Een experiment Vergoeding rcmvpsehade Regeling voorgelegd aan TH^eede :-Kain^ EkmóiMéam DenHaag! Voor het eerst landden helicopters Slot van Opbouwdag bood verblijdend perspectief Koninklijk paar heden in Denemarken aangekomen Willem Polak gearresteerd Zesduizend man in staking bij Wilton-Fijeno ord mt tea Tl Geen bijdrage voor derving van winst 112,4 Millioen in Rampenfonds m 'Y'' Ontevredenheid over idlfoêi(üm&4ïM van het winstaandeel wm Eerste vróuw door gëlmdsbarrièré m Krachtig protest der Ned. Regering 17, r w X liSr-/-:' 1181 Wcëi* i/CrW/n-i;'; h Wisselend- bewolkt en op de meeste plaatsen droog weer. Over het algemeen lagere temperaturen. Zwakke tot matige wind aanvankelijk uit Westelijke, later uit uiteenlopende richtingen. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. i. S. BRUINS SLOT. :0$MT Wm mm Voor de eerste wandel mars in de Residentie op Za terdag 6'Juni a.s. hebben zich reeds enkele honderden deelnemers aangemeld. 3: Bij- zonderheden; oyer deze mars, waarvan het parcours - dóór duin en bos voert, vindt men in .ons iwandelboelcje „Met Trouw op mars", dat op aan vraag kosteloos wordt toege zonden. Gebouwen Uitrusting en voorraden 1 i®.;:,' -'H. 1 lÊmm Zie verder pagina 5 Duizenden langs de weg Kóningin Juliana en Prins Bernhard zijn. heden omstreeks half elf met hun gevolg 3 op het vliegveld Kastrup te Kopenhagen aangekomen. Zij werden ontvan gen door koning Frederik IX en koningin Ingrid. Voorts waren o.m. aanwezig de ledèn' van-hét Deense koninklijke huis Prins Knud en prinses Caroline Mathilde, /prins Axel en prinses Margaretha, prin ses Margrethe .van Bourbon-Par- ma, prins en prinses Viggo (de vroegere Amerikaanse; Leonor Green)prins Gorm,de Deense premier Erik Eriksen, dë Deense minister van /Buitenlandse Zaken Olë Björn Kraft, vertegenwoordig gers van léger, marine en lucht macht èn de Nederlandse gezant en zijn echtgenote, de heer en me- vrouw Luden. (Van een onzer verslaggevers). TVTIE zich gistermiddag bij de Katshoek te Rotterdam bevond, kon zich terugwanen in: de dagen van. Jan.Olieslagers; zo groot,was de mensenmenigte, die was samengestroomd óm het evenement van de aankomst der eerste, helicopters in-Rotterdam mee te maken. Deze overweldigende belangstelling konnietslechts verklaard worden/uit nieuwsgierigheid^zó ongev/.oon is de verschijningvan "de helicopter niet meer. Want toen eindelijk om 16.35^uur ,de beide helicoptérsmeerj strekèn, ging. er een hoeraatje op /uit'de'metu^e^; waarmee 3 onget-w^i fèld te kennen werd gegeven: Rotterdam' hoort in/Het7lu(Afverkëèr tè worden opgenomen, en we zijn blij dat het eindelijk zo ver is;;- Aandeel in luchtverkeer sm. ÈKSÉSm 5:- Rode z>ëge in Parijse - voorsteden m i Onderhoud met directie tegen Indonesische filtratie op Nw.-Guiriea|Ijlt ,BuÜetotodségKakëto'SfSi5Mt4^*™;risi!® Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teïefc 20215 a l) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Geldig van Dinsdagavond, tot Woensdagavond. V; J OF DÉ MEESTE PLAATSEN DROOG Klachtendienst abonnementen 18.30—19,30 «fcf Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 29216 's-Gravsnhage: Huygensplein 1—Postgiro 424887 Bedaetie: TeL 1X1892 Advertentie-afd.; TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67332 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2,13 per maand, ƒ825 per kwartaal Losse nummers 13; cent ii' Directie: O. A, KEDNING en Mr. K. VAN HOUTEN TurUM- GELIJK u onlangs heeft kunnen le zen, is men in Nederland bezig met «én experiment in de strijd tegen het tandbederf. Men heeft twee gemeenten uitgeko zen, in een waarvan men aan het drinkwater, dat door het waterleiding bedrijf .wordt afgeleverd, een zekere hoeveelheid natrium-fluoride dat als voorbehoedmiddel tegen tandbe derf geldt heeft toegevoegd. In de andere gemeente geschiedt dat niet. Men zal nu nagaan in heide gemeen ten hoe het proces van het tandbederf zich ontwikkelt, in de hoop, daaruit conclusies te-kunnen trekken over de al dan niet heilzaamheid van het toe gepaste middel. I Men is op deze gedachte gekomen, doordat er over de nuttigheid van ha- triunt-fluoride als voorbehoedmiddel! tegen tandbederf zulke enthousiaste' berichten uit' Amerika kwamen. En men is ook niet over één nacht ijs ge gaan. Want de zaak heeft gelopen over dë: hoofdinspectie van de Volksgezond heid, de Gezondheidsraad, Toegepast Natuurwetenschappelijk' Onderzoek, het Sociologisch Instituut én. het Rijks bureau voor de Drinkwatervoorzie ning. .v.:' i:-/;„-/ Tenslotte heeft men: het experiment ondernomen te Tiel en aldaar drinkt hu, gedurende de vijftien jaren dat de proef zal duren, ieder die eén glas wa teruit de waterleiding drinkt, water met natrium-fluoride. KOSTEN VOOR RIJK 490 MIL LI OEN WIJ hebben, als leken op het gebied der medische wetenschap, over hét gebruik van natrium-fluoride en deszelfs gevolgen geen oordeel. Maar een artütol in het\,Homoeopa- tisch-Maandblad", van de hand van' deszelfs hoofdredacteur dr Gerard i goedmg te geven. Om practische rede Bakker, is aanleiding om over dit ex- (Van onze Haagse redacteur) Het wetsontwerp, waarin de vergoeding, van de, watersnoodschade geregeld wordt, is thans door de regering bij de Tweede Kamer ingediend. Het ontwérp heeft uitsluitend betrekking op vergoeding van de materiële schade, geleden door particulieren. De kosten, die voor het rijk uit deze regeling zullen voortvloeien, worden, na. aftrek van 9,5 millioen gulden wegens verzekerings-uitkeringen, geschat op 490 millioen gulden. Een bedrag van 138 millioen gulden wordt geraamd/voor uitkeringen wegens schade aan woningen en Boerderijen, 0,5 millioen gulden voor schepen, -261 millioen gulden in de landbouwsector en 100 millioen gulden, voor bedrijfsuitrusting. Een regeling voor de schadeaam De schade - aan land-, tuin- en bos- meubilair en andere schade in de per soonlijke sfeer, die door het Nationaal Rampenfonds wordtvergoed, is. in het ontwerp niet opgenomen., (evenmin - als een regeling voor de immateriële schade, zoals winstderving e.d.). Het ligt niet in de bedoeling voor laatst genoemde vorm van schade een ver. {«riment. enkele opmerkingen te ma ken In dat artikel toch merkt dr-Bakker .op, dat natrium-fluoride - een vergift, is. Dit vergift wordt in. Tiel in het water gedaan 'iri - een .verdunnings graad, die overeenkomt met het ho- moeopatisch natrium-fluóride D 6. De vraag is nu, aldus dr Bakker: ftof men wel zónder bezwaar 15 jaar lang een oorspronkelijk- giftige stof indie betrekkelijk lage verdunning dagelijks zonder bezwaar'zal .-kunnen drinken". Het blijkt nl., dat natrium-fhïoride allerlei kwalen bij de mensen -kan ■veroorzaken, indien zij .daardoor ver giftigd worden. Decontrole m Tiel geschiedtuitsluitend door eentand heelkundige, terwijl, volgens dr Bak ker, -ook eén algemeen medische con- trèle noodzakelijk is:„De vzaterlei- ding-maatsóhappij; of wié dan mpk,_ mag wil èens éëh plart "beramen* óni" mogelijke schade" aan andere onder delen dan tanden en.kiezen van ver bruikers vast 'te stellen'" En.dan Voegt de schrijver er aan toe: „De juridische achtergrond van /een en ander is allesbehalve duidelijk". WT IJ zijn geneigd de schrijver in het „Homoeopathisch .Maandblad", .wat dit laatste betreft bij te vallen, waar bij wij dan de uitdrukking .juridische achtergrond" door .-rechtsgrond ver vangen. i -Wij staan hier, voor het frit; dat éen waterlei dirfgbedrijf, dat er krachtens zijn aard op gericht" is aan zijn klan ten'zó goed mogelijk 'gezuiverd water, zonder toevoeging van schadelijke be standdelen, af:te, léveren', expresselijk aan dat' water een stof toevoegt, die als de deskundige schrijver in het genoemde medische tijdschrift, gelijk heeftmisschien de mogelijkheid schept, van hét verwekken van zieke ljjke. afwijkingen, ook in de verdun ningsgraad als is toegepast. I .'.;Het waterleidingbedrijf, dóet diit met ."de beste.: bedoelingen, maar; niet- met „éen. bedoeling die verband-, houdt' met fzijh functie, nl. het afleveren van zo zuiver mogelijk water, maar, het. doet dit als experiment ten behoeve van „dé tandheelkunde. Als experiment, waarbij een hele bevolking, voorzover door de. Tielsé waterleiding bediend, als proefkonijn 'wordt gebruikt. Nie- 3 mand' van de Tiëlenaren heeft daar 3 toestemming toe verleend. Het - komt 'over u,' als u in Tiel woont." IT IER rijst toch op zijn minst een, aantal vragen. - - - Mag eenwaterleidingbedrijf; naar, „alle waarschijnlijkheid eer» overheids- /bedrijf of een semi-overheidsbëdrijf, #dat een monopolistisch karakter, heeft, /-'.rijn abonné's'als proefkonijngeb'rui- /r.kèn, nog» wel, voor een. doel;, dat roet .het doel van het bedrijf, het afleveren >3 van water,' niets te maken hééft? Het 3,; komt ons voor, datmen zich'van deze /vraag wéleen beetje gemakkelijk heeft "afgemaakt. -Vervolgens is daar 'de vraag nu 3:0}er- blijkbaar -in; de medische wereld „„verschil van mening is over .de scha- delijkheid van dé toegevoegde stof of het verantwoord' is Voor een pu blieke dienst om zulk'een stof op zo massale wijze toe te dienen aan £en in ditopzicht weerloos publiek, en ■dat nog wel uitsluitend uit expe- 3 timen tel e - overwegingen. - Jbidien de stof schadelijk bl\jkt_ -te riPV üjkt het ons voorgeen., twijfel .vatbaar, dat het waterleidingbedrijf aansprakelijk is voor dé: kwade: gevol- l gen. Men zal tot schadevergoeding ver plicht zijn. ;3 Maar de vraag rijst ooken het ant woord daarop Üjkt ons"; ook .niet aan' twijfel onderhevig, of, indien zich na "verloop van tijd in Tiel vergiitigings- verschijnselen als gevolg van gebruik /vanmet natrium-fluoride /vermengd drinkwater 'voorcfoen, de personen 3 verantwoordelijk voor die toevoeging, terecht zullen. moeten staan, op grona gjivan hetzij sut. -172, hetzij art. 173 van //„het Wetboek van Strafrecht, waar strafbaar gesteld wordt .het aanbren- :-j *gen van enige stof in een drinkwater- inrichting, in het eerste geval: indien men. weet; dat die stof schadelijk is ||£Voór .de' gezondheid, en in het tweede '/y' ieval.zelfs als'men'niet .van te voren. bijdragen éen korting toe te passen in verband met de draagkracht van de getroffenen. 3 De bijdragen, die het rijk verleent zijn in het regeld: wetsontwerp als volgt ge- Tot gisteren ls in het Nationale Ram penfonds een bedrag bijeengebracht van 112.4 milioen gulden. Dit betekent sedert de laatste opgave van 16 Mei éen vooruitgang van zes ton. ;3 - Schrijft reeds nd in. voor deze Haagse mars! - 3' De start heeft plaats uit de Jo- ban de Witt-HBS,'Nieuwe Duin- weg 614, Scheveningen. Te be. reiken; van de stations H.S. en SE. met tramlijn 9 en vanaf S.S. v (treinen uit -richting Utrecht. Gouda),- bovendien mét de Blau we tram. Er zijn 3 afstanden. A. lè kllo- meter: Voor deelnemers van 8 tot en met 14 jaar. Starttijd 3 uur. B. 20 kilometer:. .'Voor deelne mers - van -15 jaar en- ouder. Starttijd 2.45 uur; C.' 30 kllome- ter: Voor deelnemers boven 18 jaar. Starttijd "2.30 uur. r Het startbureau, gevestigd In de HBS, waar tevens 'een ruime fietsenstalling en garderobe aan wezig zijn, isvan 2 uur af ge opend. Het Inschrijfbureau aan de start sluit om 3 uur. De inschrijfgeldenbedragen: - Voor deelnemerstot ,enmet, 14 3 jaar 0,50. Voor deelnemers van 15 jaar en'ouder 1.Er- kan persoonlijk wórden lngeschre-- vjen bij: Dagblad -Trouw, N.2. Voor- V VV burgwal 225,'Amsterdam. 3, 1 Dagblad Trouw. Ged. Oude Gracht 84. Haarlem. Dagblad Trouw, Huygens- pleln 1, Den Haag. 'Dagblafl Trouw, Witte de Wlthstr.' 30, Rotterdam. -Dagblad Trouw, Ganren- i. -markt 16, Utrecht. Dagblad Trouw, Westersin- gel 25, Groningen. Dagblad Trouw. Hocfdstraat 102,-Apeldoorn.,.: Dagblad .Trouw, Scheffer- plein 3; Dordrecht. - Dhr. E. v. d. Stal, Hoofdweg 416 I, 'Amsterdam.' Dhr.'J. G. van As, Franklln- straat 159, Den Haag. bouwgronden en woeste gronden wordt zoveel mogelijk vanOverheidswege in natura hersteld. Wanneer dit technisch niet mogelijk of financieel niet verant woord is. kan voor beschadigde grond een bijdrage worden verleend, die ge lijk is aan net verschil in verkoopwaar de'voor en na dé) beschadiging. Voor beschadigde of verloren gegane ge/ wassen -wórdt de kostprijs vergoed waaronder het arbeidsloon. V°or een herstelbaar beschadigd pand. 'waarvan de herstelkósten naar schatting niet meer dan 1000 bedra gen, 'wordt het geschatte bedrag der herstelkósten vergoed. Bedragen deze kosten meer/dan' 1000. doch niet meer dan ƒ3000, dan wordt de .bijdra ge gesteld op ƒ1000 vermeerderd; mét 75 pet van het resterende deel der kos ten. Indien de herstelkósten 'meer 'dan ƒ3000 bedragen; wordt de bijdrage ge steld op 2500 vermeerderd- met 60 pet van de kosten boven ƒ3000. .Voor een onherstelbaar beschadigd pand wórdt - een- bijdrage gegeven ge lijk aan de goedgekeurdebouwkosten van eén nieuw -pand van dezelfde aard en grootte als. het oorspronkelijke, ech ter onder - aftrek' van 1 pet voor ieder jaar dat het- oorspronkelijke pand oud v/as met een: maximum van 40 -pet., en onder altrék van de' waarde van de restanten.-:. Bij - deze regeling is de be/: Iangrijke".r^ëpalfflg-/'gétroffenX"dat/°=T3ó verzoek-: van de rechthebbende voor één woning én één bedrijfspandde af trek in verband metde ouderdom van I het oorspronkelijke pand wordt gehal veerd, ■.■v'i-3 Voor een woning met een inhoud van meer dan 750. m3 wordt eenzelfde bij drage verleend als voor een woning van ten hoogste., 750 m3. Voor een be drijfspand. waarvan de bouwkosten op 31 Januari 1953 meer dan ƒ30.000 maar niet meer dan 60.000zouden bebben bedragen, wordt de bijdrage vermin derd. met 10 pet van de goedgekeurde bouwkosten. Bij bouwkosten boven de ƒ60.000 bedraagt deze vermindering 15 pet. De bijdrage voor da schade aan een boerderij kan gesteld worden op de goedgekeurde kosten van herstel of ver vanging. verminderd; met een aftrek naar gelang van de ouderdom en de Staat van onderhoud van de beschadig de boerderij en van de aard en de grootte van het bedrijf waartoe de boer derij behoorde. Indien de rechthebben de/ daartoe éen verzoek indient wordt de bijdrage berekend als voor gen niet- agrariseh bedrijfspand. De bepalingen, die gelden voor bet herstel en de herbouw van beschadig de gebouwen, gelden ook voor, schepen, met inbegrip van woonschepen, die in bedrijf of beroep' worden gebruikt. Éen bijdrage, gelijk aan de kosten van heraanschaffing, verminderd met een redelijk- bedrag/ voor afschrijving; wordt gegeven voor het verlies van en onherstelbare schade/aan roerende goe deren, die behoren tot <je uitrusting van een bedrijf -of dienen voor de uitoefe ning van; een beroep. De maximum af trek voor afschrijving bedraagt 60pet. De afschrijving' zal; berekend worden volgens vaste, tabellen;;/ Voor handels- en bedrijfsvoorraden, - wordt de op 31 Januari 1953 .geldende inkoopprijs of kostprijs vergoed. Vóór gebruJksvee .krijgt men een vergoeding van - de heraanschaffings- kosten, voor handelsvee komt de ver goeding neer öp/de -'gemiddelde: markt prijs in Januari 1953. De bijdrage voor/herstelbare schade aan bovengenoemde goederen wordt ge steld op het .bedrag. van. de werkelij ke kosten. Bij eventuele verbetering van oud tot nieuw vindt eenaltrek plaats, die ten hoogste. 25 pet bedraagt. Voor goederen,, die niet. met name .1n de wet genoemdworden- kan de vmi- nister van Financiën éen afzonderlijke regeling vaststellen. Ook worden, voor zover redelijk--en verantwoord, de „uit gaven die -gedaan zijnióm-'schade te yoojBkómem'/oLirtevf.JieperkeB^wXPSsslR vergoed. x L,„o' '■'WW1 j V 3 1 /J ;J! 3l V V s 3 V Er-:U. weer iets mü in ie 3 vissers- havens. A'u zgi» het de jongmaatjes van de vissersbemanning die niet accoord gaan met de loonvaststelling door de Rijksbemiddelaars, teclke voor deze jongens- een behoorlijke loonsverlaging betekent. Kreeg- een af houwer voordien 20.nu is hel 12.— per week. Gis teren togen enkele jongens toch aan het wérk, doch dit was niet naar.de sin van de niet-werkwilligen. Op de foto' •proberen enkelehonderden stakers een werkwillig jongmaatjevan boord van een der Scheveningse loggers 333//33) te halen Intussen gaan de moeders en zusters van deze jonge ruziemakers rustig door niet het boeten der netten, wetend dót volgende week de vloot 3toch heus /'.."fi-.ft/- :3. wel Koningin eii Prins inspecteerden na dé begroeting, dë erewacht van de Deense luchtmacht en daarna vertrok de: stoet naar het Koninklijke slot Amalieivbörg, waar de Nederlandse Koninklijke gas ten zullen logeren. it 'Het - regende vanochtend in Kopen hagen,/doch kort voor; het Kon.: Paar arriveerde hield de regen op en brak de zon door de wolken. Prins Bernhard bestuurde -zelf 'het vliegtuig .bij de landing. Een lid van de bemanning verklaardena aankomst dat de vlucht„heel normaal en ergplelzie- rig" was verlopen, „zoals gewoonlijk het- .-geval is wanneer de Prins zélf stuurt." Langs de weg naar het '/Koninklijk Kasteel stonden duizenden Denen, die de vorstelijke personen, hartelijk/toejuich ten./; v v.--.' Prins Bernhard was gekleed in admi raalsuniform. r 1 Het Nedersaksische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat Willem Polak, een 'der zeven' ont snapten uit de gevangenis van Breda, in het afgelopen weekeinde te Hannover gearresteerd is. Polak, aldus het ministe rie. was in het- bezit van valse papieren. Tegen Polak is een arrestatiebevel uit gevaardigd. ;,-)■ Het helicopterveld was nog in staat van wording, want slechts kort geleden is er aan: dé aanleg daarvan begonnen; Wel was er in': hét midden een vierkant veld van betonplaten'aangelegd; kennelijkbestemd als landingsplaats voor de wentelwiek vliegtuigen. -De piloten echter - zetten hun toestellen keurig haast het beton óp een grasveldje op'de grond, en dat gaf. naar men zich kon voorstellen, wel enige aanleiding tót teleurstelling onder dé toeschouwers. Een dergelijke klaarblijke lijke negatie vande Rotterdamse voor- koméndhèid vond men toch wel*/' een beetje kras. Maar piloot; Gérard Trémérie glimlachte breed, toen hij op de voor de toeschouwers onbegrijpelijke voorkeur voor het grasveldje was gewezen:- „Awel, menier, ik zag m'n directeur, op het gras landen, en toc-n ben ik hem maar ge volgd. Ziet u, we waren bang dat wé uw mooie betonveldje met olie zouden be vlekkenEn toen hij tegen kwart voor6 opsteeg; zette hij. eerst even z'n toestel keurig in het* midden van het platform neer, met een brede armzwaai te kennen.gevend: Is het zo goed?" - Dit kleine voorvalletje demonstreerde ■de geest van blijde gemoedelijkheid, 'die heerste op déze voor Rotterdam zo be- langrij ke Opbouwdag. Zonder enige; statie werden de inzittenden der beide toestel len: Anselm Vernieuwe, directeur-van de afdeling Exploitatie der Sabena; de heer Dans, navigatiechéfGérard Trémérieen een-Belgische) journalist, naar: de tent gé- leid, die op -het veld was.opgericht,en daar werden, zij -■ hartelijk; toegesproken door burgemeester Van Walsum: „Weest welkom, neren. Ge ziet:- .er- is /grote be langstelling voor uw komst,..en /daaruit blijkt," dat: Rotterdam-- zich 'erop;verheugt binnenkort 'in het internationale lucht-, verkeer te zijn opgenomen. Nóg; altijd handhaven wij ons standpunt. dat Rotter- dam als grote Havenstad een "éigen vlieg veld moet hebben./ Dit is dan het/begin, éen goed begin, want .hetGemeentebe stuur is" er van-overtuigd, dat de héli- copterluchtvaart-uiterst bélangrijk- gaat worden;/Van harte/wens. ik/u toé, dat hét /initiatief van de Sabenavoor u en voor Rottétóam/een süccès/zal/blljkénr'telSil De' heer /Vendeuwé-'/maakto/óp^zijn^® beurt- het Gemeentebestuur der/Maasstad|re>" een compliment-voor/.de/beslirthéid/ten/l;: bet doorzicht, '.:.waarm'ede'33er//naar0;ge^ag 'strèefd 3 is3 .Rotterdam,/ itfSHrtMBéHóÖptérS" verkeer, te beteókkenliDeze:géest/yam'/be33/; slistóeid.is/'de'/beste'vwatol^^g/YÓór'/eenjs't^l goedé samenwerking, .1 k-ivDe/.'antorl! Itaiav&egen.idaaröpTd^^Ly^ Iegenheid,- öè.brtde/helicoptersjxefïiëzlcli;^ tigenten een praatje te maien met/de pi-/ loten. Ou 15A5'waren zg .tot/Brnssel. verLs.S'g trókken; zódat:zi):Eet t»jëct;;(mèt;tóK.en'--'v;;tjri wind) ixt 1 uur en'10 minuten':hebben;af-'.if3fiyil •gelegd. Op 3 Augustus »a. zal dè:'.Sabexrtï/|g- dagelijks tweemaal/tussen/ BrusseT)(énp:§ Rotterdam,' mét', éen tussënlahdlng/in-AnU'jfc^ werpéDi:he^riui'^j^:gdanïyUége^M(^73§M téK/tótrtnitéitd^véorV'viHichWervoér.óEenT -1' maand Iatérlwlir men--. duxybegiinienLuet'» het;; passagieriveiwo.M3~waarbil;iVgéBrnlM gemaakt) zal''.worden va»: hetf.typeWStl. korsky>S 55, dat:7:passarters'*l^);bevai^ ten.- De toestellen, die,v.oj»/;Oi odwdajs|y| landden/ waren van/hét. tjpe)'Béll,t:)data| slechts .1 ;passarter- .plas/de/pRo'ot^kanBi vervoereni./-De„.-::passageprijsï;/aalSwaj^wss schjjnlljk Iets" góédkoper/.zijn, ,'dani ;;uinj;ï gevraagd'' Iwordt voorhét ••Vérvóér3SvBri| Schiphol haar -Brussel, met ,eeh :;gewbon| vliegtuig: enkele reis B.'. Fr.-/3W,retiohrSi 3B?fr;345024/én: Do-aerstc )passagier. )diö;-*lch/;géin©l'df>-g;^ heeft voor •- dé/, eersle vluchtr.'vaiif aërstoftfcterteli/imSSëpiOB^éigaS^ia^js héér.;L/;j.3A'.~,vato,po6rtoï%a%'','?:r"' 'ct.i >y Blijkens de volledige, hoewel nog on officiële. uitslagen hebben, de 'Franse communisten gisteren eengrote over winning behaald in de verkiezingen in de-Parijse voorsteden.) Zij'kregen onge veer de helft van het aantal uitgebrach te stemmen. De Amerikaanse Jacqueline Cochran is de eerste vrouw die degeluidsbar rière - doorbroken heeft. -Zij deed dit Maandag op een. gesloten circuit met een f-86 Sabrestraalvliegtuig. waarin zij een snelheid, van 652,337 mijl - per uur behaalde. Zij. brak .twee wereldre cords: het snelheidsrecord -voor vrou wen met straalvliegtuigen, dat met 534,375 mijl op naam stond van Jacque- iine Auriol, de schoondochter., van" de Franse president -en het-snelheidsrecord over 100,- kilometer, dat met 635 mijl per uurop naam-stond van kolonel Fred Ascani van de Amerikaanse Lucht macht. De. eerste vestigde haar., record op 21 December" 1952 en de laatste het zijne op 17 Augustus 1951. geweten heeft, dat/die stof schadelijk was, maar zü het; toch blijkt te zijn. Onze bezorgdheid voorde Tielena- ren. en. voor degenen 'die de verant woordelijkheid dragen voor de toe voeging van -natrium-fluoride aan het Tielse drinkwater, doet ons de vraag stellen- of hier wel met/ de nodige vóorziclitigheid is opgetreden; '3 Ons .Wetboek van Strafrecht houdt niét van experimenten óp mer.sen; En- dat is in een rechtsstaat ook maar goed. - V .'■•."•e') -• f'y:Wr. Op'de Dok- en Werfmaatschappü Wilton:Fijeiióord N;V. ,te;Schiédam/is'ït|S vanmorgen een .wilde staking- mtgebroken. waarbïj/crica zesduizërid/arhéidërë^®' zijn betrokken. De werknemers toonden zich ontevreden; over <.hetV;uitb!ijvëh'<!3/'X£; van de beslissing van het Collége van Rijksbémiddëlaars inzake hef uitbetaIeni|^S^ van - het I '"aandeel in de winst/Enige tijd geleden/was besloten,-/dat"aan'-'de-3L'#^wfJ arbeiders ,172?4 uur zou worden uitbetaald./Daarvan werd strekt, tewijl voor het uitbetalen van;het restant de goedkeuring yanjbet'Sytf "College van Rijksbemiddeiaare;;'nódig: „was/3-A^yankëlijto/was'/ voorgéstoidlip6® 50^ uur te storten to hét pensioenfonds; dwh daarimede ham'éri/dé'arhèïdera^^^lL onder geen beding genoegen. Zij eisten "volledige *)uitbetaltog. De. Tegen twaalf uiir 'zoü/toen'ilmedeaei directie van de N.Y: „had hiertegen ling, vandirectie",' .worden;.•uitgegéyén,?;S#iW geen bezwaar,, doch zonder een accoord- waarin iédere arhéidér,': wordt/aangera./^j^K verklaring: van het-3College van' Rijks- v+i,-.; bemiddélaars mocht „daartoe niet wór den overgegaan. Enkele weken geleden werd aan de onderhandelende vak bondsbestuurders -medegedeeld, dat om streeks 15 Mei'eén beslissingkon wor den gewaebt. Tot - op heden werd niets vernomen en vanmorgen waren de ge moederen van de zesduizend -. arbeiders dusdanig verhit, dat zij weigerden 's het werk te beginnen.Niettemin kreeg men, gedaan, dat iedereen rustig/aan het werk ging, maar omstreeks tien uur „verlietenenkele groepen arbeiders de werkplaatsen én zü. gingen.-in hét gras op het terrein zitten. Zij - eisten een onmiddellijke* beslissing. Hun voor- bééld werd dadelijk gevolgd door dui zenden - anderencollega's en binnen een kwartier hadden de zesduizend arbeiders het werk verlaten. De personen, die op de werf werk zaam zijn in dienst van de onderne mers waren toen ook genoodzaakt het werk te staken. Zij zijn niet betrokken bij 'de aan de orde zijnde' kwëstië, doch érzat niets anders op dan te wachten totdat de vaste werkers hun „arbeid weer voortzetten In totaal gaat hét; hiér om 4000 arbeiders, zodattienduizend man thans werkeloos rondlopen /over dé uitgestrekteterreinen van de werf 'De bestuurders van de erkende T vakorganisaties hebben dadelijkge tracht een onderhoud mét de 'directie te bewerkstelligen. Dit onderhoud heeft "circa-een uur.na het uitbreken van de staking plaats gevonden, maar - het resultaat was weinig bemoedl- gend voor de arbeiders. De directie stond op het stand/ punt, dat de werkzaamheden op de kortst mogelijke termijn dienden te wordenhervat, 'daar zij niet; af -of tóe kan/'doen aan de te nemen be slissing van het College van Ryks- ,t. T- -. den voor ontslag-m aanmerkmg/komen„;'H§|ë De/taestand 'op: de werf is/rustig; arbeiders hebben zich in ..diverse/groep- jes verdeeld -en wachtén rustig /zittënd^p}®®^ in 'het gras-, dë mededelingen, de' 'zijde van de directie';zuReh'-rwórd'ënyp^^^. gedaan in antwoord op;,. hun'/-verzoe'k';:.T. inzake het uitbetalen ,van::.het/aandeel>/-!3§s|§ in -.-de' winst, .'••Slechts van de zijde'van) dé/Eenheids?; ■■'■.3 Vak Centrale wérdgetracht„èöi'f/p'a-; niekstemming /„/té '/verobrzakëri.VrOh&é^y^S?^^ dë 3 'arbeiders.„/.'De/:„werknemeto^wai^i||}ji^^g echter; zo-.verstandig'„zich hieraan' té:, storen; De Ministe* zonder portefeuille,^ Luns, eft gisiermorgen /teri'/depailt - meute van Buitenlandse Zaken -aan. 'do wnd. /Hoge* CommisMris"rvah„ilndöhësiei^^S medegedeeld, dat de /Nederlan<lsè:?Régë'l~)^® zing krachtig protesteert -'-legen/de/vop#?//®/ Nieu w-Guinea door. gewapende jIhdóhësi-3%^^® sche militairen" gedane poging „'tot j.irifil -mm De /minister 'bëeft*TVoeiteibëiïvoïaae^Mïê? gedaan, dat de-Indonesische .iRógestog^pl^ harerzijds een' diepgaand: onderzoek"•xalïfS'SS insteller en de„NederiandseZregëring";ópSftóp de hoogtezal brengen van/de/ maateege-/'/„};„ leh ter1 bestrafilng van hen, die- voor/deze^vS-f infiliratiepoging verantwoordelijkT^kun^'® nen worden gestold, alsmede van/die/jt voorkomingvan -herhaling. JÜdusVwor; ons medegëdeeld door. het Ministerie',

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1