Huurverhoging en onderhoud Sowjets beschuldigen Washington: spionnen neer en GEVANGEN GENOMEN EN TERECHTGESTELD Autobus tweemaal achtereen door eleetrische trein gegrepen Broodgebrek in O.-Duitsland Westen en India steunen5 nieuw Korea-voorstel i Koningin Elizabeth in eën warreling van plichten Ypenbui'g wordt voor militair gebruik geschikt gemaakt r Chauffeur behield tegenwoordigheid van geest Bejaard echtpaar gestikt Stand Rampenfonds f 114.2 millioen Rhee verzet zich met hand en tand Plannen voor een derde Rode Kruis I ziekenhuis in ons land Kustvaarder „Toos" aan de grond gezet Officiële gebeurtenissen aan de lopende band VAN EIND MEI TOT EIND JUNI KENT ZIJ RUST NOCH DUUR Loggers voerden haring aan, terwijl vloot nog op weg was naar visgronden WOENSDAG 27 MEI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2474 Weerbericht Duitse journalisten naar Nederland WL V. S. wij zen Ro emeense diplomaat de deur Bende op Borneo doodde achttien personen Wantrouwen j egens Kremlin stijgt Z.-Europees commando voor Fechteler Standbeeld van Dunant Ned. industrie néémt deel aan atoomonde Burgerverkeer blijft gehandhaafd Opschudding te ScheYeningén Eerste (bonafide) vangst V Gasslang gescheurd Alleen handel het doel? Birma verdeelt gronden naar Russisch voorbeeld 1 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 20215 O. 1» Postbus -1112 Postgiro No. 424519 Klachtendlenst abonnementen 18.30—19.30 war Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1Postgiro 4248OT ,-dactie: Tel.- 111892 Advertentie-afd.; TeL 114403 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.18 i>er maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond. AANHOUDEND KOEL.' V Veranderlyke bewolking met plaatselijk enkele; buien. Matige, tijdelijk krachtige Westelijke tot Noordwes telijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Directie: C. A. REUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT DE noodzaak van huurverhoging vormt in ons land, voorzover het woningen van vóór 1940 betreft, ge lukkig geen punt van discussie meer. Men kan nog van mening verschillen over de omvang der verhoging, maar dat het niet langer gerechtvaardigd is het bestaande lage huurpeil te hand haven, is nu wel een communis opinio. Men kan zich daarvoor beroepen op argumenten van velerlei aard. Men kan de nadruk leggen op rechtvaardig- heidsoverwegingen jegens de huis eigenaren. Men kan redeneren vanuit de ontstane ongerechtvaardigde ver houdingen tussen de huurders van goedkope vóór-oorlogse en veel duur dere .na-oorlogse woningen. Men kan wijzen op de ondoeltreffende ver deling van woonruimte, die het recht streeks gevolg is van het grote huur- verschil tussen oude en nieuwe woningen. Elk van deze argumenten heeft zijn eigen betekenis. Wij willen in dit ar tikel echter stilstaan bij een ander ge zichtspunt en wel dit, dat de tot dus verre gevoerde huurpolitiek tot grote schade voor hét behoud van een goed onderhouden woningvoorraad is. Wat toch is de zaak? De 'huren der vóor-oorlogse' wonin gen zijn. ver, zeer ver achtergebleven hü de sterk gestegen onderhoudskos ten. De huiseigenaren zijn daardoor niet .meer in staat uit de huuront- vangsten het noodzakelijk onderhoud te financieren. Er ontstaat dus be grijpelijkerwijs bij hen de neiging de lasten van het onderhoud; af te wen telen op de. huurders. Deze huurders echter zijn voor een overwegend deel loon- en salaristrek- kenden. De lonen en salarissen zijn op de onzichtbare, maar niettemin zeer reële, huurverhoging niet afgestemd In het prijsindexcijfer van het gezins- verbruik. waarop het algemeen loon- en salarispeil is gebaseerd, is nog steeds alleen maar opgenomen een post huren, die 115 van. de huren van 1940 bedraagt. Ook het inkomen der'huurders is er derhalve niet-op berekend de onderhoudskosten- te dragen. Dit alles leidt er toe; dat het onder houd 'van de woningen achterwege blijftHiermee is niemand gediend; integendeel iedereen geschaad. De kwaliteit van de nationale wo ningvoorraad vermindert zienderogen; •tot schade van huiseigenaren en 'huurders, beiden. Er ontstaat werk loosheid onder die groep bouwarbei ders, wélke normaal''bij 'het onder- houdswerk' b'éttokkenifczouVs^g.-zAIal1 "vin kléine middenstandsbedriiven, die dit werk- gewoonlijk uitvoerden, heb ben dag 'in dag-uit te kampen - met gróte'moeilijkheden. - - - Eenverhoging -Van de huren,, die 'Het de eigenaren .weer mogelijk maakt hét nodige onderhoud aan hun eigen dommen:. te laten- verrichten, -is ydan wel zeer, urgent. Urgent vooral met het oog op,wat men noemt „de kleine man"., f. 'Intussen-is het goed zich'.te reali seren; dat het verhogen van de huren alleen nog maar de mogelijkheid opent; dat de huiseigenaren in meer dere of mindere mate het onderhoud weer ivoor him rekening laten ver richten. - 'Een belangrijke vraag blijft of ook de verwachting mag worden gekoes terd, dat het openen van deze moge lijkheid automatisch zal leiden tot het effectueren daarvan. Zou de'huurver hoging er de huiseigenaren niet toe brengen het noodzakelijke onderhoud te laten verrichten, dan zou, voor wat dit 'betreft; de huurverhoging een slag in de lucht zijn. Naar onze 'mening hu mag niet verwacht worden, dat'het hierboven als wenselijk beschreven effect zich ■oyer de gehele lijn zal voordoen. Er zal stellig een belangrijk aantal huis eigenaren zijn, dat de geboden moge lijkheid met graagte zal aangrijpen en alles zal doen wat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden. Het is' ten slotte niet in de laatste plaats ook hun eigen belang. Hóe groot deze groep zal blijven; zal-wel weer afhan gen van de mate, waarin de buren verhoogd worden. Er moet echter stellig ook mee ge rekend worden, dat een ander aantal huiseigenaren er eigener beweging niet zo gemakkelijk toe komt het on derhoud weer ter hand te nemen. De machtssituatie' vormt geen stimulans. Er heerst immers nog steeds een grote wpnjngnood,waardoor de huurder moeilijk kan gaan' verhuizen, indien hij in dit opzicht geen, satisfactie kan verkrijgen.- Waar zou hü heen moe- ten? - 'jWü achten het daarom noodzake lijkdat de huurverhoging gepaard gaat met een waarborg voor de huur ders, dat het gehuurde op redelijke wijze onderhouden wordt. f;Op de vraag, waarin zulk een waar borg moet worden* gezocht, komen wij graag in een volgend artikel terug. Op uitnodiging-van de coördinatie. commissie voor culturele betrekkingen met Duitsland te 's-Gravenhage zal een aantal Duitse journalisten van 29 Mei tot 2 Juni 1953 een bezoek aan Neder land brengen. .De genodigden zijn in de hondshoofd- stad Bonn gevestigde correspondenten van vooraanstaande Duitse bladen. Het doei van' het bezoek is hen in de gele genheid te stellen, een persoonlijke in druk te verkrijgen van de na-oorlogse ontwikkeling in Nederland. Enige par lementsleden hebben zich bereid ver klaard.. de correspondenten in een vraag gesprek de politieke ontwikkeling van Nederland te verduidelijken. De bezoekers zullen worden ontvangen door de minister van buitenlandse za ken, de Duitse ambassadeur en de bur gemeester van Den Haag. Excursies naar Schiphol. Amsterdam en Rotter dam staan op het programma. De Russen hebben vandaag meegedeeld, dat zü vier spionnen, die door de inlichtingendienst van het Amerikaanse leger met parachutes boven de Oekraine waren neergelaten, gevangen genomen en doodgeschoten hebben. Radio Móskou betoogde, dat de vier mannen, die allen Russische namen, droegen, in een „spionnagenest" van het Amerikaanse leger in West-Duitsland waren opgeleid. N£§vr'"- Zij zouden in de nacht met een viermotorig Amerikaans'; vliegtuig, ont daan van alle kentekenen, van Athene naar de Oekraine zijn gebracht. In een speciaal communiqué van het Russische ministerie van Binnen landse Zaken, dat door de radio werd omgeroepen, werd gezegd, dat de vier in de nacht van 25 April boven de Oekraine waxen neergelaten. De vluoht was volgens het communi qué op fouw gezet door een majoor van de Amerikaanse inlichtingendienst Harold Irving Fidler, die in 1951 driemaal als koerier van het Amerikaanse departe ment van Buitenlandse Zaken in de Sowjet-Unie is geweest. In de uitzending werd gezegd, da- een (Van onze correspondent) Op de onbewaakte overweg op de Waalbanddijk' te Waardenburg bij Zalt- bomméljs een autobus van defirma Ballegooyen uit Haaften (Betuwe), die de diensf-Tiel—Zaltbommel onderhoudt, door een eleetrische trein gegrepen en op-de andere baan geworpen en daar opnieuw door een trein, thans uit tegenovergestelde, richting, gegrepen en rwaar: beschadigd langs de spoorbaan geworpen. Dé chauffeur en de vUf inzittenden bleven vrijwel ongedeerd. De autobus reed "óp de Waalbanddiji: richting Waardenburg achter een .grote trailer, geladen met stenen. De chauf feur van de bus zag geen kans de trai ler op'de smalie dqk te passeren. Hij bleefderhalve achter de auto rijden. Té Neerrijnen, ongeveer een kilome ter voor de'in'de Waalbanddijk gele gen onbewaakte, van flikkerlichten en belsignaal voorziene overweg, stopte dé autobus en stapte er een meisje uit, dat aéhter. in de bus gezéten had. En kele ogenblikken later was de bus aan de achterzijde een grote ruïne. Net voor de overweg gaf.de trailerchauffeur de autobus gelegenheid om te passeren. De chauffeur reed de overweg op, maar zag toen tot zün grote schrik een trem uit Geldermalsen naderen. Hij had nog de tegenwoordigheid van geest om het stuur om te gooien, doch kon* niet ver hinderen, dat de trein de auto-bus greep. De bus werd op het andere spoor ge slingerd. Chauffeur A. Donker, di- reeds een 20 jaar achter het stuur z- sprong uit de bus en riep de mense; toe uit de bus te komen omdat uit di richting Den Bosch een eleetrische trein naderde. IJIings kropen de in do bus liggende passagiers overeind en sprongen uit de bus. Precies op tijd. want even later werd de bus door de trein gegrepen en langs de spoordijk geslingerd. Ds. Zij-lker uit Waardenbui g verbond de licht gewonden. van de opleidingsscholen voor. spionnen in West-Duitsland, in Kaufbeuren, onder leiding stcrad van majoor Ronald Otto Bollenbach, ..geïdentificeerd als de plaats vervangende Amerikaanse marine- en luchtvaartattaché in Moskou- gedurende de jaren 1946 en 1947. De namen van de gevangen genomen en geëxecuteerde „agenten" werden ais volgt opgegeven: Alexander Wasiliwitsj Lakhno. Elexander Nikolaewitsj Makof. Sergei Iozisimowitsj Gorbunof en Dmitri Nikolaewitsj Remig. Radio Moskou zei, dat hun missie in de Oekraine ten doel had diversionistische, terroristische en spionnage-activiteit te piegen en dat zij instructie hadden tot Kiev en Odessa door te dringen. Volgens het communiqué had men be halve de vier spionnen ook wapens la ten vallen, alsmede vergiften, vier korte- golfzenders, radiobakens om een vliegtuig naar een doel te leiden, grote sommen Russisoh. en buitenlands geld eh pamflet ten van anti-Russische' inhoud; garine. Men' rekent ér-met óp. datiVde. brbodschaarstè voor de nieuwe oogst op geheven zal worden, aldus DPA. (Van onze correspondent) Te Driebergen it een bejaard echt paar door gas*orstikking om het leven gekomen. Toen gistermorgen omstreeks 9 uur een ingezetene van Driebergen, die zijn auto bij de garage Van Setten aan de Traay kwam stallen zich bij de woning van de familie Van S. vervoegde, bleek deze nog gesloten te zijn. Toen hij na herhaaldelijk bellen geen gehoor kreeg forceerde hij de deur. Hij Irof het bejaarde echtpaar Van S levenloos in bed aan. Beiden bleken door gaxver- siikking om hel leven le zijn gekomen. In de keuken was de slang van het gaskomfoor ingescheurd en hoewel de ramen van de slaapkamer open stonden is het gas toch in de kamer blijven han gen. De Verenigde Staten hebben de Roe meense eerste gezantschapssecretaris, Ghristache Zambeti, opdracht gegeven het land „onmiddellijk te.verlaten". Zam beti wordt er van beschuldigd pogingen te hebben gedaan om een genaturaliseerd staatsburger van Roemeense afkomst, V. C. Georgescu; te chanteren.- De algemene voedselschaarste'in Oost- Duitsland laat zich de laatste 'tien dagen ook bij de broodvoorziening gevóelen, zo" verneemt DPA in' Helmstedt.%to: vele 'steden-van de districten Gera,. Erfurt, Chemnitz, Rostok ew-Kotthus .moét- mén Een gewapende bende,- bestaande uit ini^de^iij is.taah-r.vcówij^pqdit^ala^xee^ NArjapura, I^Zpldx maanden3 lang:VóórWtee&f$óente:éu>y'3n? 'pösfrBöniéo' MvraïbetplMÖlgSiï^dTer- vallen. ttD'e vbëï»3e bracht;* 18 ménsen om"-'hetléven, waaronderl'Nederlaii- der. v V'VV^-ïVjVV'ï'YY.'!' In de straten van Londen verschijnen steeds meer versieringen ter ere van de aanstaande kroning van koningin Eliza beth. Hier ziet u de weg tussen Ken sington Road en Kensington High Street. Tot gisteren is er een bedrag van 114.2 in het Nationale Rampenfonds bijeen gebracht. Dit betekent sinds Zaterdag een voor uitgang van drie ton. De Westelijke Grote Drie hebben het Sowjet-betoog, dat slechts de raad van ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Vier besprekingen over hel, Oostenrijkse vredesverdrag kan beleggen,, verworpen. De Verenigde Stalen, Qrool- Brlttannië en Frankrijk hebben in een- nieuwe nota laten .weten, dat het ver--, drag slechts voltooid kan worden, indien f de Sowjet-Unie een beetje goede wil aan: de dag legt. In Franse diplomatieke kringen wordt verklaard, dat de Sowjet-Unie slechts bereid is wat oppervlakkige wijzigingen in haar politiek aan te brengen;'maar-in* belangrijke kwesties van. geen toegeven3: wil weten. De Franse ambassadeur in. Moskou, Louis Joxe, die op hét ogenblik! in Parijs is, zou aan zijn ministerie van*: Buitenlandse Zaken gerapporteerd heb ben, dat hem niets is gebleken van een bereidheid om met het Westen tot een. vergelijk te komen. Franse deskundigen- zijn hoe langer hoe meer geneigd aan3 te*, nemen, dat het oogmerk achter het -vre desoffensief de wens is om de handel tussen Oost er» West weer op gang te brengen, zulks met het oog op de toet: nemende economische moeilijkheden in; de communistische landen, met inbegrip van China. - -' -,«V-7 In de komende twee jaar zullen' in; Birma 405.000 hectaren Erond, ..die niet' in handen van boeren is",, worden ont eigend en gratig ter beschikking van boeren zonder land gesteld. Dit ge- schiedt overeenkomstig een „plan - voor een nieuwe orde", dat in tien jaar tijds zal worden uitgevoerd. "*-g\ -• i 3ri* *4fr'iv •'.-*' - - •v-v*. De nieuwe (geheime) voorstellen van de Verenigde Naties aan de com- munisién op Korea hebben kennelijk'-de instemming van de geallieerde la»H# den, die met de. Verenigde Staten'tegen de <x>nnnünistische' agr^iéystrijd*e'}$| alsmede van India, maar niet van Znid-Korea. Churcbiil heeft in een irffir;: ciële verklaring zijn „volledige steunjt-iigegeven, maar., niets 'méér. ónthnld,- dan dat de strekking die van de Indische resolutie welke in Deccmbcr.door de V.N. werd aangenomen zeer nabij kómi. Het Nederlandse ministerie'van Bui tenlandse Zaken heeft bekendgemaakt, dat de Nederlandse regering - volledig instemt met de nieuwe voorstellen, die zijn opgesteld in "overleg met de be vriende naties. Premier Nehroe van Iodia beeft zich in soortgelijke bewoor dingen uitgelaten -en verklaard te hopen - dat" op; hft&..,v aiL dgze yóorstellen over- •eensteiunutigrb'exeiki-'ÏMljröRÖM^v.;-^ Sisférenin" eengeheimespoedzililng Drs. C. P. HAZENBOSCH. Het Witte Huis heeft Maandag mede gedeeld, dat admiraal William Fechteler, tot nu chef-operaties van de Amerikaan se' marine; is benoemd tot opperbevel hebber der geallieerde strijdkrachten in Zuid-Europa. Hij volgt admiraal Robert D. Carney, de nieuw benoemde chef-ope raties der Amerikaanse marine op. De benoeming is; onder goedkeuring van president Eisenhower, geschied door de opperbevelhebber der', NAVO-strijd- krachten 'in Europa, generaal Ridgway. Zij vond plaats onder goedkeuring van de regeringen van de Verenigde, Staten, Groot Brittannië, Frankrijk, Italië, Grie kenland enTurkije. t (Van onze Haagse redacteur) Be mogelijkheid bestaat, dat uit de gelden die in het buitenland voor het Rode Kruis zijn gecollecteerd, naast de Hekende projecten zoals pre-fabricated luiten, textiel en landbouwwerktuigen. *—*ok de bouw van een Rode Kruis zieken- ituis in hetrampgebied gefinancierd zal yorden. Een van de landen, die aan dit '«mvangrijke hulpprogramma - meewer ken, heeft voor dit: plan'- grote belang- telling. O, 2an Indien het verwezenlijkt kan worden, een;l een ziekenhuis met tachtig bedden van 'bouwd worden, dathet "derde Rode «stillis ziekenhuis in "ons land zal-worden. Den Haag en Beverwijk hebben reeds een ziekenhuis van het Rode Kruis. Nederland.-zal voorts als eerste land ter wereld een - standbeeld krijgen van Henry Dunant, de stichter van bet In ternationale Rode Kruis. Dit standbeeld, dat vervaardigd wordt door een Oosten rijks beeldhouwer, zal door Oostenrijk worden geschonken en krijgt een plaats voor het nieuwe Internationale Jeugd Rode Kruis-huis. eveneens een gift van het Oostenrijkse Rode Kruis, Het huis, dat uit hout wordt opgetrokken, wordt geplaatst op Woudschoten en zal in Sep tember a.s. klaar zijn. Het zal gebruikt worden voor conferenties, cursussen enz én zal zestig hedden bevatten. Voorlo pig zuHen er evacué's. die voorlopig nog .niet naar hun woonplaatsen kunnen te rugkeren, ondergebracht worden. Twee kleine bergingsvaartuigen heb ben op Tweede Pinksterdag het gekap seisde kustvaartuig „Toos" naar de Noorse kust gesleept. Zjj zijn er in ge slaagd het schip drijvende te houden en het, vermoedelijk met het achterdek, op de rotsen te zetten. De zee is daar 50 meter diep. Uit Bergen is thans zwaarder ber- gingsmateriaal in aantocht om het schip in zo veilig mogelijke haven te brengen. Hiermee zou vanmorgen indien tenminste alles vlot loopt, worden begonnen Ge tracht zou worden de „Tóos" te bergen. Er .is nog steeds gevaar, dat de „Toos" verloren zal 'gaan. Indien de lading cel lulose te zeer aan het zeewater wordt blootgesteld dan zal deze gaan werken, waardoor het schip kan barsten. De bergers hebben getracht met klop signalen vast te stellen of zich in het met de kiel naar boven drijvende casco dat vol lucht zit, nog overlevenden be vinden. Men heeft geen antwoord ge kregen. Omtrent de oorzaak van het kapsei zen van de „Toos" die 500 bruto reg. ton meet bij een laadvermogen van 625 ton. staat nog niets met zekerheid vast. Het schip was niet vol beladen. Op het dek zat 90 ton cellulose zwaar afgedekt en beschermd tegen zeewater. De Toos kon 150 ton deklast zonder bezwaar heb ben. Hangende het onderzoek blijven de vier overlevenden in Noorwegen. De eige naar van de. „Toos", de heer Th. Groe- neboom, uit Den Haag, zal zich per vliegtuig naar Oslo begeven. Koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië gaat een drukke tijd tegemoet. Van einde Mei tot einde Juni zal zjj met haar echtgenoot, de hertog van Edinburgh, een vrijwel ononderbroken serie van officiële bezoeken, ontvang sten en dergelijke moeten volbrengen, in bet bijzonder omtrent de kronlngs- dag van 2 Juni. Alleen reeds in de week van de kroning zal de koningin, behalve vier rij toeren door de buitenste districten van Londen, twee staatsiediners en een avondontvangst in Buckingham Palace moeten houden en verder een dienst in de St. Pauls kathedraal en een gala-voorstelling in de koninklijke opera moeten bijwonen. Op 11 Juni, haar officiële verjaardag, 'zal de koningin parade afnemen bij de „Trooping the Colour", de jaarlijkse schouw van - haar lijfbrjgade, die zich speciaal heeft toegelegd op nauwkeu rig afgepaste troep-bewegingen. Dan is er op 15 Juni' de kroningsvlootschouw bij Portsmouth (Spithead) waarbij de koningin langs een indrukwekkende rij Britse, Gemenebest- en buitenlandse oor logsschepen zal varen. "Vervolgens zal de koningin aanwezig zijn bij de drie dagen durende rennen te Ascot in de buurt van het kasteel van Windsor. Op 23 Juni begint het bezoek aan Schotland met een staatsierit naar het paleis van Holyroodhouse nadat de ko ningin de sleutels van de stad Edinburgh zijn aangeboden. Op dezelfde dag wor den de Schotse debutanten ten palei#.e voorgesteld. De rest van de week-is ge wijd aan allerlei plichtplegingen en rij toeren in Schotse steden. Dan terug naar Londen voor 'een investituur en onmid dellijk daarop bezoek van drie dagen aan Noord-Ierland. In -Londen teruggekeerd zal de konin- ging oudstrijdersformaties inspecteren en dan een korte tocht door Wales gaan maken. In dezelfde-week is er nog een inspectie van de Royal Air Force te Odiham in Hampshire en twee tuinfees ten in Buckingham Palace. Verder zijn er dan nog het „Household Brigade Ball" te Hampton Court, een lunch in de Guild hall in de City van Londen, een bezoek aan Windsor en Eton, het planten van herinneringseiken in Windsor park en een ontvangst in het gebouw van het Londense graafschap. Tussen 30 Juni en 24 Juni zal de ko ningin niet minder dan vijf investituren houden in Buckingham Palace. Gisteren dwongen 6000 uitgelaten Londenaars haar auto tot stóppen, toen zij de Westminster Abdij verliet, waar een repetitie was, gehouden. De had in de drukkende warmte de han den vol om vrij baan te maken..Alleen de 27-jarige vorstin liét zich niet van de wijs brengen. Zij bleef wuiven en glimlachen tot de auto zich weer in be weging kon zetten. bijeen,; nadat, vernomen-:wax 'dat>-..-xich.'- een gespannen -verhouding ontwikkelde tussen -. Zuid-Kerea' .en. deVerenigde Staten over de onderhandelingen., ;te>: Panmoenjon."r; -jj i'Si .'J!v»üt$Èi)S^i«êiSBï$Si President Syngman Rhee-zou generaal-: MacClark onomwonden hebbenmedege- ideeia,. j'dat hele land met wo, - verenigd, it nïoéf'g hebb Z .de strijd naar de -;*Jaloëu;l2ni Maadajóerijse grens desr to i een vorige weekgébondené ^be-^ spreking J té Utrecht, ^waaraatti j rwerd;3 deelgenomen door vertegenwoordigers v van een. aantal groepen|uit.het..Neder-;'.; landse bedrijfsleven 'en - van de Stich-. ting .voor. Fundamenteel., Onderzoekidec' Materie is In principe overeenstem5-®; ming bereikt inzake de deelneming' van-, hét Nederlandse bedrijfsleven aan het zuivere toegepaste kcrnphysischf; onderzoek van genoemde, stichting. Eenconcept overeeukoiiisi- werdi.oii5;': gesteld; welke ter - goedkeuring aan; ae desbetreffende directies, aan de-Raad; vaii Bestuur "van de stichting-F.O.DL en aan de hiérbij betrokken regeripgs- - instantses zal worden voorgelegd. Op vragen van het Tweede Kamerlid de heer Blaisse over de bestemming, die aan het vliegveld Ypenbnrg zal wor den gegeven. heeft de minister van Oor log het volgende geantwoord: De bestemming voor burgerverkeer van het riiegveld Ypenburg wordt ge handhaafd. doch daaraan zullen nltbrei- De Nederlandse kustvaarder „Toos", die voor de Noorse kust is gekapseisd tengevolge waarvan vijf leden der be manning om het leven gekomen zijn. afgaande aan de datum van uitvaart, waarin het verboden is met haringdrijf netten te vissen en verse haring aan te voeren. Dit jaar was de aanvoer ver boden in de periode van 12 tot.26 Mei. (Van onze Haagse redacteur.) Nadat Dinsdagmorgen in alle vroegte de helft van de Scheveningse haring vloot was uitgevaren, werden in de loop- van die dag in Scheveningen reeds vijf honderd kisten verse haring geveild. Deze haring was Zaterdag j.l. aange-' voerd door twee loggers van de Rederij' v./h. Frans Vrolijk. Dit feit heeft in Scheveningen grote opschulling teweeg gebracht, aangezien het nog niet eerder is voorgekomen, dat Scheveningse log gers haring aanvoerden, terwijl de vloot nog op weg was naar de visgronden. Het Bedrijfschap voor visserijproduc ten heeft tegen de betrokken rederij proces-verbaal laten opmaken op grond van het feit. dat zij mei baringdrijfnet- tei heeft gevist in een periode waarin dit verboden was er bovendien haring heeft aangevoerd eveneens in een periode, waarin dat niet was toegestaan. Zoals bekend stelt het bedrijfschap elk jaar op voorstel van de redersvereni ging de datum vast waarop de vloot zal uitvaren. Dit. gebeurt in de vorm van een verordening, waarvan de overtre ding strafbaar is. In. deze verordening worden tevens'de aantallen schepen en netten vastgesteld, terwijl er voorts een periode in wordt vastgesteld, voor- Enkele loggers van de haring vloot hebben reeds hun geluk be proefd op ongeveer 54 graden N.B. Dit waren de schokkers SCH 87 met 1 k, SCH 159 met een mand, SCH 39 met een mand, SCH 201 met 2 k, SCH 2 met 3 k, SCH 19 met een mand, SCH 236 met 1 k, SCH 249 met een mand, SCH 310 met l k, SCH 314 met 1 mand, SCH 7 met 1 mand, SCH 140 met 1 k, SCH 72 met 2 k, SCH 122 met 2 k. Nadat de loggers de vleet gehaald hadden zijn zij verderop Noord waarts gestoomd. dingen en voorzieningen tot stand'.-ikor:.- men, welke het mede voor militair, ge- bruik geschikt maken. Het betreftjfier;.- een in internationaal overleg .genomen beslissing. r* De minister acht zich nietvrij alle gevraagde mededelingen omtrent :-'de'j aard der militaire bestemming in - het openbaar te verstrekken. Een hoofd-, startbaan ter lengte van 2400 m tal het .3: karakter van het vliegveld bepalen. Met alle voortvarendheid zal de nitbrel-; ding tot stand komen. .V'-U:1;.. De conclusies van de commissie Schieveen-Ypenburg zijn afgewogen"te-, gen de eisen van in het - bijzonder de luchtverdediging en de mogelijkheden voor burgerverkeer op Ypenburg Ven hebben daarbij niet de doorslag in'.n'é-' gatieve zin vermogen te'geven. Ook wat betreft de ligging van hét vliegveld in de onmiddellijke nabijheid'; van grote bevolkingscentra heeft a!wc-V ging van belangen en risico's plaats 'ger had. Voor het toekomstige burgerver keer vindt samenwerking met de. gé- meenten 's-Gravenhage- en Rijswijk plaats, de eerstbelanghebbenden- bij'; stadsuitbreiding en industriële en agra rische expansie. De minister werkt nauw samèn *.mèt'; zijn ambtgenoot van Verkeer en Wa terstaat ten aanzien van de voortzetting? en verplaatsing van het onderricht' aan de thans op Ypenburg gevestigde vlieg-: scholen." De kosten, welke "gemoeid zullen zijn,; met de uitbreiding van het vüegveldK, Ypenburg om het voor militaire doel-.sj einden geschikt te maken. 3 bedragen voorlopig 17.4 millioen. Naarmate'-' de *-.' uitbreiding tevens ten 'goede3 komt AanS het burgerverkeer, zal door. de toekom-" stige exploitanten worden bijgedragen.- De minister meent niet dat-het Vaan- beveling verdient, het gehele probleem V van de uitbreiding van Ypenburg: op-, v nieuw aan de orde te stéllen', teneinde;?; zo mogelijk een genomen beslissing- on- gedaan te maken. Als alternatieve oplossing kwam.uit-i": gaande van de militaire vereisten,!-el-'vs genlijk alleen Schieveen .tn aanmerking. waar ongeveer dezelfde bezwaren gel- -V den en de kostenberekening niet .tot een '-i besparing leidde. Het standpunt, vanV"de;)ï regering naar aanleiding van het rapiv'S port van de commissie Schieveen-Ypen- burg leidde tot de keuze Ypenburg.,'3 V;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1