Afgewezen beschuldiging Westerse Grote Drie in Juni naar Bermuda SOWJET-UNIE WERD NOG NIET UITGENODIGD FRANSE KABINET. HEEFT ONTSLAG AANGEBODEN President van rechtbank zal zelf bemiddelen Kon. Luchtmacht krij gt nieuwe chef staf Géneraal Aler naar de K.L.M., Fontainebleau of Fokker? INITIATIEF VAN EISENHOWER Moskou nog steeds onverdraagzaam Min. Luns naar Azië en Australië Twee vliegtuigen neer Egypte wordt republiek Nog geen beslissing in Ommelanden^fiaifë VERRASSENDE SCHORSING NA JÜRIDISGH'STEEESPEE" De gaande Generaal-majoor Baretta Opvolger De komende man Onbegrijpelijke ontsnapping VRIJDAG 22 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2471 Weerbericht Ramp in Bengalen Geen vertrouwen voor Mayer Gaullisten hielden been stijf Bij besproeiingen Problemen'rondom uitvaart haringvlootopgelost Koninklijk Paar vertrok uit Denemarken PERSONA GRATA IN AMERIKA Vermist vliegtuig terecht V Tito verklaart: Malenkow niet - yersterking^ènheid Churchill hoopt MOORD op BOSWACHTER Voor twee verdachten 12 en 18 jaar isii Zie verder pagina 7 Botterdam: Witte de Withrtrnat 30 Telei. 29215 (3. U Postbus 1112 Postgiro Ho. 424519 f Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1—Postgiro 424867 Kedactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.; Tel, 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67332 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, '-. ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: - f -G i WARM' Aanvankelijk nog-hier en daar enkele regen- of onweersbuien, .morgen óverwegend zonnig- en warm] weer. Aanvankelijk veranderlijke wind later zwakke tot matige wind tussen Oost en Zuid. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. ,S. BEGINS. SLOT DE beschuldiging van de heer Lou- .wes hebben wij metverbazing gelezen. Met verbazing in de eerste plaats daarom, wijl de heer Louwes ons ver wijt,' dat wij in verband met de libe- rale partij en de A.V.R.O. de begrippen ■"/liberaal' en „algemeen" hadden ver eenzelvigd. En daarbij uitte de heer, Louwes zelfs de veronderstelling, dat hier boze bedoelingen achter zouden kunnen zitten en meende hij ons des- vege ernstig te moeten vermanen. ;Wij hebben er het artikel'van 24 April-en de andere artikelen, die wij 'over het radióbestel schreven, nog, .eens op nagelezen. En wij hebben,ner- ,-' géns kunnen vinden, dat wij „liberaal"' "en „algemeen" hadden vereenzelvigd. Meer nog: wij noemden ais een van de moeilijkheden om de politiek op -een zodanige wijze in de aether tot haar recht te doen komen, dat de ver delende gerechtigheid zou worden be tracht, het feit, dat van de bestaande omroepverenigingen slechts één aan één bepaalde politieke richting gebon den was. yi Van de vier algemene omroepvereni gingen zijn er drie niet aan een be paalde politieke richting gebonden en één, de V.A.R.A., wel. Dat schreven we letterlijk. Niet alleen dus, dat wij niet schre ven datgene wat de heer Louwes ons .toedicht, wü schreven precies het tegenovergestelde. Wij brachten naar voren dat het voor de N.C.R.V, niet mogelijk is om A.R.- of C.H.-politiek te propageren, omdat zü niet een politieke organi satie is. Evenmin als de A.V.R.O. dat Ikan, omdat zij geen liberale organi satie is. r. Om het probleem toch op te lossen, waagden wij de suggestie, dat de ver schillende partijen op eigen gelegen heid politiek iri de aether zouden brengen en met het oog op de daar voor nodige zendtijd zich zouden ver staan met de omroepverenigingen. Wij namen aan, dat de liberale partij dan'niet in de eerste plaats naar de K.R.O., de V.A.R.A. of de N.C.R.V. "zóu lopen en opperden de mogelijk heid, dat de A.V.R-0.-vri$nden en dat-zijn de liberalen toch, ómdat het - „algemeenheirds-ideaal" van de •A.V.R.O. hun sympathiek is het dan-bij de A.V.R.O. zouden proberen. Dat is toch geen-doodzonde? Dat is 'tóch geen verloochening van beginse len^ noch voor de A.VJR.Q,, noch voor prof, Oud? De A.V.R.O.""wera "daar door toch niet verantwoordelijk voor liberale uitzendingen? - Het „algemene" van "de A.V.R.O., werd daardoor tóch niét vereenzelvigd met "hét „libérale" van. de'V.V.D.? Evenmin als de N.C.R.V, hetzij A.R. hetzij - C.H. zou worden als zij op ge lijke wijze aan.de beide partijen om- roepfaciliteiten zou verschaffen: Waarlijk, de heer Louwes heeft ons slecht gelezen, niet begrepen en ons onverdiend, betutteld. TV/" IJ vragen ons af, op onze beurt, waar dat hu weer zijn oorzaak in heeft. Is het een mengeling van 's heren Louwes liefde voor de „algemeenheid", het liberalisme en een snufje Gro ningse emotionaliteit? Het lean zijn. Maar nu willen wij nog iets anders zeggen: De heer Louwes neemt het op voor het „algemeenheidsbeginsel". Hijwil het als beginsel erkend zien en ook door ons. Accoord. Hij wil het als zodanig gerespec teerd zien ook door ons. Accoord, al vinden wij het een ongelukkig be ginsel. Maar wat de heer Louwes ons niet kan en mag verbieden en wat hij ons, naar onze mening, zelfs niet kan tegen spreken is dit, dat er een verwant schap bestaat in de principiële achter grond tussen het liberale beginsel, dat in de politieke sfeer werkt, en het AV.R.O.-uitgangspunt dat in de soci aal-culturele sfeer werkt. j.Thórbecke's „Christendom boven verdeeldheid", en het „algemeenheids- beginsel" der algemene of neutrale organisaties hebben een gemeenschap pelijke wortel. Zjj zijn beide het resul taat van een bepaalde visie op de na tionale en sociale samenleving. •Daar doet. niets aan toe of af het feit, dat in een neutrale organisatie ook wel eens Rooms-Katholieken of orthodox-protestanten zitten, die de /.algemeenheid" minnen. 1 Dè sympathie van de liberalen voor algemene organisaties als de A.V.R.O., vloeit niet voort uit het feit, dat in die organisaties zoveel liberalen of vrij zinnigen zitten. Zij vloeit voort uit het feit, dat de politieke opvattingen en de sociaal-organisatorische opvattingen dpr liberalen nogal natuurlijk overigens! een en* dezelfde geeste lijke achtergrond hebben. Zoals antirévolutionnairen en Chris tel ijk-historischen over het algemeen leden van de N.C.R.V. zijn om een soortgelijke reden. Maar daarmee drukt men noch A.V.R.O., noch N.C.R.V. een politiek stempel op. Maar hieruit blijkt, dat liberalisme en algemene organisaties wortelen in één levensbeschouwelijke ondergrond. Wie dat ziet, als liberaal, verliest een stok om de Christelijke partijen en de Christelijke organisaties te slaan. En in dit verband maken wij nu expres geen veronderstellingen ten aanzien' van de heer Louwes. Anders zouden wij in zijn fout vervallen. 75 personen zijn verdronken, toen een Barkas, waarmede honderd' passa giers werden vervoerd, op de rivier de Sitalakha. ongeveer dertig kilometer ten Zuiden van de stad Dacca, in Bengalen <Voor-Indië), omsloeg. De 25 andere passagiers konden worden gered. -Het omslaan der boot werd veroorzaakt door Ma hevige storm. Maarschalk Tito heeft gisteren de geruchten dat Joegoslavië heimelijk be sprekingen begonnen zou zijn' om een einde te maken aan de vijf jaar oude twist met de Sowjet-Ünie, categorisch ontkend. „Er doen geruchten de ronde dat wij heimelijk contact met de Sowjet-Unie hebben opgenomen", .verklaarde hij. Na een korte stilte riep hij met gebal de vuist zwaaiend uit: „Vanaf deze plaats zeg ik u dat de betrekkingen tussen ons en de Sowjet-Unie en de landen die onder: Sowjetinvloed staan, niet verbeterd zijn. Nog steeds worden onze grensposten door hun geweren gewond. Nog steeds worden wij door hun persorganen zwart gemaakt. Wanneer de Sowjet-Unie haar propagandatactiek matigt, .is dat voor ons nog geen reden onze houding te wijzigen en ons in de-armen te werpen van diegenen, die ons zo onnoemelijk veel kwaad hebben gedaan. Geen woor den. maar. daden kunnen alleen onze houding wijzigen." Tito verklaarde dat Joegoslavië be reid was normale betrekkingen met de Sowjetlanden te onderhouden en een po litiek van verdraagzaamheid te voeren. „Er is nu echter nog geen sprake van verdraagzaamheid", voegde hij hier bitter aan toe. De'minister zonder portefeuille, mr. J. M. A. H, Luns, zal gedurende vijf wgken in de maanden Juni. en Juli een alge mene oriëntatie-reis maken naar Azië en Australië. Be minister zal o.m. een bezoek bren gen aan Pakistan, India, Thailand, Bir ma, Malakka, Indonesië, Nieuw-Guinea, Australië en de Philippijnen. Minister Luns, die vergezeld zal wor den door hir. J. Rookmaaker, directeur Oosten van het Ministerie vanBuiten landse Zaken, hoopt bij'rijn eerste-.be-- zoek aan Azië o.m. de ministers van Buitenlandse Zaken van genoemde Jan den te ontmoeten. De Franse Nationale Vergadering heeft gisteren met 328 tegen 243 stem men het kabinet-Mayer laten vallen op een vertronwensvotum, gesteld in ver band met artikel 2 van de financiële ontwerpen. Dit 'Is het achttiende na oorlogse kabinet. Zodra de uitslag bekend was, verlie ten de ministers het parlementsgebouw om hun ontslag bij president Auriol in te dienen. r De nederlaag kwam na het verzoek van premier Mayer om de bevoegdheid om per decreet de regeringsuitgaven te besnoeien zonder goedkeuring van de vergadering. Op deze wijze hoopte hij het--enorme deficit van Frankrijk-te beperken. - - Dit was niet de enige kwestie. Hij wilde ook de subsidies voor -wijnbou wers en suikerbietentelers afschaffen. Tevens stelde hij nieuwe belastingen voor op petroleumproducten en, vracht vervoer en hogere licentiekosten) voor verschillende soorten café's. Gistermorgen was het lot van Mayer eigenlijk al bezegeld toen het blok af gevaardigden, die gekozen waren on der de banier van generaal do Gaulle een vijandige houding aannam. Onge- Naar eerst thans hekend is geworden, is zowel gisteren als eergisteren een vliegtuig, belast met het besproeien van koolzaad, in de Noordoostpolder neerge stort. De piloot van het gistermiddag neergestorte toestel Is om het leven ge komen. De andere piloot Is gewond, maar buiten levensgevaar. Het besproeien geschiedde door een sproeibedrijf uit Melissant. Gistermiddag, omstreeks vijf uur is het vliegtuig, bestuurd door de piloot W„ in de bocht afgegleden en neerge stort nabij Nagele in dj N.O.P.. waar bij W, om het leven kwam. De piloot Van M., dieeergisteren op bijna dezelfde plaats met -rijn toestel neerstortte, is opgenomen in een zieken huis te Zwolle. Nader vernemen wij, dat de vliegtui- ten het eigendom zijn van het (particu- iere) sproeibedrijf, dat in totaal de be schikking had over vier toestellen. De om het leven gekomen piloot was afkomstig uit Den Haag. Hij was 24 jaar oud en gehuwd. De andere vlie ger, die werd gewond ert wiens toe stand vrij redelijk wordt genoemd, is 27 jaar oud, gehuwd en afkomstig uit Rotterdam. De verongelukte toestellen waren" beide Super Pipercups. Men ver moedt, dat het eerste toestel in een luchtzak terecht is gekomen. Het twee de vliegtuig, dat zoals reeds werd ge meld, ia- de bocht is afgegleden, stort te: van een hoogte van circa 80 meter neer en. vloog op de grond in brand. De Rijksluchtvaartdienst heeft de zaak ia - onderzoek. Op initiatief van president Eisenhower zal waarschijnlijk in de tweede helft van de maand Juni een conferentie op hoog niveau worden belegd op de Bermuda-eilanden. Aan deze conferentie zullen deelnemen president Eisenhower, de Britse premier Sir Wiston Churchill en de premier van Frankrijk. .Hét Witte Huis heeft'"aangaande de .kennende conferentie meege deeld: „De regeringen van de' Verenigde Staïén, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben overleg gepleegd orh te'komen tot een informele conferentie op hoog niveau. Wij zijn overeengekomen, dat een dér- gelijke bijeenkomst gewenst is op een datum, welke ons'allen conve nieert. Het voornaamste doel zal verder "zijn-om met deze vrienden de gezamenlijke-standpunten1 të' ontwikkelen, aver de. .vele proble men, die in." de' geest van samenwerking moeten, worden- opgelost, zodat de zaak van de vrede hierdoor gediend zal kunnen worden". ton gelijktijdig verklaringen zouden worden, uitgegeven. De. verklaring werd met èpplaus begroet. :;W Hagerty, de - perschef van het Witte Huis, weidde niet uit over de verklaring van- Ejsenhower—wat betreft het doel van de'bijeenkomst. Voor zover in Washington kon worden vastgesteld, heeft Eisenhower niet de bedoeling of het verlangen van de bij eenkomst een zitting van de grote vier te makendoor ook de Sowjetrpremier uit te nodigen. Ondanks de bewijzen van een andere zienswijze van Churchill, schijnt de re- gering-Eisnhower: overtuigt, dat het nog geen tijd is voor een bijéénkomst met Malenkow, omdat het nog niet duidelijk is,; of Malenkow's positie van dien aard is, dat hij .werkelijk in.het buitenland de Sowjet-Unie kan vertegenwoordigen. '■yiym i Diplomatieke*]6 zegslieden zeiden, :dat de conferentie /ongetwijfeld beoogt de eenheid tussen deJ Weétëlyke geallieer den te versterken, iw.aaraan. delaatste tijd van verschillendekanten geknaagd wordt., - Aan dc uitvaart van de. haringvloot 'op 26 Mei a.s. staan thans geen moei lijkheden meer in de weg. Ook de le den van de Centrale Bond van werkne mers in het transportbedrijf hebben hun bestuur gemachtigd een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, af te sluiten. Het resultaat van dé .klachten, die de vissers geuit hebben over de samenstel ling van de voedingslijst is, dat het College van Rijksbemiddelaars aan de minister van Sociale Zaken zal verzoe ken door een voedingsraad een onder zoek te doen instellen naar de voeding aan boord van de haringloggers. In af wachting, van dit onderzoek -zal reeds nu de vastgestelde hoeveelheid vlees waren met 300 gram per man per week verhoogd worden. Uit' dit voorstel blijkt dós dat Britse woordvoerders van deze week "ondanks latere ontkenningen wel degelijk goed •waren ingelicht over een ophanden zijnde conferentie, zij het dan ook dat de Sowjet-Unie büdeze bijeenkomst nog niet is betrokken. De Britse premier Churchill' heeft gisteren In het Lagerhuis mededeling ge daan van het voorstel van Eisenhower- Na de mededeling van Churchill, die luide toegejuicht werd, stond de leider van de oppositie, Attlee, óp en vroeg of deze conferentie 'n - voorafgaande be spreking was van 'n daarop volgende, waarbij ook de Russische premier Ma lenkow aanwezig zou zijn en anderen „Wij zijn voegde Attlee hier aan foe verlangend te weten of het mogelijk is de twee partijen tot overeenstemming te brengen". Hierop gaf Churchill onder bijval van het Kuis ten antwoord: Ja, het is mijn vurige hoop dat wij een beslissen de stap vooruit zullen komen en hierna tot een bijeenkomst van- veel groter belang zullen geraken." Premier Mayer legde rijn verklaring af aan het begin van het debat over de vertrouwenskwestie. (Waardoor hij intussen genoopt werd zijn. ontslagrite -nemén) Hü maakte zijnverontschuldigingen, dat hij nu die verklaring aflegde, maar wéés er op dat te Londen en Washing- veer70 Gaullistische afgevaardigden maakten bekend dat zij tegen de rege ring zouden stemmen. Zij legden slechts een dun vernis over hun ambities voor eën post in het ka binet die zij alleen- zouden kunnen krijgen in een nieuwe regering door te verklaren dat zij zich niet vrij voel den te stemmen voor speciale bevoegd heden van een regering waarin zij niet vertegenwoordigd waren. De RPF-groep, aldus Mayer, „heeft bekendgemaakt, dat zij een solide en samenhangende eenheid' is, in staat te vernietigen of te scheppen. Zij vernie tigt nu. Morgen zullen wij zien of zij in staat is te scheppen." Tot gistermiddag was bij 'het Natio naal Rampenfonds een bedrag van f 112.8 millioen binnengekomen, hetgeen f200.000 meer is dan de vorige opgave van 19 Mei. mmm 'C Donderdagmorgen liecjt het Koninklijk paar: een bezoek gebracht aan de Univer siteit van Kopenhagen, waar HM. Koningin Juliana zicKlin een toespraak tot de studenten heeft gericht. Zij was de' eerste vorstin,.die tijdens een stutiebezoek het icoord richtte tot de studenten. HM. tijdens 'haar rede. Advertentie Voor de laatste keer tijdens dit, be zoek aan Denemarken. heeft de wacht, voor het Christiaan VII paleis heden morgen het Nederlandse vorstenpaar de eerbewijzen gébracht. Om 10 uur reden Koningin Juliana en Prins Bem- hard vergezeld door de Deense Konir.g en Koningin de poort van het .slot Amalienborg uit. In de eerste auto-zat de gastheer met zijn vrouwelijke gast, in de tweede zaten Koningin Ingrid' en Prins Bemhard. Daarachter volg den 5 auto's, met het gevolg. Om half elf namen Koning Préder ik en. Koningin Irigrid op het vliegveld" Kastrup afscheid van het Koninklijk Paar en kort daarop verhief de Dakota zich in de lucht voor de tocht naar Nederland. Nagewuifd door, hon derden Denen en Nederlanders. Egypte.zal binnenkort een republiek zijn naar Amerikaans model,', zo wordt _- te Cairo vernomen. Een officiële verkla--] ring op dit punt is nog niét uitgegeven. De. functies van president en prémier zouden in één persoon wórden verenigd, v evenals die van vice-premier en. opper bevelhebber van dé strijdkrachten. De ministeries van Binnenlandse Zaken, Oorlog; en Marine en Verbindingen zou den- onder- leiding van hoge "officieren komen. V'.',; De" president van de Arr. Rechtbank te Gróhingen;'Jhri mr, W. Feith zelf, zal thans een poging doen om onder zijn.; auspiciënrde;. elkaar ^bestrijdende en rechtsgeldigheid betwistende groepen in het béstuur van de coöp. melk- productenfabriek „De Ommelanden" tót elkander en tot samenwerking te brengen. Xe dien einde; schorste hij Donderdagmiddag om kwart-voor zeven, na een zitting, van bijna vier unr, de behandeling; van twéé korte gedingen, waarin de waarnemend beheerder van ,-De' Ommelanden", de heer J. T. Wierenga, als zodanig en voor zichzelf had; gedagvaard-de-ex-dirècteur F. de Boer, de coöp. vereniging „De Ommelanden" en de drie opposanten, leden uit het bestuur der coöperatie. De schorsing..geschiedt tot Zaterdagmorgen negéh uur, wanneer in een besloten 'zitting, waarbij tevens de juridische adviseur van „De Ommelanden" mr. T. Bout,aanwézig>al*rijn, gepoogd zal worden tót verzoening te komen. Procureurs der beide,;Partijeh ;mr. F. J. Vriesendorp: voor eiser en mr. J.„Koster voor gedaagde; gingen ntóvoor- overieg met de president, accoord met diens voorstel, l Zeer kort samengevat - komén 'rde con- In de vier uur, voorafgaande, aan deze verrassende schorsing, hadden de beide procureurs elkaar bestreden in een juri disch steekspel, dat ongetwijfeld voor de aanwezige juristen eën bijzondere be koring moet hebben gehad, 'dochdat niettemin en uiteraard voor de leek zelfs voor de zeer - belangstellende en met het drama van „De Ommelanden" meelevende leek ,te zeer_ geconcen treerd was op technisch-juridische de- tails, - dan Jdatr hijjer- ïdebekoring .en volle betekenis van kón ondergaan; clusies van eis cnr-van antwoord en de replieken op het ivolgende :,..he'er:.:,Mr Vriesendorp was van oordéél •dat de wijze van bijeenroeping der bestuurs- vergadering .van 13 Mei door de drie opposanten onwettig was en evenzo de in die vergadering genomen besluiten tot ontneming van vrijwel élke bevoegd heid van de waarnemend beheerder, de heer J. T. "Wierenga." -Bovendien stelde .mr,.Vriesendorp._in„ zijn ...conclusie,, van 'éis tegen dé rheer--5V -de' Boer,- öatidèze zich na het door hemzelf genomen ont slag- Had te "onthouden van elke be-;; moeienis- met het bedrijf ën :de leiding/; „fEn.dat_hjj, nultii 'zich' daaraanjniet hiéM... in oVertreding .verkeerde vanjee» wettig besluit" van bestuur.- en commissarissen. -Voorts ontzegde mr. Vriesendorp - aan; de' opposanten in-het bestuur gemaks-r halve, met een zinspéhng;:óp:;déJ roéi-ri' sport, j door -beide procureurs -eh.vdè'pre- sidenf- aangeduid- als „de jon.^e* drie",* aangezien zij pas In. de laatste ledénvèr-; gadering van 9 ;Mei -warén; gekozen geen recht hadden do~'twee overige- bé-' stuursleden aangeduid als "de óude>. twee -y- té;negereiti noch.'oók?oih aan èëh drietal door 'de /oude twee hèraarir gestelde, resp. benoemde personeelslédeu de: tóegang tót. fabriek en terreinen'-, ie ontzeggen.-' - Voorts stelde mr Vriesendorp, dat; een-5 traal moet worden-gezien" de aanleiding^ eii achtergrond tot- dit .interne éóhflirt,-''. namelijk, de weigerachtigheid van.. éic-.;- directeur. De Boer tot naleving van het- bindende -arbitrale advies - in -het sta kingsconflict, welke weigering - uiteinde- tijk tot zijn ontslagneming leidde.- Luitenant-generaal L A. Aler.' Het Arnhemse gerechtshof heeft de 33-jarige Bussumse los werkman C. P. en de 44-jarige Bussummer H. P. veroor deeld tot respectievelijk 12 jaar en la jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Beiden waren er van beschul digd, dat zü op 17 Juni 1947 de 58-jarige boswachter A. van der Schagt uit Hil versum van het leven hadden beroofd. Bovendien haddenzij zich schuldig gemaakt aan inbraak in een villa te La ren in het Gooi in October 1946. Veertien dagen geleden toen het Arnhemse Hof de zaak behandelde, vroeg de procureur- generaal, mr N. S. Hoekstra, bevestiging van het arrest van het Arnhemse Hof, nJ. 20 jaar gevangenisstraf voor eik. De Hoge Raad had dit arrest vernietigd en de zaak verwezen:.naar- het. Arnhemse ge rechtshof. (Van onze speciale verslaggever) LUITENANT-GENERAAL I. A. ALER, de chef van de Lucht machtstaf, gaahop 1 November a.s. met pensioen dé Koninklijke Luchtmacht verlaten. Hij zal worden opgevolgd door. generaal-majoor- waamemer A Baretta, thans plaatsvervangend chef staf van de luchtmacht. Het is vrijwel zeker, dat generaal Aler de vliegerij niet vaarwel zal zeggen. Hoewel nog geen beslissing is genomen over een eventuele nieuwe functie, wordt de aftredende chef staf genoemd ads eéri ernstige" candidaat voor drie belangrijke posten in de luchtvaartwereld, nl. als president-directeur van dé K.L.M. (dr. A. Plesman gaat het volgend jaar met pensioen), als president- directeur van de Fokker Vliegtuigfabrieken te Amsterdam en ten slotte als opvolger van de Amerikaanse generaal Lauris Norstad, opper bevelhebber van de geallieerde luchtstrijdkrachten in Centraal Europa. Ten slotte blijft de mogelijkheid van Fokker. De vacature, die ontstaan is door de plotselinge dood van de heer Vos, directeur van de vii-- f ibriekon,^ is nog steeds niet vervuld, liet aanvan kelijk bericht, dat prof. Ottcn hem zou opvolgen, bleek later onjuist Luitenant-generaal I. A. Aler werd op 3 Mei 1896 te Amsterdam geboren. In 1916 verliet hö als tweede luitenant de K.M.A. en kwam in betzelfde jaar bij de luchtvaart-afdeling te Soesterberg. Tien jaar later vertiet hij de militaire dienst en werd Chef Vtiegdienst by de K.L.M., in welke functie, hij tot de mo bilisatie in 1939 werkzaam was, In de rang van kapitein werd hü ingedeeld bij het veldleger. Na de bevrijding kwam hü op 1 October 1945 bü de luchtmacht terug in de rang van majoor. Nu volgde een snelle carrière. Toen hü op 1 No vember 1948 bevorderd werd tot gene raal-majoor 'was generaal Aler Com mandant Luchtmacht Nederland. De vol gende twee jaren verbleef hij in Lon den en in September 1950 keerde hij terug om de functie van chef lucht machtstaf te aanvaarden. Wat de laatstgenoemde functie be treft. bekend is dat in het bijzonder Amerikaanse kringen bewondering hebben voor de wijze waarop generaal Aler de Koninklijke Luchtmacht in de afgelopen jaren binnen korte tijd een grote mate van paraatheid heeft gege ven. Mede wegens zijn internationale ervaring, zo meent men in deze krin gen, zou hij de aangewezen man zijn om een hoge post te bekleden in het geallieerde hoofdkwartier te Fontaine bleau. Het gerucht, dat generaal Aler de opvolger zal worden van dr. Ples man doet reeds lang de ronde. Zoals bekend vervulde hij voor de oorlog na zijn diensttijd bij de militaire lucht vaart een leidende functie bü de lucht- vaartmaa :chappij. Vooral van rege ringszijd. zou men, naar ons werd me degedeeld, generaal Aler gaarne zien als leider va- de K.L.M. In Juchlmachlkringen wai men ver rast te vernemen, dat generaal-majoor Baretta de nieuwe chef staf zal: wor den. Weliswaar ligt deze benoeming in de lijn, gezien de huidige functie van generaal Baretta, doch hij is sléchts een jaar jonger dan generaal Aler; zodat men het volgend jaar weer een comman dowisseling tegemoet kan zien. Ook generaal Baretta kwam onmiddel lijk na het verlaten van de K.M.A. bij de luchtvaart-afdeling, doch als artille rist werd hij opgeleid tot waarnemer. Ook hij maakte na de oorlog snel pro motie. In 1946 werd de toenmalige kapi tein Baretta tot souschef van de Lucht machtstaf benoemd. In 1949 werd bij, reeds generaal-majoor en plaatsvervan gend stafchef. Generaal-majoor A. Baretta. ::<Van onze Haagse' redacteur) -?> In de 4 nacht - van Woensdag 'op Don® derdag is een 23-jarige gevangene" ónt-f snapt uit de bijzondere strafgevangenis' te Scheveningen. Hoewel' deze i gevan- gems geheel ommuurd is en "s nachts??; in het. licht van. schijnwerpersstaat;*?® moet aangenomen worden.; dat de man? kans gezien heeft over de muur te'; komen. 31 ■_De. ontsnapte was geen potitiete';Ö&V;: Jinquent, zyn straftijdzouoverenkele; i maasden om zijn. Een uitgebreid- ön-iS derzoek is ingesteld. v:v;\ V Der-lezingen - van de wijze^ .waarop^dez- pv^en^ïd^23^arige:pQg^^stC' ne ext r weten te ontko a3e^->lopenAfsterk uue^vyöigenscSommigè^yeïhalëri^Mutl hy sTjjaachts naar- hétk.toüët^gëgaati zijn; en van die gelegenheid gebruik 'hebben wetenteImakenom;heKgehouw;tê«.vër- latenvlnanderélerihgenidie-kénhelljk- geïnspireerd- faijn é/op/jde '(grootscheepse v, ontsnapping* m Breda; was v.O.' inge- - deeld bij een stokerspioeg en-had-hij' kans gezien om sleutels te bemachtigen. De afdeling Gevangeniswezen van .het departement' van Justitie beschikte*èch- ter vandaag nog steeds metover vol- doende gegevens om de -juiste' toedracht vast te stellen. Gisteravond hield men zich- zelfs nog aan de- voorzichtlge' tër- mmologie: „Wü nemen voorshands aan. dat er een gevangene ontsnapt is" Ver- dere inlichtingen waren toen en ook van daag, met te krygen, - hoewel men-'vah-SS daag met langer twüfelde aan nefïieitSi van de ontsnapping. Zolang echter'vdeS rapporten met zyn .ontvangen éntdë; mi-Si; nister aeze met heeft bcstudeerd. weiisti" m«i1 zich van het geven, van verdere'to-# ucntingen te onthouden. •rsfcrSx.vK^i^t&F; Tde ambtènaren.vsoi? Justitie hebben, zijn blijkbaarvan dien# aan?* ^voorlichting,;volkomen -örimo->fe gelijk is. Dat daardoor.het ontstaan van; sensationele verhalen by eike. ohtsnap-s-. ping >n de hand gewerkt wordt, -be- hoeft geen betoog. Het onderscheid tits-; sen werkelijk opzienbarende gebeurtè-?.: mssen zoals die in Breda, waaruit ,te- recht een discussie ontstaanis over dè;\ deugdelijkheid van het bewekingsys-'é teem in de gevangenissen en een lïict-'-: dentele ontsnapping,-die zich altijd kahS voordoen, kan slechts, gehandhaafd wor-S den door een goede er." snelle. voorlich-S "hg- De LuchtmEchtvoorliclrtingsdienst deelt** mede, dat het vermiste Hai-vardvlieg--; tuig vande vliegbasis Deelen gisteren# m Noord-West Frankrijk een geslaagde^ landing heeft gemaakt. De vlieger is" ongedeerd en het toestel nietbeseha- digd. Een onderzoek wordLingesteld' naar.de oorzaak,; waarom, .het -bericht? van de landing zo langvopvzich heeft: laten wachten. - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1