Pseudo-Officier van Justitie te Rotterdam ontmaskerd Opereerde eerder in de Residentie Geen rode vlag Internationale' Dr. Kortenhorst over de Kroning De laatste editi van de Kieswej M SCHIEDAM Schiedamse Brandweer vierde feest Kon. onderscheiding voor A. L. Bronsgeest Dodelijk ongeval bij -Wilton-Fijenoord Hoek van Holland Ferms Maasland Burgerlijke Stand van Rotterdam „v. Oosterom-Doedes" VLAARDINGEN Jubileum ir. W. J. P' Felle éi^gWSfvS Vrouw van tas beroofd „Zb spaarTde wereld" De aanslag op overste Harjono Prins Bernliard een: gevierde gast Malversaties bij benzine station in Rotterdam Zwerver had geen geld voor onderdak. Prins Charles woonde kroning, bij Het zeehengelconcours te Hoek van Holland C. de Greef gisteren gehuldigd m TROUW MAASSLUIS Vijf-en-dertig jaar Zaterdag voetbal in Maassluis Voetballende gemeente ambtenaren Verduistering van brand stoffen berecht Zes maanden wegens rijwieldiefstal Mars van D.O.K- TEKKO TAKS EN DE KEREWEER Dinsdag 2 Juni 1953 22 MS Nieuwe werken in het Museum Boymans Redders vragen uw steun Korte Schiedamse Berichten Uit het Zwaluwennest Van dader geen spoor Tot verwerping van het beroep geconcludeerd Pomphouder voegde petroleum aan de benzine toe Naar^wljveniemen «oudenj^ ernstt- rofto^wrt^rt^e^U^^^aelinzen De Pijpers verzorgen Hof concert Jaarvergadering Leeszaal Vragen aan' B. "en. IVly van s-Gravenhage Met arm in snijmachine Een andere lezing Visserijberichten derscheiding volkomen heelt verdiend. Hij was één van de brandweermannen, die indertijd op de „Petrakis Nomikos'' bij Wilton waren. Namens de Ned. Vereniging van EVandweercommandanten overhandigde dg heer Moesker de jubilaris hierna de gesp voor 40 jaren trouwe dienst met bij. behorende oorkonde en namens het ge meentebestuur een enveloppe met de ge bruikelijke gratificatie. De voorzitter van V.Z.O.D. bood de jubilaris tenslotte nog met een geestig toespraakje en elec- tvisch scheerapparaat aan. De toneelgroep der Gem. Technische Bedrijven voerde na de pauze de klucht ..De rare Familie" op. Vriendschap zij ons doel", de Schie- brandweerlieden-vereniging heeft ÏMeravond V00r haar leden en hun da- ,en feestelijke bijeenkomst gehou den In de grote zaal van de R.K. Vollcs- b<ï>£* aanwezigheid van burgemeester peek verried dat deze avond niet alleen ontspanning betekende voor het Sehie- A.mse brandweerkorps; er bleak nl. een inhilaris te zijn dc heer A. L. Brons- '«ct die 40 Jaar de vrijwillige brand weer'heeft gediend en daarvoor een Ko ninklijke onderscheiding In ontvangst had 1« nemen. Voordat de burgemeester echter op het toneel werd „gecommandeerd had voorzitter A. Jongste esn openingswoord «sproken cn hadden de aanwezigen ook ?cedsk ennis gemaakt met het „brand- L-eer-mannenkoor" onder leiding van de h«?- Veenman. Gestoken in hun uniform ea staande voor een grote „brandspuit" zongen dc mannen de lof op de brand weer. Het publiek toonde zich enthou siast over het ..koor". Burgemeester Peek had vele waarde- ,ijn brand ween Vps. Hij prees de goede „ndê woorden voor dc prestaties van «est van eensgezindheid cn kameraad- ï-han en sprak voorts nog over dc moci- Hike taak. waarvoor de brandweer th»«s s geplaatst ni. dc Bescherming Bevol king waarvan zü de ruggegraat vormt. Het korps zal daartoe moeten worden uitgebreid, maar wanneer de nieuwe «arde in dezelfde geest van eensgezind heid zal werken als de oude. dan is het «ucces verzekerd, aldus mr Peek, die verder zcide met veel genoegen een van de mannen van de oude garde, jubilaris Bronsgeest, hulde te mogen brengpn voor zün uitstekende diensten, die ook Koninklijke waardering ondervonden hebben. Bü KB. is de heer Bronsgeost nL de ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toege- ^'h'adat burgemeester Peek de jubilaris de onderscheiding had opgespeld, zette het koor het Wilhelmus in en de aan wezigen zongen enthoiisiajt mee. De commandant van de brandweer, ir Moesker sprak de jubilaris daarna toe: *ln U wordt de gehele brandweer ge ëerd" zo zeide de commandant, die er voorts op wees dat Bronsgeest deze on- Gistermiddag om 3 uur is aan boord van het bij de werf WUton-Fyenoord te Schiedam in aanbouw zijnde tankschip .Pendrecht" een dodelijk ongeluk ge beurd. De brander J.C.S. uit Vlaardingen stapte op een 8 meter boven de bodem van het schip geconstrueerde stelling. Een stellingplank liet los en trof dc 41- jarige arbeider A. den Hoedt uit de Fre- derikëtraat 168 te Roterdom, die op de bodem van het schip aan bet werk was, op het hoofd. Met een schedelbasisfrac- tuur werd het slachtoffer naar het Ge- meente Ziekenhuis te Schiedam ver voerd, waar hij later is overleden. Fiat» gastolen. Ten nadele van de ty piste. C. D. is een flets, die rij voor de Hema te Schiedam gezet had, gestolen. Öe^>romotievvan(het eerste elftal Tvan HBSS naar de derde klasse der KNVB afd. Zaterdag heeft veel be langstelling getrokken. Dat is duide lijk gebleken óp 'de gisteravond ge- houden receptie in hotel Beyersber- gen, .waar de grote boyenzaal in een bloemenlusthof was herschapen. Velen'"kwamen het bestuur met deze promotie gelukwensen. De wet houder voor de Sport, mr. P. van Bochove. complitenteerde namens het gemeentebestuur en .als voifzitter van dé Gemeentelijke Sportcq»missie; de heer H. J. Scheffers namens de SBLO; de KNVB were? vertegen woordigd door de heerJ. van der Mejjde en voorts waren er afgevaar digden,' van de Herv. Jeugdraad, de CJMV waarvan HBSS een onder afdeling-is de Schiedamse Scheids- rechtersvereniging en van vele zus terverenigingen, o. m. van Hermes- DVS, PPSC en ook Heerjansdam. de tegenstander van de Schiedammers in de promotie-competitie. De HBSS-voorzitter, de heer K. J. Eibers dankte alle sprekers voor hun goede woorden en voor de vele bloe men en geschenken, die HBSS in ont vangst had te nemen. Diefstal. Een melkboer, zijn klanten niet thuis treffende, plaatste enige-fles sen maar op de raamdorpel achter de wonin" Bij thuiskomst van de famine Maandag. 1 Juni was het 35 jaar gele-!-war de raamdorpel leeg en d,e weVok^ichfni2ing EXCelSi0r MaaS'a dat hie°r diefstol' was geleegd De po- In April is een tweetal feestavonden'; litie zoekt thans e^?aed Een gegeven, terwijl voorts een jubileumserie B. en W. met n georganiseerd wordt, waarvan thans drie weliswaar sporadisch ge J u'oelcse wiik- wedstriiden eesneeld ziin, W. tegen het advies van de Hoekse wijk Om deze bijzondere datum niet geheel raad in besluiten nemen. T a.v. de P'^- ïopgemerkt te laten voorbijgaan, is gis- selijke busdiensten van hetLA01^ °a js teren een speciaal nummer van het cluo- het strand Weias de zo d yVV blad „De band, die bindt verschenen, dit gebeurd. Op verzoek van de v. Dit 16 pagina's omvattende blad 8e zou de W.S. nu deze diensten ga; jaargang nummer 7 is vrijwel geheel derhouden. de -wijkraad diende d aan het zevende lustrum van Excelsior: over een sunstig advies in doch op gewijd. Burgemeester P. A. Schwartzj grond van een l)ez™"^™rJf,1h|?ikt schreef een bijdrage, alsmede de secre-1 pl. autoverhuuxinrichting waarmt blu taris van de landelijke V.Z.C.. de heer J. dat er weinig behoefte voor Baardolf en de secretaris der V.C.V., te-bestaat, als ook uit J'®r'^® vens bestuurslid van district II van de hebben B. en W. afwijzend op deze za< K.N.V.B., de heer J. van der Meyde. I beschikt. Voorts treft men artikelen aan van be stuursleden, trainer, elftal- en junior-com missie. Het lid van de redactie ..Massy" herinnert op geestige wijze aan zijn voet balbelevenissen uit vroeger jaren in het eerste elftal van Excelsior, waarin spor tieve en komische evenementen, groten deels uit de dertiger jaren, worden opge haald. Tenslotte is het nummer verlucht met een aantal foto's van bestuurs- en com missieleden, bonevens alle aanvoerders van de 12 senior- en juniorelftallen. Op Vrijdag 29 en Zaterdag 30 Mei .1. hebben ambtenaren der gemeente-secre tarie te Schiedam deelgenomen aan een door de gemeente Amersfoort georgani- serd voetbal-tournooi, waarvoor een tien tal gemeenten zich had laten inschrij ven. Er werd gespeeld op het fraaie gelegen sportpark „Birkhovcn". Onze ambtenaren, waaronder Jan van Schijndel, wisten beslag te leggen op de vierde prijs, een fraai bekertje, door overwinningen op Emmen (20) en Lei den (10). Van "Wingerden (tweemaal) cn Bronneman (éénmaal), zorgden voor de doelpunten. Door nederlagen tegen Amersfoort, dat met twee elftallen deelnam en Hilver sum moest worden gekampt tegen Al melo om de derde en vierde prijs, welke ontmoeting slechts door het benutten van een strafschop, toegekend wegens een hands-geval, door Almelo met 10 werd gewonnen. Met dit ai lieten de Schiedamse amb tenaren steden als v 's-Hertogenbosch, Veendam. Enschedé. Arnhem, Leiden, Hilversum en Emmen achter zich. Voor elke wedstrijd werd het elftal opnieuw samengesteld uit de vijftien ambtena ren die de tocht meemaakten. BURGERLIJKE STAND VAN SCHIEDAM Overleden: W G den Burger. 52 j, vr v A W Zwaard. Geboren: Johanna M, d v "W v Does burg en G Lupker; Cornelia d v P Waar denburg en A E Fortman: Cornelia J M Th, d v M J Brouwer en J C H v As; Johannes A z v A P M Peeters en W Hamerslag; Ronald A J z v A Post en W Dekker; Robert z v L A de Borst en A v Wagtendonk; Wilhelmina, d v L Schultinge en A W Prins; Johanne E P M. d v A F de Lange en E G Roeling; Veronique A F M, d v L H Geerdes en E J Th M v Thiel; Elise, d v J F v d Zee en J Bosman. Uit- Aangiften van 1 Juni BEVALLEN: P van Doorn-den Boer d; A. C. Ho owe ling-Wilhelm d: J Tanasale- g de Reerink z; M E Tb ven der Metjden-van Keulen z: J M Sloover-van Zeiand d: G Klapwijk-Oskam z: M J Nijs-Olde Notd- samp t; M Sonneveld-BaaU z: M E Troost- Bhriaman d; E Vrlends-Janssen. z; Th M A Bontenbal-Dries d: M C M Klevits-Bergsma 4: H W Houthuijzen-Ruts z: E van der Burgh-Meljnen z; P C van Es-Kars»<ms z. J M Boeren-van Baarle d: A B Hendriks-de Vriej z; A A Be|j e-Snoeck d; C J Ctanotten- van Aaperen z; A A W van Wees-van der M«n d: M C Schilperoort-Veerkamp Tb P L Peuth-Waterreus d: J Verkouter-Meijer z: L M Fok-Tleman z; J L Boers-van Es z: A van Sohie-Snijder» z; B Visser-Vos z; H Dcurloo-Brohm z; F E Molders-Stender z;- D van Dam-van der Hoeven z; A.M J van Oost-WUiemse z: M J Penneweert- Penneweert r, E J M van der Ktlnk- Snljders z; W T Schotanui-Whngaarden d: P van de Griendt-de Wolf 6; F H v«n Doorne-van den 'Brand z; W C Riisduk- Brinkman d; E M phlllps-Heusdcns z; E J R dè Langen-Wllke z; L W Boers-van Dongen d; C' M RotmeU«r-Pabbruwee d -AL de Reuver-van 'Deursen z: A M Baars- Michslldes d; S A-ICruljs-Wllke z: NI Oly- Verkade z: W J M Hulswlt-van Rtlswiik d C E ÏTouw-van dér Made d; Chr PHaze- windus-Meeuien d; L Klesewetter-Stlefel d C E-Veraart-Bogor3 z: C„C van Veen- Wou tets d: J Rlepsaamc-Hooa z: A Mu Hartveld-van Zon z: N P M A Jongste-van Dorp d: Tb J Ouwens-Gerritsen z. I Grtmm-Reljnhart z: C G van Es-Sluijter d. J. Buth-van Sorge d; J LFerbra^ie-van dor Vliet d; E- M C W van Hal-Alsemgeest z; A Kerpershoek-van den Berg z; H C M AL Stegt-KIeijnen d. T OVERLEDEN: W M van IJzendoom. man van C P Barls 69 i: C J Makkus. vrouw van Tj Reitsma «3 1: .A Penters, vrouw van Chr H Schneljderberg 37 J; W Wolter», dochter 3 j: G P de Ble. man van Chr van Maren B0 J: W de Graaf, ongehuwde man 74 j: AL Harriet, man van M H L DuUkers 78 ji K van Teunenbroek. zoon 1 dag, J Poolen, man van G van Groos M j. A Valken, zoon 8 J C C Munter, vrouw, gehuwd geweest met T Papavolne 87 3. T Brontücs. vrouw van 'L Sttolenberg^oé 3. H M Janssen, vrouw, gehuwd geweest met D W Zimmerman j! P iRy^-tJes maa van C G Dekkers 47 j; C de J«n*; wrouWj_ ge - .huwd-geweest met Th Kol 38 j. H Clemens ::,:van- van G'van Klaveren.W J. .J» Krijger, vrouw van J. B._M- Cats 43 3. C L Vlot, man van G J. H Vliering 32 1. T van der Linden, vrouw, gehuwd geweest met.J Hord tik 82 j: M de Roos. vrouw van J-Snwp 83 j Wegens verduistering in dienstbetrek king heeft voor de Rotterdamse recht bank terecht gestaan de 35-jarige agent- incasseërder F. v. d. P., uit Schiedam, wie was tenlaste gelegd, dat hü als agent-incasseerder in dienst van het levensverzekeringsbedrijf „Olveh", in het vierde kwartaal 1952 -te Schiedam vesr- schiHende geldsbedragen, die hij van verzekerden had ontvangen om aan ge noemde maatschappij af te dragen, tot een bedrag van ruim l 600 zich zou heb ben j toegeëigend. .Verdachte bekendezich het geld te hebben toegeëigend: Het was in zijn huishouden besteed. j Het over verdachte uitgebrachte reclas- seringsrapport luidde niet gunstig. De officier van justitie eiste tegen Verdachte 12 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met one jaar De raadsman, mr. G. M, Blok,_ bracht enkele verzachtende, omstandigheden naar voren en pleitte clementie, spraak op 16 Juni. Tot zes maanden gevangenisstraf, met aftrek van de voorlopige hechtenis, door te brengen in een bijzondere strafge vangenis. en voorwaardelijke terbesch-k- king stelling van de regering, is door de rechtbank te Rotterdam veroordeeld de 49-iarige losse werkman A. D. uu Schiedam, die op 15 Maart aan deLange Haven te Schiedam een rijwiel had *n?e genomen. De veroordeelde maakte zich jij voortduring schuldig aan m>sbmi van sterke drank en zou de jhefstal een dronken bui hebben gepleegd, was reeds herhaalde malen wegens open- bare dronkenschap verbaliseera. De mars van D.O.K., die Donderdag 1 wegens slechte weersomstandigheden niet kon doorgaan, is nu vastgerield op Dtosdaz 2 Juni a.s. Route en vertrektijd bleven dezelfde als die, aangegeven tn ons blad van Donderdag. POSTZEGELRUILBEÜBS VOOR DE JEUGD Deze maand wordt de Postzegelruil- heurs voor de Schiedamse Jeugd gehou den op Woensdagmiddag 3 Juni van half Hrie tot vier uur m gebouw irene. wwe Haven 155. In de maanden Juli en Augus- tus wordt geen postzegelruilbeurs gehou den In September begint men weer op nieuw. G T.B.-nieuws. Woensdagavond om^7.15 .mr sDeelt G.T.B. 2 een wedstrijd tegen Rozenburg 2 op het 2e veld van Bosch- hoek. Voetbal van Zaterdag. Hun laatste competitie-wedstrijd hebben de M.VV- junioren Zaterdagmiddag tegen het zwakke Fortuna b 4 verloren. Voor de P :ze maakten Wim de Graaf en Piet v. d. Berg elk een doelpunt, maar de gasten zetten er 2 andere tegenover zodat de rust met 22 inging. Na de pauze scoorden de Vlaardingers het winnende doelpunt (3—2); de MaasLan- ders gelukte het niet ir iets tegenover te stellen en zij verloren dus met de laatstgenoemde stand. De MVV-welpen speelden een vriend schappelijke wedstrijd tegen de Dosko- welpen. Gezien de eindstand (22) ble ken de krachten van beide elftallen el kaar weinig te ontlopen. Benoemd. Tot onderwijzer (V.G-L.O.) aan de Groen van Prinstererschool te Maassluis js benoemd de heer J. v. Dam .te Maasland. Puzzlerit. Voor de leden van de Ge rei Jeugdclubs is Zaterdagavond een puzzlerit per fiets gehouden, waarvoor de jongens en meisjes grote belangstel ling hadden. De tocht ging van Maas land via Maasdijk naar De Lier van waar de terugtocht naar Maasland werd aanvaard. Korfbal. Wegens het met-opkomen van de scheidsrechter is de competitie wedstrijd die Odo Zaterdagmiddag in Hoogvliet had te spelen omgezet in een vriendschappelijke ontmoeting. Het bleek dat beide twaalftallen elkaar wei nig in kracht ontliepen. Het eerste doel punt scoorde Odo. maar Waterschip liep tot 21 uit met welke stand de rust in ging. Na de pauze kwam het echter tot een evenwicht; de ontmoeting eindigde Jubileum. Het echtpaar A. J. Noordzij en L. Noordzij-Zandijk, wonende Murraij- straat 18 te Pernis, herdenkt op Vrijdag 5 Juni a.s. zijn 40-jarig huwelijksjubileum. De bruidegom vierde reeds zijn zilveren jubileum in dienst van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij en is tot heden de actieve penningmeester van de afde ling Pernis van de Ned. Chr. Militaire Bond Pro Rege. Zij zu'llen op de huwe lijksdag, des avonds van half acht tot half tien reeipieren. Geslaagd. Voor het examt lerlijke Stand slaagde de heer L. a Steen, wonende Vrijlandtstraat 58 Ferms, ambtenaar aan het hulpbureau te voorm. Hoogvliet. „Merkwaardig!" vond Tekko, die aandachtig naar het verhaal van de houthakker geluisterd had. „Maar. het gedrag van die dorpelingen, dat volgen# u met zo n vreemde hoofdpijn begonnen is, moet toch een oorzaak hebben. Zouden het bijvoorbeeld geen aardstralen kun nen zijn?" Niet dat ik weet!" antwoordde de man schouder ophalend. „Het enige dat ik mij herinner is, dat. toen de mensen zo raar gingen doen, die vulkaan daar weer begon te roken!" F-n hierbij weeg de eenvoudige borst met de steel van zijn pijp in de richting van de vulkaan k» de verte, die Ijle rookpluimen de heldere lucht m- bliee, „Weet j» dat zeker?" rroeg Tekko reenet m ^.Natourllitri"1 antwoordde de houthakker. „Maarje behoeft je niet ongerust te maken, hoorl Slnda mene«n-:'| heugenis heeft ér nog. nooit, een uitberetlng vonden. De grond er omheën ls een kale steensontige massa, totaal onvruchtbaar' en de dorpelingen, komen e* „Bedankt en tot ziens!" riep Tekko en bee^e ai^wef. „Ik ga er eens een. kijkje nemen! „Voornehtig! schreeuwde de houthakker hem na. In het Museum Boymans te Rotterdam zijn twee werken van de Haarlemse kun stenaar Kees Verweij geplaatst, namelijk een. tekening „De Ru*" en een aquarel „Vrouwenkopje". (van onze speciale verslaggever) Een deier dagen heeft de Rottordam- se politie de 22-jarige kantoorbediende H V. uit Den Haag aangehouden. Deae man had zich onder allerlei voorwend selen bü diverse afdelingen van de Rot- tesdamse politie toegang versctaft. ten einde zich op de hoogte 'e stelien van de gang van zaken aldaar Hij beweerde substituut-officier van Justitie te ztjn en een van de medewerkers van een be- kende officier van Justitie In Rotterdam. op zekere avond vervoegde^ V. zich aan het hoofdbureau van politie^ Hij toonde een naamkaartje waarop stond vermeld „mr Van Oosterom—Doedes Aangezien het wel meer voorkomt, dat Irnmen ne- mresIaaad!nDe3lïeér B. Stolk te Maas-substituten eens eeb kijkje komen n^ in H« -' Le. Nederlandse Vereniging „de Red- dingriiedaille" vereniging van gedeco reerde redders, gevestigd te 's-Graven- hage. waarin vele redders die geza menlijk honderden mensenlevens hebben zered uit geheel ons Vaderland ver enigd, houdt op Zaterdag, 13 Juni 1953 een openbare straat- en huis aan huis- collecte te Vlaardingen. De opbrengst van deze inzameling komt geheel ten goede aan het Ondersteuningsfonds voor We duwen en Wezen van omgekomen en overleden redders, terwul ook behoeftige redders uit het fonds, worden gesteund. Dc gehouden collecte m 1952 bracht net schitterende resultaat op van ruim 1600,..waarmede de Vlaardingse bur gerij op overtuigende wijze bewees dat zij deze collecte zeer sympathiek gezind was. Ook nu rekent De Reddingmedaille weer op Vlaardingea, erbij Voorbaat van verzekerd zijnde, dat wederom met milde hand zal worden geofferd. Collectanten- triSes) rijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Mevrouw ^tooS' Sportiaan 14, bü h«en MuUer Dremb. Ketelweg 89 cn L. Kruithoff» Gouase singel Ite Vlaardingen. Inenting Kelhel. Woensdag 3 Juni van 4 tot 4.30 u wordt in het Groene Kruis- gebouw te Kethel gelegenheid gegeven wt het inenten van kindeven van 6 maanden tot 6 jaar tegen diphterie, kÖS VoorUShet BedrijfspoUtie- ex^van;.deN^,BondnVann°nbeZwOl: hij 40 jaar geleden in dienst trad bij de Hollandia N.V., alhier, tuet aan be langstelling ontbroken. Van alle zijden ontving de jubilaris deze dag gelukwen sen en blijken van belangstelling. s Morgens werd het jubileum met een feestelijke bijeenkomst op het hoofd kantoor, waarbij het Pers^need1 tegenwoordig was, herdacht. Hier wera hii toegesproken namens de directie, door de heer I. A. Stuit. Deze wees in ziin toespraak op de succesvolle loop baan van de heer Felle en ver dienstelijk werk voor de N.V. Ook wees spreker op hetgeen de jubilaris op we tenschappelijk terrein buiten h'etg,^" driif heeft gepresteerd. De heer J>tuit besloot zijn toespraak met een hartelij ke gelukwens, terwijl hij zijn woorden vergezeld deed gaan van een cadeau onder couvert Mevr. Pelle deelde uiter aard in deze hulde en werd met bloe- mfr A?^fan Buysen vertolkte de gevoe lens van het personeel. Zijn gelukwens werd begeleid door een fraai polshorlo- 8ein de namiddag recipieerde de heer PeUe met zijn familie in de zaal Con- Heaénavohd speelt "Zwiluwen 2 -een vriendschappelijke-v i? wedstrijd. stegen Vlaardingen"; terwül Woensdagavond Zwaluwen 3 de competitie beëindigt met de thuiswedstrijd tegen Excelsior M 3. Beide wedstrüden worden gespeeld aan de Kethèlweg en beginnen om 7 uur. De uitslagen van de vorige week ge speelde wedstrijden zün: Zwaluwen 7— D.V.O. '32/3 11. Zwaluwen 4Vlaardin gen 2 32, Energie Boys 2Zwaluwen 5 32, Zwaluwen 7W.I.A. 2 w.i.a.n.0, T.S.B. 3—Zwaluwen 8 1—0- Juniors: Zwaluwen blR.F.C. b2 40, Zwaluwen b2—Excelsior M bi l—2. Zwa luwen b4—D.R.Z. b 0—1, H.B.S.S._b2— Zwaluwen p5 1—0, Zwaluwen c2—E.D.S. c 10—0. Zaterdagavond om kwart over elf is een bewoonster van de Merellaan te Vlaardingen het slachtoffer geworden van een brutale beroving. Het gebeurde in de Leliestraat De vrouw was n.1. van Vlaardingen-Oost op weg naar haar wo ning, waar een onbekende man haar in het voorbygaan een duw gaf. Zy be merkte toen, dat haar tas uit de hand werd gerukt. De onverlaat maakt zich met de tas uit de Voeten, waarbij een gedeelte van de inhoud op straat tereent kwam. Een bedrag van ruim 200,— bleef echter in het bezit van de over valler, die in de richting van de Rozen- aan vluchtte. Toen op het hulpgeroep van het slachtoffer voorbijgangers toe schoten was van de dader geen spoor meer te bekennen. Het signalement van de tas luidt: bruin box leder, gevoerd met schapenleder, z.g.klepsluiting. Hun, die ook maar enige inlichting over het ge beurde kunnen verstrekken, wordt ver zocht dit persoonlijk of telefonisch te doen aan het bureau van politie, Markt 12 (tel. 2345, toestel 4). Zoals wü reeds eerder berichten wordt op Zaterdag 6, enkele onderhouden met de dienstdoen de inspecteurs van politie. Weldra bleek echter, dat hij bijzon dere belangstelling aan de dag legde voor het amusementsleven. Hij verzocht te mogen worden rondgeleid over Ka- tendrecht, waar 's nachts het roerige leven in volle gaqg is. Ook wilde ".de interland-voetbalwedstrijd bezoeken, die gespeeld werd in het Stadion Feijenoord en tevens ging zijn interesse uit naar de circusuitvoeringen, die in Rotterdam worden gegeven. Prompt elke avond was de pseudO' officier aanwezig en na enkele dagen al rees er bij verschillende politie functionarissen argwaan. Zij hielden V. goed in de gaten en intussen warer contact opgenomen met de Justitie, Hier wist men niets af van een zekere mr Van Oosterom—Doedes en terwijl de kantoorbediende rustig doorging met zijn hoge spel. ging <je recherche nauw keurig na met wie men hier te doen had. j V. genoot echter de eer nog steeds in dé kwaliteit van officier behandeld te worden. Hij maakte daarover zelfs zijn complimenten en een van de in specteurs kreeg een pluimpje voor de buitengewoon actieve wijze, waarop hij zijn dienst vervulde. De inspecteur wist wel beter, maar hij toonde zich zeer ingenomen met deze waarderende woor. denvan. de ..officier"." - - f' - 7 r' Na enkele dagen vond de politie.,, dat de opvoering van V,--maar eens. een einde moest nemen. Een hoofd-inspec- teur van de recherche nam hem onder vier ogen en bracht de man aan het verstand, datver nu een andere afdeling van het hoofdbureau" zou worden-,„be zichtigd'. waar V. zelfs enige tijd kon vertoeven op kosten van de politie. Nog bleef V. in zijn rol. .Jk zal gaarne te uwer beschikking blijven", zo zeide hu. V verdween achter de tralies en werd toen in werkelijkheid ter beschikking gesteld van de officier van Justitie. Uit het onderzoek bleek, dat de kan toorbediende ook in Den ^Haag nad ge opereerd. Daar had hij zich uitgegeven voor adspirant-inspecteur van politie. (Van onze Haagse redacteur.) In de zaken M. Pot en F. A. Colson, beiden door, het. Haagse gerechtshof ver oordeeld wegens de aanslag op de Indo nesische militaire attaché overste Har jono, heeft de advocaat-generaal bü de Hoge Raad, prof. mr G. Langemeyer van morgen geconcludeerdtot verwerping van het beroep. Pot was door het hof tot vier jaar en Colson tot drié jaar, bei den met aftrek van.'voor-arrest, veroor deeld. De Hoge Raad" zal op 23 Juni xs. uitspraak doen.Het cassatiemiddel in de zaak-Pot, dat door het hof ten onrechte bewezen zou zjjn- verklaard, dat de aan slag gepleegd werd met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling,: werd door prof. Langemeyer ongegrond geacht. De poging om documenten met be trekking tot de uitlevering van Wester ling in handen te krijgen, ook zonder dat hieruit een financieel voordeel voor Westerling voortvloeide, is door het hof terecht beschouwd als een poging tot bevoordeling. v: Ook de cassatiemiddelen: die door de raadsman van Colson waren ingediend, wees. de advocaat-generaal van de hand. Hij achtte het geen onjuistheid, dat een getuige in'de zaak-Colson- als griffier was opgetreden tijdens het verhoor;: dat de rechter-commissaris een andere: ge tuige afnam. Dat de'poging tot afpersing niet tot een begin van uitvoering .zou zijn gekomen doordat overste Harjono verklaarde de documenten niet te bezit- •en, achtte prof. Langemeyer niet aan- nemelyk. Het optreden met twee pisto len was meer dan een middel om zich te overtuigen of de papieren: aanwezig warén. Dat aan het plan verder geen uitvoering kon worden gegeven, ging geheel buiten de wil van Colson om. Een van de meest gevierde "gasten; van de Londense Kroningsfeesten is ongetwijfeld Prins Bernhard. Gisteren werd hij reeds luide toegejuicht 'door het Londense publiek, dat hem op een. van zijn tochten door de stad- her-/ kende, vandaag bij zijn aankomst; aan de Abdij van. Westminster had-: hij een ware ovatie'in ontvangst te nemen. Het publiek; bejubelde .hem'^ zelfs zo luid, dat.Se Prins zich moésy omkerenen de menigte een paar ma; móest groeten!' In deiAbdij had- hij: ëe plaats in; het koor,- iets ter zijde vj de overige gasten, onder wie óok'J Nederlandse ambassadeur en Stikker. Prins Bernhard zat recht tegen het Kroningsaltaar en kon vandaa gehële plechtigheid góed yolgëtó.J De Israëlische socialistischepartijj „Mapai", heeft besloten van - haar be terug te komen om van onderwüsge wen. de rode vlag te /laten wapper de scholieren de „Internationale'*,:,), ten zingen. mgde opsporingsambtenaren en^; kingspersoneel te Amrtewa Van Teylingen en ingsbeambten Vo^fenmDeBi 5^' hii Wilton Feijenoord. «e in Itotteraam-Blü- HielTaanmilkelUke1 bedraïïn ^rinS"ta ken - over een tüdsbestok cordia, waar zeer velen bun opwachting bij de jubilaris hebben gemaakt. Onder de aanwezigen bevonden zich o.a.: de echtgenote van de eerste directeur waar onder de heer Pelle heeft gewerkt, me vr Wagenaar Hummelinck-Dubbelaorp; dr. Kruisheer, directeur van het Rijks- zuivelstation te Leiden; de beide direc teuren, de heren I. A. Stuit en mr. Hooites-Meursing; dr. Kramer. dir. Melk-contróle-station te Den Haag V.V. dr. Bunt van het controle-station van melkproducten en verdervele voor aanstaande figuren uit. het Vlaardingse leven. Deze voor de jubilaris ongetwijfeld zeer gedenkwaardige dag, werd 's avonds besloten- met een diner ir» in tieme kring, waarbij o.m. aanzaten de directieleden, hoofdemployé's en fa- brieksdirecties met hun dames. Het programma voor het tweede Hof- concert. Woensdag 3 Juni a.s„ aanvang 8 uur n.m„ te geven door het Tamboers- en, Pyperscorps „De Püpers" luidt als volgt: 1. Koraal; 2a Vaandelparade, mars, J. C. 'de Beste: 2b Zeeuwse Polka, J. C. de Beste; 2c Eeuwfeestmars, Bew. Drie man; 3. Drumband met: 3a Hollands Glo rie: 3b My dear Plucky: 3c Jubelfanfare; 4a Prime Polka, R. Hobby; 4b Daventria wals, W. Louwman; 4c Suikerbossie; 5 Drumband met: 5a-The Happy Trooper; 5b Irene Polka; 5c Field of Glory; 6a Noordzee, mars. D. Hol; 6b Skotse Trije. M. C. van Dorp: 7. Finale: 7a March du Jabuté; 7b Padvinderstaptoe. 9 Juni in de expositiezaal van de Visbank te Vlaardingen een tentoonstelling geor ganiseerd welke zal laten zien hoe in de ereld gespaard wordt. De tentoonstel ling geeft een overzicht van de spaar- gewoonten in 38 landen uit alle delen der wereld. Men zal hier kunnen zien hoe men in al die landen de propaganda voor het sparen voert. Voorts zyn er allerlei soorten spaarbankboekjes, boekjes in de meeste luxe uitvoering maar ook m üe meest primitieve en armelijke vorm. Na tuurlijk ontbreken de ook m ons land bekende spaarbusjes niet,'terwijl de kin derkranten en -tijdschriften, een wijd verbreid contantmiddel tussen de spaar bank en de jeugd, een ander onderdeel van deze interessante expositie zal zijn. Om het sparen aan te moedigen maakt men in verschillende landen gebruik van geschenkartikelen. Ook daarvan krijgt men een indruk en het zal opvallen wel ke verscheidenheid er op dit gebied is. Nu hopen de organisatoren, maar, dat er van de zijde van de bevolking voldoende belangstelling voor deze inderdaad unieke expositie getoond zal worden. Volledigheidshalve vermelden we eVen de uren waarop de tentoonstelling geopend zal zijn. Op Zaterdag 6 Juni van 3 tot 5 en van 7 tot 10 uur; op Maandag 8 Juni van 10 tot 12 uur en op Dinsdag 9 Juni van 3 tot 5 en van 7 tot 9 uur. De Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Vlaardingen houdt op Donderdag 4 Juni a.s. in het gebouw Soli Deo Gloria in de Callenburgstraat de jaarvergadering. Men begint om 8 uur. Het gebeurt meer dan eens, dat een zwerver een beroep op de gastvrijheid van de politie komt doen teneinde m ieder geval voor één nacht onder dak te ziin. De wachtcommandant op het politie bureau te Dordrecht, die gisteravond zo'n logée op zijn bureau kreeg, was daar dan ook in hei minst niet verwonderd over. In een net hotel moet men echter zijn naam opgeven en zijn papieren to nen. En zeker is dat het geval, als men in het polrtie-bureau wil slapen. De commandant vroeg dan ook ziin gast, een 75 jaar oude man, of hü zich kon identificeren. Deze kon echter niet met papieren bewijzen etavt t dat hü zo en zo heette en van beroep handelaar in garen en veters was. De politieman ver trouwde het ndet erg. Daarom drong hij eor bü de man op aan nog maar eens goed te zoeken. De man; haalde zijn zak ken leeg, maar inplaats van één of an der document kwamen er allemaal prop jes papier, luciferdoosjes en meer van die rommel uit. De verwondering van de wachtcommandant was groot maar ze steeg ten top, toen hem bleek, dat in de propjes en doosjes geld verborgen zat. Toen hij de grijsaard al die vreem de pakjes liet openmaken, bleek de man meer dan t 1.000,op zak had. Een na der onderzoek bracht aan het lioht, dat in de doos met garen en veters nog f 1300,— verborgen zat. De wachtcom mandant bracht de „arme" man aan het verstand, dat dergelijke kapitalisten als hy van de gastvrijheid van de politie geen gebruik mogen maken. Daar was hij het eigenlyk wel mee eens. Overi gens werd de man verder niet aan rijn lot overgelaten. De politie tracht met zün instemming voor hem een plaats in het Tehuis voor Ouden van Dagen te krijgen. .Bü de aanvang van de vergadering van de Tweede Kamer heeft voorzitter, dr L. G. Kortenhovst hedenmiddag een kor te rede gehouden in verband met de'kro ning van Koningin Elizabeth de Tweede van Engeland. De heer Kortenhorst zette de betekenis van het Britse Gemenebest uiteen waar na hü - de gevoelens van -het Nederlandse volk op deze dag-weergaf met de vol gende woorden: „Wü gevoelen op deze historische dag behoefte vanuit de verte to delen in de vreugde en' het geluk der volkeven, waarover Elizabeth de Tweede de scep ter voert." Vervolgens wydde de heer Kortenhorst aandacht aan het constitutioneel koning schap. De vice-voorzitter van de ministerraad, prof, dr L. J. M. Beel, sloot zich namens de regering bij de woorden van.de heer Kortenhorst aan. - Even voor zy'n moeder tot Koningin Pril werd gezalfd, werd de vier-jarige Prins Charles door één zijner verzorgsters de Westminster Abdij binnengebracht, i j.De j fractievoorzitter- 1 X.VvP;,-'i'-irtf.'"^H.-'.v'ScKüi7nan.r| bracht 'gisteravond: 'de helé iTaal "t'k rèji: eft róër'ctoor he'f indienen 'van enkele schriftelijke-- vragen over de nummering van de beidé candidatenlijsten, die de P.v.d.A voor de verleden wéék. gehóüdèfi raadsverkiezing had ingediéndl 1 Dézelijsten waren/ genummerd" JA' en 1B, maar.volgens art.\H IS van de Kieswet had dit. J en;Ld moeten zijn, had de heer Schim -matinV ontdekt. Hij wilde "dim weten of B. en W. kondèg mededelen, waarom hiérbij "va- het uitdrukkelijk voorschrift tmj afgeweken, waardoor lijsten; 1: en 1B niet als geldige., lijste "kunnen worden beschouwd e in'elk geval „de op, lijst 1B uit gebrachte stemmen als op eèn-:^ nietdoor.' de wet erkendeUjst;'/;/: uitgebracht zullen moeten gelj, den". Even leek alles mogelijk. On-:' geldigheid van lijst 1B juist de lijst, die als bron van vergis- sinjjeii de K.V.P. zoveel hoofd-0, brekens en vermoedelijk' een- groot aantal stemmen heeft ge-; i kost zou voor de P.v.d.A. eenyij verlies van ongeveer 5000 stem--v. men betekenen.-Op de gang en-[:- in de koffiekamer te hoop ge-.:s{ waar hy een plaats kreeg naast zijn I .wethouders tante. Prinses Margareth Rose. De aan- debatteerden wezigen bemerkten de binnenkomst van de kleine troonopvolger bijna niet. Aller aandacht was geconcentreerd op de jongevrouw by. het kroningsaltaar. Toen het ogenblik van de kroning aangebroken was. werd de kleine Prins, die gedurende de eerste phase van zalving en eedsaflegging muisstil gezeten had, iets levendiger. Hü wend de zich tot zy'n tante en vroeg haar verschillende dingen. - Glimlaohend be antwoordde deze. de opmerkingen van haar neefje. NatuurZJk alles op fluis tertoon. Zaterdagmorgen kwam de 27-jarige K. M V., wonende te Vlaardingen,die in een ...arktkraam op het Veerplein bezig was klanten te bedienen, met haar rech ter onderarm in aanraking - met -het draaiende mes van. een snijmachine. Zü kreeg een flinke wond welke in het zie kenhuis werd gehecht. In het verslag, opgenomen in öns blad van 29 Mei j.L, over de eerste dag van het zeehengelconcours te Hoek van Hol land. werd medegedeeld, dat het V.V.V.- bestuur aldaar alles in het werk- gesteld had om een vergunning te krijgen om in de Waterweg te mogen vissen.1 Van de zijde der politie wordt dit echter tegen gesproken. Tevens werd ons 'medege deeld, dat het V.V.V.-bestuur er van - op de hoogte was, dat proces-verbaal zou worden opgemaakt indien, in gepacht vis water zou wórden gevist De onaange naamheden,welke hebben plaats gehad komen dan ook geheel voor rekening van dit bestuur, dat in dit geval zeker ook bezwaar had moéten maken tégen het vissen in verpacht viswater. -Naar wijT verder vernemen is het op treden van de politiemannen hoe on aangenaam het voor de vissers oow was in elk opzicht correct geweest De heer C. de Greef, hoofd van de Vreewükschool in Rotterdam-Zuid, die gisteren de dag herdacht, dat hijvóór veertig jaren zijn intrede deed bü het Christelijk onderivUs, heeft het aan be langstelling niet ontbroken. Een groot .aantal vrienden en beleen den uit de onderwijs- en de sportwereld heeft hem de hand wezen drukken en de voorzitter van het schoolbestuur,de heer H. C. Kranenburg, heeft de ver diensten van de jubilaris voor het Chris telijk onderwijs e'n de Christelüke sport- beweging niet onder stoelen of banken gestoken. In zün woordenvan hulde betrok, hjj ook mevrouw De Greef,. die haar man ai die tQd trouw ter zjjde heeft gestaan. Ook de voorzitter van", het Ned. ,Chr. Gymnastiek Verbond, de heer A. F. den Boeft, sprak de jubilaris toe,'waarbij hij o.m. opmerkte, dat als de heer De Greef niet in Rotterdam geweest was. de licha- melijke opvoeding in Christelijke zin niet die vlucht had kunnen nemen, die zij thans heeft. Als derde voerdehet woord de heer J. Uyterwijk, secretaris van. de Rotter damse Christelijke sportfederatie. Onder de talrijkeaanwezigen, die van hun belangstelling blük. gaven,'merkten we o.m. pp de heer' P. de Zeeuw, de 83-jarige oud-voorzitter van het school bestuur, de heren M, Bovenberg en' A, Jautze, afgevaardigden van het CJEC-B.- bestuur, de heer P. Burik, administra teur van de afdeling Onderwas van de gemeente' Rotterdam en het complete eerste twaalftal van Rotterdam-Zuid, een afdeling van de vereniging, waarvan de" heer D«' Greef voorzitter is. en journalisten debatteerden over de kans/tip. hi een. nieuwe z'eielverdelmg:§j^^f zelfs de mogelijkheid van een. .nieuwe verkiezing werd onder de loupe genomen.Het;,'zdg£tëM: ernstig uit. De spanning sloeg echter om in grote hilariteit toen mr. dr. A. van Praag, hoofd van.de, Af-(:? deling BevolkingVerkiezingen en. Burgerlijke Stand, te hulp geroepen door een verontruste burgemeester, ten tonele ver- scheen. „In zo'n.geval kim meni;.,; beter het nieuwste exemplaar- van de Kieswet raadpIegen"-, 'zo.;:-: slóeg hij alle hóóp van de KV. op toch nog een tiende zetel de bodem. in. In Maart is nameHjkiï de Kieswet gewijzigd en volgens .- Tiet nieutoe artikel H19 is 3e nummering der .candidatenjjj lijsten geheel volgens de voor-, schriften. Terwijl de vrolijkheid buiten dc raadzaal met de minuut steeg'::, ging de heer Schürmann naar-,,, stig informeren naar'de-moge- v lijkhëid om zijn vragen in ie - trekken. Hij had plotseling geenyi enkele behoefte meer aan. een/ S officieel en publiekelijk ant- woord van B. en W. •- -"f tfi 's-GRAVENHAGE, 2; Juni. Sch 305Ï: .w™, Sch 87 59 k, Sch 245 .—- 10 k, Sch'- 2M'® - 10 k, Sch 341 22 k, Sch 402 8 59 25 k, Sch 229 nog 100 mij], SchV263ISüS 16 k, Sch 105 7„.k, Sch 332 40 k; Scht39Ï 10 k, Sch 201 0 k, Sch 57 nog:.l50;rniiki Sch '199 10 k. Sch 48 She, Sch 49 r20ir> k, Sch 189 10 k. Sch 262 5 krn;!:liüis® Sch 14 15 k, Sch 40 4:k. Sch -5ei^3|k* Sch 719 k, Sch 807 k;:Sch'2 .^-OÏkS Sch 5 11 k, Sch 19—17 k, Sch 25 11 Sch 37 7 k, Sch 236 —8 k, Sch;249 k, Sch 250 15 k. Sch .297 7 k. Sch310.* nog 100 mijl; Sch 399 20 k li huis, Sch>36; 21 k, Sch 51 6 k, Sch 20 12 k n hul*,- Sch 223 7 k. Sch 314 24 k. Sch ;361;— k. Sch 7 10 k, Sch 95 .2. k.jSchi46'.—HoS k; Sch 66 6 k n huls.: Sch 89 izL-TOrlcJiSchS 116' nog 110 Sch 180 ';13>kjJSch/2425t—W& 5 k, Sch 275 8 k, 'Sch!72;'4S"20:k?:Schïi24#S ;20*k,. Sch' 47 20 k, Sch 110 „U kiiSclvl® 121 18 k. Sch 325 9 k, Sch,333v~¥17/:1 Sch 132 1» k, Seh 1M 37 k hlihU si--*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1