m w Tussen kermis en klooster GA AT EISENHOWER BEZUINIGEN Geheel nieuw militair Amerika in Ridgway verlaat Europa, Grünther volgt hem op gaat het niet goed mtm ^ren Nieuwe Y.N.-voorstel bevalt communisten niet Fabriek voorvervaardiging van Fokker-vliegtuigen in Brazilië Trouw-mars Op wegnaar de 4000! IS i Onbekend schip tot zinken gebracht WOENSDAG 13 MEI 1953 li rz~.~-- mm feil ELFDE JAARGANG No. 2463 Weerbericht Helicopterverbinding inét Groningen - 2 X>e ramp in Texas Prins Charles bij f de kroning ah- mm&M - -- XAt xanasR. Twintig jaar voor vergiftigingte vr BiltRöveh m ;fM H[^^aggétj0dag in aantocht l Koningin bezocht de Flora De besprekingen te Panmoendjon „Eén stap terug" m m ~n Is?? Sp iü$ r.'CU...v" M BRITTEN HEBBEN WEER DADEN VAN TERREUR TE VERDUREN - Auto reed. op aantal 'ff kindérénin N: Honderden cafetaria's in v Stockholm gesloten Den Haag r Oostduitse kolonel gevlucht Verscheidene groepen, scholieren,militairen enz. hebben zich reeds aange meld voor de derde Trouw-, mars,' Zaterdag a.s. in Am sterdam, waar de wandel groep van „Vlug en Vaar dig" uit Amsterdam-Noord op de afstand van dertig km zal trachten de wisselbeker thans voor de derde maal en dan definitief in haar bézit te krijgen. Behalve de wisselbeker zijn er tal van fraaie prijzen voor groepen. Inde hal van het Her vormd Lyceum is wederom een cantine ingericht; na af loop van de mars ontvangen de deelnemers een gratis kop thee van N. V. de Vries Co's Koffie- en Theehandel Men kan zich Zaterdag aan beide startbureau's, Brahmsstraat en J. M. Coenenstraat (alleen 10 km) in Amsterdam-Zuid aanmel- den, doch wij raden een ieder aan, eerder in te schrijven. Men kan dagelijks van 9—5 uur terecht aan ons bureau (loket in de hal) Nieuwe ZUds Voorburg- wal 225. Leiders van groepen dienen zich te vervoegen bij onze administratie op de derde etage. .Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 ft. U Postbus 1112 Postgiro-No. 424519 Xlaehtendienst abonnementen 18.301920 nar Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 ^?y89°sp3ein 1Postgiro 424867 Redactie. Tel. 111892 Advertentle-afd.: TeL114402. Abonnementen en Expeditie:" Telefoon 115486 Schiedam:' Lange -Kerkstraat 24b TeL- 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.18 per maand, J a.35 per kwartaal Losse nummas 13 cent ISffe DirecOe: ü.;A. KEDNING en Mr. ft. VAN HOUTEN Geldig: van Woensdagavond tot Donderdagavond. IETS ZACHTER Veranderlijke bewolking met vannacht Iiier en daar matige ïvind uit Oostelijke richtingen. Dezelfde tem- mist. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot peraturen als vandaag of iets hogere, ^-i ,i i^—i ii -I..ii - O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT /~\P deze aarde leeft wel de Christen, maar Christus niet meer. Velen vinden dit heel gewoon omdat het hun fógeeri' belang inboezemt of Christifs Ayehkeljiik bestaat :of niet. Als u daar- -/om vraagt willen ze wel toestemmen, flat Jezus Christus eens in Palestina geleefd heeft, zodat er nog berichten over zijn persoon en werk in omloop zip. Maar dat hij .er nu niet meer is, <;-vinden zij even gewoon als dat Julius v .Caesar niet meer op aarde is. Voor elk gelovig Christen staat" de zaak anders. Hij gelooft, dat Christus leeft en vraagt zich af' waarom Hij toch is .weggegaan. De Bijbel vertelt; dat .Hij in de hemel is, 'zodat op aarde - hoogstens nog de .Christenen zijn. - Daarmede; is dan de positie van het - Christendom getekend als het' leven en streven van Christenen, die wel in •/.hun geloof een band met Christus heb ben, maar Hem zelf niet 'naast 'zich ;\vil!den. Wel heeft.Hij gezegd: „Ik ben met ülieden al de dagen tot aan het .einde der wereld", maar dit betekent niet, dat Hij lichamelijk op deze: 'we-' 'jjreld ^tegenwoordig is. In tegenspraak ..-met alle Roomse leer, die dit anders 'beweert, 'spreekt het bericht van Christus' hemelvaartédefinitief en dui- b'delük.-■ V -, tflgS' :V7ïj willen hier geen poging wagen Hieologisch aan te duiden wat .dit betékenen moet,"dat Christus op de ^hemeltroon gezet werd. Op 'daze plaats' •S;vZpekt u immers geen meditatie noch 0jeen leerstelligbetoog;" Iets anders - is j§!§RStdit. iri /de hemel zijn-van Christiis iSworde Christenen op aarde voor ge- s£rqlgen heeft :j- K.: -. A LLBREERST "dit,- dat.: Ooote gróte f^Sy&werk:-tot- verlossing van "de. zon- dige mensheid niet 'door 'onze merise-. M'^ÖHVvgtivtuigeri :kan'. worden 'waargenor jgsjznen; Iéder élément' van verb luff en is :ii?ertodt.;Gods werk'komt niet met uit- wendigè .majesteit- en is nooit als ïfi^sbóW;;;bedoeld. Geen sterveling 'Ml .-.v'toch^er'aart .vergden! SjKl/ïDat,Christus .- ten hemel is - ge varen i?:!-voor de ogénvan. ®yn discipelen is een j^-schquwspel' geweest, dat'groots -was Igbovén'allé' mensenmaat, Geen/wonder, c;gdftt-dé discipelen blijven 'staren ook nog IjVtoende'wolk-Hemaanhunoogont- f-ptrókken'. had. Maar de .twéé -engelen, mk^enjrónet - hun;i'lichte reprimande: -staart'gij'en aet.öp naar 'de tehênael? Déze Jèzus^v.tolatao wedër- l'^komenA ///''-/Blijkbeariga^ ^|kJetodm£hét-overweidigentóton:'1glo-- - -;K£jTieuze HOE 'van' JezusNvértrélervan 'de l^aardpj rnaar: óm beX- WAARTOE.' het JfidoelVtoa3£deze.:tochti' Hij'' gaat; name-.. ^Uiklff^. qm^térug - te "koméri; /Tussen' "fhemelvasirt'f; énwederkomst zal-'Góds |^ér^jhoé; groots, én wereldomvattend ^pókj-'geen'schouwspel zijn, dat de zin- pen in yerrükkirigbrengt. Als "Christus «p-dé^tróon zit-zal'men op aarde al- Je,eti1frrtaarr;mensen7''zién7~gebrëkkigr dwalend, zondig. eigenwijs ook in hun hristen-iijn. Deze mensen zullen wel bcgéi^ iets - van" de glorié* van Gods verk te zien/ één der dagen ;van de iopnr désMensen, maar zij zullendat 'ëtizieh. Christus' werk is geen „show-, usinëss?, [geen kennis, j waarop een ëns ."verstomd sta'at'van de' krachttoe ren; depraiaL 'Zelfs zal het'.niet ao J-'als .tijdens 'Zijn rondgang door "ëstiha/toen Hij de'scharen vervoer- 'do'ör1 Zijn' .woorden: èn Zijn wqnde- :Na':Zijn hemelvaartrijn op. aarde h' maar mensen. C V r'--.- «ii'j--.J.,-,, j' W - «sttftAÜ wn., De Zuldofrileoanse votksdatoer», die.op 't osenblik 03) tournée zyn door orts i land, brachten gistermiddag ten bezoek aan het paleis Scestdifk, waar zij ontvangen werden door HïM. de Koningin.-De Zuid-Afrikaners gaven een uit voering'in de paleistuin. Tijdens het bezoek kreeg prinses Marijke een pop. vap de gatten. Met prinses Beatrix en een aantal vriendinnetjes - wordt het cadeau aandachtigbekeken: >ER treft ons hi de engeleh- öodschap uit Handelingen 1 een ijt;- van provincialisme": „Gij esè''mannen!" Waarom' dit? Heiland had hun in Zijn laatste en. bevolen om van Hem. te-ge in Judea, Samaria en tot hét fder aarde.. Om .deze grote op- ,:.te - künnen- vervullen zouden leiligë Geest ontvangen - op de N Si-. :-;V' - eatoat lag Galileërs niet. /was ook hun Heiland gekruisigd, amaria..-.daar liepen - réchtge- e .Galileërs omhèen.'.Toch ligt fTiun 'taak en niet in' dat ver- de1 staren naar een overweldigend ebeuren....' Gods' 'wérk zal op aarde geschieden doorjihetgetuigen ,van mensen, .door thüh. spreken overChristus, die ge- ikruisigd ;is en opgewekt Deze men- ^isentaak->is; oecumenisch, d.w.z. om- •>Mgrijptvheél de wereld en mag tot geen jJ/Kprijsjvprovinciaal!" blijven, besloten 'j^pbinnén-het enige-kringetje..van voor- - Inn - vo1#fttrovej*n^ttïn<f foórdeél ;:en zelfovérsch atting. jjSS^ÏÖpostejrmuréh, waarbinneneeri ^'-méns-de 'verachte wereld ontvlucht ■-■ i Diplomatieke kring»» In Londen hou den ernstig rek'ening nietde mogelijk heid. - dat Egypte zijn guerrilla-Bclivitsi- len legen de Engelse troepen in de Sues, leanaalaohe na 'de 'dreigementen van.pre mier''Neguibinderdaad aal -herratten. Sinds de onderhandelingentussen Enge, land:.en/Egypte een'week,''geleden .wer den afgebroken,, is 'de situatie.: in de kanaaüorie aanmerkelijk"verslechterd^ fjf' - '4 .- -ï»- Dej Britsè minister Selwyn Lloyd- heeft gistër'enTin^het Lagerhuis" hierover,, enige verontrustende; mededelingen gedaan; Hjj? 'zéide; 'dati.'er j .in' Mei tot V'dusverdertig aanvaillen,' zijn gedaan.'.op. Britse mili- tairen -en" installaties. Als gevolg daarvanworden twee chauffeurs :en. een -.Afrikaan vermist--Een sergeant, werd gedood.;Een andere on der-officier -werd gewonddoor Egypti sche-' burgersidie hembeschoten uit' een taxi. Een Engelsedame.echtgenote- van deplaatsvervangende- directeiur - van de Britse-. medische- dienst, werd beschoten en gewond, .terwijl :ïi,j zat te.picknicken aan de oever -van het Suezkanaal. Tussen de. KLM en .B.' en - W. van. Gro ningen worden-thans besprekingen ge voerd Groningen te zijner tijd op te nemen inieen net van belicopterverbin- dingen. 1 Ditdeelde de wethoudervoor de in dustrialisatie, de heer J. B. Hulsman, medé bi) de besprekingen Van de Gro ninger raad- over .de industrialisatie- notiu- i' -:v- Men vreesi, dat - bet aantalslacht offers -van de wervelstormte Waeo In Texas', tot honderd zal' stijgen. Nog steeds- worden doden;, onder: het puin aangetroffen., 'i Volgens minister Lloyd warén erréde nen om aan te" nemen, dat'de aanvallen geschieden' ónder, de oogluikendetoela ting dér Egyptische strijdkrachten, - 'De Engelsekampwachtenzyn intussen versterkt en de'militairen, moeten in de kampen blijven.' Verscheidene strategi sche -plaatsen zijn,"versterkt, en de toe gangswegen totde kanaalzone,' worden scherp/bewaakt. Te Valetta (Malta) scheeptenlange rijen, Britsemariniers zich in. Hun. be- stemming werd niet-.bekend gemaakt. Later ,voer' een groep, tanklandfngs- schëpéh' 'mét''; militairen met', volledige uitrustingde' -haven uit, v--,.'; .'-.'1 V 'M i. Mendénkt; éai^hets vertrek -verband houdt-- met de--toestand -Itf^dé'NSu'ez^. SGanaalzoné.'--.-'-■-?'&v.:-7::"N-" '..Voorts wordt gesneld,-dat de" Britse 'torpedobootjagera -„Chequers^. „Cühief- tain",'; .„Ohevron" én.) „Cheviot1'die op wegwaren naar' de' 'Ziiid-Dalmatische kust; chun route hebben 'gewijzigd; Men gelooft, da4 zij; zich Inaarde Kanaal zone .begeven. -vb .-•-»>• v Een:.7woordvoerdervan' "de -Britse admiraliteit te .Londen «bevestigde; later; dat.:,;bepaakie bewegingen*'-: van', mari niers .-als - „voorzorgsroaatregel" waren goedgekeurd.- Hij wilde-, hun bestem ming: met lxdcend ;maken.: De vierjarige Prins' Charles zal 2 Juni a.s. in de Westminster Abbey'een', ge deelte van'de kroningsplechtigheden bij wonen. Dit werd gisteren meegedeeld door de Hertog van Norfolk, dié de leiding'heeft bij de organisatie. De Prins zal niet of ficieel aan de ceremonie deelnemen. Ik- weet. niet, of de Prins een speciale kleding zal .'dragen, en - waar hij: zijn plaats krijgt in- de kerk, aldus-.'de Her tog. Volgens'de hertog zullen er te be ginnen a.s.. Donderdag dagelijks repe tities worden gehouden van de verschil- xvc „-..i* '-'ian Jr. ZX lende onderdelen van de plechtigheden. MKPm »ch te wijden aan de beschou-j 0p. 29 Mei. zullen de 7500 personen, fcviuwicg van'het wonder, verstikken hetj^g op de kroningsdag in Westminster ...Christendom;; J Abbey aanwezig zullen zijn, deelnemen cGpds knechten rnoeten naar buiten, Jlf'^edreven door Christus'' bevel. Wat- ISjvGödidoet is niet voor een,'bepaald |£-|isoortvolk alleen of voor een zekere i^.'soórt mensen bij-? voorkeur, maar voor ■Syjhèel de mensheid," alle vooroordeel ^ïv//van Christenen, ten spijt. -Het-, levén l^-ehv'iè "wereld liggen open want er is pjïiéén.: God en één Christus voor allen ^v'én. over'allen. - - ^rinlÜSSEN kermis én klooster, ligt het Sffiïpièyen: van: alledag,- het" .werkter- ^xeinljvan de Christen. Wie Christen iSwiKzijn/heeft in alle_ménselijke éeri- J^?vóud;»éh gebrekkigheid een- taak,- die slpjh'em'toveral bréngt;' in het parlement "^xler.'volkeh,. in; sdiool en fabriek, bij ^intéUèctuéelV en -massa jeugd. ónze jongeren zichdaarop be- l-rinnen, vergader énd, op de, Hemel- .ïvaartsdag, zuilen zij ".een wereld zien ^opengaan. Zolang Christus, nogniet ï^beeryjkhéi.d-is weergekomen, is de iidpVÖor/ het 'mensenwerk, dat -leeft Jto«titfgdoóf;1:.dattó)ozèi Godons vér-, 1bsseh)-vzal. omdat. .Hü met- ons ver- aaneen grote generale repetitie Dé; Koningin oefent met de. aartsbis schop van. Canterbury afzonderlijk;Zjj zal: niet bü de generale repetitie .aan wezig zijn. Haar plaats zal worden in genomen door de Hertogin van: Norfolk; (Van;' eén onzer verslaggavcz* Overacnkomsiig de ei< van d* "ofEciar ▼an: Justitie veroordeelde de''.Utrechtse rechtbank, gisteren de 26-jarigerepetitor mr W.K. F.-. te Bilthoveni wegen* moord op zijn vader en'poging lot-moord-op zijn broer tot 20 jaar gevangenisstraf- K aftrek: van voorarrest. De verdachte bad tot tweemaal toear senicum door het eten van zijn vader en broer -gestrooid eiu toen dit .niethielp op'8'Juli'van het vórige "jaar een hoe veelheid cyaankali gemengd in* de poe ders, y/elke zijn vadér voor. een maag kwaal moest" innemen. Déze laatste po ging had.tot gevolg, dat 'de vader, oud- gemeentesecretaris van Amsterdam; én kele dagen later door vergiftiging: om het leven'kwam. 4.' - jj\i '.j c^*".T: Een auto is'in de nacht van Dinsdag op Woensdag in, een .straat van Piacenza, in Italiét ingereden óp een aantal kinderen, die twee aan twee. langs de kant van de weg,'welke: géén. trottoirs heeft,"liepen; Twee jóngens van negen' en'een meisje van achttien jaar. werden'gedood eri een jongeman van negentien jaar érnstig ge wond. - Verscheidene kinderen: liepen lichteverwondingen op. f De kinderen-wsrer juist -uit'.de plaat selijke kerk gekomen. Debestuurder van de auto;'die ziéh met zfjn-echtgenote-in de auto bevond, verklaarde verblind' te -zijn -"' geweest door het licht-van een tegenligger. Hij zelf en zyn vrouw bleven ongedeerd. - I A S,'.". 1 :DeV prijebeheersmg'scomniissie van de Zweedse regering heeft Maandag, terwijl de crisis in,de. Zwe'e'dse-,levensmiddelen industrie haar tweedé week ingaat, maxi mum-prijzen vastgesteld voor alle-.vlees producten. Door ,het:besluit -tot vaststelling-.;van maxima zullende', prijzen yan vleespro- ducten,..die .ten/gevolgevan de 'gecombi neerde staking «n uitsluiting in de levens middelenindustrieën ómhooggevlogen wa ren; weer, tot eeri normaal peil dalen. Bij. het conflict zijn 35.000 arbeiders in dé abattoirs,-.bakkerijen, meelfabrieken, margarine- cn gistfabrieken betrokken. -Zo gaal het op een. logger teé,~ wan-' neer de netten .worden 'uitgezét.. .Een- kijkje aan boord van' één der loggers die Dinsdag met. journalisten «én tochtje op de Noordzee maakte. >•-. V.f* -. .-tNAr'- ',W\ -(Van3onze Haagse redacteur) JU t VTr ,vv - - - Rondom-de.'gepavoiseerde haringvloot zal het op ^Zaterdag -23 Mei a_s. feest zijn 'indé*-fvissersplaatsen' 'Uriiuidén, Schevenirigen enfVlaardlngen.' Een groots! programma" van optochten, mu ziek; vlootscdjouw;verlichting énvuur werk is 'voor -'deze - eerste vandedrie vlaggetjesdagen "ontworpen. - 's Morgens 'worden de' vlaggengehesen. In, IJmui- den beginnen'daarna de feestelijkheden 's middags, met een grote optocht van sport- en; jeugdverenigingen.' In déze optocht .zal- de 'visserij - worden uitge beeld. Bj de aankomst, van- de stoet op/de Tegelbjesmarkt zal o.m. de burgemees ter van Velsen,' mr. M.-M.. Kwint, een toespraak' houden, waarna de jury haar oordeel over -- de onderdelen .van de optocht békend - zal maken.- 's*- Avonds geeft de Umuider Harmonie, na;'een mars gemaakt, .te hebben, een concert aan - de kop van de haven.': Schijnwer pers zullen gerichtworden op de. vlag gende vloot; een verlichting, die ook de volgende avonden zal branden. Het programma wórdt besloten mét een taptoe op dé Tegeltjesmarkt om 10 u. 'Schéveriingen zal- van ,'s middags half twee af getuige kunnen zijn van eén vlootrevue, waarbij de Sch. 233," die dé bédrijfschapswimpel voor ;dë best ver-; zórgde haring won. aan de kop.vaart. Na: afloop iser. muziek aan de haven, waarnaom 4 uur de wimpel gehesen zal worden. Vendelzwaaiers zullen hieraan luister, bijzetten. Voor de avond uren -staat een stertocht van muziek verenigingen naar de Vissershaven "op het programma.. Ook in Scheveningen zal de haven /s avonds feestelijk- ver licht zijn.Muziekcorpsen zullétf(; een mars;naar. de boulevard maken?waar om halfélf.. een grootvlaggetjesdag- vuurwerk wordt, ontstoken. In Vlaardingen wordt aan de voor avond van vlaggetjesdag," op 22 Mei, een krans, gelegd bjj het 'Vissersmonu- ment. 's Zaterdags komen er in de middaguren dedeelnemers aan de ha- ringrit aan. en om half -vijf wordt de Een volledige wijziging in het opperbevel der Amerikaanse strijdkrachten is oorzaak, dat generaal Ridgway aftreedt als opper bevelhebber van de Atlantische strijdkrachten in Europa. Ridgway werd gisteren door president Eisenhower benoemd tot stafchef van het Amerikaanse leger. De président heeft de Noord atlantische Raad voorgesteld om zijn "oude vriend, luitenant-generaal Grünther, te benoemen als Ridgway's opvolger te Parijs. De Raad heeft dit g'oedgekeurd. Grünther heeft als stafchef bij het NAVCJ- hoofdkwartier dienst gedaan, sinds dit in 1951 onder Eisenhower werd opgericht. De „Joint Chiefs of Staff', het Ame- ten vormt en door zün adviezen jen rikaanse viermanschap, dat de hoogste telangiyke rt>l speelt toj. jte va:sLtel|- militaire leiding in dé Verenigde Sta- Jdor Amerikaanse politiek bestond b lot dusver uit generaad Bradley, voor zitter. generaal Collins (leger), admi raal Fechteler (vloot) en- generaal Van- denberg (luchtmacht). Een groep invloedrijke republikei nen, geleid door senator Taft, heeft er op aangedrongen, dat dit team geheel zou worden vervangen, opdat een nieuwe groep de militaire planning, die werd opgesteld onder de democra tische president Truman, kan herzien. De volgende :-mutaties zijn nu bekendgemaakt Bradley wordt als voor zitter opgevolgd door admiraal Radfo»d, thans opperbevelhebber in de Stilte Oceaan en Amerika's leidende autoriteit op het gebied der marine-luchtvaart, Collins wordt vervangen door Ridgway. P'cchteler zal op-een nog niet bekend-1 gemaakt'tijdstip worden opgevolgd doof' admiraal Carney, ODi)i>rho"e')ifKber der NAVO-zeestrijdkrachten 111 de Middel landse Zee, terwijl de plaats van Van- denberg zal worden ingenomen door generaal Twining. De nieuw# militaire politiek der Verenigde Staten, die door deze nieuwe ploeg moét worden uitgewerkt heeft enige .merkwaardige aspecten. -Eisen hower, wil vijf milliard dollar minder aan- de defensie besteden, dan door Truinan was gevraagd ir>; diens laatste begroting. Eisenhowers cijfer is onge veer. 36,5 milliard. Hoewel Eisenhowers doel is „Meer defensie voor minder dollars', zijn er de laatste tijd aanwijzingen, dat. er be langrijke inkrimpingen van het milli- taire' apparaat te (verwachten, zijn., -v-'!-' i. Zo: zal waarschijniyk de" totale man kracht der Amerikaanse strijdkrachten ("u 3.650.000) volgend jaar met onge veer 273.750 manv worden verminderd. Het -voor de luchtmacht gestelde doe! van 143-wlngs tegen Januari 1956 zal worden teruggebracht zó; meent men tot 115 wings. Eisenhower overweegt ook dc op perste militaire leiding te reorganiseren op zulk een wijze, dat er een grotere bedrijfschapswimpel voor de best ver- 'zórgde haring van de Vlaardingsé. vloot gehesén top', dp VL^ 172. De middag; wordt verder ópgèluïstêrd mét ".muziek, een wateirfestijn door. de zeeverkenners en -• èen - motor-polowedstrijd. In de Kon. Wilhelminahaven' zullen 's avonds ao schepen verlichtztjn'.'ea aan de Oost- havenkade zal; „Hollandia"; in '„flood light" turndemonstraties 'geven. Een taptoe besluit óm half elf de feestelijk heden.;.: '- i Zoals .geméld, zal het eerste gedeelte van de vloot op 26 Mei. a.s. eri. het tweede gedeelte op 2 Juni a-s.. ter ha ringvangst gaan. - De .visserij begint met 50 netten per schip.:,. Voor het eerst zat' dit jaar Hr.Ms; politiekruiser „Luijmes" hierop contróle houden. De aanvoeren van de. haringvloot be wegen zich-de-laatste jaren in stijgende lijn. Verleden jaar werd 91.746 ton ge zouten haririg 'aangevoerd, tegen 82.566 tón in 1951. De, aanvoer van verse ha ring steeg van 4i;682 ton in. 1951'tot .42.830 ton iri 1952. De binnenlandse - consumptie bedroeg in 1952 ca. 38 miltioerikg haring en haringproducten en er werd voor ruim 26 millióen gulden 'aan gezouten ha ring geëxporteerd. De export van ha- ringconserven gaf "één" belangrijke- uit breiding te zien. Zij beliep bijna 12 millióen. doeltreffendheid.betere strategische planning en meer controle van de bur gerlijke overheid wordt verkregen. On der meer zou hij de voorzitter van het College van Stafchefs, Radford dus, meer verantwoordelijkheid willen geven. Tot dusver trad dit lichaam collectief op. Zoals bekend heeft de nieuwe Ame rikaanse president de theorie, die opgeld .deed onder Truman en volgens welke men een „kritiek jaar" aannam als ba sis van de defensieplahnen, als dwaas verworpen* en de leer gelanceerd, dat men zich moet voorbereiden op een lange periode van gevaar. Naar aanleiding van het ontslag van generaal Ridway als opperbevelhebber der Atlantische strijdkrachten in Europa en diens opvolging door gene raal GruenfJher heeft een zegsman van het Nederlandse ministerie van Oor log verklaard, dat men het daar ener zijds zeer betreurt dat een goed ge groeide samenwerking plotseling is verbroken. Generaal Ridway heeft zeer veel begrip getoond voor de opbouw van de West-Europese defensie en voor de positie van Nederland. Reeds lang bestond er echter een goed contact 'met de generaal Gruenthcr, die Neder land menigmaal met raad cn daad heeft bijgestaan bij de oplossing van bepaalde problemen. Zijn grote kennis, van zaken, de uitmuntende wijze van formuleren van bepaalde vraagstuk ken. zijn ruime ervaring ook wat Ne derland betreft, dit alles is oorzaak, dat de militaire autoriteiten in Neder land anderzijds met grote voldoening van de benoeming van generaal Gruer.ther op de plaats van generaal Ridgway hebben kennis genomen. Van onze correspondent Hedenmorgen heeft H. M. de Koningin in gezelschap van enige hofdames gebeel onverwacht en onofficieel een bezoek aan de Flora gebracht Om negen uur reeds betrad Hare Majesteit de terreinen van de tentoonstelling, waar zij werd ont vangen door het Flora-bestuur van de Kon. Mij. voor de Tuinbouw en Plant kunde. Gekleed in een grijs mantelpak met -wittehoed wandelde H. M. geheel onopvallend tussen de paden en perken. H.- M.toonde' zicb.' zèër enthousiast over de bloemenpracht van Flora's schoonste hof. Na de rondwandeling van ongeveer 'anderhalf uur heeft de Koningin enkele minuten in de ontvangsthal vertoefd, waar haar een bouquet bloemen werd aangeboden. Om ongeveer kwart voor elf vertrok het hoge gezelschap weer even onopge merkt als het gekomen was. De VN-delegatie lieeft Woensdag tc Panmoendjon voorgesteld alle Koreaanse gevangenen, die niet gerepatrieerd wil len worden, onmiddellijk na het van kracht worden van een bestand vrij te laten en de. status van burger te geven. De nlet-Koreaanse gevangenen, die niet willen repatriëren zouden onder toe zicht moeten komen van een repatrlë- ringscommissie van vertegenwoordigers van vrij neutrale landen (Zweden. Zwit serland, "India, Tsjecho-Slowakije en Po len), door de communisten voorgesteld voor toezicht op alle krijgsgevangenen die niet naar huls willen terugkeren. Generaal. Harrison, leider der V.N.- delegatie, verklaarde tegenover journa- 1a Mei 1953opriehtingsaeleIbovendien sen aantal straattrainers en getekend van een ic Rio do; Janeiro ge-1 les vlieg tuigen in hier te lande- vervaar- vestigde Braziliaanse vliegtuigfabriek; in digde onderdelen, lévert, welker kapitaal de-N:V. Koninklijke Ne- Voorts heeft het Braziliaanse lucht- derlandse Vliegtuigfabriek Fokker, voor vaartministerie blijk gegeven van grote listen, dat het V.N.-voorstel de commu nisten „niet beviel". Zij noemden het „een stap achteruit", zo zei hij! Volgens de verbondenen hebben onge veer 14.000 Chinezen in hun gevange nenkampen verklaard liever zelfmoord te plegen dan terug te keren naar com munistisch gebied. Het nieuwe VN.-voorstel aanvaardde het communistische, plan, dat, gedurende de tijd dat deze" gevangenen onder toe zicht van neutrale landen staan, getracht zal worden hun vrees om naar huis terug te keren weg te nemen. een. belangrijk deel bijdraagt. 'Deze onderneming, Fokker S.A. gehe ten, ontvangt een volledig uitgeruste fa briek bij. Rio,. tégen "een geringe jaarlijkse recognitie, van de. Braziliaanse regering in gebruik. Fokker-Rio zal, volgens over eenkomst met dé Braziliaanse regering, grote 'series les vliegtuigen van het type instructor (S. U en S.' 12) en straaltrai- ners, mach-trainers (S. 14) vervaardigen, op. grond van licenticrechten, die de Nederlandse Fokkerfabriek, daartoe spe ciaal voor Brazilië afstaat. Zowel' als licentiegever als. in de capa citeit van deelnemer in het maatschappe lijk kapitaal vari Fokker-Rio, zal dé Ne derlandse fabriek natuurlijk in nauw contact met de vestiging in Brazilië blij ven. Daarnaast verschaft zij de voor de fabricage van de S. '11's, S. 12's én S. 14's nodige mallen en kalibers, terwijl zij voor de aanloop der productie van Fökker-Rio Kolonel Siegfried Gerber, bevelhebber van. de kustwachtpolitie, te Kühlungs- born aan de Oostzee, is, naar thans wordt gemeld, twee weken, geleden samen met twee artsen, naarWest-Duitsland ge vlucht Hij deed dit' óp een -dag voordat bijtot generaalririajoor" zou worden be vorderd. Hij was vor' deze "bevordering op de hoogte, aldus Westberlijnse func- tionanssen_ voor vluchtelingenzaken. Vól- gens. hen- is kolonel ..Gerber de hoogste Officier, van .de zeepolitie; die tot nóg toe is gevlucht -Gerber zeide, dat. hij de „Gestapo-methoden" niet meerkon vér- dragen. belangstelling voor het nieuwe Fokker verkeersvliegtuig, dat zich nog in het stadium van ontwikkeling bevindt, de F. 27 Friendship. Het Japanse hoofdkwartier van politie te Tokio heeft Dinsdagavond gemeld dat. een onbekend vliegtuig on geveer tien kilometer pit de Japanse Noordkust. een niet. geïdentificeerd vrachtschip van vier tot vijfduizend ton heeft gebombardeerd cn tot zinken ge bracht. Een inwoner van een kustplaatsje, die het voorval gadesloeg, deelde mede, dat de koopvaarder vergeefs poogde het aanvallende vliegtuig te ontwijken. Op een gegeven ogenblik deed zich een hevige ontploffing aan boord van de vrachtvaarder voor, die vervolgens zonk. Er werden patrouilleboten- uitgezonden doch deze vonden'geen "overlevenden en namen evenmin een wrak waar. Een woordvoerder der Amerikaanse luchtmacht verklaarde Dinsdagavnod dat vier Amerikaanse vliegtuigen Dins dag boven het genoemde zeegebied bom- bardementsoefeningen hebben gehouden. Er waren echter geen rapporten over inncidcnten van enigerlei aard ontvan gen. Hat zicht was gedurende de oefe ningen uitstekend; Het aantal deelnemers loopt j inmiddels naar de vier dui- I zen d! rj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2