e||ravage in Duitse stad Biëlefëld Zeven gewonden Bij autobotsing Ministers stellen studie Europees statuut uit Rècprd-deelneinuig aan Trouw-raars VRIJDAG 15 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2465 Weerbericht Vlaggestok raakte stuur van fiets 111.6 millioen in het Rampenfonds v; De Gasperi NEDERLANDSE STRAALJAGER NEERGESTORT Dr. Malan naar Nederland Keukenhof sluit 21 Mei Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef- 29215 ffl. 1» Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachtendienst: abonnémèntèn -18.30—19i30 u«r Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 20216 Huygenspleia 1 Postgiro 424867 Redactie: .TeL 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 - Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 A*10*}n<nnentsprjjs 49 cent per week, 2.13 per maand, TP-*? per kwartaal Losse nummers 13 cent Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. ZUIDWESTENWIND. Over liet algemeen veel bewolking met plaatselijk enige: regen. Matige 'tot krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Van onxe correspondent Gisteravond omstreeks zeven uur zijn op het kruispunt Zwolseweg—Wiesselse- weg te Apeldoorn twee auto's tegen elkaar gebotst Zeven personen werden hierbijgewond, vaii wie één zwaar en twee vrij ernstig. Een sportwagentje, met aan het stuur de Apeldoorase advocaat mr V, N. H, Bonga, moest, komende uit de Wiesselse- weg, plotseling remmen en uitwijken voor twee overstekende kinderen. Bij deze manoeuvre kwam de bestuurder in bot sing met een personenauto, waarin zich vijf personen .bevonden. De sportwagen kantelde en mr. Bonga werd hierbij zwaar gewond. Zijn naast hem zittend zoontje liep lichte verwondingen op. De bestuurder van de andere wagen, de leraar J. Groenewold uit Epe, kreeg vrij ernstige verwondingen, evenals mevrouw T. L.-S. uit Amsterdam. Licht gewond zijn de echtgenote en dochter van de heer Groenewold. ber jl. en 1.2 millioen in Januari. Attlee's rede noemde hij een „goedkope aanval op president Eisenhower en het Amerikaanse volk." Hij drong aan op een Britse veront schuldiging. Te Parijs heeft de Italiaanse minister president de Gasperi Churchill gewaar schuwd voor-„een slecht voorbereide conferentie, welke geen resultaten zou leveren. Een conferentie als van Jalta en Potsdam zou bü de volkéren woede en desillusie opwekken", aldus de Gas peri, die zeide het van fundamenteel be lang te aebten, dat de Westerse wereld éen hecht blok vormt. (Van onze correspondent) Dinsdagmiddag omstreeks vier uur is op de brug in de Schipholwegdie over de Hoofdvaart leidt het 10-jarige zoontje van de familie Boutnan 'door een vrachtauto gegrepen en overre den. De joiigen, A. L. Bouman, reed op .zjjn fiets over de brug, toer, een zware vrachtwagen hem inhaalde en bij het uitwijken voor een tegenlig ger,, met de vlaggestok van het voor spatbord zjjn fietsstuur greep.. Hier door werd de jongen tegen de grond geslingerd en gedood. De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. West-Duitsland. Italië en de drie Benelux-landen hebben op hun tweede bijeenkomst le Parijs besloten, de bestudering der Europese politieke ge meenschap uit te stellen tot de inler- goiivernementale conferentie te Home van 12 Juni tot 1 Juni. In het Nationale. Rampenfonds was tot Woensdag in totaal f 111.6 millioen bij eengebracht De vorige stand was f 111.4 miRioen. Indien de voortekeuen niet bedriegen,;'. belooftS de .-.derde TKOUW-mars in'Amsterdam een record-aantal deelnemers aan de start te brengen'. Nogmaals wij zen" wij er :qp- met 'Inschrijven 'niet tot de laatste'dag te wa'ch- ten. Men katt nog inschrijvén.'oP Vrijdagèn Zaterdagmorgen' ftot 12' uiir) bU-onsloket in" de hal van ons hoofdkantoorj,. Niéuwe Züds. Voorburgwal ,225. Met nadruk wijzen wij er/op,;.'- datallen <Ué "deeln-emeh .aan^clé'-; marsjj over"' lO - km,': uitsluiten^-;: .moeten^rtén:^ :^aat:ri.Wandelaaw;',«er^ö,l-4lan. wel 30km wandelen,' vërtr-ekfceh^i van;:-het Hervormd Lyceumllnï* de Brahmsstraat- ,In de; jury voor'de militaire groepen heeft behalve dé-heren vain wie .wR de' namén' Dinsdag, .reeds publiceerden,., nog/zitting kapt. F. Beekman te Amster dam. - j- Het aantal deelnemers be draagt, inmiddels: 4300. 'Vergeet ntet uw startstempel te halen, alvorens ge de tocht begint Men wordt dringend verzocht vanaf heden geen Inschrijfgelden; meer per giro over te maken, doch' zich uitsluitend te melden aan onze loketten, N.Z. Voor burgwal 225 en Zaterdag aan dé - start, dit „Durchgangslager" rechtstreeks naar de fusilladeplaatswerden gevoerd. Na mens hun nabestaanden was ook de Rus sische ambassadeur Zatsjew onder de aanwezigen. „Moge de heugenis aan deze offers ons land tenzegen zRn". zo be sloot de minister-president zijn toe spraak. Het beeld dat gemaakt werd door de Amsterdamse beeldhouwer Frits Sieger, konwordenopgericht door 'de samen werking van velen in een comité onder voorzitterschap'van dé heer S. BolmeRor te'Amersfoort. .Het 'Amersfoorts mannenkoor omlijstte 1 hëtrgésproketlT.wöortS mefétike] e liede'f ért. De verdragen, welke'er in voorzien dat West-Duitsland een' contingent van 500.000 militairen voor de" Wes telijke verdediging zal leveren,zijn reeds in hun geheel 'op 15' Maart met een meerderheid.' van' ruim .-'vijftig stemmen-door dé", bondsdag goedge keurd;- De goedkeuringvan de bondsraad bètekendè f een 'overwinning - voor bondskanselier Adenauer irf zijn lang gevecht om de - verdragen door het parlement/aangenomen te krijgen. De socialisten hebben onmiddellijk de stemming gebrandmerkt als een onwettigè - daad eh aangekondigd, dat zij hun .strijd - tegen de verdragen iri het opperste gerechtshofop constitu tionele- grondenzullen voortzetten. Het opperste gerechtshof'moét' als laatste instantie nog uitmaken ofde bondspresident de wetten kflrf onder tekenen. Déze telefoto geeft een overzicht van de plaats van de ramp. Smeulende ruU nes worden geblust. mÈyV<oehsdagmorgen Is een Thunder jet- ®?sëaaUager vaji .de vliegbasis Eindho- &/V.eh: tijden»: een' oefenvlucht tnssen eif |vTiUr'- en half twaalf in Bielefeld,'20 mijl sftèa» Znldoosten vanOsnabrück, in I/Duitsland, verongelukt. De vlieger, de S-Vèrgéant-vIleger L. J, Dok nlt Bad- Éïiöevédorp, kwam daarbij waarschön- t,<:.I8k-iron»het leven. Men heeft *ti« S'SItéhaam nog niet gevonden.'-.'v ISfSBen Nederlandee' commissie van ori- Igfdèsraoek ie. haar'de plaats van het ott- gggeval-vertrokken: - llpÉHet; toestel' kwam neer- op een buis, ^d^'.- tostqrtte. Drie /bewoners, twee ^^rwiwén en «en man,moesten ernstig p'gewèiidiiii een Tifikerdjuis worden op- iaadéra-pereo- /•Het blad „Die- Burger" 'deelt mede, dat de minister-president van' de Unie van Zuid-Afrika. dr Malan/ na- de fero- nlngsfeesien'>9-Jimi aa. uit Londen zal vertrekken'en','dan twee; dagen'in Ne derland zal vertoeven. Van officiële zijde -wordt bevestigd, dat de Zuidafrikaanse minister-president een bezoek aan' Nederland zal bréngen. De bedoeling van dr Malan is een kijk je te nemen in de overstromingsgebie den. De Zuidafrikaanse regeringheeft Nederland een grote .gift doen toekomen ter leniging.-van, de nood. .-j, nen werden lichtgewond. In het ingestorte buis brak brand uit, die naar een belendende woning oversloeg. Duitse en Britse .reddings brigades bestreden;het vuur en brach ten de omwonenden in veiligheid. Door weglopende benzine geraakten' echter later tiwee huizen van drie ver diepingen in brand. - Ér. zijn, naar later bericht werd, achti zwaar gewonden. Zeventien gezinnen worden dakloos.. De materiële schade wordt op 200.000 Maik eescbat' HM. de Koningin, die gistermiddag een bezoek bracht - aan de jubileum verga dering van hel CJM.V^- werd in de Houtrusthallen rondgeleid dóór de bondsvoorzitter, dr. G. P. van Itterson '.flfoor.eers/og:si«rpeg.,S)t Het-beètuur van de stichting Keuken- hot heeftbesloten de tentoonstelling te sluiten, op'Donderdag 21 Mei, dus de Don-, derdag voor-Pinksteren. De late en Dar- wm-tujpen - staan ;iiogin volle bloei,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2