over Rotterdam 700.000 heeft thans inwoners Rhei blijft zich verzetten Italianen beslisten over de van hun land pölitièk De Vertrouwelijk contact over Benelux Vïaardingse haring naar Soestdijk DUITS PROTEST Wapenstilstandsovereenkomst kan thans spoedig volgen Opsporing verzocht van Meine Pot N.A.V.Ö. voor de Stille Oceaan TRAGEDIE IN BESLISSEND UUR? Eisenhower belooft een defensie-pact VLOTTE TROUW-MARS DE HOFSTAD Conferentie Rhee- Eisenhower AURIOL NAAR BERMUDA?!; Gasperi verwacht krappe stembuszëge een MAANDAG 8 JUNI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2484 Weerbericht Ook Sowjet-reorganisatie in Oostenrijk Prins Bernhard terug uit Londen Bidault Woensdag voor de Nationale Vergadering Hervatting van Brits- Egypt. besprekingen?;! BESPREKINGEN TE LONDEN over ontwikkeling Korea Korea eiste ongeveer zes millioen doden Typhoon treft Japan Communistisch complot in Zuid-Amerika Midden Juni in Den Haag Tegen uitlevering van oorlogsmisdadiger Dejonge Beschuit met muisjes op stadhuis aan Coolsingel Kwestie gevangenen v.Rossem's Ir SS® s Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (J. U Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 «ar Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: TeL 11440# Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: C. A, KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting; geldig tot Dinsdagavond. VRIJ VEEL WIND. '1 Tamelijk veel bewolking met enkele verspreide balen" en een kans op omveer. Matige tot krachtige wind tussen Noord en Noord-Oost. Weinig verandering ln temperatuur. te - - -4 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire rédacteur.) Naar wij vernemen zal op 16 Juni sa in Den Haag een vertrouwelijke bespreking over Benclux-problemen plaats vindden. Aan deze bespreking zullen deelne men van Belgische zijde de heren Van Ifjutte, minister-president en Van Zeeland, minister van Buitenlandse Zaken, voor Nederland dr. Drees, mi nister-president en mr. Luns, minister zonder portefeuille en voor Luxem- borg, de heer Bech, minister van Bui' tenlandse Zaken. Ook de secretarissen-generaal van de departementen van Economische Zaken in België en Nederland, baron Snoy en prof. dr. G. Brouwer, zullen aanwezig zijn. Deze vertrouwelijke be spreking dient ter voorbereiding van een officiële ministersconferentie van de Benelux. Vanochtend is door de Efjksopperkeur. meester te Vlaardlngen, de heer W. Don, Uit de lading van de VL 70 „Hendrik on Jan", schipper P. Keus, van de N.V. Zee visserij Maatschappij Holland, directeur de heer D. Kwakkeiitein, baring uitge- kenrd. waarvan, de kwaliteit xó goed is. dat deze aan de Koningin kan worden aangeboden. Vanmiddag vertrok een deputatie, be staande uit de burgemeester, de reder, de'schipper en de keurmeester van het handelsgebouw in een met vlaggen' ver- sierde auto om het zeebanket in de be kende oranjegevcrfde vaatjes zowel bij het Koninklijk gezin te Soestdijk als by prinses Wilhelmmn op bet Loo te gaan aanbieden. De aanbieders hoopten om half drie vanmiddag, met de Korüngirméharing te Soestdijk aan te komen. Het vertrek uit Vlaardingen vond kwart voor een van het Handelsgebouw plaats. "5 1 v-jf"-.''.'-A'.V:>.:j' .'f',:,. rt Frof. Hallstein, hoofd van het West duitse ministerie van Buitenlandse Za ken, heeft schriftelijk bij de Britse hoge oommissie geprotesteerd tegen de uitle vering op Brits bevel van de Neder landse oorlogsmisdadiger De Jonge. De Britse woordvoerder, die dit Za terdag meedeelde, verklaarde, dat bet schrijven wordt bestudeerd en dat Sir Ivooe Kirckpatrick, de Britse hoge com missaris binnenkort er op zal antwoor- In Fanmoenjon is vandaag een overeenkomst ondertekend voor de uitwisseling van de krijgsgevangenen het laatste probleem, dat aan een wapenstilstand in Korea in de weg stond. De geallieerden en de communisten ondertekenden de overeen komst kort na 2 uur n.m. Koreaanse tyd. Een geallieerde woordvoerder deelde mee, dat thans nog slechts enkele administratieve kwesties moeten worden geregeld voordat er een wapenstilstand kan worden gesloten. Hoewel derhalve- de wapenstil- standsovereenkomst nog niet ja ge tekend, zijn de voornaamste voor waarden ervan reeds vastgesteld. Deze voorwaarden houden in: Beëindiging van de gevechten. 12 uur na de ondertekening van de wa penstilstandsovereenkomst, Terugtrek king van de troepen uit een buffer zone van ongeveer 4 km breedte dwars over Korea. Handhaving van de troe pen op het peil waarop zij zich bi.ï de wapenstilstand bevonden. Aflossing van 35.000 man per maand zal zijn toegestaan. Terugtrekking binnen vijf dagen der geallieerde troepen van de eilanden voor de Noordkoreaanse kust. Instelling van een wapenstiiatands- commissie, die toezicht houdt op het naleven van de overeenkomst. Beide partijen zullen hierin zijn vertegen woordigd. Verder houdt een neutral? (Van onze Haagse redacteur.) De procureur-generaal bij het Ge rechtshof In Den Haag heeft de opspo ring,aanhouding en voorgeleiding ver zocht van de 30-jarige Meine Pot, die door bet Haagse Gerechtshof tot vier jaar met aftrek werd veroordeeld wegens de aanslag op de Indonesische militaire attaché, overste Harjono, doch die na deze uitspraak uit z(jn woonplaat» ver dween. Aangeaen ftct bof b8 heOdtsprckej ran de-straf niet de gevangenneming van Pot "gelastte, kon de - procureur- generaal slechts een verzoek doen uit- »aanom-jnet .de: verblijfplaats: van P. jekend te worden gemaakt. Het gerucht gtng, dat dit versoek re sultaat gehad zou hebben, doch dit blijkt niet het geval te zijn. Ritussen heeft het Gerechtshof aanleiding gevonden om ver leden week alsnog gevangenneming te gelasten en dit bevel heeft geleid tot het verzoek van de procureur-generaal om opsporing, aanhouding en voorgeleiding. De zaak-Pot Is, zoals bekend, thans bij de Hoge Baad in behandeling, waar de advocaat-generaal onlangs tot ver werping van het beroep concludeerde. Op 23 Juni sus. doet de Hoge Raad uit spraak. (Van een onzer verslaggevers) Vandaag is Rotterdam een stad van 700.000 inwoners geworden, en dit heuglijke feit is door burgemeester en. wethouders, samen met de gelukkige vader van deze 700.000ste, gevierd met beschuit en muis jes, zoals dat b\j een voorspoedige geboorte betaamt. Het was Antho- nius Cornelius Hendrikus Petrus van Steen, zoon van de 46-jarige automonteur A. C. H. P. van Steen en zyn 42-jarige echtgenote Johan na van den Meerendonk, wonende Groene Hilledijk 257a, die de 700.000 vol maakte. De gehele dag had men ten atadhuize reeds in zenuwachtige spanning verkeerd, want de aangifte van deze boreling moest met enige feestelijkheid gepaard gaan. Even voor tweeën kon de heer van Oost, chef van de afdeling Bevolking, de heer Van Steen, die, zich van niets bewust, zijn'zoon kwam melden, mededelen: gaat u maar met mij mee naar de burgemeester, want uw zoon is de 700.000ste. In de Kamer van B. en "ff- was reeds een select gezelschap verzameld om aan deze bijzondere, gebeurtenis luister bii te zetten: bdhalve de burgemeester en ec-n viertal wethouders nog enkele leden van die gemeenteraad, hoge amb tenaren en hoofden van gemeentedien- len. Wethouder J. van Tilburg fun geerde voor deze gelegenheid als amb tenaar van de Burgerlijke Stand, en deed voorlezing van de geboorte-acte, waaruit bleek dat het kind hedenmor gen om 4.05 geboren was. Het wa» wel een zeer bijzondere omstandigheid dat de vader op deze dag eveneens zijn verjaardag vierde, zodat het voor het gezin Van Steen dubbel feest was. Toespraak burgemeester Burgemeester van Walsum richtte zich 'n een korte toespraak tot vader van Steen, hem gelukwensende met zijn verjaardag, maar bovenal met de ge boorte van zijn vierde kind, welke een mijlpaal betekent in de ontwikkeling van Rotterdam. Met erkentelijkheid zien wij terug op ons verleden, aldus de bur gemeester, maar tevens worden wij er aan herinnerd, dat de groei van onze stad moeilijke problemen met zich brengt, die om oplossingen vragen. Bui tte onze wil om groeit echter Rotterdam, on daarom verheugen wij ons. Het ge meentebestuur wil u bij deze gelegenheid een spaarbankboekje overhandigen, waarop een storting is gedaan van 700 Het boekje is fraai versierd en draagt de handtekening van de burgemeester en de secretaris. Uw kind zal over dit bedrag vermeerderd met de rente, pas kunnen beschikken by bet bereiken van de 21- jarige lot-ttijd. Wij hopen van harte dat Rotterdam ln de toekomst trots zal kun nen zijn op uw kind. Des middags heeft de burgemeester, de 700.000ste, ten haren huize aan de Groene Hilledijk. om haar met de voor spoedige geboorte van haar zoon geluk te wensen. Het echtpaar Van Steen-van den Mee rendonk is op 27 April 1932 getrouwd. Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen: twee jongens en twee meisjes. De raad van ministers van de Sow jet- Unie heeft de functies van bevelhebber van de Sowjetrussische troepen en van hoge commissaris ln Oostenrijk geschei den, aldus ls Zondag te Moskou bekend gemaakt. De ambassadeur I. L llichcv is tot Sowjetrussische hoge commissaris in Oostenrijk benoemd, aldus deze bekend making. Reuter tekent hierbij aan, dat dit een soortgelijke verandering Is als onlangs in Oost.Duitsland is ingevoerd. Van ambtelijke zijde wordt te Wash ington verklaard, dat men geen ver andering in de Russische politiek in Oos tenrijk verwacht als gevolg van de ad ministratieve wijziging in de Russische zóne van dat land. Z.K.H. Prins Bernhard is Zaterdag per vliegtuig in ons land teruggekeerd uit Londen wHar de Prins Hare Majesteit uuuuaga „cc Koningin Juliana bij de kroning van Ko- vergezeid van zijn echtgenote, een be- r ningin Elizabeth de tweede heeft verte- zoek gebracht 'aan de moeder van genwoordigd. eommissie toezicht op de juiste na leving der voorwaarden. Binnen 90 dagen van de wapenstil stand zal een politieke conferentie moeten worden bijeengeroepen, mengesteld uit vertegenwoordigers der beide partijen. Deze conferentie zal zich uit moeten spreken over de vreedzame regeling van de gehele Koreaanse kwestie. De ondertekening van de overeen komst over de krijgsgevangenen ge schiedde van de zijde der V. N. door lt. generaal William Harrisson en van Noord-Koreaanse zijde door generaal Nam II. De belangrijkste punten van de over eenkomst komen hierop neer: Een repatriëringscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van neutrale lan den, zal in Korea de zorg op zich nemen voor de krygsgevangenen die niet wilien repatriëren; India zal voorzitter en scheidsrechter van deze commissie zijn. Dwang mag niet wor den gebruikt; de krijgsgevangenen dié willen terugkeren zullen dit in ieder geval binnen zestig dagen kunnen doen. Gedurende 90 dagen zullen de landen waar de krijgsgevangenen thuis horen vertegenwoordigers naar de kampen mogen zenden om de repa triëringskwestie toe te lichten .(niet meer dan zeven op 3000 krijgsgevan genen). Deze toelichting moet worden gegeven in tegenwoordigheid van een afgevaardigde van een. neutraal land. aismedevaniieenUvertegenwooriliger.. van-de partij die de krijgsgevangenen vasthoudt; Na 90 dagen zal het pro bleem der krijgsgevangenen die nog steeds niet wensen, te repatriëren, aan een politieke conferentie worden voor gelegd. Inmiddels blijven deze krijgs gevangenen onder toezicht van de neutrale commissie. Bidault, een volksrepublikein, die de vfjfde candidaat is voor het premier schap ln de huidige Franse kabinets crisis, zal Woensdag trachten de instem ming van de Nationale Vergadering met zjjn premierschap te verkrijgen. Bidault verklaarde tegenover verslag gevers, dat „het land in gevaar is en het voortduren van de crisis dit gevaar vergroot". Een nieuwe regering moest „optreden en niet louter in naam hoofd zijn". „Onze voornaamste doelen zijn reorganisatie van de financiën, sociale rechtvaardigheid en handhaving van de doelen van ons buitenlands beleid", zo voegde de aspirant-premier hieraan toe. In politieke kringen gelooft men, dat Bidault tamelijk goede kansen heeft om door de Nationale Vergadering te wor den aanvaard. Advertentie f. 1.40 «n Volgens het Egyptische dagblad ,.A1 Ahram" bestaat de mogelijkheid, dat dé Brits-Egyptische besprekingen over de zóne van het Suezkanaal omtrent 20 Juni zullen worden hervat. v. j Een woordvoerder van de Egyptische regering legde er de nadruk op, dat Egypte haar standpunt in het geschil niet had veranderd, en dat het er nog steeds bij bleef dat het geschil buitens- de verdedigingsplannen van-het Westen' om moet worden geregeld. De premiers van Groot-Brittannië. Nleuw-Zeelend en Australië, respectieve lijk Churchill, Holland en Menzies, zul len deze week te Londen besprekingen honden over vraagstukken betreffende de verdediging van het gebied van de Stille Oceaan en Malakka. Men hoopt de wrevel weg te nemen, die Groot-Brittannig heeft getoond over het feit, dat dit land geen deel beeft aan de Anzus, aldus Reuter. Prinses Beatrix nam Zaterdag met haar paard Danaje deel aan hel door de Soester Sportfederatie georganiseerde concours hippique. Zij behaalde de vierde prijs in het nummer springcon cours voor kinderen. ZJCJ1. Prins Bernhard bevestigde de rozet op het paard van zijn dochter. De Nederlandse regering acht het zeer verheugend, dat het laatste strui kelblok voor het bestand ln Korea is weggenomen, zodat do hoop thans ge wettigd is, dat er zeer spoedig een einde zal komen aan deze tragische ooriog. De Nederlandse regering stemt voUeoig in met het beleid en de voorstellen van de onderhandelaars der Verenigde Naties. Het aantal militaire slachtoffers van de Koreaanse oorlog wordt geraamd op 2303-500. De verbondenen leden verlie zen van 406342 aan doden en gewonden (320.117 doden); de verliezen der Noor delijken worden door bet opperbevel der Verenigde Naties geraamd op 1340.000. Men sobat het aantal slachtoffers van het oorlogsgeweld en de oorlogsellende ln Zuid-Korea op vier millioen doden. Terwijl een wapenstilstand in Korea thans in kannen en kruiken schijnt, is de'medewerking van de Koreaanse republiek, die drie jaar geleden door de communisten werd:;aangevallen, nog steeds niet verzekerd. '3$de^ ket w«ëkeinde steeg de spanning tot een dramatische hoogte. De ;J^id!mreiaiitisé".prfcsident,.-Syngman .Rheej dievreest,dat,zijn land. door de huidige ontwikkeling der dingen het slachtoffer zal' worden-vair een tweede Müncnen,' heeft .Vrijdag enige eisen gesteld. Zondag verklaarde hij: „Indien de VerenigdeNaties mijn tegenvoorstellen niet aannemen, hebben wij be sloten over het lot van Korea te. beslissen ten goede of ten kwade door alléén naar het Noorden te marcheren". President Eisenhower heeft Syngman Rhee een uitvoerige brief laten brengen, waarin hij hem een wederkerige defensiepact aanbood. Doch naar verluidt acht de Zuidkoreaanse president de aangeboden garanties niet be vredigend. Rhee's ultimatum verwekte in Washington, waar niên vurig uitziet naar. een einde van het bloedvergie ten, grote ontsteltenis. Eisenhower vergaderde urenlang met zijn diplo matieke en militaire topfunctionaris sen en stelde een brief op, die giste ren door generaal Clark aan Syng man Rhee werd overhandigd. Deze had zojuist een soort staat van beleg afgekondigd. De macht werd gelegd in handen van de nationale politie. Vyftien generaals werd verboden te vertrekken naar, Amerika. In een radiorede had Rhee het volk opge roepen hem te steunen, Eisenhowers brief was zeer. uitvoe- Een wervelwind heeft Kijoesjoe, hét meest Zuidelijke Japanse eiland, getrof fen. 21 Personen zijn om het leven ge komen, terwijl er vjjf worden vermist. De aangerichte schade beloopt onge veer 75.000.000 gulden. Nader wordt gemeld dat een tweede typhoon Kijoesjoe en het Japanse eiland Honsjoe heeft getroffen. rig én welwillend gesteld. De Ameri kaanse president ging er vanuit, dat aanvaarding 'van een wapenstilstand door Korea onontbeerlijk was. Hij beloofde met Korea te onderhande len over een bijstandsverdrag (vol gens de lijnen van de bestaande ver dragen van Amerika met de Philip- pjjnen en met Australië én Nieuw- Zeeland) hij stelde economische hulp in het vooruitzicht en een krachtig streven naar een vreedzame hereni ging van Korea, doch dit alles na het sluiten van de wapenstilstand. ,,Wü zouden niet gerechtigd zijn", aldus Eisenhower, „de oorlog met alle daaraan gepaard gaande ellende te verlengen in de hoop de hereniging vanKorea met geweld tot stand te brengen". Hy schreef ook: „Zelfs de gedachte aan een scheiding in dit kritieke uur zou een tragedie be tekenen. Wij moeten verenigd blij ven". En hjj probeerde de Koreanen tevreden te stellen met de mede deling: „De vijand heeft een wapen stilstand voorgesteld, welke inhoudt, dat de vruchten der agressie geheel worden prijsgegeven". 3»'AS Het Zuidkoreaanse kabinet is te Seoel in buitengewone zitting., bijeen- gekomen.De.vvefgaderihg.- is - ook vbjjr-, gewoond door afgevaardigden'der Zuidkoreaaifse Nationale Vergadering, die daarvoor uit Poesan; naar Seoel waren overgekomen.- - Een motie, waarin de volgende be sluiten waren vervat, is goedgekeurd: X. De regering en het. volk van Zuid-Korea wensen tegenover de Ver enigde Staten uiting te geven aan bun dankbaarheid voor de hun verleende hulp. Tevens willen zij Amerika een uiteenzetting geven van dehuidige toestand in Korea. 7 2. Het is wenselijk dat president Syngman Rhee zo spoedig mogelijk een samenkomst heeft met president Eisenhower, opdat hij het Amerikaan, se staatshoofd dé toestand kan uitleg gen. Tevens moet darf worden ge poogd een oplossing van het Koreaan se vraagstuk te vinden. 3. De ongeveer 150 Zuidkoreaanse officieren, die thans voor vermeerde- In welingelichte Londehse kringen acht mén het niet onmogelyk, dat men tal streven tot een overeenstemming tussen Nieuw-Zeeland, Autralië, Groot-Brittan- nië, Amerika en Frankrijk. Men neemt echter aan, dat Australië tevens.zal vasthouden,aam de Anzus, ten-,:: einde de zekerheid te hebben, dat Ame rika zal helpen in het geval van enigs agressie jegens 'Australië.' Alexander Wiley, hoofd van de Ame-j rikaanse senaatscommissie "voor buiten- landse betrekkingen, heeft. In een: inter view verklaard dat ,a>u Amerika afzon-,' derlilke verdragen heeft met de PhiUp-. pijnen. Nieuw-Zeeland, Australië en Ja-;: pan", al deze landen, tezamen met Groot-s Brittannië en Frankrök gebonden die nen- te worden Sn, ,een „Nayo voor de Stille Oceaan". Regionale verdragen dienen'echter bin nen het kader van het Handvest der Verenigde Naties gesloten te worden.: Reuter tekent hierbij aan, dat senator: Taft zich Vrijdag in dezelfde geest bad.' uitgelaten. Hij ging echter verder 'door:.. te zeggen, dat Amerika zich „los dient te.; maken van de Verenigde-Naties™. V" Volgens een bericht in de :New: York Times zal de president -van PraEkryk, Vincent Auricl, 'zijh:'lamd\ misschienvertegenwoordigen pp;' Üdé1. Westelijke „Grote.'Drie'l te. Bermuda,'-' indien de: Franse; kabinetBcrisisAvoortf,jr duurt. .i'J-d- - V' v?Dè EoondenSfe'coiresppiidehtlvanTieti bladrneldt;7dat;y^ president EisenhowërV W^ cMU~ehhethc«MH^an;^de;^E^amle regering A;yolgens:«^nïlaa^ei:iiiH<#^ timgen'> I op 29Jximt 'byeen VzuHoh;:. komen;A";- ring van hun militaire kexmisjinsdm Verenigde Statèri vertoeven,' moeten^ onverwijld naar' Korea^ téragkereri.; 4. De vijftien Zuidkoreaanse.'géhe-. raals, die zich voor hetzelfde doel'naar; dm Vérenigde Staten zouden begeven, zullen' niét .derwaarts vertrekken. „f 5. 'Alle i .Izich thans in handen derji verbondenen bevindende krijgsgcyanf genen, afkomstig uit Noorf-KOTealén.-: communistisch; Ghina, die niet daar- heen teruggezond-en- willen worden, dienen onverwijldop vrjje voeten'; te ■'■worden',gesteld. - V-A Met de Scheveningse_C3MV.baridvoorop gingen de deelnemers aan de Trottwarzars .van start. (Poor-verslag zie- pag. 5). In Italië gingen gisteren de stembussen' open voor 31millioen' kiezers en wie er Zondag zijn biljet niet in wierp, kon het vandaag nog doen^ .tot twee uur. Het waren verkiezingen voor de Kamer (599 zetels) en yoor .;dè:' Senaat (237 zetels). De uitslag zal van groot belang rijn voor Italië zelfben; voor Europa, omdat bij deze strijd, die de afgelopen maanden zeer intens is gevoerd, de coalitie onder minister-président de Gasperi zich te verweren had tegen de machtigste communistische partij aan deze zijde, van het IJzeren Gordijn en tegen gedurig in kracht toenemende rechtse groepen. Dé Gasperi,-. leider van de Christelijk Democratische Partij, is, zoals bekend, een geest- driftig voorstander van een Europese federatie. Eerst morgen .rallen cijfers;;.; van belang beginnen te bomen. '\'S De verkiezingen zijn rustig verlopen. Kort na het middaguur begon het in Rome te regenen, zodat niet meer dan ongeveer 60 procent der kiesgerechtig den zijn stem heeft uitgebracht. De meeste waarnemers geloofden, dat dit voor de christen-democraten nadelig zal zijn, daar de oppositie-aanhangers over het algemeen beter gedisciplineerd zyn. Zaterdag, de dag vóór de verkiezin gen, werd er geen actie meer gevoerd. Tienduizenden Italianen gingen toen op reis naar hun woonplaatsen om te stem men: de spoorwegen gaven daarvoor spotgoedkope tarieven. Tijdens de cam pagne is er op een verbluffende schaal met papier gewerkt, Bonnen, muren, kerktorens, fabrieksschoorstenen en lan taarnpalen zaten volgeplakt met affi ches, soms wél tien lagen dik. Monniken en nonnen In alle delen van Italië behoorden monnikken en nonnen tot de eersten, die gingen stemmen. Zo zag men in Lucca een stoet nonnen van een kloos terorde, waarin men zich tot eeuwige afsluiting verplicht over straat lopen met zware sluiers over het gezicht. Premier De Gasperi ging eerst naar de mis in de Sint Pieter, daarna stemde hij en zeide „Mijn indruk is, dat de mensen begrepen hebben, waarvan zij gered zijn". Communist Togliatti, met een rode knoop op zijn revers, ver klaarde lachend: „Als iedereen zo goed gestemd heeft als ik, dan komt het met Italië in orde". In Terni stonden tien galgen met stroppen en het opschrift: „Dit wacht u, als de communisten winnen". Te Chieti deed zich het merkwaardige ver}-,, schijnsel voor, dat een duizendtalkie zers in het stemhokje ging, vergezeld van communisten. Dit geschiedde; om-: dat deze kiezers ziekte-.verklarln aan hadden, waardoor men begeleiders mag meenemen. Toen de politie ontdekte. dat alle ziekte-verklaringen getekend waren j door één en dezelfde dokter. werden alle betrokkenen tijdelijk gedis kwalificeerd. In Venetië vervoerden:;: gondels en motorboten 1800 -zieken-op- brancards naar de stemlokalen.- Het Amerikaanse Congres stélt ecb,„ geheim onderzoek in naar het smokke len van geweren van Texas naar Pana- ;- ma, zo wordt te Washington vernomen. De wapens zouden door communisten per vliegtuig worden vervoerd en be-;;} stemd zijn voor revoluties in Latijns; r' Amerika. Senator McCarthy zou aanwijzmgén:; hebben gevonden, dat het in de bedoe-' ling lag de regeringen van Bolivia,. Ecuador, Venezuelaen Columbia omver, te werpen en mogelijk nog enkele regé- S ringen in Centraal-Amerika. Zo -wordt'-^ ook Cuba genoemd. - - Er zouden enkele Amerikaanse oom-ji; munistén: by het plan betrokken zyn.-diej: over verscheidene milIioenen:.doUars-;i zouden kunnen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1