Voor de keus K.L.M.-toestel stormde bij start op toeschouwers in Twee kinderen gedood Vijf jongens bij bet baden Tienduizenden trokken naar de vissershavens Dertig graden Kustvaarder „Toos" bij Noorse Westkust gekapseisd Mbd?,GEN DROEVIG EINDE VAN ZONNIGE PINKSTERDAG msmi Staolprijs omlaag in Nederland 113,9 Millioen PAUL REYNATJD AANGEZOCHT DOOR PRESIDENT AURIOL NEGENTIEN PERSONEN IN HET ZIEKENHUIS OPGENOMEN Advocaat vraagt opheldering VLAGGETJESDAG 1953: gebeurtenis Vrolijk schouwspel voor de kust Het 6ÖÓ0ste schip te Rotterdam DINSDAG 26 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2473 Weerbericht 1 lass# Het water lokte ook niet-zwemmers Vijf Nederlandse zeelieden verdronken 1 V - Beroep van echtpaar Rosenberg afgewezen V. KOSSEM'S Op de Schipholweg, by Nederlands nationale luchthaven, waar 's zomers duizenden mensen heen trekken om het komen en gaan van vliegtuigen te zien, is gisteren een vreselijk ongeluk gebeurd. Een 16-jarig meisje en een vier-jarige Ideuter, twee van de duizenden argeloze toeschouwers op deze zonnige tweede Pinksterdag, werden door een lijnvïiegtuig A'damParijs, dat door tot nog toe onbekende oorzaak na het verlaten van de betonnen starthaan geen hoogte kon krijgen, gegrepen en gedood en enkele tientallen "anderen min of meer ernstig gewond. De gehele dag hadden talloze mensen zich onafgebroken aan het einde van de in Oostelijke richting aangelegde startbaan verzameld. Met kortere of langere tussenpozen;zagen zij de opstijgende toestellen op zich aanrollen, de lucht in gaan en laag over hun hoofden de strak blauwe lucht tegemoet zweven. Het haar Parijs vertrekkende toestel kreeg echter tot stomme ont zetting van de vrij dichte menigte in het verlengde van de startbaan geen hoogte en nog vóór men in paniek uiteen kon rennen, was de grote machine door het ijzeren hek gebroken en door de heg rond het vliegveld gestormd. Met grote kracht kwam het toestel, een twee- motorige Convair, de „Pgulus Potter", midden in het .publiek terecht. Tientallen werden neergemaaid en vele anderen doken in panische schrik neer op de.weg. Het vliegtuig gleed door én brak in tweeën juist voordat het tot stilstand kwam. In de „Paulus Potter", waar men zich in een onder deel van een seconde op het ergste voorbereide, brak gelukkig geen paniek uit, dank zij het kranige optreden van twee stewardessen, die onmiddellijk na de noodlanding de passagiers het toestel uithielpen uit vrees voor brand, die echter niet uitbrak. 1 WÊBÈÈ Niet neergestort De eerste echt-zomerse dagen hebben weer hun tol geëist onder de talloze zwemmers, die de laat ste dagen in zee, kanaal en rivier en zwembad verkoeling zochten. Ongedeerd Vrijlating van De Jonge Zie verder pagina 4 De komende huurverhoging 't Blijft altijd een interessant schouwspel, een revue van de Scheveningse vissersvloot op de Noordzee In de mast geklom men jeugd, aan boord van de Sch. 233, drager van de bedrijf- schapswimpel, zwaait naar de andere paraderende schepen. Vier geredden Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (S. 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1850—19.30 u«r Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Advertentie-afd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUNÏNG en Mr. K, VAN. HOUTEN Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. OVERWEGEND DROOG. Licht tot half beivolkt. Overwegend droog tveer. Matige, tijdelijk vr(j krachtige wind tussen Noord en West, Gematigde temperaturen. o O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRDINP SLOT is het een belangrijke Dan worden in de Nederlandse ge meenten' uitgezonderd een aantal plaatsen in de rampgebieden de nieuwe gemeenteraden gekozen. Opnieuw staat ons volk dus voor de keus. Bij de verkiezingen van morgen gaat het in de eerste plaats om 'de vraag in welke richting het gemeen tebeleid in de eerstvolgende vijf ja ren zal worden' gevoerd. Zal het socialiserende rode streven met name in de grote en middel grote gemeenten nog meer invloed krijgen, óf zal de burgerij zich uit spreken voor een politiek, welke op principiële gronden uitgaat van de be hartiging van het algemeen belang op zulk een wijze, dat de Overheid, waar zulks noodzakelijk is, regelend, stimu lerend en steunend optreedt, doch daarnaast de in de bevolking levende krachten de gelegenheid laat zich ontplooien? Het gaat in de gemeentepolitiek zeer zéker in .vele gevallen over zakelijke aangelegenheden. Over stadsuitbrei ding, havenaanleg, en straatverbete ring, over een vliegveld bij Ypenburg, of in de polder Schieveen. Maar daarnaast ook over vele za ken, waarbij principiële overwegingen een rol spelen. Dat is niet slechts het geval bij onderwijskwesties, doch eveneens als het gaat om de houding van de Overheid ten opzichte van het culturele leven in de meest uitgebrei de. zin van het woord. Ook als het gaat om de wijze, waarop de woning bouw moet worden bevorderd, kunnen principiële overwegingen van beteke nis zijn, - TIE keus, waarvoor de burgerij der gemeenten morgen staat, is dan' ook een principiële keus. De socialis ten hebben daarop in hun verkiezings- lectüur terecht gewezen. De beginse len die gelden voor de algemene lands- politiek, hebbén ook betekenis voor dë gemeentepolitiek. Ook daar gaat het ten diepste om de erkenning en handhaving van Gods wetten voorhét publieke leven, om de; beginselen van het Evangelie van-Jezus .Christus, van waaruit al leen een maatschappij kan worden op gebouwd, waarin sociale gerechtigheid voor elke bevolkingsgroep te vinden is; Het zijn die beginselen van het E- vangelie, die de beste grondslag vor men voor; allerlei arbeid, welke in de gemeenten moet worden verricht: voor hét werk onder de „massa-jeug.d" 'én voor het- zo belangrijke opheffings- werk. Het zijn die beginselen, die de, verantwoordelijkheid van iedèr mens ook op politiek gebied het meest on verbiddelijk in het licht stellen.'" T N het 'algemeen zouden we dus A willen zeggen, 'dat onze gemeen ten het meest gebaat zijn met een goede Christelijke gemeentepolitiek. Dat- is- een politiek, die zuinigheid paart aan activiteit en waarbij de Cliristelijke waarden in oos staat- kuiBiig bestel veilig - zijn: Zulk een politiek waakt ook tegen het onderdrukken van minderheden. Zij kent het verschil tussen wat de plicht is van de mens als persoon er. de plicht van de Overheid, welk ver schil de Staatkundig Gereformeer den, blijkens hun verkiezingslectuur, niet erkennen. Met nadruk waarschuwen wij oo-k tegen de' versplintering, die in ver scheidene gemeenten in de Protes tants-Christelijke kring door het op treden van het Gereformeerd Poli tiek Verbond en de Christelijke Volks partij is waar te nemen. Die leidt alleen maar tot afbraak van de politieke positie van het Protestants- Christelijke volksdeel. Daartegenover bevelen wij de can- didaten van de Anti-Revolutionaire Partij van harte aan. Maar wy voegen er aan toe, dat de .samenwerking, die in een aantal ge meenten op gelukkige wijze is tot stand gebracht, tussen Christelijk- Historische en Anti-Revolutionairen 'ons het liefst is. Wij achten die samenwerking in de raden en bij dé raadsverkiezingen van Het grootstebelang en hevelen dan ook de gecombineerde lijsten van A.R.. en C.H., waar die bestaan, van harte aan. In het kader van de voorschriften van de Kolen- en Staal Gemeenschap heeft ook de Nederlandse staalindustrie thans haar prijslijsten vastgesteld. Hoewel geen nauwkeurige vergelijking valt te maken, kan toch wel geconcludeerd worden dat de basisprijs voor dunne platen met ca 30 per ton wordt verlaagd. De prijs voor dikke platen wordt ca 60, per ton lager. Door het verdwijnen van het stelsel van dubbele prijzen in het buitenland wordt het voordeel voor de Nederlandse afne mers ten gevolge van de KSG nog groter. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het verzoek om herziening van het proces tegen het echtpaar Rosenberg van de hand gewezen. Het echtpaar was tot de electrische stoel veroordeeld op grond van atoomspionnage. Het kan zijn leven nog redden door aan de autori teiten spiormagegeheimen mede te delen, voor zover het nog in het bezit van der gelijke geheimen is. De president heeft het verzoek om clementie in Februari verworpen. Advertentie f.1.40 en f.1.— De stand van het Rampenfonds ,is met een millioen gulden vooruitge gaan en bedraagt thans 113.9 millioen gulden. De Franse kabinetscrisis is nog niet opgelost, André Diethelm, de leidér der Gaullisten in de Nationale Ver gadering, en Guy IVÏoilet, de leider der socialisten, hebben verzoeken van pre sident Aurioi, om een nieuwe regering te vormen, afgewezen. De president heeft zich vandaag tot de 75-jarige ex- premier Paul Reynaud gewend, die tot de gematigde, conservatieven be- Lange tjjd na. het ongeluk heeft men in het ongewisse verkeerd over het aan tal gewonden. Wfld en zijd hadden de toeschouwers iich verspreid en kropen uit angst weg, hoewel velen van hen ge. wond waren. De twee verongelukten, het 16-jarige meisje Annie Holshuysen uit de Jacob van Arteveldstraafc 20 te Amsterdam, en een 4 jaar oud meisje, van wie de naam nog niet bekend is, konden spoedig weg gebracht worden, doch eerst gisteravond Iaat waren belde slachtoffers geïdentifi ceerd: Geen van beiden droeg enig ken teken bjj zich. smm hoort. Reynaud heeft medegedeeld de opdracht te aanvaarden en Woensdag de Nationale Vergadering te vragen zijn benoeming te bekrachtigen. Mollet deelde de president mede, dat het merendeel der leden van de Natio nale Vergadering niet bereid was het socialistische program te onderschrij- - ven, dat voorziet in salarisverhoging, een. prijsstop,. belastinghervorming, een wapenstilstand in Indochina en een bijeenkomst van de Grote Vier." - De arbeidsvrede schijnt terug te keren. Alle Franse vakbonden yan spoorwegarbeiders, met uitzondering van die welke zijn aangesloten by het Algemene Verhond van Vakverenigin gen CGT)dat onder communistische leiding-staat, hebben besloten hét aan bod van de minister van Vervoer tot loonsverhoging en een uitkering in- eens, te aanvaarden. Voorwaarde is, dat de aangekondigde staking morgen. Woensdag, niet zal doorgaan. DeCGT?? heeft besloten de algemene staking van 24 uur fe. handhaven. Van de zijde van de K.L.M. deelde men ons mede, dat niet gezegd kan worden, dat het vliegtuig is neergestort. De piloot een' van. de Britse gezagvoer ders die in dienst van de ICL.M. is heeft bewust gepoogd een landing te ma ken. In de gegeven, omstandigheden kon dat echter geen normale landing zijn. Het toestel is totaal verloren. Kort voor de staart is de machine doorgebroken en ongeveer in het midden van de romp liep het vliegtuig een grote scheur op. De vleugels en de motoren zijn geheel afge rukt. - Dat de hulp zo buitengewoon snél ter plaatse was, is te danken aan de mannen van de kleine auto, die voortdurend op de luchthaven Schiphol rijdt en die per walkie-talkie alle hulpdiensten recht streeks'kan waarschuwen. Een van de passagiers, ir. L. C. Kerck- hoven geheel ongedeerd informeerde terstond, hoe hij zo snel mogelijk naar Jn een stille zijarm van de rivier de Waas onder Lithoijen, is Maandagmid dag tijdens het baden de 16-jarige Mar tin van den Oever, Arendstraat 61 te Oss, verdronken. De'Maas is" op deze plaats door baggerwerkzaamheden op vele plaatsen verraderlijk diep. In de loop van gistermiddag hebben i-wee spelende jongelui in het natuur bad Velserend in Santpoort het stoffe lijk overschot van een naar schatting 20 jaar oude bader, die in het diepe bassin was verdronken, opgedoken. De identiteit van de jongeman is nog niet vastgesteld. Zondagmiddag was de 20-jarige J. Klink uit de Zweedsestraat te Rotter dam met zijn broer gaan „zwemmen" in de Tweede Insteekhaven in de Spaanse Poldér. De jongeman, die evenals zijn broer, de zwemkunst niet machtig was, verdween plotseling in de diepte en ver dronk. De politie heeft naar het slacht offer gezocht, maar nog niets gevonden. Eveneens op tweede Pinksterdag zijn te Utrecht twee jongens bij het zwem men in een kanaal verdronken. De twaalfjarige J. M. uit de Bloemstraat verdronk toen hij zich in het Merwede- kanaal met een gevulde autoband trachtte drijvende te -houden. In het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Pegüs-centrale. verdronk- de vijftien jarige J. W. P. uit de Laan van Nieuw- Gumea. Twee andere verdrinkingsgevallen de den zich voor in Rotterdam en bij Loe nen. De drie maanden oude baby Antonia Huuskes viel Zaterdagmiddag te Rot terdam uit haar kinderwagen en ver dronk. Het kindje lag in de wagen, die stond geschoord aan boord van het bij de Steenplaat liggende sleepschip „Ma donna". De" schipper bracht zijn vrouw naar de wal en toen hij terugkwam, in een gangboord, was het meisje .verdwe nen. Men néémt aan;- dat de kinderwagen door het bewegen van het schip is gaan rijden. Door'de val van de wagen is de baby vermoedelijk te water geraakt. De politie heeft gedregd, doch tot nu toe zonder resultaat. Vrijdagmiddag, drie dagen voor zijn zesde verjaardag, ïs het zoontje van de familie V. te Oud-Over bij Loenen in de Vecht verdronken. Het jongentje was het laatst gezien op de befonwerf van zijn vader en toen deze het kind om streeks kwart voor vijf vermiste, begon de politie met het afdreggen van de Vecht. Honderden zochten inmiddels de omgeving af. Na fwee uur werd het ver moeden bewaarheid toen het lichaam van de jongen door een' groep burgers uit de Vecht werd opgehaald. Parijs kon reizen. Hij is dan ook betrek kelijk kort daarop met het eerstvolgende vliegtuig naar Parijs gevlogen. Aanvankelijk kon geen zekerheid wor den verkregen omtrent een mogelijk der de slachtoffer, nl. een kleine jongen, die op de Schipholweg door het aanstormende vliegtuig zou zijn gegrepen. Tot degenen die zeer snel aanwezig waren op de plaats van het ongeluk, dat naar aller mening overigens een veel ernstiger karakter had kunnen' hébben, behoorden burgemeesterd'Ailly en dr. A. Plesman. De gewonden, die behoren tot de bemanning en passagiers van het vlieg tuig, zijn: Derde piloot W. Groenink, 24 jr, zwa re hersenschudding, en boordmecani- cien G. J. Poelakker uit Uithoorn. Ne derlandse passagiers mej. dr. V- M. de Bruin, ernstig gewond; J. van Stirum, licht gewond: M. van der Wal licht ge wond. Buitenlandse passagiers: M, Ibrahim, Irak, ernstig gewond: A. Hamani, Irak, licht gewond; E. E. Lewes, U.S.A., licht gewond: G. IV. Murphy', U.S.A., licht gewond; F, Han- noch, U.S.A., licht gewond; mevr. O. Hannoch, U.S.A., licht gewond; G.Aawa- dalle Egypte, licht gewond; C. Hakim, nationaliteit onbkend, licht- gewond, en I'. Dunn, U.S.A., ernstig gwond. In het Wilhelminagasthüïs zijn vijf toeschouwers met verwondingen opge nomen, die op de Schipholweg dóór het vliegtuig werden gegrepen. Het zijn de heer J. Meerten, Salpeterstraat, Amster dam, met onderbeenfractuur; ,een jon gen, genaamd Kemper, zeer zwaar ge wond, en drie leden van de familie Huvs uit Amsterdam: man methoofdwond, vrouw met shock en kind met onder- béenfractuur. De-al of niet geheel ongedeerde overi ge passagiers, die niet behoefden te wor den opgnomen, zijn: M. Elion, Neder land, -A. Lammërs, Nederland, en drie personen, die volgens het A.N.P. F. Lammers (Nederland) heten; A. Ludel. Nederland: ir. C. L. Kerckhoven, Neder land; A. Keu Iers, Nederland; mej; C. Mi- chaud. Frankrijk; mej. F. Duclaux, Frankrijk;de heeren mevrouw Olin, Finland; C. Hornek, Egypte, D. O'Sulli- van, Ierland; J. Cortner, U.S;A.; W. Le vin, U.SA.'. De Westduitse' advocaat, dr. Wehage, die de destijds uit de gevangenis van Breda ontsnapte oorlogsmisdadiger Ja cob de Jonge heeft verdedigd, heeft Zaterdag de premier van Neder-Saksen verzocht 'te laten nagaan welke Neder- Saksische ambtenaren betrokken zijn geweest by de uitwijzing van-De Jonge. Dr. Wehage zegt in zijn schrijven aan de eerste minister van Neder-Saksen verder, dat het aan de Bondsregering is om uit te maken, welke stappen zij wil doen ten einde ten minste voor de toekomst te verzekeren, dat uitspraken van Duitse rechtbanken geëerbiedigd zullen worden. Dr. Wehage beklaagt zich er ook over, dat hij er niet van in kennis wasgesteld, dat de Britten in deze kwestie .waren ingeschakeld. Dat Vlaggetjesdag 1953 het traditionele gebeuren dat aan het uitvaren van deharingvloot voorafgaattot zo'n feestelijke gebeurtenis is uitgegroeid was te danken-aan de zomerse zon, die Zaterdag alle gepavoiseerde schepen in de haven van VlaardirigenScheveningen en IJmuiden nog meer relief gaf dan andere jaren.' In V laar ding en werd de feestvreugde verhoogd door de Internationale Haringrit, die vele vreemdelingen naar deze Haringstad bracht, waar zij de kans kregen dit feest van vlaggen en in hun beste „jasje" geklede schepen eens van dichtbij rr.ee te maken. Druk was'het niet minder in Scheveningen, waar ten besluite van Vlag getjesdag een fraai vuurwerk werd "afgestoken en in IJmuiden namen meer dan 25 verenigingen deel aan de optocht die als motief had „De haring van bron tot bord" ofwel „Uit de zee, op de tafel". Veie duizenden stonden aan de Konin gin Wilhelminahaven te Vlaardirigen cm 4 uur de komst van „Sursum Corda" te verbeiden want toen dit muziekcorps was gearriveerd, kon de pret pas goed beginnen. in een korte toespraak wees burge meester mr. J. Heusdens op het zinvolle van deze aié in net grijze ver reden is ontstaan. Verheuga v. a, ue burgemeester over het feit 'aat er'dit keer ook een ander evenement aan verbonden - is, 'nl. de Ha ringrit, dié Zaterdag voor de zesde maal verrenen is. Hij betreurde het, dat de rit dit keer niet die omvang had als vorige jaren „Vervolgens wacht mij nog een aan gename laak", aldus burgemeester Heus- oens. Schipper L. Poot en zijn beman ning zorgden er het vorige sezcen m. voorde beste verzorgde haring binnen le brengen. Een feit aat beloond wordt met eén wimpel, die VL 172 nu mag voeren. Burgemeester Heusdens hoopte dat deze wimpel alle vissers zal inspireren op op faire wijze te wedijveren om het bezit daarvan. Want aan uw vakbe kwaamheid is tenslotte de roem en faam van dit zeebanket te danken. Voor de nieuwe teelt wenste hij alle vissers „de zegen en gezondheid" toe, de aloude bede, die jaar in.jaar uit over do haven geklonken heeft, wanneer een schip Viaardingen verliet om op zee zijn geïuk te gaan beproeven. 'Terwijl Sursum het bekende „O schit terende kleuren" speelde hees de bur gemeester de wimpel. Er was nog een wimpel en wel voor dat schip, dat de beste opbrengst in het bekende busje voor het werk van het Hospitaalschip de Hoop, heelt gehad. Ds. H. J. Heida reikte deze'Wimpel na mens het bestuur van het Hospitaal kerk schip uit aan schipper G. Woensdregt van VL 40. Ondanks het aardige spelevaren voor de Scheveningse kust, waaraan onge veer vierduizend landrotten deelnamen, ondanks de helle vreugd van schepen, vlaggen, zon en water, was reeds bij de vlootrevue de - spanning van de komende race merkbaar. Drie tot vier uur lang hebben de vaar klare schepen op zee gezeten en menige schipper heeft in die tussentijd, z» even speeisweg, zijn „kar", dat is dr motor, geprobeerd. Hoewel de motoilcggers -n snelheid niet zijn opgewassen tegen red dingboten als de Arthur, de President Jan Leis en een strand-motorredding- boot, bleek toch, dat sommige loggers snelheden konden halen, die men er niet achter zou zoeken. Er. is weer veel gebouwd, vernieuwd en verbeterd aan tal van motoren. De gepavoiseerde loggers lagen beide Pink sterdagen rustig gemeerd. De vissers en hun families, doch. ook duizenden en duizenden Hagenaars en andere „vreem delingen" reden of slenterdenlangs de wallekant om van het vrolijke schouw spel van een vlaggende vloot onder een zonnige hemel te genieten. Het bonte feest van de eerste der drie Pinkster-vlaggetjesdagen werd besloten met een prima vuurwerk. Voordat dit begon, lokten drumbands, pijper- en harmoniecorpsen enige tienduizenden naar het door maanlicht overgoten strand? In de Kurzaal trok de Mariniers- kapel ondertussen veel publiek. En juist, toen de eerste vuurpijlen de lucht in gingen,, eindigden ook. de redersdiners, waaraan vele vooraanstaanden in den lande deelnamen. Het vuurwerk was groots opgezet. Na tuurlijk was er een vuurspattend man netje, dat schokschouderend een haring trachtte te verschalken. De wetsontwerpen, die betrekking hebben op de aanstaande huurverhoging en de daarmee verhand houdende be lastingmaatregelen, hebben de betrokken departementen verlaten? (Van onze weerkundige medewerker)- Beide Pinksterdagen zijn"in"' grote' delen van Europa ongewoon' .tuarm- geweest. -?'?;>-' In Frankrijk heerste -een tropische hitte: v In ons Itcza' rsteeg het kwikyi op'i': Tweede v Pinksterdag plaatselijk' tot dertig gföden- Minder fraai was het weer.iniDuits- land, waar,.tijdens de Pinkster koudere j. lucht uit Scandinavië naar het: Zuiden:," doordrong. Deze koude luchtstroom, waarin: boven Noorwegen sneeiïw~ buien voorkwamen, scheerde rakelings langs onze Oostgrens. Alleen in het Noorden van hét land?? trok de luchti-Mdanddgochièhd^Uofièr' tijd v dicht - met een £imghangefl^..;töpl- kendek. - Ookin Engeland, drong- koelere?; lucht van de Oceaan door; hetgeénop taï van plaatsen met onweer gepaard: ging. Het* koelere weer breidt zichXang-fii zaam naar het Oosten uit en .bereikt' vandaag ons land. Hét binnenstromen! van de Oceaanlucht zal op- sommige i plaatsen aanleiding, géven tot- onweerlij In hét Oostelijke gedeelte van KetA: land evenwel zal de warmte zich eeii -' groot deel van de dag nog künnèhi: handhaven. - Vier dagen vroeger dan verleden''jaar?: heeft Rotterdam thans zijn öOOOste scKip?? uit"zée komende binnengekregen. :r( Was het in 1952 het Nederlandse kust-- vaartuig „Olwe", nu was het een Engels stoomschip van 7241 brt. de „Ettdove:;,- van de Maritieme Shipping and Trading?! Co Ltd te Londen; met een lading soya-.; bonen gekomen van Takubar. 8'?-;???;? j De „Indore" ligt thans in de Maasha- 1 ven te lossen. - Gistermorgen zijn vijf Nederlandse zeelieden verdronken doordat het .487 toh" metende kustvaartuig - „Toos" uit Rotterdam bij de vuurtoren van Grip aan de Noorse Westkust kapseisde tengevolge van de zware rukwinden. .-8-?:' Het schip verliet Zaterdag met een lading cellulose de haven van TrondheimV Vier zeemijlen buiten de vuurtoren van het eiland Grip aan de Noorse Westkust ging de loods van boord. Enige minuten nadien zag de bemanning van de loodsboot het schip draaien en kapseizen. Zes van de negen leden van de bemanning konden' door de ijlings te hhulp snellende loodsboot worden opgepikt Twee hunner waren? echter reeds dood, zodat slechts vier overlevenden in het ziekenhuis te Kristiansund; konden worden opgenomen. Zij zijn buiten gevaar, De eigenaar vap het schip is de heer Th. Groeneboom te Den Haag, en de cargadoors W. H. James en Co's Scheep- vaart en Handelmaatschappij te Rotter dam. 1 Gezagvoerder van het schip was kapi tein B. Houwen. - -?■' Bij de ramp kwamen om het leven Hermanus Bol uit Katwijk aan Zee, eerste machinist oud 43 jaar. gehuwd en drie kinderen. Bernard Houwen, kapitein,? af komstig uit Penzance (Eng.), oud 39 jaar?' gehuwd, geen kinderen. Job, Knoester? matroos, Scheveningen, 21 jaar, onge huwd. E. B. W. Uden. Rotterdam, tweede machinist, 21 jaar, ongehuwd en de ma troos onder de gage Albert Velema uit Stedum, oud 19 jaar. In het ziekenhuis van Kristiansund zijn opgenomen de stuurman H. R. Houwen uit Woudbloem, broer van de omgekomen kapitein, de kok P. Drenth uit Finster- wolde, de matroos P. Akkerman uit Gro ningen en de lichtmatroos G.. J. Snéyden- uit Den Haag. De stoffelijke resten van kapitein B. Houwen, die met een .Engelse vróuw- gé? - trouwd was, die te Penzance (Cornwall) woont en van de tweede machinist E. van Uden uit Rotterdam, zijn door een loods boot aan boord genomen, 'j?? Het lijkt niet onmogelyfe,. aldus de op vatting van Noorse deskundigen, dat de vry straffe, wellicht draaiende wind-greep °P tS deklast heeft gekregen, waardoor de „Toos" gekapseisd is. Het schip is gisteren-mét de kiel 'naar boven de haven van Kristiansund binnen? gebracht door de JDrauger". Woensdag of Donderdag zal .een ber gingsvaartuig proberen hetvaartuig -de keren.-'?-- few?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1