1 E Clubhuis „De Haven" geopend e. eisen aan s- capaciteit der Internatio l'fi Nieuw werk van architect J. J. P. Oud Tentoonstelling vaft her Frateé böëk IS- LAATSTE NIEUWS iSÊÉI^gy itt - - - TROUW Maandag 11 Mei 1953 SCHIEDAM Stij gende spaarinlagen t r te Schiedam Jaarvergadering SRLO G.T.B. verloor ondanks veïdoverwicht Maasland VLAARDINGEN H.B.S.S.-uitslagen MAASSLUIS Baldadige jeugd s Korte Schtedamse Berichten ife' „Excelsior^-uitslagen |wNög een Amerikaanse gift voor Rampenfonds Zwaluwèn-Gr.Eindt Concerten in Zwitserland voor Rampenfonds TE&KO TAKS EN DE KEREWEER Dame opgelicht voor f60.000? In Schielandshuis Kranslegging Bloemendaal DE tentoonstelling van nieuwe ont werpen van architect J. J. P. Oud, waarmee de reeks exposities van beel dende kunst in het Schielandshuis wordt afgewisseld, vormt een beknopt vervolg op de in 1951 ter gelegenheid van Öuds zestigste verjaardag in Boymans gehouden overzichtstentoon stelling. - Pemis Burgerlijke Stand van Rotterdam Goed doneert in de Emmaüskerk voetbalwedstrijd Hoek van Holland Kapitein Van Herk van de H.A.L. overleden Zwemfeest in het Sportfondsenbad Gaat Churchill zich terugtrekken? Tornado's in Amerika De rijzen Glasmuseum en beeldende Kunst in Groothandels- gebouw Helicoptervéld vergt bijna half millioen Prins Misjal Al Saoed in Nederland Lloyd-personeel onderscheiden 4:'* ®a I&8 „Opnfeuw boekte de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam in de afgelopen maand een spaaroverschot Dit valt temeer op, wijl in de schoonmaakmaand meestal een vermindering der spaarinleg op treedt.' K Hst spaartegoed steeg in April met f 108.458,48 tot f 13.651.642,90, verdeeld over 38.591 boekjes. Eind April 1952 was het., to taal tegoed f .12.641,412.76, zodat dit •tegoed in een jaar tijds met niet min- a^ dan een millioen gulden groeide. Het aantal uitgegeven jeugdboekjes steeg met .21 tot 5.456, waarop f 04.525,12 spaargeld stondingeschreven. Op de scholen en jeugdspaarbanken werd voor een waarde van f 2.452,45 aan spaarzegels verkocht (April '52: f 1.938,50). 'Hat sparen in de- bedrijven -bedroeg I o.o41,- Via de Afhaaidienst werd f. 48.775,50 gespaard -door '2.606 deelnemers. In omloop- zijn 4.154 spaarbusjes. In 511. ledigingen werd f 6.426,88 spaargeld geteld. Uitgereikt werden 36 babyboekjes met een gratis inleg. Van de 869 safeloketten 'waren eind April- 588 verhuurd. Het mag verwon dering wekken, dat op ruim 38.000 spaar ders, niet alle loketten verhuurd zijn, terwijl voor de spaarders toch zeer matige-tarieven gelden. De S.B.L.O. komt-Vrijdag 22 Mei a.s. "s .avonds 8 uur-m hotel Beijersbergen bijeen. Na afwerking van de agenda hoopt de heer Karl ScHolten Sr., direc teur van het clubhuis St. Joris Doele. een korte causerie te houden over: „Wat kunnen, de sportverenigingen doen voor-de jeugdrecreatie?" Een verzoek om toelating als lid van G.T.B. was in 'haar laatste uitwedstrijd tegen M.V.V. niet gelukkig en zag, on danks veldoverwicht, de wedstrijd in een nederlaag eindigen. De Schiedam mers liepen' hard van stapel, want reeds na 5 minuten spelen, hadden 2e zich van een 0—2 voorsprong verzekerd. Na dit succes ging G.T.B. het wat kalmer aan doen, waarvan de hard zwoegende Maaslanders wisten te profiteren, want de achterstand werd spoedig wegge werkt en even voor het rustsignaai klonk namen ze de lëiding om die niet meer af te staan. Na de thee was G.T.B. het meest in de aanval, maar het spel was te doorzichtig om succes te boeken. De MV.V.'ers daarentegen speelden zeer enthousiast en kort nadat een G.T.B.'er zich moest laten vervangen, brachten zij de stand op 42, waarmede het einde kwam. G.T.B. 3 zag in Ridderkerk tegen R.V.V.H. 3 geen kans een spaak te ste ken in het wiel van de a.s. kampioe nen, want met 40 werd verloren, na dat de' ruststand reeds 30 was. Dinsdag a.s. begint voor alle G.T.B.- ers weer de veldtraining op het ter rein aan de Laan Ons Genoegen. Weekend Jonge Kerk. 29 leden van de Jonge Kerk te Maasland hebben een zeer geslaagd- weekend doorgebracht in Kou dekerk aan de Rijn. Om het contact te verlengen en te verstevigen is nu de Jonge Kerk van deze laatste gemeente uitgenodigd ook eens een weekend naar Maasland te komen. Als datum is vast gesteld 26 en 27 September. De uitnodi ging werd van harte aanvaard. Mooi resultaat. De veehouder P. Son- neveld te Maasland heeft voor reizigers met de W.S.M.-bus van de lijn 's-Graven- hageRotterdam één van zijn schuren beschikbaar gesteld om hun fietsen te stallen. Ieder die hiervan gebruik maakt, kan zijn dankbaarheid daarvoor tonen door een gift in een collectebusje, waar van de inhoud bestemd is voor restau ratie van de Ned. Herv. kerk. Toen het busje deze week geledigd werd, bleek de inhoud niet minder dan ƒ46,01 te zijn. Zendingsfaest. Voor het grote jaarlijkse Zendingsfeest dat op Woensdag 3 Juni in de Rivièra-hal te Rotterdam wordt ge houden, zijn kaarten en programma's ver krijgbaar bij mevr. Kardolus en aan de Herv. pastorie. Evenals vorige jaren zal de reis met een extra bus worden ge maakt. als er tenminste weer even grote belangstelling is als toen. Het clubhuis voor de ongeorganiseerde jeugd, dat .werd gesticht/door de samen- werkende jeugdorganisaties, is Zaterdag middag in Vlaardingen officieel geopend. De voorzitter van de Vlsardingse Jeugd. de SSL.O, werd. ontvangen van de J; Chr. Vereniging voor Lichamelijke Oefening .„JulianaV...Mocht hiertoe w.ör- den besloten, dan zullen bij de S3L.O. precies 50 verenigingen aangesloten j zijn'.:-; j - Op het jaarverslag van de S. B.'L. O over 1952 komen nog nader terug. De jeerste promotiewedstrijd tussen 'i Heerjansdamen: H.B.S.S. isgeëindigd in een 11 gelijk spel. De tweede wedstrijd zal nu de .beslissing moeten brengen. Deze zal op 23 Mei in Heerjansdam - ge- speeld. worden.' -H.B.S.S. 5 versloeg .The. Red Stars 2 met-3—2 en H.B.S.S. 6 won met 21 vanZwaluwenV.8.. De junioruitslagen luiden: -H3.S.S. bi—Martinit b 3—0. D.H.S. bH.B.S.S. b2 3—1., Schiedam c— H.BiS.S., g -.0—7.- :V BURG. STAND VAK SCHIEDAM - .Géborén: Arend W. D„ z. van- Ai- Son- .neveld en M. Treurniet: JohannaC.', •d; „van;H. J.4Veerkamp ea'J. Verwaal. Jaantjèj" d. van J. W. Tintel en N. Meulstee.Agnes. G.M., d. van J. J. I.Tb-i Buurman en A. Poelstra. ii.Overleden: G. 'J. Verhoekx, 72 j. een toespraak, dat de ongeorganiseerde jeugd in „De Haven", zoals hel nieuwe clubhuis is gedoopt. veiHg zal zijn.- Wet houder H. K. van Minnen sprak namens het gemeentebestuur van Vlaardingen. een woord van' gelukwens uit. Ds Schouten was dankbaar gestemd- over de totstandkoming van dit nieuwe oord voor dé ongeorganiseerde jeugd, hetwelk een bekroning was op het werk van de: afgelopen 6 jaar.. Het was een moeilijke doch aan de andere kant zeer prettige taak geweest. Het clubhuis is géboren uit de vruchtbare samenwerking met de gehele Vlaafdingsé georganiseerde jeugd, dié allen dezèlfde doelstelling, voor ogen hadden: samen iets te doen voor de ongeorganiseerde jeugd.' Een snel'groeiende stad zoals Vlaardin gen brengt ook steeds-groter wordende problemen van de.'a-sociale jeugd met zich mede "en het verheugde spreker dan ook dat men dit in Vlaardingen heeft ingezien. Ook Vlaardingen heeft zeer dui- deüjk-aanwijsbare gevaren voor de jeugd en- in' dit verband stelde ds: Schouten de Westhavenkade .tot. voorbeeld. De volledige georganiseerde jeugd staat achter dit clubhuiswerk met het doel de clubs gaan vormen, huisbezoeken afleg gen bü de ouders en middagen voor de moeders van de ongeorganiseerde jeugd organiseren. Spreker besloot met allen die aan de totstandkoming hebben meegewerkt hartelijk te danken voor hun spontane medewerking en hoopte dat de ƒ1.000, die bij het ingebruifcnemen nog tekort waren, er spoedig zouden zijn. „Die dui zend gulden zijn er wel, alleen nog niet bij ons," zo merkte ds Schouten op, welke uitdrukking natuurlijk grote hilariteit verwekte. Na deze woorden van ds Schouten reik te deze;, aan de ongeorganiseerde jeugd een tweetal gebrandschilderde bordjes uit, welke de gemeenschapsgedachte sym boliseert Met enkele korte speechjes van de heer H. K, v. Minnen namens het gemeente bestuur, de heer A. J. Tansma namens de Herv. Jeugdraad en de heer J. W. Ooms namens de Landelijke Stichting clubhui zen, 'waarin zij allen hun gelukwensen aanboden, was het officiële gedeelte ge ëindigd. Mi^ïEén 13-jarigé jongen, 'die brandende S-felucifers''afschoot is doorde politie op- gépakt';.Een9-jarig jongetje was bJn. door ;één, der. wegspringende lucifers In het* óog^geraakt, ..waardoor de oogharen f.9.':warén geschroeid. -. Ondanks de herhaalde waarschuwingen pp;"niet,té'spelen op het terrein, van" de vuh. IH Glasfabriek aartdeHavendijk, - omdat H^gzulks levensgevaarlijk Is, waren gisteren fgsFvierjoéigens' •vörtr^i^^^'^'S.^l'^- ^i.gekropfin. E^n,>-politieag[pnt:^heötti-:i'het ,vièrtal meegénc5nen> naar bétubVrréatriF m&è-Jn de 'Beyerlandsestraat^vëriiieide' een ■1% kna apvan' 12 jaar-het zonnescherm van ^;,'dé:-''fa'''-(!B.' -Deouders zullen de schade fjj,moeten betalen. Ook ibelandden; enigeJongen* op -.-het Wjv- politiebureau omdat zij-het gras langs gjg?het Ziekenhuis bij de B.K. laan in brand |||S-hadden gestoken.- lya-.y?-- - Hp:; agent van politie op 'Kjarig,.meisje, aan.. torste:' In iVanlhiiis tgelopen. Vannacht..trofeen de Damlaan een 13- at een zware koffer „„j'^torstei'r ln de koffer bleken kleding, Ifeï speelgoed enz. gepakt te'zijn: Het meisje lfe f - vertelde-de agent van huis te zijn wegr ISfKgegaan, .omdat zij het-niet met haar stief- moeder kon vinden. ""De gehële Zondag ^fhad^zysokken moeten stoppen. Zij was i- ^.op -weg; naa---haar grootmoeder. De po- IHSlitie heeft zlwi over de kleineontfermd. Geleende fiets gestolen. F. J. S., die de |r:-"fiéts van zijn patrooneven had geleend, - zette deze "op- dé-Koemarkt neer. Toen i^;hij zich even omdraaide, ,.was de fiets fegestolen. jv":,; B een - gebroken. Tijdens -een voetbii- wedstrijd heeft gisteren „P. V. N. zijn fe?rechterbeen;.gebroken. De man werd in i het'i Gemeente-ziekenhuis opgenomen. Ook de returnmatch tegen Zuidland ongeorganiseerde leu6^wi tS heeftExcelsior niet in winst kunnen hun het gevoel van saamhorigheid b« te orozetten. De kans daartoe is zeker aan brengen. Hierna vertelde spr. iets over de om vangrijke taak welke op de schouders van de heer Kaas, de jeugdleider van het huis, gaat" rusten, v Zo zal hij de'verschillende -r-." De heer Erwin D. Canham, hoofd- - redacteur van de '„Christian Science. Mo- |ff&nitor"'.-te Boston, heeft vanmorgen op 'fc;.'het paleis Soestdijk aan H.M. Koningin ÜiJuliana een chèque van 27.000 dollar -sS aangeboden voor het. Nationaal Rampen- Sé: fonds. Dit is de tweede maal, dat het rampenfonds zulk een gift heeft ontvan- •:.'<vgen":-uit"*eén fonds dat de „Christian Science; Board of Directorsof 'the Mo- therchurch" in Boston, heeft gesticht om Christian Scientists in staat'te stellen op tastbare wijze blijk; te geven van hun ^-.verlangen degenen, die door .de storm- iy.'ramp zijn getroffen, te helpen. ..i- 'Tevèns heeft, de heer Canham aan 1.p'Hare Majesteit zijn dank' betuigd voor ri de hem verleden jaar verleende onder- f//scheiding van commandeur in de Orde V-' van Oranje Nassau. n'iDa^',^!i'flaar'"-'teCturische(-3upróoriteit heeft'Zwalüweiï hericcmpétitié-sèiBoeii-'Sf jótgmêj^ sluitten'/^feP'- fthnkèndff over-" winning. De' scheidsrechtèr'hhd heff deze middag lang niet- gemakkelijk en vooral in de tweede hëlft -dreigden hem. de ;,Lindt"jes soms uit de handen te glippen. Dat de"party met.22 man beëindigd-werd, is -' wél -een bewijs; van zyn^grote lank moedigheid. Nadat de zwart-witte verdediging en kele malen'op de proef was gesteld trok Zwaluwen-ten aanval en na een kwartier werd een - door v. d. Graaf goed opge brachte bal door Hoogerboord. feilloos in geschoten. Missen van. Sloot,, die. de plaats van Van Noortwyk onder, de lat innam, leidde, echter- spoedig tot de gelijkmaker. Weldra hernamdethuisclub deleiding toen C. dén Boer een voorzet van ~v. d. Weyden benutte:.Het spel golfde heen en wéér, doch de aanvallen van Zwaluwen waren steedsgevaairlijker. Bij een. van deze kwam de balvlak voor het vijande lijke doel. Er kwamen heel watvoeten aan te pas. voordat den Boer het leder lang* de keeper kón, jagen (3—1). Niet lang na de hervatting volgde een tweede doelpunt van de gasten. Doelman Sloot wierp de bal naar een tegenstan der, waarvan deze-een dankbaar gebruik maakte. De zege kwam evenwel niet in gevaar, want Zwaluwen nam het spel ge heel in handen en de scoresteeg. sneL Eerst speelde v. d. Weijden een hal over de keeper heen in bet net, terwijl ver volgens C. den Boer met een-, ver schot succes had (5—2). Aan het laatste doel punt had Bergwerf een .belangrijk aan deel. Zyn vlijmscherpe voorzet werd wel iswaar door een der backs gekeerd, maar deze schoot tegen de ^aanstormende Hoo gerboord aan en die zorgde voor; de rest. In' het laatste deel van 'del wedstrijd ver ruwde het spel en waren de gemoederen nogalopgewonden. In de stand kwam geen verandering meer. De overige uitslagen waren: H.T.S.V. 2 —Zwaluwen 2 2—2,- Zwaluwen 5—Hoog vliet 3 22. Zwaluwen 6Excelsior M 5 3—2, H3.SB. 0—Zwaluwen 8 2—1. Juniors: Vlaardingen a—Zwaluwen a2 0—4, Zwaluwen-a3Fortuna a3 41. Zwa luwen blFortuna bi l—2. Zwaluwen-o4 -R.K.W.I.K. b2 8—2, VT.C. b2—Zwalu- •v;en b5 02. Zwaluwen c2—Satumus c 4—0. wezig geweest en indien paal en lat niet enkele zekere doelpunten hadden voor komen was de uitslag niet ver van een gelijk spel af geweest, wat o.i. de ver houding beter had weergegeven. De af wezigheid vaii keeper Van der Gaag werd 'al te erg gevoeld, al deed zijn plaatsvervanger af en toe goed werk. Zuidland won met 53 na met de rust reeds met ..2—-O te hebben voorgestaan. Voor- de aanvang nam Excelsior bij jnonde .van baar voorzitter P. van Dijk afscheid Van rrtidv'óorlCr van 'Dijk, -die zijn."laatste;;wedstrijd-voor 'Exc.-l speel de) 'Velë1-jaren was;hij een van- de- pro ductiefste midvoorsr uit de omtrek en zijn enthousiast spel heeft veel bijgedra gen- tot desuccessenvan Exc. M. Hem werd namensde vereniging een aan denken'aangeboden. Binnenskamers werd des avonds even eens afscheid genomen van L. P. Koud- ijzer, die verschillende jaren-een sterke verdediger, van Excelsior is geweest Hij trok zich'ook vrijwillig terug tilt Exc. 1. Hem werd door de Voorzitter een aan denken 'overhandigd. Overige uitslagen: Zwart Wit2Exc. 2 32; Hoogvliet 2Exc. 3 51; Zwal. 6 —Exc. 5 3—2: Exc. 6—TSB 3 3—2. Exc. b 2—Fort b3 2—0; Exc. c2—Exc, '20 c3 4r—1. Men'verzoekt ons van Exc. zijde mede te delen, dat er nog enkele plaatsen be schikbaar zijn voor de reis naar het P.T.T.; -toumooi in Wassenaar. Opgeven bij R. Harlaar, Gen. de Wetstraat 2, Het vertrek is op Hemelvaartsdag vast gesteld om 8.30 uur van de Molen. In het Oentrumrcafé van het Rotter damse Bouwcentrum had de gerant, de heer Van Gunsteren, Vrijdagavond op feestelijke wijze voorbereid de terug keer'van de. twee Nederlandse mannen, de zanger Jan Waaijer, en de organist Koos Bons. Tezamen hebben zy een tournee door Zwitserland gemaakt ten bate van het Rampenfonds en naar zij gisteravond mededeelden, is deze onder neming een succes geworden, In Genève, Zürich en Neuehfttel, gaf het tweetal kerk concerten, waarvoor grote belangstelling bestond. Gebracht weiden aria's van Bach en Nederland se liederen, waarover de Zwitsers zeer enthousiast waren. Het gevolg was, dat de Zwitserse pers zeer loffelijke recen- ties wijdde aan het optreden van deze twee ondernemende Nederlanders. Jan Waaijer werd zelfs uitgenodigd te zin gen voor een aantal dirigenten, zy oor deelden zeer gunstig over zijn stem en nodigden hem uit in het najaar naar Zwitserland te komen om dan de Evangelist-party te zingen in de Pas sionen van Bach. Ook Koos Bons, de organist van de Geref. Kerk van Maassluis boekte goe de successen en hij ontving eveneens aanbiedingen wederom in Zwitserland te komen optreden. "WX Gedachtenloos vouwde Tekko de folder van het reis bureau open en liet zijn blik vlug éven over de regels gaan. Dan echter ging hy plotseling rechtop zitten en las hardop: „Doe alles nu eens anders dan anders! Maak dit keer eens geen reisplan op. Bepaal zelf uw reisdoel niet, maar stap op de fiets, boot of trein en geniet! Stap uit, af of op, wanneer het u lust en geniet! Maak ge bruik van de herbergen en uitspanningen waar wy u met onze uitgebreide service zullen verwelkomen en geniet! Wacht niet tot anderen vacantle hebben, maar doe het nu* en geniet! Heb meer plezier en geniet!" Nadenkend herhaalde onze vriend deze slagzinnen nog eens voor zichzelf en keek daarbij door het venster naar het zonnige landschap buiten. „Eigenlijk helemaal geen gek idee!" mompelde hij. Dan stond hij vastbeslo ten op, greep per ongeluk zijn verfomfaaide tuinhoed die hij kordaat van zich afslingerde om zijn bolhoed te grijpen en lachte: „Ik wacht niet langer! Ik trek er op uit en ga genieten!" Op aanwijzing van de Haagse recherche heeft 'de politie in België in Visé de 53-jarige koopman A. S. aangehouden, die er van wordt verdacht in 's-Gravenhage en andëre plaatsen in Nederland oplich ting voor grote -bedragen te hebben ge pleegd. S. beschikt over een rijke fantasie èn diste bij zün slachtoffers verhalen op over een groot vermogen, dat hem uit een erfenis te wachten zou staan. Hij noemde zich een zakenman van groot formaat, huurde auto's, deed of de auto's zijn eigendom waren, betaalde de huur ervan niet verbleef in dure hotels, waar hy rijkeiyk dineerde, maar was veelal verdwenen als de rekening kwam. Be kende en vooraanstaande personen in Ne derland noemde hij zün goede vrienden, S. zou een,dame m Den Haag opgelicht hebben voo 60.000, welk bedrag hij haar de laatste jaren afhandig wist te maken door te doen voorkomen alsof hij uitgebreide en grotë zaken deed., Een dame in Baarn verloor ƒ4.000 aan hem, een echtpaar in Ellekom ƒ2.000 en een heer in Wageningen enige honderden guldens. De politie is er van overtuigd dat S. meer slachtoffers heeft gemaakt, die nog geen aangifte van oplichting hebben ge daan omdat zij, in de veronderstelling verkeren, dat hun geld bij S. in veilige handen is. Leden van.de Reünievereniging van Nagelaten Betrekkingen én Oud-Gevan genen zijn Zaterdag uit Rotterdam-voor de jaarlijkse, tocht naar het eregraf te Bloemendaal gegaan.: Na kransleggingen werd door de.ongeveer 150 aanwezigen twee minuten stilte Jn acht genomen. Daarna was de korte, tMéh zeer plechtige herdenking afgelopen. Men vindt er enkele foto's van intus sen uitgevoerde ontwerpen, zoals voor het Nationaal Legermonument Grebbe- berg. Aan bet verleden herinnert dan nog de maquette (uit 1930) voor een landhuis te Finehust (N. Carolina), ter wijl het prijsvraag-Ontwerp voor het Hoofdgebouw van de Hoogovens te IJmuiden eveneens reeds op die over zichtstentoonstelling te zien was. De overige schetsen en. tekeningen hebben betrekking op enkele nieuwe ontwer pen, waarvan we in het bijzonder noe men die voor het Provinciehuis voor Zuid Holland, het Synode-gebouw- der Ned, Herv. Kerk en het Tweede Vrij zinnig Chr. Lyceum, alle drie in Den Haag. waarvan de laatste twee zullen worden uitgevoerd. Speciaal het ontwerp 'voor het Zuid- Hollandse provinciehuis, dat hier het uitvoerigst met tekeningen en schetsen is vertegenwoordigd, zal de aandacht van ingewijden trekken. Tot veler ver wondering is dit ontwerp namelijk niet voor uitvoering in aanmerking geko men. Hoewel vergelijking met de ande re ontwerpen hier uiteraard niet moge lijk is, vormt' dit ontwerp, gëtuigend van een waarlijk grootse en schone con ceptie, het leerzaamste en boeiendste ontwerp van deze kleine tentoonstel ling. Men zou het in de strakke, maar ais zodanig bijzonder sierlijke stijl, om dit woord „sierlijk" hier nu maar eens te gebruiken, een. grandiose samenvat ting willen noemen, van hetgeen deze architect, groot, onder de weinlge gro- ten, in de loop der jaren heeft nage streefd: een heldere, strakke vorm geving. Het'Is goéd dat deze 'tentoonstelling wordt gehouden, al was het alleen maar om zich opnieuw te verwonderen over het feit, dat de naam van archi tect Oud (met uitzondering dan voor wat betreft het Hoofdkantoor voor de Rotterdamse Spaarbank) ontbreekt bij degenen die thans werken aan* de we deropbouw van de Maasstad. Maar ook met een andere kant van het kunste naarschap van Oud'kan men hier nog kennismaken. Het is een alleraange naamste kennismaking. Architect Oud laat hier namelijk ook. een reeks pot loodschetsen zien. zo maar wat reisim pressies,. heel gevoelig herhaaldelijk. Er is geen schets bij of er staat een „ge bouw" "op, al 'is het maar een schuur. Die gebouwen, of het nu een kerk, een huis, een molen of wat dan ook is, vor men steeds het centrum, maar ér is ook telkens een overgegevenaandacht voor de omgeving, een ontspannend ge noegen, naar we aannemen, in de cre atieve spanning van' deze kunstenaar. v. R. -1— IH f£ ,y' -Aangiften van 9 ^Mjel. BEVALLEN: L van der Heiden—Rotn a; J;"G ,M Haubrich—van Lint dr.N.Mebs—de Zwart. z;~A van Looden—Bekker d; F II van Middelkoop—van Leeuwen d; ,C J Ap- .is'- pel—van Vuuren. r; M C Otterspeerden #;:Herifer d; C M Rasenberg—Kommeren g i&fr'x;"AïW):van' Beeien—van Duijvenbode d; M fea!:Vonk—Hiel d; P.J A van Duffelen—Cats d. ps.jc"- Ddövevan Varik d: D Segeren—van ISÏTrierum -z: W iMaan—Franken z; M f Tnlemfr-^Bakker'. A Chr de Weyer-Bon- #rgera:z:;'Fh A Romün—van Beveren z. N J IS-van: Harten—Bernard d; B van den Berg- mBle'rschenk ifD Bakker—Kras ..d: M Chr 1*;V Mulder—Smects d: T van Donk—van der SS®HelmSlegtenhorst-^Pors z: B Kloeg— 3ffi£:öeh'J<7i|f:-z;'r'J A ZuijdamBraams.z,. C A Hiïizer—Bcgert.- d: E Moeken—Breda r M '^'L^adstake—Vérbure z; W F Ansems—Fleck §?d:^ Moereh—Kurk z; C Strijboa-van Vuu- feren'Jdi-'M-'C Th Koppenaal—Machen d^. #',van:*Elst—SchuUwerve dr C;;C G^nmera— SüKroötJes. d:- T ;van; der Heijden—3<Kmi d. C rFranken—Bravenboer z; M Petanen-- ®«van' Son :z;:'C J de Graaf—van der Linden ARcthPomp z; JB C B-Nuiitlnck— C van Eek, man gehuwd S?geweestmetJvM Peperkamp. .84 J: Chr lïéKriekéman, gehuwd geweest met T Hetoe- "i'.kamo 89Jpf - Hogenbirk. ongehuwde.man ;1:-W A Guldenberg, vrouw, gehuwd ge- Sfweest'met - A F Damen 84 J: G Dlckhout. &an-yaa-t A Tlmmers 68 J; M lOumpes. vrouw :van: JBrulnseS9 j; S%vrou"w.' gehuwd geweest jmet P EUjmans M pgjJJ.-- Oostrum.; ongehuwde vrouw 84 j.„ K Vvan: der HeUden, man. gehirwd -geweest roet 5sw.;',VJasbloro66j: E Bas. vrouw van W «Leijdekkere:68-;j;.- H:iPhiiE Mullens,,onge- In de Emmaüskerk te Vlaardingen is Zaterdagavond een kerkconcert gegeven ten bate van het orgelfonds. Een zeer gevarieerd programma werd de luisteraars voorgezet, .waarbij zij enkele malen, ook zelf tot medewerken werden geroepen. Allereerst was daar .de Chr. Oratorium vereniging „Gloria in Excelsis Deo on der leiding van de heer P. v. d. Kerkhoff, die een tweetal koralen van Bach,, nl. Wenn wir in höchsten Noten seinen "Wer nur den lieben Gott lasst walten zong, alsmede de Psalmen 143 en 138 van Louis Bourgeois. Mej. Jet Dubbeldam een leerlinge van de heer Van den Kerk hoff begeleidde daarbü aan het orgeL Een glanspunt van deze zangavond was het optreden van de Zuid-Afrikaanse mezzo-sopraan Sonja Poot, mc wüze enkele ana s van Handel en Bach zong. Bijzonder mooi zong zij loter hit bekende The holy City en enkele 7uid-Afrikaaanse'liederen. Natuurlijk moest de heer Van den Kerkhoff,zün orgél-— ^V^.J^rem^De h^v^d^erkhoff speelde het Concerto to gSib van Bach en CantabUe van Cesar Franck. Vooral bij het laatste num mer bleek hétórgel.goede registratie- mnceliikheden te bezitten. De begeleiding van de samenzang was eveneens in banden van de bekende or- ÊaHet"was een avond van goede, muziek en- zang, die zeker voor herhaling vat baar, is,. A*jo*-v»rgadering. Arjos II te Vlaar dingen vergadert Dinsdagavond 12 Mei om 8 uur in het Geref. Jeugdhuis, Hoog straat. 190. Mej. C. Mackay behandelt „De overheid en.hct christelijk zedelijk teven Bijdrage de'heer B. Spit. Dr dé Vissérschool. Op Dinsdag 12 en Woensdag 13 Mei a.s., des avonds van 78 uur is aan de Dr. de Vissérschool te Përnis (hoofd de heer Tieleman) ge legenheid tot aangifte van leerlingen voor de nieuwe, met 1 September'aan te van gen, cursus. 'Excelsior en Dato. Aangezien de com petitiewedstrijden Zaterdagmiddagvoetbal K.N.V.B. ten einde zijn; waren door Doto en Excelsior vriendschappelijke wedstrij den uitgeschreven. De ontmoeting Doto T.O.G.R- eindigde in 11 gelijk spel (goalmaker H. Koster). Door Excelsior, die tegen Hoogvliet speelde, werd in de laatste vijf minuten het enige en winnen de doelpunt gemaakt (goalmaker B. Pijl). De strijd duurt voort Zaterdag speelde H. Berghout uit Pernis, jeugdkampioen dammen van Rotterdam, rijn laatste wed strijd op het honderdruitig bord tegen C. de Koning, kampioen van het district Den Haag. Aangezien deze partti in remi se eindigde, zijrt Berghout. De Koning en C. v. d. "Wéteringh (kampioen district Leerdam) met eik 4 punten uit 3 wedstrij den op gelijke hoogte „blijven steken" Alleen H. Staal, kampioen district Dor drecht) is afgevallen. De strijd om het kampioenschap van Zuid-Holland duurt dus nog even voort. Vrijwillig of gedwongen. Aangezien de vraag het aanbod overtreft wat aangaat het bezoeken van Se Bondsdag der Geref. Vrouwenverenigingen op 19 en 20 Mei a.s, te 's-Gravenhage, wordt aan een dertien tal leden verzocht om zich vrijwillig terug te trekken en zulks dan even door te gevenaan mej. A. Berghout, Murray- straat 13. In het andere geval zal het bestuur 2ich anders genoodzaakt zien om door loting „de afvalligen" aan te wijzen. Burgerlijke stand. Geboren: Elizabeth, d. van C.'van Dijk en E. Broere; Jannetje, d. van A. van Dijk en M. Broere; Leen- dert, z. van J- van Dijk en M. Noordzij: WilleminaJ.. d. van J- Schoonrok en P. Ketting: Everina. d. van W. van "Veen en G. van Pelt. Getrouwd: A. Kruithof en E. van der Winden; J. Kappetein en J. J. Roobol; A. J. Bastiaanse en M. van Kleef. Overleden: A. P. Croenendük, 69 j. Het Franse verbond van uitgevers (Syndicat d'Editeurs) is na de oorlog, waaruit zijn leden zwaar-gehavend te .voorschijn kwamen, niet bij de ruïnes blijven treuren. Het: heeft in 1946 een „Comité permanent des expositions du livre et des arts graphiques francais" in het leven geroepen en dit comité reist met een collectie van-ongeveer'3000wer- .ken de wereld af om overal, in Europa, in de .beide Amerika's, in het midden- Oosten (waar vooral de medische en technische, literatuur een uitgebreidaf zetgebied vindt) intensieve propaganda 'voor het Franse boek te voeren. De re sultaten hebben dit streven ruim be loond: de uitvoer stijgt'voortdurend, overtreft zelfs het vooroorlogse peil, n.l. sinds 1950 jaarlijks 50-000 centenaren boeken ter waarde van 5 milliard francs, een vierde van de totale productie. Daar bij komen nog de." tydschrifteh waarvan de uitvoer - meer dan 3 milliard francs bedraagt: Ti Nu is dan Nederland, waaraan jaarUjks voor 100 millioen .francs wordt geleverd, aan de beurt, om bewerkt" te worden, en vanavond geschiedt in'het Grand Ho tel te Scheveningende opening van de „Tentoonstelling va nhet Franse boek". Nü, een ieder zal er wel wat vinden, dat hem interesseert: goedkope edities als „Que sais-je", de indrukwekkende me- disch-chirurgische encyclopaedie, kóok- In verband met de voetbalwedstrijd Voorlopig Nederlands ElftalMiddles- borough, die Woensdag 13 Mei as. te 18.45 in het Feijenoord Stadion zal begin- nnen, maakt de hoofdcommissaris van politie hét volgende bekend. Het samentreffen van het spitsuurver- keer met het stadionverkeer kan vooral tussen 17 en 18.30' -uur gemakkelijk aan leiding geven tot oponthoud. De Stadion bezoekers zullen er rekening mee dienen te. houden, dat het. normale .verkeer ook zijn rechten zal laten gelden. Hoewel de politie" door regeling zal trachten deze beidebelangen zo-goed mogelijk te. be hartigen, worden stadionbezoekers -- eroi attent gemaakt.dat vertraging- mogelijl blijft. Vooral automobilisten -wordt verzocht vroegtüdig naar het stadion te gaan. Gewezen wordt nog op- de mogelijke opening van de Konlnglnnebrug van 10.45 -tot 17 uur en van 18.40 tot 19 uur. In een ziekenhuis te Antwerpen is Zaterdag na een kort ziekbed overle den de heer J. van Herk te Voorburg, gezagvoerder van het s.s„ Almdijk" van de Holland Amerika Lijn. De beer Van Herk bereikte de leeftijd van 56 jaar. 11 October. 1916 kwam hij ia dienst bij -. genoemde maatschappij als stuurmansleerling.Na alle rangen te hebben doorlopen werd hij per 1 Maart 1948 bevorderd tot kapitein. Zeilwedstrijd Hoek van HollandHar wich. De jaarlijkse zeilwedstrijd Hoek van HollandHarwich, totaal 105 mijl, die georganiseerd wordt door de Noord- zeeclub, zal Dinsdagavond-19 Mei a.s. in Hoek van Holland starten. Er wordt-deel genomen door leden van bü de K.N.V.N.W.V, aangesloten clubs en door de daarmee gelijkgestelde buitenlandse organisaties. Aquariumweelde. Hedenavond wordt door de heor Falant in „Zonnewende" een lezing gehouden voor de Aquariumver- eniging Hoek van Holland over de grond beginselen van het kweken. De avond begint om 8 uur. Ook H. Boys 2 is-kampioen. In'een spannende en vooral ook sportieve wed strijd- heeft Zaterdag het tweede elftal van de' H. Boys met-21 een overwinning behaald op de Haagse Sportver; '35. Met deze winst werd het succes geleverd, dat na twee weken ook'Hoekse Boys 2 kam pioen werd. De aanvoerder Verdoes werd doorde., tegenparty,hei bestuur van de H. Boys en zeer vele supporters gecom plimenteerd. Het werd overladen met bloemen en kreeg de kampioensvlag over zich heen geworpen om vervolgens op de schouders te worden genomen. Nader vernemen wij dat de feestavond zal plaats hebben op 20 Mei a.s. in de zaal "Harmonie. boeken (van mad. Finebouche), de ons bekende gebrocheerde romanliteratuur, -de schattige kinderboeken, desierlijk verzorgde uitgaven 'op toeristisch gebied en als een van de hoogtepunten de ,;beaux-arts", - ongelooflijk mooie boek- werken op hét gebied der beeldende en musische kunsten met waarlijk magni-, fiëke reproducties. Ook "hééft men er en kele voorbeelden van'; luxe-uitgaven .neergelegd, -waarbü 'de graveerkunst en de litho's van dehedendaagse kunste naars van het boek, als van Clouzot. Roualt, Matisse en Chagallte bewonde ren zyn. De moderne Franse boekbin ders-'} en;; bandversieringskunstzün. er eveneens vertegenwoordigd met zeldzame bibliofiele exemplaren. En dan merkt men op, hoe raak deze. ontwerpers.- de Inhoud van het boek in' de eenvoudige versiering van de band kunnen weer kaatsen. iiv,-: Werkelijk, met' ziet op deze expositie alle" facetten van' het 'Franse Intellectuele leven zich ontvouwen. Tot 18 Mei blyft het Franse bóek in Den Haag, dan komt het in Amsterdam en in Rotterdam (in de laatste stad van 13 tot 21 Juni in de Rotterdamse Kunst kring). In het Sportfondsenbad te Rotterdam is Zaterdagavond een zwemfeest gehouden ter gelegenheid van het feit, dat 167 jonge sportenthousiasten die avond in de gele genheid werden gesteld- hun A- of B- diploma te behalen. De directeur van het Sportfondsenbad, de heer F. A. Putto sprak een kort wel komstwoord, waarin hij o.m. zijn dank betuigde aan de heer en mevrouw Loor- baoh, de heer van de Geer, de heer Be- rendse, de heer van 't Hoff en mevr. V-uyk voor het werk, dat zij. gedaan hebben voor de toenadering tussen het onderwijs en het zwemonderrioht. De jongens en mejsjes, allen vast van voornemens huméfcloma te halen, spron- gen daarna met ipto&„groëpén in hét:hel dere water. Een/aéhKaPdames van O.D.ZT gaf -onder leidingjvto^fmevy; C.^Yiuyk en kele Jounstzwèmrdeimohstraties.., i Evenals faun clubgenoten -W.lsten.de dames C, Kloot-, wijk en M de Hoog," die' beidén drie „wa- terduettetv", ;en"bëste gaven," het tot uit- steker-ié reeultatfen te brengen. "Voq-tï ki-egenlde aanweztgen^-eert eers 'st'è Rlassé^polo'-Wadétrijd 'Te Sert'tussen 'dé Goudase club G^.C. en S.VH.. G.Z.C„' dat eéri- goede kans maakt in het' komend seizoen Nederlands kampioene te -worden, behaalde na een boeiende wed strijd een verdiende overwinning op S.V.H. inet 5t-3. Een ;jury,die bij hét gecostumeerd zwemmen - de - prijzen moest toekennen, had zeker geen gemakkelijke taak. Jacoba van Bèieren, cowboys, Javaanse vrouw tjes, een jjaby .met een uiterst realistische luier, ja zelfs een kleine badmeester ba- lanceerden- Voorzichtig over de gladde rand van het basin; ..- Bijzonder - geslaagd was de opvoering van het-sprookje Zwaan Kleef aan, door de Montessori school van de heer en mevr. Loorfaach, waarmee deze avond ge sloten' werd. Volgens de Amerikaanse journalist Drew Pearson doen berichten de ronde volgens welke Sir Winston Churchill zich spoedig terug zal trekken. Pearson haalt in zijn artikel „Rapporten van de Amerikaanse ambassade te Londen" aan, Churchill zou niet opgevolgd worden door Eden doch door de minister van Financiën, Richard A. Butler. Zes Amerikaanse staten zijn in het weekeinde door tornado's getroffen. Er zijn negen doden en meer dan 100 ge- wonden. De eerste en ergste tornado trof Za terdag Hebron in Zuidoost-Nebraska. Een groot deel van deze plaats (2.000 in woners) werd vernield. Meer dan 100 auto's 'lagen vernield in de straten. Acht tien, personen werden hier ernstig ge wond, en vijftig anderen liepen lichtere verwondingen op. In Minnesota kwamen zes leden van een gezin om, toen hun huis verwoest werd. Op een andere plaats kwam een boer tezamen met een baby om, doordat de auto, waarin zij zich bevonden, van de weg geslingerd werd. Twee tornado's troffen Iowa, waar enige boerderijen beschadigd werden. Wisconsin, Arkansas en Kansas werden door lichte tornado's bezocht. Daarvan zijn echter geen persooniyke ongevallen gemeld. Het bestuur van de Jacob Marisstich- ting acht het niet geraden de Jacob Marisprijzen in het vervolg beschikbaar te stellen voor het gehele oeuvre van een beeldende kunstenaar maar is van me ning, dat de gebruikelijke toekenning van een prijs .voor een bepaald werk moet blijven gehandhaafd, - Dé vraag of verandering-niet gewenst was, is bij de behandéfang-.van de ge meentebegroting 1952 opgeworpen door de heer Dettsneyer, die'toen nog raads lid was. .Hij stélde als voorbeeld de Con- stantyn Huygensprijs, die door de Jan Campertstichting aan een litterair oeuvre wordt toegekend. „Voor de prij zen yan de-Jan „Campertstichting komen Nederlanders, voor die voor de Jacob- Marisstichting slechts inwoners 'jTvan 's-Gravenhage of omliggende gemeen, ten in aanmerking", zo: merkt het be- stuur van de Jacob Marisstichting thans op in haar jaarverslag over 1952. „De Constantijn-Huygensprijs is,, de bekro ning, van een geheel oeuvre en valt uiteraard slechts ten deel aan een kun stenaar, die- meestal ook een- nationale figuur is, en sluit jonge kunstenaars uit. Van een auteur valt het niet moeilijk een overzicht, van zijn oeuvre" te krijgen, maar dat van een beeldend'kunstenaar is :vrijwel steeds verspreid en dus zeer bezwaarlijk; té bestudéren". Op grond hiervan komt het béstuur tot een afwij zend standpunt. De eerste tentoonstelling in het Groot handelsgebouw 2al reeds bij de opening op 3 Juni a.s, worden gehouden. Unica uit Leerdam én werken van Rotterdam se kunstenaars zullen worden 'geëxpo- De directie heeft itL vier zalen en een gang beschikbaar gesteld;.: voor perma nente-tentoonstellingen van Nederlandse beeldende kunst Ook Leerdam maakt zich gereed, om gedurende de zomer maanden de bezoekers uit binnen- en buitenland met een glasmuseum dat els uniek in Europa wordt beschouwd en. tentoonstellingen -van Nederlandse beeldende kunst te ontvangen. De regeling is in banden- van een commissie,,v bestaande uit Karei, van Veen, Aart Glansdorp en Keés" de Voógt B. en J.W.- vaa Rotterdam, vragen 'de raad ,eon bedrag van i 449,030,— beschik- baar^te .stellen, zijnde, het geraamde be- Prins Misjal al, Saoed, minister van Defensie en Luchtvaart van Saoedi-Ara- :bïë,. die vanochtend als gast van de Ne derlandse rëgerihg voor een driedaags bezoek aan .ans>: land in Den Haag is gearriveerd, hééft kort na zijn aankomst een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, mr. 'J:' Wit-'Beyënj én"'han de'minister van Oorlog en van Marine, ir. C.-Staf. Tegen 12vuur->ispPrins Misjal vertrokken naar Amsterdamvoor een bezoek aan de Nederlandse Handelmaatschappij, waar- hem een lunch werd aangeboden. Om kwart óver drie zou Prins Misjal te Soestdjjk ontvangen worden door Koningin Juliana. Dinsdag brengt Prins Misjal een be zoek aan Sohiphol en aan de legerplaats ■Ermelo, waar hij in de Jan van Schaffe- laar-kazeme demonstraties zal bijwonen van de school reserve-officieren Infante rie. 's Avonds zal; hü aanzitten aan een diner dat de regering hem aanbiedt. Woensdagmorgen staat een bezoek aan de Philips-fabrieken te Eindhoven op het programma. Op een Zaterdagavond door de Konink lijke Rotterdamsche Lloyd in de Rivièra- .hal gehouden feestavond, waaraan de drag nodig voor het landingsterrein voor harmoniekapel van. d^ Lloyd medewer- hehcoptei» ?tan de Hofdijk je Rotterdam. king verleenden, werden- 51 personeels- Zoals -bekend'-zal 'dé „Sabena" per,.,l leden; gehuldigd, van wie dertien veertig AtunttrflIC a C .vAnn rr/M-nrtclArt trnnVivwlinrY 1..'^ j i!_i:„ Augustus a.s.,.een geregelde - verbinding' Brussel—AntwerpenRotterdam' v.v. met hefschroefvliegtuigen openen en met het oogt op "een op' 18 Mei a.s.. !te houden demonstratievlucht is mét -hét .plan tot aanleg, van een landingsterrein reeds een aanvang emaakt. Dit plan; aldus B. en W. voorziet in het ophogen, egaliseren en omheinen van het terrein, zomede in het aanbrengen van de nodigeaccommodaties. „Te weten een betonnen landingsplateau en een eenvoudig, doch op internationaal lucht- verkeer ingesteld stationsgebouw.- Van genoemde kosten, heeft f 261.000 betrekking op dé. aan degemeente toe behorende grond, f 123.000 op de'terrein werkzaamheden, inclusief riolering én verlichting, en f 65.000 op de bouw van hét stationsgebouw. UIT DESTAATSCOURANT Bij -JC.B. ,ïs toegekend de eremedaille verbonden aan de orde van: Oranje- Nassau in zilver aan J. van* den Hoek en A. W. Boeren, werfbazen, J. Kra nendonk, zagersbaas én J. W. Rom- bouw, motorschipper, en in brons aan A. Post, schaver -en G. van Oosten, houtwerker, allen werkzaam bij N.V. Houthandel v.h. J. van Schijndel en Co te Rotterdam. i jaar en de, "overigen vijf-en-twintig jaar in dienst van de -rederij waren. 23}zijn toegesprokèn door een der directeuren, ir L.'P. Ruys,-die de veertigjarige jubi larissen een- cadeau onder couvert en de 25-jarigen .een gouden horlogeoverhan digde. Een aantal jubilarissen was niet aanwezig, omdat het zich op de vloot op zee bevond. Namens de minister van Verkeer en Waterstaat heeft de heer A. Mol uit Den Haag meegedeeld, dat het H.M. had be haagd de heren J. M. Visser, tijdschrij- ver, Y. de Ligt, voorman magazün, J. J. A. Tiversen, voorman takelaars, A. Hille- brand, baas tekelaars, en C. J. van Eyk. voorman magazijn, allen te Rotteröm, de ere-medaille in zilver, behorend bij de Orde-van Oranje Nassau, toe te.kennen. De ere-medaille in brons behorend bij dezelfde orde is toegekend aan de beren P. M, Bredius, baas expeditie, en J. Kooyxnan, vormer, beide uit Rotterdam. Allen behoorden zij bij de veertigjarige jubilarissen. Voor de eerste maal wérd een „jubi laris van het jaar" uitgeroepen. Dit was de heer C. W, de Veer uit Den Haag, oud-administrateur aan boord van de pas sagiersschepen en thans verbonden aan de afdeling arbeidszaken, speciaal ten behoeve van de aangelegenheden der zeevarenden. Hij was 40 jaar in dienst De aard van'bet bedrijf brengt mede, dat de ItouldlteitsuosiUo niu„hfot, i« »an Brote schommeUngen. In verband met onl^g» door do Indoneslschl ?«-rtïn «Doften SJfit#t «n.versterkte vóörflnanclerlnzbesteldé^^ImportioVderen^ SÏÏS avlng van het aakenvolume aan de fuiancferliigscapacltelt In Indonesië on- eetwyfeld hoge eisen worden.gesteld. De onkostenrekenlnl vertoonde ten owfehté van ÜS1 .«m voortgaand® staging. De voornaamste oorzaak Mervan ls «lewn een ver hoogd kostenniveBis ln Indonesië als gevolg van een verdere daling vmi de koonkracht VerenlgIngePBotterdam"' verS g over 1952 van de Internationale Credlet- en Handels- Nederland. Er viel een duidelIJlce 6oe- nemtag van de concurrentie waar té ne men. zich uitende ln verkleinde winstmar ges voor de handel en verruiming van het leveranderscrediet. De omzet van de goe derenafdeling handhaafde zich op het peil vani 1051; het streven blijft gericht op in tensivering van de handel met voor de Ml) nieuwe afzetgebieden. Het door dc producten afdeling behaalde resultaat was, ofschoon lager dan over 1951 bevredigend.,, Mede ten gevolge wan-'dè conservatieve waardering van voorraden en order-positie, waarin de Ingetreden prijsdaling was ver disconteerd, ton ln Indonesië in 1952 een bevredigend resultaat worden geboekt. Wat de productenrafoen' betreft, kan op'een naar omstandigheden guaietig Jaar worden terug gezien. De Inkomsten - der scheepvaartaf deling bewogen zich op ongeveer hetzelfde niveau als het vorig Jaar. In het laatste kwartaal viel een vermindering van het ladingaanbod te constateren. Het gestegen kostenpeil in Xndoi^sië, waarvoor geen evenredige compensatie ln de marktprijs werd gevonden, beïnvloedde de Te^lt?Utn van 'de industriële bedrijven, wflarby de My. belang heeft, in sterke ma- De kantoren te Osaka en Tokyo breld- oen hun actiAdtelt op bevredigende wyze «Uv De dochtermaatschappij Intematfo- Kotterdam Inc. te New York en San Fran- cjsco ondervond dc invloed van verscherpte ;»?vaardoor de winstmarges zich dalende Ujn bewogen. De Inschakeling van de kantoren te Melbourne en Sydney in ae organisatie ondervond belemmeringen yn gevolge van importrestricties. Naar mate aeze worden verzacht, vertrouwt de direc- «e, dat het verkeer met de overige vesti- gingen geïntensiveerd zal kunnen worden. van de handelszaken be- droog 23.838955 (23.897.221). Aan tote- flS „15, dlvideixlen werd t 1980.608 ontvangen. Algemene onkosten 2?.. 17.874.860 (15962.0361. Do winst beliep f 3974977 (4.281.450). Hiervan wordt 1 900.000 (1.200.000), toe gevoegd aam de extra-reserve, waarna de- te f 18.600.000 beloopt. keerdf8 eemeld' WOTdt 8 (oav.) aitg*»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2