Ommezwaai i Voorstellen verwacht over her stel Duitse eenheid André Marie zal het proberen Publieke tribune in raadszaal te Rotterdam ontruimd Vicë-admiraalraakte op zee met jol onder valreep TROUW gratis lol t Juli De ommezwaai in Oost-Duitsland KONINGIN ELIZABETH II WAS OFFICIEEL JARIG Adenauer's koers blijft ongewijzigd „INfefleiiand niet in de Anzus" m Londen-New York vijf uur? BULDER V.N. zouden Korea willen dwingen Regen van pamfletten daalde neer BegroetingZeeleeuwging niet dóörj TROUW VR1JAG 12 JUNI 1953 v_ ELFDE JAARGANG No. 248a r~ Weerbericht Vier industriëlen in Italië gearresteerd Parade te paard afgenomen Twee prinsessen naar de Verenigde Staten? Russisch-Turks accoord Employé van KLM in Djakarta vermoord Weinig hoop voor de Rosenbergs Scheldwoorden en gejoel Aan de Waalhaven te Rotterdam •ïti absf"" ;-}i -- -Andere mening Maareen andere.groep'zxet,Tibg enkele reële verandering; binnen Oo Duitsland. Deze groep meent, dat de raaatregëlén" rijn ateekbndigd,om" do Bermuda conferentie in de war. te stu ren. Op die conferentie zullen immers Amerika, .Engeland en'Frankrijk bespre ken of het'zin heeft mét Moekou te gaan praten. Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3. 1) Postbus 1112 Postgiro No. «4519 Klachtendienst abonnementen 1830—1950 tmr i ~v Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 29216 's-Gravenhage: HuygenSpleïn 1Postgiro 424867 Redactie:- Tel 111892 Advertentie-aM.; Tel 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ635 per kwartaal Losse nummers 13 cent Directie: O. A. KEUNENG en Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond. WEINIG VERANDERING IN XEMFERATij Uk»'-* Half tot zwaar bewolkt, met. nier endaar; enige regen. Zwakke tot matige wind alt uiteenlopende richtingen.' Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. EL. J. S. BRUINS SLOT DE ontwikkeling der gebeurtenissen in de verhouding Oost—West is door de gewijzigde Russische politiek in Oost-Duitsland in een geheel nieuwe phase gekomen. In Korea staat de wapenstilstand voor "de deur. In Oostenrijk schaften de Russen de controle op het verkeer tussen de bezettingszones af en nu komt als klap op de vuurpijl een vol ledige ommezwaai van de bezettings- politiek in Oost-Duitsland. Die om mezwaai komt er op neer dat de ge welddadige omvorming van <le,maat schappij in Oóst-Dultsland in een -communistische wordt stopgezet. De kerk krijgt vrijheid, de beroofde boe ren krijgen hun grond terug, het par ticuliere bedrijfsleven wordt weer mo egelijk en zelfs de vijanden van het regime krijgen bonkaarten. Dit alles 'gepaard met amnestie voor gevan genen, •V Eet is duidelijk dat wat dit alles 5ook verder moge betekenen deze vpclitieke ommezwaai voor het ge terroriseerde Oost-Duitsland een zeer belangrijk ogenblikkelijk inwerking tredend soulaas beduidt. M AAR wat betekent het verder? Wij hebben ons altijd met terug- houdenheid uitgelaten over de bete kenis van de gewijzigde Russische -politiek sinds de dood van Stalin. En wü zouden ons kunnen voorstellen ■'dat die lezers die ons toen reeds ver s/weten - dat wij die veranderingen niet rf dankbaar ontvingen en hoger waar- deerden, ons nu zouden vragen: En twat zegt U dan hier r«u wél van? Laten wij beginnen met de zaken fie analyseren. •- - :;Toen de Russen mét bun laten •we gemakshalve maar zeggen - ^vredesaanbod kwamen, heeft EisenhO' 'ywer daarop geantwoord: Goed, maar ®gü moet eerst bewijzen dat gij, het meent. En er zijn. allerlei punten, .'Korea, Oostenrijk, Oost-Duitsland, waar U dat kunt,doen. '£S* Daarop hebben de Russen gearit- woord:. Dat doen we niet. JWe willen welpraten ~.i maar 5 aanvaarden geen voorwaarden van' te voren';1 Toert" is •vervolgens de Bermuda-conferentie v op'touw gezet, waar, de grote'Wes terse mogendheden 'eerst een geza- ..menlijk beraad zullen houden. Daar waren de Russen tegen. Want dat zóu' foei:' een ópen 'gesprek belemmeren. yWamt dan zouden cte Westersen zich .jalivan te voren hebben vastgelegd op ^jiiuh':standpunt. - 38'Èp- nu komen, succe^Yewelr}1^va»h {|dé vooravondvan de Bermuda-coo- |ferentie een aantal maatregelen yan £de Russen, die verbazend veel:lijken "op'datgene wat Eisenhower vroeg.- YBewijzen van, goede wil.. pkEn de commentatoren laten -zich graan ook al zo uit: De Westelijke mo- j gèndheden zullen aan een gesprek vihet Rusland over, de eenheid van •Duitsland niet kunnen ontkomen. Menvoelt aan dat Eisenhower en Adenauer bang voor dat gesprek zijn. .De oorzaak van die vrees is dat ook zij de eenheid van Duitsland wil len, maar dan een verenigd Duits land in een verenigd Europa. De Russen zijn bereid een verenigd, met-communistisch, democratisch en voor hun part kapitalistisch Duitsland te aanvaarden, mits het verenigde Duitsland geneutraliseerd wordt. En de meeste schrijvers zijn het er over..eens,.dat een geneutraliseerd Duitsland weerloos zal zijn tegenover infiltratie vanuit het Oosten. 'Dóór Oost-Duitsland nh prijs te geven, zou geheel Duitsland de Russen; na korte ol lange tijd in handen vallen. EengeneutraliseerdDuitsland be- betekent voorts: geen Duitse troepen voor de verdediging vau W.est-Europa. En rnen; beschouwt, zowel de Duitse ruimte als de Duitse mankracht J noodzakelijk voor de mogèlijkheid van de verdediging van welk' stuk :van het West-Europese vastelandook.';- fi' Er is ook een andere mogelijkheid. Het is mogelijk dat de Russen in derdaad om welke reden dan ook ontspanning wensen. Het is móge lijk dat zij begrijpen dat die ontspan ning alleen komt indien de Russische invloedssfeer: van: het huidige IJze ren Gordijn-meer Oostwaarts, wordt verlegd. ,- .V -Eet is.mogelijk dat zy*'vinden dat het niet nodig is óm in veertig "jaar de hele wereld.,of ook- maar -de hele oude wereld té veroveren.' Het is mogelijk dat zijvinden dat zij voor lopig genoeg .aan zichzelf eri'aan hét in Azië verkregené" hébben. Het zou kunnen zijn dat.zij an ders dan wij Europa niet zo heel belangrijk vindén, en dus Europa, inclusief Duitsland aan zichzelf 'willen'overlaten.-. Als dat zo is, dan zou er. inderdaad een: belangrijke ontspanning intreden. En. dat zal blijken, als Rusland en de anderen om één tafel komen te zitten. - Van beslissende betekenis zal dan zijn of de Russen zodanige eisen zul len'- stellen, waardoor de verdediging van Europa onmogelijk wordt. -Men moet dit n.l. goed -begrijpen, dat het in deze politiek niet gaat over vandaag, maar over mórgen. In 1920 zette Lenin de collectivisatie v&n de Russische landbouw stop. De boeren mochten eigen bedrijven héb ben. Het was de periode van de N-E.P. Menigeen juichte reeds: Ha, het communisme kan zijn eigen stel- tel biet doorvoeren. Zé komen terug in het Westerse schuitje!Het was slechts schijn, al zal menige Russi sche 'boer 'in 1920 God gedankt heb ben voor de veranderde politiek. Want 'i 1928 werd echter de steven der 'ussische politiek weer even' radicaal wend als in 1520 en als nu in 1953. nu zijn er geen eigen boeren meer .-ïusland., wachten af. We hopen het beste jjoeten als we voor de historie vglind zijn bereid blijven voor Russen deden iets, maar nog lang niet genoeg Grotè hoeveelheden materialen, welke van groot belang zijn voor de militaire voorbereidingen in Italië, zijn achter het „ijzeren gordijn" verdwenen, zo heeft eeD hoge functionaris van de Italiaanse fi nanciële politie verklaard. Vier Italiaanse industriëlen zijn gear resteerd en tegen, andere zakenliedén is het onderzoek nog gaande. De zegsman verklaarde, dat grote hóe veelheden aluminium, electrolytisch ko per, koperdraad en kogellagers o.aaiaar Oost-Europa gesmokkeld waren.' HQ vertelde, dat de materialen nooit Italië bereikt hebben. Zij werden in een niet met name genoemd Westelijk land besteld en tijdens het vervoer via ver valste documenten naar landen achter het „ijzeren gordijn" gedirigeerd. De Sowjet-Unie heeft de laatste weken een reeks stappen gedaan, die op het eerste gezicht van een opmerkelijke vriendelijkheid, ge tuigen. In de hoofdsteden is men nu druk bezig,* om al deze verras sende manoeuvres te bestuderen. Maar dat de Russen nu reeds groot succes hebben met hun pogingen, om de wereld-te doen geloven dat er met hun te praten valt, is wel zeker. De algemene indruk is, dat Moskou zijn uiterste best doet, om Amerika ,Ye dwingen tot een nieuwe viermogendhedenconferentie. Anders gezegd: om de Westelijke weréld uit haar koers te drijven Eén staatsman, die niet aarzelt om daar scherp stelling tegen te nemen, is de Duitse bondskanselier Adenauer. Deze verklaarde gisteravond in een radiorede, dat hij van plan is zijn politiek om de Dniise Bondsrepubliek te integreren in een verenigd Europa, doelbewust-voortete.-zetten.-Hij zeide: „Ik blijf bij mijn buitenlands beleid. Niet omdat ik koppigïben, maar omdat het het juiste is. Er is geen beter beleid en er is ook geen-ander beleid mogelijk". Ongetwijfeld"'- zijn dé maatregelen in Duitsland, genomen op" last van de nieuwe hoge. commissaris. Semjonow, bet belangrijkst. Het Oostduitse Polit bureau werd.'gedwongen „een-aantal ernstige fouten en vergissingen uit het verleden" ongedaan te maken. Maar de bedoeling werd door de communisten niet verheeld:", openlijk verklaarde pre mier Grotewolil, 'dat zijbeoogden de vereniging van Duitsland mogelijk te maken., Hoe wordt - dit nu beoordeeld? Een aanzienlijk aantal" waarnemers1 in Ber lijn gelooft, dat Moskou werkelijk bereid is het IJzeren Gordijn in Duitsland en Oostenrijk af te breken. Eén zeide: „Pre mier Malenkow heeft een .venster, ge opend op het Westen". V In Amerikaanse regeringskringen ver wacht men binnenkort Russische voor stellen met .betrekking tot het herstel der Duitse eenheid:; Deze verwachting is ge grond op-berichten, uit betrouwbare bron, die- te -Washington zijn ontvangen. Men acht héUmogelijk,-dat de-Sowjet- Unie. het beginsel van. vrije verkiezingen als ultgangspunriyocó; ,1 hereniging van Oost- err West-Duitstód beeft aanvaard. De Duitse bondsminlster Kaiser juichte gisteren elke communistische belofte om de last van "het Oostduitse'vólk te ver lichten toe, maar het bleef volgens hem te bezien, of het geen papleren beloften waren. Hij zeide. dat er nog veel meer bewijzen van goede wil zullen moeten komen. De voorzitter der Christelijke-Demo. De jongste Russische „concessies", zijn als volgt samen te vatten: 1 1. Oostenrijk. Benoeming van een Hoge Commissaris en herstel der diplomatieke betrekkingen. Opheffing controle op per sonen aan zonegrens, beperking con tróle op goederen. Amnestie voor Oos tenrijkse gevangenen in-Rusland., Ont slag aan twee communistische politie chefs. Teruggave van electrische cen trale. Men spreekt zélfs over onderhan delingen, over een vredesverdrag. Waar nemers menen, dat de. Russen een psy chologisch effect willen sorteren zonde» dat het hun iets kost. 2. Turkije. In een nota ziet Moskou of van zijn oude aanspraken op Kars en Ardahan. Het zou ook zün eis hebben laten- varen om een stem in het kapittel te hebben, bij het beheer der Dardanel- len. Waarnemers wijzen' er op, dat deze Russische aanspraken slecht gefundeerd en nooit erkend waren. 3. Duitsland. Stopzetting van de collec tivisering van de landbouw, steun aan de particuliere kleinhandel, vrijer reis verkeer, teruggave van land aan boeren, die'naar het Westen vluchtten; amnestie, voor personen,die wegens' belasting- jschuM- iniidetrgwangiems^ ritten- Beëla- digir^'^an de actie vtegén^^He-' Evangé- lische '..kerkr - baar -jeugdverenigingen, baar-predikanten.en -baar leden.- De Oostduitse - regering- heeft Donder dag •haar fouten erkend en -de voorstel lén -van" het bestuur der socialistische eenheidspartij' om deze fouten te her stellen-aanvaard. - Koningin Elizabeth n heeft gisteren bij de officiële viering van haar verjaardag in Londen een grote parade afgenomen. Met gemakkelijke gratie bereed zij -met een dameszadel haar politiepaard Winston, ge kleed in' een donkerblauwe rijrok met scharlaken tuniek en driekantige steek. De plechtigheid veroorzaakte, .een énor me verkeersopstopping in de nabijheid van hetBuckingham Palace. Honderd duizenden waren uitgetrokken om een glimp van de parade die in het Engels „Trooping the Colour" heet op, te van gen, doen slechts enkele tienduizenden slaagden in hun opzet Aan honderden mensen, die flauw vielen en in de drukte gewond werden, moest eerste hulp wor den verleend.' - 1 •De parade had plaats op het excercltiè- terrein van de Horse Guard3 bij het pa lcis. De vorstin vormde het middelpunt van de parade. Eerst reed zij langs de com pagnieën die in de vier hoeken van het paradeveld stonden opgesteld. -Vervolgens begaf zij zich naar bet midden, van het terrein en daar passeerden haar "de troe pen» eerst in gewoon en vervolgens in Van welingelichte. Australische zijde is medegedeeld, dat er geen enkele ver andering zal komen in he.t Anzus-ver- drag, dat thans tussen Nieuw Zeeland, Australië en de Verenigde Staten bestaat. Gezien de Amerikaanse houding is ei- geen sprake van, dat de twee dominions opnieuw uitbreiding van dit verdrag zul len vragen tot deelneming van Engeland of andere mogendheden, die belangen in het gebied van de Stille Oceaan heb ben. Dit standpunt is het gevolg van de besprekingen, - die in 'Londen tussen Churchill en de premiers van Australië en -Nieuw Zeeland zijn gehouden. Men laat in Australischekringen uit komen, dat de „status quo" insake de Anius een einde maakt aan zekere boop van de Nederlandse regering, die. naar bet schijnt* aan zijn deelneming aan de Anzus de- voorwaarde zou hebben ver bonden van een'gemeenschappelijke ver dediging' met Australië van Nederlands Nieuw Guinea. Deze kwestie zal onge twijfeld opnieuw ter «prake komen bij Üe reis. die de ministers Luns en Kern kamp naar Aiisiralië zullen maken. Man is in Australische kringen te Londen van mening dat tengevolge van het niet opnemen van Nederland-in de Anzus' hei sluiten van een bilateraal verdrag mei Nederland-voor de verdedi ging ven Nieuw-Guihea zou kunnen worden - besproken, aldus Agonce France Presse. Van bevoegde Nederlandse zijde wordt naar aanleiding hiervan, nogmaals beves tigd, -. dat ,op de reis van de ministers Luns. en Kernkamp generlei bespreking van deze, aard zal worden gehouden, omdat,, zo deelde men mede, de. beoogde samenwerking op Nieuw-Guinea uitslui tend betrekking heeft op deeconomische en technisch-bestuurlijk terrein. versneld tempo. Winston gedroeg zich voortreffelijk. Het dier-schudde slechts enkele malen het hoofd en gehoorzaamde aan het lichtste tikje van de rijzweep. President Auriol van Frankrijk heeft André Marie, de radicale minister van, onderwijs in de aftredenderegering- Mayer, verzocht een nieuwe regering te vormen. Marie, een 55-jarige advo. caat uit Honfleur in Normandië, -hééft,- het verzoek in beraad'gebódden. Hij •wil eerst overleg'plegen met zijn po litieke geestverwanten. Hij -staat be kend als krachtig pro-Amerikaans gezind,a -t --p x,A a. :X- .-V-"' I Marie, die na de oorlog in drie, ver schillende ;4 regeringen „minister.van Justitie is .- gewéést, .zou: de president' vandaag meedelen, of hij de opdracht aanvaardt. Als hij slaagt, zal hij de 19e Franse premier sedert.de oorlog wor den. t.v i-A_. Donderdag is gebleken, dat Georges Bidault door een vergissing van een der afgevaardigden de -benodigde 314 stemmen niet -heeft behaald; Een aft gevaardigde .van de. dissidente Gaul listen, Napoléon Cochart, was namelijk van plan vóór Bidault te - stemmen, maar volgens de notering in- het Huis van Afgevaardigden heeft hij zich van stemming onthouden. Advertentie Voor hel eersi zijn gegevens beschik baar overeen nieuw Engels verkeers vliegtuig met driehoeksvleugel. Verwacht wordt dat dit toestel, de Avro „Atlantic", in 1957/1958 honderd, passagiers in vijf of zes uur van Londen naar New York zal brengen. De „Atlantic" is een verkeersvliegtuig dat met gemak op één dag van'Londen naar New York en terug kan vliegen. Het zal een kruissnelheid hebben van meer dan 960 kilometer per uur op circa dertienduizend meter. De operationele kostprijs zal minder zijn dan een penny per passagiers/mijL Sir Roy Dobson zegt dat geen enkel ander vliegtuig op zulke cijfers kan bogen.- Wat de prijs van het vliegtuig en de aflevering betreft; zeide 'hij dat, wanneer eén behoorlijke productie-bestelling zou worden ontvangen, aflevering zou kun nen worden toegezegd in 1957/1958. De brandstof voor de motoren wordt meegevoerd in de grote driehoeksvleugel, zodat de romp geheel beschikbaar is Vjor betalende lading. Het vliegtuig zal worden voortgedreven door vier straal motoren die twee aan twee in de vleugel zjjn opgenomen. -.-ri- De normale uitvoering zal er één zijn voor 94 passagiers, ondergebracht in drie compartimenten, gescheiden door een bar en een verpozingsruimte. .De luxe-uitvoering biedt plaats aan 76 passagiers, de toeristenklasse-uitvoering aan 113. Eenmodel van de .Atlantic" zal worden tentoonesteld op deLuchtvaart- tentoonstelling, die van 27 Juni tof S Juli in Parijs op .Le Bourget wordt gehouden. cratische Unie, van Brentano, schreef de maatregelen toe aan de krachtige Weste lijke" politiek: „Het zijn slechts tactische pogingen om de Westelijke politiek te be derven. Maar dat neemt niet weg, dat wij de tactiek serieus moeten nemen." De communistische .maatregelen 'in Oost-Duitsland zullen ongetwijfeld ook invloed hebben op de deze herfst in de Duitse Bondsrepubliek te houden ver kiezingen; Adenauers Christelijk Demo cratische Unie verschilt immers met.de socialistische oppositie van mening over de vraag, of men met de. Russen moet onderhandelen. Menige optimist zou door de jongste, ontwikkeling de socialisten in hut PAlil-k-. k-impen pp an steUejJ^.ii;; L:.;u...' -""Aaenaüerronteeöaè^hi^Zijn'-.tadiorede opnieuw dat, hg poógt: eén: viermógenjb heden-conferentie over de eenmakini van Duitsland-te beletten.. Zulke-bespre kingen mogen echter niet leiden tot:een terugkeer naar het verdrag, van Potsdam. In dat verdrag schuilt - vóór. Duitsland nog steeds -een. groot gevaar.'De Sowjets zün van plan door middel, van: Potsdam Duitsland een eeuwig Morgenthau-plan opteleggen. „Een viermogendhedenconferentie", al dus de bondskanselier, „is niet zo maar een weg naar het paradijs van de. Euro pese eenmaking. Zij brengt ook een risi co mede, waarop wij - goed voorbereid dienen te zijn". Volgens berichten, die in New York de ronde "doen/zullen dé oudste twee prinsessen Beatrix en Irene de zómer.- vacantie doorbrengen in Cape Cod Massachussets). 'v Van de zijde van het Koninklijk Huis zeide men heden geen commen taar op dit bericht te hebben. Turkije heeft een Russisch voorstel aanvaard omde helft van de kasten te dragen van een stuwdam op Russisch gebied, die het mogelijk zal maken de Turkse provincie Kars'van - bevloëiïngs- water. te ..voorzien. Er is twee jaar over het accoord onderhandeld ~Hét Turkse aandeel in de kosten is 400.000 dollar. „Functionarissen van de V.N. trach- V ten Zuid-Korea te dwingen de be- standsvoorwaarden te aanvaarden", heeft de Zuid-Koreaanse ambassadeur in de Verenigde Staten, Joe Tsjang - Jan, verklaard. Gedreigd zou zjjn met yj stopzetting van de aanvoer van mili- taire voorraden en levensmiddelen, zo verklaarde-.hij;-i4 ui;-; - Van Amerikaanse zijde werd hierop gereageerd met de verklaring, dat de V.S. geen gebruik maken van hongers nood en menselijk lijden voor politieke- doeleinden. In dit verband werd even-' wel niet gesprokenover een stopzet-.: ting van. de m i 1 i t a i r e aanvoer.- jïó. Tsjecho-Slowakije heeft zichi bereid verklaard een vertegenwoordiger te be- 'f noemen in de: commissie voor toezicht op de Koreaanse krijgsgevangenen <he1. niet naar-huis tèrug - willen. Van de; vijf - aangezochte landen neb-, ben exnu drie India,: Zweden Ven,. Tsjecho-Slowakije bevestigend; antwoord:Zwitserland, dat aanvankelijk afwijzend antwoordde, zal misschien nog van zijn besluit terugkomen» Van;- Polen is. gekomen. zgn» nog; geenantwoord binnen-:^*;; Twee bandieten hebben Donderdag avond. óm. 9 uur 'een 'employevan de K.L.M., die verbonden-was aan het technisch bedrijf van de Garoeda Indonesian Airways, b« een rampok- partij in zjjn huis te Djakarta ver moord. De. rampokkers hebben pols horloges, een vulpen en andere voor werpen gestolen. Een hunner werd dezelfde avond nog gevat. Het Amerikaanse federale hof van beroep heeft Donderdagavond opnieuw geweigerd de terechtstellingvan het echtpaar - Rosenberg, dat op beschul- digdng van atoomspionnage terdood is veroordeeld uitte -stellen.. Hetop- pergerechtshof te Washington kan -ae terechtstelling nog opschorten, maar. het heeft een vorige, keer geweigerd dit te doen. Volgens het. officiële Pekingse blad „Jean Minjii Pao"bedraagt hetaantal Chinezen, dat-lijdt'door de hongersnood als gevolg van mislukking van de oogst door droogte en vorst op het ogenblik verscheidene fientalién minioenen De tien gelukkige prijswinnaars van de opstelwedstrijd ,JSamen Europa", georgani seerd door de vier samenwerkende omroepverenigingen, rijn Donderdagmiddag naar Parijs en Straatsburg vertrokken, welke reis als prijs geldt voor hun opstellen. Hier ziet men zè dan op de stoep van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag. Het"zijn v.l.n.r. eerste rij: M, P. J. Verstegen uit Bevcrtoijk, Th- C. Boven uit Voorburg, R. Wilke uit DriebergenA. Brouwer uit molenaarsgraaf en IF. Timmer uit Rotterdam. Op de 2de rij P. J. Verduit uit Bergen op Zoonm, F. A. Hoogendijk uit Gouda, J. de Haan uit Broek op Langcndijk, J. C. van Iwaarden uit Kapelle en G. fVierda uit ijlst. (Van één onzer verslaggevers) Tijdens het debat over het prae-advles op het adres inzake het verstrekken van kledinggeld aan werklozen en armlastigen heeftzich gistermiddag in de Rotterdamse raadszaal een onverkwikkelijk incident afgespeeld. Juist had een van de woordvoerders, de P.v.dA.-afgevaardigde de heer Frenkel, verklaard, dat slechts één kwartje per verstrekking van een kledingstuk per week werd ingehouden, of een schelle vrouwenstem riep van de tribune: „Leugenaar". Dat was het sein tot de aanval van haar vrienden en vrien dinnen, die in haar omgeving waren gezeten. Binnen enkele seconden was een twin tigtal- personen opgestaan,- allerlei scheld woorden werden naar het hoofd van de geachte afgevaardigde van de P.v.d.A. geslingerd. -Het aanhoudende., geroffel van de voorzittershamer kon het gejoel niet overstemmen en burgemeester Van Walsum zag 'zich genoodzaakt de publie ke tribune te laten ontruimen. Eén van de bezoekers bleek nog een „„r-Bssïnv in netto te hebben Toen en kele rechercheurs op oem afkwamen, haalde hjj plotseling een stapel pam fletten uit zijn zak en wierp deze de raadszaal. „Burgemeester en wethouders 'zo stond er op u bent zo royaal met de kosten van een ambtswoning en voor de reclame van „Steun Wettig Gezag" en de BB. Waar blijft het .kledinggeld - voor de gesteunden en de ouden van .dagen? Wij verlangen antwoord.". Na enkele minuten schorsing, werd het debat voortgezet. De ordeverstoor ders-verspreidden zich buiten snel en'in' een heel wat rustiger sfeer kon de heer Fi-Ank-*' Hnarpa het woord voeren (Van.één onzer verslaggevers) De begroeting van de niéuwe Nederlandse onderzeeboot Hr.- Ms.-. „Zee-:;.: leeuw", van "de Amerikaanse marine voor een .".tijdvak - van -twae' 'jaar .bruikleen, ontvangen, geschiedde- gistermiddag op. een van de"pieren 'ran^,-, deOnderzeedienst aan de Waalhaven te Rotterdam "én niét .kpals Jyóórgt-^ nomen was in volle zee, ter hoogte van .het lichtschip„Goeree"!:'}Skj Toch wasdathet plan geweest. De "bevelhebber." dér zeertrijdkrartiten, viee-admiraal A. de Booij, die aan boord vaa Hr. Ms.'Patrouillèvaartuig;,-; „Queen Wilhelmlna" was uitgevaren, had zelfs "plaats genomen in ide welke hem naar de naderende „Zeeleeuw" zou brengen. Doch de ruwe zee dreef de jol, met vier man aan de riemen, onder de valreep van de „Queen t .Wilhelmina" en het vaartuigje liep vol water.. Er.'bleef.:toen, voor-sde-%vice^* admiraal niets anders over langs de valreep aan boord van. het patrouille-;: ::ri vaartuig te klauteren en de hegroéting uit- te stellen tot een later "'ogenblik. van. Maart j.l. arriveerdé^deVbémanrteg/öf? van de „Zeeleeuw" in twee' ploegen iri •NieuwrLonden,' één van de óndèrzee;.:;' bootbases van 'de Amerikaanse marine; Commandant VanNieuwenhuizea had-;'-^ Zeer. veel*bewondering voor.de commaa-/^:- !danb»;van.dezëfcbasi3,--teópt^ni;;BaSaéy^i;'. ;-Siëglatef,en:Vóór.;d^:com'm^nairitvahi'de;ig, ópleidihgsschoblj' - commander Dick O'Rane, die de Neues-landers met raad-.v;% *en daad büstóndenri,:Zijl hebben" zo; vert|pS« telde hij, „versteld' gestaan ?óvér *hat en-j: 'thousiasme van-onze mannen, - Nakeen ri.-; 'schoolopleiding.'van zesweken en;;i>a een;?vaartijd van drie weken-waren-wü v:; in staat de „Hawkbili" over,(te nemen- Zij hadden dit, Amerikaanse begrippen' in aanmerking 'genómèn,' vans bnsr niet verwacht". - *■-' :C?; '.".S:r de 'niet minder hartelijk: óm. Hier. was aan-" wezig overste" J.v G: - S tegem an, waarncm. chef-staf van'Prins Bernhard. Kapitein- luitenantrier zeeJ.'H. Géys,"de' waarne- mend-commahdant wan de Onderzee- dienst,'.'sprak.'de ,'bejgvóetin'g uit' namens de Commandant: ZeemachtNederland, die momenteel naar Engeland" is voor de kroningsviootschouw en namens de'com mandant, van de Onderzeedienst,'onmid dellijk nadat'de- „Zeeleeuw" gemeerd lag.'Hjj riep de 79 opvarenden een wel kom toe in het vaderland. De commandant van de onderzeeboot luitenant ter zee 1ste klasse J. van Nieu- wenhuizen vertelde, datde oversteek over' de rustige Atlantische Oceaan der tien dagen geduurd had. Iedere dag werd een- uur of drie geoefend, zodat de tocht langer was dan normaal Zeer enthousiast was de commandant over deze nieuwe, aanwinst van de Konink lijke Marine weike^momenteel zeker tot de modernste van' de Noordatlantische vloot gerekend kan worden. Hr Ms „Zeeleeuw" werd onder" dé' naam USS „HawkbiU" op „17 Mei 1944 in de ;,vaart gebracht Met succes nam de „Hawkbili" deel aan de strijd op zee. - >Het in bruikleen geven vandeze on derzeeboot en van de reeds in Neder land gearriveerde „Walrus", aan de Ko ninklijke Marine geschiedde dank zij de bemoeienissen-van Prins Bernhardt Aan hét einde van Februari en in het begin ;Dè overdracht vónd plaats op 21" Aprilt; en' daarna wérd nóg: eiigé tijd gevaren-ri, zonder Amerikanen aan boord. -• - j V;"; .v Hr lis.'Zeeleeuw" zal aanhetehide van', deze maand deelnemen "aan :.'del"-;;- vloótrcv.ie, op het IJ voor Amsterdam. Met -dé. r ^Walrus"'.zullen de nlenwste'\*J aanwinsten van 'onze marine daar dns'Iv aanwezigzijn. Het verblijf in dehoofd-, stad zal zeker,;:vier. dogen duren/ "De onderzeeboot-zal zeeg veel. op manoeu-j'*' vrë zijn. Door de grote .snelheid, .welke;;. de boot kan ontwikketen, kunnen .,de. schepelingen op de bovemvaterschepen dus geoefend worden op het ontdekken van, de snelle onderzeeërs, waarmede;; men In oorlogstijdzeer zeker te maken;.:®;: heeft - :y ..yS® Daar de Noordatlantische vlootslechts over enkele snelle óndérzéeboten be- schikt- wacht de -bemanning van- de „Zeeleeuw" dns een, drukke tijd. -i Neen, wij. maken geen propaganda voor trouwen op de bon! Maar een mens moet wat doen om de. aandacht te trekken! Het oude spreekwoord„goéde wijn behoeft geen krans" gakt in deze tijd helemaal niet meer op. -G.: Ook TROUW behoort tot „de goede wijn", U, die TROUW- tot Uw lijfblad verkozen hebt, weet dat'weL TROUW geeft'U heel veel. Maar er zijn er onder. Uw vrienden en kennissen nog wel, die de smaak van deze goede wijn nog niet kennén, dié nóg altijd niet op TROUW geabonneerd-zijn; Wij kennen die vrienden en kennissen van U niét én al. kenden wij ze; dan nog zou U veel meer bereiken dan wij.. Maak het otis gemakkelijk'en geef hun onderstaande, bon door. Het is een vriendendienst, die ;U hun en ons bewijst. Wilt-U dit doen? Bij voorbaat onze hartelijke dank! NAAM STRAAT WOONPLAATS wenst het dagblad TROUW tot 1 Juli a.s. gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden, per Week (49 cent)*/ per kwartaal 635) Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden' aan Administratie - „Trouw". Witte de Withstraat'30; Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1