„Stel paal en perk aan ongeloof en revolutie" I I A.R. moeten versterkt in Raad terugkeren van Geraffineerde oplichter wist 20.000,- te incasseren Drukbezochte verkiezingsbijeenkomst A.R. Kiesvereniging te Schiedam Adonis wordt niet uitgeleverd SÉ 81ste LIJST VAN VERLIEZEN Paleisrevolutie bij „De Ommelanden" SCHIEDAM Prof. dr L A. Diepenhorst Heiloo vond oplossing voor reigerkolonie Zwembad Havendij k gaat Maandag open Dr Noletstichting 25 jaar Vanmiddag reeds op vrije Maasland VLAARDINGEN voelen gesteld Schiedamse zakenman eh aannemer en Rotterdamse architect slachtoffer Pernis MAASSLUIS' Debat A.R.-P.v.d.A. VL AARDINGEN Zwaluwen Jeugdtoumooi slaagde uitstekend "Excèlsiorniëiiwi^S A. D, L. Wortman overleden mmssmsm TROUW Vrijdag, 15 Mei 1953 Eendracht maakt macht" Wie wordt danikampioeU van Schiedam 1953? mm Testavond Wagenspel TEKKO TAKS EN DE KEREWEER M.H.L. Weststrate: V) DE A-.R. Kiesvereniging heeft Woensdagavond in.de Stadsgehoorzaal een verkiezingsavond gehouden waarvoor bevredigende /belang stellingbestond. In een uitvoerig en principieel betoog hééft de lijst aanvoerder de heer M. H. L. Westrate gesproken over „Maar anti-revo- lutionairen in de raad". Versterking van de A.R. fractie betoogde hij is dringend nodig en in het belang van heel de burgerij. Tweeling gered uit brandende kinderkamer "taterenaan Afscheidsavond H. van Rieï te Pernis „Atpic" uit België voetbalde tef Pernis Tegen G.P V. i,Woningbouw en financiën" Vervolg van pag. 1 - Wethouder De Bruijh en raadslid Weststrate - D.V.-uitslagen J I Êmm Geneesheer-directeur-varip?^ het Diaconessenhuis te Rotterdam ./Iv! - :B Si .®*;;.C 'Si Visserijbëridbteni ,,,.JÊëÊËÊM$ /-■'* ■Pi. XT OOR haar propaganda-avond in verband met de komende gemeenteraads- verkiezingen had de A.R. Kiesvereniging: „Nederland en Oranje" te Schie dam als spreker uitgenodigd prol. dr. I. A. Diepenhorst. In een gloedvolle rede heeft deze begaafde spreker zijn vele toehoorders Woensdagavond in „Irene" gewezen op het gevaar van Rooms en Rood en de Schiedammers op gewekt bij de komende verkiezingen paal en perk te stellen aan ongeloof en revolutie. Tot meer samenwerking van de Prot. Chr. wekte spreker tenslotte nog op toen hij zeide grote zorgen te hebben over het blok van Protestanten. Laten zij gezamenlijk optrekken. De voorzitter der Kiesvereniging, de! Diepenhorst allereerst op het eommu- T TXT nennoer enenlr «An !nl aI A An A n -n TV sirt. a s a tv. i heer J. Wagenaar, sprak een inleidend woord en zeide daarin o.m. dat het bij deze verkiezingen gaat om het behoud van de vierde zetel, die in 1949 slechts werd bereikt .bij de verdeling van de restzetels. Dankbaar was spr. voor de samenwerking met de S.G.P., ander zijds betreurde hij het dat uitbreiding van deze samenwerking niet mogelijk was geweest. Prof. Diepenhorst merkte in het begin van zijn rede o.m. op dat de gemeen ten veel aan betekenis hebben verloren. Xn vele zaken is men thans aange wezen op Den Haag en daardoor den ken velen ongunstig over de gemeente politiek. die volgens hen niet veel meer te betekenen heeft. Zéggen vele Protes tanten niet,weinig nut te zien in een stemming op 27 Mei en voelen zij zich niet thuis in WD of P.v.d.A. en bren gen zodoende hun stem uit op een materiële partij? Het beginsel geldt dan niet meer, aldus prof. Diepenhorst, die het een onherstelbare misslag noemde, wanneer men niet op een prot. ehr. partij zou stemmen. In ait ver band nam spr, de CPN. de P.vd.A. en KVP onder de loupe. Een zeer felle aanval ondernam prof. Sinds korte tijd zetelt in de bomen van het langgoed „Nijenburg"' in Hei loo een reigerkolonie, die na overal verdrtven te zijn, eindelijk rust heeft gevonden. Dit wil niet zeggen dat de Hellooërs de reigers met gejuich ont vingen, maar de vogelwet belette hen. de „visdieven" te verjagen. Het bos is niet zo groot, zodat de boomhuisvesting inwoning gelastte, met het gevolg dat één boom au door zes reigerparen wordt bewoond. Uitbreiding is gezocht en ge vonden boven het fietspad, dat van Hei loo naar Alkmaar loopt. Daar .verschei dene fietsers er nadeel van ondervon den en het bij.de Rijkswaterstaat klach ten regende hebben de heren hun ge dachten erover laten gaan. Men besloot baldakijnen van stro té maken, is reeds met de eerste bezig en hoopt binnen kort zes van deze stalletjeste hebben geplaatst. Er waren enkele fietsers, die zo'n onverwachte bezoeking als een ge- luksteken beschouwden. Men heeft hen de-simpele raad gegeven er langt en niet, .on der door te. fietsen! nisme. „De Waarheid" tekent Rusland als een paradijs, maar hoe geheel anders is de waarheid: de woning toestand is sinds 1940 niets verbeterd, het onderwijs is zonder vrijheid van wetenschap en de vrijheid van gods dienst is evenmin volgens onze Westerse begrippen te vinden. „Wie tten aanzien van Rusland de Waarheid gelooft, aldus spr. weet niet wat hij doet. Sprekende over de Partij van de Arbeid, die zegt de werkgelegenheid te bevorderen, een betere samenwerking voor te staan en aan ieder een kans te willen geven, merkte prof. Diepen horst op: „Het is echter dezelfde partij, die in Amsterdam het Chr. onderwijs zoveel mogelijk tracht terug te dringen en in Friesland dit onderwijs schade berokkent, soms in samenwerking met de Roomsen. Wat de bevordering van de werkgelegenheid betreft, noch. minis ter Suurhof. van de Kieft of Drecs hebben zich tot op heden duidelijk uit gesproken over het werkgelegenheids plan. Rooms-Rood deed ten aanzien van dit vraagstuk in de jaren 1945—1935 veel minder dan de voor-oorlogse kabi netten. Nog steeds is in de P.v.d,A. de klas senstrijd aanwezig. Gezien al deze fei ten kan men niet aarzelen, aldus prof. Diepenhorst, juist in de gemeente een hecht Protestants blok-te vormen. Tenslotte wees spr. nog op het ge vaar van Rome, die wel onze bond genoot is in de strijd tegen Moskou maar die er toch ook niét afkerig van is de kracht van het Prot, Chr, Onder wijs te breken, Noord-Holland en Utrecht dreigen reeds Roomse provincies te worden. Tegenover dit alles stelde prof. Diepenhorst één groot Prot. Chr. blok. Laten de Protestanten zich bezinnen voor welke hoge heilige zaak zij staan en laten zij gezamenlijk, voor zover mogelijk, optrekken. Eendracht maakt macht, maar nooit mag die eendracht worden gekocht, zodat het beginsel schade lijdt, nooit op de wijze, zoals de doorbraak is geschied. Anderzijds kunnen en mogen wij niet blijven schui len binnen de kerkmuren. „Schiedam mag niet worden prijs gegeven", aldus besloot spr.. „laten wij het grote verleden niet onwaardig, zijn maar paal en perk stellen aan ongeloof en revolutie." Ofschoon verschillende wintersporten nog veler aandacht vragen, zullen reeds Maandagmorgen a.s.. om half zeven, de Gemeentelijke zwemplaatsen aan de Ha- vcndijlc te Schiedam voor' het publiek worden opengesteld. In de afgelopen weken is er hard ge- werkt om de zwemplaatsen voor het nieuwe seizoen in gereedheid te brengen. Behalve dat de baden zoals gebruike lijkgrondig moesten worden schoon gemaakt. moest verder veel worden her steld wat tijdens de rampzalige storm nacht van 1 Februari 1.1. werd vernield. Vervolgens is een fraaie nieuwe stalen springtoren in het herenbad geplaatst, terwijl het een verbetering kan worden genoemd, dat de gevaarlijke gladde ba- zaltstenen glooiingen aan de Maaszijde, door beton-glooiïngen konden worden vervangen. De zwemplaatsen zullen weer onafge broken geopend zijn van v.m. half zeven tot 's avonds acht uur. Dat de beschik bare ruimte zich niet leent voor kam' peren, zal-een ieder vermoedelijk zo langzamerhand wel duidelijk zijn ge worden. Ook in het komende 'seizoen zal vooral op drukke dagen het personeel toezien op het al te lang verblijf in de inrichtingen. Voorts is het verboden om etenswaren mee te brengen. De ongewijzigde tarieven luiden als volgt: Seizoen-abonnementen voor per sonen tot! en met 16 jaar 7,boven 16 jaar 10,Toegangsbiljetten en knipkaarten voor personen t/m 16 jaar 0,10 per bad, 12 baden 1,—. Perso nen boven 16 jaar 0,25 per bad en 2,50 knipkaart voor 12 baden. Leskaar- ten personen tot en met 16 jaar 2,50, boven 16 jaar 5, Kosteloos zwemmen dames en heren van Maandag t/m Vrijdag van n.m. 5.30—6.00 uur en Zaterdags van n.m. 5.00 6.-30 uur. het dr. Vandaag, 15 Mei 1953, bestaat R.K. ziekenhuis te Schiedam, de Noletstichting, precies 25 jaar. Wijlen dr, Ed. J. M. Nolet legde in 1913 reeds de grondslag voor de stichting van het ziekenhuis door het legateren van 300.000,—, Door tal vanomstandighfden kon ech ter eerst in 1926 de eerste steen worden gelegd en op 15 Mei 1928 volgde de offi ciële opening van dé dr. Noletstichting, toen een ziekenhuis met 58 bedden. In de loop der tijden is het ziekenhuis op bescheiden wijze uitgebreid doch het tekort aan bedden bleef. Thans zijn er plannen voor een grote nieuwbouw. Op 1 September a.s. zal de eerste spa in de grond worden gestoken. Omstreeks Mei 1955 hoopt men 'het nieuwe gebouw met drie verdiepingen gereed te hebben. De begane grond 'met eerste en tweede verdieping bieden élk plaats voor 33 patiënten, de hoogste ver dieping zal .als kinderafdeling worden ingericht voor een 50-tal patiënten. De vrijkomende ruimtein het oude gebouw is nodig voor sanering en ver groting van medische en andere werk ruimten. De vierihg van het jubileum van de dr. Noletstichting is vandaag begonnen. Vele Schiedamsescholieren hebben Woensdagweer deelgenomen aan hel Veilig Verkecr-exnmen. De verkeert- proej werd afgenomen in de omgeving t an het Kdisonplein BURGERLIJKE STAND VAN SCHIEDAM Gehuwd: H. Mol, 28 j. en M. J. Meer hof, 22 j.; W; H. A. Hulsman, 27-, j. en A. J. M. Vredenbregf, 27 j.; J.'A.H, Ca- lame, 33 j. en J. P. Hulsman,' 29 j.; A.Nieuwendijk, 28 j. en A. J. Snel, 26-j.; B. J." Knijnenburg, 50 ,j. en C. J. Kes- ter. 49 j.; J. A. Seheele, 23 j. en: C. P. de Kruif, 21 j.; A Kalkhoven,-27. j.-en H. Ossewaarde, 23 j.; A Klink. 23 j. en M. T. v. Breda,.26 j,; A C. Möhring, 34 j. en P. Bosschaait, 37 j.; J. v. Heest, 52 j. en J. v. d. Oosten, 52j.;N, D. den Hollander, 26 j. en -H. J. Barends, 23 j.; J. G. Kornelisse. 26 j. eri J. Koning, 21 j.; B. ,W. v. Gent, 31 j. en L. Heijnsbroek, 21 j.: J. W. Huijzer, 24 j. en A. M. Ha merslag, 23 j.; V. J. Alberts, 25 j. en J, Ozephius. 25 j.; J. de Jong, 30 j. en J. Th. Schildt, 27 F. Niewenhuizen, 23 j. en A. Rink, 20 j. Geboren: Dirkje N., d. v. J. v. d. Tem pel en P. J. Kooij; Catharina B„ d. v. J. Sonne veld en. C. B. van Zwieten; An dreas H. 'G.-M„ z. v. J. K. Meijer en M. E. Fransen; Anna A„ d. v. P. Kor- pershoek en H. A. Krabbendam. Overiedenf J. E. Noordijk, 62 j„ vr. v. G. P. J. v. Wieringen; J. C. Pieterse, 64 j.; JB. C, Vuijk, 77 j., weduwe v. G. v. Wieringen. De eindstanden van de voorwedstrijden om het damkampioeschap van Schiedam zien er als volgt uit: Groep 1: 1. A v, d. Moer; 2. C. v. Leeuwen; 3. D. Mast; 4. C. Sleeuwehhoek; 5. J. 't Hart. Groep 2: P. v. Noordennen; 2. J. de Wilde; 3. L. Breevoort; .4. W. Verhaal; 5. M. Coté. Groep 3: 1. J. C. Onink; 2. C. A. Haber- mehl; 3. M. v. Noordennen; 4. A. Struik; A. v. Otterloo. In groep drie behaalden de no's 2, 3 en 4 evenveel punten en ko men daardoor alle in de finale. De finale bestaat daardoor thans uit 8 personen, als volgt genummerd; 1. C. A, Habermehl;2. C. v. Leeuwen; 3. A. v. d. Moer; 4. M. v. Noordennen; 5. P. v. Noordennen; 6. J. C. Onink; 7. A. Struik; 8..J. de Wilde. De wedstrijden worden gespeeld op 21 en 28 Mei; 4, 11, 18 en 25 Juni en 2 Ju'li a.s. Het bestuur van damclub Schiedam heeft drie prijzen be schikbaar gesteld. Tijdens de Vacantieweek 1953 in Schiedam zullen ook weer wagenspelen worden gehouden. De spelers en speel sters worden gerecruteerd uit cTc Schie damse amateurs-toneelverenigingen. Don derdag 21 Mei a.s. 's avonds 8 uur wordt in de R.K. Volksbond de testavond ge houden. De heer Thonv Ros treedt ook dit jaar weer als regisseur op. ..DE BLAUWE WEEK" „Help de drankslachtoffers, voorkom alcoholisme". Dit is de ieuze waaronder dit jaar de Landelijke-Blauwe-Week-Col- lecte wordt gehouden. De drankslacht- offers worden vooral geholpen door de talrijke Consultatiebureaux voor Alco holisme. die in de laatste jaren in alle delen van het land zijn gesticht en over al hun zegenrijke arbeid verrichten door duizenden te heipen. Op zo'n Consulta tiebureau gaat men er van uit, dat een alcoholist een zieke is, die recht heeft op hulp. steun, voorlichting en genezing. Een behoorlijk geoutilleerd Consultatie bureau kost 50.000 per jaar minstens. Binnenkort zijn er zeventien in ons land. Een belangrijk deel van de. Blauwe- Week-collecte is bestemd voor deze Con- sultatie-,Bureaux. - Daarom is aller steun dringend nodig. Steunt de Blauwe-Week-Collecte, die op Zaterdag 23 Mei a.s. wordt gehouden. Collectanten kunnen zich melden op Vrijdagavond 22 Mei tussen 7 en 8 uur in Gebouw" Chr. Sociale Belangen aan de Lange Haven 73. Bijdragen kunnen worden gestort op giro 96429 Eindhoven t.n.v. de Blauwe- Week-Commissie. „Weverskade". Verschillende verenigingen langs de Wevérskade hebben hun program ma voor de komende zomer ontvouwd. De bekende buurtvereniging organiseert zeer binnenkort een avond voor leden en belang stellenden - in de Maaslandse Veiling. Veel aandacht' zal dit Jaar aan het buurtfeest worden besteed evenals aan de reeds alom bekende versiering en verlichting. tOe vis club* „Weverskade" begint haar activiteit direct na de opening van het visseizoen. nl. op 4 Juni a.s. waarbij dan de jaarlijkse grote prijzen worden vervist. De reisclub ..We verskade" heeft een reis uitgestippeld langs de zeekust, over Amsterdam door 't Gooi naar Zeist, Doorn en Utrecht. Als datum is vastgesteld 18 Juli a.s. Naar de Bondsdag. De Chr. Korfbalclub „Ontspanning door oefening" te Maasland neemt dit jaar voor de tweede maal deel aan de wedstrijden die op 2e Pinksterdag te Amersfoort worden gehouden en georgani seerd zt)h door de Chr. Korfbalbond in Nederland Ingeschreven is met een senior- twaalftal in de 4e klasse en met eer. junior twaalftal; deze laatsten gaan voor de eerste keer mee. Er hebben zich zoveel leden voor de Bondsdag opgegeven, dat de gehuurde bus geheel gevuld is en meerdere gegadigden teleurgesteld moeten worden. wjA9eyf Met 'graagte dronk Tekko zijn melk op en na nog een sigaretje te hebben gerookt, stapte hij weer op zijn bromfiets. Rrrrrrr, daar raasde hij er weer van tussen. Onze vriend had echt plezier in zijn ritje, hij genoot.' In deze buurt was hij nog nooit eerder geweest. Iedere kromming in de weg, ieder vergezicht was een ver rassing. „Zie je!" mompelde onze brom rijder. „Dat komt nu enkel en alleen omdat ik zonder een vastgesteld reis plan op weg gegaan ben. Doe alles nu eens anders dan anders. Een erg simpel advies eigenlijk. Een tanden borstel, een bromfiets enik zou. toch wel eens wil len weten waar Ik ma ongeveer zit! Ah, -wacht, één richtingaanwijzer!" Gestadig voortpruttelend, reed onze-vriend recht op de wegwijzer aan en kwam vlak bij het bord tot stil stand. „Even kijken! Andersomxne aan de Kromme. vüf en twintig kilometer!" las hij, „Het klinkt niet onaardig, maar ik kan me niet herinneren daar vroeger op school oolf van gehoord te hebben. Maar enfin, je komt tegen woordig wel meer dingen tegen, waar je van tevoren nog nooit van gehoord hebt!" Het informatiebureau van het Ne- derlandse Rode Kruis heeft de 81e lijst van geborgen en geïdentificeer de slachtoffers van de watersnood uitgegeven. NIEUWERKERK. Krabbe-Capelle, Cornelia Elizabeth geb, 5^10.1906, te Oosterland» laatste adres: Stolpweg 414. OUDE TONGE. L&s, Sara Adrlana Maartse, geb 25.9.1941 te Oude Tonge, laatste adres: Capclleweg B58. Tuns, Petrus Josephua, geb 23.10.1939 te Oude Tonge, laatste adres: Capelleweg B57. Advertentie fabrikante: Fff. Gebr. TfalJema, Saeek Van onze Haagse redacteur) De minister van Justitie, rar. Donker, heeft hedenmorgen besloten het ver zoek van de Amerikaanse regering tot uitlevering van de Amerikaan Adonis niet in te willigen op grond van het feit. riat de bewijsstukken, die van •A -rcr'kaanse kant zijn geleverd, in Nederland geen aanleiding zouden geven tot openbare rechtsvervolging. De Amerikaanse ambassade is hedenmiddag in kennis gesteld van deze beslissing. Adonis, die in het huis van bewaring in Amsterdam vertoefde, heeft vanmid dag om kwart veor een, tezamen met zijn verdediger, het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te Amsterdam verlaten. Een dergelijk besluit van minister Donker kan worden ge nomen op grond van de bepaling in het uitleveringsverdrag met de' Verenigde Staten, waardoor uitlevering alleen ver- plicht is. wanneer de ten iaste gelegd: lei ten in het land'van 'uitlevering tot rechtsvervolging aanleiding geven. bezig met het maken van tekeningen, o. m. ook voor woningen en landhui zen tè Hattem, alsmede kerken, o.m. één te Strijp'. Door'tekeningen .van de abdij en het namakenvan een op dracht van de bisschop van Roermond en goedkeuring door deze van de teke ningen wist hij van de architect niet minder dan i 4.200 los te krüg'en. De architect schat de schade door hem gederfd aan honorarium op ongeveer f 200.000, aangezien de bouwkosten van de abdij anderhalf millioen gul den zouden bedragen. Van X. wordt Zaterdag a. s. voor .de officier van Justitie te Rotterdam ge leid. De Schiedamse politie zet het onderzoek voort in het vermoeden, dat Van L„ die buitengewóón welbe spraakt is, daar nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Van de kleirie/f 20.000 die de man heeft weten los te krijgen, is niéts teruggevonden. Se Schiedamse politie heeft de 46- jarige W. V. van L. uit ilburg'en tijdelijk verblijf houdende- in Rotter dam, gearresteerd. Deze man wordt ervan verdacht oplichting en valsheid in. geschrifte te hebben gepleegd, waarmede eenbedrag van circa 20.000 is gemoeid. Van L. zal morgen voor de Officier van Justitie worden geleid. Het onder, zoek van de politie heeft zich verder uitgebreid naar andere zaken, waarin van L, waarschijnlijk ook de hand heeft gehad. De oplichter trad enige tijd geleden in relatie met de zakenman K. te Schiedam, bij wie hij zich uitgaf voor gedelegeerd commissaris «art een maatschappij tot exploitatie van on roerende goederen. Hij' zei over tai van relaties te beschikken en het mo gelijk te kunnen maken, dat K. voor uitbreiding zijner zaken door zijn maatschappij de nodige gelden be schikbaar zou kunnen krijgen. Maar hiertoe moest hij toch eerst f 12.000 op.een bankrekening storten ten name van van L. K. ging hierop in waarrfa van L. het geld van de bank haalde. K. hoorde nadien niets meer. Intussen had van L. een nieuw slachtoffer gevonden en wel een Schie damse aannemer, die hij wijsmaakte opdrachten te hebben voor de bouw van een abdij te Meerssen in Lim burg, alsmede .voor de bouw van een villa voor een minister en voor het maken van plannen voor eén hotelge bouw te Antwerpen. Hij wist van die aannnemer aldus herhaaldelijk gelden los te krijgen, in totaal een bedrag van" ongeveer f 3.000. Hierbij was ook een bedrag van 450, die "Van X. even had-geleend -voor de begrafenis van vS«rr?4kenL'de 2yn -zuster. De zuster is echter nog VJaardmgerdijk In botsing Tc^am^met de springlevend! Gedurende een jaar was «-jarige m. :C. k. C. y. d. pias. waarbö de p„n "Rnttprrtambek^nrf «stanii- ine Averd gedood, is vannacht in de dr. een te -itotteraam goeaDenena staan Noletstichting aan zijn -' bekomen verwon de architect m opdracht vau van L.idingen overleden. Ten huize van'de fa-. P: P. A.- B. aan de Lange Kerkstraat te Schiedam brak Bisteren brand uit in de kinderkamer De ouders wisten tijdig hun 10 maanden oude tweeling uit de kamer te redden. Zij schroeiden zelf tijdens de redding het haar. De brandweer o.'I.v; ir. Moes- ker bestreed het vuur met drie stralen op de waterleiding, doch kon-niet ver hinderen dat.- de kinderkamer geheel uitbrandde. De gang en woonkamer liepen waterschadeop. De oorzaak van de brandis. vermoedelijk een.aardslui- ting op de gasleiding geweest. De ver zekering dekt de schade. I Déöjë^Wes't^a.tej-begj^.J^i; té /her^^cjqk'de bestaande industrie nipt vergeten waar vöór"het' eerst'<fe leus werd gelan ceerd .'.Niet .vier maarvijf en-ais het 'kan zes". Wdl deze l'etis werkelijkheid worden; dan is aller medewerking drin gend nodig, dan moeien we onze mede burgers er* van overtuigen, dat het nut tig is meer A.R. in de raad te brengen. De P.v.d.A. vindt dat niet nodig. De mensen van rechts zijn toch maar vol gelingen van de P.v.d.A. op eén afstand.; Ze doen wel mee maar niet van harte. Het G/P.V., aldus spr., is het daar roe rend-mee eens. Dat vindt de A.R. *maar verwaterde socialisten. Weer anderen menen, dat het er wei nig toe doet welke partijen er in de ge meenteraad komen. Het gaat dan toch maar om. practische dingen en het be ginsel speelt daar geen roL Volkomen verkeerd geredeneerd, aldus spr„ deze mensen zien geen verschil tussen zaken en beginselen. - Het beginsel, dat de A.R.-partij on derscheidt van niet-ohristelijke par tijen is o.m. de eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid. Natuurlijk komen ook anderre partijen daar voor op. De- eerbier voor de mens is echter geen. beginsel, maar. vrucht van het beginsel, van het christelijk geloof. Maakt men de vrucht los van de wor tel dan komt cr van de vrucht niets terecht. Waar het christelijk geloof wordt losgelaten daar verdwijnt de eerbied voor de medemens, men ziet hem immers niet als medeschepsel, als beelddrager Gods. Kijk maar naar de dictatoriaal geregeerde landen - of naar dde volken van de oudheid. Het beginsel spreekt in tai van zaken ln het gemeentebeleid mee. Spr. noemde, gemeente en jeugd, gemeente en cultuur, Zondagsrust,: openbare zeddclijkheid. De a.r. is zeker niet van mening, allererst de overheid zich de zorg over de jeugd moet aantrekken. Maar aK, zoals in Vlaardingen, de jeugdorganisaties het •werd onder de massajeugd ter hand nemen, dient de overheid dat werk wel te steunen. Het is van het grootste belang voor het "voortbestaan' 'van ons volk. Daarom stimuleren en activeren. Zo wordt de geestelijke en morele volks kracht van de burgerij vergroot. Dat moet trouwens het. doel van alle sibisdie 2ijn. Geen steun zonde.r meer, maar bevordering van de activiteit. Dat geldt ook bij de culturele sub sidies. Men praat tegenwoordig erg veel over cultuur en men noemt alles cultuur. De overheid zelf moet niet aan cultuur-activiteit doen. Cultuur toch is niet een neutraal iéts, maar komt voort uit een geestelijke wortel. Daarom moeten bepaalde cultuuruitin gen radicaal worden afgewezen. Subsi dieert men, dan zo, dat zoveel-mogelijk burgers er van kunnen profiteren. mag worden. Xri V13a?dfngèn heerst? nóg'stfeedSTwo'é tlingnood en daarom moet de activiteit iii deze sector niet verminderen, waarbij ergezorgd moet - worden - voor verschei denheid, zowel in grootte als in „type. De AJR. heeft zich nooit aan een bepaald systeem willen binden en zal dat ook voor de toekomst niet doen al wil mén dé baksteen niet lateii verdwijnen. Be- Op initiatief van de afd. Pernis van de Zuidhollandse Vereniging „Het Groene Kruis" werd j.l. Woensdag aan de heer H, van Riel, die de gemeente met pen sioen gaat verlaten, een afscheidsavond aangeboden in gebouw „Rehoboth". Af gevaardigden van vele verenigingen, waarvan de heer Van Riel het bestuurs lidmaatschap had bekleed, ivaren aan wezig, alsmede de burgemeesters van de gemeenten Poortugaal en .Rhoon. Uit de toespraken, die veelal vergezeld gingen van eadeaux, bleek, dat de heer Van Riel een vooraanstaande en belangrijke plaats in het gemeenschapsleven, had ingeno men. Zeer verrast was hij, toen de cou lissen geopend werden en het gehele eer ste elftal van de voetbalvereniging' „Doto" zich presenteerde/ Van deze vereniging is de heer Van Riel erelid. Het afscheid was van dien aard, dat hij zeer zeker steeds met genoegen daaraan zal blijven terug denken: Reedssinds vele jaren bestaat een hechte vriendschap tussen de voetbal clubs „Doto" te Pernis en. de bedrijfsvoet balvereniging „Arpic" te. Antwerpen. Gisteren kwamen de Zuiderburen het contact hernieuwen. Nabij het Feijenoord- stadioh te Rotterdam zijn de gasten "be groet door de Doto-bestuursleden D. Ket ting, A. Driesprong, K. den Ouden en Adr. Troost. In ,,'t Wapen van Femis" werden verversingen aangeboden. Daarna vond de ontmoeting Doto 2Arpic 2 plaats, welké wedstrijd eindigde met een 2—1 overwinning voor, de Pernissers. Des middags kwamen de Belgische vrienden beter voor de dag. Het le elftal van Arpic won na een mooie en met élan gespeelde wedstrijd met 5—2 van. Doto 1. Tevoren waren de spelers van de. beidé clubs toe gesproken door de heer G. A. Soeteman, referendaris ter secretarie en* de secre taris van Arpic. De club uit Antwerpen schonk twee mooie zilveren bekers,7 ter wijl het Doto-lid, de heer P. Schouten twee mooie züveren naalden met het op schrift „Ontmoeting.'DotoArpic 14 Mei 1953" beschikbaaruhadvgesteld. Des avonds waren de elftallen nóg in intieme kring bijéén. Terreinconcert, Gisteravond had'op het terrein van - de plaatselijke voetbalver eniging ^Excelsior" aan de. Burg. van Es- straat te Pernis,ten bate van het, bouw fonds een groot vocaal-, en instrumentaal concert plaats door- de Zuidhollandse ver- In krasse bewoordingen keerde de heer Weststrate zich vervolgens tegen het G.P.V., dat in een pamflet had ge schreven. dat de A.R.-wethouder bij de behandeling van het voorstel tot stich ting vad een zwembad voor openstel ling op Zondag zou hebben gestemd. De waarheid is echter, aldus de heer Weststrate, dat de gehele A.R.-fractie, dus ook wethouder Jonker, legen de openstelling op Zondag gestemd heeft. Jammer was- dat met ,de Anti-Revolu- tionnairen slechts één CJt.-raadslid en de S.G.P. tegenstemden. De A.R. heeft "duidelijk toen gezegd waar het om ging. Ook de overheid heeft zich. aan Gods gebod te houden en de dag des Heren te, eerbiedigen, en dit te meer, omdat zijdienaresse Gods is. De A.R. hebben toen hun standpunt duide lijk'bepaald en zullen dit blijven doen. Vervolgens stond de spreker stil bij de industrialisatie, waarbij ook de gemeente een-rol* speelt. De AR. zijn voor het be vorderen - van --industrialisatie, omdat daardoor werkgelegenheid geschapen wordt..Eer, volk, dat groeit, moet kunnen leven en werken. Maar men dient er, steeds op bedacht te zijn. dat gewaakt 1 plein en M. H, moet worden voor eenzijdigheid en datminasangel 25. en één behoorlijk aanzicht hebben. Vol doende" bergruimte is ook-een punt, dat de aandacht verdient., Woningen bouwen kost veel geld én ge let op de vele huizen die in Vlaardingen zijn verrezen, is het te verklaren, dat de leningen zo'n groot bedrag belopen. Daar naast is ook veel in de bedrijven geïn vesteerd. Bij dit laatste punt vestigde spreker de aandacht op een goede tarie venpolitiek, waarbij het niet om winst maken mag gaan. Geen tarieven ver hogen zolang er nog winst gemaakt wordt. rs de gemeente alles "bij alles genomen royaal met geld omgesprongen? Zeker niet, aldus spr., vooral als we Ietten, op wat bereikt is. De oude schulden heeft men afgelost en zelfs een potje kunnen vormen, waaruit thans de bouw van het stadhuis gefinancierd wordt. Als we straks naar de stembus gaan, dan gaat het'er dus ofh, op welke wijze onze stad geregeerd zal worden. De A.R. garandeert en handhaaft de vrijheden en rechten van de burgers. Hü móet dat doen, omdat het recht.van'God komt en hij de mensen moet zien .als beelddragers Gods. Daarin ligt de vastheid van het a.r. beleid. nis. Beide koren stonden onder leiding van de dirigent, de heer P: Struijk. Als solist trad op de heer J. .OpereL Vele honderden belangstellenden woonden deze mooie uitvoering bij 'Woensdagmiddag hebben de nieuwe./ bestuursleden samen met de beer I>eZ Boer,, die in de gegeven omstandigheden een bestuursmeerderheid vormen, zón der een bestuursbesluit en zonder goedr. keuring van de commissarissen het pri- vé-kantoor van de fabriek bezet, <1 e be-' drijfschefen daarna diverse andere func tionarissen van het bedrijf een voor éeiL bij zich geroepen en met hen gesproken.V Over welkepunten deze gesprekken, zijn^ gevoerd, is aan., de oude bestuursleden'; niet bekend. Maar zeker is, dat dirècté daarna de sinds enige weken beslaande^ arbeidsvrede in het bedrijf weer was verstoord. Onmiddellijk ontsionden*,.;/ moeilijkheden, die door de huïdige^leiiSgi! ding niet konden worden weggenomênv:: en het bedrijf stagneerden. Woensdag- avond tussen 11 en 12 uur bevond dé heer De Boei zich, in het büzijn van/de/jv op grond van bepaalde handelingen 'gé-,;r schorste hoofdboekhoudster ;van het be- /ij; drijf* nog in het kantoor. De handelingen v^n de heer De Boer konden: daarbij® niet worden nagegaan. Z' 5 'V - - Deze nieuwe feiten maken'; eén-Znör-Zïg: male leiding van het bedrijf onmogelijk^?® aldus de'oude bestuursleden. Zij verkla->;j;i;?|| ren zich bereid overal eri op;'-élfcfcmóé|§|f#J| ment met "dei .jeden* ■Zvan-vde'/ coöperatlé^pM over deze nieuwe ;feiteö te-:sprekeii;'ï;Zijf^p- achten het. echter niet;,.verantwoord/ilde^gi huidige situatie, die'*: hnn&f'inrieris^nasil flagrante strijd is met de besluiten*.*vanV,^S| de wettige ledenvergadering i van/ Zate^^^p dagj.l. '''onder hun medeverantwoorde-ïggA lijkheid te bestendigen. v #-vASs$fj ó-'fM i,A De A.B, Parlij en de Prot. Chr. Werkgemeenschap uit de P.v.d.A. zullen Donderdag 21 Mei a.s. des avonds om acht uur een openbare debatvergadering houden in de Emmauskerk aan de Van Linden van den Heuvelsingel te Vlaar: dingen. - Onderwerp van het debat is: „De invloed van de christelijke levens beschouwing op de politiek". In deze vergadering zullen spreken voor de P.v.d.A wethouder T. de Bruyn en voor de A;R. kiesvereniging de heer M. H. L. Weststrate, voorzitter van de AR. raadsfractie. Het verzoek voor dit debat is uitge gaan van. de Prot. Chr. Werkgemeen schap. De bedoeling was de vergade ring te houden in de Stadsgehoorzaal, maar waar .deze niet beschikbaar was in deze weken heeft men de beschik king gekregen .over de Emmauskerk. Als neutraal voorzitter van deze ver gadering zal optreden de heer C. H. Busehmann, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas. Kaarten voor deze avond ztin 5 25 et. verkrijgbaar van Maandag af bij de boekhandels Van der Kooy, Oosterstraat. Middendorp. Rozenlaan en de A.P. Boekhandel op de Daayer. Beide sprekers zullen eerst i een half uur spreken, daarna elk een kwartier en tenslotte elk. vijf minuten. De A.R. kiesvereniging deëlt; nog mee dat voor haar leden en geestver wanten kaarten verkrijgbaar zijn he denavond en - morgen bij de volgende adressen; J. Nusselder, Rozenlaan 110, D.v Doorduin, Binnensingel 110. P. Bot, Ged. Biersloot 2, P. v. d. Veer, Land- t '?2. S. Hanemayer, Mendeissohn- L. Weststrate, Wilhel- De onderlinge wetÊtrijden van dé Vlaardingse Damvereniging V.D.V. na deren het einde. In groep I worden dé eerste 5 plaatsenbezet door W. H. Nie- stadt, J. F. van Deventer, W. F. Verburg, J. J. van Leeuwen eri:J. A. Bakker; deze volgorde kan nog enige wijziging onder gaan, maar.; bovengenoemde dammers vormen in elk geval de kopgroep. De daarop volgende spelers N. Voogt. P. van Veelen, A Soete man en J. Kiseh hebben proeentsge- wijzè evenveel punten, en zullen in de laatste" partijen de volgorde vaststellen. Het laatste bord. zal vermoedelijk wor- bezet door* A Man in *t Veld, een "mooie prestatie voor deze veteraan, hoewel C. van Veelen Jr., die nog enkele partijen moét spelen, bok nog een gooi kan doen naar het eerste tiental, vermoedelijk zal van Veelen Jr echter bord 1 van het tweede tiental bezetten. In groep 2 be zet W. Achterberg onbedreigd, de kop. Toen gistermorgen om half tien op de drie velden van het Zwaluwen-complex te Vlaardingen de bal aan het rollen werd gebracht,' betekende dit het begin van een sportfestijn, dat dank zij de uitsteken de organisatie van de Vlaardingse vogels en de sportiviteit van de 31 deelnemende elftallen tot een hoogtijdag geworden is. Uit de wijde omtrek hadden Zaterdag middagclubs voor dit junioren lournooi ingeschreven. De voorzitter van Zwalu wen, de heer K. :Smit, opende die sport dag met een korte speech waarin hij de jongens' opwekteer iets goeds van te maken. Welnu,' zij hebben zich /aan de vermaning gehouden en op sportieve' wijze om de eer gekampt. Naarmate het einde naderde, steeg na tuurlijk ook de spanning, want in de meeste afdelingen moest de laatste wed strijd de beslissing, brengen. Tóen enkele elftallen zelfs met een gelijk aantal pun ten eindigden steeg de spanning ten top. Door middel van strafschoppen moest de winnaar aangewezen worden/ Alles verliep stipt op tijd en zodoende kon de voorzitter van de vereniging van Zaterdagmiddagclubs ook op tijd met de prijsuitreiking beginnen. Voor hij dat deed, dankte hij de orga niserende vereniging 1 voor de fijne dag, die zij de junioren geboden had. Het or ganiseren van zo'n tournooi is geen sine cure, aldus de heer N. V, v. Dijk. Toen hij daarna de bekers en medailles gmg uitreiken bleek dat Zwaluwen een goede prestatie had geleverd. In drie van de vier afdelingen bezette een elftal der zwart-witten de eerste plaats, terwijl het beschikbaar gestelde boek voor de keeper die.de minste goals door zou laten ook aan. een Zwaluwenman ten deel. viel.. De uitslagen waren: Afd. A: 1 Zwalu wen 1; 2 S.H.O.; 3 H.B.S.S. 1; Afd. BI: 1 Excelsior (M); 2 Heerjansdam; 3 H.B.S.S. 1; Afd. B2: 1 Zwaluwen 2 en 2- S.K.O.; Afd. C: 1 Zwaluwen 2 Vlaardingen en 3 's Grav. Sport Ver. ExcelsiorMaassluis:/wist: 'in»het;!P.T.5?.é'.i. tournooi om de Zilveren - Brievenbus jhiét® tot de finale door te dringen. De/'eerrié'^S^ twee wedstrijdentegen ,Go 'Ahéad-fteng^ffl R.C.L,werden, met r.esp.:,;* verloren../; Tegen ..RWHwérd'/:'éelijkti&^ (00) gespeeld,/ doch tegen':de ;.Fraiisnfi3S1 ploeg. Orga Sports: uit Parijs'nverd /bitA stekend gespeeld en' de Frarisérr-Vmoes/".; ten met 2—0 de- eer*, aan. Excelsior/lateftSI Aanvoerder Rijerkerk ontvtag.éaflh^amMj den van' zijn Franse collega eené fraaier/;! wimpel met opdruk „Orga /Sports ;Paris| 1953", zodat Excelsior; uiteindriijkZ/toch/l weer -niet zonder een aandenken -aan/rdïtSI tournooi terugkeerde. Op - het Excelsiorterrein jrieMaassluis/: werd het* junior-tournooi -voor C-eTftaUéri^ georganiseerd. In poule A piaatsté ./rieh.Jt. als .eerste Fortuna en in poule B/EkcöL^n sior. De eindstrijd om de eerste criix tweede prijs* tussen deze elftallen eindig-7! de in een 10 zege voor Fortuna./derdt werd Hermes DVS en vierde VDL./ De uitslagen zijn; 'A :;:yD3i-rHóilan--/| aiaan 2—0, Fortuna—Groen/ Wit ^^Ojl,^ Hollandiaan—FortunaGroenivWit—lf§ VDL 0—2,.. VDL—Fortuna 0—0" en /Hol^ff landiaan-Groen Wit 02. B: ExcelsiorM" H v HOUand 1—1. HDVS—DGL/ï/4^0® H v Holland—HDVS 1—3, DCXr^ExëëW sior 04, H v Holland—DCL I—T/i/enS. Excelsior—HDVS'l-r-0. Finalen:». Fortuna??, Excelsior .10 en,: VDIr^Ö>VS.30^^É. Na afloop werden de fraaie prijzen/.{d.óö:^S de heer M. A. Bosman •tütgermktf jgj^p J De B-tjes van Excelsior, 'die deelnanieitS aan het VZC juniorenrtournooï jJte/.yiaaiEie dingen, deden het bijzonder goed::**;Van|| Monster wonnen zij mét; 2—0 en ."tégen:-''' Excelsior P speelden zij mét''Of-O//géjfe lijk. In de finale deelden zij/méföiHeefSLs jansdam de punten (0—0) .en ./wönheiE^ met 4—2van HBSS, zodat zij rin/'/hun/pl afdeling op de eerste prijs beslag leg Zaterdag om 6.45 uur opent' Excel haar jubUeummederlaagwedstrijöènSanët! de ontmoeting tegen CSVD.; Dé Délft'éhi^S ren beschikken over een jonge,*:'sterlce,^ ploeg, zodat een aantrelflcelijkëvjstnjd^ verwacht wordt. Voorts worden Zaterdagmiddag ij-fge^a speeld: Excelsior 2TOGR 2,/ ,4;15:"uüi™:ï4 Sunlight 2—Excelsior 3, 3 uur; -/.Excelé^i sior4—HBSS 3, 2.30 uur. en. Zwaluwën^ïfï b'3^Excelsior b 2, 3.45 Voor volgende, week zijn nog de/ vól- gende competitie-wedstrijden vastgesteld;/^. Maandagavond 7 uur Excelsior' 5®MVy.vpij 2 en Woensdagavond 7 uur; Excelsior/i'3~i|iM Zwaluwen' .3. - .1? In de ouderdom van 55 jaar is WóeM- ij; ,'i dag te Rotterdam overleden de heer A. D. L. Wortman, geneesheer-directehr van de Nederlands Hervormde! Diaco- nessenlnrfchtihg aan de Westersingel té Rotterdam. y/t; De begrafenis van het stoffclijk ovéréf, schot vindt Maandag 18 Mei plaats.: Óp *:i de: Algemene Begraafplaats „Crooswuk*",-'/!^ omstreeks 3 uur. De heer Wortman, die op :9/'/Febrüarfö 1898 geboren werd te "s-Gravéahageif studeerde aan deGemeéntelykë%Urif3i versiteit te Amsterdam. Na zijn' studlës® arbeidde hij in Amsterdam en/Arnhem/IC en op 1 October 1926 aanvaarddéfjSHijS^! zijn, functieais. geneesheer-inténristj/vah-^i het Diaconessenhuis té Rotterdamf^/ppM 10 October 1938 benoemde het ^bestuur?^, van de inrichting hem -tot genèeshéëg-M directeur.,' hoogvliet. Collecte. Zaterdag wordt te: Hoogyllëtiytêh' bate van .'.Sonnevanck't en „Zo!uieg3oneh"S een gecombineerde, collecte - gehouden.-' sS^'SSfl Jonge Kerk. De Jonge Kerk te Hoogvljet;:/f|| komt Donderdag 21 Mei, om 8 uur bijeen/in; de consistorie. ■.y.*?,^'' SCHEVENINGEN, 13 Mei.?-'' A"amdërmarlctl kwamen, hedenmori*•-'-**• f 9160

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1