De Prot. Chr. fracties hi de nieuwe Raad van Schiedam 'mmwm VERLIES VOOR C.H. EN C.P.N., WINST VOOR P.v.cLA. t Het Koninklijk bezoek aan Rotterdam op 3 Juni geen wijziging m samen stelling van Maassluisse Raad Verkiezingen te Vlaardingen Pearson contra Taft ssié SCHIEDAM MAASSLUIS Pemis A.R te Schiedam in daiij^arë stemming Zij keren niet terug Maasland Botsing tussen Israëliërs en Jordaniers Door de afbetaling... A.R. en e.H. wisselden een Verschuiving naar links Vacantie-uitstapjes met de R.C.Ê. Met lijmpot geslagen enen O.-Duitsland hebben het slechter Onwettige wapenproductie in West-Duitsland Kerkje te Stavenisse weer in gebruik Nieuw Koreaans plan 2" TROUW Donderdag 28 Mei I953 1 Excelgiornienwt M SStl '^Éll De gemeenteraadsverkiezing in Schiedam Mars van D.O.K. Gaande en komende man A.R. en C.H.TJ. P.P.S.C. oefent Ér P. Roersma (C.H.) opvolger van J. W. Verbeek TEKKO TAKS EN DE KEREWEER Jongen le water geraakt en verdronken Amerikaanse tanks voor Tito Vluchtelingenstroom naar West-Berlïjn neemt weer toe Visserijberichten wÊtêmM, In liet kader van haar nederlaagwed- strijden speelt Excelsior Zaterdagavond om 7 uur tegen het Botterdamse T.O.G. Deze wedstrijd staat volledig in het te ken van het 35-jarig bestaan, dat 1 Juni is. Daar dit op Maandag valt, vindt Za terdagavond om 6.45 uur officiéél het hijsen plaats van de nieuwe verenigings- vlag met wimpel, die de ledeh op de jongste feestavond, ter gelegenheid van dit zevende lustrum aanboden. Daarna volgt de wedstrijd, die Excelsior voor een moeilijke opgaaf stelt, daar de be zoekers in de Kapelpolder altijd een goede wedstrijd spelen. Het overige competitie-programma voor deze dag is: Excelsior 2—Zwart Wit 2, 4.15 uur; P.P.S.C. 2—Excelsior 3. 4.15 uur; Excelsior 6G.S.S. 3, 2.30 uur; Zwa luwen b 2—Excelsior b 1, 2.30 uur; Ex celsior cl-Holliaan c. 2.30 uur en Ex celsior c 2—Hermes D.V.S. cS, 3.45 uur. Woensdag 3 Juni: Zwaluwen c 3Ex celsior c2, 7 uur en Donderdag 4 Juni: Excelsior 4T.S.B. 2, 7 uur. Excelsior 5 heeft zich teruggetrokken uit de promotie-competitie van de kam pioenen van de afd. Botterdam Hes. 3e klasse A, B en C om een plaats in de Reserve 2e klasse. A. Hoek AJtt. Th. J. h. van den Berg C.H.U. A. Sonnevetd - C.H.U. Jac. Poot C.H.U. J.J. Dominions AJR. G. van der VUes C.H.U. '-W. van Schooneveld Filmvertoningen. De Bode Kruis-actie te Pernis wordt op grootscheepse wijze voortgezet door huisbezoek, openbare re clames, vergaderingen enz. Voor heden avond staan filmvoorstellingen op het programma, die om acht uur vertoond zullen worden in het verenigingsgebouw Rehoboth. Tevens wordt dan de Waters noodfilm vertoond, die een beeid geeft van de door het Bode Kruis in de ramp nacht van 1 Februari j.I. verrichtte taken. Baiar na bazar. Opnieuw kan in deze maand de bevolking van Pernis profi teren van allerlei attracties, welke een bazar biedt. 'Vanaf heden tot en met Za terdag kunnen de burgers terecht in de Dr de Visserschool aan de Burg. v. Es straat. De opbrengst van de bazar is be stemd voor het pianofonds der school. Voetbal. Zaterdag as. komt S.V.V. II met een zeer sterk elftal naar Pemis voor de ontmoeting tegen Doto L De gasten hebben in dé voorhoede de spelers Schrumpf, Goossens en Van Lith, die uit kwamen tijdens de kampioenswedstrijden in 1949. De wedstrijd begint om half zeven. - Ia Schiedam heeft gemeewte- - raadsverkiezing winst °J^le£ï£Dv<£T de =P.v.dJi.7 en verUe^ vopg.C3.U, en iCommnnisten; de overige partijen be. "-hielden hun:h»Bl®At -é' a?-' In de nieuwe Réad zal aaéraoór-j.ae -vertegenwoordigers he&bW-.ae krijgt;4 raadsledentegen1 thwm 5 ,_de communisten zullen nog ®Ie5lt8.eeI" '4elStanemén In de nieuwe Baad. ta_de huidige raad hebben 8 communisme» zitting. 'ï)e' A.R hebben zich dus,,fe,tJia2dAa^- ^in^ Söhiedam; wederom amen 4AJt., braadsleden in de Raad- zitting hebben «n dit resultaat is zeker te ^nken aan Khet feit dat A.R. en S.G.P. samen gm De AJé-kiesvereniging Nederland en Schiedam, hield! op de avond Oranje te Schiedam, hield!..op ."van de verkiezingeneen instuif in bet Gerei Jeugdhuis. Reeds lang voor dé aan." vergadering waren velen aan.wezlg._aie met steeds stijgende spanning de uitsla gen derstembureau x, welke zeer snel binnen kwamen, volgden. Lange tijd voor dat men op het stad- buis de uitslag kon mededelen. wM in het jeugdhuis dank zij de uitstekend r functionnercnde koeriersdienst_de juiste uitslag der. stemming békend. De2e uit slag stemde tot grote dankbaarheid daar de A.R. partij weer met haar 4ver- tegenwoordigers in de raad terug komt. Dé heer Wagenaar, voorzitter der kies- vereniging dankte God voor dit Ue- haalde resultaat in zijn openingswoord ben" feliciteerde de herkozen raadsledea met deze uitslag Alle vier de aanwezige raadsleden voerden hierop het woord. sié De - ^fractievoorzitter,notaris. A. Hoek voerde hierbij als eerste het woord waarin hij zijn grote dankbaarheid uit sprak voor deze uitslag. Hijbetreurde het échter dat de heer Landman (S.G.P.) niet in de raad was - gekomen, doch sprak de hoop uit dat de samenwerking die. ook in deze verkiezing zo goed was gebleken, zich ook in de toekomst zou continueren. Tenslotte deed hu een .be roep op de kiesvereniging de raadsleden vooral .te willen steunen door het gebed en vóórts volkomenachter hen te staan in het volbrengen van hun taak; - De. heer - Mak gaf hierna een nadere verklaring op de cijfers welke deze uit slag te zien gaf. - HÜ wees in dit verband op het grote belang van een gering aantal uitgebrach- te stemmen daar de 4e zetel in Schiedam is'-bereikt dank zij 44 stemmen. Hij be treurde ten zeerste de verdeeldheid bij deze* stemming in het Protestants Chris telijke blók én sprak de hoop uit dat in de toekomst dit blok gezamenlijk in de verkiezingsstrijd zal optreden. Buitengewoon betreurde hij het ver lies van de stemmen aan' het G.F.V., welk aantal de 'K.V.P. een zetel be- Ook de heer Van Schooneveld sprak zijn: dank uit over het behaalde resul taat én sprak de'hoop uit dat gezien deze uitslagvin de toekomst de Prot, Chr. par tijen met één lijst zullen uitkomen. Tot. slot sprak Ir Dominicus nog een kort woord, waarin hij dank bracht aan de propaganda commissie voor het vele wérk dat zij had verzet. Dé heer A. Hoek girug tenslotte m dankgebed voor. Hedenavond, maakt de Chr. Gymn. Ver. ,D-O.K." te' Schiedam een mars door de stad ter 'opening' van het zomerseizoen. De route is ais volgt: vertrek Tuiniaan 7.30 uur, via Gerrit Verboonstraat, Koemarkt, Rotterdam- sedük, Boerhaveplcin, Boerhavelaan, Van 't Hoffplein, Buys Ballotsingel, Fascalstraat, HogenbanwegrLeegliwaterstraat, Dieselstraat, Daltönstraat.Morsestraat, Lorentzlaan, Lo- rentzplétn. Prof. K. O. laan, Stephenson- stxaat.-.Villastraat. Van Swlndenstraat, Van De Dam té Schiedam zal in verband met herbestrating, met ingang van'29 Mei - -.- ir.rlc tot 13 Juni 1953, of zoveel langer of kor- Swindensingel, Marconiweg, .Korte singel- nnrt;0 7ai hliiken voor alle vii. straat,,, Broersvest, Koemarkt, Gerrit Ver- «er ais nootg zai oiuxen, voor. auc *s- boonstraat, Lange Nieuwstraat, Tuiniaan. verkeer zijn gesloten. gen. Dit .was ook het,geval bij de raads verkiezing in 1849, toén 'men. samen 4128 stemmen of 13 pet.verwierf, tin -1952 bij de Tweede-Kamerverkiezmg had de A.RJ?. alleen .3709 stethmen of (93 pet. én'mét "dit: aantal- had men zeker-geen vierde";zeb01'rKïtoiën",- béhaIén.K£iHet.« ré- sultaatrvén 'gisteren ~was>vóor AtK- 'en. S.GiP,'- 4121--steBimen"i-of'-18^ ipct.. De CJI.U. 'moest een zetel prijsgeven» doch in.; vergelijking met dé -Tweede Ka mer-verkiezing-van 1952 zijn er- heel wat -meer Schiedammers geweest, die op de C.H.U. hebben gest«nd.In 1952 verwierf men nl: 3891 stemmen of 9.8 pet., gisteren werden er op de CHU 4842 stemmen uitgebracht, wat een- per centage van 121 betekent. In verge lijking met de raadsverkiezing in 1949 was er- echter verlies, toen bedroeg het aantel C.H.U.-stemmers 5253 of 14.4 pet. Bovendien lag dit jaar de kiesdeler ho ger én in tegenstelling met de A.R. kwam de CJ1.Ü. niet in aanmerking voor een restzetel. Gezien de uitslagen van de tP.v.dA. in Schiedam bij de .Tweede Kamer-verkiezing lag het in de ver wachting dat deze partij ook thans winst zou boeken. Men kwam gisteren aan een percentage van 38.3. vorig jaar 37.5 pet. Dank zij 'een restzetel is er voor de P.v.d.A een winst vantwee zetels. K.V.P. en V.V.D. wisten zich in Schiedam te handhaven, maar een .ge voelige klap kregen de communisten. Werdenin 1949 nog 2378 stemmen en in 1952 2349 op de C.P.N. uitgebracht, thans waren, het er 1861. Nog slechts met één zetel zal de C.P.N in de nieu we raad zitting hebben In de nieuwe Schiedamse Baad ft-zal voor de CJLU. de heer H. v. d. Kraan geen zitting meer hebben; hij kwam niet meer op de candidatenlijst voor en door het verlies van één zetel van zijn partij kwam er voor hem geen opvol ger, Dt plaats van dé heer M. Eising (P.v.d.A.) zal in de nieuwe Raad wor den ingenomen door mevr, W. R. Druk ker—Brink. De twee nieuwelingen van_de P.v.d_A. zijn de heren J. J.1 Bieze en C. v.d. Hoek. Bij de K.V.P. zullen niet inde Raad terugkeren de heren A. J. M. Scholte en A. J. A. v. d. Water. Hun plaatsen wórden ingenomen door de heren F Hofman en J. Alijk. Tenslotte bal de -C.PJf.-er A. v. d. Laan niet méér in de Raad terugkeren. Zomede de AR. als de C.H.U. zul len dus in de nieuwe Raad vier zetels hébben: Of dit moeilijkheden zal geven bij het kiezen van een wethouder, iséen vraag die velen in Schiedam bezig houdt. Voorhegn immers was de C.H.U-. fractie steeds groter- dan die van- de A.R. en het was dus een C.H.-man, die de wethoudersplaats innam. Wanneer de nieuwe Raad voor het eerst in Sep tember bijeenkomt zullen de wethouders worden gekozen. Eerst dan zal deze vraag definitief beantwoord kunnen wor den. Als eerste van een reeks oefenwedstrij den speelt P.P.S.C. Zaterdagmiddag om half drie op het Sportpark Boschboek tegen S.V.D.P.W., kampioen van de twee: de klasse KJST.V.B. afd. Rotterdam. Wel licht zullen er enige nieuwe spelers ge probeerd worden en kan dus een aardige en nuttige oefenpartij der blauw-witten worden tegemoet gezien. Daaraan vol gend spelen de reserves om kwart over vier tegen Excelsior M. 3. Alle overige elftallen zijn vrij. In de nieuwe gemeenteraad van Rot terdam, welke in September voor'het eerst zal bijeenkomen, zullen nietver schijnen de volgende raadsleden, omdr.t zij niet herkozen zijn, of zich niet - her kiesbaar stelden: bij de AJt, dr. M. Oudkerk, bij de CJI.U. de heer J. W, Verbeek, bü de K.VJ». de heer L. J.' A, van Doorn, bü de. V.VJJ. meavouw J. R. van der Pols-Broeze en de heer D. A, van Houte, bij de P.v.dA. de heren.A. van JCranenburg en D. van der Laan en bij de CRJf; de heren H. Goudkuil, M. Boshart en L. van der Halm. Bü de CJH.U. zal Jr P. Boerana de plaats innemen van de. heer Verberfc, die- zich binnenkort buiten Rotterdam zalvestigen. Ir" Boérsma 'is leraar aan de M.T.S. te -Rotterdam. -Hij werd-op 2$ itï^öbruari": 1898., in Sneek geboren; en studeerdc-' aan. de -TUL" te Delft 'en' be haalde'- daar. het diploma "civiel-lnge- niéür.'-'Ir -Boersma -.wasom. "ingenieur bij de VestingHolland. Van 1931 tot 1939 was h5 lid 'van de raad van Al- blssserdam en- geduréadé - 'een aantal jaren, wethouder, van Financiën. Van 1939 tót 1941 ham. hü zitting in de Provinciale Staten 'vanZuid-HoRand voor de CJï.U. In de jaren-1938-tot-1940 richtte de heer Boersma verschillende afdelingen op van „Eenheiddoor democratie". Tot zijn liefhebberijen behoren onderzoekin gen op-het. gebied van heem- en sibbe- kunde. In het verband imn de Nederlands Hervormde kerk heeft hij zich, door verschillende publicaties, doen kennen als een -voorstander van een radicaal doorgevoerd parochiestelsel Buitenavond Jong* Kerk, Hedenavond houdt de Jonge Kerk van Maasland haar jaarlijkse buitenavond op d« Hoefwoning. Daar een uitgebreid programma is sa mengesteld wordt reeds vroeg in de avond begonnen. Doorbraak Lengetaa»Stationsstraat. Het schijnt in de bedoeling te liggen nog dit jaar de doorbraak van de Langetaam naar de Stationsstraat tot stand te bren gen. Hiertoe zullen verschillende opstan den, w.o, de werkplaats van timmerman Van Eijmeren, moeten worden afgebro ken. Voeibalprogramm*. Het voetbal-eompe titieprogramma loopt ten einde en zo doende is er voor a.s. Zaterdag slechts één wedstrijd vastgesteld, nl die van de MW-jun. tegen Fortune b 4-jun, Aan vang 3 uur. Competitie-indeling. Uit de voorgestelde competitie-indeling van de Chr. Korfbal Bond blijkt dat het de bedoeling is, zowel Spirit 2 uit Vlaardingen als Odo uit Maas land van klasse IV D naar klasse HI D te doen promoveren. In deze' laatste klasse spelen voorts Top 3, Kwiek 2 en Blauw Wit 2 uit Rotterdam en Odi 2 uit Schie dam. Ongeval ep de Rijksweg. Woensdag middag omstreeks 2 uur had op de krui. sing van de rijkswegen 20 en 21 bij Maasland een ongeval plaats, waarbij be trokken waren een Volkswagen, bestuurd door J, H. M„ vertegenwoordiger uit Leiden, en een motorrijwiel, bestuurd door G. J. v. d. B. te Maasland. Laatst genoemde verleende, komend van Maas sluis, niet voldoende voorrang aan de automobilist, die uit de richting Naald wijk kwam. B(j de botsing die ontstond sloeg de auto over de kop en werd het motorrijwiel zwaar beschadigd. De echt genote van de heer v. d. B., die op de duo zat liep verwondingen aan het hoofd op. Zij werd, nadat eerste hulp verleend was door dr Marck uit Maas land, per ziekenauto naar huis vervoerd. Tulp met 1bloemen. Bü de heer C. de Vos in de Pr. Beatrixlaan te Maas land is een tulp tot bloei gekomen, die op -1 steel drie bloemen heeft, een ge beurtenis die in' de tulpenwereld zeker niet alledaags is. Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft Woensdag verklaard dat Is raëlische strijdkrachten „bewapende, uit Jordanië afkomstige benden, die Woens dagochtend vroeg -in het gebied van Hebron waren doorgedrongen, aanzien lijke verliezen hebben toegebracht." Aan Israëlische zijde werd een soldaat gedood en een gewond. ,Wü hebben de aanvallers weer over dé grens gedreven," vervolgde de woord voerder. „Zy waren weliswaar-niet In de uniform van het Jordaanse „Arabische Legioen" gekleed, doch zij vielen wel in militaire formatie aan." Hü zeide voorts dat Israël een scherp protest heeft ingediend tegen deze „nieu we Jordaanse aanvalsdaad J/faOoS- Van schrik gleed onze vriend van de trappers af en kwam met ©en bons weer op het zadel te zitten. Dat bracht hem weer enigszins tot bezinning en zonder dralen reed hij zo gauw mogelük het dorp uit. „Ha, daar is een uitspanning!" merkte hij opeens verheugd op. „Een mooie gelegenheid om even rustig uit te blazen en een beetje te bekomen van al het ongewone!" Wat het eerste betrof, dat kon. Er stonden stoelen en tafeltjes genoeg, waar Tekko rustig uit kon blazen. Doch wat het bijkomen betrof, daar scheen niet veel kans op te zijn. In de speeltuin opzij van het huis amuseerde zich luidruchtig een aantal oude mannetjes op wip en schommel. Een ook nogal ongewoon schouw spel dus. „Wat zal het zijn. meneer?" vroeg de waard een kind nog, nauwelijks de luiers ontwassen. „Breng maar een groot glas bier!" verzocht Tekko. „tic heb dorst!" „Weet Uw zoontje dat?" wees de waard onze vriend terecht. „Ik zal maar melk brengen! Aan meer derjarigen mag geen bier verstrekt worden!" „Daar moet ik het müne van hebben!" zuchtte Tekko en keek geïnteresseerd naar een klein meisje, dat een grijsaard in een trekkarretje achter zich aan zeulde. Bij het bezoek op 3 Juni te Rotterdam zal H.M. de Koningin op de hieronder aangegeven uren de volgende route rijden: 10.15 uur: Aankomst grens der gemeen te (Rijksweg 3). Flaszoom Kortekade Oudedijk Wm. Ruyslaan Oostzee- dük Oostplein Goudsesingel Pompenburg Hofplein Weena Stationsplein Groothandelsgebouw. 10.58 uur: Vertrek Groothandelsgebouw. Stationsplein Conradstraat doorrit Groothandelsgebouw Weena Dier gaardesingel Bouwcentrum. 12.5? uur: Vertrek Bouwcentrum. Dier- gaandesingel rond Bouwcentrum De 38-jarige fabrieksarbeider L. T„ uit Rotterdam heeft hedenmorgen voor de rechtbank te Rotterdam terecht gestaan, wegens verduistering van goederen, die door hem in huurkoop waren gekocht, kleren, beddegoed, radiotoestellen, pop pen en platenspeler, e.d., in totaal voor een waarde van 2160. Verdachte bekende. Hij stopte het ene gat met het andere. Het door hem ver schuldigde bedrag van aflossing bedroeg meer dan hij verdiende. De president, mr. Van Vollenhovcn, sprak zijn afkeuring uit over het ellen» dige systeem van afbetaling, waarbij geen rekening wordt gehouden met de financiële draagkracht van de kopers. De officier van 'Justitie eiste tegen ver dachte 6 maanden gevangenisstraf. Uitspraak op 11 Juni. Da ▼arkiaxlagrutrljd. "diaIn - Maassluis ditmaal wal bijiondar fal sawaast Is, la gaatraden. Da daalnam* van dxi* niauw* is-tijen, waardoor hat aantal lijstan van tot 8 st«ag, was oOrxaak. dat d* resul taten Woensdagavond met maer dan ge wone belangstelling xljn tegemoet gaden. Speciaal de Partijvan de Arbeid. Anti Rev- Pastij en de nieuwe groep Maasiluls Vooruit voerden een grootse propaganda- actie, waarbij om. gebruik gemaakt ward van galuidswagans. Hat was een actie," zoals Masssluia in geen tientallen jaren gekend heeft, doch die tenslotte, in vergelijking met. de huidige samenstelling van de raad. vrijwal geen wijslging bracht. Slechts de Anti-Rev. Partij en de Christ. Hist Unie wisselden een setel. BUBG. STAND VAN SCHIEDAM Geboren: Johanna E. d. v. G. H. Baum- hoër en-E. .v. d- Bout; Cornelia A. d.' v. C. J- Immerzeel en E. v. Dorp; Fiorina M. d. v. H. A. Köller en H. R. v. d.-Kop pel; Hubertus W.-D.-z. v. A. H. Móoren en C. B. 'Peters. Overleden; G. H. Gundlach, 68: i- AFSLUITING DAM Bij de telling van de stammen voor de nieuwe Vlaaxdingse gemeenteraad is gebleken, dat een verschuiving naar links plaats vond. De drie Protestants- Christelijke partijen .zullen straks in September, mei 13 leden in de raadszaal verschijnen en de P.v.cLA. met 13. In de huidige raad is de-verhouding 12 Protes tants-Christelijkeen 11. socialisten. De V.VJJ. zag haar ledental verdubbeld- n.L van 1 óp 2. Dat geen" pertij haar zetel- tal zag verminderen, is tedanken aan het feit, dat. de gemeenteraad vergroot wordt In verband.met .de. groei van de gemeente. De vier zetels kwamen toe aan P.rriJL 2. V.VJJ. 1 en AJE 1. De stemming van de ruim 28.000 VJaardirvgers verliep rustig en bü het putoliceren van de uitslagen was geen sprake van een overstelpende drukte. Dé A.R. kwamen büeen in Soli en dank zü de eigen verkiezingsdienst waren de uitslagen en de zetelverdeling reeds om 7 uur bekend. Het hoofdstemfoureau had langer tijd nodig voor de officiële uit slag. De zetelwinst van de A.R. is te danken aan het verbinden van- de A.R. en de CJl.-lijst. Had men dit niet gedaan dan zou de P.v.d.A. 14 zetels hebben gekregen om dat ze als grootste partü het meeste voordeel heeft van het stelsel der groot ste gemiddelden. Van dit voordeel heb ben nu ook de Prot. Chr. partijen ge profiteerd. De beide grote Prot. Chr.partijen liepen in percentage achteruit,, de AJt. 0,7 pet, de CR 21 pet. Telt men de stemmen op de Prot- Chr. partüen samen (GJP.V: inbegrepen) dan komen zij nog juist boven dé P.v.dA. uit. Had deze verkiezing gegolden voor de oudé raad, dos voor 27 leden, dan zou de samenstelling geweest zijn 11 P.v.d-A., 6 C.H., 4 AJt-, 3 K.VJP., 2 V VJ). en 1 S.G.P. Berekent men hoeveel stemmen een raadszetel gekost heeft dan komt men voor de verschillende partijen tot deze uitkomst: SP.G. ,1132 stemmen, V.V.D, 1011, K.V.P. 961, P v.d.A. 842, C.H. 834 en AJt. 789. In .tegenstelling met 1949 zijn de A.R. nu goedkoop aan hun zetels gekomen. De kiesdeler was 980 9/31. Na een rustige verkiezingscampagne en een rustige verkiezing heeft Vlaar dingen voor vyf jaar weer een raad, waarin straks tien nieuwe gezichten verschijnen zullen, vier vanwege de uit-" breiding en zes omdat niet terug keren de heren Buis Sr, Hoorweg, v. Houwe- lingen, Don. v, d. Koojj en Slangen. protestants-christelijke partü wel büzon- der in de belangstelling. Deze partü,-die voorheen kon rekenen op de steun van enkele kleine groeperingen, zag bü deze verkiezing naast haar eigen lijst, nog een tweetal lüsten ingediend, tw. de Vrije Anti-Rev. lyst en die der Staatk. Geref. Partü*' Het is dan ook niet te verwonderen, dat de AJt. verliesleed. Verwierf - zü in 1949 bü de gemeente raadsverkiezing 1754 stemmen, nu 1655. De Vrüe AJt. üjst en S.G.P. konden het niet tot een zetel brengen en behaalden resp. 79 'en-157 stemmen, terwül de kies deler 394 3/15 was. De vereiste H werd dus niet bereikt. De. Party van de Arbeid, die, evenals de AJt. met 5 zetels in deraad verte genwoordigd is, had nu een tegenhanger in de lijst van Maassluis Vooruit, Deson danks kwam zü ongeschonden uit deze stembusstrijd. Zü kwam van 1715 (1949) op 1758 stemmen. Wel deed zich hierbij het eigenaardige feit (overigens niet on verwacht, gezien de actie van voorkeur stemmen) voor, dat niet nummer 5 van de lüst zitting krügt, doch nummer 11, de heer S.Kortleven, die met 242 voor stemmen voorrang verkreeg. De CH.U. was de partü, die de winst boekte. De zetel, die door de AJï. ver loren is, kwam aan deze partü ten goede, waardoor ajj van 3 op 4 zetels kwam. De laatste restzetel viel haar met 110 stem men ten deel. Zij kwam van1189 op 1296 stemmen. Gemeente-Belang én K.V.P. handhaafden elk 1 zetel met resp. 343. (1949: 482) én 416 (382). Maassluis Vooruit zag haar poging om deel te gaan uitmaken van het nieuwe gemeentebe stuur niet bekroond.: Met 209 stemmen bleef zü beneden het vereiste minimum. Er werden In totaal 5913 geldige stem men uitgebracht, tegen 5522 in 1949. Van onwaarde 101 (1949: 95) stemmen. De nieuwe raad zal er dus in Septem ber als volgt uitzien: P.v.cLA. (5) 5 zetels, bezet door H. J. Marcus, mevr. J. C. W. Hamakers—van Enschut, J. Slagboom, Jac Smit en S. Kortleven. A.R. (5) 4 zetels: J.- v. Gelderen, J. v. Velden, A. Hoekveen en'A. Wagner. C.H.U. (3) 4 zetels: P. v. d. Snoek, A. C. Verploegh, D. Pons en P. J. de Fagter. K.V.P. (1) 1 zetel: Ir J. C. A. Hoogen- bosch. Gemeente-Belang (1) 1 zetel: Ir. G. Langelaar. - Van de thans zittende raadsleden ke ren na de lopende zittingsperiode hiet meer terug de heren P. A. Boutkan, G. de Haan, en J. v. Weena Hofplein onmiddellijk naar Coolsingel Oostzüde Stadhuis. 14.30 uur: Vertrek Stadhuis. Coolsingel tegenover Stadhuisstraat naar West zijde Schiedamsevest Witte de With- straat Mathenesserplein Rochussen- straat Maastunnel Pleinweg Zuidplein Strevelsweg Breebrug Marathonweg rond Stadion' Oost Varkenoordseweg St. Ciara-stichting. 15.30 uur: Vertrek St. Clarastichting. Oostvarkenoordseweg Sladionweg Oranjeboomstraat Nassaukade Stiel tjesplein bruggen Boompjes - Nieuwe Leuvebrug Schiedamsedijk. 15,45 uur: bü monument „Mei1940' Blaak circulatieplein Groenendaal Mariniersweg Hoogstraat Kip straat Blindcninrichting. 1620 uur: Vertrek Blindeninrichting. Groenendaal Oostplcin Oostzeedijk Wm. Ruyslaan Oudedük Korte kade Plaszoom grens der gemeente. Onder auspiciën van de Rotterdamse CJiriate- Ufke Bestuurenbond worden in de komende vacanöemaanden verscheidene tochtjes voor d« lcd<?n en hun familieleden georganiseerd. Dcprijzen zXjn niet hoog gesteld en verwacht dat velen van deae gelegenheid gebruik zuilen maken. Zaterdag 4 Juli a.s, wordt een Kerscntocht per touringcar gehouden vla Ticl. Amerongcn. Zeist m-Utrecht. .Donderdag 30 Juli a-s. is er een boottocht door de Rotterttetse havens en een bezoek aan Schoonhoven. Donderdag 6 Augustus is er een autotocht naar di Hei lige Landstichting en naar Den Bosch en Donderdag 13 Augustus as. komt er een tweede autotocht naar de Hoge Vcluwé en het Uddelermeer. Aanmelding voor deze tochten kan achteden bij de Besturenbond, Heemraai singel 163, tel. 50957. Overdag gedurende kantoortijden, en Dinsdagavond® van acht tol negen uur. Da Canadese minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Lester Pearson, heeft Woensdag uiting geven aan zijn bezorgdheid over de uil- Iaiing van Tail, volgens welke de Ver enigde Staten zich dienen terug te trek ken van de vredesonderhandelingen ig Korea en zelfstandig dienen op le iredsn. Pearson zeide dat nis dit dé Amerikaan se politiek zou worden, de Verenigde Naties „een jammerlijke en verschrikke. Ujke slag" zou worden toegebracht. Het gevaar van een wereldoorlog tou snel toenemen, indien er grote breuken in het Westelüke bondgenootschap zoudcr ontstaan, aldus de Canadese minister. Pearson sprak op een bijeenkomst vt de Canadese club te Vancouver. Gisteravond tegen 8 uur is de 18-jar' leerling-fotograaf Th. J. H. met een door hem gekochte fiets op de Soi dijksekade in het water gereden. Een i lltieagent en een bewoner van een woo. ark begaven zich te water, maar h, duiken leverde geen resultaat op. Pas tie minuten later kon het slachtoffer wor den opgedregd. Kunstmatige ademhalln» mocht toen niet meer baten. Wegen» diefstal» voorafgaande door geweldpleging, heeft liedenmorgeir vóór de Rotterdamse Rechtbank terecht "ge staan de 19-jarige machinebankwerker P. S. uit Rotterdam. In de morgen van 4 November 1952 was hü naar de werk plaats van de boekbinder H. J, N. Waal- drik aan de. Tochtstraat gegaan en sloeg W. met een üjmpot zo krachtig.op het hoofd, dat hü kwam te vallen. Daarna begaf verdachte zich naar de winkel en nam f 25 weg uit.de toonbanklade. Verdachte bakende. De officier Van Justitie eiste tegen verdachte, in verband met het feit, dat;deze niet tenvolle toe rekeningsvatbaar moet worden, geacht, 1 jaar gevangenisstraf, door te brengen in dé bijzondere strafgevangenis te Zut- fen. Uitspraak op 11 Juni. De Ver. Staten hebben aan commu nistisch Zuid Slavië een nieuw-mach- tig wapen tegen een eventuele Rus sische agressie afgeleverd. De Amerikaanse ambassade te Bel- fado heeft gisteren bekendgemaakt, ét in de havenstad Ryeka (Fiume) twee Amerikaanse vrachtschepen aan gekomen zün, die daar tanks van het type M-47 en andere, uit hoofde vaa het Amerikaanse militaire hulppro gramma te leveren goederen- lossen. Hoeveel tanks geleverd zijn is ech ter, niet bekendgemaakt. l u'..t Volgens de te West-Berlün gevestigde anti-communistische „Strüdgroep tegen Onmenselükheid" is de toestand van dc politieke gevangenen in Oost-Duitsland, wieraantal op 60.000 wordt geschat, de afgelopen maanden aanzienlijk slechter geworden. De gevangenissen zijn zo vol, aldus ge noemde organisatie, dat gevangenen in scholen moeten worden ondergebracht. Jn sommige strafinrichtingen zou meer dan vüftig procent van de gevangenen aan tuberculose lijden. Het grootste kamp voor dwangarbeid, waar zich ongeveer 8.000 politieke gevangenen bevinden, ligt op het eiland Rtigen, aldus de „Strüd groep tegen Onmenselükheid". De politie te München heeft Woens dag twee kleine metaalbedrijven en een grotere onderneming gesloten op beschuldiging van het onwettig pro duceren van geweeronderdelen. De eigenaars der betrokken bedrij ven zün gearresteerd. Zü worden er van beticht, in opdracht van een Midden-Amerikaanse republiek,- on derdelen .van een karabijn, die in de voormalige Duitse Weermacht werd De d. Molen (F.v.d.A.), gebruikt, vervaardigd te hebben, ui 7'a-Jï Ha51n??v'eIdLf.n H- Zevenhuizen politie weigerde nadere bijzonderhe (AR.) en W. F. v. Ettmger (K.V.P.). |den over deze raak te verstrekken H. K. van Minnen C.-H. E. P. v. d. Veen C.-H. J. Vermeer C.-H. F. de Stoppelaar C.-H. Mevr. Koster-van Hoon C.-H. D. Niemants- verdriet C.-H. iP Wim*. J. Ligthart C.-H. M. H. L., Weststrate A.-R. L.- -Jonker A.-R. Hooaerwerf A.-R. W. van der Schee A.-R. H. Sondorp A.-R. MLodder S.GJPi De laatste dagen neemt het aantal vluchtelingen uit Oost-Duitsland naar West-Berlyn weer toe. Woensdag wa ken ruim 4.600 personen uit. De West- Berlynse autoriteiten zien twee oorza ken, namelijk het ontnemen van rant- soenkaarten aan naar schatting twee millioen Oostduitse burgers' en de pressie die op de boeren wordt uitge oefend. Onder dé vluchtelingen van Woensdag waren 700 boerengezinnen. Een ongewoon hoog percentage. - Te Stavenisse werd gistermiddag in de Oud-Gereformeerde Kerk een bij zondere dienstgehouden omdat het kerkgebouw na de ramp was hersteld en er weer een dienst in gehouden kon worden. "Deze speciale dienst werd geleid door ouderling Joh. Slager- uit Stave- nisse. Spreker opende met Psalm 1038 waarna werd voorgelezen Psalm 93. Ouderling Slager gaf een overzicht van de ramp waarin hü ook de voor ganger Potappel die bü de ramp het leven verloor herdacht. God heeft deze gemeente wel zwaar getroffen, zo zeide hij, want in één nacht zün hier 154 mensen omgekomen. De dienst werd besloten na een meditatie door ouderling Slager met het zingen van Psalm 394. - Van officiële Koreaanse zijde wordt vernomen, dat Zuid-Korea krachtig ge kant is tegen het nieuwe geallieerde wa penstilstandsplan en een eigen plan heeft opgesteld, dat later op de dag aan de onderhandelaars der V.N. te Moensan overhandigd zal v, orden. De zegsman, wiens naam niet genoemd kan worden, noemde het plan „zeer. be langrijk". De Zuidkoreaanse functionarissen heb ben het nieuwe geallieerde plan oneervol genoemd. Naar verluidt heeft gen.-piajoor Tsjoi Doek Sjin, die sinds het nieuwe geallieer de plan werd ingediend de wapenstil standsonderhandelingen geboycot heeft, met president Syngman Rhee het nieuwe Koreaanse-plan opgesteld. «-GRAVENHAQE, 28 Mei. Vangstberieh- ten van hedenmorgen uit zee: Sch 245 met 3 k- Sch ^4 met l k, Sch 39 met 34 k, Sch 291 i!Lk" Seh 77 1 k, Sch 49 met 6 K. Sch 233 met s k. Sch 282 met 19 k, Sch 2 J?" I k. Sch 45 met 15 k, Sch 236 met 15 k. Sch 250 met 28 k. Sch 297 met 1 k. Sch 79 ?et A k.„Seh 186 met X k, Sch 140 met 1 oraadje, Sch 1Ï4 met 2 manden, Sch 14 met braadje, Sch 110 met 1 braadde. Geen vangst hadden: Sch 195, 341, 402, 159, 263, 105, 104, 4, 48. 133, 5, 19, 25, 37. 310, 399. 36, 51.-20, 223, 314, 361. 7, SS, 66, 72, 89, 116, 122. 180, 242, 275. 3, 47, 121 ,"325; VI. 70 met 20 k, VI, 80 met zjnanden, VI. 83 met I k, VI. 97 met 20 k. VI. 112 met 2 manden, VI. 166 met 2 k. VI. 203 met 3 k. Geen vangst hadden: VL 40, 56 61, 71 en 143. De volgende jagers zijn thuis- stomend, te weten: Sch 201 met 44 k van 2 schepen, Sch 2 met 45 k van 3 schepen, Sch 233 met 31 k van 3 schepen. Prgzen: tarbot i 1—1.40, tong 1.05—1.80.!-- ■belde per kg.; gTootmiddenschol f 23, schol n f 29—30.50, schol III f 20.80—22.50, schar f 14.80—15.60, wijSng f .25, kabeljauw f 35— 44, makreel f 10.40—18.00. Van de Katwljkse visserijvloót ls. de Kw. 89 thuisstomende.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2