groepen ff verlies 114,3 Millio en Menige Franse trein reed niet ELFDE JAARGANG N,v 2475 DONDERDAG 28 MEI 1953 Weerbericht ROTTERDAM Coloradokevers zijn er weer O O Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. BRUINS SLOT Directie: O. A KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN TW. KAMER 1952 GEMEENTERAAD 1949 PARTIJEN GEMEENTERAAD 1953 Perc. Zetels 6.49 142 5.71 151 0.55 8 0.95 21 6.41 147 A.R. PARTIJ C.-H. UNIE GER. POL. VERB STAATK. GER..... PROT.-CHR COMM.. PARTIJ KATH. VÖLKSP. KAT. NAT. PARTIJ PV. 8, Ai.s. VVD Overige Totaal GEMEENTERAAD 1953 GEMEENTERAAD 1949 TW. KAMER 1952 Stemmen 58.156 79.716 168.227 56.136 103:435. 7.578 Stemmen 38.042 17.807 71.569 164.264 49.356 :ll04:538:, "■10.846'. :1.078: 10.456 A.R - - CH Prot- K..V.P. .P.v.d.A ..77.. V.V.D. K.N.P. Staatk. Gér. Ger. 'Pol. Verb. Overige Totaal GEMEENTERAAD 1949 TW. KAMER 1952 GEMEENTERAAD 1953 A.R. Partij ..."7.7 C.H. Unie K.V.P. P.v.d.A. V.V.D Gem. Belangen Comm Staatk. Ger Ger. Pol. V erb. K.N.P Overige 35.664 8.394 1.758 5.792 5.568 Totaal ..r.373.633 100 45 342.Ü12 100,0 45 372.613 100,0 Communisten en partijlozen. GEMEENTERAAD 1953 GEMEENTERAAD 1949 TW. KAMER 1952 Stemmen 40.577 26.191 61.894 108.842 47.586 18.520 6.506 3.342 1.009 1.046 A.R. Partij C.H. Unie ELV.P P.v.cLA. .7.7. V.V.D. ..7 Comm. K.N.P7. Staatk. Ger. Ger. Pol. Verb. Vrijz. Dein, Bond Overige 4736 Totaal rTCVRf. 315.513 100,- 45 284193 IC In 1949 een gecombineerde lijst van C.H. en Staatk. Ger. Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. 29215 CS. L) Postbus. 1112 Postgiro No. 424519 Klantendienst abonnementen 18-30—19.30 mr Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1—postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per -week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Weersverwachting:, geldig tot Vrijdagavond. IETS MINDER KOUD. t Half tot zwaar bewolkt maar tot het einde van de middag overwegend droog weer. Vrij krachtige- tot matige wind, krimpend van Noord naar West. Iets minder koud. In bovenstaande tabel worden de resultaten, van de gemeenteraads- zuiver is, omdat in sommige gemeenten bepaalde partijen thans"niet aan verkiezingen in 73 gemeenten met meer dan 20.000 zielen vergeleken de raadsverkiezingen hebben deelgenomen, terwijl bij de Tweede-Ka- met de stembusdjfers van dezelfde gemeenten in 1949 (raadsverkie- merverkiezing in 1952 op deze partijen in dezelfde gemeenten 'wel'stem- zingen) en in ;1952 (Tweede-Kamerverkiezing). Tezamen hebben deze men zijn uitgebracht. In het bijzonder geldt dit voor de Kath. Nationale 73 gemeenten 51 a 6 millioen inwoners. "Wij wijzen er met nadruk op. Partij, die gisteren"slechts in 10 van.de 73 belangrijke gemeenten mee-: dat de vergelijking met de cijfers van de Kamerverkiezing niet geheel deed en in 1952 in alle 73. In 1952 behaalde cLe KJN.P. in de bedoelde [10 i'V.'Syy:, gemeenten in totaal 47.732 stemmen. 'f y*'y' Van een onzer verslaggever*. De Rotterdamse Recherche van het bureau Sandelingenplein heeft gisteren een misdrijf tot klaarheid weten te bren gen, dat zestien jaar geleden in Rotter dam-Zuid werd gepleegd. In die tijd. het was op 15 October 1937, werd het toen 7- JiHge meisje - Lijntje Ruiter, gewoond hebbende aan de Brlelselaan 300 n, door moord om het leven gebracht. Dit is thans komen vast te staan uit de verklaringen van een 43-jarlge electro-monteur, een zekere A. H. J. W. uit Rotterdam, die gistermorgen op een binnengekomen aan- tvjjilng by de politie werd gearresteerd. Hei skelet van het meisje werd aange troffen onder de vloer van een pand in de "Gerststraat, de straat waar de familie Huiter had gewoond, voordat zjj naar de Brlelselaan was verhuisd.' ROTTERDAM. In de gemeente- Adel, Ir. S. A. Posthumus (woont nog vinck, A.'Hogeweg, P. Kapinga. A. R. raad zijn gekozen: in Delft en kan dus geen zitting ne- de K waadsteniel. PvdA: J. van Tilburg, J. Meertens. men). J Spronkers, L. M Bliek, 3. G. Communisten en Partijl.: S. Groe- A J. van der Vlerk, mej. mr. 3. Zee- van der Ploeg, J, Reehorst. nendijk, mevr. H. de Vos-Krul. t>, de lenberg, mr. H. Willemse. mr. C. J. N KVP: H. E. v. d. Brule, F. Keesen. Kruis, J. P. Schalker. •."•'Ji:!; van Dongen, dr. J. H. Lamberts, Th. mr. J. A. L. M. Loeff, L. J Platenburg. WD: mr. Jacq. Dutilh, J.r U." Schifé Smeding, mevr. J. Dekhuyzen geb. mej.'L. A. M. Vuylsteke, mr. F. J. M huis, ir. A. Kuiper—-Struyk, C. van Hei Zeehuisen, R. Langerak, M. Frenkel, Ntvard. Joh H Nefkens. Linden, Ch. de Monchy. y-' A. Dijksman, J A. A. Aarse. J G. Ma- C.-H. Unie: mr. A. C, W Beerman^ ger, mevr. M. BlokWouts, L. den A.R. Partij: J. Wilschut, mr. H. Ba- H. C. Kranenburg, ir. P. Boersma. V caissons zal hierde grote slag vallen. Komt ook dit gat dicht, dan zijn de beide havendüken van Zierikzee en daarmee de haven zelf voor ondergang behoed. Naast de twee stroomgaten in de dijk van de Vierbannenpolder in Duiveland kan dan de aandacht worden geconcentreerd op het beruchte gat bij Schelphoek aan de Zuidelijke zeedijk van Schouwen. Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met de dichting van de Koudekérkse Inlaag. Komt dit werk eereed. dan heeft men de beschikking over een droge polder van plm. 70 h.a., die de zware klei zal moeten leveren voor de ringdijk rond het gat in de Schelphoek. Hei spoorwegverkeer in Zuid-Frankrijk en in enkele delen van hei gebied van Parijs, is vandaag ontwricht door stakin gen. die zijn uitgebroken ondanks het besluit van da vakverenigingen om de voorgenomen slaking van 24 uur in het gehele land op 27 Mei af te gelasten. De niet-communistische vakbonden zeg den de staking af als gevolg van een overeenkomst,met de regering betreffen de loonsverhogingen. Het onder commu nistische leiding staande algemene vak verbond, niet tevreden met deze verho gingen, verklaarde Dinsdag, dat het de staking riiet alleen kon beginnen. Het vakverbond spoorde echter aan tot het houden van protestbijeenkomsten en kor te onderbrekingen van het werk. Communistische spoorweglieden van het belangrijke spoorwegknooppunt Cler mont-Ferrand in Midden-Frankrijk heb ben vannacht het werk neergelegd. Te Nice besloten leden van alle vakvereni gingen van spoorweglieden 24 uur te sta ken. 'In Toulon is de staking algemeen. Sinds middernacht zijn er geen tremen vertrokken. In Marseille is een deel van de spoorweglieden in staking. In Brest, Tarbes, Pau, Carcassonne, Bayonne. Nan cy en Nantes zijn de meeste arbeiders in staking. In Noord-Frankrijk zijn er nog geen moeilijkheden gemeld. s-GRa VENHAGE In de gemeente- KVP: L. J. M. Feber, N. F1. A. Vugts, raad zijn gekozen: PvdA: W. A Ren- Ch. 'I. Drc-mé, J. G. M. Broekman, A sen, C. H P. W van den Oever, J. van C M Weyters. H. Sehürmann, F H. M 2wijndregv B. van den Tempel, E. J Lem,- J. A M van' Staay, inrit M. H Tobi, G. W. Hijlkema, C. A M. Die- Walhain. penhorst C. P. Damtne." mej. F ten Catu, D. Buys, «nej. L. W. van Llndonk. AR Partij: Jhr. J M. M.: van Asch A C. Toet. A van Velsen, A J. van van Wijdt F. Smitskamp, J. van Aart- Hagen. W. H. A Nuij, H. F. A Haff- sen, J. Dubbeldam, J. J. Hangelbroek, mans. W, Verburg. VVD: D. W. Dettmeyer, G. L. Mens Fiers Smeding, mevrouw E. van den Boschde Jongh. K. J. Nieukerke, mej, J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, A. J. Dankelman, F. D Bastefc Chx. Hist. Unie: N. Veldhoen, H. Swart, G J. de Lint F J. de Mos: Comm.: P. P. J. Metscker. G. van. Praag. KNP: R.C. A F. J, van Lissa IN essel. In Zeeland zijn dezer dagen de eerste coloradokevers gesignaleerd. Op Wal cheren spoelden bij Ritthem zeven ke vers aan en in Oostkapelie veertien. Ook elders in het land schijnen reeds kevers gevonden te zijn. De plantenziektenkimdige Dienst heeft besloten ook dit jaar weer de volledige aandacht aan de bestrijding van de ke vers. te schenken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1