De betere weg Nieuwe verklaring van Rhee Zuid-Koreaanse regering doet aantal tegenvoorstellen MILITAIRE STEUN VAN DE VER. STATEN GEVRAAGD OMMELANDEN" LEVERDE ONDEUGDELIJKE MELK Unilever gaat werken in 't land van de Mau-Mau Geheel nieuwe zeewering aan kust noodzakelijk Nederland roept zaakgelastigde uit Sofia terug r;:s n ,r r~ ■si Hl 115.2 Millioen Britse koerswijziging in Nairobie Ir. J. L. Klein rapporteert - o VERDRAG OYER N.-GUINEA.? Alle herstel- en nieuwe werken vb'ÖrS* a.s. stormseizoen gereed? Ons land blijve onafhankelijk van Amerikaanse hulpverlening ZATERDAG 6 JUNI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2483 Weerbericht i r> Reden faillissementsaanvrage: Militairen van Ned. militaire missie terug in ons land Zonnig weekeinde Beschuldigd van spionnage Min. Luns voor werkgevers uit V.S.: Inwoners van Waarde kunnen terug PARATYPHUS IN RILLAND-BATH MET GEVAARLIJK ,;5 w:Voorstéllen Use Koch een grote Nazisehuldige ?- /;m/l fIL - »>J - U "O - V •vf "XÜ Rozenburg Goeree en Overflakkee H" Grote Vier in Parijs?, GEEN BESLISSINGEN BUITEN BONN OM - Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3. 1} Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30—1930 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 *s-Gravenhage: Huygenspleiu 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afdTel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent ■■■!!- I I .1 Ml. Directie: O. A. KEUKEN"G en Mr. K. VAN HOUTEN *ts Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond. DROOG "WEER Droog. In het Zuiden en het midden van het land zonnig. In het Noordenf wat meer bewolking.* Dezelfde temperaturen als vandaag of Iets hogere. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT grote bezwaar tegen de proce dure, die gevolgd wordt by de totstandkoming van het nieuwe Bur gerlijk "Wetboek is, dat de voorberei ding zich geheel in het verborgene voltrekt. Prof. Meyers heeft wel in „hearings" die niet openbaar waren, over proble men gesproken met belanghebbenden Hij heeft wel in de Kamer gediscus sieerd over vraagpunten, maar er is geen concreet voorstel, geen wetstekst ier discussie. Die wetstekst komt natuurlijk op een gegeven ogenblik. Maar dan is het meteen een regeringsvoorstel aan de Stalen-Generaal. Dan kumfen belanghebbenden, via Kamerleden, proberen er nog wat aan te doen. Maar dat kan met zulk een veel omvattende en ingewikkelde stof toch nooit veel zijn. Amendementen kunnen niet gemakkelijk worden in gediend bij zulk een moeilijke materie. In de tweede plaats beleven we dan de situatie dat er in de Kamer ont staat een discussie tussen prof. Meyers en de Kamer, terwijl de confrontatie van prof. Meyers met de wetenschap pelijke en rechterlijke wereld, die Hf deze zaak in de eerste plaats belang hebbend en deskundig is, achterwege bluft Wy achten dit een onaanvaardbare procedure en wij zijn overtuigd, dat zij tot schade is voor de totstandkoming van een goed en waarlijk nationaal Burgerlijk "Wetboek. Wy vragen ons af: Waarom volgt de regering deze procedure? Het ant woord, dat daarop gegeven wordt, is de tijdnood. Wij hebben nu de beschikking over een eerste-rarfgs geleerde als prof. Meyers, die al op leeftijd is en wij hebben nu een vier jarige parlementaire periode. De zaak moet er nu door. Ons bevredigt dit antwoord niet. Bij srjlk een belangrijke stof als een #Sleuw B. W. mag men zich ndet in '1 tijdnood laten brengen. Wij hebben r het met het oude B, W. al bijna een en een kwart eeuw gedaan, Dan kan whiten, als het er om. gaat een geheel nieuw B. W. te maken en om de meest - goede procedure daartoe te gebrui ken, niet op een paar jaar meer of minder kijken. In het hoofdartikel in Trouw van Mei '47 is er op gewezen, dat men in Zwitserfland, waar ook door één man (Eugen Hubör) een Burgerlijk Wet boek is ontworpen, een andere weg heeft gevolgd. De Zuidkoreaanse ambassade te Washington heeft een verklaring van president Synghman Rhee gepubliceerd, waarin hij zegt, dat de voorstellen der Verenigde Naties voor een wapenstilstand onaan vaardbaar zjjn. Rhee geeft in zijn verklaring een aantal tegenvoor stellen. Onder meer wenst hij de gelijktijdige terugtrekking van de troepen der Verenigde Naties en van de Noordelijken onder voor waarde, dat van te voren een verdrag van wederzijdse bijstand tussen Korea en Amerika wordt gesloten. De weg was «Mus: 1. ,Rrof. Hüber maakt zijn t eerste -«.' ontwïnpen gereed.- - Vi. Deze eerste f ontworpen gaan om >40;;'advies tiaar verschlHende instanties. 4:;*'*,'-,H#t.departement van Justitie.ver. 'zamelt de ontwerpep' tbt' «en-vbor- 1 'ontwerp van wet. v- 4. Prof. Huber schrijft by dit voor ontwerp een toelichtirfg, 5. Stad en land, beroep en bedrijf oefenen critiek, 6. Tezamen met deze critiek wordt het voor-ontwerp voorgelegd aan een deskundige commissie uit de „Bundesrat". 7. Het resultaat van dit alles komt in het Zwitserse parlement. Tussen de» eerste ontwerpen van prof, Huber en de aanneming door de Zwitserse Bundesversammlung zijrf 10 jaren verlopen! Dit is een andere en een veel betere weg dan die er nu in Nederland wordt gevdlgd. Wij willen er op wijzen dat ook in Italië een andere weg gevolgd is. Ook daar heeft men bij de voorbereiding de publieke opinie niet geschuwd en gelegenheid gegeven tot critiek op .voorontwerpen. Als voorbeeld noemen wij de wijze van handelen met betrekking tot het eerste boek van het Italiaanse Burger lijk Wetboek. Daar werkte een staatscommissie aan een nieuw B. W. Deze commissie verdeelde zich in,sub-commissies. Het ontwerp van het 'eerste boek werd in 1930 aangeboden aan de minister van Justitie. Deze zond het ontwerp met toelichting aan het Hof van Cassatie (by ons: de Hoge Raad), aan de Hoven van Appèl, aan de Raad van State, aan de Universiteiten en aan de Orde van Advocaten. De opmerkingen van deze lichamen werden verzameld en uitgegeven in 4 delen (1933—1934). Daarna werd de hele zaak in handen gesteld van een commissie van redac tie onder presidium van de president varf het Hof van Cassatie. In 1936 werd het aldus bijgevijlde ontwerp naar een parlementaire commissie ge zonden, die December 1938 met haar Werk gereed was. Successievelijk volgden de andere boeken, zodat de opdracht, gegeven in 1923 en 1925, in Maart 1942 was vol tooid. Het zal voor een ieder toch duide lijk zjjn, dat de Zwitserse en Italiaanse methoden stukken beter zijn dan de thans gevolgde Nederlandse. Wy zijn dan ook van mening dat, als prof. Meyers successievelijk met zyn ontwerpen klaar is, deze eerst gezonden moeten worden aaif de be-1 langhebbenden en deskundigen, met name aan de Hoge Raad, de Gerechts-1 hoven en de juridische faculteiten en nog aan andere instanties om advies.! De opmerkingen waartoe de ont-' werpen dan aanleiding geven, moeten worden gepubliceerd en reden zijn tot een hernieuwde overweging van het geheel. Berst daarrfa zouden de ontwerpen bij de Kamers moeten worden inge diend. De Kamers zijn dan beter in staat het pro en contra van de verschillende aan de 01de zijnde punten te over wegen. Wij krijgen dan ontwerpen, waarbij niet slechts de kennis en het inzicht van één man een overwegende rol hebben gespeeld, maar waarover het oog is gegaan van. allen, die be- larfg hebben by het Burgerlijk Wet boek en die daarmee moeten werken. Dat zal iets langer duren, maar dan la de garantie van een waarlijk natio naal B, W groter dan thans. PRESIDENT SYNGMAN RHEE Tot gisteravond is in het Nationaal Rampenfonds bijeengebracht 115.2 mil lioen gulden. Donderdagavond was de stand 115.1 millioen gulden. Zuid-Korea, aldus de verklaring, dient het recht te hebben de stryd zelf voort te zetten ais de voorstellen van Rhee met aanvaard worden. Wel zou Zuid-Korea er de voorkeur aan geven, dat zyn bondgenoten actief aan de Zuidkoreaanse zijde blijven strijden voor een gemeenschappelijk doei Het land kan m ieder geval niet blijven staan by het dode punt van de verde ling in twee gebieden, aldus de presi dent. De voorwaarden voor een defensie- verdrag houden in, dat Amerika zich verbindt, om automatisch in te grijpen, als het Koreaanse schiereiland aange vallen wordt door een of meer landen en dat Korea wapens, uitrustingen en militaire Installaties zal ontvangen, op dat Amerikaanse onderdanen terugge trokken zouden kunnen worden. Met betrekking tot de faillissements aanvrage van.tDe Ommelanden" ver nemen wij nader, dat de aanvraagster van dit faillissement, de Semarangse Administratiemaatschappij. bereid u de n» riutvriHte in te trekken, *0- drs JDe - Ommelanden" een bedrag van i¥2MB bSJ ibëtOronfitgen. gevestigd proonrenrskantoerr. of rich een bank voor JBe" Ommelanden" garant steil. Men deelt ons van de zijde van de procureur van de Semarangse Admi- idstraüemaatschappii, het advocatenkan toor R. A. Vos te Groningen, mede, dat de procedure tegen „De Ommelanden" waarin men destijds een bedrag van ƒ102.000 met bijkomende kosten van „De Ommelanden" als schadevergoe ding voor een partij ontvangen ondeug delijke condensmelk eiste, reeds vele maanden loopt. Steeds is deze zaak, aldus de advo caten van het kantoor, getraineerd, me de ten gevolge van de steeds wisselende leiding van het bedrijf. Inmiddels is ge bleken, dat een partij van deze condens melk toch nog verkoopbaar blijkt te zijn. Hierdoor is het bedrag van de schade loosstelling door de Semarangse Admi nistratiemaatschappij verminderd tot ƒ51.000. Men was niet zeker, dat men Gisteravond is met het KLM-vhegtuig uit Djakarta op Schiphol aangekomen de eerste grote groep ieden van de Ne derlandse militaire missie in Indonesië. Het waren 20 leger- en 5 marinemensen met vrouwen en kinderen, onder leiding van de le luitenant M. K. WiHemsen. De groep bestond voornamelijk uit ad viseurs van leger en marine. De meeste leden vertelden bij hun aankomst op Schiphol, dat ze de liqui datie van de missie reeds maandenlang hadden zien aankomen. Toch kwam voor hen de thuisreis nog betrekkelijk onver wachts. Luitenant Willemsen, die in Bandoeng was gelegerd, wilde aan de verslaggevers geen mededelingen ver strekken over zyn periode in Indonesië, Reeds eerder is een klein aantal hoge militairen, leden van de Nederlandse militaire missie, met de „Willem Ruys' in ons land aangekomen. Op 22 Juni aj. wordt het Nederlandse klokkenspel, het geschenk van het Nederlandse volk aan de Verenigde Staten, naar Rotterdam vervoerd, waar het sal toorden opgesteld en worden gekeurd door een commissie van deskun digen. Daarna zal de beiaard naar Amerika worden verscheept. Ferdinand Timmermans, Rotterdams beiaardier zal in Washington het inhuldigings concert geven. Eén tan de klokken van de beiaard. dit bedrag zou krijgen, wanneer de rechter de vordering toewees en heeft derhalve reeds, vooruitlopend op het vonnis, het faillissement van „De Om melanden" aangevraagd. Het laillisse- mentsrequest zou door de rechtbank op JIS Juni as. ia behandeling worden ge- nomen. ,."A.v, s »-wr ^TWegens^ontaieintstus jvan de procureur: van „De Ommelanden", mr T. Bouts, zal deze zaak worden uitgesteld tot 19 Juni In Rilland-Bath zijn verscheidene ge vallen van paratyphus geconstateerd. De Inspectie voor de Volksgezondheid acht geen gevaar aanwezig voor het overige deel van de bevolking. De geval len zyn namelijk niet het gevolg van in fectie door waterleiding of riolering, die mogelijk door de ramp zou kunnen zijn ontstaan. De patiënten zjjn in het ziekenhuis te Goes opgenomen. Enkele verschijnselen moeten nog bacteriologisch worden vast gesteld. Voorts stelt Rhee voor, dat de Ame rikaanse marine en luchtmacht in het land zullen blijven, totdat een Koreaan se marine en luchtmacht op voldoende wijze opgebouwd zijn, om een mogelijke aanval te verhinderen. Op het verzoek om een verklaring te geven van de tegenstrijdigheden tussen de eerder afgelegde verklaring van de president en de te Washington gepubli ceerde, zelde de Zuidkoreaanse ambas sadeur bi Washington, dr. Joe Tsjan Jang: „Indien Amerika de tegenvoor stellen niet aanvaard zullen w(j het wapenstllstondsverdrag niet tekenen". Bovenvermelde verklaring achterhaalt volgens de ambassadeur de eerder af gelegde van de president. Amerika en de Ver. Naties hadden steeds volgehouden, dat zij niet zouden instemmen met een gedwongen repa triëring van krijgsgevangenen Thans gaan zij echter in op de Noordelijke voorstellen, die in feite slechts een verholen gedwongen repatriëring inhou den „Communistische Tsjechen en Po- Jen zullen het lot van de krijgsgevan genen in handen houden en wij weten wat dit betekent". De gevangenen zouden gedreigd wor den met liquidatie van hun familie leden als zij weigerden terug-te keren. Zouden zij echter tenslotte zelf terug keren, dan zouden zij zelf geliquideerd worden, aldus de ambassadeur. Reuter verneemt- uit Washington, dat de communisten^hebben, ingestemd met het geallieerde voorstel" dat alle krijgs gevangenen,™ die tnlefejihaar huls-, willen terugkeren, na verloop „van vier raaaji- deii lln ëën nèuttail":Baa~vj4J".- ifofcen. Deze „aanzienlijke concessie" is de*'w*- leiding tot de golf van optimisme op het Witte Huis en de Amerikaanse de parlementen van Buitenlandse Zaken en Denfensle, De communisten stemmen ook In met de voorgestelde periode van 90 dagen, gedurende welke de gevange nen, die niet teruggezonden wensen le worden, onder toezicht van een 1 neu trale commissie komen. Gedurende deze 90 dagen mogen vertegenwoordigers van Noord-Korea en communistisch China proheren deze gevangenen te overreden. Over de toe komst van de gevangenen, die ook na deze drie maanden niet terug willen keren, zal een politieke vredesconfe rentie, na het tot stand komen van een wapenstilstand, beraadslagen. De com munisten hebben er thans mede Inge stemd dat. Indien na 30 dagen ter con ferentie geen overeenkomst Is bereikt, dere gevangenen in een neutraal land vriikomen. waarbij de communisten zich verder niets meer aan htm toe komst gelegen zullen laten liggen. Dat men onder de rooi van Den Raag nog eens aardolie in economisch exploitabele hoeveelheden in de bodem sou aantreffen, sullen weinigen hebben verwacht. Thans is het dan toch zo ver. De Nederlandse Aardolie Maat schappij heeft in een opsporing-.boring op de grens van Rijswijk en Wateringen op ongeveer 1500 meter diepte een aïimun-rrnde laag aangeboord. Binnenkort sol de toren worden verplaatst naar een plaats in de omgeving, waar de N.A.M. opnieuw zal trachten de bewuste laag aan te boren. De foto toont de activiteit in de Wateringse dreven, waar zich dit thans nog bescheiden „olieveld" heeft ontwikkeld. (Van onze weerkundige medewerker.) Na de abnormale koude in het begin van de afgelopen week - heeft het weer zich geleidelijk hersteld en deze weersverbete- ring houdt nog aan. Voor het komende weekeinde wordt vrij veel zon verwacht, nog iets hogere temperatuur en waarschijnlijk overal droog weer. Gisteren steeg het kwik in Zuid-Limburg reeds tot 20 gra den maar in het Noorden en Westen van het land woei nog een frisse zeewind. Ook Zondag zal het in het Zuid-Oosten van het land war mer zijn, dan in de Noordelijke provincies. In Duitsland herstelde het weer zich eveneens, maar in Zuid-Frankrijk is het voor de tijd van het jaar nog te koud met veel bewolking en enkele regen of onweersbuien. Dit gebied met buien breidt zich langzaam naar het Noorden uit, maar het zal ons land zeer waarschijnlijk Zon dag nog niet bereiken. Een Duits denazificatiehof heeft -te f Munchen Ilse Koch bestempeld tot een «- grote nazisehuldige en haar veroordeeld t tot twee jaar in een werkkamp. Het hof gaf bevel, haar bezit tot een be-*-1" drag van 5000 mark verbeurd te verkla- ren. 5.. *1 De 46-jarige beruchte „rode heks van Buchenwald" zit levenslang opgesloten in een vrouwengevangenis in Aibach" (Beieren), waar rij in, de keuken',en de tuin werkt en enig naaiwerk doet. Zij schrijft ook gedichten. Een proeve hiervan heeft onlangs in een Duits week- blad gestaan. Zij heeft haar moeder ge- '- schreven, dat zij over grote aanleg bet-'"-1 ..X schikt en zeker een uitstekend dichteres" - zal worden. 't~ A y H i fsT v 1- S*s>. I Unilsver. zo wordt uit Londen bericht, heeft met de door de overheid opgerichte „East Africa Industries Ltd" principiële overeenstemming bereikt, volgens welke overeenkomst Unilever een groot aan deel verwerft in genoemde maatschappij, -waarvan het hoofdkantoor te Nairobi is gevestigd. Unilever zal de algemene en_ de tech nische leiding voor wat de fabricage van eetbare oliën en vetten betreft op zich nemen. Men hoopt le zijner tijd ook de productie van margarine en zeep ter hand ie nemen. Binnenkort zullen vertegenwoordigen van Unilever in Nairobi arriveren om na dere details te bespreken. Onze redactie tekent hierbij aan: Het bovenstaande bericht is van een opmerkelijke importantie, daar het een principiële koerswijziging in het Britse koloniale beeld aankondigt. De Colonial Development Corparation heelt na de oorlog de economische en daarmede de culturele ontwikkeling van ae oostafnkaanse achter gebleven gebie den willen stimuleren door rechtstreeks ingrijpen der overheid. Het is geen geheim, dat dit experiment niet bepaald geslaagd kan worden ge noemd. De Engelse niet conservatieve regering heeft dit falen onopvallend er kend door particuliere maatschappijen te verzoeken haar verplichtingen over te nemen. De Unilever Ltd heeft blykens boven staand bericht aan dit verzoek gevolg gegeven, door de verantwoordelijkheid in Nairobi te aanvaarden, voorzover het de gang van zaken in dit gebied betreft, doch slechts in die zaken, waarin de Unilever kan bogen op ervaringen en vakkennis te weten de productie van eetbare oliën en vetten. Een bijkomende conclusie is deze, dat de Unilever de moeilijkheden met de Mau Mau, die immers ook tot uiting ko men in Nairobi niet van zodanig belang acht, dat zij remmend zouden kunnen werken op de economische moeilijkheden van dit gebied. Dat zij ook hoop heeft ten aanzien van de mogelijkheid tot produc tie van margarine stemt tevens tot vreug de. Er gaan geruchten dat binnen een maand een verdrag tussen Nederland en Australië zal worden getekend in zake een verregaande samenwerking op eco nomisch en strategisch terrein ten einde het eiland Nleuw-Gulnea tot ontwikke ling le brengen. Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat deze berichten uit de lucht zijn gegrepen. Het persbureau Associated Press weet echter te melden dat van Australische rijde in Den Haag wordt gesproken over de ondertekening van een pact ter za ke van verregaande samenwerking op het eiland Nieuw-Guinea. Van Neder landse zijde zou, volgens Ass. Press, worden gezegd dat de besprekingen in de toekomst kunnen leiden tot een schriftelijke overeenkomst De Nederlandse regering zou echter niet zo ver willen gaan dat zij enige overeenkomst van strategische beteke nis met Australië wil aangaan, opdat de Nederlands-Indonesische betrekkingen er niet zouden worden geschaad. Toen gevraagd werd of de Australische regering op het aangaan van een stra tegische overeenkomst heeft aangedron gen, weigerde men van Nederlandse zij de commentaar, aldus Ass, Press. bi jf-1 i Bij het „Flauwe Werk" aan de Noordkust te» Noorden van Ouddorp is't dadelijk een voorlopig rijbeslag aangebracht ter bescherming van de zeer smalIe-'A'; overgebleven duinreep. 't De thans practise!» onverdedigde duinregel van het '„Flauwe Werk"'ls'zodanig hj afgenomen, dat deze niet meer voldoende steun kan bieden voor een nieuw- te maken duinvoetverdediging. Plannen zjjn in voorbereiding om aldaar meer land-'1 - waart» een geheel nieuwe zeewering, vloeiend aansluitende op de Oude-'Nieuw- j,*- landsedijk en de Noorderdjjk van de polder het West-Nieuwland, aan te leggen en het stelsel van strandhoofden voor het „Flauwe WerkaS voorzoveel nodig te reconstrueren en uit te breiden. t j Aldus ir J. L, Klein, directeur-hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland, in een aanvullend rapport. - - Voor de waterkering van Rijnland langs de Hollandse IJssel onder Gouda zyn plannen in voorbereiding om deze buiten het oude stadsdeel van Gouda te brengen op een keerhoogte van 4.30 m +NAP. Het definitief herstel van Schielands Hoge Zeedyk is gedeeltelijk ra uitvoe ring en plannen zyn in voorbereiding om vóór de winter de te laag gebleken delen te verhogen tot 4.30 m NAP. Het herstel van de waterkeringen van de Krimperrerwaard is thans nagenoeg geheel voltooid. Voorne en Putten De dichting van de gaten in de dijk van de polder Velgersdyk is nog in uit voering. Ook in de gaten in de dijk van de pol der Zuidland is het zand voor de te Volgens het semi-officiële Joe goslavische perbureau Joegopres heeft Nederland besloten om de diplomatieke vertegenwoordiging in Bulgarije op te heffen. Het be- Op uitnodiging van het Verbond van Nederlandse Werkgevers, het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, het Ka tholiek Verbond van Werkgeversvak verenigingen en het Verbond van Prot. Christelijke Werkgevers, brengt het presidium van de „National Associa tion of Manufacturers" de centrale industriële ondernemersorganisatie in de Ver. Staten een bezoek aan ons land. De gasten werden in hotel Wittebrug te Scheveningen begroet door de heer Twynstra namens de vier centrale werkgeversverbonden in ons land. Mi nister Duns verwelkomend zei de heer Twynstra, dat er zeer goede betrek kingen bestaan tussen, de regering en de Nederlandse industrie. Minister Luns sprak de hoop uit, dat de besprekingen met leidende rege ringsfunctionarissen en Nederlandse industriëlen de Amerikaanse gasten de overtuiging zal geven, dat de vermeer dering van onze uitvoer naar de Ver. Staten noodzakelijk is en ons land een politiek en economisch klimaat heeft, dat voor meer Amerikaanse investe ringen gunstig is. De minister herinnerde aan het plot seling stop zetten of verminderen van de Invoer van Nederlandse producten door de Ver. Staten, of dat nu kaas, schoenveters of andere artikelen be treft. Ons land moet, sa stipuleerde de mi nister, onafhankelijk ziin van de Ame rikaanse hulpverlening. sluit vloeit voort uit het Bulgaar se verzoek om de heer A. M. E. Brink, de Nederlandse zaakgelas tigde in Sofia, terug te roepen als persona non grata. Hij zou volgens de Bulgaarse autoriteiten betrok ken zijn bij spionnage-activiteit. Een woordvoerder van het depar tement van Buitenlandse Zaken in Den Haag deelde ons mede, dat de Bulgaarse autoriteiten inderdaad heb ben doen weten, dat de heer Brink als persona non grata wordt be schouwd, zodat de Nederlandse rege ring volgens internationaal gebruik de heer Brink heeft doen terugroepen. De gronden door de Bulgaarse regering voor haar beslissing aange voerd, zijn van dien aard, dat Harer Majesteits gezant in Sofia, die te Bel grado resideert, reeds een voorlopig protest tot de Bulgaarse regering heeft gericht. Vooralsnog kunnen verder geen mededelingen worden gedaan omtrent de nader door de Nederlandse rege ring te nemen stappen. O Het gemeentebestuur van Waarde heeft medegedeeld, dat de geëvacueerde in woners van deze door de watersnood ge troffen gemeente Maandag a.s. naar hun woonplaats kunnen terugkeren. Een deel van hen bevindt zich in Krabbendijke; de overigen zijn over het land verspreid. maken zandkern aangebracht en 1 wordt, gewerkt aan het ondei*1 profiel brengen van dit zand en de daarop aan te-'bren- - gen kleïbekleding. - De schade aan de gedeeltelijk vóór de dijk van de polder Zuidland gelegen g buitenpolders Zuidoord en Beeninger- V waard is nagenoeg hersteld. De gaten' in de Oudenhoornse zeedijk zijn gedicht en tot het volle dijk: fiel afgewerkt. Met het definitief herstel van de overige schade aan de Oudenhoornse Zeedijk en.r aan de Lapdijk wordt spoedig begonnen. Het herstel van de waterkeringriangs de Nieuwe Waterweg ten Westen vantae Voorhaven van de Spuisluis (Rozenburg" is nog in voorbereiding. Het definitief te herstel van de dijk langs de Nieuwe Wa terweg ter plaatse van bet stroomgat' in' de Bossedijb van het deel Ruige Plaat, van de DOlder Rozenburg en Blankenburg - zal spoedig gereed komen. ,J" Na voorlopige dichting van het in de, Noordelijke havendijk van Goedereede" geslagen gat is het djjkproiiel ter plaat- se tijdelijk hersteld. Het herstel van de Zuidelijke havendijk aldaar, waarin vier gaten waren gespoeld, is nog in uitvoe ring; bij drie van de vier gaten is bet dykprofiel weer nagenoeg hersteld. Zie verder pagina 11 tr In Indische kringen van de Gemene- best-conferentie te Londen deed Vrij- dag het gerucht de ronde, volgens het welk de Sowjet-Ume te kennen zou hebben gegeven te zullen instemmen met eon eventuele keuze van Parijs als plaats voor een conferentie van de vier grote mogendheden. In gezaghebbende kringen heefi men geen enkele commentaar op dit bericht willen leveren, zo meldt AFP. President Eisenhower heeft de West- duiise regering verzekerd, dal de Wes telijke geallieerden geen beslissingenJ over Duitsland zullen nemen «onder Bonn le raadplegen, zo verluidt m de Weslduilsa hoofdstad, Staatssecretaris Halls tem heeft Vrij- - dag op een persconferentie verklaard, "i dat het geduld van Amerika uitgeput' begint te raken wat betreft de eeawor-T' ding van West-Europa, Het gevaar -be-t\ stond, dat Amerika in zjjn Europese.. po-X; litiek van koers zou veranderen,, - - ,,'V t5f «V ir"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1