m actie Geen hoge verwachting conferentie Grote Vier Koningin en Prins terug in Nederland Eerste contingent vrouwen en kinderen geëvacueerd Strijd in Korea en Indo-China dient eerst beëindigd Schrijfihvöor Tegenslag bij dichting van dijk te Sirjansland van McCarthy Warm weer met Pinksteren r De spoorwegen en de Piriksterdrukte FOSTER DULLES INDIA: Stormen woeden in de V.S. en Canada Het Westen tevreden over Bermuda- conferentie Haagse Trouw-mars 6 Jiitii Noödtlijk begaf het gevangene ^reeds^^Srestfeërd Voor Oostenrijk geen visum nodig Britse voorzorg in Suez FRANSE KABINETSCRISIS PRÉCAIR TIJDSTIP OP 112,9 Millioen in Rampenfonds GEEN BEWIJZEN VOOR KLACHT Oslo-Tokio via de Noordpool Kans op omveer; m ZATERDAG 23 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 247f| Weerbericht D' Meer Canadese hulp voor Navo-Ianden Na hartelijk af scheid op Kastrup MARGRIETEN VAN LIESBETH Pinay formateur Loonsverhoging in Am. auto-industrie Russisch vliegtuig boven Zuid-Slavië verongelukt - Britse tegenspraak: a „Russische artsen gewroken" SCHÊEPSDRAMA - IN PAKISTAN i Tientallen doden M REEDS .nu.zien velg wati- delsportUéfhebbers met verlangen suit naar Zaterdag 6 Juni, de-dag) dat -de Haag se Trouwymars .zal worden... gehouden. hHét.jiarcow'sin^ en-om de residentie: i&f&erjk aantrekkelijk. Eenvan, de% mooiste punten op dit -par- cour$' is' ongetwijfeld: het St. Hubertusparkj; een boeiend panorama.van-Den Haag en iZy» lAhm^^lijJce;Ti. ójiiaeji' leger Bemanning ««Lay Wohner" van boord gehaald KOREA-VRIJWILLIGERiS Amerikanen willen Frank- rijk vïiegdekscliip lenen :::si Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3. D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30—19.30 unr Zaterdags 1718 uur: Telefoon 23216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Hedactie: ToL 111892 Advertentie-atd.: Tel, 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 11.4456 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67332 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maar.d, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Weersverwachting tot Zondagavond: ZONNIG EN WARM Droog, zonnig en-warm weer met een zwakke tot r matige wind uit uiteenlopende richtingen. X? Directie: O- A. KEUNENG en Mr. E. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT >E Christelijke feestdagen, Kerst feest, Paser., Hemelvaart en Pink steren' zijn gedenkdagen, omdat wij daarop heilsfeiten herdenken. Er zijn dan gebeurtenissen geweest, waarbij wat aan de wereld is gedaan. Gebeur tenissen waarbij God wat aan de wereld deed en Zijn genade aan de mensheid openbaarde. Dat zijn dus-dingen die men dank baar ondergaat en waarbij men stii kan worden. Maar daarbij blijft het niet en kan hét niet blijven. En dat blijkt op het feest dat het slotfeest is der Christelijke feesten: het Pinksterfeest. Ook! hier is het allereerst genade gave. Wonderlijk en spectaculair. Maar'daar blijft het dan niet bij. De stillen in den lande, de mensen in de j opperzalen, gesloten vanwege angst voor mensen, komen dan in be weging. De Geest beheerst hen. En de kerk komt in actie. Zo is Pinksteren de dag van het Christelijk initiatief. H?t is de dag van de Christelijké opdracht en van de Christelijke hoop. Ze hebben een wereld te winnen, die proletariërs. Maar het is niet een wereld voor henzelf. Het is deze wereld voor de to e- iomende. Het is het indragen van wat eens komen zal in datgene wat is. Zo is Pinksteren dan ook vanzelf sprekend het feest van de zending. ]\,TAAR het is en het blijft ook het feest van de.och zo veel ge smade Christelijke actie. Ja, aan die Christelijke actie man keert heel wat. En dat kan ons vaak lelijk dwars zitten en het kan het werk zelf vaak zo onnoemelijk schade dóén. Dan geven wij aanstoot. En dan maken wij dat de: 'mensen zich van kérk en Christendom afkeren. Dan dóen wij het tegenovergestelde van zending bedrijven. Maar dieChristelijke actie moet er toch. zijn.. Dat vloeit uit de Pinkster-opdracht voort--':.; Wij kunnen het leven niet verdelen iri een afdeling voor de Geest en een afdeling- voor-het vlees. In een afde- ling, voor dienst van Gód en een af deling voor normaal algemeen mense lijk bestaan. .- - Dat'blijkt ook wel.op' de Pinkster dag. Want alles .wat:tot toen toe juist dóbdge'wóbn :algemeen hnehielijk .was, 'Batige discipelen, dé gesloten ioppefiMenj:.*ièn'!::de-Galilése',viRsers- hoofden, .wordt, anders. Dé storm loeit door alles heen en 'héth él e leven wordt geëlectriseerd. Er;is geen terrein des levens" weer zo'n gecritiseerd woord dat er aan ontkomt Het. kan er niet aan ontkomen en het mag er1 niét aan ontkomen. En !de Christelijke opdracht vordert het geloof dit het ook op alle terrein des leveris.fWerkelijk kan, werkelijk mogelijk Hp? [.■"".ft 1 -V.V TY7"IJvleven in een wereld die ogen- Vschjjnlijk niet meer op Pinksteren "Wjj ./leven;— en er zijn-zelfs Chris tenmensen die dat zomaar zeggen in' een na-Christelijke tijd. Christendom? Ja, dat hebben we gehad. In de Middeleeuwen - en nog wat later. Maar zo in de achttiende eeuw ging het verdwijnen. En nu leven we in een nieuwe cul tuurperiode. Of, we zijn op het chao tische grensterrein tussen twee pe rioden. Het-wachten is op de nieuwe cul tuurperiode en een nieuws ideologie. De mensen moeten weer iets krijgen dat hun iets zegt en dat voor hen het leveri weer de moeite waard maakt. Hét oude is weg en het nieuwe is er nog niet. AP; het Pinksterfeest,, bij het begin ,;.M onzer jaartelling,' heeft God ge neigd-dat het.anders was., Toen-heeft'Hij die tijd, die restte, opgeëist voor Zich. Toen hééft Hij een perspectief in de -wereldhistorie gelegd, waarin Hij aan onze. taak, aan onze opdracht op alle.terrein des levens, een plaats gaf. .Dit is dus een Christelijke tijd bij uitstek. De - tijd -waarin Christus een' teken blijft dat wedersproken zal wor den, maar waarin Hjj toch de historie tot haar heerlijke voleinding voert.. "En-wfj dan? Wij dóen als mensen in de; tijd waarin wij'leven en als kerk, diede eeuwen door blijft tot de jongste dag, het werk dat Guido Ge- zelle zo simpel omschreef:: De .kruisbanier tot in Gods handen dragen. De. Nederlandse Spoorwegen verwach ten. gat Dinsdagochtend 26 Mei in de eerste uren na 7 uur niet in alle trei nen van de normale dienstregeling vol doende plaats zal zijn. In die uren moe ten namelijk ruim 50.000 militairen per trein naar hun garnizoenen worden teruggevoerd. Voor dit omvangrijke ver voer is materieel nodig dat de Spoorwe gen anders hadden kunnen gebruiken voor het indie ochtenduren eveneens omvangrijke burgervervoer. Buiten deze uren zullen op Dinsdag 26 Mei en ook reeds Zaterdag 23 en Maandag 25 Mei (Tweede Pinksterdag) ten behoeve van het burgervervoer extra treinen rijden op verschillende lijnen. Voorts zijn aan de zomerdiensirégeling 1953 behalve de in de reisgids vermelde treinen, voortaan op.:.bepaalde dagen- enkele voortreinen toegevoegd. Het bezoek van Foster Dulles aan India heeft, .naar men in politieke, krin gen meent, drie positieve resultatenIn de eerste plaats is er persoonlijk con tact eeweest tussen Nehroe en Dulles en is men hierdoor in de gelegenheid ge weest het misverstand en wantrouwen, dat tussen de twee landen was ontstaan, uit de weg te ruimen. En in de derde plaats heeft deze ontmoeting een ver heldering kunnen brengen in eikaars standpunt. Charles Bohlen, de Amerikaanse am bassadeur te Moskou, heeft met klem de juistheid van berichten uit buiten landse bladen, volgens welke hij zou zijn uigenodigd de komende conférentie der. „Grote Drie" op de Bermuda-eilanden bij te wonen, ontkend. Hij verklaarde, dat deze berichten, geheel uit de lucht Jwareh gegrepen 'én" dat 'zü «ergens op berusten. Bohien merkte nog i op, 'dat "het, vol gens de jongste,-.door hem van'het Ame rikaanse 'ministerie van Buitenlandse aken-ontvangen'berichten, zelfs nog' on zeker is. of minister Foster Dulles de bijeenkomst- van Chiirchil],de Franse Op een persconferentie ten besluite van zijn bezoek aan.India heeft Forster Dulles de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, verklaard, geen belangrijke resultaten van een conferentie, met deelneming van de Sowjet- Unle, te verwachten zolang Rusland „steun blijft geven aan de oorlogen jn Korea en Indo-China en weigert zijn bezetting uit Oostenrijk terug te trekken." Het belangrijkste punt van zijn conferentie was het thema: „De democratie kan werken, doch zij behoeft een militair schild, waarachter zij kan groeien." Op desbetreffende vragen antwoordde hij, dat hij India niet neutraal achtte waar het de keus betrof tussen demo cratie en totalitarisme. Oo de vraag: „Waarom zijn do Amerikanen bevreesd voor het communisme en zijn de Indiërs, die toch zoveel zwakker zijn, dat niet?' luidde het antwoord „Wü vertrouwen volledig, op onze kracht en macht. Wij twijfelen er niet aan, dat, indien de Sowjet-Unie en de communistische lan den een totale oorlog zouden be ginnen, het einde hun totale vernieti ging zou betekenen. De zaak, waarover wij, ernstig bezorgd zijn, is het feit, dat er gevaren voor de vrede bestaan, een mogelijkheid tot een oorlog, die onvoor stelbare ellende en vernietiging zou kun. nen brengen". In grote gebieden in de Ver. Staten hebben zich ook gisteren stormen en overstromingen voorgedaan. De stor men, die Donderdag aan de grens tus sen Michigan en Canada woedden, heb ben zeker vijf mensen het leven gekost en voor millioenen schade aangericht. De meteorologische dienst voorspelde gisteren, dat er. nog meer wervelstor men verwacht werden. De nutoriteiten van Sarnia in Ontario schatte-» dat ongeveer driekwart van hun aa verwoest of beschadigd was en zeker 'MO personen dakloos waren-ge worden, In het midden werden Louisiana en Texas geteisterd door overstromingen, terwijl in Illinois, Indiana en andere streken in 'het gebied der grote meren regen- en hagelstormen woedden. 6- In alle Westerse hoofdsteden- is het bericht van de aanstaande conferentie van de Westerse Grote drie nflft vol doening ontvangen. Dé Britse én Ame rikaanse pers onderstrepen het grote belang van deze conferentie, Te Rome wees men ér op dat Italië en de anderepartnersdienen te-worden geraadpleegd. In Rusland, is het be richt, van de-te houden;conferentie door pers en radiozonder .enige commentaar doorgegeven. - De val van hef kabinet Mayer in Frankrijk brengt geen verandering in de plannen. Men verwacht dat -de nieu we Franse premier., als er een.„ kabinet is gevormd, aan de conferentie zal deel nemen en dat anders Mayer nog zijn land zal vertegenwoordigen. Van officiële Canadese" zijde 'is medegedeeld,- dat Canada t zal mee werken aan opheffing van het am- munitiétekort 'dér NAVO-Ianden. Op de, Canadese begroting .voör- Set. nieuwe belastingjaar iseen bedrag .van 324.0001000 dollar /.uitgetrokken voor'.-dejee :hulp/ - welke, richajl steekJïënV óver yhat^^^ó|j'<gin3rtièt dggropyglg^^. belasting^a.ar/ eii mo gelijk nogeen .jaar; daarna. De Canadese militaire hulp. aan de NAVO heeft totvhu toe bestaan uit -het opleiden van vliegers in Canada en-het leveren van wapens en andere militaireuitrusting.De komende' ani- minister-presidënt en"generaaï"Eisenho-| muiutievërschepingen betekenen een wer zal bijwonen. I nieuwe fase in deze hulpverlening. H.M. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bemhard zijn gistermiddag Dm halftwee na een prachtige tocht met mooi weer uit Denemar ken op Soesterberg aangekomen. Het koninklijk paar is direct na de landing naar het paleis Soestdijk vertrokken. Het afscheid van het koninklijk paar aan Denemarken was typerend voor de sfeer van het gehele bezoek. Er werd gelachen, er werden hier en daar schou derklopjes uitgedeeld en allen liepen ongedwongen rond op het platform van het vliegveld Kastrup, waar de Dako ta, met de standaard er op, stond te wachten. Nadat de Koningin de auto had verla ten, die haar met koning Frederik naar Kastrup had gebracht, drukte ze de chauffeur, die haar drie dagen gereden had, de hand en blij lachend liep ze toe op de prinsen Axel en Knud, die met hun Vandaag is het vlaggetjesdag in onze Nederlandse vissershavens, daar vol gend week de haringloggers zullen, uit- - varen ter verwerving vart het befaamde Hollandse zeebanket. echtgenoten waren gekomen om de gas:- zen uitgeleide te doen. De kleine Liesbeth Dyhr uit de oude Hollandse nederzetting Amager. bood Koningin Juliana schuchter een boeket-' je margrieten aan. „Wat zeg je nu?" vroeg Koningin Ingrid, bij haar neerknielend. „Ik wens u goede reis", fluisterde de kleine Liesbeth en Koningin Ingrid ver taalde het voor de Nederlandse Vorstin. Mange tak," anftwoordde Koningin Juliana en dolgelukkig rende Liesbeth naar haar vader terug. Toen was de tijd voor het vertrek ge komen. De leden van de legatie drukten voor de laaste maal Koningin en Prins de hand, de leden van het Deense ko ninklijk huis hoorden zich vele bedank jes voor de prettige ontvangst toevoe gen en samen met koning Frederik en koningin Ingrid wandelden de gasten naar de Dakota. Na een hartelijk afscheid bestegen de gasten de trap van het vliegtuig. 'Prins 3emhard liep direct door naar de cock pit, de Koningin bleef nog even in de deuropening staan en wuifde. Toen be gonnen de motoren te brullen en taxie de het vliegtuig, met de Prins aan het stuur, naar de startbaan, om enige ogen blikken later, op te stijgen om de'terug reis naar Nederland te aanvaarden. Én .dan. dt 'zeè, Opméér dan een- punt zullen de wande- laars -haar- ontmoeten.- De zee be heerst als het ware de gehele' route; Overal'te zij tegenwoordig iii de gezonde zeelucht, dié voort durend nieuwe energie aanvoert; De start heeft plaats in Sche- vènihgen én vandaar voerthet parcours door de mooiste plekjes van-de Hofstad en haar onmid dellijke omgeving. - Er zyn: drie afstanden: a. IQ- kilometer,- voor, deelnemers van 8 jaar tot" en niet 14 jaar, b. 20 kilometer voor deelnemers: van „15;.jaar en ouder, en c.- 30 kilo meter ,voor deelnemers boven de 18 jaar. Het inschrijfgeld bedraagt voor de; jeugd beneden de 14 jaar f 0.50: voor ouderen' f 1. En natuurlijk ia ook de op brengst vatideze Tróuwtocht voor het Nationaal Rampenfonds. Nadat gistermorgen om half acht het gat in de dijk van Sir- jansland was gedicht, is 's middags omstreeks 'één uur opnieuw een gat van ongeveer 10 meter in het pas opgespoten djjklichaam ontstaan. De opgespoten zandmassa b'leek niet vast genoeg om de. druk! van het water teweerstaan. De, teleursteülirfg hïefóvér)i3 'natuurlijk' bijzónder groot Alle. werkers ,.die -het er op hadden gezet het !gat';gisteren dicht te krijgen zijn door- het dag en nacht werken van de laatste dagen zo. afgetobt' dat thans niet: verder :meer ;Wordt gewerkt om Zoals wij reeds meldden is Woensdag nacht uit. de bijzondere strafgevangenis te Scheveningen de 26-jarige 'Van O. ontsnapt. Gistermiddag om half twee heeft de gemeentepolitie te Hoogeveen hem welen te arresteren. Van O, zal op transport, naar Scheveningen gesteld worden. Naar aanleiding van talrijke aan de Oostenrijkse legatie in Den Haag ge richte aanvragen, maakt deze legatie er op attent, dat voor personen van Neder landse nationaliteit, die óver een - geldig paspoort .beschikken, geen visum vereist isvoor een reis naar Oostenrijk. De rechterhand van 'premier Naguib, I vernomen, dat in Port Said Vrijdag luitenant-kolonel Nasser, heeft Vrüdaglrivee Britse soldaten mei messen zijn verklaard, dat de Egyptische regering aangeven, tengevolge waarvan een de verantwoordelijkheid voor devol ledige bescherming van alle Britten, alsmede alle andere buitenlanders in het land .op- zich neemt.! Nasser zeide dit als- reactie op een verklaring, van de Britse ambassade, waarin. Britse gezinnen wordt aangeraden Egypte te verlaten, "tenzU hun aanwezigheid daar vereist Is. Inmiddels wordt, echter te Londen Nu de Franse' regering Mayer gevallen is omdat het parlment zjjn verzoek niet inwilligde om speciale bevoegdheden te verlenen, schijnt Antoine Pinay, volgens Reuter, bereid te zijn een nieuwe regering te vormen mits de komende minister president uitgebreide bevoegdheden ver krijgt op het punt van „de economische hervorming". Verwacht wordt dat de kabinetscrisis zeer moeilijk op te lossen zal zijn. Presi dent Auriol heeft ettelijke oud-premiers ontvangen, die echter nieCs over hun on derhoud wensten mee te delen. Do grote vraag of de Gaullisten bereid zjjn aan een nieuwe regering mee te werken. Zeer ongelegen komt deze crisis, omdat da conferentie van de Grote Drie reeds over drie weken begint en er in Frank rijk zeer dringend financiële maatregelen De Britsekruiser „Newcastle"'is er in geslaagd de bemanning van de Britse koopvaarder „Ladju. Wobner", die Dinsdag j-L ter--boogie van het eiland Tsjejoe tegenover de"- Zuid- Roreaanse kust, op een blinde 'klip is gelopen, van boord te halen. moeten worden getroffen. Dan is er nog de précaire situatie in Tunis en'Indo- China. De General Motors Corporation en de United Auto Workers van de CIO heb ben bekendgemaakt, dat zij het eens geworden zijn over loonsverhogingen voor 350.000 arbeiders bij de GMC. Vakbondsleider Walter Reuther zei, dat de U.A.W. onmiddellijk pogingen zou doen de andere autofabrieken tot soortgelijke verbeteringen te bewegen. De uurlonen zullen voor de duur van het contract automatisch met vijf dol larcent .per jaar stijgen, (tot dusver vier dollarcent). De Ionen zullen nu gekoppeld worden aan de zogenaamde „nieuwe" prijs- index-1952-van-de regering in plaats van aan. de „oude". Delonen worden;aan. de hand van dit indexcijfer verhoogd óf verlaagd. Inmiddelshebben 'door stakingen in een-aantal, kleine -fabrieken,weike auto- ondèrdelen vervaardigen, '135.650 arbeid- ders 57.900v bij Ford. 44.200. bij Chrysler en duizenden anderen bij-Nash, WJliys .en andere, kleinereautombbiel- fabriéken gedaan gekregen. nog voor Pinksteren opnieuw een po ging tot afsluiting te wagen. De slui ting'zal nu ma Pinksteren geschieden. Men wyt de oorzaak, van de misluk king'aart het zand dat bij de dichting is gebruikt en te fijn zou zijn. Om goed zand te vinden -heeft men vroeger reeds verscheidene wéken moeten zoeken. Tot en met gistermiddag was bij het Nationaal. Rampenfonds een" bedrag van 112.9 millioen gulden binnengekomen, hetgeen i 100.000 meer is dan .bij de vorige opgave. Hónderd' zéseft r dsrtij» vNederiandee vrijwilligers, dié- tien. maanden' inKo rea zijn geweest, zijn,)op;weg naar Ne derland,*' Vrijdag, in Hongkong"'aangeko men. 'De reis "wórdt gemaakt met* het Franse passagiersschip ^Marseillaise".; Met tvelke enorme moeilijkheden: de. vechters op de dijken tan Schouwen ére Duiveland worstelen, blijkt uit 'déze,: foto, die- een overzicht geeft 'van dé situatie bij Sirjansland, team de nood-'- dijk gisteren weliswaar werd gesloten, doch hel na enkele uren weer .begaf.Déj. werkers waren (Itoe kan het anders) ont moedigd. Maar na Pinksteren zullen zij vastberaden een nieuwe poging wagen. De dijk zal dicht Naar Het officiële Znidslavlsch'e pérs- bureau Tanjoeg, 'meldt, is in de nacht van' Maandag, op Dinsdag j.l. een vlieg- tuig van de Sowjet-luchtmacht 20 kilo-;. meter ten- Noorden" van Zagreb (Zuidsla- vlë)" verongelukt. Men neemt te Belgrado- aan, dat: het hier het Russische vliegtuig betreft, dat, reeds- twee dagen te Wenen werd ver- mist en waarnaar deSowjet-luchtmacht; ih Oostenrijk heeft gezocht. - 'S&Mr De - (inandële lasten, -<ïle voor ,:Wc&-: Duitsland uit-- de liquidatie van- de-twee-;--';.- dei'wereldoorlogontstaan, heeft /minis-"; terialdirektor dr .Wolf van het Westduit- Ise ministerie vare financiën tDonderdagj 'geraamd op ongeveer 160 milliard D.3I. De Britse voorlichtingsdienst te,Wash ington heeft :"Vrljdag verklaard, dat een onderzoek naar de beschuldigingen .van sensor McCarthy, dat Britse schepen sommunistisch- Chinese troepen zouden hebben vervoerd, geen bewijzen voor de ze klacht hebben opgeleverd. De aan tijgingen, zó wordt gezegd, zijn zo vaag en niet door bewijzen-gestaafd, dat men ér eigenlijk niet op kan antwoorden of haar kan .weerleggen. Niet een van de schepen, die bij dit troepenvervoer betrokken zou zijn. ge- weest.wordt bij name "genoemd en er is geen bèwijs aangevoerd, dat een der gelijk schip onder Britse vlag voer of onder Britse jurisdictie viel. aldus de Britse verklaring. De Britse voorlichtingsdienst bestrijdt ook dé cijfers welke een functionaris van -McCarhy's subcommissie. Robert Keney, onlangs 'heeft gegeven. Deze had gezegd, dat inde eerste. 3%. maand van dit riaar honderd verschillende Britse van hen hét leven .liet, Britse gemo toriseerde patrouilles doorkuisen thans de stad. De passagiers van twee Britse schepen, die te Port Said zijn aange komen, hebben geen toestemming ge kregen om aan land te gaan.' Uit Cairo ij VrijdagT per vliegtuig het eerste' contingent Britse qrouwen en kinderen, die met het oog op even tuele woelingen worden geëvacueerd, naar Londen vertrokken. Luitenant-kolonel Nasser zeide o.m. in zijn verklaring: „De jonaste ontwik keling in dc "strijd van Egypte voor zijn nationale zaak is, dat Groot-Brit- tannië heeft besloten een meedogen loze koude oorlog tegen ons te voeren, waarbij het poogt morele druk op ons uit te oefenen. Doch de Britten zullen deze strijd verliezen, daar onze zaak rechtvaardig is. Wij staan op ons recht, geloven er- in en zijn bereid het te verdedigen". „Geen Engelse zet en geen kunstgreep der Britten, hoe listig ook, zal voor de wereld het feit verdoeze len 'dat zich óp Egyptisch gebied een buitenlands leger bevindt, welks aan wezigheid een schending is van de Egyptische souvereiniteit en van onze vrijheid. Aan deze toestand moet een einde komen", aldus de hoofdpunten der verklaring van Naguibs rechter hand. luitenant-kolonel Nasser. Nikolai- M. Vasiliev. ministervan staats toezicht van'de Russische republiek, heeft gisteren verklaard, dat de Russische regering schuldige ambtenaren als Kyu- min, voormalig plaatsvervangend minis ter 'van staatsveiligheid der Sowjet-Unie Inmiddels gestraft heeft. Ryiimin en anderen zijn gearresteerd op de beschuldiging valse; aanklachten ingediend te hebben tegen een f groep Russische'artsen.-Deze" klachten leidden tot de arrestatie'van de betrokkenen. Vasilievmaakte de - straffen bekend in een verklaring aan de pers.* Hij deel de daarin echter niet méde, welke die, straffen waren. - Op de 'rivier 'de Bhalesjwari in Oóst- l'akistan. is Dinsdag j.l. een-bark met talrijke opvarenden vergaan, waardoor tenminste 30 personen óm het leven zijn gekomen. Het schip brak in tweeën na dat,-volgens onbevestigde berichten, de bemanplng het in hevige storm had ver laten. Talrijke passagiers, sommige berich ten spreken van 142 hoewel het schip slechts accomodatie had voor 80, zaten met het oog op de storm beneóendeks opgesloten! Voor zover bekend kondeij in totaal 34 opvarenden worden gered. schépen ;handel hadden gedreven met--, communistisch China.' Kennedy; heeft. zo wordt in de 'Britse verklaring gezegd, het aantal - schepen vérwart met het -aantal keren, dat Brit se schepen communistisch-Cbinesé :-ha- vens hebben aangedaan. De grote meer--/ derheid"'van de schepen, welkè hierbij uit Hongkong afkomstig waren; was bo- vendien in ballast aangekomen en haid voedselvoorraden en geneesmiddelen !i-; voor. de uitgebreide Chinese bevolking van Hongkong mee teruggebracht, al- dus wordt hieraan toegevoegd. Aan Francis Flanagan, de voornaamste,;: raadgever der onder leiding van „se nator' McCarthy staande subcommissie van de Amerikaanse senaat, die een'on-- derzoek heeft ingesteld naar de handel., tussen Oost en West. is Vrijdag-rideg vraag gesteld, of. dc subcommissie haar- beschuldigingen met bewijzen kan staé^Sf ven. Hij antwoordde: „Dit is inderdaadï;; zo" Naar aanleiding van de 'Britse -klach-::.;- ten over de vaagheid Oer voor-.,dé-2 be^;;;/ sehuldïgingen aangevoerde bewijzteu^fe! Flanagan: :;,Wij kunnen; niétSmeea^zeg-/j© een dan wij hebben ,gedaai£:-.OvéniKa^n.->^ gen van staatbelang-,maken,vdat wij.j:); hier 'niets aan kunnen' toevoegétiLV V,-.- Senator Mc Carthy. die. - ais gemeld,-;:-; in' het marineziekenhüis te -Washington'. is opgenomen voor een algeheel onder- zoek van .zijn lichamelijke .gesteldheltej! kon: zelf niet worden bereikt voor- com- .,- mentaar op dé verklaring van dé /Brit- se voorlichtingsdienst te .Washingon. Vandaag zal van het .vliegveld oii Oslo een Douglas DC 6B van de Sr-#- dinavian Airlines System vertrekken om via het Poolgebied. Groenland óïi Alaska naar Tokio te vVo<»en. Deze vlucht zal de eerste stap zijn voor een commerciële luchtlijn v:a het Poolgebied. De SAS verwacht, dat de riieuwe Noordelijke route 'op de duur een tjidsbesparing zal zijn van 20 uur per vlucht. - Naar te Washington vernomen wordt,- overweegt het Amerikaanse ministerie van defensie aan Frankrijk voor een beperkte tijd een vliegdëk- schip telenenvoorgebruik .inIndo- Chiria. (Van onze weerkundige medewerker) De vooruitzichten voor de Pinkster- dagen zijn niet ongunstig. Het warme weer houdt nog aan maar de kans ts grnotdat later onweersbuien enige, afkoeling zullen brengen.' Een meuwe hoeveelheid r. watmajj lucht drong van de omgeving run de A zore n via de Golf van Biskaje/tot.; Engeland door. Dé warme lucht, werd---: voarajgegaan door eén uitgebreid)? reaengebied, dat -VrijdagavondAdicht'Ê langs hel Westen van onx land naar de Noordzee trok. -A' Dc'jhoogste temperaturen'in Europa'- worden thans in. Duitsland .waarge-A nomeii, waar het kwik in de middag tot bijna 30 graden opliep. Inishetd Westen en Zuiden van Duitslavdi'feb-ï men plaatselijke onweersbuien 'voor. :3 In Frankrijk is. :hèt weeróverj het algemeen zonnig, mdaF-heij.j^fjjêmf^ schijnlijk; dat zich daar spoedig.iéeri'.i warme storing zal ontwikkelen, welke' zich'in'de .bovenlucht-'naar onze om-;1 geving zal uerplaateenj.teadrdor-tyty-;; dens de Pinksterdagen ookdmiinisHandM de kans op onweer töenèem£^j§&SS^.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1