te v* Veertig-jarige door velen gefeliciteerd i m m m i „J. J. Rambonnet-huis" geopend aan de Heemraadssingel jfe I' P m Ife' m 3P heer Lagerwey voelde zich na 80 km. nog volkomen fit. SCHIEDAM VLAARDINGEN Uit het zwaluwennest Maasland Ir. T. Lub gaat naar Nijmegen D.O.K. kreeg 2e prij s jfe mB Ite"' lip I Burgerlijke Stand van Rotterdam m- 1 Verhoogde spoorbaan hij öchiedam Dr. Rienks naar Siam Meratus te water gelaten Hoek van Holland Pernis Het betonskelet aan de Coolsingel Dr H. A. v. Beuningen ter aarde besteld Duitse bus weer vrijgegeven Dodelijk ongeval in de gemeente Moerkapelle Benoeming gemeente ontvanger Verzoek om verhuis» vergoeding van f 400 Wandeling van Hoofdstad naar Hofstad „Avec"-beurs geopend 1 m - IB TROW Maandag 8 Juni 1953 Jeugdige dronkaards Opening padvinderscentrum „De Vijf Sluizen'V f Isfe-s Drie HBSS-nederlagen Ili'5 Iffe. i§/.' |fe; Is?® II mp Resultaten van G.T.B. iti 0::i mÉ-k, Twee botsingen Korte Schiedam.se Berichten Tankinstallatie op het helicopterveld Doto-D.H.C. 2-3 Korfbal van Zaterdag TEKKO TAKS EN DE KEREWEER 27 Eerste nederlaag van MW '27 Auto te water De beschuldigingen tegen de Berkelse arts O. Autobus gevonden Padvindersfèstiviteiten in Rotterdam Tijdelijk directeur van Zeevaartschool f Afbraak van complex Diergaardesingel -""N in het Groothandelsgebouw te Rotterdam Parkeerterrein nabij de Diergaarde Visserijberichten I Het bestuur van de Schledamse Bouw vereniging „Eendracht" had Zaterdag- middag vele felicitaties in ontvangst te nemen, toen ter gelegenheid van het - 40-Jarig jubileum in hotel Beyersbergen een receptie werd gehouden. TJlt dit drukkebezoek mag worden geconclu deerd datEendracht" in deze vele jaren van bestaan goed werk heeft verricht, dat niet alleen door de leden- en bewo ners maar ook door de overheid In hoge mate wordt gewaardeerd. Ter receptie zagen wij o.m. de wet houder van de Woningdienst, mr M. J, M. vari Kinderen, die voorzitter H. van Veen en de overige bestuursleden na mens het gemeentebestuur complimen teerde. Andere prominente figuren op deze druk bezochte receptie waren oan. wethouder H. Sabel, de heer J. Oostlan- der, directeur van de Gem. dienst voor Sociale Zaken, de heer J. v. d. Griend, chef van het bureau Huitsvesting, mr ir M„ M. van Praag, directeur van de Gem. wpmngdïenst en tevens commissaris van de „Eendracht", de gemeente-accoun tant A. M. v. d. Bosch en mr G. Hovingh namens de Mij 'voor Nijverheid en Handel. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting had het bestuur zijn gelukwensen telegrafisch doen toekomen en van de Nationale Woningraad was een felicitatiebrief ontvangen, f Under de- receptlegangers was ook de 87-jarige heer A. A. van Schelven, één- der oprichters van de vereniging. Zeer hartelijk waren de woorden die voorzitter Van Veen tot deze pionier richtte'.^,Wat wj| gedaan hebbben, *o j zeidc spr. ojn„ is slechts een voort bouwen geweest op zijn werk." Er werden tijdens deze receptie ook vele geschenken aangeboden. Zo kwam namens de leden en bewoners de heer M. van Veen, vargezeld van twee „pak kendragers" het bestuur een fraai inge lijst portret van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard aanbieden voor de bestuurskamer en voorts een fraai groen kleed voor de bestuurstafel. Voorzitter van Veen en secretaris A. Nieuwst rate kregen ieder als blijk van waardering voor hun vele werk tijdens een 25-jarige periode een fraaie acte-tas aangeboden. Het waren niet de enige cadeaux op deze middag, er was o.m. nog een fraaie electrische klok van enige aannemers en ook de Oranje Buurtver eniging Gusto bleef niet achter. Er was een kistje sigaren vor de heren bestuurs leden als dank voor het steeds meer mo gen gebruiken van het kantoor voor het houden van de bestuursvergaderingen. Vanzelfsprekend ontbraken ook de bloe men niet op dit „Eendracht-feest", Voorzitter Van Veen sprak vele woor den van dank voor deze hulde betuigin gen aan de vereniging en in het byzon- woners, die het bestuur wel even in ver legenheid hadden gebracht met hun fraaie geschennken. Hel bestuur van de jubilerende boutv- vereniging Eendracht" te Schiedam aanvaardde dankbaar het fraaie ge schenk van de leden en bewoners. Voor de seriewedstrijden van. C.S.V.D speelde Zwaluwen Vrijdagavond in Delft tegen „Monster". Voor deze wedstrijd was van Vlaardingse zijde veel belangstelling. De Vogels hadden bij wijze van experi ment jeugdige spelers in het doel en op de spiiplaats opgesteld, Monster was vol ledig. In de eerste helft kwamen de zwart-witten tweemaal achter te staan, maar Vogler en later v. d. Weijden zorg den voor de gelijkmaker. Rust 22. Na dien gaven twee doelpunten van Hooger- boord Zwaluwen een veilige voorsprong. Een tegenpunt van Monster bracht de eindstand op 43. Door deze overwinning heeft Zwaluwen zich in de tweede ronde geplaatst tegen Die Haghe, dat diezelfde avond met 53 van Semper Altius won. Deze wedstrijd vindt a.s. Vrijdag 12 Juni op hetzelfde terrein plaats. De Donderdagavond gespeelde wed strijd Zwaluwen 2—Vlaardingen eindigde in een 42 overwinning voor de thuis club. Wij zien met belangstelling de presta ties van de Vogels tegen de Zebra's tege moet, Wanneer v. d. Weijden c.s. op schot zijn, kan het stellig een interessante krachtmeeting worden. Aanvang 7 uur. Drie Vlaardingse jongens van 17 jaar en een van 15 jaar hadden Zaterdag elk een zakflacon rum en cognac gekocht. Gisteren waren zij hiermee naar Hoek van Holland gegaan. Op het strand wer den de flessen ontkurkt. De 15-jarige dronk zijn flesjes achter elkaar leeg met het gevolg, dat hij zéér dronken werd, De politie heeft het. viertal naar het bu reau gebracht, waar de ouders hen af haalden. •fDe heer T. - Lub, ingenieur van de dienst- Gemeentewerken tec Schiedam, is .met ingang van 11 Augustus a-s. benoemd tot 5.assistent van de directeur van Ge meentewerken te Nijmegen, rffilXXi Schiedamse padvinders en padvind- stera krijgen Zaterdag dan eindelijk een -eigen tehuis! Op deze dag zal nh bun cen trum „De Vijf Sluizen" aan de Vlaardin- gerdijk bij het Foldergemaal worden ge opend en dat betekent dat dan een einde is gekomen aan de vele huisvestingsperi- kelen van de laatste jaren. Centrum „Vijf Sluizen" is het clubhuis van het Neder- lancLse Padvindstersgilde.'De Nederlandse Padvinders, de. Havo-groep, de Tono groep en het Schotse -VendeL Zaterdagmiddag vertrokken uit Schie dam; met extra trams een 359 adspiran- ten van de Chr. Gymnastiek Vereniging D.O.K. naar Rotterdam-Zuid om deel te nemen aan de grote adspirantenmiddag van de Kring Rotterdam en Omstreken, georganiseerd door de vereniging ,;Hot- terdam-Zuid".','Y •„••Op de "mooie grasmat en begunstigd' doorheen-„voorjaarszonnetje zetten de deelnemers Simj beste-„-beentje -voorv.bii w <le wedstrijd oefeningen voor ..brug, bank lfippfefo-«nyi.bok ,en, jirile' oefening". J - J. WÊV:ï;'y-L'P '.O.K. behaalde ih het' algemeen klas- jjfefe&'admcnt'-inet- 787 punten de tweede prijs fpsj?:'~,aclhter ''-Excelsior uit.'Delftdat met '884 jpïS-iv: punten 'de eerste prijs in de wacht slèep- j|§s|§£éte -t'erwij 1 „Advend'o" uit Maassluis- de «aft*®#derde 1 prijs behaalde, mét 708 pnt ^yiff-.i.'Een van de hoogtepunten van déze p,V' vmiddag was de mars door Vreewijk, El? waaraan door alle verenigingen werd deelgenomen en door de tamboer-pijper- •pupe IM^fècorpsen, van' „RotterdamrZuid", D.O.K. Il»Srr«teiftr IS:r.C.,-;- Excelsior. De jury i heeft het bij de beoordeling van deze mars 'zeker niet gemakkelijk 'gehad. D.O.K. en - Excelsior kwamen beiden als eerste met een gelijk aantal punten van 61 uit de bus, jammer dat mej. Ver kade .verhinderd was de leiding van het tamboer-en pijpercorps te hebben. - Al met al een geslaagde middag waar bij de organiserende vereniging „Rotter dam-Zuid" uitstekend -werk heeft ver richt.'.., Onder de toeschouwers merkten .we dp de heer De Boeit, voorzitter van het N.C.G.-V. en d'e heer v.-Egmond van het Gewest Holland, de heer Kremer, voor zitter van de Kring, i - Voor de nederlaag-serie van Exc. M. speelde H.B.S.S: Zaterdagavond in Maas sluis tegen Exc. M. Na een sportieve wed- strijd verloor H3.S.S. - met 31- H.Ö.S.S. 5 verloor met 4—3 de eerste promotiewedstrijd tegen Capelle 3, nadat de Schiedammers bif de rust reeds een 4—orach terstand hadden. Zaterdag vindt de returnontmöetlng in Capelle plaats. H.B.S.S. 6-verloor in Vlaardingen met 2—1 van Zwal V. 8 en H.B.S.S. b2 ver sloeg P-P.S.C.b met 3—0. TROUW 2 i 2.— IWk'. ■SSri' BURG. STAND VAN. SCHIEDAM Geboren: Johanna d. v. H. Muusse en A- W- Hamerslag; Carolus G. z. v. A. M. Hermans en H. C. E. Hersbach; levenl. kind van L. Th. Lansbergen en C. J. Reeling. overleden: M. Sprong. 65 j. - G T.B. 2 speelde In Maassluis tegen Exc. M. 4 en zag zich in de laatste ml- nuut de overwinning ontgaan door een goed doelpunt van Exc. M„ waardoor de stand op 3—3 werd gébracht. Het 3e elf tal speelde een vriendschappelijke ont moeting tegen P.P.S.C. 3 en won.ver- diend met 3—1. Hier probeerde G.T.B fenkele nieuwe spelers, die een goede aanwinst bleken te zijn. Aangiften van 6 Juni BEVALLEN: W W Houweling—de Vrij z, A-;A Bakker-Visser z: E C van Exel matten d- W Ch RavensbergenChrls- -tiaanse d; A J Koopman—Viool d; E CT 'Otte-—Kuta d; W Hoorman-Bode d; W H VerhoevenVaarkamp V, J D den Otter -Maasdam z: M Spierdijk—van der Ploeg i d; A M iDerksen—Otte_o; J CLanen— ^an 'Es d; M Ch Jansen—Hoeneveld Kruiier—van X-lenden d C H ^tlodernot ££nrichorst d: A M P Sintmaarten9dyk-- Vo Ve^lu^Wolvem^: A fi'Co-nelissen—Thoen d: A L ,ItJV.n3?n H ^r^^rKdedLuitgareSrzV"?afunlaAmt Naar hei A.NYP. verneemt gaan de Nederlandse Spoorwegen thans het plan uitvoeren tot verhoging van de spoor baan tussen het station Schiedam en. de plaats, waar de spoorlijn naar Vlaardin gen en Delft afsplitst. Dit plan houdt een verhoogd dijklichaam in met een viaduct bij de Overschiescheweg, waar de spoorwegovergang een groot obstakel voor-het verkeer vormt. Hierdoor zal de toekomstige kwartierdienst Rotterdam Amsterdam;.geen belemmering voór'Yhet verkeer betekenen.. De, -uitvoering van dit'plan 'gaat 'tégen dé'opvattingen 'van B. eni W.vvan Schiedam in, die in Oc tober jX hun bezwaren er tegen in een uitvoerig schrijven aan de directie van de N.S. hebben uiteengezet. «ZaWV -èr-;.C.:r èeN °^ouwer—dé Bakker iJ M W. S„uNote2;cVM van der Boom— ituthart z- J A Hofman—de ^n3maQDz-lgE1°van der Wel—KooiJman z; Koopm^^ Evan 5. "W Hannes—Vonk ,d; A Rietdijk—Khjn A Chr MHoes—Hens U. CMPEnv^r.m^ouw v°J B 74 iv'N-"Bruijn,' dochter 15 V CAiders; «5 i: _J .de Wtt, V met T Stek S3 De longarts bij het -Consultatiebureau tot Bestriding van tuberculose in Schie dam, mej. L. M. C. Rienks zal zeer .bin nenkort naar Siam vertrekken om daar in dienst van de World Health Organisation, twee jaar werkzaam te zijn als leidster van een Siamese groep, die zich bezig houdt met het onderzoek op en. het vac cineren van de bevolking tegen tbc. Dr Rienks zal ook instructief werk verrich ten.. De'reis van dr. Rienks gaat via Genève, waar zij nadere instructies ontvangt, en New Delhi, waar het hoofd van de tbc- bestrijding in Z.O. Azië, dr Meijer zich heeft gevestigd. Op het kruispunt Gr. MarktNieuw- straatLange Kerkstraat botste Zaterdag de.wielrijder J. T. v. d. G. op de vracht wagen van J. V. M. De 'fietser liep een gekneusde voet op. Zijn fiets werd ver nield. Op.de B.K.-laan bij het Rubensplein botsten de bromfietser P. J. H. en de motorrijder J. A. H. uit Vlaardingen. H. werd licht gewond. Hij werd door de G.G. en G-D. naar zijn woning vervoerd. Op de werf. Guslo te. Schiedam is Za terdag met goed gevolg te water gelaten het motorschip „Meratus", dat daar ge bouwd; werd voor rekening van de N.V. Dordtsche Petroleum Mij., Den Haag. Het schip is speciaal ontworpen voor het vervoer van verpakte olieproducten. De. voornaamste gegevens zijn: lengte tussen de loodlijnen ca. 55 meter, breedte 9.2 meter, holte tot hoofddek 3.45 meter, tonnage 700 t. d w motor. 8 cylinder werkspoor diesel motor met een vermo gen van 435 e p k bij 300 omwentelin gen per minuut. De doopplechtigheid werd verricht door mevr. J. B. Bold'er- dükMerens. Kelder ondergelopen. Door eenbreuk in de waterleiding is Zaterdagnacht de liftkelder van het Singelflat ondergelo pen. Het water dreigde ook nog door te dringen naar de kelders van Hema-flat- gebouw, waarin voorraden zijn opgebor gen. De brandweer wist dit gelukkig te voorkomen door' de kelder bijtijds leeg te pompen. OngevaL Bij een bedrijfsongeval in de werkplaatsen van HWK aan de Buiten havenweg brak de 33-jarige arbeider L. W. zijn rechterkuitbeen. De man werd opgenomen in bet Bergwegziekenhuis te Rotterdam. Brandje. Zondagmorgen was er brand in een café aan de Broersvest. De gordij- nen vatten vlam en een grote winkelruit sprong door de hitte. Het vuur werd door 'de bewoners geblust. Dierenkwelling. In het struikgewas van de Stadhouderslaan werden twee eenden gevonden, waarvan de poten niet een touw gestrikt waren. Een van de eenden was reeds gestorven, de andere kon nog worden bevrijd B. en W. van Rotterdam stellen de gemeenteraad voor een overeenkomst aan te gaan met de Shell-Nederland N.V., inzake de aanleg en de exploita tie vaneen benzine-tankinstallatie op het landingsterrein .voor helicopters aan de Hofdijk. Ouderavond Kleulerafd. Chr. School. De Kleuterafdeling van de School met de Bijbel te Hoek van Holland zal In ge bouw „Irene"- Woensdagavond a.s. een Ouderavond houden, die om half acht be gint. „De bezigheden' van de Kleuter school" is het onderwerp, dat de fröbel onderwijzeres mej.- Koole op deze avond zal behandelen, terwijl de ouders gele genheid zullen krijgen een blik te slaan op alle mogelijke nieuw aangeschafte le„eS£a#?e,V,. - VÖA.- ÏS*i .U„'. i ïi ;t - Door intensief optreden in het laatste kwartier van de wedstrijd, Is het D.H.C. gelukt om -een overwinning te behalen op Doto. De Delftenaren, die met het vol ledig tweede elftal naar Pemis waren ge komen, stonden lange tijd met 20 ach ter. De wedstrijd werd in zeer sportieve geest gespeeld en goed geleid door scheidsrechter Hoornweg, zij het ook, dat wegens min of meer buitenspelbal aan de juiste score van het derde door DXLC. gemaakte doelpunt getwijfeld moet wor den. Doordat N. Mastenbroek in verband met een in de vorige wedstrijd opgelopen kwetsuur verstek moest laten gaan, nam Beijen zijn plaats in, terwijl Stol zich als midvoor opgesteld zag. Gedurende het eerste halfuur ging de strijd met wisse lende kansen op en neer, totdat Stol zich meester maakte van de bal en de keeper het nakijken gaf. Direct daarop was links buiten Koster in de gelegenheid om de voorsprong van Doto tot 2—0 op te voe ten, waarna de rust inging. Hoeweb na de thee ook weer een half uur werd ge speeld zonder doelpuntenmaker^, hebben de vele supporters niet kunnen denken, dat deze wedstrijd nog verlies voor Doto zou opleveren. Met het volste recht kan gezegd wordenj dat deze wedstrijden te gen eerste klassers. voor de Pernissers van grote waarde zijn, aangezien kenne lijk een technische verbetering in eigen gelederen valt waar te nemen, die weer van invloed zal zijn yoor de komende competitiewedstrijden Zaterdagmiddag voetbal K.N.V.B. Tot kort na de pauze in de wedstrijd Odo-Oranje-Naussa 3 scheen het of. de Maaslanders slechts met moeite een kleine overwinning zouden kunnen be halen, Het Vlaardingse twaalftal bood flink weerstand en was zelfs regelma tig in de aanval. De ruststand (1-0 voor Odo) gaf de onderlinge krachtsverhou ding dan ook goed weer. Toen echter in het begin van de tweede helft Odo een tweede doelpunt maakte en kort daarna binnen 5 minuten nog 3 maal met succes scoorde (50), was Oranje Nassau geheel in de verdediging ge drongen. De bal bleef bijna voortdurend in de Maaslandse aanval of werd, wan neer hij in het middenvak kwam, daar vaak door Odo onderschept. Met nog 4 doelpunten voor het einde van de wedstrijd (9-0) boekte het Maaslandse twaalftal de hoogste score van haar be staan. Zaterdagavond is MW'27 uit Maas land haar nederlaagserie begonnen met «en wedstrijd tegen Den Hoorn I. De Maaslandse elftal-commissie had bij wijze van experiment enkele nieuwe spelers in haar eerste elftal opgesteld en verachillen.de wijzigingen in de op stelling aangebracht. De resuitaten schenen op het eerste gezicht niet over weldigend, want MW'27 speelde een voor haar doen beslist slechte wedstrijd Het was Den Hoorn, dat het initiatief nam bij het scoren en de stand tot 2-0 in haar voordeel opvoerde. De Maas- lander Kap zorgde voor het eerste te genpunt en uit een doelworsteling ont stond de gelijkmaker voor MW (2-2). Na de rust slaagden de Maaslanders er niet in nog een doelpunt te maken, ter wijl de gasten tot 2 maal toe de keeper passeerden en de eindstand daardoor op 4-2 brachten; Ook de overige voetballers hebben In het weekeinde hun hart opgehaald. MW 3 speelde een bijzonder aantrek kelijke en snelle wedstrijd tegen VDL Comb, en het zegevierde hier met niet minder dan 7-3, De junioren speelden een vriendschappelijke wedstrijd tegen Maasdijk en zij noteerden een 2-2 gelijk spel. Ten slotte speelden ook de Maas landse welpen tegen die van Excelsior in Maassluis. Zij. verloren met 3-0. Bij een opgebroken weggedeelte, ter hoogte van „Dulvenvlugt" in de Oost: gaag onder Maasland geraakte Vrijdag middag een grote vrachtauto van een Rotterdamse firma te water. Door een kraanwagen uit Ue Lier werd de auto weer op het droge gebracht. Tijdens de hieraan verbonden werkzaamheden was het verkeer tijdelijk gestremd en vorm de zich een lange fue van wachtende auto's. Rectificatie. In ons blad van Zaterdag j.l. stond vermeld als opbrengst van de bazar voor de restauratie der Geref. Kerk te Pcrnis het bedrag van 400,Dit moet zijn 4000,— Mooi resultaat. De leerlingen van de 6e klas der Geref. School Pemis behaalden j.l. Zaterdag een mooi resultaat Zijna men o.l.v. hun onderwijzeres.ide heer Be- zemer, deel aan de wandelmars (afstand 15 kin), uitgeschreven door de Rotterdam se Politiesportveréniging „Hermandad'; Aan de jeugdige wandelaars werd de le prijs, éen mooie zilveren beker, toegekend. Ook het vorig jaar is door de toenmalige ijverige tippelaars de le prijs behaald. Op Woensdag 10 Juni hopen, de scholieren met hun leiders, de heren Bezemer en Smit de mars van de. Bond voor. Lichame- lijke Opvoeding te volbrengen, met even eens een afstand van 15 km. Het betonsklelet aan de Coolsingel zal, zoals bekend, binnenkort afge bouwd worden en de architecten, de heren A. A. van Nieuwenhuyzen' en J, C. Meischke, hebben met voort varendheid gewerkt aan de wijzigin gen in de oorspronkelijke tekeningen. Het ASRO verleende inmiddels de goedkeuring aan het nieuwe plan. Zoals bekend is het skelet verkocht aan de Bank voor Handel en Scheep vaart. Dit bankbedrijf zal de; kelder, waarin de kluis gebouwd is, en de parterre in gebruik nemen. De ove rige verdiepingen zijn gehuurd doof de N.V. „Vulcaan", die op haar beurt de zes verdiepingonderverhuurt. Op de parterre komen verder een reisbureau eneen winkel. De voor - De twee raadslieden van de Ber kelse arts O., die verdacht wordt van moord op zijn echtgenote, hebben vorige week bezwaar gemaakt tegen de onderdelen van de dagvaarding. De Haagse Rechtbank heeft, na onder zoek van deze bezwaren, de beschul diging van dood - door schuld door roekeloosheid laten vallen. De raads lieden zijn in appel gegaan over de beschuldiging dat de moord met voor bedachte rade zou zijn geschiedt en dat opzettelijk vergif zou zijn toe gediend.-:-- .r. a -■ ■-'t V fjj'.xJ .t.„v* .'..vj',1 Onder grote belangstelling is Zater dag om 3 uur op de begraafplaats Oud-Kralingen het stoffelijk over schot van dr. H. A.- van Beuningen, in leven directeur van de Steenkolen Handelsvereniging te Rotterdam, ter aarde besteld. De. overledene en zijn grote verdiensten werden in enkele korte toespraken herdacht door de heer D. G. van Beuningen en de weduwe mevr. Van Beuningen-Hesse- link. Onder de talrijke aanwezigen bevond zich o. m. éen delegatie van het personeel der Steenkolen Han delsvereniging. Het mannenkoor der Vereniging, onder leiding van de heer Kriek, zong enkele liederen. 27-aol Geruime tijd was Tekko sprakeloos van verbazing. Maar niet zodra had hij zijn stem weer in bedwang, of hjj barste uit: „Laat me los! Haal me er uit! U hebt niete met mij te maken. Ik ben een vacantieganger! Wanneer U me niet onmiddellijk vrijlaat, zal ik er werk van maken!" „Ha, hal Hè, hè! Hi, hi!" laohte de man als enig ant woord. Dan verstrakte zijn gezicht echter tot een akelig koud masker en met een scherpe, krassende stem beet hij onze vriend toe: „Mondhouden, manneke! Ik vraag nier! Ik commandeer en ik regeer hier! Pottenkijkers kan ik niet gebruiken! Het spijt me voor jou, maar terugkeren is uitgesloten voor je! Weet je eigenlijk wel wie je voor je hebt? Ik ben professor Weetgier!" Zegevierend keek de professor onze vriend nog een ogenblik aan, dan draaide hij zich om en liep bedaard naar een handle, die in de bodem van de krater was aangebracht. „Ik zou je hier kunnen laten hangen als ik dat wilde!" kraste professor Weetgier. „Maar ik houd er van de mensen sportief te behandelen." De Duitse autobus uit Dusseldorp, die op verzoek van een Haagse hotelhouder In beslag werd genomen, mag thans zijn weg vervolgen. Via het Duitse consulaat ls Zaterdagmiddag namelijk onder pro test het bedrag betaald, waarop de ho telhouder recht meent te hebben. Het be drag ls in bewaring, gegeven bü een ad vocaat In Den Haag, totdat Is uitgemaakt of de hotelhouder werkelijk recht op het geld heeft. Nader blijkt dat de chauffeur het reis gezelschap 's morgens met de bus naar Rotterdam heeft gebracht, waar museum Boymans werd bezichtigd. Inmiddels was bij de Rotterdamse politie het ver zoek ontvangr;- -aar de bus uit te kijken en het was ie radiosurveillancebri- gade niet zr moeilijk het voertuig voor het m te vinden. De bus werd naar hei üotterdamse hoofdbureau van politie gebracht, waar de vreemde lingendienst zich met de zaak ging be moeien. Daarna werd het gezelschap bij het museum weer opgepikt en onder geleide keerde de bus naar Den Haag terug. De passagiers werden naar hun hotel gebracht en bus en chauffeur gin gen naar de Haagse politie, die verder de zaak in handen heeft genomen, den. Een autobus van de fa. Verschoor te Hardinxveld werd. Zondagmorgen net buiten Leerdam onder aan de voet van de op dat punt vrij steile Homdijk aan getroffen. De politie vond in de zwaar bescha digde bus het werkboekje van de chauf feur, van wie bekend was. dat hij gere geld met deze bus werklieden vervoerde, en een sjaal. De chauffeur, die te Acquoy (ge meente Beesd) woont, leefde in de ver onderstelling, dat de bus rustig voor zjjn woning stond. Tegenover de politie, die hem uit bed belde, verklaarde hy dat de sjaal toebehoorde'aan zijn dorps genoot en. collega S. Toen deze uit bed werd gehaald, bleek de man een hoofd en beenwonde te hebben. Hij wist zich echter niets van een ongeval met de bus te herinneren^ kon niet verkla ren hoe zijn sjaal'In de bus kwam en hoe de bus circa 1® km. had; afgelegd. BU nadere informaties bleelc de Leer- damse politie, dat S. Zaterdagavond ver schillende café's had bezocht en daar flink gedronken had. S. gaf zelf ook toe dronken te zijn ijeweèst. Daar hy echter vol bleef houden niets van' - de bui - te wetën, .werd hy in verzekerde bewaring gesteld^; Zaterdagmorgen is in de gemeente Moerkapelle een luxe-auto, bestuurd door de 41-jarige gymnastiekleraar W, B. van der Laan uit Waddinxveen, door tot nu toe onbekende oorzaak van de weg geraakt. De wagen kwam in een naast de weg lopende sloot terecht en botste tegen een dam in deze sloot De heer Van der Laan liep door de botsing ernstige verwondingen op en moést naar een -der Goudse ziekenhuizen vervoerd worden. Daar is hjj in de loop van de Zondag overleden. Zjjn negenjarig zoontje, dat bfl hem in de auto zat, liep eveneens ernstige wonden 'op. Het slachtoffertje werd eveneens overgebracht naar een zieken huis te Gouda. De toestand van het knaapje te thans zorgwekkend. De heer Van der Laan was een be kende figuur in Waddinxveen en omge ving. Aon verschillende scholen gaf bjj les, terwfll menige gymnastiekvereniging van zfln kundige leiding profiteerde. Terwijl aan de Parkkade te Rotterdam het door het district Rotterdam van de Vereniging „De Nederlandsche Padvinders" en „De Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging", georganiseerde vijfde nationale concours voor padvinders- en padvindstersmarsbands in volle gang was, heeft mevrouw mr J. M. van Walsum— Quispel, echtgenote van de burgemeester van Rotterdam, Zaterdagmiddag aan de Heemraadssingel het nieuwe districtshoofdkwartier geopend van de Vereniging „De Nederlandsche Padvinders" en van het Nederlandse Padvindstersgilde. De burge meester zou de opening verrichten, doch daar hij ziek is had men zijn echtgenote' verzocht de plechtigheid te verrichten. Dit nieuwe gebouw Is,genoemd „J. J. Rambonnet-huis" naar de vice-admiraal en-staatsraad J. J. Rambonnet overleden 4 Augustus 1943 die voorzitter van de NJP.V, en hoofdverkenner is geweest. Men heeft met deze naam tevens z{|n over leden schoonzoon, mr De Vrieze, willen eren, die Jarenlang voorzitter van de plaatselijke commissie ls geweest. B. en W. van Rotterdam hebben voor de benoeming van een ontvanger der gemeente op de voordracht geplaatst de heren K. van Pelt, adjunct-administra teur van de afdeling rentegevende eigen dommen, Rotterdam en F. Verstegen, gemeente-ontvanger te Leiden. De benoeming komt In de Rotterdamse raadsvergadering van Donderdag 11 Juni a.s. aan de orde. B. en W. van Rotterdamhebben de gemeenteraad éeh voordracht doen-toe komen voor de benoeming in tijdelijke dienst van een directeur van de gemeen te Zeevaartschool, Voorgedragen worden de heren G. H. van der Veen te Den Haag, J. A. Schaap te Groningen'en M. J. Beekman te Santpoort. Dit nieuwe districtshoofdkwartier is bestemd om de leiding en administratie van de padvind(st)ersorganisaties in het district, omvattende 5500 meisjes en jon gens, onder te brengen, voor de kader vorming, voor het verstrekken van uni formen, kampeermateriaai, instructieve literatuur in de „Scout-shop", als centrum voor te verrichten nationale diensten en als gelegenheid, waar leiders van „dak loze groepen" kunnen vergaderen. Alles in het gebouw Is zoveel mogelijk door eigen krachten in vrije uren gedaan. Zo is de kelder thans Ingericht als ïnstuif- ruimte In padvindersstijl. Gelijkvloers bevindt zich een zaal van 17 bij 5 meter, met een verplaatsbaar toneel, met daar naast de keuken. Op de eerste verdieping is het districtsbureau van de NP.V. en op de tweede verdieping het districts hoofdkwartier van het Nederlandse Pad vindstersgilde, terwijl daar tevens, het Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd kantoor houdt. Een aantal genodigden, onder wie de commandant van het Korps Mariniers, generaal-majoor P. J. van Gijn. en de dochter van wijlen hoofdverkenner Ham- bonnet, mevrouw C. de VriezeRambon net, waren aanwezig toen de echtgenote van de burgemeester een. portret van vice-admiraal Rambonnet onthulde. Daar door werd de officiële opening een feit. Tevoren was het woord gevoerd door de voorzitter van de stichting ter bevor dering van de padvindersbeweging te Rotterdam, mr J. C„Metzlar,; die na de opening, evenals de penningmeester van de stichting, de heer Ph. A. J. Mees, door de hoofdcommissaris, mr J. M. Ravesloot, namens het bestuur van de N.P.V. werd onderscheiden met de Gouden Jacobsstef. Daarna voerden nog het woord de pre sidente van het N.P.G., mevrouw J. van Nispen—van "Wely, en de commissaris van het district Rotterdam, hopman A. Peters Jr. Aan Koningin Juliana, beschermvrouwe van het N.P.G. en Prins Bernhard, com missaris van de N.P.V., werden telegram men gestuurd, waarin aanhankelijkheid en trouw werd betuigd. Na bet officiële gedeelte volgde voor het ,J. J. Rambonnet-huis" een groots défilé- voor de genodigden van de Rotter damse padvindsters en padvinders, waar aan drumbands meewerkten. Een grote kampvuuravond in de Ahoy*- hnl besloot deze voor de padvinders- beweging zo belangrijke dag. De uitslag van-het concours voor pad- vind(st)ersmarsbands luidt (Maximum te behalen aantal punten: 210;.voor muziek en 210 voor show. Tezamen 420 punten). Afdeling I le prijs muziek (192) en le prijs show (171) de Haagse Districts- band N.P.V., -2e.'-prijs muziek (165.5) en 2e prijs show- (163) Districtsband N.P.V. Amsterdam; hoofdprijs: de Haagse Dis trictsband met 363 pt. Afdeling II muziek, le, prijs (163) Franciscusband V.K.JJ3. Leiden, 2e prijs (161.5) Titus -Brandsma drumband V.K. J.B. Tilburg; show, le prijs (152) Titus Brondsma drumband V^KJ'3. Tilburg, 2e De bewoners van woningen vaan de Diergaardesingel en enkele zijstraten, welke woningen talgebroken moeten wor den in, verband met verkeersverbetering ter plaatse, hebben een .schrijven gezon den aan het gemeentebestuur waarin zy verzoeken in aanmerking te komen voor een verhuisvergoedingvan 400,per gezin. "v- In het schrijven wordt gezégd, dat men de noodzaak van de afbraak kan onder schreven. Maar de briefschrijvers zyn van oordeel, dat vele gezinnen voor hogere kosten komen te staan, alleen de nieuwe huishuur zal in vele gevallen 200 tot .400 pér jaar hoger zyn. zy zqn dan bok van mening, dat het billijk is als voor eenmaal van gemeentewege een vastgesteld bedrag als vergoeding aan alle gezinnen gelijkelijk wordt gegeven, opdat in ieder geval de kosten,van de verhuizing gedekt kunnen worden.: Een bedrag van 400 wordt in debrief als minimum genoemd. Dit zal dan betekenen dat de gemeente aan ongeveer 175 ge- gevel krijgt een voorbouw, waardoor jzinnen in totaal 70.000 zal moeten ver- het pand naar voren zal "springen. igoedenl -- Als u ook aan de Trouw-mars, die Zaterdag in Den Haag werd gehouden, heeft deelgenomen, „zultwaarschijnlijk, ook-' een van de meer dan [duizendge- '.weest-zijn, die na. aankomst, ai was hetidan maar even, in het gazon,' voor de is neer- gestreken, om de- vermoeide ledematen wat rust te - gunnen. Of u zocht-een koel plaatsje op de trappen van het bordes, van waar de organisatoren van dit festijn, hun wandeltroepen gade sloegen en, vooraf, de comman do's, via de luidsprekers, 'uit-, schetterden. ■■j:'- Waarschijnlijk heeft u, al bent u nog zo'n fitte wandelaar, toch even gedacht: „Ziezo, dat zit er weer op U had toen „slechts" SO of 20, en, als u jonger was 10 km door ■de schoonste contreien van de Hofstad' gewandeld.' En toch was u min of misschien meer ver moeid? De heer G. J. W. Lager wey uit de Wouwermanstraat te Amsterdam, had hier echter in 't geheel, geen last. van. Toen deze, als één der eersten arri veerde na de twintig kilometer, die hij samen met de W.S.C. „De WassenaarseTippelaars", die hem lief derrijk in haar gelederen had opgenomen, aflegde, had hij .echter ettelijke kilometers meer achter de: rug dan/de meeste deelnemers aan' dezegoed ge- slaagde „Tie-v.w"-mars. De heer Lagerwey wat, toen de Zater dag slechts een half uur oud was, van hut té' Amsterdam, vertrokken, en hij heeft -zich daar, min of meer, ter controle aan het politie-bureau aan de - Admiraliteitsweg afgemeld, ge tuige de handtekening van de commandant van deze politie- post.Te 1.45 uur vertrok deze super-wandelaar 'vandaar, waar na hij om 2.50 uur Halfweg pas seerde. Haarlem was omstreeks 4 uur aan de beurt, en verder vermeldde zijn „cantrólestaat" .nog handtekeningen van politie functionarissen van:Lisse (7.25 uur), Sassenheim (825 uur) en Den Haag, waar de' heer Lager- wey om 10.40 arriveerde. Om Kalf twee. meldde hij zich aan het start-bureau en vertrok om nog maareven 20 kilometer te gaan „verslinden," Toen wij na aankomst een praatje met hem maakten, boden we hem- een stoel aan, omdat, zoals wij dachten „hij wel enigs zins vermoeid zou zijn". Maar de heer Lagerwey verzekerde ons, dat hij, na even gestaan te hebben, weer vólkomen fit was, en dat hij zo spoedig mogelijk na de prijsuitreiking weer naar Amsterdam moest, omdat hij daar een afspraak had voor een bezoek. „Het zou wel weer een uur of twaalf worden, voordat hij zich ter ruste zou be geven'.,.." :-'/ -; We hebben deze wandelaar maar niet gevraagd, hoe hij Am sterdam dit keer dacht te be reiken, want stelt u voor, dat hij geantwoord had: „Ik denk maar, dat ik even ga lopen..." prijs (151) Veluweband N.P.V. Arnhem- hoofdprijs: Titus Brandsma drumband' V.K.J.B. Tilburg met 313.5 pt. Padvindstersbands muziek, le prijs (149.5) Drumband N.P.G. Schiedam, 2e prijs (144) Drumband N.P.G. Loosduinen- show. le prijs (145) Drumband N.P.G Loosduinen, 2e prijs (139) Drumband N.P.G. Schiedam; hoofdprijs: Drumband N.P.G. Loosduinen met 289 pt. De ereprys. een legpenning van-de ge meente Rotterdam voor de band met het hoogste aantal punten, is gewonnen door de Haagse Districtsband N.P.V. De wisselbeker voor de beste tamboer- maitre. uitgeloofd door het district Rot. terdam van de NJ?.V. en de VJC.J.B is toegekend aan J. Visse van de Haagse districtsband. „In afdeling I bezette de Rotterdamse Districtsband N.P.V. de 3e plaats en de marsband van de „Van Speijkgroep" uit Dordrecht de 4c. In afdeling II behaalde de bandtroep van de afdeling Vlaardingen N.P.V. de 5e plaats. ".De beurs Van agenten en vertegenwoor digers van binnen." en buitenlandse fa brieken. de ,Avec". ig vanmorgen gestart in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. Burgemeester mr G. E. van Walsum was daarbü tegenwoordig. Met het doorknip- pen van een lint verklaarde hy de beurs als officieel geopend. In zijp daarna ge houden toespraak bracht mr Van Walsum dank voor het genomen initiatief van het Pestuur avn de „Avec". „In dit imposante gebouw zult u on getwijfeld succes boeken," aldus de bur gemeester. Hij wenste dan ook, dat de beurs in de toekomst meerdere malen gehouden zou worden In Rotterdam. De burgemeester bezichtigde daarna de vele stands. Zeer veie artikelen zijn hier geëxposeerd. Vooral in plastic-uit- yoenng zijn handige luxe en huishoude lijke voorwerpen aanwezig. Daarnaast hebben ook diverse stands, ingericht voor parfumerieën, toiletartikelen, galante rieën, krameryen, kleine houtwaren, kap persbenodigdheden, lederwaren, papier en schrijfbehoeften, poets- en schoon maakartikelen, speelgoederen, byoute- rieën, staal- en ijzerwaren, textlel-klein- vak en huishoudelijk borstelwerk, een plaats gèkregen. Uitsluitend grossiers worden tot een be zoek aan de beurs toegelaten. De Avec- beurs ls vandaag en morgen geopend. Nu een tunnel aangelegd :wordt tussen de Heemraadssingel en de Van Aerssen- laan te Rotterdam, moet de bestaande parkeerruimte nabij de ingang van Dier gaarde Blijdorp verdwijnen. Tot dusverre bestond gelegenheid tot parkeren op het doodlopende einde van de Van Aerssen- laan.: r;Jr\ - Thans zijn plannen ontworpen om op de hoek van de Bentincklaan en de Van Aerssenlaan een nieuw parkeerterrein aan te leggen. Deze aanleg zal een bedrag van 39,000 vereisen en B. en W. stellen de gemeenteraad voor dit bedrag toe te staan. SCHEVENINGEN, 8 Juni. SCH 78 5 k., SCH 305 i k., SCH 185 9 k„ SCH 245 2 k„ SCH 246 1 k., SCH 341 6 k„ SCH 342 4 k„ SCH 56 O k., SCH 159 2 k„ SCH 229 2 K„ SCH 283 2 k., SCH 339 9 k., SCH 23 8 k.. SCH 104 8 k., SCH 264 4 k„ SCH 4 6 k-, SCH 75 17 k.. SCH 77 19 k., SCH 57 10 k-, SCH 181 2 k., SCH 32 2 k„ SCH 40 2 k„ SCH 48 2 k„ SCH 49 3 k„ SCH 99 3 k., SCH 132 5 k., SCH 133 2 k„ SCH 233 7 k., SCH 247 1 k.. SCH 262 0 k., SCH 285 2 k„ SCH 2 2 k„ SCH 8 2 k„ SCH 15 2 k.. SCH 30 O k„ SCH 35 0 k.. SCH 37 5 k-, SCH 46 8 k.. SCH 89 1 k., SCH 84 3 k„ SCH 210 6 k., SCH 235 7 k„ SCH 249 6 k.. SCH 250 4 k., SCH 297 5 k.. SCH 310 3 k„ SCH 312 2 k„ SCH 399 5 k., SCH 51 nog 50 mijl. SCH 107 1 k., SCH 223 7 k., SCH 225 2 k., SCH 141 2 k.. SCH 186 2 W SCH 284 8 k., SOH 140 1 k.. SCH 46 17 k., SCH 50 2 k., SCH 63 7 k„ SCH 64 2 k-, SCH 06 2 k„ SCH 73 2 k„ SCH 81 18 k.. SCH 89 3 k„ SCH 97 5 k„ SOH 122 12 k„ SCH 89 3 k„ SCH 97 5 k„ SCH 122 12 k„ SCH 116 6 k., SCH 160 10 k.. SCH 180 14 k-, SCH 242 2 k., SOH 275 5 k., SCH 3 6 k„ SCH 6-6 k.. SCH 14 5-k„ SCH 21 20 k„ SCH 8 6 k., SOH 14 5 k„ SCH 21 20 k" SCH 24 0 k., SCH 47 6 k„ SCH 110 3 k-. SOK 302 3 ]c. Binnen te SeheveningcnSCH 103 20 last van 13 schepen. SCH 314 15 last van 4 s$K- pen. SCH 332 27 last van 5 schepen, SCH 48 33 laat van 9 schepen. SCH 25 20 last van 10 sdhepen. SCH 361 24 last van 4 schepen. SCH 95 18 last van 4 schepen, SCH .124 35 last van 10 schepen. SOH 199 300 kantjes van 2 schepen. De prijzen waren vanochtend: tong 1,05— 1.60, tarbot 0.75—1.20. kleine heilbot 1.16—1-M. alles per kilo, groot middelschot 20.50. schol 2 16, schol 3 13—16, schar 12—1250. wijting gestript 15—20, idem dicht 6.50-7.50. makreel 11—25, kabeljauw (uitleggers)'ja~ 4450, ijskabeljauw 40, gul 1 23.50—37.50, Idem' 2 15.80—19.50, idem 3 11.80—13.50. wojf - 1T—25, leng 27. groot middelschelvis ,27.50. klein middelschelvis28.80—31, schelvis l 22,20—24.50, idem 2 16.30—17, grote koolvh >j« 17.50, middelkoolvis 15.20—16.50, hsai 22-50. j, *1.ou. miaaeucooivis 10.2U—jö.öo 1 hammen 40, vleet per hoop 10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2