Oranjeboom KSIEBELB 'm mm m w Traditionele eengezinswoningen in Tuindorp Kethel S Zento" in Koor van Grote Kerk 1H THUIS Wijkraad voor Hoek van Holland tegeni grenswijzigingen in Westlarid Rotterdamsch Philharmonisch Orkest bestaat 35 jaar ftaa* mij* te&kdde* mening. SCHIEDAM Prijswinnaars brandweer- wedstrijd op B.B. -expositie VLAARDINGEN Pianorecital van Theo van der Pas I TlSiKO TAKS EN DE KEREWEER MAASSLUIS Hoek van Holland Pérnis Burgerlijke Stand van Rotterdam KERKDIENSTEN Maasland met meer mog mm I® mm Aantrekkelijke zomers concerten Rederskringen niet verontrust M0 Bouwplan von H. v. cl. Kraan Premiebouw Medi-sclie dienst Schiedam op Hemelvaartsdag Het voetbalprogramma Lezing over Israël Toonkunstkoor zong Afsluiting Bamlaan \W ■mu0o$ ÜHÉl Betere huisvesting voor Gemeentewerken 19 Mr. A* C; W. Beerman sprak te Pernis VERLOVINGSRINGEN K. BINNENWEG 227 - R 0AM Meer inwoners - - Geen lighallen meer Sanering binnenstad Subsidies 3 e/faf ffiSB V'-i Mft 3, De expositie il mm i. Stichting 1940-1945 Garantiestelling aan Maassluisse Gemeenschap Aan tasting van eer en goede naam Jeruzalem, indien ik u vergete.... Een Zuidelijke Waterwe A'damsclie Bank voor België*„'4| fim - - - ;-• Dr Kleipool 70 jaar" Toen de heer H. van der Kraan zich onlangs terugtrok als wethouder van dc «laeente Schiedam was dit ooit om het feit dat hü als aannemer plannen had voor'de bouw van woningen, waarvoor hij dc verhoudingen met de gemeente lulrer tvildc houden. 'Nog geen twee maanden na zi£n af- stbeid als wethouder heeft de. heer Van der Krann thans een goed verzorgd boekwerkje uitgegeven, waarin een overzicht wordt gegeven van het com plex eensgezinswoningen, die hij voor nemens is In Tuindorp Kethel met Ryks- premie le f631™ bouwen. •De woningen worden uitgevoerd in traditionele bouw en zodra de gemeente het daarvoor benodigde bouwvolume be schikbaar heeft gesteld, zal dc eerste vim de houten palen voor 58 woningen de grond worden ingedreven. Het complex zal verrijzen op het ter rein dat wordt begrensd door de Molen- singel. de Iepenlaan en de Populieren- laan. be Rotterdamse architect M. Look horst, o.m. bekend als ontwerper van de nieuwe Technische school in Schiedam, maakte ook voor deze woningen het ont werp. De woningen krijgen op de begane grond een grote zit-eetkomer, een keu ken aan de achterzijde, een toilet aan de voorkant. Op de verdieping komen hoven de grote kamer twee ruime slnap- k.'mers, een kleinere boven de keuken en eèn badruimte met douchecel. Onder de trap in de gang komt een grote kel derkast. Iedere woning krijgt een voor- en een achtertuin mét iri de laatste een ruime schuur, waarin zich een kolenhok be vindt Naar de heer Van der Kraan ons mee deelde bestaat er reeds veel belangstel, ling voor deze door hem te bouwt; woningen. Op elk ter te bouwen huize-, werd eèn Rijksbijdrage verkregen v.m 4(00, zodat de middenhuizen de toe komstige koper 11.500 zuilen kosten. De hoekhuizen en de woningen, die aan de Molensingel zullen worden gebouwd komen 500 duurder. oZuden de wonin gen eventueel verhuurd worden, dan komt de huurprijs voor de huizen man 11.500 op 11,87 per week. Het bouw plan van de heer Van der Kraan oomvat totaal 152 woningen. Voor de uitvoering daarvan zal echter eerst nog bouwvo lume nodig zijn. De medische dienst te Schiedam zal op Hemelvaartsdag waargenomen, worden door de. artsen: D. Houthuysen jr., Swammerdamsingel 43. tel. 68516; "PT. A. de Ridder. Stadhouderslaan 46. tei. 67590 en J. Ris, Tuirüaan 92, tel. 67856, Geopend is apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81, ook tijdens de avond en nachturen van Vrijdag 15 Mei. Advertentie goed onder- dat VormtoJlfk glas Moet Op de onlangs in het Beursgebouw te Schiedam gehouden tentoonstelling van Bescherming Bevolking had ook de brandweer een stand ingericht, waar aan een wedstrijd was verbonden. Men moest ni in een huiskamer fouten op sporen, in verband met brandgevaar. Heel wat'formulieren, om precies te zijn 684. werden ingeleverd: 226 perso nen hadden slechts een goede oplossing. Gistermiddag heeft de brandweercom mandant, ir S, Moesker de Drijsvvin- naars aangewezen. De, eerste prijs, een vulpen met pot lood is voor de heer P. van Wamelen, Bellstraat 5a. De tweede prijs, een fraaie badtas, gaat naar mej. M, C, Zondag Huljsmansstrt 38b. De derde prijs, een boek: Nico Kerkhof. Singel Sic, vierde prijs: een schrijfmap: J. Scheffers Stationsstraat 26, 5. doos si garen:; E. Verwiel Stationsstraat 27a. 6. ballpoint-pén J. J, Nijs Huijsmans- straat «49c. Voor, de jeugdige deelnemers waren res j,bouwp)aten beschikbaar. Zij gaan naar: "K: van 'Deurzen.. Aloidastraat ;86b: B. Winterwijk. Breedstraat 60b; Th. Mettes. K. Kerkstraat 7b; H. Alt- Jtof, Vlaardingerdijk 8; B. J. Kemper Rembrandtlaan 95b en A. Weber St. Janssteeg. Voor de oudste deelnemer(ster) was er eveneens een prijs. Het is de 82- jarige mej. C. J. in 't Land. die een fraaie doos zeep ontvangt. De gelukkige winnaars kunnen hun prijzen aan de brandweerkazerne ko men afhalen. H.B.S.S.-nieuwg, Voor H.B.S.S. is voor Zaterdag een klein programma vastge steld. De wedstrijden zijn: Excelsior M. 4 H.B.S.S. 3. 2.30 uur Maassluis: H.B.S.S. 4Excelsior P. 3. 4.15 uur Spieringshoek; H.B.S.S. 5G.S.S. 3, 2.30 uur Haven dijk; HsB.S.S. a2Unicum a2, 3.00 uur Spie ringshoek: H.B.S.S. b2—VJF.C. b2, 3.00 uur. terrein V.F.C. te Vlaardihgen. Het blijkt, dat er grote belangstelling bestaat om volgende week de reis met H.B.S.S. naar Heerjansdam mee te ma ken. Zij. die met de bussen van H.B.S.S. mee willen, kunnen zich vóór a.s. Zater dag opgeven bij één der volgende adres sen.: J. F. W. Droge, Paulus Potterstraat 32: A. G. Uittenbogaard, Nieuwe Maas straat 9: J. van Bel, Lorentzdaan 58. G.T.B.Grafobor. G.T.B. 1 krijgt Zater dag a,s. bezoek van Grafobor uit Rotter dam en zal zeker trachten zich te her stellen van de vorige week tegen M.V.V. geleden nederlaag. De kvedstrüd wordt gespeeld op het terrein aan de Havendijk en begint om 4.15 uur. G.TJB. 2 gaat naar Vlaardingen om haar krachten te meten met H.V.O. 3 en mag met een gelijk spel wel tevreden zijn. Het derde elftal krijgt het wel het moeilijkst, want om in Hoog vliet tegen het 3e elftal van de club met die naam te winnen, valt niet mee en zeker niet, nu Hoogvliet 3 in degradatie- gevaar verkeert. Beidé wedstrijden begin nen om 4,15 uur. BURGERLIJKE STAND VAN SCHIEDAM Geboren: Aartje, d, van H. C. v. Brand en A. v. Duijn. -Catharina M„ d. van H. C. Baartmans en C. A. van Beurden. Petrus J. M.. z. van C. B. de Jong en P. A. J. Eibers. Hilde- gardis W., d. van M. A. Leerentveld en M. Hoegee. Catharina W. D., d. van J. C. Collée en W. D. Noordzij, Wil- helmina J. C., d. van J. E. Bonefaas en W. J. J. Schuurmans Hendrina C. M., d. van W. v. d. Pas en J. A. L. v. Mil. Overleden: M. Druppens, 45 j. L. Mackaij, 68 j. A. A. van Heiningen, 63 j. Op verzoek van boekhandel P. J. Ve nemans. HAV-Bankgalerij te Schiedam, houdt dr J. A. Nederbragt, de eerste Nederlandse gezant in Israel, op Vrij dag 15 Mei a.s. in de aula van het Ste delijk Museum. Hoogstraat 112, een zeer interessante causerie over de jonge staat Israel. De Damlaar» tussen de Burg. Honner- lage Gretelaan en Vellevestsmgel zal met ingang van 15 Mei a.s. gedurende 14 dagen of zoveel langer of korter als nodig mocht blijken .zijn' afgesloten voor alle rUverkeer, zulks in verband met herstrating. Het doorgaande verkeer van en naar Kethel wordt omgeleid over de Burg. Honneriage Gretelaan en de Burg. Stu- lemeyerlaan. N ZAAL „Harmoni" le Vlaardingen concerteerden gisteren de pianist Theo van der Pas en het Afdelingskoor van Toonkunst. Eigenlijk was dit een pianorecital met afwisseling van koor zang, want v, d. Pas had deze avond in de uitvoering het leeuwenaandeel. Hij speelde werken van Schubert. Beetho ven en Chopin, meest composities, die wij reeds vele malen van hem hebben gehoord. Het aantrekkelijke in het spel van v. d. Pas is dan ook niet to zeer gelegen in zijn .programmakeuze als wel in de zeer muzikale, doorleefde en altijd frisse wijze, waarop hij overbe kende stukken weet te vertolken. Zijn aanslag is steeds gericht op de mooie toon. het detailwerk heeft zijn grote zorg zonder dat hij de grote lijnen uit het oog verliest. Een zeer eenvoudig mo ment musical (in f. kl) van Schubert wordt onder zijn handen een verrukke lijk klankjuweeltje. Het koor heeft 0.1,v. Arnold Vranken t kleine walsen van Schubert gezongen met pianobegelei- ding. Deze keuze heeft ons eigenlijk wat verwonderd. Wie de Deutsche Tanze eens door Myra Hess heeft horen spe len kan moeilijk- vrede hebben met de wijze waarop de licht sensuele tekst van Leonhard Steiner ondergeschoven werd. Bovendien was dit een uitvoe ring, die meer aan een koorrepetitie deed denken dan aan het Tesultaat van een zorgvuldige studie. - Er bestond voor dit concert veel be langstelling. W. HEHV. GEH. COMITÉ Donderdagavond (Hemelvaartsdag) 8 uur zal voor het Herv, Geref. Comité.te Vlaardingen in lokaal „Rehoboth" op treden ds H. G. Atoma van Rotterdam- Delfshaven. iiSil Tekko haalde uit zijn bromfiets wat ér in zat en met d« gashandle geheel open stoof hy geruime tijd over de grote weg. Toen ontdekte bij opeens een schilder achtig zijweggetje, ging dat zonder dralen in en stopte even later bij een landelijkeuitspanning om iets te gebruiken. „Genieten!" mompelde onze vriend, terwijl hij de bromfiets op de standaard zette. „Dat is het! Ik ga genieten van een lefcker kop koffie! Ja, dat doe ik!" „Wat zal het zijn, edele Heer?" begroette de waard, •tie naderbij schuifelde, onze vriend. „Koffie!" antwoordde Tekko beslist. Maar dan dacht hü opeens weer aan de slagzin, doe alles nu eens anders dan anders, en hij verbeterde haastig: „Ehdat wil zeggen koffie verkeerd, vriend!" Langzaam slofte de herbergier terug naar de tapkast en na een hele tijd braoht de man onze vriend een glas melk, dat hij zonder een woord te zeggen op tafel, neerzette. „Da's verkeerd!" wilde Tekko de man naroe- pen, maar hij bedacht zich. Dat moest immers ook, alles anders dan anders". De „Zento", de békende zendingsten- (oonstellfng van het Zdingsburean der Ned. Herv. Kerk te Oestgeest en het dam worden gehouden. Daiyioe is een plaataselijk zento-comtte, In het leven geroepen, waarin zitting hebben verte genwoordigers van dc Ned. Herv. Kerk, ds. J. J. van Wageningen, de Zento, die de Gercf. Kerk, de Chr. Geref. Kerk. de Evang. Luth Kerk, het Leger des Hells' en de Protestantenbond. Op Maandag 18 Mei 's avonds half acht zal de voorzitter van het comité, ds. J. J. van Wageningen, de Zento, die tot en met Vrijdag 22 Mei ln het koor van de Grote Kerk wordt gehouden, openen, s,''..; ■-/„ Rt"',' Jr< Advertentie Aangiften vaat 12 Mol SSVA1LÊN: F J Wenslnk—Klosters d: G o oosboomSolman z; R Klaassenvon Wtnricclmann z; c H de Rijke—Riet d: E Th do Bruin—Aiders, d; H den Boer—van «rijzen d; J L ;straNogcngast z; J J Hagendoorn—N-u„;;ns sjj Zeemeljer—Kooij o.-5 C Mcntlng—Mater d; L M M Mulder— 0 .j' *- U OosterlooVendevtUe -z: A P Bosveld—Vaandrager z; H van der Mscr— Brouwer z; a C M van Meer—Lips z; C Nieuwvndaalvan der Meer d; J Krul- denler—Dries E J M Sik—vart Hoetvijk f. TP van den Oever—van 't Holf d: K Verschoor—Weda d: Ch M Sohuitema- p®®sf, d: H C de Bruljnvan D(jk z-, C Bierhuize d; C Glllings—Buytendijk E Bloiwmaert—Flior z; E Goes—van der e A van KatwijkBonte z: A Lim burg—van der Zee d; F van der Heide jande Groencndaal z: M van Netten— Grootveld z; D van Vugt—Worms z: N J Siepkes—de Knijfi z; H W Hulbrechtse— "«„Unnlk z: G W Deneoke— de Klerk z: M Kru(jtho£f^Vis r, M 1 van Holstelnde wnge z; n\J van-der Sandevan Oort d: F SUokel—Ruztus d. OVBRLEa>EN: W P Heijmans. vrouw v 1 VdOgt 38 j: A M Deivith. vrouw v L VBser 57 J; H. Asper. man. gehuwd ge weest met W' Besselink 78 j: J L Silvius, man v G Brognvans 56 i; P dc Graaff. man. gehuwd geweest met J P Mondt 60 J: H Kramer, man v M A Brans 75 j: CM Brand, vrouw, gehuwd geweest met M J Sous 76 i: M Hoogeveen, dochter 2 J; L P wouters, zoon 19 dagen; A F van rtcr Vegt. ongehuwde vrouw 75 j; J von de Wljn- goert, man v P Elderhorst 67 j: J B Covers, man, gehuwd geweest met N Oost 71 j; P.Cremer, man v A Tetgeler 56 j: W G Schootemeyer. man v M Mak 56 j; A J rneunlssen. man v M C van der Laalt 79 j: A van Leeuwen, man v E Stange 57 j. '-evenl. aangegeven: M dc Koning—Bal. toon. V.m, IJsselmonde: J J Kamp. man v M Pierneet 78 j. In gebouw „Rehoboth" werd een open bare vergadering'gehouden van de afde ling Perni9 van de Chr. Historische Unie. Deze vergadering, welke zeer goed be zocht was, stond onder leiding van de tvnd. voorzitter, de heer D. Noordzij. Na diens openings- en welkomstwoord sprak de heer mr A. C. W. Beerman, aanvoer der van'lijst 6 voor de gemeenteraads verkiezingen. Zijn onderwerp was geti teld: „De toekomst van Pernis in groot Rotterdam, gezien in het licht van de Chr. Hist, beginselen." Spr. zette op vlotte en duidelijke wüze de uitbreiding van de industrieën in de onmiddellijke nabijheid van Pernis uiteen en legde verband met de in dit verband te volgen gemeente politiek. Hij verdedigde zijn standpunt er. besprak voorts de vertraagde voortgang ten aanzien van dc woningbouw. Een zeer druk gebruik werd gemaakt van de gele genheid tot vragen stellen. Na afloop werd de vergadering met gesloten deuren voortgezet in verband met een bestuurs verkiezing. Tot voorzitter werd gekozen de heer B. Hoekstra. Als nieuwe' be stuursleden zijn voorts gekozen de heren J. 't Hart en A. van der Steen. C.J.M.V. „Jonathan". De Chr. Jonge- mannenvereniging „Jonathan" te Pernis neemt op Hemelvaartsdag in grote getale deei.aan de herdenking van het in Den Haag te vieren, eeuwfeest van de Bond, Met extra-autobussenvertrekken de le den om kwart voor zeven vanaf het Ozingapleih. Een door „Jonathan" samen gesteld elftal (aanvoerder M. v. d. Tak) speelde gisteravond een voetbalwedstrijd tegen een club uit de Ring (aanvoerder J. Molendijk Azn). De C.J.M.V.-ers won- nen met 71. Afscheid. Meerdere verenigingen te Pernis, waarvan de heer H. van Riel het bestuurslidmaatschap bekleedde, zullen SCHIEDAM Ncd Herv Gemeente Grote - Kerk 20 u dr L J. Cazémier: Nieuwe Kerk JO u cis A Hoffman Geref Kerk Juliana- kerk 10 u ds G Brinkman Chr Geref Kerk Warande hoek BKIaan 10'u ds Zwiep Chr Geref Gemeente Volksgebouw 'V Tuin laan 50 10 u ds M J Middelkoop VLaardENOEN. Ned Herv Gem: Grote kerk:, 10 u ,ds Glashouwer. Bethelkerk: V>, 10 uds Schouten- MAASSLUIS/ Ned Herv Kerk: 10: u ds K M Vogel, r- Rehobothkerk: 10 - u ds "W Kreuicrt van Delft. Geref Kerk <art 31 k o) 8.30 u ds H v'd Veen. Chr Geref Kerk: io u ds EVenema. Hoek VAN HOLLAND Ned Herv Kerk 10 fV U ds E'C v Offeren Geref Kerk 10 u ds J Verlare uit 's-Gravcnzande PERNIS. Geref Kerk: 9.30. p ds H -C Voor- nevcld. Ned Herv Kerk: 9.30 u ds A Groenenbcjom.Geref Kerk (art .3I ko): <10.30 ds P WulHraat Kerkdiensten. Hemelvaartsdag: Herv. Kerk 10 uur ds. H. J. J. Keijzer. Geref. Kerk 10 uur ds. J. Z. Potjer. Nieuwbouw. Voor rekening van de heer A. v.'d. Sar, aan de Weverskade wordt een nieuwe woning gebouwd.Het werk wordt uitgevoerd door de aanne mer P. v. d. Berg te Maasland. korfbalprogramma- Zaterdagmiddag. 16 Mei speelt ODO in Vlaardingen een competitiewedstrijd tegen Oranje Nas sau 3. Dit twaalftal is enige weken ge leden wèer aan de competitie deel gaan nemen. Wil Odo haar kansen op het kam pioenschap blijven behouden, dan zal van O.N. 3 gewonnen moeten worden, maar hiertoe zullen do Maaslanders wel in staat zijn. Aanvang 3.30'uur. De ju nioren spelen in Schipluiden een vriend schappelijke wedstrijd tegen de junioren van Asso. Deze ontmoeting begint om half twee. Naar de Bondsdag. Een aantal leden van de Geref. Jongelings- en Meisjes- verenigingen te Maasland zal op Hemelvaartsdag de Bondsdag van de Geref. Jongelingsbond bezoeken. Deze wordt té Zwolle gehouden en de reis hierheen gaat per bus. Vertrek vanaf het W.S.M,-wachthuisje aan de Rijksweg om haf zes des morgens. Nieuwe machine. De heer Fr. Poot te Maasland heeft zijn machinepark uitge breid met een schoffel-apparaat, waar mee het mogelijk is mechanisch te schoffelen. De heer Poot is de eerste in wijde omtrek, die zich deze machine heeft aangeschaft. Voetbalprogramma. Er is Voor Zater dagmiddag slechts één voetbalwedstrijd vastgesteld, n.I. de ontmoeting MVV 3— HVO 4. De Maaslanders ontvangen de Viaardingse gasten op éigen .terrein" té 4.15 uur. :";v hedenavond m gebouw Rehoboth afscheid van hem nemen. Zoals bekend vertrekt hij deze maand naar zijn nieuwe woon plaats Doorn. De Zento geeft een overzicht van het zendigsterrein in vm. Oost Indie. Men werkt hier met zgn. „Sprekende stands.' aana de hand van het tentoongestelde wordt nl. door een oud-zendeling of on derwijzer een bepreking gehouden. Op deze wijze is men ér in geslaagd het publiek goed kennis te doen maken met land en volk van Indonesië en Nieuw Guinea. Daardoor is Zento ook een eve nement van culturele waarde 'geworden. In Schiedam werken aan de Zento ook dé; Chr G.eref. Kerk en de Geref. ZenT dingsbohd jnede, waardoor het 'moge lijk is/éen /nog uitgebreider ';éverzicht van het Zendingsterrein te- geven.Dan zijn er op de expositie voorts nog stands van Simavi en het Bijbelgenoot schap. Als blijvende herinner in» aan de tentoonstelling- hebben de organi satoren voorts de Zento-gids uitgege ven. Deze is op de expositie te koop. Van Maandag tot en mét Vrijdag kan men dagelijks van 9-12 u„. van 2-5 ui en van 8-10.30 u.-op de tentoonstelling terecht. De hiorgen- en middaguren zijn speciaal bedoeld voor de scholen, die i klasse-verband een bezoek aan de Zento kunnen brengen. Voorts is pok groeps bezoek mogelijk. De entree-prijs is voor volwassenen f 0,50. kinderen f 0,30. Groe pen hebben reductie. De organisatoren houden er rekening mee dat ook de Schiedammers veel be langstelling zullen tonen voor deze ex positie. die in andere plaatsen me vtreug- de werd begroet. Strand en kampeerterreinen weer vrij. Dinsdagmiddag werd op de Gem. secre tarie te Hoek van Holland het bericht ontvangen van het Hoogheemraadschap „Delfland", dat er geen gevaar meer hé- staat tot het betreden van het strandge- deelte en de kampeerterreinen van de Hoek, met het oog op het/laten springen van de bunkers. Echter wordt het publiek er op attent gemaakt dat voorzichtigheid in acht moet worden genomen t.a.v.'de wettelijk verboden duinen. Burgerlijke stand. Geboren: Jacoba dr v. C. v. Dort en M. v. d. Marei; Hugerina J. dr v. J. C. Benard eu M. v. Spronsen; Cor zn v. R. de Munniik en J. v. d. Marei; Gerriedina A/dr y, J. Sligman en W, Frederiks. Gehuwd: M. Quartel 22 j. en D. de Weers 21 j. Overleden: E. J. Theu- Advertentie ven ruivere Kamgeren I» de modemrte tinten 'met vcherpe, blijvende vouw VIERAI^1BACHTSSTR:129 'BEUERLANDSELAAN 11 - BERGWEG 63 tJ-.'/a/ v?- De huisvesting' van dé dienst voor gemeentewerken te. Maassluis maakte de laatste jaren in de gemeenteraad herhaaldelijk een punt van bespreking uit. Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht, teneinde deze belangrijke dienst de zo noodzakelijke, betere huis vesting te verschaffen, zonder uitein-. dehjk het gewenste resultaat te berei ken. De heer M. Wijnands heeft thans aan de gemeente te koop aange boden het pand Zuiddijk 16 voor de som van ƒ11.000,-. Bij verwerving van dit pand kan de dienst thans volledig worden ondergebracht Naast de aan koopsom vergen meubilering en ver bouwing nog een bedrag van ƒ3000,-. B. W, adviseren de raad het des betreffende pand voor genoemd doel aan te kopen. Het pand wordt thans bewoond door 2 gezinnen, terwijl voorts in het per ceel het kantoor gevestigd ii van het gewestelijk arbeidsbureau. Gaat het pand in eigendom van de gemeente over, dan zal genoemd bureau naar andere huisvesting moeten omzien. Eén van beide gezinnen kan in het pand blij ven wonen, terwijl het andere huisves ting kan vinden in het pand Hoogstraat 3, het voormalige kantoor van., de gé- meenlë-ontvanger. Gedurende /het eerste- kwartaal!- van dit jaar steeg het aantal inwoners van Maassluis met 17 en kwam op 11.113 zielen per i April. Op 1 Januari telde Maassluis, 11.096 inwoners, waarvan 5534 mannen en 5562^ vrouwen. De meuwe samenstelling is 5554 mannen en 5559 vrouwen. In bovenvermeld tijd vak werden 21 huwelijken 'gesloten en- vonden 2 echtscheidingen plaats. Gebo- ren werden 34 jongens en 25meisjes. Overleden 7 mannén en 17 vrouwen. Er vertrokken 61 mannen en' 55 vrouwen en er vestigden zich 54 mannén én 45 vrouwen. De vereniging tot bestrijding van tu berculose te Schiedam heeft besloten dit jaar. haar lighallen aan de Juliana- taan niet meer te gebruiken. Het aan tal patiënten, dat 's zomers hier kuurde is nl. zodanig afgenomen dat het voort bestaan van.de lighallen niet meer nood zakelijk is. Over de nieuwe bestemming van deze gebouwtjes, w.'o. een- recrea tiegebouw met keuken, is nog geen be slissing genomen. „De sterkte der N-A.'V.O.-strijd- krachten is thans zodanig, dat /een verrassingsaanval niet meer mogelijk is", verklaarde de scheidende opper bevelhebber -loser strijdkrachten,-de 'Amerikaanse generaal Matthew Ridg- wayy Woensdag op een persconferen tie te Parijs. „De voorbereidingen voor een groots opgezette, aanval zouden niet aan onze aandacht kunnen ontsnappen", ver volgde Ridgway, „en dergelijke aan wijzingen zijn er thans niet". In antwoord op een vraag over dé huidige sterkte- der N.A.V.O.-strijd- krachten, verklaarde generaal Ridg way: „Indften zij zouden worden aan gevallen, zouden zij elke aanvaller een -verschrikkelijke prijs doen be talen. De huidige N.A.V.O.-weermacht zou in dat geval op schitterenrl-s wijze van zich af buten". - De aankopen, ten behoeve van de sa nering van de Sandelijnstraat én. omgeving te Maassluis, bewegen zich in opwaartse Jijn. Besloot de-raad in zijn; jongste' ver gadering tot aankoop van 9 - woningen, thans stellen B. en W. voor opnieuw een aantal percelen aan te kopen. Het betreft niet minder dan 37 woningen, te weten: vaa mej. C. Ouwenbroek Naaldwijk dé percelen Sandelijnstraat 64,-80. 54, 27, 27a. 32. 52, 62, 50 en 50a, alsmede het pand Nieuwe ^Kerkstraat 20 voor de totflle soih TSa van de heren A/C. en L. A. Tas te Maassluis de percelen Lange Boonestraat 39 en 4i en Nauwe Koestraat 1; 3 en 3a voor 2.800,—; van - de heer J. Boon te Rotterdam de percelen Zuid« vliet 38 en. 38a voor ƒ4.000.van de fa milie Carstens té 's-Gravenzande: de'pet- celen Sandelijnstraat 5, 8, 14, 14a, 23, 41, 43 en 45; Sluispolderkade 14 en Sluispol- derhofje h 3> 5> 6 8 9 en 2 voor 20.750.—; en ten- slotte 'van de heer F. Buitelaar te Vlaardingen het pand Noord- vliet 55 voor 9.250,—jt-ïDéze .aankopen vragen derhalve een bedrag van 47.300, B. en tV. in Maassluis stellen de raad voor aan dé stichting tot instandhouding van een Christelijke vormschool voor kleuteron derwijzeressen te Vlaardingen voor het jaar 1953 een subsidie in het netto-tekort der exploitatie harer vormschool te ver lenen, te berekenen naar bet gemiddelde aantal in -Maassluis woonachtige leerlin gen der school en tot een bedrag van 50% van het netto-tekort per leerling per jaar. -- Voorts aan de Vereniging voor zieken- huisverpleging te Vlaardingen een jaar lijkse subsidie, berekend naar* 50% van 90% van het tekort der verpleegdag, ver menigvuldigd met het aantal verpleeg- dagen voor Maassluisse patiënten geduren de toet jaar, waarop toet subsidie betrek king heeft. De gemeente Vlaardingen draagt 90% bij in het verlies van het zie kenhuis. Voor Maassluis wordt "de subsi die becijferd op 3.500,— per jaar. Advertentie- /'"-i is op veler verzoek Hemelvaartsdag^ geopend VRIJ TOICAHS Groothsndeiigebouw Ingang A naast Café-Restaurant Engels/: Stationsplein.' JAN VERHEIJ.& CO.' SINDS 1863 P f*/.; 4*;S Ecu begrip voor verzórgde interieurs mM niT jaar is; hei 35 jaar geleden, dat het Rotterdamsch Philharmonisch ter gelegenheid, van dit jubileum wérkt mede het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Feiix de Nobel. Het programma vermeldt dan werken van Diepcnbrock. Badmgs, Hendrik Andriessen. Josquin des Pres. Orlando di Lasso, Sen Dresden, Seiber, Brahms en Liszt. Verder heeft het orkest nog de eer- Orkest werd opgericht. Men heeft zich fiLnal Keéke- voorgesteld dit jubileum uitsluitend muzikaal te vieren en wel door de uit voering'van- een serie goede zomer- concerten in de Riviarahal. Vooraf wordt op Vrijdag 5 Juni in de Ko- ninginnekerk een bijzonder concert gegeven,' met op het .programma, als eerste uitvoeringin Nederland, één van de knapste en meest grootse koor werken van de laatste tijd: het Reqieum van de Franse componist-organist Maurice Duruflé, die dan zelf de or gelpartij zal komen spelen. Verdere medewerking aan dit concert verlenen de alt Aafje Heynis, de bariton Leon FCombé en het Rotterdams Philhar monisch Koor. 'Ook zal dan de Derde Symphonic met orgel van Saint Saëns uitgevoerd worden. De speciale JubUeum-zomercycUis. die hierop volgt, toestaat uit een drietal con certen in de Rivièrahal, waarvan de toe gangsprijzen zo laag mogelijk zijn ge houden om iedereen in de gelegenheid te sfelien, deze te bezoeken. Het programma van het eerste concert in deze zeer aan trekkelijke serie, waarin veel gevraagde romantische .én klassieke werken zullen uitgevoerd worden, bevat werken van Wagenaar. "Willem Lattdré (Op het klock- musjjk t'Aemsferdam) en de Negende Symphonie van Ludwig van Beethoven, waaraan het Rotterdamsch Philharmo- nisoh Koor weer zijn medewerking ver leend. Het concert op Vrijdag 26 Juni wordt, als gevolg van een uitwisselings programma. gegeven door hef Gelders Orkest o.l.v, Jan Out. Dan worden uit gevoerd „Watermusic" van Handel, het Pianoconcert .van Grieg, mét als solist Theo van der Witde Vierde sympho nie van Tschaiko/yski. concerten op het Internationaal Kerke' lijk Congres te 's-Hwtogenbosch op 11 Juli, waar werken van Franek, Diepen- brock on Rudolf Mengelberg zullen uit gevoerd worden. Naar aanleiding" van ons bericht van 11 Mei over de Engelse trawler Northern Gem, die met een hoeveelheid schelvis en kabeljauw in de haven van IJmuiden is aangekomen, vernemen wij uit rederskringen, dat men over deze gang van zaken niet verontrust is, hoe wel men het feit zelve niet toejuicht. Volgens een overeenkomst mag n.I. een beperkt aantal Nederlandse sche pen in Engeland en een beperkt aantal Engelse schepen in Nederland hun vangsten binnenbrengen. Zoals gameid is 'de 18-daagse reis van de Engelse trawler juist rendabel geweest dank zij de lagere kolenprijzen in.' Engeland, Voor een Nederlands vissersvaartuig zou een dergelijke reis met een derge lijke goede vangst door de hogere kolenprijzen toch ongunstig zjjn, zodat de Nederlandse visser# er geen verwijt van kan worden gemaakt, dat er in de aanvoer vani vis zo weinig variatie Is. Inlichtingen V.V.V. Het Tnllchtinger.kan- toor van de V.V.V. aan.het Weena zal.op Hemelvaartsdag normaalgeopend zijn van 0- ;a uur. Voor het verstrekken van inllch-' tingen over; logiesmogelljkheden In Rotter dam zal het kantoor ook R-->pend zijn dé heide Pinksterdagen/van ^,12^-21 uur en de Zaterdag er'voor eveneens tot 31 uur. .De vrees, dat de gevolgen van de wa tersnoodramp van grote invloed zouden kunnen zijn op de jaarlijkse inzameling van de Stichting 1940-'45, te Maassluis, is ongegrond gebleken. Behalve de collecte, tijdens de Dodenherdenking in de Grote Kerk, die f 357,66 opbracht, bereikte de huis-aan-huis-coliecte een nimmer geken de hoogte van ƒ.927,97. De resultaten van de uurloonactie in enkele bedrijven zijn nog niet bekend, zodat het totaal van de inzameling nog niet opgegeven kan wor den. Dat de Stichting .1940—1945 nog altijd een aparte plaats inneemt in de harten van de ingezetenen, dezer gemeente heeft deze inzameling;—r '8 jjaren na;de bevrij ding bewezen. Aan allen, die door hun gift blijk hebben gegeven goed te hebben begrepen voor wie deze gelden bestemd zijn, zegt het plaatselijk comité hartelijk dank. De M.G. verzocht het gemeentebestaur, ten behoeve van een vacantie-programma, een garantiestelling te verlenen tot een bedrag van 5.000,—, alsmede een jaar lijkse subsidie van 5,000,—, tér dekking van onkosten, welke voortvloeien uit het treffen van voorbereidingen om andere taken op zich te kunnen nemen. B. en W. zijn bereid, evenals vorig jaar, een garantie te verlenen van 4.000, inclusief de vermakelijkheidsbelasting; die door de M.G. betaald moet worden, als mede een bedrag van 120,—, inzake subsidie opénluchteoncerten door dé plaat selijke muziekverenigingen. Als bijzon dere voorwaarde wordt mede verbonden de bepaling, dat 50% der bedragen en con tribution van partioulieren en bedrijven niet behoeft te worden gebruikt ter dek king van de uitgaven," verbonden aan de organisatie der vacantiedagen, maar dient te worden aangewend voor de vorming van een reserve- en garantiefonds voor de organisatie der .'vacantiedagen, in volgende jaren en voor uitgaven in ver band met de voorbereiding van? andere taken. De subside van :.5.000,— t.b.v. andere taken, welker behartiging de M.G.1 tot zich trekt, achten B. en W. niet'ver- leenbaar. Hieromtrent zijn nog geen vol doende gegèvensbeschiktoaar om daar over reeds thans een oordeel;te, kunnen- vormen. Zodra dit mogelijk-.én nodig is, zaè het college dit aan de orde stellen. De garantiestelling/s d.us niet ;hoger dan in 1952, doch B. en W. beogen de finan ciële basis der M.G. te verstevigen en menen dit door uitdrukking te brengen in le 50% der particuliere bijdragen bui ten beschouwing te laten en. 2e niet te eisen,dat andere' taken dan' het organi seren/der vacantieweken ssede uit de garantfe -wordt gefinancierd./ i/- Gisteravond heeft de Wijkraad te Hoek v. Holland een positieve uitspraak gedaan ta.v. de grensverleggingen in het Westlxnd, waardoor .-plmVlOO h.a. grondgebied van Rotterdam—H. v. Hol land aan 's-Gravenznnde zal komen. Alvorens de voorzitter, de .heer V.. d. Burg, Be conclusie van het dagelijks bestuur kenbaar maakte gaf bij het woord, aan de raadsleden, dly van de gelegenheid^ gébruik maakten hun ont stemming over deze plannen van Ged. Staten kenbaar temaken. 3 Het is een politiek waarvan /de Hoek per -slot hetkind van de rekening wordt, aldus de heer V. d. .Sande. De heer Harpman vond het 'onjuist 's-Gra- venzande schadeloos te stellen voor het verlies "aan grond aan Naaldwijk ten kos te' van !de Hoek. Het doet, afbreuk aan de recreatiemogelijkhèden en in dit verband kan de Hoek het verzoek doen het Staalduinse bos aan de Hoek te ge ven. De conclusie van"het dagelijks be stuur .liep parallel met de meningen.van de raadsleden.Reeds was een advies aan B. en W; van Rotterdam verzonden om geen goedkeuring te verlenen .aan dé voorgestelde grenswijziging; De con clusie luidt aldus: 1.. De bewoners 23 in getal richten zich op H. v. H. en verzetten1 zich scherp tegen de grensverlegging. 2. "De gemeente Rotterdam heeft het beheer van de 's-Gravenzandseweg eh; omgeving nodig voor de verzorging "van de enige-toegangsweg welke nog verbe terd en verbreed dient te worden. Y-: 3. Deze weg /en belangrijke terrei nen zijn eigendom van de gem. Rotter dam en slechts met aanzienlijke kosten als,zodanig verworven. t; 4. !F,en .kostbaar rioolgemaal [t met het oog op het omstreden, gebied opge richt en bestrijkt reeds een groot ge deelte daarvan. 1 i 5. Rotterdam heeft steeds getoondde belangen, der gebruikers o.a. wat betreft water, gas. licht, huisvesting/ riolering ed; goed te behartigen. Het'merendeel van de gebruikers heeft zich dan ook geheel op Z.-Holland ingesteld 6. Uit stedebouwkundig oogpunt moet Rotterdam ook de onmiddellijke omge ving van de Hoekse/bevolking bebou wing kunnen regelen en ongewenste- toestanden kunnen kunnen voorkomen. 7, Indien het gestelde „passen' in soc-econ. opzicht opgeld,; zou.-doen, zou Rotterdam wederkerig aanspraak kun nen maken op de Bankpolder en het Staalduinse bos (gem. ,'s-Gravenzandé). ■Tenslote, nog; een toelichting op'decot^M clusie van de wijkraad die geheel .ac-* - coord,; "ging met hét schrijven-'/Hé't'.ïiifel^a nl. zo. .dat het - Westlandse plaatejfe/::// Kwintsheul moeilijkheden.heeft--1 door- r' dat haar gebied respectievelijk'/resor teert onde rde/ gemeenten- Wateruigetr/#|fi Monster .en Naaldwijk/; Ter-.beyordering/:S:s|| van deze plaats is .door Géd; St.heyjlan,; m gemaakt Kwintsheul.; geheel, ondersWataS teringen te brengen. Mpnstër/'zatïschal^^ deloos worden gesteld' door één gedëelf^BSi; grondgebied; van .Wateringeni.'ën.'Naajd/ftcg; wijk door een gebied van.is-Graven4 I zande,-gebieden, die.;naar/het zichrfaafe^S aanzien, zeer gunstig gelegen/zijnjjóndér'^M de bepaalde gemeenten 'te worden/ge-.*SS bracht.Echtër.. wllleh' G. Sfc. 'srGrayenJj'^l zande schadeloos stellen met ëen¥a'gra/p?ï; «BH risch - gedeelte, van de Hoek weilte gretts;/ dan langs het zgn Molenpad tot;HiIdijlq!|-j®| langs de Hildijk tot rondomVdg^kampeèrésiWi terreinen loopt, jzóridér dat er.'sprakë/is/fld van schadeloosstelling/voor /Hoëléï|?Yamvj§p Holland Begrijpelijk/ .daar 'mepjjtMietvig. over gebïeden beschikt omhtj Hoék vaix:;^® Holland-rte. voegen^Js-menvan/de-ver/.-/;/ onderstelling; uitgegaan, dat SRóttérdanijf vóldoeitdë,-gröHagebiëd hèeftiezbdatJ, H?' .y./ H. wel/een-'d.eel'/ma'jg'^rijsgevénïif^jl^g k é-1; Ket is even-:begrijpelijk dat deze'gahg/S van.zakenvoor de,Hoèk-van1 zö'n'ft^éöt^P, belang is. datéeh-; speciale/jwijlcvetga^^p dering bijeen werd geroepen. Op. grond van het bovenstaande kwa men wi; (aldus een schrijven yan B en W) tot de slotsom, dat de voorge stelde grenswijziging in geen énkel op zicht het belang van de Hoek noch dat van 's-Gravenzande dient. AVAK-»vbnd.D«i" stichting ./Acti* voor hét asthroatisehe kind"(A.VAJK.) belegt op Donderdagavond 21 Mei een -propaganda- avond in; de Zendingskapél aan. de- Gerard Scholtenslraat. JJS. Op deze; avond zal het werk van AVAK belicht worden,'o.a. door een film van het -Internaat' „Heldeheuvel' te Hilversum. Verdacht van, aantasting van de goede naam-van J. N.v. d. G heeft gisteren voor de Rotterdamse" recht bank terecht, gestaan de 62-jarige fa brikant J. v. d. S.. uit Rotterdam/Hij zou op 22 October 1952 in een toe spraak tot een aantal in zijn dienst zijnde werknemers, omtrent v. d. G: die tot voor, kortals bedrijfsleider in z,ijt bedrijf was werkzaam geweest hebben gezegd, dat deze onder toezicht was gesteld van de reclassering en dat hij verdachte grondstoffen uit zijn bedrijf miste, terwijl v. d. G. in het bezit was van een sleutel van zijn fabriek. Verdachte gaf de hem tenlaste ge legde feiten slechts gedeeltelijk toe. doch de Officier van Justitie was* van oordeel, nadat énkele getuigen waren gehoord, dat verdachte wel degelijk schuldig was aan het hém tenlaste gelegde. Dé eis luidde: 100 boete subsidiair twintig dagen hechtenis. Uit-* spraak op 26 Mei. De Nederlandse oud-gezant in Israël, dr J. A, Nederbragt te Voorburg zal hedenavond om acht uur in de Irene- zaal van het Groothandelsgebouw te Rotterdam eer., lezing houden over zijn ervaringen in.Israël,die hij ook te boek gesteld heeft onder de titél ,;Jecu- zalem, -indien ik/u vérgete. De le zing; wordt, gehouden onder auspiciën va de Ned. Israëlietisch* Gemeente in de Maasstad. ,,D» Bravo» De Christelijke Mond- accordeonvereniging „De Bravo's" «eeft op Zaterdagavond 16 Mei een lenteuit- voering in gebouw ./Pretoria'' aan de Pretorialaan; Het programma vermeldt net, optreden van de seniorenafdeling met dameszang, van de juniórenafdeling, van de afdeling toneel en van de Dëlftsé Moadaccordeonvereniging „Malcdia". .- .(Wij. öeiu>uaen,.oii«. voor'..de .uit de corréspoitdentte blijkende mening onzer (ezert?; deze 'riitirick";.bekncipi%it»eilW geven. Bneveii zonder'-,oQiieai adres vari afzender, worden/ni" ;"lh behajideflng petK^eBj]; De ramp. met- de „Faustus'-L/iü weer eens aangetoond, hóe kwetsba het havengebied van Rolterdani/ Eén schip, dtvars in de Waterwég? zinken gebracht, is voldoende om: het havengebied voor kortér~of?Ja tijd potdicht af te ëluiten. Wé m gerust aannemen; dat-in. oorlogstijd' eventuele vijand geen .-'genóegi nemen met het tot zinken breng, één schip, te meër niet nu Rotte ook marinebasi's, düs oorlogshav geworden." Zou hetdaarom; mogelijk- zijn /Rotterdam ,cen./tw de uitweg naar zee te geven, .rb door-het graven van "een Waterwèg'jr' Waalhaven over, Rhoon naar?;Zuidlan of Heilevoetsluis? Hef brede Haringé vliet zal mógelijk uitgediept moéten- worden en steeds op dieptemoeten worden' gehouden, Met on-zë 'modérfi^i hulpmiddelen lijkt me dat''geen'/pnS overkomelijk bezwaar. Opi de'Nieuwe? Waterweg zou .men danhet eenrich< tingaverkeer kunnen toepazen;*. tenvtóï/fiSt voor het uitgaand verkeer1 dé:-Zitide^iSlS lijke Waterweg 'gebruikt kon 'wofdenl De kans op aanvaringen wordtstêrk;?fïSp verminderd,alsmede toet .gedrang -.vóor-V* de mond. van de Waterweg bü/eeh/S/SS' eventuele stremming./ÓokSbij/N.fl?/^^® storm, die altijd recht op de mond van de Waterweg staat, zou, een Züideiijkél uitweg goedé diensten - kunnen/ fcbé'/j' wijzen. Bij Z.W. storm kan het in 'om-/; gekeerde richting. In geval van oorlog springt het belang van een tweede uit-* weg naar zee onmiddellijk in het/oog. Ook bezorgt het. Rotterdam mogelijk!'3'*"'" een verdere voorsprong op Antwerpeju Ik ben geen deskundige/Mogeliik-kón/ nen anderen dit bestuderen? en "uit/!//Sffi werken.-"- Gentbrugge. -H. A. JONKERS/ D* gang van zaken bü de Anisterdarnsche/ voor België was In 1952 hévredtgend/S Het behaalde resultaat mag gunstig iwoideh/ geacht.'. De wlnat éari Frs. 6.697.402 (6.263,332>, zodat Inclusief-déSlg® van het vorig jaar. overgebrachte vWhmStgAiMwr T»:, 2.908.285. in totaal ïhs.'.9,605.688 -l: schikbaar Is. Uitgekeerd wordt 6 (onv.)''divtdend:'?/ Op 'nieuwe, rekening *«aatilka'/fa.055;68A7#SS •'over, Dr. C. M. Kleipool; '/arts voor? en geslachisziekten," otid-directeur'^vamlSn. de-z-Rinsen-inriohting!; oud-tod van de gemeenteraadsrteaSRoiiS^F^ terdam, hoopt morgen zijn; 70e/verjaard dag te gédenkem?:/gÈ|/iSSa@^S^«

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1