l^nheus? rijk Russisch gebaar VERRASSENDE REGELING MET PROTESTANTEN Prins Bemhard sprak voor het congres v Schadevergoeding voor dwang arbeid in Duitsland Bidault géén formateur Rhee weigert wapenstilstand VERZET TEGEN RECHTSORDE Gevaarlijke hartstocht van ex- aan Bulgaarse regering Nederlandse troepen naar Duitsland - zmtiss* KwestievOmmelanden" Wist onze zaakgelastigde te veel? Boete voor oud directeur JjDERDAG 11 JUNI 1953 1 ELFDE JAARGANG No. 2487? - Weerbericht Overheidspersoneel krij gt vacantietoeslag Handel bestaansvoorwaarde voor Nederland" Amerikaan wint proces tegen I. G. Farben Sardinisch kustplaatsje afgesneden msm- mm. Uitwijzing van de heer Brink 'MmÊmSm LES NOG NIET GELEERD? „De Ommelanden" ÏPbw- Salarisonderhandelingen zijn hervat Eden wet geopereerd PRINS BERNHARD heeft van daag de jaarvergadering van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel met zijn aanwezigheid vereerd. En dat niet alleen: hij heeft in Dordrecht waar deze ver gadering werd gehouden een rede uitgesproken enkele losse op merkingen zoals hij zelf zeide over „Handel een bestaansvoor waarde voor Nederland", Rehcties van Duitse geestelijken MMWÊëÊmmmï SS mmmm Van een onzer redacteuren Verontwaardiging IN Groningen stijgt de spanning rond „De Ommelanden'? weer.f De rast op de fabriek-is, weliswaar hersteld. Er wordt volop boter, melkpoeder en melk in-blik gemaakt.Een van de stoomketels die,v tijdens de staking onklaar is „geraakt" is bijna gerepareerd. Ondanks^ bet wegvallen van de helft der vrije melkleveranciers de voor- - malige directeur, de béér De Boer had hen gewaarschuwd dat de melkprijs niet meer veilig zou. zijn is er voldoende melkaanvoetf. Ondanks het uitgegeven parool, dat de fabriek geen geld meer had, konden alle hoeren dië bang waren voor hun centen en Vrijdag aan de poort stonden, volledig worden uitbetaald. De z.g. faillissement^ - aanvraag' van de Semarangse miste eveneens haar werkmg. De.j fabriek was niet failliet De boeren gingen rustig naar. buis. /Tetodam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 <3. 14 lM Postbus 1112 Postgiro No. 424519 j Klachtendienst abonnementen 18J0—1940 «mr Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 W'S-Gravenhage: Huygensplein 1—Postgiro 424807 4 'Sectie: Tel 111892 Advertentie-afd-: TèL 114404 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 fft Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel 67382 Jilonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand» sjsjj/l545 per kwartaal Losse nummers 23 cent ^S::C» A. KEUNIXG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. STIJGING VAN TEMPERATUUR- - Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen en in de nacht en ochtend plaatselijk mist. Hier én daar 'enkele buien, mogelijk'met onweer. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. Over het algemeen hogere temperaturen. v i i;/g O O Hoofdredacteur: Dr. I. A. H. J. S. BRUINS SLOT 'R;is bij de behandeling van de 'vraagpunten over het nieuwe fX een conflict ontstaan tussen mi- itó Donker en prof. Gerbrandy. *pjof Gerbrandy had in zijn be- riur.'ailerlei bezwaren ontwikkeld te- Wié gang van zaken met het nieu- ?$jj:'delen niet al deze bezwaren ïii'menen b.v. dat prof. Gerbrandy I-Indische kwestie hier beter buiten y kunnen houden. En ook de conclu- dit hij daar aan verbond met strekking tot de bewindsman en zijn Jjaar prof. Gerbrandy heeft overi- sis een voortreffelijke rede gehou- ta. En hij heeft daarbij met name htsbeginselen van prof. Mey- aan wie de opdracht tot ;n van een B W gegeven zakelijk-principiële cri pen. van Justitie is speciaal 'allen. onaangenaam getroffen de bepaald onjuiste en :e waarop de heer Ger man als prof. Meyers bn na het verschijnen van lingen" de rede van de candy nog eens rustig na En er is naar onze mening pr van een „onheuse" aan- het begrip „onjuist" kan uuriijk twisten. Daar is het uitgangspunt in het ge- aar van „onheus" if geen toch wel ook de hoofd acteur van het ïüeseh Dagblad op een uiterst merkwaar- pergevoeligheid is. Men gevoelt ledigd als zijn beginselen ge- d worden. Prof, Gerbrandy is niet zuinig geweest in het toe- li van lof aan minister Donker ff. Mëyers, voor wat hun be leid betreft. Maar hy voegde er eenzetting aan toe van de be- welke hij koesterde tegen be- principiële uitgangspunten, lig en zakelijk. en blijkt dat het juist te zijn |r de minister speciaal ge werd. De beginselen van lyers mogen geen reden zijn fanend te staan tegenover zyn at vindt de minister eigenlijk d. Want het spreekt vanzelf Meyers van zijn beginselen bruik zal maken. Daar staat yers veel te hoog voor. iemand die.twijfelt aan het t prof. Meyers een hoogr 1>: is.' 'v- wlj'tevijfelen evenmin'aan de van beginselen, zowél van goa- van slechte. - wij vinden het vanzelfsprekend het tegendeel van oneervol als [phand in zijn werk zijn beginselen |t uitdrukking brengt. Dat kan ook let anders. En om te Voorkómen dat de be |ginselen van een man deze zaak te veel .zouden beheersen en om te voor komen dat prof. Meyers zich gedron gen zou gevoelen in de huid van an- i'ideren te !kruipen, wat hij toch. niet Ipan J- hebben wij verleden week een Jindere en betere werkmethode bepleit. ;JiMaar hét merkwaardige is. en ïdaarom vindt de minister deze oi. be- gjeré weg niet nodig, dat volgens de «minister wij het allemaal best' met «de beginselen van prof. Meyers en ^hemzelf kunnen doen. Het zijn al- Slemaal 'hoogst fatsoenlijke .mensen. En'; wie óver dié beginselen -aanmer- ^Idngen, ma-tóet is „onheus". p In de grond der zaak hebben wij |Mer te doen met een verbazingwek kende hoogmoed.- Het is de hoogmoed van de man, -.die zich niet kan indenken, dat an- ^derèn zijn beginselen verderfelijk ^vinden en die daarom *danook niet ':é<!ns een democratisch begrip voor andermans zorgen daarover kan op brengen. Hij heeft voor deze oprechte zor- gte en oprechte bezwaren maar een woord:, onheus! Wanneer er nu onder onze lezdfc zijn, die een beetje verstand hebben van de geschiedenis, dan zullen zij wéten dat dit nu de geestesgesteld heid is geweest waartegen Groen, Kuyper, Lohman in de vorige eeuw hebben moeten oproeien. Uit de strijd tegen die geestesge steldheid is de A.R. of CH.-partij -ontstaan. TKnjngf goéd begrijpen ook die .Christenmensen onder ons die om -een of andere reden nu VVD of Pvd A gestemd hebbendat als de ^Christelijke partijen ér eens niet meer zouden zijn, het Christenvolk van Ne derland geheel zou zijn uitgeleVerd aan deze hoogmoed. zet de De «gering- heelt besloten dit jaar aan hét overheidspersoneel een Tacanlieioe- slaguit te keren van 2% zonder enigo limiet, dus zonder minimum-grens en zon der plafond: De organisaties hadden gaar ne «en minimum-bedrag van f 75,vast gesteld willen zien, doch deze wens kon niet worden verwezenlijkt. Dit deelde de heer-P. JCr-inga, voorzitter van de Cen tral' Ovarheids- en onderwij zer istermiddag mede op hel coi Bond van Chr. Politie- ar 'Jversum, -Te,.,..-- i de vastgelopen onder handeling net Georganiseerd Over leg over ce salarissen van het overheids personeel deelde dc heer Kapinga mede, dat het overleg hierover dezer dagen op het hoogste niveau is heropend. Verwacht mag worden dat binnenkort een beslissing zal vallen. Er zön zoals bekend reeds geruime tjjd onderhandelingen gaande tussen Duitse en Britse militaire instanties enerzijds en de Nederlandse regering an derzijds over het legeren van Neder landse troepen inW.-Duitsland. Er is in Nederland een groot gebrek aan kazemeruimte en oefenterrein en het overbrèngen van enkele onderdelen naar onze Oosterburen zou hierin ver betering kunnen brengen. Naar wij thans vernemen zou er een mogelijkheid be staan dat in het najaar een: Nederlands onderdeel ter sterkte van een regiment in een nog nader aan te duiden plaats in de Britse zone van Duitsland gelegerd aai worden. De troepen zouden zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid naar West-Duits- l&nd worden gezonden. Welke onder delen hier eventueel .voor ,tn aanmerking zullen komen la nog, niet boelist. v. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Eden is Woensdag te Boston weer geopereerd voor zijn galaandoening. Zijn toestand na de operatie wordt bevredi gend genoemd. De communistische regering van Oost-Duitsland heeft gisteren een verrassende wapenstilstand gesloten met de Evangelische Kerk. Na een bespreking van drie uur hebben bisschop Dibelius, voorzitter van de Raad der Evangelische Kerk van Duitsland, en "de Oostduitse premier Grotewohl een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven, blijkens welke zij de meeste van him geschilpunten hebben opgelost. Naar verluidt handelde Grotewohl in opdracht van de nieuwe Russi sche hoge commissaris Semjonnow. Voorts heeft het Oostduitse politiebureau enige merkwaardige be sluiten bekendgemaakt die een einde betekenen van de „socialistische opbouw" en kennelijk ten doel hebben het Westen te winnen voor plannen tot hereniging van Duitsland. Voorts heeft het Oostduitse politbureau enige merkwaardige be- in elk geval een welkome adempauze in een kerkstrijd, die de laatste maanden steeds benauwender werd. De besluiten .van het politbureau be palen het volgende: 1. Er zal een einde gemaakt worden aan de collectivisering van de landbouw, teder die wegens de collectivisatie naar het Westen vlu-chtte. mag terugkomen op zijn boerderij. 2. Particuliere zakenlieden zullen weer credieten krijgen van de staats bank. Zij die uit hun zaken zijn verdre ven, zullen er weer een mogen beginnen. 3. Alle vluchtelingen, die terugkeren, krijgen hun eigendommen en-burgerlijke rechten volledig terug. 4. Een amnestie wordt afgekondigd voor hen die wegens benadeling van de economie van de staat van één tot drie jaar gevangenisstraf hebben gekregen. 5. Alle bewoners van de Sowjetzone krijgen zonder uitzondering distributie kaarten. Naar verluidt hebben de Russen plot seling het werk aan de .reusachtige marinebasis op Rügen gestaakt-Premier Grotewohl heeft in een communiqué gezegd: „Met zijn besluiten streeft het politbureau naar een herstel van de eenheid van Duitsland, voor welker ver wezenlijking concrete maatregelen van beide" partijen nodig zijn.". De punten van d» overeenkomst met ldh"Dfbêlius' lulden: 1 Er zullen verder geen acties onder nomen worden tegen de jeugdgemeen schappen en andere kerkelijke groepe ringen. 2. De vonnissen tegen meer dan hon derd predikanten, die zich nu hl gevan- Na o.m. opgemerkt te hebben dat het nogal eens ontbreekt: aan begrip van de handel als zelfstandige functie zeide Prins Bemhard, dat meer nog de inter nationale tussenhandel verkeerd wordt beoordeeld. Terwijl dez-e toch de Neder lander in het bloed zit, zijn er altijd, die bij het woord alleen al koude rillingen krijgen.... -De Prins ging ook in op de positie van de Nederlandse emigrant. Hij kan een waardevolle steun zijn.voor de de mark ten aftastende handel. Zo'n -Nederlands bruggenhoofd in den vreemde kan van niet te onderschatten betekenis zijn voor de handelaar die zijn weg komt zoeken.' Bij mijn bezoeken aan verscheidene landen van Zuid-Amerika, aldus de Prins, ben ik onder de indruk gekomen van het feit, dat'de emigranten van be paalde nationaliteiten als het ware ont- vangcentra vormen voor de exporteur, de handelaar uit hun vroegere vader land. Zij staan hem bij met hun locale kennis, met hun inmiddels verworven Een Amerikaan, Robert Wollheim, neeft 10.000 Mark schadevergoeding ge kregen van de I. G. Farben Industrie voor de slavenrabsid, welke, hij tijdens rijn verblijf in een Duits concentratie kamp beeft verricht. Zijn overwinning effent wellicht de weg voor de duizenden, die eveneens ge durende de oorlog door de nazi's in Duit se fabrieken te werk zijn gesteld en die menen op grond van hun werkzaamheden voor een schadevergoeding in aanmer king te kunnen komen. Wollheim, een Jood vari geboorte, werd ia 1943 met vrouw en kind door de Duit sers "gevangen genomen. Zijn vrouw en -, zoontje werden gedood, maar hij werd te werk gesteld ia een synthetische rub berfabriek van de I. G. Farben. Het Hof te Frankfort - laakt de direc teuren der I. G. Farben voor, hun nala tigheid inzake de controle van de ar- beidscondities in de fabriek, waar 30.000 gevangenen te werk waren gesteld. De verdedigers van de I. G. Farben beweerden, dat de directeuren niet van de arbeidscondities in het bedrijf op de hoogte waren en dus niet verantwoorde lijk gesteld konden worden. Het Hof verwierp dit argument en verklaarde na afloop van de zitting, dat de I. G. Far ben tijdens het proces geen bijzonder gunstige indruk had gemaakt. De I. G. Farben Industrie werd ver oordeeld tot het betalen van de proces kosten. Op deze uitspraak kan beroep worden aangetekend. Het acht duizend inwoners tellende plaatsje Bosa, aan de Westkust van Sar dinië,- is dooroverstromingen veroor zaakt door overvloedige regenval,.geheel van. de buitenwereld afgesneden. relaties. En zij verlichten de taak van deze „tijdelijke emigrant" de hande laar daarmee zeer wezenlijk. Dit brengt mij op Iets anders, zo ging ZKiH. voort: wij zien, geloof ik, de emigratie van Nederlanders naar elders dikwijls verkeerd. Teveel wekt men bi) bet buitenland de indruk dat bet hier' om een surplus gaat, dat men blij is "kwijt te raken. Hoe heel anders is het evenwel. Na tuurlijk, er is ecu surplus wie over bevolking scgt, zegt surplus. Maar dan één dat alleen uit de Nederlandse ge meenschap beschikbaar komt voor h u 1 p aan landen' met een bevolkingstekort, mits aan bepaalde eisen wordt voldaan. Laat ons beseffen, zo betoogde Prins Bemhard, dat elke geschoolde arbei der, aan deNederlandse gemeenschap een! bedrag van' rond 20.000 heeft gekost. Bij-het vertrek van een groep dezer arbeiders gaat een zeer waarde vol-geheel ons land verlaten ten bate vaneen vreemd land. Samenvattend komt het hierop neer: wij kunnen dankbaar zijn voor de verlichting van onze bevolkingsdruk, doch het ontvan gende land mag dubbel dankbaar zijn! genschap bevinden, beschuldigd van verzet tegen de staat, zullen herzien worden en onrechtvaardige straffen zul len gecorrigeerd worden. 3. Alle overheidssubsidies aan de kerk zullen zonder verdere j moeilijkheden en op tijd uitgekeerd worden. 4. De geconfisfceerde eigendommen van de kerk. waaronder de Pfeiffer stichting in Maagdenburg, de seminaria te, Neinsteöt en het tehuis voor ouden van dagen in Seyda, zullen teruggege ven worden. ;-!v 5. Het ministerie van Onderwijs zal een plan uitwerken om het godsdienst onderwijs weer in te voeren op de scho len. Dit werd pp de eerste dag van dit jaar opgeheven. 6. Alle leerlingen, die van school ge stuurd zijn, omdat zij ib de jeugdge meenschappen tegen de officiële Vrije Duitse Jeugdbeweging zouden werken, zullen weer tot hun klassen worden toe gelaten.. 7. De beperkingen op het gebruik van kerkelijke tehuizen en vacantiehuizen langs de Oostzeekust zullen herzien worden. 8. De discriminatie 'tegen studenten voor hun trouw aan-de ikerk of: kerke lijke groeperingen .zaL'ongedaas. .gesmaakt worden." 9. Het recht van de keris ooi 'te veis gaderen wordt erkend. De regeringsver- ordening, waarbij de kerk verplicht werd alle bijeenkomsten van te voren bekend te maken, zodat de politie deze kon verbieden, zal herzien en verzacht worden. Deken Heinrich Grüber, de verbin- dingsman tussen de Evangelische Kerk en de Oostduitse regering, verklaarde tegenover het Westduitse persbureau D_P.A. dat de overeenkomst naar zijn mening geen overwinning van de Evan gelische Kerk was, maar een wonder van God. Hij zei dat niet alleen de von nissen tegen geestelijken en leken van de kerk, maar alle vonnissen in Oost- Duitsland zouden worden herzien. Bisschop Lilje van Hannover, voor zitter van de Lutherse Wereldraad, die op het ogenblik in Berlijn verblijft, juichte de overeenstemming toe als een teken, dat het gezonde verstand opnieuw de overhand zou krijgen bij regeling van alle kwesties tussen kerk en staat. Dr Malan, de eerste minister van Zuid-Ajrika, heeft Woensdag een bezoek gebracht aan het rampgebied. Dr Malan bezocht de gemeente 's-Gravendeel, tcaar hij zich ojt. liet voorlichten door de Burgemeester. Dr Malan bezichtigt hier de Molendijk te 's-Gravendeel. waar vele huizen door het, tuater teerden weggespoeld. f De Franse Nationale Vergade ring heeft geweigerd Georgés Bidault als kabinetsformateur te aanvaarden. Hij kreeg één stem te weinig: 313 stemmen, in plaats van de vereiste meerderheid van 314. Er'wérden 228 stemmen tegen Bidault uitgebracht de communisten, soeiaiis- ten-en-een aantal anderen. Vóór stemden.» de MRP, de Gaullisten, de dissidente Gaullisten, 'de gematigde conservatieven, de overzeese onafbankelijkeh en een,'deel der radicalen. De rest der radicalen stemde tegen of onthield zich. Vele afgevaardigden 'hadden critiëkóp - Bidaults verzoek om speciale volmachten en zijn'houding ten opzichte van het Europese leger. - - c. -.- .'V?-. President Auriol: heeft Donderdag- ochtend -vroeg een communiqué uitgo- geven, waarin hij meedeelt, dat hij be-t sloten heeft de voorzitters van de frac- ties in de Nationale Vergadering Dón-;" derdagmiddag te ontvangen om vah hen te vernemen wie zij geschikt.achten als -, kabinetsformateur. Deze zal onmiddellijk daarna; worden benoemd.; De president zegt, dat een oplossing. dringend noodzakelijk is wegens de eco- nomische,. financiële, en sociale toestand;;j.-; en de' Franse vertegenwoordiging op de. conferentie van Bermuda. Indien bij het overleg van Auriol meV""- de fractieleiders overeenstemming wordt bereikt, is goedkeuring van een kabinets-, formateur door de Nationale Vergadering vrijwel zeker. Normaal zoekt de president een candidast aan, die de partijleiders raadpleegt. Auriol hoopt met de thans gevolgde méthódésneller.' een resultaat te verkrijgen. - Van betrouwbare zijde wordt te Seoel vernomen dat .de Zuidkoreaanse president, Syngrman Rhee, Eisenhowers jongste schrijven aan hem heeft be antwoord. President Rhee. heeft ver klaard dat „Regering en volk van Zuid-Korean J e t sollen instemmen met een wapenstilstand". De president zou :opnieuw hebben medegedeeld- dat„elke wapenstilstand; waarbij Korea; verdeeld- blijft;- door Zuid-Korea zal worden verworpen". De Zuid-Koreaanse Assemblee- heeft in een heden gehouden vergadering de president, Syngman Rhée, buitenge wone bevoegdheden verleend, .waar door hy „alle maatregelen kan nemen voor een algehele mobilisatie der na tionale krachten". Voorts werd beslo ten een beroep op'de Zuid Koreaanse regering te doen een verdrag te sluiten met hetChinees-nationalistische be wind. Gok de premier heeft thans ver klaard dat zijn land de wapenstil standsvoorwaarden niet zal aanvaar den. Hij liet doorschemeren, dat de Zuid-Koreaanse troepen, die .twee derde van het front bezetten, zich niet twee km van de huidige frontlijn zul len terugtrekken. Terwijl de Assemblee vergaderde, hielden in Poesan 30.000 Koreanen een demonstratie tegen de komende wa penstilstand. In Seoel demonstreerde een groot aantal studenten. Woensdagmiddag kwamen de locobur gemeester en gemeentesecretaris van de gemeente Veisen op bezoek bij de echtgenote van zich thans oj> zee bevin dende schipper A. Rog, vocir het over handigen van een zilveren legpenning toegekend op grond van de eerste in Umuiden aangevoerde nieuwe haring, uit eigen vangst verkregen in het jaar 19S3. De loco-burgemeester van Velsen, de heer ÏP. F. Visser (rechts), overhan digt de penning aan mevrouw Rog. In het midden de gemeentesecretaris, de heer J. Veenstra. (Van onze Haaagse redacteur) De Nederlandse gezant in Joegosla vië heeftgisteren in Belgrado aan de Bulgaarse gezant aldaar een officiële nota overhandigd, waarin de Neder landse regering protesteert tegen het feit, dat de Nederlandse zaakgelastigde in Sofia, de heer Brink, het verder verblijf in Bulgarije werd ontzegd. Op 29 Mei werd door het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Nederlandse zaakgelastigde, de heer Brink, persoonlijk een nota 'overhan digd, waarin hij werd beschuldigd: le. "Van spionnage ten behoeve van een derde niet genoemde mogendheid; 2e. Het leiden van een ondergrondse organisatie, die zich richtte tegen het Bulgaarase staatsstelsel; ^visïliis 3e. Het schenken van belangrijke sommen geld aan een lid van deze ondergrondse organisatie; 4e. Het organiseren van een ont snapping van een Bulgaarse onderdaan. De Bulgaarse autoriteiten -baseerden deze beschuldigingen op verklarin gen, die tijdens een geheim proces, dat in' het begin van het jaar te Sofia werd gehouden, zouden zijn afgelegd door een Bulgaarse klerk van het Ne derlandse gezantschap, Philip Marinov, die op I Februari van dit jaar werd fearresteerd, alsmede op verklaringen oor andere Bulgaarse onderdanen in dit proces afgelegd. Op 30 Mei heeft de Nederlandse ge zant in Belgrado, de heer Dozy, die ook büde Bulgaarse regering ais Ne derlands gezant geaccrediteerd is, tele grafisch aan de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken een voorlopig pro test ingebracht tegen de tot de heer Brink gerichte beschuldigingen. In het telegram deelde de heer Dozy tevens mede, dat men de heer Brink opdracht had gegeven zo spoedig mogelijk Bul garije te verlaten. De heer Brink arriveerde gisteren met zijn Bulgaarse vrouw en zijn kin deren in Belgrado en nog diezelfde dag bezocht de Nederlandse gezant, de heer Dozy, de Bulgaarse diplomatieke vertegenwoordiger in Belgrado om hem de officiële grotest-nota. van de Ne derlandse regering te overhandigen. In deze nota wijst de heer Dozy met de grootste verontwaardiging deze be schuldigingen aan het adres van de heer Brink af, die zogenaaamd in het geheim proces in Sofia bewezen ver klaard zouden zijn. De gezant stelde er prijs op te- verklaren, dat de heer Brink sinds jaren bewezen heeft het vertrouwen van de Nederlandse rege ring volkomen waardig te zijn. Het wordt uitgesloten geacht, dat de Ne derlandse zaakgelastigde in. Bulgarije ondergrondse activiteit zou hebben ont wikkeld, zonder medeweten en mede- 'r •i*1' 1 - ••■'V Maar velen hebben dit nog sljeeas.met^: door. Want De-Boer strijdt immers te,-., gen de revolutie, tegen de vakbonden, tegen-'-"da overheidsinmenging in de be-^-. drijven. fv-j Het is waar dat op 21 Augustus 1952 de bom van een onverantwoorde sta-- king :barstte.' De bij het N.V.V. aange sloten Algemene Nederlandse'Agrarische Bond'maakte toen de grote fout zón der overleg te..hehben ^gepleegd met de j andere vakorganisaties' en. zonder alle middelen te hebben gebruikt om tot een" vreedzame oplossing te komen het werk neer te leggen.- De' heer De Boèr riep tóen van de daken.' zodat stad en Om-' meiand in opschudding - geraakten: Op tegen de'revolutie! Maar bestuur en commissarissen. Ie-'"; den van coöperatie eh vrije melkle-i( veranciers wisten toen niet, dat de" ANAS, reeds zes jaar lang over dé honderd brieven aan de directeur' had- 'gericiht, waarin rtrtvoering 'gewaagd'.; werd?,van., de. bepalingen uit" de" collect" - tievez; arbéidsóvereehkomsï betreffènde de toekenning van pensioenrechten aan het personeel 'Zij wisten evenmin dat- Centraal Beheer in Amsterdam jaren- 'lang al,tevergeefs om de gegevens had' gevraagd, die nodig zijn om dé pen- sioenDolissen op naam te "kunnen stèl-- lea. De heer De Boer wenste deze. rechts- onzekerheid van de arbeiders als 'een' middel om hen van zWn persoon afban- kelijk te maken. Een persoonlijke bin ding vrist deze man overigens op vir tuoze manier te. leggen. .Ook bij de vriie melkleveranciers. de' leden van de coöneratle, het. bestuur .en. de. commis- «arissen. Pas op de dag vande', staking. ,oo 21 Augustus kwamen bestuur en commis-:; «arissen op'de hoogte van de moeilijk-'! heden metde arbeidsorganisatie. v: Zie verder paprina 3 De politierechter teGröningen heeft i in de economische zitting de oud-direc teur. van de coöperatieve-melkproducten- fabriek „De Ommelanden", de beer F. de B., veroordeeld tot een, boete van f 600, subsidiair twee-maanden hechte-;!- nis met een voorwaardelijke straf van.;i! drie maanden en een proeftijd van "drie jaar. De heer De Et. stond terecht ter zake van het feit, dathüals directeur van „De Ommelanden" tijdens, de-.sta-'k king aan een gedeelte van het personeel,-, twintig procent meerloon heeft 'uitbe-; taald dan geoorloofd was."Hij had' daar- voor geen, dispensatie gevraagd. .S!' v-;'v:' TVTaAR toch stijgt in Groningen de x A spaning weer.Want de partij-De Boer zi£ niet ,sÖJ. Zaterdag'as. zal een algemene vergadering van de leden der Coöperatie worden gehouden. Dat hete ben zij bereikt na inzameling van- 65 handtekeningen, de eis van de- statuten. Want Feike de Boer moet weer in de fabriek, hun fabriek. Bestuur en commissarissen, althans in meerderheid, zijn zich het laatste jaar ten slotte be wust geworden, dat zij de directeur blindelings hadden gevolgd, dat zü be goocheld zijn' geweest door deze man. die in dertig jaar tijds een prachtige in dustrie uit de grond stampte. Maar de ervaringen vah het. laatste jaar. heeft hen tot hun bittere teleurstelling- -ge leerd, dat zij de jutste-kijk op de gang van zaken aan ,J)é Ommelanden" mis ten. De heer De Boer keek voor hen en ondanks de hogere melkprijs, ondanks de zich steeds uitbreidende fabrieks gebouwen, ondanks de' stijgende millioe- nen-export was die kijk verkeerd. Want deze directeur was de man' van bet rusteloze, fanatieke verzet tegen de rechtsorde, tegen de maatschappij die de rechten en de plichten - van arbeiders en werkgevers in wetten enovereen komsten heelt vastgelegd. werking van dé superieuren; Derhalve zijn deze beschuldigingen, aldus de nota van de heer Dozy, eveneens ge richt tegen de superieuren van de heer Brink, en betreffen zij daardoor de in tegriteit en de waardigheid van de Nederlandse regering.: De gezant be treurde in deze nota voorts, dat deze zaak niet zal nalaten de betrekkingen tussen beide landen nadeel te berok kenen. De verantwoordelijkheid daar voor berust dan ook geheel en uitslui tend bij de Bulgaarse regering. Bij informatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken isons gebleken, dat de wijze, waarop de Bulgaarse regering in deze is opgetreden, uitzon derlijk moet worden genoemd, omdat de Bulgaarse regering in haar nota- niet de regering verantwoordelijk stelt, maar haar misnoegen geheel berust op de persoon van de heer Brink. Kennelijk heeft het bij de Bulgaarse regering ergernis gewekt, dat Nederland zich in Sofia laat vertegenwoordigen door een man die, door zijn. jarenlang verblijf in Bulgarije door zijn huwelijk met een Bulgaarase vrouw en. door zyn vele relaties In dit land, met de gang van zaken volkomen op de hoogte was. Daarom moesthij blijkbaar, weg. Er is nog geen- beslissing genomen over de benoeming van een- nieuwe zaakgelastigde in Sofia.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1