Om minder dan linzen GROTE BETOGINGEN IN SEOEL in zijn Bewuste poging om te infiltreren Gasperi dingt naar meerderheid Dè de absolute Vliegtuigen wierpen bommen op de hoofdstad Spannende neh-aap^eh-race Afschaffing van grenscontrole TROUW gratis lol 1 Juli Dr. Malan in ons land Het bïcidëiit op Nieuw-Guinea Luchtmacht is zwakke punt in Europa Voorlopige Italiaanse stembusuitslagen in Haring aan de Koningin aangeboden Óorbact DINSDAG 9 JUNI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2485 Weerbericht Plechtige afkondiging Grondwetswijziging Op Maandag 22 Juni Pandit Nehroe overweegt een bezoek aan. Peking Nationaal Rampen fonds Korea-vrij willigers vertrokken. Sowjets doen nieuwe concessies Conferentie te Rome uitgesteld Kurt Carlsen naar opening Ned. reddingstation Kapitein A. de Rruyn op m.s. Sliedreclit overleden Indonesisch toestellandde op Nieuw-Guinea bcr?' Z.-Korea aggressor? Elke Trouwlezer is een Trouw-vriend. Vrienden schromen niet elkaar zo nu en dan eens een kleine vriendendienst te vragen. Trouw komt daarom met goed vertrouwen in een gunstig onthaal U vragen: lees deze bon eens door, ga eens na wie van Uw vrienden en kennissen voor die bon in aanmerking komt en zendt deze dan aan hem of haar door met: een vriendelijk woordje of stel hem ter hand met Uw warme aanbeveling. Wij dragen U daartoe de bon gaarne en vol ver trouwen over. Denk of zeg echter niet: „Ik doe het wel eens een- keertje" want dan zult U zien, dat de krant net weg is, als het U weer te binnen schiet. En wij rekenen toch zo graag op U! Botterdam: "Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 <J. U Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachtendlenst abonnementen 18.30—19.30 wmc Zaterdags 1T—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1~ Postgiro 424887 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd-: TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 635 per kwartaal Losse nummers 13 cent - - Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. KANS OP REGEN Half tot zwaar bewolkt en plaatselijk regen, hier en daar met onweer. Overwegend matige Noordelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of Iets lagere. 'O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT- TS men conservatief, dan stemt men nl liberaal. Is men vooruitstrevend, dan stemt men P.v.d-A. Alleen wie nog een gewoonte van vroeger heeft overgehouden, stemt wat anders. Ge woonten zyn taai, maar ze veranderen op den duur toch". Dat schreef ds. -Ruitenberg in een artikel in „Tijd en Taak", het blad van de religieuze socialisten. Toen we dit zo lazen, dachten we aan het eerste artikel, dat de toen malige hoogleraar Zijlstra in 1952 in Economisch-Statistische Berichten heeft gewijd aan „De weg naar vrij heid". Hij beschrijft daarin o.m., dat een aantal auteurs uit de sfeer van het collectivistisch denken tot de con clusie is gekomen, dat een totale centrale leiding van het economische proces niet aanvaardbaar is. langza merhand ging men hier vrijheid aan vaarden met gebondenheid óp een aantal bepaalde punten. Prof. Zijlstra póemt deze denkrichting liberaal- socialisme. Omgekeerd was er een groep eeo nomen, afkomstig uit de sfeer van de oud-liberale economie van de vol ledige, vrijheid, die begrepen, dat er in een vrijheid een aantal bindingen vol strekt noodzakelijk is, om deze vrij heid niet tot ongebondenheid en chaos te doen verworden. Prof, Zijlstra spreekt hier van sociaal-liberalisme. Beide partijen, zegt prof. Zijlstra, hebben nog wel eens wat last van de oude Adam. Maar haar discussie kan van groot gewicht zijn voor de Wes terse wereld, aldus prof. Zijlstra. De reden ligt voor de hand: zij staan in wezen een en dezelfde politiek voor, en een dicussie moet dat noodzakelij kerwijze openbaar doen worden. De schrijver voegde er aan toe: „Deze discussie heeft in de kringen der practizyns van de politiek nog niet die aandacht getrokken, welke zij ver dient". Inderdaad kan men dat laatste in het artikel van ds. Ruitenberg be vestigd zien. DS RUITENBERG stelt het voor ■Malsof er een afgrond gaapt tussen het economisch beleid van de V.V.D. «n dat van- de P.v.d.A. In feite is het zo, dat de V.VJD., stel zij kwam aan het bewind, geen eco nomisch beleid zou kunnen voeren, dat fundamenteel van het thans aan .de gang zijnde afweek. Dat spreekt ook wel vanzelf,"want de V.VJD, heelt ^ltt1fet'^erléd^ert',"zu»j,ecenr;ppütlek':gèr ^nm^conbmfë erieerivyamvrijheid met iptóké; bindingen móet zijn.j;IIrVi T/'En-'de P.v.d.A.7 Als de P.v.d.A. al- l lecn de baas .was in. Nederland en zij yanrieeri politiekvan -Volledig geleide economie gaan volgen, dan zou zü on- jyermijdelUk een totalitaire staat scheppen. Dit wordt door prof. Zijl stra in die artikelen van 1952 gedemon streerd. Wanneer de P.v.dJL. de tota litaire staat niet wil en die wordt door deze party verworpen, moet zij nood. zatelijkerwys een economie aanvaar den, die gebondenheid met vrijheid inhoudt, gelijk zij die in de thans in Nederland gevoerde politiek ook met terdaad aanvaardt. De afgrond van ds. Ruitenberg is zo een nuance geworden. In wezen loopt het gevecht op eco nomisch gebied in Nederland dan ook niet tussen vrijheid en gebondenheid. Iedereen is het er over eens, dat beide er moeten zijn, al zijn er nuances, die met iemands oude Adam samenhangen. Op economisch gebied hebben wij ,op dit ogenblik in hoofdzaak te maken met de vraag hoe men met te weinig productie zijn levensstandaard kan ophouden enhoe men by te weinig totaal inkomen de verdelende gerech tigheid het best betracht. Het is dan begrijpelijk dat er poli- hdce partijen kunnen zyn, die daarbij vooral wanneer zij eenzijdig zyn samengesteld* voor de belangen van bepaalde'groepen opkomen. Wanneer _ds. -Ruitenberg hierin het verschil tussen conservatief en pro gressief zou zien, moeten wij opmer ken, dat men dan beide partijen om het even, e n conservatief e n pro- Passief zou moeten noemen, Wy hebben met de vooruitgang van V.VJD. en P.v.d.A. voorzover deze laatste van de Chr. partijen komt dus niet te maken met het kiezen voor twee verschillende staatkundig- economische beginselen. Wy hebben daarby te maken met mensen, die voor een bepaalde partij stemmen, omdat rij zich daarvan gunstige resultaten voor hun economische positie voor stellen. En zij zijn zich niet bewust, dat het beleid dier beide partyen in de practyk ternauwernood uiteen loopt Zo gezien betekent hun daad dus niet veel. Maar deze daad houdt ook in, dat rij met wat ds. Ruitenberg noemt, een gewoontegebroken hebben, een taaie gewoonte zelfs. En wij voegen er aan toe: een goede gewoonte. Om minder dan een schotel linzen- moes brengt men zo de Christelijke, Politieke en sociale structuur in Ne derland in gevaar. De Zuidafrikaanse minister-president, dr. Malan, die een kort met-officieel bezoek aan ons land zal brengen, arri veerde heden om 11.25 uur uit Londen op Schiphol. Dr. Malan zal ln de Zuidafrikaanse am bassade in Den Haag verblijven. Van middag om vier uur brengt hij een be leefdheidsbezoek aan de minister-presi dent dr. W. Drecs. In de loop van de middag brengt hij dan nog eon kort be zoek aan de minister van Buitenlandse Zaken. Woensdag zal dr. Malan een bezoek brengen aan het rampgebied en wel aan 's-Gravendeel. Des middags vertrekt hij met de trein via Brussel naar Rome, op doorreis naar Israël. Mevrouw Malan en een klein- gesel schap maken de reis naar ons land mee. JJ ONDERDDUIZENDEN De plechtige afkondiging van de Grond wetsherziening met ^betrekking tot de buitenlandse betrekkingen zei geschieden, zowel in Nederland als in de overzeese rijksdelen op Maandag 22 Juni des och- ie half lends elf. In 1948 was het tijdstip vastgesteld op des middags half drie Nederlandse tijd. maar thans is bepaald, dat de plechtighe den in ieder gebiedsdeel te half elf plaatselijke tijd zullen geschieden. In Nederland gebeurt dc voorlezing in iedere gemeente voor of in het huis der gemeente, in een plechtige openbare zit ting van de Hoge Raad, van elk der Ge rechtshoven en der Rechtbanken, in Suri name in een plechtige openbare zitting van het Hof van Justitie, in de Neder landse Antillen in een plechtige openbare zitting van het Hof van Justitie. In de overzeese rijksdelen geschiedt de voor lezing-tevens voor of in het paleis van de gouverneur. - Zuidkoreanen hebben vandaag in Seoel tegen een wapenstilstand gedemonstreerd. Men raamde, dat minstens de helft van de bevolking der hoofdstad op de been was. De menigte trok o.m. naar een wegversperring nabij hei hoofdkwartier van het Amerikaanse *®ger. De M P hield de menigte door middel van waterstralen op een afstand. De Ame rikanen droegen de bajonet op het geweer. Vele mensen liepen in het ge drang verwondingen op. Er werden spreekkoren gevormd, uie nepen: „Ge bruik de wapens om Korea te herenigen". Vele borden werden meegedragen. Korte tijd nadat president Syngman Rhee in een rede had meegedeeld, dat de Koreaanse republiek de oorlog zal voortzetten, bestand of geen be stand, wierpen drie vliegtuigen gistermiddag bommen op de Zuidkoreaanse hoofdstad Seoel. Een der bommen ontplofte bij Rhee's woning, een ander by het gebouw, waar journalisten verblijven. Twee personen werden gedood. De vliegtuigen waren ongemerkt boven de stad verschenen; er was geen luchtalarm. Nog steeds heelt de Zuid Koreaanse president aan Eisenhower geen formeel antwoord gegeven op zyn brief van Zondag. Rhee deed wel een beroep op zijn landgenoten zich te onthouden van onvriendelijke daden tegenover dé geallieerden: „Hoewel onze bondgenoten een standpunt in nemen, afwijkend van het onze, mo gen wij niet vergeten dat wij hen veel verschuldigd zijn". In een onderhoud met de Indische minister van Volksgezondheid, die voor besprekingen in Moskou ver blijft, heeft Molotow gezegd, dat bij zeer hoopvol gestemd is over het slui ten van vrede in Korea en in de wereld. Op grond van de krijgsgevangenen- overeenkomst die gisteren te Pan- moendjon getekend is, zullen de ge allieerden ongeveer 75.000 Noord- Koreanen en Chinezen uitwisselen tegen 12.000 gevangenen, die zich momenteel in •Noord Koreaanse kam pen bevmden..De zich in Noord Korea bevindende gevangenen behoren voor het grootste deel bij het. Zuid Kore aanse leger; een vierde deel is van de Amerikaanse nationaliteit eni ten slotte zijn er kleinere groepen Britten betrouwbare bron in Londen wordt ■wiomen dat de Indische premier Pan- p'Nehroe overweegt een bezoek aan resing- te brengen na de ondertekening Van 8e wapenstilstand in Korea. •Tot gisteren toe is bij het Nationaal srinpenfonds een bedrag van 115.3 mil- gulden binnengekomen. Hetgeen riOO.OOO meer is dan de opgave van Jongstleden Zaterdag. Een officiële woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw een verklaring afgelegd in verband met het feit. dat onlangs een kleine groep Indonesische militairen een poging heeft gedaan op Nieuw-Guinea te infiltreren, waarbij enigen hunner werden-gedood.w 'V. Van Indonesische zijde wórdt het voorgesteld, alsof het hier geen poging tot infiltratie betreft,,doch een stranding van uitgeputte^mili-r tairen, die doór zeestromingen uit de koers gedreven zijn. Naar aanleiding van deze tegenspraak deelde de officiële woordvoerder van het ministerie ran Buitenlandse Zaken mede, dat meer dan voldoende gegevens beschikbaar rijn, die bewijzen, dat er sprake was van een bewuste'poging tot infiltratie. OP zichzelf is de Indonesische verklaring reeds zwak, y. omdat "thans wordt toegegeven, dat Indonesische mili tairen op Nieuw-Golnea zijn geland, ter wijl aanvankelijk zelfs de mogelijkheid daarvan werd ontkend, omdat „geen enkele militair in het zevende territo rium zode was". Voorts kan de vraag worden gesteld, hoe men te Djakarta wetenschap zou hebben van het afdrijven van de prauw door een Zuidequatoriale stroom en omtrent de toestand ..waarin de opva renden van de prauw zich bij aankomst op Nieuw-Guinea bevonden. Met deze opvarenden heeft men van Indonesië uit geen enkel contact gehad. - De woordvoerder verklaarde onder meer, dat de I-ndonesisdhe militairen eerst één dag voor hun aankomst op Nieuw-Guinea van Indonesisch grond gebied vertrokken zijn- In de prauw bevond zich voorts bij de inbeslagne ming nog een voorraad levensmidde len, terwyl bovendien vóór hun gevan genneming de infiltranten voedsel aan de bevolking hadden uitgedeeld. Er kan dus geen sprake zijn van „uitgeputte militairen, die uit hun koers- geslagen waren" aldus de woordvoerder. Het is trouwens ook 'geen gewoonte, dat - nitgeputte en verdwaalde militai ren, wanneer een politieboot overzee de plaats van landing nadert,- deze boot met motorvuur ontvangen, zoals lint dit geval geschied is. V Voorts werd propagandamateriaal buitgemaakt. De Nederlandse regering heeft van deze poging tot infiltratie op generlei wjjze gebruik willen maken om sen satie te verwekken en verstrekte aan de pers slechts enkele summiere inlich tingen, aldus de woordvoerder." Zy gaf er" de voorkeur aan, de zaak op de ge bruikelijke diplomatieke '.wijze te be handelen en de eerste gegevens, die aan Den Haas bekend wérden, zyn dan ook aan de Indonesische regering ter hand gesteld. Inmiddels werden uitvoeriger inlichtingen ontvangen, waaruit duidelijk blijkt, dat hier sprake was van een doel bewuste poging tot infiltratie. Ook deze inlichtingen zullen aan de regering van Indonesië worden overhandigd, zo deel de de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken mede. en Turken in gevangenschap. Vol gens de laatste gegevens zou zich één Nederlander in i krijgsgevangenschap bevinden. Toeit Amerikaanse soldaten aan het front hetnieuws van de komende wapenstilstand vernamen, dansten zij van 'vreügde. Eén Schotse soldaat zeide: ,Jk dacht al, dat er nooit een eind kwam aan die oorlog". Zuidko reaanse soldaten'scholen samen en be spraken fluisterend het besluit van Rhee om de- strijd op eigen houtje voort te zetten. Het Zuid -Koreaanse leger telt mo menteel 400.000 man gevechtstroepen en 600.000 mam .ondersteuningstroe pen. De opbouwis te danken aan de Amerikaanse steun; ook thans nog is het leger van Zuid Korea geheel van de Amerikanen afhankelijk. Enkele Amerikaanse congresleden hebben verklaard,: dat indien Zuid Korea b|j zijn besluit volhardt, het land als aggressor tón worden ge brandmerkt. Het zalvoor Eisenhower niet gemakkelijk zyn, zo werd hier aan toegevoegd, langs vreedzame weg de vereniging van Kórèa tot stand té brengen. Vandaag zijn de onderhandelaars te Panmoeydjon eeh 'foéartiër.JiöeëriJi-i •weesi voor htth véHerè besprekffigen over een Volledige overeenkomst. De vergadéring wérd. daarna op vèc- zoele van, de j Noordelijken ver daagd tot Woensdagochtend. Over de hoofdpunten was mén het eens. Eenr spoedige vrede -inKorea kan catastrophaal' zijn voor lndo JChina, zo wordt1 tjinf^regeringskringen aldaar verwacht. Immers, dé ^leiding ;der communistische aanvallers "-.va11' de Vietminhzou gebruik maken -Van de Chinese militairen dié iri Korea"-vrij komen. „Zolang de Vietminh hun aggressieve houding volhouden zou een bestand in Indo China een ver gissing zijn", -verklaarde de .Indo Chinese premier, Tam. - De staatsman voegde er aan toe, dat-..volgens zijn mening een Kore- aans bestand slechts nadelig kan zijn voor de anti-communistische zaak. Want hét bestand, -zo z$i. hü, laat Korea verdeeld, waardoor" .drie -'jaren 'oorlog volkomen zinlooszullen wór den. .-• Volgens de laatste berichten heeft président Rhee heden in» het geheim een' bijeenkomst gehad met Zuid Koreaanse generaals. Toscanini liet zijn stem niet verloren gaan. Hoewel de beroemde dirigent waar schijnlijk goedkoper uit was gekomen als hij' de boete wegens niei-verschjjnen op de stemming had betaald, bleek hij de ernst van de stemming in Italië wel degelijk in te zien; hij arriveerde,namelijk per vliegtuig voor een twee maands bezoek aan Italië om de stemming niet mis te lopen, terwijl de Maestro gewoonlijk perboot reist. We zien hem hier op hei vliegveld van Milaan het toestel verlaten, geholpen door zjjn dochter (links) en kleindochter. In zyn rapport aan de permanente groep van de NA..V.O. over de periode Mei 1952'53 zegt generaal Ridgway, de heengaande opperbevelhebber, dat de or ganisatie getoond heeft, dat vrije landen in samenwerking met succes hun ge meenschappelijke veiligheid kunnen op bouwen. Wel constateert hij, dat het ver eiste minimum aan verdedigingsstrijd krachten en doeltreffendheid daarvan nog niet is bereikt. Het zwakste punt van de N.AV.O. is de luchtmacht, aldus Ridgway en in het komende jaar zal op zijn minst grotere voorrang aan de opbouw der luchtstrijd krachten gegeven moeten worden. Aanzienlijke toeneming van het aan tal gevechtsvliegtuigen heeft overigens de positie van de N.A.V.O. verbeterd. Ook de groei der grondstrijdkrachten in het verslagjaar: is, ofschoon niet be vredigend, wel bemoedigend geweest Noord-Europa heeft nog steeds te weinig troepen van zichzelf om gelijke kansen te hebben tegenóver een grote aanval. Daarom zullen de landen ln dat gebied nog hulp van buiten moeten ontvangen. In Centraal Europa is vooruitgang ge maakt. Ook in Zuid-Europa worden de - grondstrijdkrachten steeds beter, maar daar bestaat nog steeds een ernstig ge brek aan ondersteuningstrqepen. Terwyl.ae Koninklijke Militaire Kapel onder leiding' van kapitein -Röcusvan Yperen het Wilhelmus liet weerklinken onder, de kap van het eerste perron,: stoomde gistermiddag om kwart, over twaalf de D-trein voor Parijs langzaam het Roosendaalse station uit. In de trein bevonden zich 201 Korea-vrijwüligers onder leiding van kapitein H. W. Wolf uit 's-Hertogenbosch, die zich in Mar seille gaan inschepen op een Frans troe penschip. dat ;'ben naar Korea zal >.bren- - geil. In de ochtenduren had h'et vader- land officieel afscheid genomen van het aanvullingsdetachement op de appèlplaats, van de Engelbrechtvan Nassaukazerne te. Roosendaal.'yy .y Toen men vanmorgen de'helft van hetaantal voor de Italiaanse Senaatsverkiezingen, uitgebrachte stemmen had geteld, - achtte men het alsnog waarschijnlijk, dat-de fëgëringspartijen van het midden "meer: dan 'vijftig procent van het aantal uitgebrachte stemmen 'op zich zouden verenigen, waardoor zij twee derde gedeelte der zetels zouden krijgen. De uitslagen van het platteland, die nog niet bekend zijn, zouden, volgens waarnemers, de balans ten gunste van de rechtse coalitie kunnen doen doorslaan. De communisten zijn iets vooruitgegaan, de fascisten en monarchis ten hebben aanzienlijk aan sterkte gewonnen en het regeringsblok is achter gebleven by 1948. - - Na telling van de helit van het aantal uitgebrachte stemmen, was dei stand, vol gens met-officiële gegevens, als volgt: .stemmen pet. Centrum (xegeiings-1 partijen 5.708.D00 49.8 Linkse partijen 3.900.008 34.08 Rechtse partijen 1.502.000 13.12 Onafbankelijken 345.000 3.00 De regeringspartijen moeten meer'-dan de, helft van het totaal aantal geldige stemmen hebben óm volgens de nieuwe kiéswjet automatisch twee derden der ze tels in de Kamer der Afgevaardigden te krygén. Deze regel geldt niet voor de Senaat. De Sowjetrussische autoriteiten hebben gisteren plotseling een einde gemaakt aan de controle van de identiteitspapieren van alle personen die per trein, bus. auto of te voet vanuit de Westelijke zones van Oostenrijk naar de Russische bezetting*. zone reizen. Tn een officiële Russische bekendma- Hare Majesteit neemt van reder Kwak- kelstein het vaatje in ontvangst. In het midden de burgemeester van Vlaardin- gen, mr. J. Heusdcns. .Gistermiddag zijn aan H.M. Koningin Juliana op het paleis Soesldijk twee oranje geverfde tonnetjes haring aange boden door de Burgemeester van Vlaar- dingen, mr J. Heusdens. In de deputatie, die deze haring ten pa- leize bezorgde, bevonden zich de schip per van de Vi. 70, de heer P. Keus, die de haring had gevangen, alsmede de opperrijkskeurmeester van Vlaardingen.. de heer D. Kwakkelstein. De Koningin ontving het gezelschap hartelijk en infor meerde naar de haringvangst in het alge meen en naar de plaats, waar de meeste en waar de aangeboden haring werd ge vangen. H.M. nam voor H.M. Prinses Wil- helmina, die eveneens ten paleize Soest- dijk verbluft, ook twee tonnetjes in ont vangst. Bij de aanbieding waren aan wezig mevrouw N. Smitt-Avis. particulier secretaresse en W. J. Baron van Heecke- ren van Molencate, particulier secretaris van H.M. de Koningin. Van welingelichte ziide te Rome wordt vernomen, dat de conferentie van de zes ministers van de Europese Kolen en Staalgemeenschap, die op 13 Juni te Rome zou worden geopend, op verzoek van de Franse regering is uitgesteld. Reden tot dit verzoek was de kabinetscrisis in Frankrijk. king wordt gezegd, dat de controle met ingang van beden niet meer zal plaats hebben. Deze Russische siap volgt een dag na de splitsing van de militaire en civiele controle in de Russische beseltingszone. De stap van de Russen vormt kennelijk een nieuwe schakel in het Sowjet-vredes- offensief. Het is de kroon op eer. maan denlange mondelinge schermutseling tus sen de Russische en Oostenrijkse autori teiten. Het houd: in dat de Oostenrijkers niet langer hun identiteitspapieren hoeven te tonen wanneer zij de grens over willen steken. Bovendien zuilen nu waarschijnlijk de Fransen, Britten en Amerikanen vrij naar de door de vier mogendheden bezette hoofdstad Wenen kunnen reizen. Zaterdagmorgen 13 Juli wordt in Noord- wijk aan Zee een nieuw reddingstation van de KNZHRM, dat door iemand, die onbekend wenst te blijven, is geschon ken, officieel geopend. De motorreddingboot zal de naam .Kurt Carlsen" dragen. De drager van deze naam, die door zijn moedig volhou den op de zinkende ..Flying Enterprise" wereldfaam heeft veroverd, zal bij de plechtigheid aanwezig zijn. Waarschijn lijk zal kapitein Kurt Carlsen de naam van de nieuwe, reddingboot onthullen. De gezagvoerder van de „Sliedrecht" van Phs van Ommeren N.V. te Rotter dam, kapitein A. de Bruyn, is tijdens de vaart door de Rode Zee plotseling overleden. Ruim 30 jaar was kapitein De Bruyn in dieust van deze rederij. Hij bereikte de 52-jarige leeftijd. Officieel is meegedeeld, dat 93.78 pro cent der kiesgerechtigden zijn stem heeft uitgebracht, een der hoogste percentages in West-Europa. Er is voor Kamer en Senaat afzon derlijk gestemd. De stemmen voor. de Senaat worden het eerst:,geteld. Premier dè Gasperi beschouwde: het hoge percentage uitgebrachte stemmen als een overwinningsteken. „Als Italiaan voel ik mij verheugd over het bewijs van burgerplicht, dat; wy' de wereld bij deze verkiezingen hebben gegeven. Het hoge percentage stemmers, het kalme verloop van de stemming en het gevoel van verantwoordelijkheid van de kie zers zyn een demonstratie van democra tische rijpheid, die zeker in de -uitslag zal worden bevestigd"/zo zei hij. In het industriegebied van Noord- aiw was d„ ookomst het grootst. Te Turijn bracht 92 procent van het kie zerskorps zijn stem uit; in het bolwerk van de linksen Piombinowas dit per centage" zelfs *98. In partijkringen beeft'i de grote belangstelling der kiezers' ver- raising, .-.gewékt/- eerste dag der verkiezingeneen-zekere, lauwheid ïViéT Van communististóë?./;zyde thans, beschuldigingen geuit; over vér-' valslng!' «n „verdraaiing :'van,": de 'voIIcSt.'; wil". In de communistische pers', staan).; talrijke verhalen' over geestelijken, dié';, verscheidene "malen hun stemzou hebben uitgebracht. Het vliegtuig CP PK DPD,-dat'vërïè- den week,.Woensdag van; Makassar .naar,;; Ambon vloog, moest wegens, slechte weersomstandigheden doorvliegen naar hét dichtsbij zijnde vliegveld, dat van Sorong op Nieuw-Guinea, zo bericht hét te Makassar verschijnende, blad „Pedo- man Rakjat". Alle goederen en' het geld werdenaan de immigratie-autoriteiten ih Sorong overgedragen, die een .en anderi later teruggaven - - aande gezagvoerder/ van het vliegtuig. Twee inzittenden, Pat- tinasarany van radio republiek Indonesië;: en een officier van de-Indonesische ma rine. Soetione, werden door de Neder landse commissaris van politie aangehou den en op het eiland Dom in de goedang van een politieman ondergebracht tot het toestel de volgende dag weer :vertrók en zy konden meereizen, aldus het blad. Het;- vliegtuig dat een toestel van—"de; Garoeda zou zyn, keerdeVrijdag,te Ma- kassar terug. wlgiiólü NAAM STRAAT WOONPLAATS wenst het dagblad TROUW tot 1 Juli a.s. gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per week (49 cent) per kwartaal 6.35» Doorhalen wat niet gewenst wordt. - V U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan Administratie „Trouw", Witte dé. Withstraat 30, Rotterdam. ilüSS msmm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1