Grote verwarringbij „De Ommelanden m Infiltratie-poging a „Nog is het dag!" m WHm Warm met een buitje i m Britten controleren verkeer in de Suez-kanaalzöne PRINSES RAGNILD GEHUWr NOORSE PERS VERSTOORD Wilde achtervolging iii Einmen 'ÊÊSêsêê i Telefoniste iverd met geweld sleutel dér centrale ontwrongen IlL Onthulling monument voor Rotterdam m Ernstige critiek op zeer strenge politïe-maatregelen 7 ADENAUER IN LONDEN Nederlandse troepen grepen in Beschonken mannen .na schietpartij door*-politiein En nu Den Haag u ZATERDAG 16 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No: 2&SM Weerbericht Conflict wordt scherper Arnhem-Zwolle electrisch Verlieslijst Waco: „VERNIETIGENDE OVERSTROMING" 111.7 millioen in -- Rampenfonds „Wij zijn de Mau-Maü van het Karnaaï" m Nederlandse treiler door Denen aangehouden Conser vatieven winnen Lagerhuiszetel; Verklaring dér V»S. inzake Panmoendjon DEMONSTRATE WEST-BËRUIJN 112 Doden, 503 gewonden SsliY Tot i' gistermiddag ïs Nationale Ranipenfonds""-sinds- W* Woensdag binnengekomèri: èeiii bedrag van honderdduizend.-gul-;| dén."; Het totaal-bedrag is 'nu- ge-Y,M stegen tot f 111.7 millioen.'"V fflÈjBm rnrmms Oatis wordt vrijgelaten —J WósÊÈ toss Ruim 5000 wandelaars a in Amsterdam, gés tart 'M f. Ned. schoolkinderen, naai;.r de kroning Rotterdam: Witte de Withstraat 39 Telef. 29215 (3. 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur „Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Advertentie-afd-: Tel. 114*02 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115456 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent pér week. ƒ2.13 per maand» ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KELINING en Mr. K. VAN HOUTEN NAAR de mens gesproken staat het er met het werk der zending in de laatste tijd niet al te best voor. Wat in China gebeurd is, waar het mach tige werk der Evangelie-prediking door het wegzenden van alle buitenlandse zendelingen een abrupt einde heeft gekregen, kan ook elders geschieden. Uit India' komen berichten, die in de zelfde richting wijzen. Het is merk waardig, dat wat in China gebeurd is en wat overal elders vandaag of mor gen kan gebeuren, minder ontroering heeft teweeg gebracht dan de harde taal der, feiten zou doen verwachten. De wereld is in onze dagen klein ge worden, maar blijkt toch nog gropt genoeg te zijn om de pijn, die één lid van het lichaam der Kerk lijdt, niet aan heel bet lichaam te doen gevoelen. Mij althans verbaast het, dat in het gebed der Gemeente zo weinig aan dacht gegeven wordt aan het woeden van de Satan, die dan hier, dan. daar rijn slag slaat. Er is nog een andere zaak, die onze aandacht vraagt. Het z.g.n. Christelijke Westen maakPzich steeds meer los van Christus en Zijn Evangelie en krijgt daardoor allerlei trekken, die de vraag ■wettigen of een intensieve verkondi ging van het Evangelie vlak bij huis niet meer vereist is dan zendingsacti- viteit in verre landen, In brede krin gen van de1 Christelijke studenten beweging, waaruit de zendingsarbei ders gereeruteerd moeten worden, is deze vraag aar. de orde gesteld en door velen zó beantwoord, dat het werk dicht bij. huis. de voorrang heeft. Uit dit alles blijkt wel, dat .het zen dingswerk thans een crisis doormaakt en dat de problemen'zich opstapelen. Op zich zelf is dat zo erg nog niet, mits de discussies gehouden worden met de open Bijbel op tafel. Als wij gaan wikken en wegen en óns inzicht daarbij de doorslag geven moet, lo pen we vast of trekken we fatale con clusies. Als ik luister naar de stem van* Jezus Christus in Zijn Woord maakt de moeilijke situatie, waarin de zen ding verkeert, mij niet somber of ang stig. "Voor het optimisme 'inzake de zendingsmogelijkheden, dat bij het be gin van onze eeuw de toon aangaf, was even weinig reden aanwezig als voor het pessimisme van vandaag. Wie gelooft in de opgestane Heer en in de Heilige Geest, Die op de, Pinksterdag is uitgestort, kent de opdracht van koning Jezus en' ziet de geest werken, ook nu. Dat de satan alles op alles zet om de doorbraak vanhet Evangelie naar de einden der aarde te verhinde ren, ligt voor de. hand._ Hoe meer het eind van de geschiedenis dézer wereld in het: zipji komt; des tp verzet van de ffiachteh-'deriduisterms openbaar worden. Hij,'diegelooft, ziet dezedingen gebeuren, maar buigt het hoofd niet moedeloos omlaag;maar heft het in tegendeel vol verwachting omhoog, omdat hijr Hem verwacht Die deze -dingen heeft voorzegd. vv Y; De -grote vraag, die ons bij het naderen, van het Pinksterfeest moet bezighouden, .wordt niet zuiver gesteld als wij 'elkaar- wat.angstig, aankijken en .wikken en wegen, of de wereld het Evangelie ;wel 'in de situatie-van vandaag zal "willen aanvaarden. Dat heeft de "wereld nooit -gewild en dat wil ze vandaag ook. niet. Alles draait om de vraag, of de Kerk inhet jaar 1953 Kerk kan zijn, wil zijn en durft zijn. Ik kan dat nog iets scherper formuleren, want de -Kérk is- niet -een grootheid buiten ons, maar ze" is de vergadering van alle gelovigenÓf wij Christenen - kunnen zijn, willen zijn en duiven zijn. Het antwoord op deze vraag 'is beslissend, als we spre ken over de toekomst der zending. De vjj andschap der demonische machten en het groeiend verzet van de wereld tegen het Evangelie worden alleen maar overwonnen door het geloof, dat zich vastklemt aan de overwinnende Christus- en leeft uit de Heilige Ge&st; Het Pinksterfeest is en blijft het Zendingsfeest. Ik weet wel, dat, het meer aspecten heeft, maarZendings- feest is het in ieder geval. Wij kun- nen het alleen maar degraderen als wij het maken tot een bedeldag-voor de zending. Het Pinksterfêest als Zendingsfeest vraagt van ons aller eerst geloof in de Heilige Geest, ge loof, dat zichals waarachtig open baart in een- vurig .'gebed tot de Hei lige. Geest. Maar, gelovig gevouwen handep zijn ook werkende handen en gevende- handen. Een kind - van God kan"geen Pinksterfeest; .vieren met eert hand,; die" 'de. dichte porte- mohnai ekrampachtig vasthoudt. Kunt ge nog bidden, bidt dan mee: „Kom, Schepper.Geest, bezoek uw Kerk Met al het heil van- Christus'- werk!" W. G. HARRÈNSTEIN. w eersverwachting, geldig, tot Zondagavond,^ WARM. Perioden van zonneschijn maarook plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Overwegend matige wind uit Zuidelijke richtingen. Warm weer, maar in het Westen van het land tijdelijk binnenstromen .van koelere lucht. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A„ H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze correspondent). De drie voor de oppositie gekozen leden van;het bestuur der Coop. Melk producten Fabriek „De Ommelanden" te 'Groningen, hebben, nadat de waar nemend voorzitter, J. Akkerman, weigerde op hun-sommatie een bestuursver gadering uit te .schrijven op eigen houtje vergaderd en onder zich de functies verdeeld.. Voorzitter van dit opposantenbestuur werd de heer F. Buiter, onder voorzitter J. i H. Holtman en' secretaris H. W. van Hemmen. De vroegere directeur, de heer F. de Boer, heerst weer als vroeger in het bedrjjf, al heeft.hij tot nu toe nog geen stukken getekend. Inmiddels zjjn reeds enkele leidinggevende .personen, die op verzoek van het nu aan de dijk gezette oude bestuur teruggekomen waren-voor het naleven van de arbitrale uitspraak op staande voet door het bestuur der opposanten ontslagen. Het merkwaardige is'echter, dat zij de heer F. Jelsma, 'die enkele weken geleden ais technisch advseur werd be noemd, nog geen ontslag hebben aan gezegd. Het bestuur der oppasanten wordt n zijn optreden geassisteerd door sïir. W. J. "Vorrink uit Groningen.' Mr. Vorrink verkreeg tijdens de oorlog be kendheid bij de liquidatie van de A. R. Partijcn was latersecretarisvan de N.S.B.-burgemeester van Groningen, zo vernemen wij. Hij is sinds enkele jarèn verbonden aan het .accountantskantoor Brouwer te Groningcïijdatthans de contröle over de boekhouding,van „De Ommelanden" hèëf tovergenomen Het accountantskantoor van "Van Uden en Co. heeft .nl. na de moeilijkheden van Vrijdagmorgengeweigerd verdere ver antwoordelijkheid voor de contróle te aanvaarden, en''irok zich terug/ Vrijdag morgen heeft hetbestuur' der opposan ten de telefooncentrale iri Het .bedrijf bezet.,;' /i.j Hierbij'deden zich moeilijkheden voor met de sedert kort In dienst - zijnde telefoniste, mevr. FitspatrickVan Git ten. die toen men met; geweld in de centrale binnendrong;'weigerde de sleu tel af te geven. Naar men ons mee deelde zoü de; nieuwe voorzitter, de lieer Bulter haar toen' de sleutel heb ben ontwrongen. .Mevr. Fitspatrick, die Engels onderdaan is, heeft zich over dit optreden beklaagd bjj de'Britse ambas sade, Gisteren maakte de -directie van de Nederlandse, Spoorwegen met een-aantal genodigden'èênofrtcUjieopeningsritbvër het nieuw'- geëlëctnficécrde baanvak Arnhem—Zwolle. Op dit baanvak, wordt, van 17 Meiaf' één mirdienst niet electri- sche stoptreinen onderhouden. Hiervan is; hét traject Arnhem—-Zutphen reeds per, 1 Januari: jl.. 'indiénst gesteld. Met ingang van deze zomerdienstregeling zal ook Zutphen—Zwolle electrisch worden bereden. Daarmee is deélectrificatie van hét' Nederlandse spoorwegennet voorlopig afgewerkt Thans is 1351" van de 3210 km of, 43 .pct/geëléctrificeerd. In de fabriek heerst momenteel de grootste verwarring onder hetperso neel, -dat bij de machtswisselingen, die de laatste tijd aan de orde van de dag zjjn, niet mëer weet aan wie het zich heeft te houdeü. Het ziet er overigens naar ut, dat ten slotte de rechter zal moeten uitmaken, welk college nu recntsgeMig is: de drie opposanten niet 1 commissaris 'of dat van de twee oude bestuursleden met vier van de vijf com missarissen. En iritussen duurt de tra gedie aan de Friese Straatweg voort tot schade van iedereen. "Volgens de jongste gegevens zjjn bij de wervelstorm, die Maandag de stad Waco in de Amerikaanse staat Texas teisterde 112 personen om het leven ge komen en 503'gewond. Men verwacht, dat nog meer slachtoffers onder het puin gevonden zullen worden. De Noprdkoreaanseradio heeft gister avond omgeroepen, dat doiy een ge allieerde luchtaanval op een groot stuw meer; Wj de communistische hoofdstad .Pjongjang een „reusachtige, vernieti gende overstroming" ontstaan Is. Radió-Pjongjang verklaarde, dat 800 boerderijen doorhet geweld van het water weggevaagdwerden,dat oóg'e- veer,400 personen verdronken zjjn of .worsen Ven..dat. g..0Ö0'. hectare bpuwJandSwaaraelposygeworderi zijn.» - Volgens'.de radio .hebben de' bommën- werpers Dinsdag en Woensdag een" aan val uitgevoerd .op ihët stuwmeer van Soenan,. 30 km ten Noorden, van Fjóng-, jang.; Vermoedelijk betreft het hier' dé aar- denham. in-dat gebied,'dié'vólgens dé Amerikaanseluchtmacht' Woensdag'ge; bombardeerd is. „De resultaten zjjn on bekend", verklaarde de luchtmacht toen. De onthulling van Osip Zadkine's Jilonument voor een vencoeste stad", welke gistermiddag te 'Rotterdam nabij de T,euvesluisgeschiedde, trok grote belangstellinguit alle kringen der bevolking. De beeldhouwer' Osip Zadkine als toe schouwer b(j 'de onthulling van het door hem ontworpen. bronzen monument', dat de verwoesting van Rotterdam symboliseert. l&v (Van onze weerkundige mede- werker) Een warmere luchtstroom, "hit; het Zuidwesten heeft de ijshei- - ligen op de vlucht gedreven. -. Gisteren steeg de temperatuur,.tn;; het Zuiden van het(and toi'-Zl-. graden en in Zuid-Frankrijk wees het kwik in de middag zelfs v 28 graden. I Gedurende het weekeinde moei op een aanhouden van het onbe stendige weer gerekend worden met hoge temperaturen in hel Zuiden'Oosten van het' land en iets lagere temperaturen, inv het 'Westen 'bü 1 mind van fz'ee:/' Tijdens' de buien komen ::echtef% ook perioden niet zonnescHijh - vóór,'...vooralin de Oostelijke provincies) Op grond vOn - de laatste be- - richten ziet [het er naar uit-dal- het vandaag :op 'de'meeste.plaat* sen 'droog 'zalzibri Tegen\.de[ avond .neemt de kans óp'.buien), weer toe. - I i "/"V:' fj. yll.-'-réVï- - lil,-'' ;r>'; .""-'v De oudsté straaljagerpiloot (pan) Neder land;, kolonel P. J.E.Uans- 'sensf commandant'vanyde vlieg- basis Volkel, viert heden zijn zilveren luchtvadrtjubïléum- Vier. duizend vlieguren heeft Hij er: op i zitten. De kolonel controleert zjjn machine alvorens op fe stijgen. Britse troepen hebben gistermiddag een versperring opgericht aan de woestijnweg van Cairo naar.Suez. Zij controleren alle verkeer dat de Kanaalzone binnenkomt. Een Britse soldaat zei, toen hij een autobus aanhield:' „Wij zoeken naar-wapens eh springstoffen''.-In de herfst van 1951 deden zich op' dit punt schietpartijen voor. Vrijdagavond verklaard, dat de Egypte- naren „de eersten zijn. voor wie het be langrijk is d'at -de bases in het Suez- kanaal in- perfecte staat van verdediging worden gehouden".'Egypte zou echter nooit toestaan, zo voegde Nasser hieraan toe, dat „de bases een middel'wórden, waarmee Britse bezetting of enige bui tenlandse overheersing of beïnvloeding" kan worden gehandhaafd.'' -• Kolonel Nasser zei, dat bb de recente besprekingen te. Cairo Egypte de volgen de voorstellen had gedaan: - Evacuatie van Britse troepen, die vól gens de-jongste verklaring-van Churchill 89.000 man tgilen, hoewel volgens de be palingen van-het opgezegdeverdrag van Ï93& niet meer. .dan IftOOÖ Britse, milltal- ren in'de zone mochten worden gelcgerd. Overdracht van de'basis aan-de Egyp tische regering.] die .'alle Installaties onder haar hoede zal nemen. Duizenden Egyptische arbeiders ver lieten onder geroep van;,.wü zjjn de Mau Mau van het kanaal", „Weg met de Britten" en j „Geen bezetting na van daag", olierafffinaderjjen en scheepswer ven te Suez om. luitenant-kolonel Hassan lbrahm en majoor Ka mal el din Hoessein te begroeten, leden van generaal Neguibs raad -van de revolutie. ZjJ hieven-twee dagen In de stad om een „bevrjjdings- boodschap" - aan de bevolking over-te .brengen."*;;";";;;, Ofschoon de spanning, in Suez toe neemt, schijnt de bevolking meer gedis ciplineerd dan bij de onlusten van een jaar geleden. Een jonge Egyptische mili tair zei: „Wij wachten op orders van; de raad van de revolutie te Cairo". - Ih een verklaring voor de pérs heeft kolonel Abdel Nasser, vooraanstaand lid ï*tn de Egyptische revolutionnaire raad; Gistermiddag heeft in het dorpskerkje vaii' Asker de huwelijksvoUrekking plaats gevonden van prinsen Ragnhild mei de ieder Erling Lorentzen. De bruid ivas kennelijk bewogen, maar dwong zich bij het betreden der kerk tot een glimlachje. Bleek schreed zij voort aan de arm van haar vader; kroon prins Olav.: Zij droeg een bruidsjapon van ivoorkleurig satijn met witte parels en. droeg een bouquet van witte orchi deeën, en lelietjes, der dalen.. Meer - aandacht- bijna dan' de - plechtig heid zelf heeft een persconilicl de aan dacht getrokken,- dat isuilgebroken naar aanleiding van da xeei scherpe politie maatregelen. Reeds had. zich een woedend protest der pers gericht, tegen de maatregelen by de aankomst* van prinses Margaret van Engeland, ;- Op het vliegvéid werden de journalis ten door depolitie ruwbehandeld. Het vooraahstnande; Oslo'se avondblad „Dag- bladet" kwam uit met de grote kop: ,Het Hof behandelt de pers op schan dalige wijze". Het blad liet hierop vol gen, dat het, uit protest geen verslag gevers zou zenden naar - de huwelijks plechtigheid en dat het zijn plannen heeft laten varen voor een speciale editie met het'oog daarop. - /Dagbladet" publiceerde een uitvoerig verslag over de voorzorgsmaatregelen, die genomen waren door de politie rondom de kerk in Asker. Het drukte een aantal foto's af, genomen in de om geving van de-kerk, waar'-alle mogelijke borden stonden; over „geen toegang". In de kerk van. Asker zouden slechts twee fotografen toegelaten worden, die ergens op de galerij - plaats moesten nemen en geen gebruik mochten maken van flitslicht. Ook de fotografen, die buiten de kerk hun werk moesten doen, kregen zó weinig ruimte toegemeten, aldus het-.blad, 'dat het nagenoeg niét mogelijk zou zijn een behoorlijke foto van het echtpaar 'te nemén. „Alléén de staatsradio -heeft enige behoorlijke arm slag ontvangen,, maar i vertegenwoordi gers vanpers en nieuwsbladen moeten wel-de indruk krijgen, dat hun aan wezigheid ongewenst .is","aldus -„Dagbla det". ,:Dagbladet" schreef,dat - de 'Noorse pers dergelijke voorwaarden, als het Noorse hofvaar scliijhtfe willen op leggen,-niet'aanvaardt Een ander avondblad,:. Verdens Gang, schreef onder de kop: „Buitenlandse pers woedend", dat het gedrag van.de Osló'sé politie Donderdag „hysterisch" was en critiseerde openlijk de vrees voor publiciteit van - koning Haakon. ;- yELE genodigden waren gistermid dag Tiaar de Leuvesluis te Rotter dam gekomen voor de. onthulling van Zadkine's monument voor Rotterdam. Maar ook buiten de afzetting hadden zich'vele belangstellenden rondom,-het monument geschaard, toen mT. F. J. Brevet, optredend namens de - ano nieme schenker, de echtgenote van de burgemeester, mevrouw mr. J: M. van Walsum-Quispel verzocht*- tót de ont hulling over te gaan. Het doek viel. Er klonk een aarzelend applaus en de Marinierskapelvan de -Koninklijke Marine bracht een hymne van Brandts Bups ten gehore. -Het monument;- dat alleen de inscriptie draagt „Mei' 1940",' was onthuld. - Sober en indrukwekkend. blee^ jook verder" 'dé -plëchtigheid.» Eerst sprak, de ihéer Brevet, „Geven is. zaliger, dan. ont vangen. Een eeuwenoud woord wórdt vandaagop-; bijzondere.-wijze: vertolkt' zo- jiegon dè>;heerBrevet" zijn toespraak; Htj,.^erkteTOp-dat;;dit---beel(ï<;op*".'éarib grUpende^.wijzé tot; uitdrükkinéébréngt wai: velenhebben- beleefd: Tndé-, maker hebben- -we een '..-toegewijd 'kunstenaar, gevonden,' 'eèiüf man ".van innerlijke éené' voud, die- hunkerendtnaar boven ziet om de1 Schepper - te- benaderen. Wijhebben in:hem een vriend- gevonden. En voor dé gever -was hiér een" schone: taak .weg-, gelegd. Hij kóneen kunstwerk laten leven; zodat het nu kan' spreken voor de mensen,- de mensen-hier.- maar ook voor de gehele wereld; i .- '1 Dank bracht de heer Brevet aan het gemeentebestuur, dat dit-geschenk heeft willen- aanvaarden. - BurgemeesterVan Waïsum, sprekend namens het gemeentebestuurenna mens de stad Rotterdam,- dankte de schenker zowel voorhét monument als voor de hem sierende anonymiteit. Ook de sokkel, 2o deelde de burgemeester mee, is een geschenk. De gevers hier van wensen eveneens onbekend te blij? ven.'- Dit beeld,, aldus vervolgde de burge meester," 'heeft zijn faam reeds verwor ven vóór-het werd onthuld: Over de ge-, hele wereld heeft men zich er mee be zig gehouden. Het heeft bewondering en weerstand - gewekt.Dit. op zichzelf reeds bewijst zijn. betekenis." O ver iets' middel matigs zou men zien niet zo druk' ma ken. Ik verbeeld my zekerniet. dat iedereen het aanstonds zal; bewónderen. Maar ik 'ben er zeker van dat komende 'generaties Rotterdam gelukkig' zuilen prijzen om het bezit 'yan deze schepr ping'.e'n! dé bevordering van de óprichj ting als wijs beleid zullen zien. Dit beeld, zo besloot de burgemees- ter;""die"ook;huïde"bracht:aan"dë beeld houwer,.is.bestemd ,om. door de, eeuwen heen ,'de gedachtenis; jé bewaren .riaan één van* de diepste piinten uit dege schiedenis van onze stad en ons voik. Maar het staat'hier niet'geïsoleerd.'Het staat temidden van de /triomfantelijke manifestatie van een herrijzende- stad, Wij verdoezelen 'de smadelijke-, ónder; gang niet, maar hebben er do inspira tie. uit: geput, voor de opbouw;; van-een nieuwe stad. Zo wordt dit-beeld in. .de omgeving waar het is tgeplaatst -een bevestiging "van betKóninlijk - devies van ons stadswapen: Sterker, door Strijd. -.a Tot besluit van' de plechtigheid, waar bij ook-de wethouders en vele gemeen teraadsleden aanwezig waren, speelde de Marinierskapel het Wilhelmus. De Nederlandse treiler UK 186 Cor nelius van Urk, met schipper Gerrit Koffeman en een bemanning van vijf leden,is Vrijdag, een mijl binnen de Deense territoriale waterzone van drie mijl aangehouden en' naar Esbjerg op gebracht. De treiler voerde tijdens .het vissen in de Deense wateïen geen her kenningstekenen. De schipper en eigenaar zal waarschijnlijk een boete moeten betalen. Zijn vangst en mate riaal zal in beslag genomen wórden. Tast meldl uit Praag, V.datWilliam O alls, de m.Tsjscho-Slowakije gevangen gezette Amerikaans#: journalist, onder een onlangs; afgekondigde amnestie 'komt te vallen.;.' Van officiële zijde is uit Holiandia bericht ontvangen, dat op 11 Mei in het Zuiden van de - „Vogelkop" een infiltratie is gedaan door een kleine groep goed. gewapende Indonesiërs. Op, dezelfde dag nog- hebben de Neder landse militairen een krachtige actie ingezet. Op -13 Mei was. de infiltratie- groep geheel onséhadelijk gemaakt. I Onder de door de Nederlandse troe pen gemaakte buit bevinden zich een prauw, een mortier, brenguns, ge weren,. hand- én mortiergranaten. Men «al zich - wellicht herinneren, dat.in Januari 1952 ook een infiltratie- Dé conservatievé partij, heeftbij een tussentijdse verkiezing te Sunderland de socialistische partij overwacht van een Lagerhuiszetel beroofd. Decónsërvatievé candidaat won met-een meerderheid van 1.175 stemmen. Drie jaar geleden won de socialistische candidaat met .een, meerder-, heid van 306 stemmen.: De uitslag'-is ver rassend, omdat Labour de vorige week bü gemeenteraadsverkiezingen over de hele*linie vooruitging. poging is gedaan op het eilandje Gag ehandere kleine eilanden van de Radja-Ampatgroep, "welke poging eveneensdoor snélle én; doeltreffende actie van de land- en zeestrijdkrach ten in 'Nieuw-Giiinea onschadelijk werd gemaakt. Het Amerikaanse, ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft Vrijdagavond een verklaring van de Amerikaanse houding met betrekking tot de bestandsonder- fcandelingéh ih Korea, uitgegeven, waar in werd verklaard, dat alle mógelijkhe den voor een eervol bestand zouden worden onderzocht. Van een overeen komst die' sommige gevangenen in ,;ge- vangenschap voor onbepaalde duur" zou laten,.'zou echter geen sprake kunnen zijn,; aldus, deze verklaring, die "volgens Reuter klaarblijkelijk is. uitgegeven met het-oog. op de gunstige reacties in het buitenland op het recente communis tische vredesplan van acht 'punten/ Pre mier Nehroe van India verklaarde- zich Vrijdag voor' dit communistische plan. en "preniiër: Churchill' verklaarde Maan dag jL in het Britse Lagerhuis, dat het „geduldige en welwillende overwegiH] verdiende.-i ■-■■ - De. Duitse - bondskanselieris'.ile/ïLph-éï^^ 'deni,gearriveerd' voor... een' - twêédaags'W bezoek,; dat hij aan Engeland vhrengt -'.opj# uitnodiging :van de Brilse regering;HijgS Weid Donderdag twee tcespraken -jeh; dineerde avonds, ten huize van',;préï-....,, mier. iChurchilL; 'dén .de wégwerkers; de politie'N^N^eh^^ Van onxo correspondent, Einmen" is 'gistermiddaghet .toneel ;ge. weest van .'een wilde .'achteryolgisg^van een grijse 12^cylinder auto. door éen.'por liliewagen. Verschêidenemalen werd ér op .de wagen gevuurd. Bij'de.jachlëxvól: ging wérd een. vader /van zeven kinde ren aangereden.'Hij werd: zwaar gewond in,.het siekenhuis; opgenomón.'.'.'.'riv'T'YY' Dé politie heeft 'om vijf uux;;dë"inalt- lenden van de wagen ..te pakken wéten té' krijgen. Beiden waren in beschonken toestand.''.';';.:,:.-'.;. Omstreeks één uur. gistermiddag, zagen wegwerkers te Nieuw-Dordrecht - een grijze-Ford met linnen kap, :no. .M;84668, in' roekeloze vaart- over; de .weg- slinge rend, de 'wielrijder Van O. aanrijden. De wielrijder kwam er goed af. doch zijn fiets werd vernield. - De Ford t reed in de richting Klazinaveen; Direct- waarschuw- \TANMIDDAG startten in - V Amsterdam ruim 5000 wandelaars in de Trouw- mars. Nog nimmer 'in dé ge- schiedenis' van- de. wandel- 'spört hééft een dagmars'zo." veel. deelnemers, gehad. De Trouwmars .is in de jaren/ dat zij: nu.wordt gehou den, een groot evenement gé- worden. Daarom werd beslotendit jaai' nóg een tweede Trouw- mars te houden, en wel "in de Résidentie.. - Natuurlijk* rekenen wijj ook daar" óp. eën grootaantal deelnemers.-r Reserveer nu al vast Zatër- dag 6 Juni voor'dit wandel-; festij n in de Hofstad. YJ; Wac-ht niet" met"inschrijverr tor- op de laatste dag. Wees, onze ad ministratie; /ter-- wille -cn .meld V reeds nu, 'individueel óf met ,u\v - groep - by een der onderstaande - ..adressen: ;v Dagblad Trouw, N.Z. Voorburgwal ;*SV:'Y - - 225/ Amsterdam. Gefl. Oude Gracht" 84, Haarlem. - Huygensplein 1, Den Haag.- Witte dé Withstr. 30. Rotterdam: Ganzenmarkt 16, ----- V."-Utrecht. Westersingel 25, ''Groningen. Hoofdstraat 102, Apeldoorn. Schefferplein 3. Dordrecht. -i, 'Melkmarkt 34. ,r .- Zwolle. .'Dhr. E. v. d. Stal, Hoofdweg 4161, v Amsterdam. Dhr. -J. G. van As, Franklinstraat iI-159..Den Haag. De inschrijfgelderT bedragen: Voor deelnemers tot en met 14 jaar f 0.50; voor deelnemers - van 15. jaar en ouder 'ff-ls— Vraag per omgaande toezending/ yan-ons' wandelgeschriftje,»,.yvaar-:,r in ge. - alle bijzonderheden aan- 'treft - - Toen de'i.wegen 'omstreeks halfvyff uitj, de-/richfing?.'"Klazcnav,eea;-.:térugkeer'dê sóromeerdé- de-/politie 'de; •bestüurdë^h stopperu ...Toen--hieraan:geen:gëvoIg;wer'if gegeven,; zetten twee -agenten'-rihetJïpmil auto de - achtervolging in. In .wildéèvaartj stoven" de' "wagens door - Emmenz/Op - de- 'f hoek van dé Angel3}oërdyk--Oosterstraa't§pSS reèd ;déFórdde" magazijnbeheerderibö|i de AJC.U.; desheér^G^T-ïuitiEmménJaan® Derman/werd' tegen/d..- grond|gealjngri:d| én niet>.céri'schédelbasisfractuur«naari b'et 5 Diacónéssenhuis; vervoerd:S;.^®^^S®|efs. 'i Inmiddels; stoyeh;de:'beide/autb*^in..öe, richtingWerienesch.Kogelsidoorb,öÓrdenJ de •grijzé"Ford<enseindeiyic;.by-;de/schiet^: baanilnsdeïbuuriJYan/de^W'ésténésëhecrii, brug bleef: de Ford inhét zand '^st'èkehcs èa" kondén"""dé,"poUtie1agënten;;de maüBenifï overmeesteren.r Het bleken Iëeh ,?z00MjS83i?gL O. uit/Emmén eii,M./E.,':waarschyniyk^S uitGroningen, te'zijn.*' 'Zijzijnf-in^hétl»®^ politiebureau tte .Emmen*;épgëslötèi£S» [Harold/John Adónis (recijisj)'vertató bijna zes maanden gevkngen:'te;T^mÓór^, ■houden, niet- 'zijn pi^éitóBêfe^iiSi^R(9as®j> gevee% het iRuis pari .BeiüQring" T i -*-. Amsterdam.- Vijftig..leerlingen van scholen "ini'deyïs gemeente Renkum en'.vier-.leiafers^ul-^^ Ien op; uitnodiging naar .-EttgélaiKf^ih^aSi ter gelegenheid- van de kromngfjeësiêfr® Er is een regeling getroffen .Voorvjdiëïï®. kinderen, wier oudersYde-;.;? éié;ffinlèt?|^ kunnen.betalen. Hét Nederlandsi/Oóriógsr^iffl graven Comité isbereid een"' déelY"*'^"' kosten voor zijn rekening té. feme- het Renkumsgemeentebestuur i-.W" een/bedrag van f325.- beschik len. De schoolkinderen pieg': jare bloemen te leggen op he,; kerkhof,' waar de tweèduizehrf/gésnSi,- velde Engelsen begra ven ligg. In West-Berlijn zijn 550 soncn aan- gehouden. die :meededen ian jcenidernoa stratie:'tegen' een bqeenkom/ t h vaajSi-d, rechtse'„Duitse Partij':. Déipliitieimaak te .van waterstralen gebruik/óm;te/yoo'f- Jtomeh, '.dat';'de RuizendénVdvsnonétg de; vergadering bestormdër

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1