddag omstreeks halfdrle - is een personenauto op dé weg tussen Neede 'en Borc'ido 'verongelukt, waar- bi) tot nu toe één dode valt ie betreh- ren. „De bestuurder van de auto, de aan nemer H. vamder Tuuk Jr. uit Rheden, kwam met grote snelheidvan de xij- weg van Geesteren at en draalde de weg Néede—Borculo op. Bij deze manoeuvre vloog de wagen tegen twee bomen op. De auto, die daarbij geheel vernield werd, vloog bovendien fai brand. Dat de vijf inzittenden niet al len in de vlammen omkwamen, is te danken aan het snelle en kordate op treden van tweechauffeursvan 1 de GelderseTramwegmaatschappy. De chauffeurs passeerden met hun dienstbjssen juist.op het ogenblik van het ongeval de plaats waar de /auto stond'te branden.. Zij "snelden tóe en wisten met zand de vlammen te blus sen en de inzittenden uit het wrak te halen. - OgenschOnlijk waren de arbeiders Lefering uit Borne en Huisstede uit Hengelo (O.) er het ernstigst aan toe. Zij werden door twee dokters uit Need* verbonden «a douog p«p gie kenauto naar hét R.K. Ziekenhuis in Hengelo vervoerd. De een bleek een schedelhasisfractuur ..te hebben opge lopen en de ander een lichte hersen schudding en een zware hoofdwonde. Zjj verkeren echter niet in direct le vensgevaar. De chauffeur en eigenaar van de wa gen, de heer Van'der Tuük, werd per auto naar zijn woning overgebracht. Hy had een hersenschudding en een gebroken pols. De 34-jarige timmerman H, Voort man uit Neede, vader van zes kinde ren, leek geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen, maar in de nacht van Zaterdag op Zondag Is hy plotse ling overleden aan een hersenschud ding. De arbeider T. Hoopèn tilt Groenlo had een gebroken enkel.' De oorzaak van hét ongeluk is nog niet vastgesteld, omdat? geen der Inzit tenden verhoord kon worden. Vermoed wordt, dat de chauffeur de macht over het stuur is kwijtgeraakt. De wagen was op weg van Loenen, waar de arbeiders werkzaam waren, naar tfeado. De vergadering, .die omstreeks/eif .uur begon en tot half /WeE;düürde,/had': ove rigens een rustig/verloop. Er werd rus tig naar de uiteenzettingen - van-achter? de bestuurstafel geluisterd en het klonk ook telkens uit de hoek der opposanteii:;"„Wy willen de fabriek behouden" "eh „De Om melanden mag toch niet ten grónde gaan". - v;:.""'/ '/-/', Geconstateerd., moet ook worden, dat hét zittende bestuur volledig zijn -winst had gedaan met de ervaringen uit de vorige bijeenkomst.. Rustig-en beheerst was de leiding. - De opening wérd verricht door wnd. voorzitter J. Akkerman, die de leden kort en zakelijk - voor de feiten stelde, hen opriep de narigheid van vorige maan den verder buiten beschouwing te laten en de handen aan de ploeg te slaan./ Zeer kalmerend werkte ook -de voor lezing van de - zeer uitvoerige notulen, die ruim een uur in beslag nam. De heer J. T. Wierenga uit Den Ham, die als waarnemend-beheerder optreedt, deelde mede, dat sinds korte tijd de rust in de fabriek is hersteld en* dat een, de omstandigheden in aanmerking genomen, bevredigende situatie is ontstaan. Ook met betrekking tot de verhoudingen onder, het personeel. De drie vakbonden, C.N;V„' K.A.B. en A/N.A.B. werken thans samen totherstel 'van de goede personeelsver- houdingen. - Deze uiteenzetting van zaken werd nok bevestigd door dè heer C. Jelsma, die enkele weken geleden door-de leiding is aangesteld als adviseur en technisch lei der. De heer Jelsma 'zeide, er van' over tuigd te zijn, dat „De Ommelanden", als de leden zich daartoe eendrachtig inzet ten, haar positie van-voorheen op de in ternationale zuivelmarkt kan hernemen. Een discussie ontspon-zich voorts over de „bekering" van de heer De Boer tot naleving van de arbitrale uitspraak, een bekering, waaraan, het bestuur, bjj mon de van de heèr Wierenga verklaarde, geen enkele waarde te kunnen hechten. Generaal Naguib heeft gisteren te Caïro verklaard: „Wij naderen eengrote strijd en iedere Egyptenaar moet bereid zijn het hoogste offer te brengen.' Wij hebbenonze -handen: van deBrits-Egypti sche onderhandelingen over het ;Suez- kanaal 'afgetrokken en wij dienen Groot- Brillanmë hiervoor dankbaar te zijn.' Vrijheid is niet alleen een geschenk óp papier. De werkelijke prijs- voor, de vrij heid iswarm vloeiend bloéd." De premier sprak tér gelegenheid van de overbrenging v"an de stoffeiyke res ten van Egypte's „onbekende soldaat"," gesneuveld in de Palestijnse oorlog in 1948, naar de hoofdstad. dijkhoofden twee caissons aan belde verankerd. De zes' ahde?re caissons lagen :bpH:30- métèr uit de wal met staaldraden ver-/ bonden en -in -tcom gehouden door -acht-iy sleepboten, dié/op vollekracht .-moestent; draaien om 'de caissons óp hun - plaats/ te houden tegen de met kracht lopendek yloedstroóm. Langzaam"? rwerden' -om-?:T>' uur" de caissons naar het gat gevierd." doch op zeker moment,' ,op yijT':mcter er voor, zwenkte de"- vracht naar: links4 en sloeg met kracht'tégen., het-dijkhoofd- aan de kant van Hacsweert/ De'-'staal-f" draden knapten af. alsofhet /garen jwasr en zwiepten óver ;dé/toeschouwéré/hëen.?/:/:Sfi .die ijlings wegdokea'Gelukkig werd nie- :/",-/. mand geraakt/ 'Het/ leek .alsof „de zaak'f verloren.was. De caissons, dreven ■-•.het,ï./-.g: gat in. Twee boten konden de -zaak.i:èch-i?r.;i® ter nog houden en na veel'gemanoetj^v;Hg vreer lagen de/., zware gevaarten '*0? niéuw gereed om voor het gat gebra/ te .worden-, Doch ook/ de ,tweede :'.keér//f|ï leekhet evenmin- 'te«igaan-l^De.:vcai^/«i'« sons.-waren met bouten aan elUaaf/Zbe-/,, vestigd- 'en. op. zéker /ogenblikïlamp.tëh'M^ de~ .bouten - .at ./m^/hét;f,gevole|/dat? caissons in/::èèn/;!zwES£k^S^b)A/)/naaij#i;& binnen^dreyéh.. UlingsSwérdéh/dé ke plaatsen met staaldraden/./verstéEktS®/®1; en aan de achterzijde .kwam - eem/sleep-/>3:2 boot, die de ^caissons weer recht ZhieVl.- Zowist men.ze iarigzaam/op/hun/.plaats./;^ te - brengen. Direct is; mén;-tóen. bëgoïx//-:.",; cht:S//i5l Him lading?' de' diepte" Ür/i-Zo^iwés^dit//: karwei- acbter -.- de rug. Het 'èêrstéï|ga^S bijKruiningen.^was/geblokkêerdneri/datg;2 rrtet in Nederland;- gebouwdeiiraiSMns;?® Krulntngen /-hooptéhü-r.maar*»data:pöks'de|:g andere gaten- gaiiw -^iullen. !vólgèhg|.f :--;?/?■./; :/?;j?> i. Na éen bijeenkomst vanrsoeialüibcha'|' leiders te Frankfort heeft perschef en lid '-van het partijbestuur/ ver/.*"/; klaard.dat- de socialisten de: kwesfie/vanji^* de grondwettigheid der - EDG-vérdragén;». vandaag zuilen voorleggen?:aan/het/fede^Sffl rale Constifufionetó Hot Men zal aak/hst Hof vragen ié hesfissen''of'deze/yerdra-j gen al of niet in - overeenstemming mét. de grondwet zijn. Het ligt in de bedoeling, van de be trokken auloriieilen bij de mobllïsaiie- oefening, welke in de loop' van Augustus a.s. zal worden gehouden, een proef vordering -van motorrijtuigen te ver richten. In verband, hiermee heeft de rege ring een waziging aangebracht in het bij de Tweede Kamer aanhangige ont werp inkwartieringswet. Dit ontwerp voorzag nameiyk niet in de mogehjk- heid van een proefmobilisatie. Aange nomen moet worden, dat ook in de toekomst de behoefte daaraan zich meer malen zal doen gevoelen, aldus de rege ring in de memorie van antwoord over het ontwerp. In een onderhouddat wij hadden met de heer H. A; Looyen. directeur van een te Den Dolder gevestigd aannemersbe drijf. het bedoelde lid van de Raad van Beheer van de _MD2, zeide deze-'ons dat het hier niet :om een'lotrier? formeel be zwaar ging, doch om moeilijkheden bin nen de kring van de.MUZ, welke al lange tijd gevoeld worden. h' „Wanneer de Msatschappij in het lands/ belang besloten bad haar diensten aan de Staat aan te biédèn, onder bereid verkla ring het werk te maken,; tegéh zeer'matige huurprijzen,-zou ik het formele.bezwaar niet zó zwaar opgenomen hebben", aldus de heer Looyen. „Uit een oogpunt van efficiënt werken zou een- centrale aan nemersleiding zeker aanbeveling- verdie nen". - s - „Maar dan had de MUZ het geheel der werken moeten uitvoeren", zegt de -heer Looyen. „Alleendan had men het volle pirofüt kunnen plukken van ver standig -coördineren en combineren". Het had z.u op de weg der Maatschappij ge legen om zich over deze mogelijkheid direct na de ramp te beraden- De beer Looyen acht het "niet uitgeslo ten dat, by goed overleg, ook het werk aan de Zuiderzeewerken gaande gehou den. had kunnen -worden, „Inplaats daar van hebben echter de meesten van de aandeelhouders van de MUZ getracht'zelf werk machtig te wordenen hebben zy in de rampgebieden hun materieel en personeel vastgelegd", aldus onze zegs- man. - „Toen het werk opSchouwen-Duive- land niet naar wens verliep, is het plan gerezen de MUZ-werken op het IJsel- meer te schorsen en'aan te moedigen op Schouwen-Duiveland de helpende hand te bieden met MUZ-materieel en de MUZ/ staf. Waarom", zo vraagt de heer Looyen, „werd -niet, een der beide, andere werken op hef Wselmeer geschorst?'Nu' is-mate- l/l rieel en personeel, bestèind oéh, óvweën-js/if komstig de afspraak, perceel P opYhètS-fU Uselmeex af .te -makeh, gedirigeerd naar S V, Schóuwen-Düiveland' om :daar:.in.-cÖmbï-f®!® natie te werken met een collega, die tè- kort dreigde te.schieten". /;..v/.;.. „Van tweeën één".- aldus de heer! Looyen,? „De MUZ is in staat en bekwaam/1 alleen dat werk" te maken of zy kan' dat: niet. Het is echter, al te dwaas, haar een/ combinatie? -op-té dringen met' één - van- haar eigen aandeelhouders". „Het besluit om de opdracht-in-combi-:? natie wel te aanvaarden", aldus- dé heer/ Looyen, „is genomen in flagrante strüd; met de statuten en dus onrechtmatig".'-/ De formele juistheid van zyn .bezwaar, wordt, naar hij ons mededeelde/ ook- welw/M erkend, zodat men zal .moeten trachten''l'? tot? een ondere oplossing te komen.'- - ;,:"y Hel zei duidelijk zijn, daf de soramatie '1/Si^it moei/ worden betreurd", zegt 'de/'heerM-^JS Looyen. „Zij is: echter oen' gevolg .van/; eigenmachtige handelingen - en •-van/een/M;/// ontwikkeling van de MUZ-verhoudlngén.. welke voor oplossingen branenskaraersfSsfg: geen ruimte schijnt ie bieden".1 Volgèns:de;SM heer Looyen is het de wens van een ..groep"?"/ van. vier binnen -de MUZ-lciding. om de /,- gehele zaak voor weinig of niets in hah-////*/,' den te krijgen en met nieuwe perepeaae-/'y/ J| ven, ook voor; de' voltooiing der .Zuider-'.t s| zeewerken, voort -te zetten;'. Dé pohUe van Harwich heeft Zaterdag' :j medegedeeld/ dat aog een opvarende Vanr>bïlS de „Duke of York», welke-WoerBdag/'jL#l by een'/aanyaring ter-hoogte van ;Harwieh-fê/ï@ in tweeën e werdgesneden, wordt' //vet-'-' mist. Het betreft hier de AS-jarige - OÓMéh-f5®^'4® rijker Ferdinand Vodicka.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1