Spanning tussen Seoel en Washington blijft Waarschuwing aan Rhee? ■i Z.-Korea geeft V.N.-geheimen prijs Engeland maakt korte metten met Mau Mau-terroristen Overeenstemming gebruik van saldo tegenWaarde-rekening' ELFDE JAARGANG No. Verantwoordelijkheid in verval Zivare Chinese aanval op Westfront Dulles weer thuis Nieuwe aanval op Mount Everest Het weer is flink van streek Na drie jaar van strijd op Korea Drie doden bij een explosie in Beek Vierhonderd mïllioen gulden voor herstel van watersnoodschade voor operatie Eden naar Amerika^ TROUW-MARS EEN IDEALE DEN HAAG, TRAINING ZATERDAG SO MEI 1953 Weerbericht OOST AFRIKAANS COMMANDO GEVORMD Mendes-France formateur Drie jaar geëist voor kindermoord Kazerne te Groesbeek geheel uitgebrand 114.6 millioen '14 dagen J' NOG ÊÉN WEEK. '1 f JdV - H.M. zal aanzitten aan kroningsdiner in de Britse ambassade NEDERLANDER GEDOOD BIJ OVERVAL OP BORNEO mm m| HÉB! 1 v Berlijn ontving record aantal vluchtelingen Korporaal gewond bij veldoefening *5 'SSï v Rampenfondst w v T-h, 'f! "5 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 28215 (3. L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1830—1930 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 28216 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afdTel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115156 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, ƒ635 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A. KEUNING en Sir. K. VAN BOUTEN Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond, t i i. '4 KOUDE ZONDAG. tot zwaar bewolkt^enkele 'regenbuien, tot vr\j krachtige^ -Noord ruimende wind. Half Matige Tot Aanhoudend koud. *4 C'f-vl •O O Hoofdredacteur; Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT 17 R ligt op onze schrijftafel een I-J tweetal geschriften van prof. Van Riessen. Een boek, „De Maatschappij der Toekomst" geheten en een referaat ,De verantwoordelijkheid in verval". Over beide willen wij graag wat zeggen. Het referaat echter, dat op de vergadering van Patrimonium, een dag of tien geleden, behandeld werd, en voor die organisatie werd uitge geven, gaat voorop. Wij hebben dat referaat met grote belangstelling en voor een groot deel ook met instemming gelezen. Prof. Van Riessen is zeer sterk onder de indruk van een men mag wel zeggen griezelige ontwikke- ling""in onze- samenleving, waarbij de vrijheid en dus de verantwoordelijk heid van de mens hoe langer hoe meer verloren gaat en dreigt verloren te gaan. Het benauwende in dit alles is da* kit deze fatale ontwikkeling allerlei zter verschillende dingen samenwer ken. Wy zouden die verschillende din gen kunnen samenvatten onder twee hoofden, nl. verkeerde beginselen en een feitelijke technische ontwikkeling, welke laatste op zichzelf niet per se verkeerd is. Maar het resultaat van dat alles is wel verkeerd en prof. Van Riessen heeft zich bezonnen op de vraag hoe aan die verkeerde ontwik keling is te ontkomen. Gelijk wjj zeiden: Er is veel in prof. Van Riessen's referaat dat wij onder schrijven: Zijn beschrijving van de historische ontwikkeling en van het principiële hoofdmoment daarin. Dat il dit, dat het verval der verantwoor delijkheid een belangrijke oorzaak heeft in het verlies van de religieuze relatie, die voor een ware verantwoor ding onontbeerlijk is. Toch vinden wij in die historische beschouwingen ook wel eens iets, dat wij niet zo zonder meer kunnen onderschrijven. Prof. Van Riessen zegt: „Zo is het collectivisme, het zekerheidsstreven, de gemeenschap die massa wordt, ook geboren uit een verlangen naar be scherming tegen da Jast en de gevaren van een vrije verar*—oordelijkheid". Wij vragen ons ai of dit zo zonder meer historisch juist is. Zou men niet met meer recht kunnen zeggen^ dat het collectivisme enz. geboren is uit de behoefte om de arbeidersklasse uit de ellende waarin een individualistische maatschappij in de eerste periode van het industriële tijdperk haar hed ge bracht, te verlossen? "Men kan dan volkomen instemmen /'-met,de critiek van prof. v. Riessen Op /■'dit collectivisme enz. Men kan erken- nan dat hier een uitdrijven van de duivel door Beëlzebub plaats vond. Maar wij geloven niet dat het juist is dat de arbeiders van honderd jsar ge leden hang waren voor verantwoorde lijkheid. Wij geloven dat zij on hun kinderen honger hadden en dat, toen de maatschappij waarin zij leefden geen reformatie in uitzicht ste'de, zij in groten getale de leer van het col lectivisme omhelsden omdat dit hun althans t.a.v. de honger een per spectief scheen te bieden. Dat zy er bekocht mee uitkomen leert Rusland. En dat het collectivisme de vlucht uit de verantwoordelijkheid met'zich brengt en dat dit een pro bleem is, waar de wereld mee zit, evenzeer. En er kan aan toegevoegd worden dat bewijst de Nederlandse geschiede nis ten aanzien van dit punt dat de Christelijke sociale beweging een uit- nemender weg gewezen heeft, die in de Christelijke politiek in belangrijke mate is verwerkelijkt. Wy willen nog op een andere zaak wyzen, die hier mee samenhangt. Prof. Van Riessen noemt onder de belemmeringen der verantwoordelijk heid o.m. het feit, dat de arbeider in het huidige technische systeem er vaak aan gewend wordt initiatief en inspan ning op non-actief te zetten, niet het maximum uit zichzelf te halen, maar zich af te stemmen op de voorschrif ten, die op wetenschappelijke wijze zijn uitgedacht en die zo perfect zijn, dat een arbeider die uit zichzelf toch nooit in die mate kan bedenken, het geen dan trouwens ook nog tijdverlies zou betekenen. Zijn verantwoordelijk heid is volgzaamheid geworden, zegt prof. Van Riessen en hij wijst te recht op de ernstige gevolgen daar van. Als-de schrijver het dan over het herstel der verantwoordelijkheid heeft, komt-hij op dit punt terug en schrijft: „Zélfs indien de wetenschap betere methoden zou kennen, zal men met minder genoegen moeten nemen, in dien daardoor de baas of onderbaas in kwestie de methode zelfstandig kan toepassen, ja er zelfs varianten op kan bedenken". Op zichzelf gezien kan ën moet men hiermee instemmen: een mens is meer waard dan goud. Maar als men prof. Van Riessen's idee wil gaan verwerkelijken, krijgt men met een wereld te maken waarin deze overtui ging, die religieus van karakter is, niet algemeen leeft. En dan krijgt men eerst recht met het concurrentiepro- bleem te maken. En de concurrentie heeft de mens wel eens meer aan het goud ten offer gebracht De vraag is derhalve en wij geloven dat dit voorbeeld een type is van het hele complex vraagstukken, waarmee wy hier te maken hebben of het kan, wat prof. Van Riessen wil. Beter gezegd: onder welke voorwaar den het kan. Het antwoord moet, dunkt ons, lui den: Zulke dingen kunnen niet zonder een zekere mate van regeling van bo ven af. Dat is voor hen, die bang zijn voor overheidsbemoeienis met het be drijfsleven en die voor publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie bevreesd zyn, wel een moeilijk te verteren ding. Vrijheid en verantwoordelijkheid, zoals prof. Van Riessen die terecht ais goed en noodzakelijk beschreef, bete- De Verenigde Staten zouden, zoals wij reeds in een deel onzer edities meldden, president Syngman Rhee van Zuid-Korea hebhen gewaarschuwd dat hij alle Amerikaanse hulp zal moeten ontberen als hij zijn bedreiging uitvoert om het streven van de Verenigde Na ties naar een wapenstilstand te blokkeren en Noord-Korea binnen te rukken. Het verluidt in Seoel dat hij de aanzegging heeft gekregen dat de hulp onvoorwaardelijk zou worden ingetrokken en dat zijn troepen geen twee weken alleen stand zouden kunnen houden. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Za ken heeft dat echter ontkend. Miss Peggy Cripps, de 32-jarlge doch ter van wijlen Sir Stafford Cnpps, toont trots haar verlovingsring, die zij ontving van Joseph Emmanuel Ap- piah, lid van de aan de Goudkust wonende negerstam der Asjanti's. Het huwelijk zal in Juli voltrokken wor den. Daarna gaat het paar zich aan de Goudkust vestigen. Appiah vertelde op een persconferen tie, dat hij de premier van de Goud kust bij de kroning vertegenwoordigt en dat hij rechten studeert. Hij en Peggy hebben elkaar ontmoet op een bijeenkomst van Westafrikaanse stu denten in Chelsea. Appiah was in 1951 voorzitter van hun vereniging. John .Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, is Vrijdag te Washington tenvgekeerd van zijn reis van tins weken, door twaalf landen van het Nabye- en Midden-Oos ten. f De vertegenwoordigers van Koaingfii Elizabeth in Den Haag vieren de kro ning van hun koningin aan een diner, dat Dinsdag m de residentie van de Britse ambassadeur wordt gegeven. Koningin Juliana heeft huri uitnodi ging aan het diner aan te zitten, gaar ne willen aanvaarden. De vijand heeft gisteren zijn kracht gedemonstreerd. Amerikaanse en Turkse troepen moesten in een lang durig bloedig handgemeen twee bui- 'enposten Vegas en Elko prijs geven, waardoor de communisten vorderden op de oude invalsweg naar seoei, dat 50 Kilometer Zuidelijker ligt. De verbonden artillerie en tanks hebben' onmiddellijk een dicht sper vuur over de beide hoogten gelegd. De Chinese kanonnen lieten zich niet onbetuigd en bij volle maan ontstond een verwoed artillerie-duel. De Chinese aanvallers, die 8.500 man sterk zijn hebben thans aan het Westfront ten Oosten van Panmoen- jon drie heuvels veroverd. De stel ling Carson viel Donderdag in Chi nese bandon. De Engelsen hielden stand tegen zware aanvallen van 6 500 communisten ten Oosten van Panmoenjon. In de hoogste diplomatieke en mi litaire Kringen heerste aanvankelijk ongebruikelijk optimisme over de Jongste voorstellen van de Verenigde Naties om het dode punt in de onder handelingen te doorbreken. Op dit optimisme ,is de laatste dagen een zware' domper gezet, omdat men vreest dat de communisten munt zullen trachten te slaan uit de on enigheid onder de verbondenen. Er zijn reeds berichten dafsij een ge deelte van het voorstel hebben ver- worpen. Generaal-majoor Tsjoi Doek Sjin, de voornaamste Zuidkoreaanse afge vaardigde te Panmoenjon, heeft alle schjjn van geheimzinnigheid der jong ste V.N.-voorstellen afgeworpen en V.N.-concessies aan de communisten op vier punten onthuld, waarmee hij het niet eens is. Thans is officieel bevestigd dal de Brilse poging om de hoogste bergtop ter wereld, de 8340 meier hoge Mount Everest, le bereiken, gisteren^ is mislukt. De bergbeklimmers zullen voor 7 Juni nog een laatste poging wagen om de top, die nog nooit door mensen is betreden, te bereiken. Tot nu toe heeft de expeditie twee pogingen gedaan. Beide zijn mislukt door de plotseling veranderde weersom standigheden. De laatste maal. Donderdag, bevonden zij zich nog slechts 500 meter van het hoogste punt van „het dak van de wereld'', het Himalaya-gebergte. (Van onze weerkundige medewerker) In tegenstelling tot de vorige week hebben thans de koude luchtstromen in bijna geheel Europa de overhandUit Noord- Noorwegen worden zelfs sneeuw buien gemeld en in Zweden komt zware nachtvorst voor. Ook in het Middellandse-Zeegebied is het weer van streek. In som mige delen van Italië vallen flinke regenbuien en in de Rhónevallei waait een. straffe en koude Noordenwind. De terugslag 'Pan het weer na de warmte met de Pinksterdagen is echter niet ongewoon. Derge lijke koude-in-vdllen komen in deze tijd van het jaar wel meer voor. Behalve koud is het weer ook nog onbestendig, omdat met een krachtige Westelijke bovenwind regengebieden van de Oceaan naar West-Europa worden ver voerd. Veel verandering is er de ko mende paar dagen niet te ver wachten. Evenwel zullen enkele korte opklaringen het weer af en toe een iets aangenamer ka rakter geven. Zoals gemeld, heeft onlangs een ben de bij Martapura op Zuidoost-Borneo een rubberondernemmg aangevallen. Naar Aneta thans meldt blijken by deze. overval op de landsonderneming „Zee land" 15 personen te zyn gedood. On der hen was de Nederlandse employé, de heer W. K. Zaalberg. De aanval werd 25 Mei uitgevoerd. Woningen en vracht auto's werden in brand gestoken. De bende slaagde er in enige vuurwapens van de onderneming te bemachtigen. De onderneming had eerder politieverster- kmg aangevraagd, daar zy dreigbrieven had ontvangen. Gisteren is de verlïeslijst gepubliceerd, welke betrekking heelt op het aantal slachtoffers, dat aan weerszijden tijdens de bijna drie jaren van strijd in Korea is gevallen. In totaal bedraagt het aan tal doden, gewonden en vermisten aan weerszijden 2.303.542. Het aantal gesneu velden en gewondon aan, geallieerde zij de bedraagt nu 320.117. Volgens de jong ste gegevens luiden de verliezen van de geallieerden: doden. gew. verm. Z-Korea to-t 30/4 42.765 Ver, Staten t. 22/5 24.119 Engeland tot 4/4 585 Turkije tot 5/4 536 Canada tot 7/5 274 Australië tot 1/3 240 Frankryk tot 1/4 218 Griekenland tot 20/4 137 Nederland tot 11/4 107 België en Luxemburg tot 15/4 84 140.962 100.665 1.921 1.770 997 984 815 360 362 266 73.174 11.345 1.257 394 42 53 18 2 6 kenen arbeidsmethoden, die geld kos ten. Wil men ze verwerkelijken dan betekent dat inperking van de vrij heid van de ondernemer. Het interesseert ons hoe prof. Van Riessen, wanneer hy tot de hem door Patrimonium opgedragen uitwerking van zyn gedachten komt, dit vraag stuk oplost. In zijn referaat hebben wij voor die oplossing nog onvol doende gegevens gevonden. Vanochtend om kwart voor acht is een ingebouwde compressor ont ploft by de zuurstoffabriek van de staatsmyn Emma II in Beek (L.) Hierbij zijn drie personen gedood. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Van twee van de drie slachtof fers zijn de namen reeds bekend. Het zijn de 53-jarige J. H. F. uit Maastricht en de 41-jarige J. H. R. uit Meers-Elsloo, beiden gehuwd. Zij varn in dienst bjj een aan nemingemaatschappij uit Amster dam Hy heeft afschriften van een brief aan de leider der V.N.-delegatie, lui tenant-generaal Harrison, aan corres pondenten uitgereikt, waarin hy ver klaarde, dat de verbondenen: 1. Hun eis lieten vallen, dat Ko reaanse gevangenen, die repatriëring weigeren, onmiddellijk na een be stand moesten worden vrygelaten, 2. Instemden met verlenging van de periode gedurende welke de wei gerachtige gevangenen onder de neu trale commissie zouden staan, door de krijgsgevangenenkwestie op den duur over te dragen aan een poli tieke conferentie en, indien nodig, later aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. i. Instemden met het communis tische voorstel, dat de neutrale com missie^ "bestaande uit India, Tsjecfao- 9lowakye, Polen, Zweden en Zwit serland haar besluiten diende fè nemen met meerderheid van stem men. - 4. - Voorstelden, daf alleen India gewapende troepen naar Korea dien de te brengen voor toe-zicht op de ge vangenen. i ---'f '*t De Britse regering heeft een afzonder lijke Ooslafrikaanse" legerleiding ingesteld om de terreur van de Mau Mau te be strijden in Kenia. Er schijnt een groot- scheep-' offensief tegen de texreurbenden ophanden ie zijn. Luitenant-generaal Sir George Exskine is benoemd tot opper bevelhebber van het nieuwe commando, dat rechtstreeks onder het ministerie van Defensie zal sla§n- Hij zal Donderdag naar Kenia vertrekken. De gouverneur van Kenia heeft giste ren een gedeelte van het land, dat een oppervlakte van 16 000 vierkante kilo meter b-slaat en de Kikoejoe-reservaten in Klamboe, Fort Kali en. Nyeri, alsmede De missie van het Amerikaanse Bu reau voor Wederzijdse Beveiliging te Den Haag heeft haar goedkeuring ge hecht aan de Nederlandse voorstellen om 400 znïllioen gulden uit de Marshall- tegenwparderekening te gebruiken voor herstel van de watersnoodschade zo werd in Den Haag vernomen. De goedkeuring van de Amerikaanse regering voor het gebruik van deze gel den uit de tegenwaarderekening voor de Amerikaanse economische hulp van 1948 tot '51, kan, naar een welingelichte woordvoerder meedeelde, elke dag ver wacht worden. Krachtens de overeenkomst tussen de Nederlandse regering en de Amerikaan se missie heeft de Nederlandse regering op haar beurt toegestemd 300 mïllioen gulden uit dezelfde Tekening voor de defensie te gebruiken. De resterende 202 mïllioen gulden zullen gebruikt worden voor budgetaire doeleinden. Oorspronkelijk had de Nederlandse regering het gehele saldo van de oude tegenwaardefondsen voor budgetaire doeleinden bestemd. Aanvankelijk had de Nederlandse re gering geweigerd gelden van de tegen- waarderekemng te gebruiken voor de fensie-doeleinden. Pierre Mendes-France, een financiële en economische deskundige van gematigde politieke opvattingen, heeft zich bereid verklaard te trachten een nieuwe Franse regering ie vormen. De 46 jaar oude radicaal-socialist heeft zijn toestemming aan president Auriol ge geven, nadat hij de situatie bijna 24 uur lang bestudeerd had. Hy is de vierde can- ebdaat, die de president aangezocht heeft. Mendes-France heeft de pers mede gedeeld, dat hy evenals Reynaud geen formeel overleg zal plegen voordat hy de Nationale Vergadering om goedkeuring verzoekt De prachtige Westminster Abbeydie die volgende week het middelpunt zal zijn b\j de kroningsplechtigheden, ba dend in feestverlichting. Zij was van plan. geweest eerst 600 mïllioen gulden en later nog eens 300 millioen gulden uit de tegenwaarde van toekomstige Amerikaanse hulp te ge bruiken voor defensiedoelemden. Daar echter de Nederlandse regering in het begin van dit jaar voor verdere Ameri kaanse economische hulp bedankt heeft, werden slechts 300 nulhoen gulden van de tegenwaarderekening 1951-'52 bestemd voor de defensie. De Amerikaanse regering stemde daar op in met het gebruik van 400 millioen gulden voor herstel van de watersnood schade op voorwaarde dat 300 millioen gulden uit de oude tegenwaardefondsen voor de defensie gebruikt zou worden. De totale aanvullende uitgaven voor de defensie van in totaal 600 millioen gulden uit de tegenwaarderekening zul len nu over vier jaar worden uitgestrekt. twee districten ten Noorden en ten Zui den van de berg Kenia omvat, tot geslo ten gebied verklaard. Alle districten waar Mau-Mau-activiteit is gesignaleerd, val len binnen dit gebied, dat Voortaan door niemand zal mogen worden betreden zondir speciale vergunning. In de laatste twee dagen hebben leden van de Mau Mau in het gebied" van 'Fort Hall nieuwe aanvallen gedaan. Drie pos ten van de Kikoejoe-burgerwacht wer den overvallen, waarbij vijf leden van de burgerwacht en zes aanvallers werden gedood. Gisteren vernielden aanhangers van de Mau Mau vier bruggen, terwijl zij verder een aantal hoofdwegen ver sperden door er bomen over te laten vallen. Generaal Erskine wordt belast met het nemen van aüe militaire maatregelen, die nodig zullen zijn om orde en rust te her stellen. Hu zal alle koloniale hulppolitie en de veiligheidstroepen in Kenia onder zijn beyel krijgen.** v't— - Hetafgelopen etmaal is 'hetrecord aantal van 3793 Oostduitsers naar West- Berlijn uitgeweken. Men schrijft de groeiende stroom toe aan voedselgebrek. Velen vragen eerst om brood en dan om overschrijving als politiek vluchteling. Het aantal Joden dat dit jaar naar het Westen is gekomen, bedraagt ruim 550. Tegen de 30-jarige (ongehuwde) dienst bode E,J.P. uit Naarden, die op 17 Ja nuari i.l. te Bussum haar pasgeboren baby van het leven heeft beroofd, heeft de officier van Justitie bij de Recht bank te Amsterdam terzake van kinder doodslag drie jaar met aftrek geeist Ter zitting verklaarde de dienstbode, dat haar vader haar had bedreigd, dat zij de ouderlijke woning niet meer zou mogen betreden, als zij weer in positie zou geraken. Gistermiddag omstreeks half één is brand ontstaan in het gebouw van de Koninklijke Marechaussee te Groes beek. Het vuur ontstond in een klem gebouwtje achter de kazerne, waarin voorraden munitie waren opgeslagen. Deze zun door het vuur geëxplodeerd. De Groesbeekse brandweer tastte de vlammen met vele stralen aan. maar kon niet voorkomen, dat het vuur oversloeg naar het met stro bedekte dak van het hoofdgebouw, waaruit onmiddellijk de vlammen hoog oplaaiden. Het gebouiv brandde in minder dan een half uur geheel uit. Het was sinds 1945 in ge bruik bij de Koninklijke Marechaussee. Tijdens een Donderdag in de buurt van Soesterberg gehouden veldoefening, waarbij voor herhalingsoefeningen opge komen luchtmachtpersoneel was betrok ken, heeft zich een ernstig ongeluk voorgedaan. De 22-jarige ongehuwde dienstplichtige korporaal A. W. H. Ver steeg uit Heerlen verloor by een ontplof fing van springstoffen zijn linkerhand en werd bovendien in het gelaat gewond. Levensgevaar is echter niet aanwezig. Het bestuur van de Stichting „Het Westr.ederiands Symphonieorkest" te 's-Gravenhage deelt mede, dat niette genstaande een aantal orkestleden de ie- laties met de stichting verbroken heeft, het bestuur besloten heeft, de werk zaamheden der stichting te blijven voortzetten. Zodra de vleet aan boord tan "de 'hn-' ringlogger is binnengehaald wordt de1 langst gesorteerd. De eerste Hollandse Nieuuie wordt gekaakt, gezouten en in de vaten gedaan, waarna de kantjes ,met spoed naar de wal worden gebracht. Het kaken van de haring aan boord van-dé Sch 231 1 jt N rib Sinds eergisteren is driehonderd- duizend'gulden binnengekomen!, hij •- het Nationale Rampenfonds.' Het to-., taai-bedrag is nu 114.6 millioen. - ii 'i» De Brilse minister van Buitenlandse Zaken Eden. gaat, naar verwacht wordt. spoedig naar Amerika voor een derde., Ajij operatie wegens zijn galaandoening.j'xo",^ wordt van gewoonlijk welingelichte zij- v'f de vernomen. *- De ter dood veroordeelde atoomspion- nen Julius,en Ethel Rosenberg -zuhen ;/,..fi volgens de jongste beslissing van rech-^fSI ter Kaufmann in de week van '15 JuvF' t-ï op de electrische stoel in de Sing-Sing H-1 worden terechtgesteld. Dit is de" vierde fe'J maal, dat rechter Kaufmann een datum A-fH® voor de terechtstelling heeft bepaald. Het echtpaar Rosenberg is voor de"eer-b //i| ste maal in Maart 1951 ter'dood ver-f oordeeld. f HET aantal deelnemers voor de Trouw-mars, welke volgende week Zaterdag in Den Haag zal worden gehou den, groeit gestadig. Drin gend verzoeken wij allen, die het voornemen hebben deel te nemen, zich reeds thans te melden, teneinde onze admi nistratie extra-arbeid te be sparen. Een van de populairste Haagse muziekcorpsen zal de wandelaars uitgeleide doen. Dank zij de medewerking van het Haagse gemeentebe stuur is er in de omgeving van de Johan de Wit-H,B.S. volop gelegenheid tct het stal len van fietsen. Het startbureau zal vanaf 2 uur n.m. geopend zijn. Voor de 10 k.m. wordt ge start om 3 uur, voor de 20 k.m. om 2.45 uur en voor de 30 k.m. om 2.30 uur. Het parcours is zoals bekend buitengewoon aan trekkelijk. Wie het program maboekje „Met Trouw op mars in de Hofstad" heeft aangevraagd, weet dat de mooiste plekjes van Zuid- Holland bezocht worden. Dat prachtige panorama, dat de wandelaars te zien krijgen, wanneer ze door het Hubertus- park in de richting Wassenaar trekken. Aan de ene kant de stad met haar duizenden hui zen, aan de andere kant modem Scheveningen, zee, bos en duin. Ja, bos en duin, daar is dit Haag se Trouwparcours rijk aan. In de omgeving van de Hofstad zijn nog tientallen plekjes, waar de natuur regeert, ongeschonden. Neem nu Meyendel, die prach tige duinhoek in de omgeving van de Wassenaarse Slag, onge veer op de helft van het par cours. Wie hier wandeltkan geen vermoeidheid voelen, zo wordt zijn oog geboeid door alles, wat de natuur biedt. Men kan zich haast niet voor- stellen, dat de drukke stad op*r' nog geen tien k.m. afstand ligL.g Waar men ook komt '.n deze omgeving, overal heerst de rust i der natuur met eigen wettend- voor vogel--en dierenleven De zee is de moeder van dit alles. Zij voerde ,de- 'ènofmk'\ hoeveelheden zand voor* dèMui£j;- nen aan. Zij zorgt voor da'frisseg lucht. Wandelend door. dej'dui^p. nen zullen de wandelaars'jjiaarg reeds van verre aanschouwèn.é Langzaam zal het ruisen van de~" branding sterker worden' ""tot men onder Scheveningen plotse? ling-oog in oog met de wit-} gekuifde golven zal staan.' t Wie graag te voet door een der mooiste gedeelten van ons land wil gaan, zal in deze eerste' Trouw-mars in en om de Resi dentie zijn hart kunnen ophalen. J Trouwens, ook voor hendie in", training zijn voor de Vierdaagse, -• of de Avondvierdaagse is deze y mars een prachtige gelegenheid om de voeten in conditie te brengen. Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan. Meldt u door storting op giro nummer 424867 ten name van N.V. Dagblad Ttouiv, Den Haag of door aanmelding bü een van de vol gende adressen: Dagblad Trouw N.V., Huygens plein 1, Den Haag; Witte de With- straat 30, Rotterdiam; NJZ. Voor burgwal 225, Amsterdam; Ged. Oude Gracht 84, Haarlem; Gan zenmarkt 16, Utrecht; iVester- singel 25, Groningen; Hootdsthiaf! 102, Apeldoorn; Schcfferplcin 3, Dordrecht; dhr. J. G. van As, Franklinstraat 159. Den Haag; dhr E. van der Stal, Hoofdweg 416, Amsterdam; Boekhandel Ver schoor, Dubbele Buurt 3, Gouda. (Individuelen en groepen kun nen zich voor de deelneming aan de 10, 20 en 30 km opgeven. In schrijfgeld 0.50 voor deelnemers aan de jeugdmars onder de vijf tien jaar, 1 voor aüe overige deelnemers.) 1 •jf-t re* h 4-iAé l'A»'! puf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1