POSITIE VAN DE GASPERI BLUFT NOG WANKEL en centrum te ontgaan Korea's parlement eist opmars naar Jaloe Jong en oud in de zon DE „OMMELANDEN" MOET BOETE BETALEN Loon administratie eenvoudiger Nieuwe regeling kinderbijslag en kinderaftrek voorgesteld Bidault vraagt de National Vergadering volmachten Ook Polak door ÏÏ.C. uitgewezen e TROUW gratis iol 1 Juli fpiSDAG 10 JUNI 1953 (Hide grondslagen Spvojet-kruiser in (Britse wateren Uitslagen cb haliaajise verkiezingen Officiële uitslagen Senaatsverkiezingen Amerikanen blijven voorlopig nog Veranderlijk weer Wetsontwerpen ingediend Een dubbele ELFDE JAARGANG No. 2486: Weerberichte Aantal doden bij r^nip in Michigan ^estegenk ONTRUIMING VAN KANAALZONE? Premiers Gemenebest eensgezind uiteen Conclusie na de hearings India sluit legatie in Portugal Britse trawler gezonken Eind strijd Indo-China worde verhaast Nat. Rampenfonds f 115.4 millioen Willen Sovjets bezetting Oostenrijk eindigen? Ambassadeursbenoemd j pi Onduidelijk Engeland gaat in principe accoord IBjjÈllm w:. «I kill! JSt Draait Britse kroningsfilm ook in Moskou? Zie verder pagina 3 a /ÏBli^èni; Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 IJ Postbus 1112 Postgiro No. 424510 /ólóachtcndienst abonnementen 1830—19.30 war §pp(; Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 ïÊ'jiGravenhage: Huygensplein 1Postgiro «486T- 'jjjstdle: TeL 111892 Advertentie-afd-: Tel. 114402 -1 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 116488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67882 nönceinentsprüs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ^7835 per kwartaal Losse nummer» 13 cent Igp-C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond. VERSPREIDE OPKLARÏNGEN, .Zwaar bewolkt met .verspreide opklaringen en in de nacht en ochtend plaatselijk mist Op vele plaatsen droog weer, maar hier en daar enige regen. Zwakke tot matige Noord-Westelijke wind.'Ih het binnenland iets hogere temperaturen;, C- O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT XTa hetzelfde nummer van „Tijd en -Title" dat wii gisteren citeerden tot. een artikel voor van de heer J. »T.d.Ploeg, gericht tegen prof. Zui- Li-naar aanleiding van een debat Reide heren met elkaar in Den <hjghebben gehad. jfjoü voor ons geen aanleiding zijn fefcdeze zaak te mengen, ware het m dat de heer Van der Ploeg ook In de discussie betrekt, pssrom willen en mogen wij op een •at dat ons het belangrijkste lij kt. mening zeggen. - De schrijver in „Tijd en Taak' spitst j de gehele controverse tussen antl- ^lutionnairen en PvdA toe op het asjmische. Dan zegt hij: Voor de op- nidngen als van prof. Zuidema die de Ostrheid machteloos zouden maken h het economische leven, hebben wi jlechls historische belangstelling. Maar sar de critiek van prof. Zijlstra op se totalitaire tendenzen van het socia- laae willen wij luisteren. Want hier prfiméw een principieel geluid tegen riilisme en liberalisme. Su weten wij niet wat prof. Zuidema Ueoiaal gezegd heeft in Den Haag en laar blijven wij dan ook buiten. Maar er is één punt in. het artikel an de heer Van der Ploeg waar daar el iets van blijkt. Hij zegt nl. o. m.: )e zaak (tussen hem en prof, Zuidema geding) is immers belangrijk ge- -gom ernstig en principieel te he ndelen zonder er een Christelijke ,joi in Akkrum of Gouda bij te duidelijk dat de heer Van der »g die schoolkwesties onbelang- Idt en er kriebelig door wordt. Souden daarbij willen opmerken {ze schoolkwesties waarin het raat om een achteruitzetting van. ristelijk. onderwijs, vóór ons van srgrootete gewicht a«n. alleen om de zaak van het :lyk onderwijs,zelf, maar ook om ze waarop èn liberalen5 (vroe- nu) èn socialisten (nu) rèage- i dergelijke -kwesties.' Daaruit wjj zien wat er zóu gaan ge- als de doorbraak eens helemaal en er geen Christelijke par- 'erbleven om voor het Christe- Ierwijs op te komen. Christelijk onderwijs zou volko- fp de tweede plaats terecht ko- De merkwaardige, zelfs ietwat -kende,; uitdrukkingswijze van Van der. Ploeg, die, „een em- en principiëlebehandeling" stelt óver „het er bij halen van een [elijke school" bewijst dit, zo niet iets' veel ergers. pangezien de heer v. d. Ploeg zich verklaarde'haar prof. Zijlstrh itereh als dié waarschuwt tegen Aire tendenzen in het socialisme, 1 wij nu willen vragen: Waarom izich zo geïrriteerd als anti- 'tionnairen opkomen voor de doorvoering" van de pacificatiege lover de hele linie? U weet toch at de strijd voer de Christelijke altijd geweest is de strijd tegen erhoogheid van de neutrale fen vrijzinnige Staat op gees- gebïëd? U wéét toch wel dat die en voorloper is geweest van de tegen de totalitaire staat? - - Yht; daar niét zo maar onderuit lads de PvdA daarbij in het 6e" omt. Zelfs niet met het argu- ïat u, om te willen luisteren, eten dat met de socialisten ook Jen worden gecritiseerd. Want fcurt in dezé gevallen: proeven uit deze dingen iets heel" anders ,dan dé strijd tussen I Bressiviteit en conservatisme; Wij *ven er uit dat bij u niet maar een ;irt progressiviteit in de lucht zit, aar 'een poging om een. verandering f. dé geestelijke structuur van ons penbare leven te bewerken. r En-als wijde "wens uitspreken dat it'protestants-dirïstelijkepartijen'zich öet;.zut!en laten - steriliseren in een óëyruchtbaar conservatisme, evenmin irouwecis als in een even onvrucht bare progressiviteitzie b.v óns, teofdartikel van gisteren dan is lat behalve omdat wij dit op zichzelf tiet wensen, vooral omdat wij jveten tet de irizet van de strijd om de door haak niet ligt in het sociaal-economi- maar in het geestelijk-structurele Vlak. Dif is de lijn van Trouw van 1945 af lewéest. Wij.fcebben immers reeds tijdens de Duitse bezetting duidelijk" geweten dat de hoofdstrjjd in Nederland na de oor log zou lopen niet over sociaal-econo- nische tegenstellingen, maar over die feestelijke j structuurverandering. De; Christelijke partij en zouden-daarbij de Srote stormloop te verduren' hebben. Ca dan natuurlijk van twee kanten. De tweede! kant," de liberale; komt nu pas Soed/opzetten. Daar moeten wij ons dusinu ;ëxtra tegen pantseren; Van de. zijde van de vroegere NVB en de PvdA later, wisten we het allang, ffèlnu, we zitten daar nu midden in. OnzêChristen-mensen moéten we ien waar het om gaat. Het gaat bij "alle practisch-poli- Ceke tegenstellingen van de. dag in vezen om. een strijd over de grond slagen der politiek. .Daarin scheidt' óns een(afgrond van, PvdA-en WD beide. ;Dat ïncztya de mensen, die bij ons. horen en die om welke reden dan ook gemeend -hebben, hetzij VVD hetzij PvdA te mogen stemmen, ter dege Veten. Gisteravond voer voor de Britse «jstde' zware Russische kruiser nSwerdlow".'- Het '-"was ,- voor de' eerste te; sinds (vele jaren, dat (een V Rus- «seh oorlogsschip zich in deBritse vateren bevond. De „Swèrdlow" was" ap tiwég'(naar Portsmouth en zal deel-, Jemen .-, aan., de Jcroningsvlootrevue te «Pithead. TOT het allerlaatste moment spant het zeer bij de uitslagen van de verkiezingen in Italië. Hoewel nog heel lang aangenomen werd dat de democratenhet zogenaamde centrumblok niet de meer der heeid van vyf tig pet plus een voor hét verkrijgen van twee-derden van het totale aantal zetels van 590 in dè Kamer van Afgevaardigden zouden krijgen, werd in de loop. van de middag meegedeeld dat er tóch nog een mogelijkheid bestaat dat dit wèl het geval zal zijn. De minister van Binnenlandse Zaken /heeft namelijk meegedeeld, dat ruim één millioen stemmen betwist worden en dat de competente commissie van de nieuwe Kamer gevraagd zal worden deze zaak te onderzoeken. Zoals men weet, is aan de toewijzing van de zetels een „premie-regeling" verbonden. Wordt eon meerderheid van vijftigprocent plus één behaald dan krjjgt die partij twee derden van het totaal aantal, zetels in de Kamer. De toestand was vanmiddag zo, dat een kleine meerderheid door de cen trum-partijen behaald werd in de Senaat. De vier centrum-partijen, te weten de Chr. democraten, de republi keinen, de liberalen en de sociaal democraten behaalden met de hulp van enkele kleine partijtjes, zoals 'de Zuid Tiroolse Volkspartij, in totaal 50,2 -pet. van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Wat de Kamer van Afgevaardigden betreft, ls de toestand dus nog steeds niet duidelijk. Volgens de officiële telling kwamen de- centrumpartijen 57.000 stemmen te kort óm voor de „premieregeling" In aanmerking te komen. De ruim één, millioen betwiste stemmen kunnen echter de batons voor deze partijen in de goede richting doen overslaan.- ((-:(- In de Senaat wordt de zetelverdeling als volgt: Regeringspartijen inclusief de daarbij behorende kleine partijtjes: 125 zetels; communisten en links socia listen 86 zetels, Koningsgezinden 16 zetels en neo fascisten 9 zetels. Het totaal aantal te verdelen zetels is 236. De officiële uitslagen van de Italiaanse Senaatsverkiezingen luiden als volgt; Regeringsblok; 12.196.158 (50.2 proc.) Christen-Democraten; 9.894.754 stem men (40.7 proc.) iele S 988.788 stem- Gematigde Socialisten: men (4.1 proc.) K liberalen; 720.698 stemmen (3 proc.) Republikeinen; 242.611 stemmen (0.9 proc.) Andere (Zuid-Tiroolse Volkspartij, Sardijnse Actiepartij en gemengde groep van de centrumpartijen) 366.317 stemmen (1.5 proc.) Oppositiepartijen; 12.103.338. Communisten; 5.080.143 stemmen (203 proc.) Pro-Comm.-Socialisten2929.806 stem men (12.1 proc.) Monarchisten; 1.734,275 stemmen (7.1 proc.) Neo-Fascisten (M.S.I.) 1.482.101 stem men (8.1 proc.) Anderen; 458.023 stemmen (1.9 proc.) D# Mi^oniMO'i, dl* gbtuslcM door, d* Amorikaanj* stalca Michigan ah Oblo raaiden, hebben volgens onoffi ciële schattingen 141 Kdoden en 750 ge wonden geëist. De zwaarste van dexe stormen stortte zich met geweld op de industriestad Flint, ongeveer 110 km benoorden Detroit. - De schade in Flint wordt geschat op tien' "millioen dollars, die in Clevehnd op drie millioen. -De Egyptische minister van Voorlich tinghaeft verklaard, dat Engeland in principe--' accoord gaat met ontruiming der Kanaalzone door de Britse strijd krachten.'- ((:-'(•■- ;:-(5ï-; Hij tei dal Egypte goedvindt, dat Brit se technici achterblijven om de Egypti sche strijdkrachten te helpen bij het in stand houden van de kanaalbasis. De Zuidkoreaanse Nationale Vergadering heeft Dinsdag met .algemene stemmen een resolntie goedgekeurd, waarin er bij de regering op wordt aan gedrongen, maatregelen te nemen ten einde onmiddellijk naar de Jaloe, de rivier op de grens met communistisch China, op te rukken. Voorts wordt gezegd, dat de regering van haar „recht van zelfverdedi ging" gebruik moet maken tegen alle buitenlandse troepen, die in Korea lan den voor het verzekeren van de naleving der overeenkomst om het vuren te staken. ('('--:" - Ook wordt een beroep op de- rege ring gedaan om onmiddellijk alle Ko reaanse gevangenen, die niet naar huis willen, vrij te laten en de Chinese ge vangenen, die weigeren te repatriëren, naar Formosa te zenden. -- Er gingen gisteren geruchten, dat president Syngman Rhee naar gene raal .Eisenhower in Washington zou vliegen. Britse politieke kringen ne men. overigens de -Zuidkoreaanse dreif gen enten niét 'serieus.' - Radio-Peking"heeft zish gekeerd te gen -het defensie-pact, dat Eisenhower aan de'Koreaanse republiek heeft aan geboden. Hier zou een plan achter zit ten, om bet .doel van de wapenstilstand te saboteren. Zwitserland heeft medegedeeld, dat het niet in de repatriëringscommissie zat gaan zitten, indien Zuid-Korea het bestand niet aanvaardt. Opnieuw zijn vanmorgen de onder handelaars tePanmoendjon geruime tijd bijeen geweest. Waarnemers gelo ven, dat zij overeenstemming hebben bereikt over de laatste algemene kwes ties en de stafofficieren de taak hebben opgedragen de bijzonderheden uit te werken. Onder meer zullen deze staf officieren de nieuwe demarcatielijn moeten vaststellen.: De Amerikaanse minister van. De- fensië, Wilson, heeft verklaard, dat het na de ondertekening van de wapen stilstand een half jaar of langer zat duren, voordat begonnen kan worden met het terugtrekken van deAmeri kaanse troepen. „De mensen zullen - te- leurgeoteld zijn, - dat wij de militairen niet terug kunnen brengen, maar de toestand in Korea is tamelijk veront rustend", so zeidr hij. In de afgelopen dagen heeft een de-; pressie'die .aanvankelijk boven' het Middellandse' zeegebied lag/zich haar Duitsland verplaatst. Zij t- geeft 'daar aanleiding'tot regen en, onweersbuien:^. Een, zóne met regen en motregen, die mét deze depressie samenhangt, breid de zich in de afgelopen nacht ook over' ons land uit. In het Zuidoosten van het land viel vannacht al tamelijkveel'- r,egen. -T-r-V'-^W-V De temperaturen, die Maandag in het Oosten en Dinsdag in het midden van het'land tamelijk hoog warén; is\jn weer gedaald tengevolge van het dikke wolkendek en de wind van'de Noord zee. Het ziet er naar uit dat het weer rn cms land nog enkele, dagen ónder in- vloed van de depressie boven Duits land zal blijven, hetgeen betekent aan- - houden van .de kans op regen en van- wegen de zeewinden, geen hoge .tem-.,, peraturen. De premiers van liet Britse Geméne- best hebben Dinsdag hunconferentie te(; Londen, die vijf dagen heeft geduurd,' beëindigd/ Er is 'een communiqué uitge-, geven, waarin wordtgezegd,dat" geen: gelegenheid verloren dient te gaan orh'.( de geschillen, die de wereld, verdeeld houden, op te lossen.-'.--'( K' De hoop wórdt uitgesproken, dat de E.V.G. spoedig (tót(stand komt.Men erkent het internationale belang.-van het Suezkanaal, maar men 'is van'mening, dat 'de hangende (geschillen in het Mid-. den-Oosten moeten worden bijgelegd op een'wijze, die vredeen veiligheid in -de-j landenvan het Midden-Oosten ver- zekert en de souvereiniteit van die lan-.-.. den niet; aantast: Men acht .het/.nood zakelijk, dat de: militaire installatiesin de Kanaalzone'-in stand blijven. .- In Britse regeringskringen" verluidt,ig; dat op geen enkele vergadering, van, de premiers me'nihgrt-'crscHillcn aan- de" das zijn'getreden. - Tijdens het défilé,; dat Dinsdagmiddag door'enige groepen ouden van, dagen uit Tiel, Leiden, Gendringen en Bad- hoevedorp langs H. M. de Koningin op paleis Soestdijk toerd gehouden, onder- hield H.M. zich enige tijd met de 99- jarige weduwe M. Rozendaal uit' Lei den, voor wie deze 'dag een glanspunt in haar lange leven betekende. Na het gesprek zocht zij zich een gemakkelijk zitje uit in dé 'nabijhéid van EM., zich' ■koesterend in -de zon. Prinses Marijke vond dat idee niet gek en al gauw volgde zij haar voorbeeld. Een deputatie van ouden van dagen uit HM. de Koningin een prachtige ,jiren- Gendringen (Gelderse Achterhoek) bood temoegge" en een mandje met eieren -.--aan." Dinsdag li f* (Groningen d* „hearing" gehouden door - de ;arbitragecommissie inzake haf conflict tussen „De Omme- landen"anda algemene Nederlandse agrarische bedrijfshond. Dit had betrek king op de in eerste instantiedoor ,.De Ommelanden" verschuldigde boelen wegens overtreding van de arbitrale uil- spraak; doordat „De - Ommelanden" op 31 Maart de slakend* arbeiders,' die op ge zag van da arbitrale uitspraak waar aan het werk kónden gaan, voor de gesloten en gegrendelde poorten van de fabriek heeft laten staan, B|jde „hearing" waren aanwezig: de drie - arbiters, het voltallige .bestuur van j,De. Ommelanden" (oude en nieuwe be stuurders) de president-commissaris van „De Ommelanden" (één der - oude leden van dat college) en mr. De Jong als plaatsvervanger van mr. Bout, die als advocaat voor „De Ommelanden" op treedt, „De Ommelanden" heeft een be roep gedaan op de gematigheidsclausule in de arbitrale uitspraak', maar arbiters hebben dit beroep afgewezen en bepaald, dat de maximum-boete van f 42.000 on middellijk door „De Ommelanden" aan de A.N.AH. moet worden betaald. Naar de heer S. van der Ploeg, be stuurslid van de AJ7A3. die bij het conflict de;A.NA;B. heeft.vertegenwooi- digd, aan een redacteurvan het A.N.P. nog meedeelde, hebben arbiters aan de partijen medegedeeld,' dat de besprekin gen. over de andere door de AN.A.B. gevorderde boeten zo; spoedig mogelijk zullen^ .worden gehouden. Zoals- bekend is, heeft deiA-.NA.B. meer dan;ƒ:1.000.000 boete gevraagd. (Van onze Haagse redacteur) De staatssecretarissen van Sociale Zaken en van Financiën hebben thans bij de Tweede Kamer enkele wetsontwerpen Ingediend, die de eerste en tevens de helangrUkste stap zijn naar een doelmatiger en goedkopere regeling van de heffing, van premiën voor de sociale verzekering en van de belastingen, naar het loon. De administratieve verplichtingen die het bedrijfsleven met het oog op deze heffin gen heeft te vervullen zuUen hierdoor be langrijk minder omvangrijk worden. Het bereiken van meer coördinatie op dit gebied achten de. indieners van de wets ontwerpen van een zodanig maatschappelijk belang, dat de feitelijk gegroeide toestand en de daarmede verband houdende inge burgerde gewoonten geen beletsel mogen vormen om tot een geünificeerde regeling te komen, tenzij daardoor dermate ernstig zou worden ingegrepen in het karakter en de structuur van het belastingrecht of de sociale verzekering, dat tegen die.,aantas ting de te bereiken maatschappelijke bezui niging niet zou opwegen. Nu het om ver richtingen gaat, waarvan de. aantallen in de, millioenen lopen, kan allereerst voor de be- ijven maar ook voor de gehele gemeen schap een belangrijke besparing worden verkregen. Voorts is het met name voor de kleine ondernemer van grote betekenis, dat de druk, veroorzaakt door het voortdurend moeten nakomen van omvangrijke admini stratieve verplichtingen, zoveel mogelijk wordt beperkt, waardoor meer tijó vrij komt voor de eigenlijke onderncmersactivi- teit. De voorgestelde unificatie zal de mogelijk heid scheppen over te gaan tot het vast stellen van een eenvoudige, uniforme, ge combineerde loonstaat. -.((-' Kinderbijslag en -aftrek De maatregelen die nodig zijn om tot de- unificatie te komen brengen o.m. met zich mee, dat er een. wijziging zal worden gebracht in de teinderbijslagregeUng en In de kinderaftrek. De aanspraak op kinder aftrek, die thans bestaat voor kinderen die jonger zijn dan 17 Jaar, zal voortaan be staan voor kinderen die Jonger zijn dan 16 Jaar. In de tweede plaats wordt de grens voor studerende kinderen voor wie kinder bijslag wordt gegeven verhoogd van 21 op 25 Jaar. Te Lissabon is Woensdag officieel medegedeeld, dat India besloten heeft zijn legatie ia Portugal te sluiten na de wei gering van de Portugese regering om de overdracht der Portugese gebieden in India te bespreken. De bezittingen van Portugal in India beslaan ongeveer 3750 vierkante km en tellen 637.000 inwoners. De voornaamste bezitting is Goa. De Britse kroningsfilm zal misschien in de bioscopen van Moskou worden ge draaid, aldus Kenneth Rive, een .Britse autoriteit op filmgebied, die op uitnodi ging'van de Sowjet-minister van cultuur Bonomarenko, een bezoek aan de Sowjet- unie heeft gebracht Met deze wijzigingen wordt bereikt dat de verschillen in de criteria, die gelden voor kinderaftrek en kinderbijslag, zoveel moge lijk verdwijnen. De eerste wijziging zaj voor de schatkist enige baten opleveren, de twee de kost haar ongeveer een millioen gulden perjaari Verder zal voortaan het begin van het kalenderkwartaal, het tijdstip, dat be slissend is voor het bepalen van het aantal kinderen waarvoor aanspraak op kinder bijslag bestaat, ook gelden als peildatum waarop de kinderaftrek voor de loonbelas ting wordt bepaald. ;Dlt heeft ten gevolge dat ten aanzien van een zelfde kind kin deraftrek en kinderbijslag tegelijkertijd aan vangen" en eindigen. „Gisteren is bekend gewórden,-(dat óok de tweede der uit Breda ont snapte gevangenen, Polak, Is meege deeld, dat hij op grond van een bevel van de hoge commissie zal worden uitgewezen.-;.:::;-,;; -:.j tv v-r/-.yr: Een vertegenwoordiger, van de Britse bezettingsautoriteit'en bracht Polak, die in een- gevangenis te Han nover' wordt vastgehóudèn, óp dë hoogte van dit bevel. Hij vertelde .de gevangene ook, dat deze tegen het besluit van de hoge commissie in be roep kan gaan. De Westduitse regering had, zoals gemeld, geprotesteerd tegen de uit levering door de Britse autoriteiten.- Het Duitse hof was van mening, dat De Jonge aanspraak kon maken op politiek asyl. Desondanks leverden de Britse autoriteiten De Jonge en Polak uit, hierbij gebruik makend van haar be voegdheden als bezetters. Tien vermisten De Britse trawler Riviere GY 14 is vandaag na een aanvaring met het Britse s.s. „Firelight", op vjjf mijl af stand van Flamborough Head, gezon ken. Tien leden van de bemanning worden vermist. -'• De aanvaring geschiedde in een dikke mist. De „Firelight" seinde, dat het drie- overlevenden van de trawler aan boord heeft genomen en op zoek i* naar de tien vermisten;- Be reddingboot van-, Flamborough ls uitgevaren om hulp te' - verlenen." Ook een Zweeds schip-zou aan deopspo ring van 'de vermisten deelnemen. De „Firelight" is 2841 ton groot en het eigendom van -, de '„North": Thames Gas -Board" in Londen. De - „Riviere", 226; ton, ,is het eigendom:van.Trawlers Grimsby, Ltd. Georges Bidault, lid vahide christe- lijke partij der MRP (republikeinse volksbeweging), is hedenmorgen voor de Franse NationaleVergadering ver- tohenen"(Om:'bevestiging-te:.verzoeken van zij'n.iaanwijzmg toT koö^ maten r. s t Bidault, die minister van Buiten landse Zaken was in- het gevallen kabinet Mayer, verzocht de Nationale Vergadering om uitgebreide speciale bevoegheden voor' het opheffen' van het tekort op de begroting, dat „een gevaar voor het land-' is geworden. Frankrijk, aldüs Bicault,izou de eer-, ste zijn om een conferentie van de „Grote: Vier" te. steunen zodra een bijeenkomst met een geduldige en serieuze partner gehouden zou kunnen worden met een programma, waarop werkelijke voort gang naar de vrede gemaakt zou kunnen, worden.. Gezien de ontwikkeling in Ko rea en het verzwakken van de koude oorlog, was er plaats voor redelijke: hoop, aldus-meent Bidault. Het Westen kon niet verwachten iets te winnen met zich terug te trekken maar'het zou ;moe^ ten streven naar algemene, progressieve en gecontroleerde ontwapening. Zijn regering zou haar bestaan afhan kelijk stellen van bekrachtiging door het parlement van het Europese leger- vërdrag. Hij deed echter verstaan," dat het parlement niet om bekrachtiging zou worden; verzocht-vóórdat de toegevoegde protocollen ondertekend zouden zijn, de. onderhandelingen.-met Engeland be sloten zouden, zijn en zekerheid zou be-' staan, omtrenteen regeling van de kwestie van.het Saargebieö. Wat Indo-China-' betrof was het de bedoeling de beëindiging van de oorlog met- alle beschikbare t middelen te ver- haarten;: in hefRbijzonder met'gebruik-' making van de mógelijkheden welkeFj^ door het sluiten van een wapenstilstand&p{( in .Korea- eventueel ..geboden zoudeh?i((.: worden. .Frankrijk kón echter wegeri,' 'zich*" uit' (Ihdo-China ':terüg te('T;;;,y:. trekken.':X>e geastoriëérde. stotenv.'aldaar^i/; moest de( (onófhahkelijkhéid (yeïzëkerdt;( (:S worden, ,welké hun... gegèveh(was.(Frank- :F£,, rijk; zou' niet nalaten dp j'.een-éventueleri; - conferentie .na( een- wapenótüstand^ Korea-aan te. dringen: oi> hët itóppeiLvan»»— hulp-van-buitën ;-aan dè;topstandélihgen van.'de" Vletminh.'- --v - In het Nationaal Rampenfonds .tov.tot gisteren toe een bedrag van 115.4 inll-' lioen. gestort, hetgeen ,100.000, meer to dan de. opgave van'Ktoandag. ïj-.'"V De Sovjetnnfc heeft, besloten een am-,. bassadear- in Oostenrijk' té'.benoemen en de voUedigè diplomatieke betrekkin- C gen met dit. land/te herstellen, aldus ië(. vandaag In Wenen bekend gemaakt.' (Deze- nieuwe beslissing ;van de, Sovjet-. unie/die wellicht een voorspel is ;van de.; beëindiging van de Rüssisdië bezetting -, van-. Oostenrijk, is bekend- gemaaktdoor. de Oostenrijkse regering. •De regering deelde tegelijkertijd mede - dat een Oostenrijkse ambassadeur ,in Moskou zouiworden benoemd;-Dé;nieuwe stap van de Sovjetautoriteiten volgt op eèn reeks maatregelen die allé'ten. doel". hebben de militaire en economische conr;. tr61e.-op.de door de -Russen bezette?zdne V; van Oostenrijk te verlichten! - ("A'AiC (V' die Taan, TROUW verknocht bent, omdat.dit blad TJw( levensbeschouwing, benadert omdat het U, óp een wijze, die prettig ;vindt,' geeft wat U belangsteUing {inboezemt U weet wat TROUW waard is. Het walt U daarom .ge makkelijk op z'n "tijd én waar het mogelijk en nodig is, 'een warm woordje voor TROUW te doen. En U kunt dit doen met een diepe overtuiging,; wétend, dat U iets goeds doet V Wij komen daarom met vrijmoedigheid tót U. om té vragen: „Geëf de bon, die hier is afgedrukt, door aan de vriend óf kennis die, daarvoor in aanmerking; komt!" U bewijst Uw vriend-èn Uw lijfblad daarmede een ware vriendendienst. Bjj voorbaat vriendelijk dankt NAAM STRAAT WOONPLAATS wenst het dagblad TROUW tot 1 Juli a.s.' gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling zal-, geschieden per week (49 cent) per kwartaal 635) ♦.Doorhsilen wat niet gewenst wordt.'. Uwordt; verzochtdeze bon toe te zendeniaan .Administrate - „TROUW", Witte dé Withstraat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1