Ontluisterde mythe Sportief familiefeest ■^in^mwrige Eerste trein van Gouda viü Nieuwerkerk naar I ).I\ HogeRaad Éëhandelde de aanslag op overste Harjono Rotterdam, vierde zijn Opbouwdag - f'n ^SÊ GROTE MOGELIJKHEDEN VOORl DE EMIGRATIE NMR BRAZILIË Sü ZES DUIZEND WANDELAARS AMSTERDAM Prijswinnaars 111,8 Millioen in Rampenfonds WmkL mm -■ m MAANDAG 18 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2467 r~ Weerbericht mm Vrolij k gedrangbij hoofdkwajrtiêrén Het Pinksterverlof der militairen MAARSCHALK JUIN - IN NEDERLAND m Elizabeth weer thuis Meine Pot >vas niet aanwezig Kort geding tegen oppositie „Ommelanden" 22 Bendeleden in Midden-Java gedood Oatis wil (nog) niet spreken over zijn veroordeling 'ÊÊÊm. Chr, Emigratiecentrale vergaderde te Utrecht- Wil Rusland zïcH mëfifi Tito verzoenen ?1 mmm m mum ?®n? Pasër siSf IPiJfsIS QBSN WM2m§ (Van onze specMe verslaggever) "5:Zës "duizêncï - waii3èlaars.; Die troklcenZaterdagmiddagmet vaandels, tamboers, ipijpers enopmerkelijk*weinig blaren door"het afwisselende land. rondom de hoofdstad. Zes duizend wandelaars, die allen, stuk voorstuk," de.:derdeh nationale Trouw-marsitot' een wel heel opmerkelijk succes hebben gemaakt. .]/v /- Van twee uur 's middags, toen de eerste" individuele wandelaars startten voor hun]tien,]twintig'of "dertig kilometer, tot"laat- in; de avondtrokkenkleurige linten jonge ;en. oudé mensen, -kleinen en groten, als feestehj ke slingers "langsvde; boorden van de-Amstel, door dé zomersé polders en door het Amsterdamse.Bos. 'P: Het was geen .wedstrijd ondahksi'de f eb omstreden .wisselbeker en De.Minister antwoordde ais volgt: fe vele groepsprijzeh Neen, was het'was één ^oot, gézeUig famme- fggtyn met Sp0rtief tmtje.En waar enhoe hadden deze duizenden Trouw-vriénden; elkaar-betèr kunnen- ontmoeten- dan wandelenddangs een van de mooiste parcoursén; die er volgens deskundigen bestaan!- En nu wilt u natuurlijk onze indrukken/weten.. vanaf de'eerste startstempel, die werdaf gegeven, tot en met de v laatsteextra- wandelmars-editie,- die Zaterdag avond weird uitgereikt rAch, laten' wij eerst één'Nijinegenaar. aan/het woord laten,' de heer- De' Nie: Een nian, opgegroeid' in het Mekka van de wandelsport, van de Vier daagse. Grootse intocht „Te heet Zie verder pagina 5 É«i| tu' :-{é '- *v') Op lijd Hl Samenzweringl' teKen-P" ontdekt/1/' WÊ Perón is&s 1^ ^SiiPriS'0igf^gS$ iS-fixi Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3. 1) Postbus 1112 Postgiro No. «4519 Klacbteadionst abonnementen 18.30—19.30 u«r Zaterdags 17—18 uur: Telefoon1 20216 's-Gravenhage: Huygensplein 1Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 - Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie:, C. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig1 van Maandagavond! tot Dinsdagavond: MORGEN OPKLAREND Aanvankelijk regen, of onweersbuien. Daarna op-:; klarend. Overwegend matige wind. Aanvankelijk]; tussen Oost en Zuid. Later tussen Zuid en West.; Morgen overdag minder, warm dan vandaag. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS-/SLOOF rjiiwsfJSj ".V* *¥7. "NTA het besluit van de Kroon om JN het beroep, ingesteld door een aan tal ingezetenen tégen het besluit van de gemeenteraad van Tietjerkster- adeel om medewerking te verlenen aan de stichting van een school met de Bübel te Hardegarijp, ongegrond te verklaren, is de mythe gaan mar eberen. Op de laatste algemene jaarverga dering van de Herv. Raad voor Kerk en School (19 April jl.) werd in het -jaarverslag, (blijkbaar onder invloed van zeker artikel in „Wending" van Mei 1952), de opmerking gemaakt, dat ■hetgeen juridisch kan, nog niet altijd zedelijk is "geoorloofd. Een en ander werd hier gelanceerd met het oog op de voorgenomen schoolstichting té Hardegarijp. Als deze opmerking iets te betekenen' had, dan zou daar dus uit moeten worden afgeleid, dat er in Hardegarijp met ontoelaatbare midde len is gewerkt. De aftredende voorzitter van de Herv. 'Raad was blijkbaar eveneens deze mening toegedaan, toen hij, vol gens het persverslag, beweerde, dat zelfs niemand minder dan de minister van Onderwijs inde uitspraak der Kroon, betreffende Hardegarijp, van zijn misnoegen had; blijk'gegeven. Het Maandblad van C.V.O. liet de mythe onvervaard verder marcheren, toen het in het April-nummer jl. be- toogde: „Herinnert u zich de principiële jtrijd rondom 'Hardegarijp? Nou, die strijd is gewonnen. Hardegarijp krijgt zijn Chr. School. Maar op de lijst van het benodigd aantal kinderen ontbra ken er vjjf. Die heeft men toen fluks op een. 5 km .vérder gelegen dorp op school gedaan, want dan telden ze wel mee. Weet u wat „Trouw" toen schreef, u weet wel: het blad, waar pit in zit? „Eerlijkheid zal boven drij ven!" Toen ik dit las, welde ec een boos woord in mij op.„Ik heb 'er vrede mee, dat Hardegarijp zijn Chr. School krijgt onder één voorwaarde: de naam der school mag niet/Eben- Haezer zijn!" 'T - i L" V DEZE mythe nu. opgehangen rond Hardegarijp,'is wel jeer wreed verstoord. Reeds Op de jaarvergadering van de Hervormde. Raad. moest, onder, invloed van het protest van dr. Kalsbeek, het „zedelijk niet-géoorloofö" worden in geslikt, Heb/werf. yfflimdoor ',,n i et tactvol".' He t gaen-ni eb'diïëCThet-, jzelfde is! Eerst, recht echter wordt het legen- 'darisché'j.spinrag, -datmen rond Har degarijp geweven had,\ met één'.forse slag uiteengerukt door de handen van dé Schoolraad, in zijn op 12 Mei jl. verschenen ijMededelingen", no] 283. Ten aanzien van het fabeltje, .dat zelfs de Minister zijn misnoegen over Hardegarijp zou hebben, uitgesproken, wordtmen hier verwezen naar de Handelingen-van de Eerste Kamer op 15 April 1953, waar de heer Algra de Minister op de man af gevraagd had of hij zich inderdaad op afkeurende wijze over Hardegarijp had uitgelaten. Verbluffende groei van Tro n w-mars „Hij v(d. L. de heer Algra) heeft hierbij een. opmerking gemaakt, die ik even categorisch wil tegenspreken. Hij heeft nL gezegd, dat de Minister de beslis sing, die in zake Hardegarijp genomen moest worden, zelf ook minder geluk kig'vond. Ik hoorde dit gisteren voor het eerst, Mijnheer de Voorzitter. Ik weet niet,-hoe de geachte afgevaar digde aan deze influistering is geko men, maar ik wil dit bijdezen toch wel nadrukkelijk tegenspreken". De heer Algra: „Dit is niet een op merking van mij, maar die is in de pars gelanceerd". De heer Cals,"Minister van Onder wijs, Kunsten;, en Wetenschappen: „Mijnheerde-Voorzitter! De geachte afgevaardigde 'heeft dus déze influis tering uit de pers gehaald. Ik moge dan naar ■- aanleiding hiervan mijn tegenspraak doen horen; in de hoop, dat die ook de pers zal bereiken." - - - - :,r»' - Vjm TT N het „geknoei" mét de leerlin- gen dan? De Schoolraad onthult ook hiervan de ware toedracht:.-v „De ingediende ouderverklaring bevatte dé - namen vian 61 kinderen. Daarvan werden 9]om diverse, rede nen afgevoerd. Teder, die wel eens een schoolstichting heeft meegemaakt, weet, dat dit niets, merkwaardigs is. Het deerde de - wettigheid der aan vrage in geen enkel opzicht, want na die afvoering bleven er op de lijst nog 52 meetellende kindéren over, terwijl de wet er slechts 50 eist. Het geldige aantal bleef dus ruimschoots voldoende. Van die 52 kinderen had den er 48 nooit een school bezocht, die op minder- dan 4 km afstand van hun woning was gelegen. Met de overige 4 (het K.B.. noemt ten 'onrechte; 5) was dit wel het geval. Deze 4 kinderen gingen echter allen reeds op 1 Februari 1948 van de C.V.O.-school te Rijper- kerk over naar de C.N.S.-school te Veenwouden, terwijl de schoolstich- tingsaanvrage van - het bestuur te, Hardegarijp, die uiteindelijk tot het bovenvermelde K.B. leidde, bij de gemeenteraad werd ingediend op 18 Februari 1951, dus ruim'drie jaren na de overplaatsing der in het geding zijnde kinderen." 7. IEHIER de waarheid tegenover de legende. Nu de tegenstanders van Hardega rijp de' zaak weer hebben opgerakeld, 1-eek het ons niet ondienstig deze ont luistering. der mythe door te geven. De gehele - gang van. zaken betref fende Hardegarijp heeft wel aange- toond, dab.de Herv. Raad voor de i zaken, van Kerken! School zich door *ün gedragslijn practisch geheel bui- „U; kunt natuurlijk 'niet van mij ver langen, dat ik onze eigen Vierdaagse in de steek laat. Dat nooit. Maar onmiddel lijk daarna komt voor. .mij ..toch de Troüw-mars,die ik vorig.'jaar voor het eerst liep. Het ging allemaal-gesmeerd, het parcours was geknipt, voor een-ste vige wandelingde idee mars kwam eenvoudig niet' bij je Pp, zo genoeglijk ging het en bijzonder leuk vond'ik het,-dat de finish voor-allemaal, dus-ook voor de kinderen," in de'-Brahmsstraat was. Dat-gaf wel. een heel aparte-beko ring aan-dat'slot Al'die .peutèrs;in:-fcun pakjes, met levensgrote vlaggen en mijn beste beloning was niet de medaille; maar .al die-, glundere- kindergezichten". - Zo daar kunnen we het allemaal mee doen.. De organisatoren mocht het deelnemersaantal volgend jaar nog' meer stiigen en wie twijfelt daar nog aan, dan zal men naar een grótere aankomst- gelegenheid moeten omzien wande laartjes van de- tien kilometer,_ de" jury, kortom wij allemaal. Want het is, natuur lijk niet zo,: dat Trouw daar Zaterdag middag een-stukje .wandelmars heeft ge demonstreerd. Het grote succes was te danken, voor alles aan alle -deelnemers. Bijvoorbeeld aan- die vader, die in. een keurig donker-pak naast zijn twee-apen. van jongens liep en ze ondanks de grote blaren door de twintig kilometer .sleepte. „Kijk die-soldaten eens, over een paar jaar loop!je ook,zo". Bn terwijl de.sol daten van de Verbindingsdienst met hun fiere blauwe vaantjes in versneld* tempo passeerden, schepten Jantje én Pietje nieuwe "moed. Natuurlijk kwamen zij-er. Bij de medaille en bij het gedrang om de thee. Als wij eerlijk moeten zijn. "dan heeft een start voor ons maar. weinig beko ring.; Doch des te méér de ^thuiskomst in het Hervormd' Lycéum., U moet-.dat meegemaakt' hebben. Die tamboer- en pij per korpsen, die om beurten elkaar .dé loef "trachten af te steken en. steeds maar weer nieuwe groepen' tegemoet gingen cm-'ze;op.hun'pittige marsmuziek binnen te brengen. En daar tussendoor hét war relen als kleurige draaikolken.van al die gxoté mensen en kindéren. Eén grote staalkaart van gezinnen en verenigingen -Daarnaast'-':de politie in haar warme uniformenMaar begin daar niet over als het'detachement: uit'Utrecht binnen komt' van .de' twintig kilometer. Zij wa- De boorden 'fan de Artist el geleken - gepatoiseerd..„" Hierr was' de 'aanblik' ■j. van de' -kilometers lange; stoet van deelnemers! aan onze^popularre wan-' delmars; even jlcuiig' iiüsy charmant. ïiy: w- V i ^.ïj; -j K" t"'1-1 ren té laat - voorde;- dertB!:^nv;dat uwas ,^iand~b'裫h3ê:?v^Si gewórdèh;-' maar .rfan',déze -"plaats xnégen v/ij' -wel:. opmerken,;, dat]deKoninklijke Landmacht .vorig!Jaar-bestim .wat grote- ten getalè toreseirt .mocht .zijn. Orn over KoninklijKiC Marine! erf. Luchtmacht 'maar niet eens' fe spreken. .Kom, wij, hebben pas f op :"d<]j grote' 'paradé".!in!. Amsterdam kunnen OTn, dat. daarook uitstekende tippelaaimfussén zitten^en'-zb' wetenoe- slist niet -w'-at ze. in het Amsterdamse Bos gemist heb'l i. - Want 'liét.was mooi; in het Bos, Het jongé,grben'en .de. walérpartiiéh'harmor nierden perfèct met het wandelleger.,Ea hoé. talrijk waren niet de mogelijkheden om tussentijds, eens even uit te puffen! Puffen', jawei. Het weer mogen; wij, zekér" niet vergeten. Na "drie jaar heeft de Trouw-mars de reputatie van vlek keloos,- bijna - on-Nederlands -weer. Een frisse :rbries,. een warme zon, wat. wil. een wandelaar-" nog meer? Welnu, -ook-' deze Zaterdag was het weer uitstekend. iEven dreigde 'één', fikse 'onweersbui,Vmaar die ta;ók haastig af eri liet ter verkoeling een verkwikkende; windvlaag achter, die door* de zes' duizend dankbaar geaccep teerd werd. Dus, noteert u dat éven: ook. de derde wandelmars had stralend wèer! „Mij eigenlijk "te heet", zei opa Van A'peren.uit Rotterdam, „maar-ja wat-wil je.op .je 75ste, dan.ben je kieskeurig'" Wat niet wegneemt; dat. hij bij leven en i'welzijn volgend jaaropnieuw aan -ie 'start hoopt te verschijnen.. 1 1 10 bn: le prijs, Idenbuxg- school (Amsterdam) 284 p. 2e prijs, Het Funen (Amster dam) 264 p. 3e prijs, WKJC. (Arasterdam) 258 p. 4e prijs, Bartimeus (Zeist) 247% p. (extra prijs). 20 km: leprijs, Het Funen (Amsterdam) 242 p. - 2e prijs, Jong Geluid (Nieuw- veen) 238 1/3 p. 3e prijs, Reserve Politie (Utrecht) 233 p. 4e prijs, M.E.O. (Amsterdam 232 2/3 p. 30 km, Militaire groepen: le prijs, School Reserve Officieren Utrecht 270 p. 2e prijs, Instructie Bataljon 4e; Cie, le-Detachement, 253 p. 3e prijs, 2e Regiment Verbin dingstroepen, Groep. B, Ede, 223 p. 30 km, Burgergroepen: le prijs, Heka, RJjssen, 265 2/3 p. (Wis selbeker). 2e prijs, E.M.M., Delft, 253- p. 3e prijs, Vlug en Vaardig, A'dam,231 p. Ter gelegenheid van Pinksteren zijn voor de Koninklijke. Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht, regelen vast gesteld, inzake verlof. Deze regelen gel den niet voor die scholen en onderdelen waarvoor een afzonderlijke regeling is vastgesteld, noch voor de parate onder delen voor welke een nadere regeling zal wórden getroffen. In het algemeen kan, met inachtne ming van o.a. het bovenstaande, voor zover de dienst het'toelaat, al naar ge lang de categorie waartoe de desbe- treffenden behoren, algemeen- of bui tengewoon verlof worden verleend van Zaterdag 23 Mei tot Dinsdag 28 Mei eerste reisgelegenheid na 6.59 uur. Het vertrek met verlof mag niet eerder ge schieden in de morgen van 23 Mei voor dat kan wórden gereisdvolgens de militaire dienstregeling.. In het Nationaal-Rampenfonds is tot Zaterdag in totaal" f 111,8millioen bij eengebracht. 'Vrijdag was dé stand f 111,7-millioen.- Het Comité Lepeltjesactie ten bate van het Nationaal Rampenfonds te Utrecht heeft een" bedrag jvan- 140.000 aan het "Nationaal Rampenfonds doèn toekomen'.als (tweede bijdrage uitde opbrengst 'van' de vérkoop der lepeltjes. .Vroeger 'wérd reeds'!f 50.000.rafgedragen aan de radio-actie„Beurzen open; dijken dicht", zodat de totaal opbrengst tot nu toe f90.000 heeft bedragen. Advertentie V.KOSSEM'S f. 1XO en 1.1. Vandaag heeft maarschalk Juin," Commander Allied Land Forces .Cen-";' tral Europe, een kort bezoek gebracht':; aan Nederland. De maarschalk kwam] om zich op de hoogte te stellen- van.] het verloop van de oefening- Goii-/ certo II. Deze oefening wordt door het], hoofdkwartier van de maarschaLk. ge]]: dirigeerd en houdt zich bezig niet:| logistieke (bevoorrading, aanvoer)pró- blemen. Aangezien de logistiek]zich]; 'in oorlogstijd voor een belangrijk-dèél|f zal afspelen op het gebied van. én; onder verantwoordelijkheid yarf öe;..! N.T.B., heeft deze autoriteit thans* ook de leiding van de oefening in Neder- '- land. De organen van dé civiele:depar tementen, welke in oorlogstijd/ bèv; moeienis" hebben met de logistiek zi)n]- ook thans bij 'de oefening ingèschakeld.]: Derhalve vindt men thans naast :.de"] officieren van. de';, staf N.T.B./en' het.' le L.K. ook ambten aren: van héCdirec]:;;: toraat van de Scheepvaart, de ceiilraié direotïe Binnenlands Vervoer- en]:de]i Ned. Spoorwegen achter de'staf*::: kaarten. j'N A Maarschalk- Juiii zou - nogAnedeh- middag ééii gesprek hebben met .minis-; ter Staf, in welk gesprekVtuiteraarci "de 'tuit de oefening; getrokken-lessen.' -ten aanzienvan dé.:lógisÜekjènijïpïf^S^ 'aanzien ;vah .de territoriale 'yerdedi^lgSl 'ging onder de lóupët, zoudeiLjAvdrdraf| genomen. - T WEE voor Rotterdam uitermate belangrijke gebeurtenissen bepaalden dit 1 jaar het karakter van Opbouwdag: de-eerste Beurstrein, die vanaf Gouda over de nieuwe spoordijk naar het D.-P-station reed; en de eerste helicopters, die, komende van Brussel/landden :op het nog in aanbouw zijnde helicopter- veld aan de Katshóefc Mr. Van der Mandele noemde' deze 'beide vervoers middelen ^le eerste zwaduwen", en had^daarmee treffend de höopyólle toekomst van Rotterdam giétypcerd. Want ha' dé eerste'zwaluwen plegen'er -meèr te vólgen. -7 's morgens om half 9 in dè/hal" van hét Raadhuis verzameld, .om de ÓOpbouwda'g- touri' "mee te' maken. 'ï;i :?y Onder de gasten bevonden zich zich de Minister van Wederopbouwen Volks: huisvesting, Z. E. Ir. H. 3- Jl Witte: de secretaris van dit'ministerie; mt-D. G.' W. Spitzen;'; de secretaris-generaal van We deropbouw ,:ir. .Mouton, het college van B. en W., léden van de gemeenteraad en directeuren - van gemeentediensten. Met bussen begaf het gezelschap zich. naar het station Gouda, waar de spe ciale Beurstrein gereed stond om de ;p.- had zich' historische maketèlMet" gematigde vaartr/réedvïdè'^méih- oyer'-'de.-hieuwé spoordijk, "die" dwars; door de: landerijen op de Ceintuurbaan, die Rotterdam -om sluit, -toeloopt: Om. deze. dfjk een. goede fundatie te "geven, moest.'eerst "een ka naal gebaggerd .worden, dat later,tot een gemiddelde' hoogtë van 6 m. werd opge vuld mét niet minder dan 3 millioen m3 zand. - In hetdijklichaam bevin den - zich 12 kunstwerken? die het mogelijk ma ken de waterlopen en het verkeer on gestoord 'doorgang té dóen vinden. Koningin Elizabeth ;H is', na- een week: rust op Balmoral Castle, van daag uitgerust naar Buckingham Pa lace" teruggekeerd om voorbereidingen te treffen voor haar kroning die op 2 Juni plaats vindt. V Enige honderdén mensen juichten, haartoe toen. zij het - King Cross-' station verliet en zich per auto naar haar paleis begaf. Haar zuster, Prinses- Margaret is gisteravond in. .Londen teruggekeerd na het huwelijk van Prinses Ragnhild in Noorwegen bijgewoond te hebben! ten het Christelijkonderwijs kan plaatsen. - -;>P -tl Om meer dan één reden is dit niet wenselijk. Daaróm is het zeer .te hopen, dat .de Raad, onder "zijn-nieuwe leiding, .zich! nadrukkelijke van dé tot-nu toe .ge volgde gedragslijn-zal distanciëren. - VTjM. Gn.HUK. (Van vóze Haagse redacteur): ri J „Het sp(jt nuU/ dat mjjn cliënt zieh on danks z(in beloften, opnieuw in op spraak heeft gebracht, door uit Den Haag te verdwijnen.Ik kan het nut daarvan niet inzien en'.ik heb sindsdien -geen contact, meer met hem." gehad". - Deze woorden van mr. A. G.! Veldhuis, de raadsman van. Meine -Pot, waren-vrijwel de enige woorden, die -vanmorgen bQ de behandeling van dp zaak<-van-Fot voor de Hoge Raad gesproken'werden. Fot zelf -was niet verschenen.: Wel bevond zich in de zaal de.mededader van de aanslag op overste Harjono, F. A. Colson. Mr. Veldhuis.zag'&f, van eén mondelinge toelichting op. de ingediend? cassatie- 'memorie.' De advocaat-generaal, prof. mr. G. Langemeyer, zal op -2 Juni a.s.""con clusie nemen. Zoals békend, werd Melne Pot tot vier jaar gevangenisstraf met af trek: veroordeeld, waartegen hij in appèl ging bij. de Hoge-Raad. Bij de behandeling van de:zaak tegen F. A. Cólson, die door het hof tot drie jaar met aftrek'werd veroordeeld, maak te de raadsman, mr. L. de Groot, er be zwaar tegen,dat. bij het ..voor-onderzoek de commissaris van politie Hankèn, opge treden: is als griffier, toén deoverste Harjono als getuige door de rechter-com- missaris werd 'gehoord.' Déze;zelfde com- roissaris van" politie is tijdens de zitting als getuige beëdigden gehoord/ hetgeen ;de raadsman .in strijd met de wet achtte, aangezien, als getuige niet geboord mogen worden'! degenen,' die bü het /vooronder- zoek .betrokken zijn geweest..." Mr. De GroOt bestreed- voorts de op vatting van" het 'gerechtshof dat de ,aau- slag "een /financieel voord eek-had /kur.nen 'oplevereii. Het .misdrijf "van/afpèKirg \is niet' in. eén stadium' van uityoèrieg' ge- komen.' De geheleopzet-was1tfouWcn-!zo danig," dat een dergelijk stadium nooit bereikt had kunnen worden. De overste Harjpno was in deze zaak' biet meer dan een willekeurig persoon, meende ,mr. De Gróót. De. documenten .hadden evengoed ergens .anders^ kunnenzijn. - De raadsman vroeg vernietiging van het arrest, van: het hof. Ook in deze zaak zal'de advocaat-generaal op-2 Juni a.s. concluderen. -. j' -' De twee bestuursleden van „De Omme landen", de "heren J. Akkerman en J. T. Wieringa, alsmede de, vier commissarissen uit de oudé samenstelling Van „De Om melanden", hebben opeen Zaterdagmid dag gehouden vergadering onder leiding van.de heer Akkerman de rechtsgeldig heid van de door de drie bestuursleden der oppositie gehouden bestuursvergade ringen en de daarop gevolgde handelin gen ontkend en bij de Rechtbank te Gro ningen een kort geding tegen hen aan hangig gemaakt teneinde opnieuw de volle zeggenschap over het bedrijf te krijgen. Dit kort geding zal in de loop van deze week wel in behandeling komen. De heer 'F. de Boei. oud-directeur, schijnt nog niet-volledig'in zijn functie te-zijn hersteld door de drie bestuurs leden der oppositie, doch is wel door hen benoemd tot adviseur. Dit -besluit 'viel Zaterdagmiddag, in een vergadering van bestuur en icommissaris- sen, welke van tevoren in- verband met 'een conflict over het feit wie .de leiding der vergadering .zou'hebben, door de drie bestuursleden aer. oppositie en 'de ene commissaris der oppositie was verlaten. .'Naar hel A.NJL verneemt zal de En gelse*. kampioensclub. Arsenal op Woens dag' 19 Augustus te Amsterdam of Rot terdam een wedstrijd spelen tegen het Nederlands elftal. - Het bataljon „Banteng - Raiders" in Middeh-Java heeft bij een actie tegen een sterke bende in het regentschap Tji- latjap 22 bendeleden gedood. Bij het gevecht verloor één militair het leven. De Amerikaanse journalist William Oatis, dié sinds 1951 in een Praagse ge vangenis. beschuldigd van en veroor deeld wegens spionnago, doorbracht en die Zaterdag plotseling door de Tsjecho- Slowaakse autoriteiten werd vrijgelaten, beeft bij zijn aankomst in Neurenberg een persconferentie gehouden. Op die con- ierentie waar ongeveer 100 verslaggevers aanwezig waren zei Oatis o.a„ dat hij door de Tsjechische politie niet was mis handeld en niet aan terreurmethoden was onderworpen. Hij weigerde verder te spreken over de rechtvaardigheid van zijn veroordeling. In Frankfort, waar hü Zaterdagavond nog aankwam, heeft hij Zondag nog ge zegd, dat de methode van ondervraging op hem toegepast, gebruikelijk was in sommige janden en in andere niet Toen nem gevraagd werd of de Westerse wijze van nieuwsverzamelen in communistisch Tsjechoslowakije als cen misdaad werd beschouwd antwoordde Oatis: „Ja, dat is waar". Toen een verslaggever vroeg of de methoden van onderzoek van psy chologische aard konden worden ge noemd zei Oatis: Zo zou men het kun- npn noemen maar ik wens niet in bij zonderheden te treden. In de gevange nis was de behandeling niet slecht ge: weest, wel-streng. Uit de buitenwereld was bijv. geen berichttot hem doorge drongen. Hij-wist bü voorbeeld niets, van de dood van Slansky, die tüdens zijn proces, nog op het toppunt van zün macht stond en evenmin had hü gehoord dat Stalin dood was. Gisteravond om elf uur kwam Oatis op doorreis naar de Ver. Staten op Schiphol aan. Gedurende vüf minuten stond hij de verslaggevers te woord. 'Prompt óp lijd arriveerde da trein óp het Slation D.P.,'.helaas: nog aan het oude perron, daar de nieuwe perrons pas klaar zullen - zijn als de komende winler- dionslregeling ingaat. -' Z/:- In de wachtkamer-werd de koffie/ge bruikt, waarbijde - Chef van de Dienst Exploitatie "der N.S.,de 'heer W. R. Blankert, .een toelichting gaf op ónfstaaróii^ en betekenis van. ,:deSnieu.we!» spoordü!*.;!iifl Met .ingang van 18 .-Mei.-zullen aUeén!'^^ alle goederentreinen; -eentweetaljvdagéL'%j|| lijksé -.Beurstreinen, - !de jAihtérnatioml^^P® treinen en de treinen voor.-Britse!,vérlóf-i® gangers .van 'de, nieuwe, verbinding;;:gé-é|'< brüik^maken jKrtiSi spVórwég',;*vgëléid]wbrdén/-:f1vraa^S(5]\^ Stalion'.Maas,;kan.,worden::-opgéheyeri;S||^ -.De; danK.-.:/>y ant: ^emeentepestuiii^ër^^ bedryfsleyeh^Ayerd-riVèi^öIkt^'d^ voorzitter vandér Kamécly^iKÖophan^S^ del,, 'nar. _K. P. ;yan:;^1der/!MandelAï:Sp£V|™ toonde zich verheugd' Over/de/./stfelligeJ,. 'béldfté vande;.directieder./N.Sijrdaf3hët/& nieuwe; Centraalstation over' -'2/jaartgé!.!'/® heel - klaar zalzijc. :ln navolging :yabshët/']§ -gebnuk;:»; belangrijke#tfeinen!:eeh:|naaa^S te geven als „Rheingold", v^heingfèfl.^^ ie.d. wilde-mr. v. d.- M;mdriedeze;eer^eS| Béurstrein' de- naam. geven van iV^ereteS Zwaluw." JplMx De.eerste helicopter wilde-hij.dan;,,dë/la tweede Zwaluw'- noërhen.'„' De eerste trein yia 'met^.ërkertrp^ë&tM% [bij Terbregge 'de '■gemeentegrens.' "'''1' i.je<:riv'N- beslist in groepsverband gaan en'lérjzóu^ een Nederlandse maatschappü:Tnóëtèn3<r worden gesticht, die het contact-.op-hóogï niveau verzorgt en ook büv. de. bénó-ë! digde gronden aankoopt. Verder vertelde ds Disselkóen uit'^Ca^J nada iets over zijn, indrukken in Neder^/I land, dat hij nu voor het eerst/van/zyni?® leven bezocht, en ook deelde- hü eèh aaSi^a ander, over zün werk in Canada mee;! In de huishoudelijke vergadering-rwërS.^® den de statuten gewyzigd, die hetvirvu^S: mogelyk maken, dat de Ned. Chr. .Vrou-;fg] wenbond en de Chr. Bond van] Böerinlj/ï?ssi nen. Boerendochters en andere 'PlattèüS'M landsvrouwen en Meisjes, een lid ;ihihëti""'' hoofdbestuur aanwyzen. De Christelijke Emigratiecentrale heeft Zaterdag te' Utrecht in het Geb voor K. en W. vergaderd onder voorzit terschap van de heer A. Warnaar te Waddinxveen. Deze heeft meegedeeld, dat het hoofdbestuur besloten had een vrouw aan te stellen, die tot taak zou hebben in nauwe samenwerking met de Chr. vrouwenorganisaties voorlichting te geven aan de vrouwen van a.s. emi granten. De hoofdschotel op deze vergadering was een causerie van mr H. C.Visser uit Den Haag over Brazilië. Hij noemde emigratie in groepsverband indien man naar dat land wil trekken, noodzakelijk Een enkeling kan zich daar immers on mogelijk aanpassen, en de kans zou groot- zijn. dat in Brazilië de individuele emi grant in de eerste drie moeilijke iaren zou mislukken. Ook is het gewenst; dat het contact met de overheden e'n de leveranciers wordt onderhouden doot iemand die in ieder geval de taal goed beheerst en over een ruime ontwikke ling op velerlei gebied beschikt. Spr. gaf daarop een beschrijving van het land waar taal en cultuur Portugees zijn. Daarom is de verdraagzaamheid in dit. natuurlük Roomse, land veel groter dan elders in Zuid-Amerika. De Portugees ir immers zeker geen doordrijver en zoekt graag naar een vergelük. Ook is de Bra ziliaan eerlük cn betrouwbaar, waarvan de heer Visser een sprekend voorbeeld gaf. Over de mogelijkheden in dit land sprekend, noemde de heer Visser -deze onbegrensd. Een winst van 100 pet op het geïnvesteerde kapitaal noemt men in dit land „slecht". Er komen regelmatig .winsten van ,2 of 300 pet .voor.-Alleen geldt dit niet voor het agrarische-bedrijf, klaar vast staat, dat de -.Nederlandse boerenkolonies er een- zeer goéd bestaan hebben. Maar, zo was de teneur van.de Inleiding van de heer Visser, men moet SS!a -•■•V-v Vb. ■10'; Mdotow, de Sowjel-mimsier van; tenlandse Zaken, sou onlangs Jni>!eenlk%i onderhoud mei de Joegoslavische zaak- V ge'isligde ie Moskou hebben voorgesteld - de normale diplomatieke betrekkingen,;? tussen de Sowjei-Unie en Joegoslavië-!ié.@ herstellen.. In Belgrado verwacht V.menSS binnenkort .de benoeming van één; Sów-S jet-ambassadeur in Joegoslavië-?.) 'P P® politie heeft een samenzwéririgïl ontdekt tegen.-het'leven van-dé" Argent tijnse president, Juan Peron;!, aldus?déel^l de V Zaterctegavond rechter Vignol'a;.s/te%: Buenos Aires-;meè De .samenzwering ;.wa4 -'zó'fzmdéAPde rechter, eveneens tegen; de /mirusfersfvan Peron gericht. IfiCó: i-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1