Öp de dag van Dibelius Regering mankt haar plannen bekend Hellt der huurverhoging loonronde door Fiscus zal mar de opgevangen rest zorgen Verlichting van lasten ÏB 2.» 3. 5. 6, 7. Lagere posten in het nuisfaoudboekj e Westen komt Rusland tegemoet inzake Oostenrijkse kwestie - NÓG MEER LOKMIDDELEN - VAN GROTEWOBL Herriot blaast alarm mt IR0U1; gratis tot 1 Juli Nieuwe Waterweg geheel vrij /Gevolgen moeilijk te schatten Bonn i doet beroep op het Westen Hebt U-een schaar waarom TROUW mï: mm mm ZATERDAG 13 JUNI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2489 Weerbericht Suiker, kolenschoeisel Icn. De accijns vande anderesuiker- Geen reden tot ongerustheid „Tien jaar geleden al vrijheid beloofd...." ÏToop''"TÓbr/fiosenBSIffsMI wordt al kleinèr i v- /'/'-•-//y//^ - /De huurverhoging, welke;:TJan a.s. zal ingaan, zal voor ongeveer de- helft wórden ge compenseerd door fiscale verlichtingen. Het ontbrekende zal moeten worden aangevuld door een verhoging van'de lonen, waarover nog overleg moet worden-gepleegd met de Stichting van. de/Arbeid. /-De regering zal nader overwegen, welkeaanvullende niet-fiscale maatregelen nodig zijn voor degenen, diesociale uitkeringen ontvangenden voor degenen die van overheidsvtege -.zijn gepensionneerd. Hittegolf geruchten.... Wm J'l mm Wi :sa frir? Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 28215 (S L) postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendicnst- abonnementen 18.30—19.30 uur pij Zaterdags 17—18 uun Telefoon 29216 <*:Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 - Redactie: Tel. 111892 ïï;- T Administratie: Tel 114402—115486 $Y- Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel.; 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, -0.35'per kwartaal .'Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C- A. KEUNING cn Mr# K, VAN" HOUTEN Weersverwachting, geldig tot Zondagavond./ ZELFDE WÉERTX'PE In de nacht en ochtend hier en daar ndst.- Veran derlijke bewolking met plaatselijk een enkele - bal. Zwakke tot matige wind nlt uiteenlopende richtingen;- Weinig verandering in temperatuur. "C,/s. O O Hoofdredacteur: Dr.. 3. A. H. 3. S. BRUINS SLOT ANZE'eerste reactie op het bericht V over dé wapenstilstand in de Oost1 diiltsê, kerkstrijd is er een' van grote dankbaarheid. De Berlijnse bisschop Otto Dibelius, die de onderhandelingen met Grotewohl heeft gevoerd, had iri de week na Pinksteren nog verklaard, dat alle verbmdingsdraden mét dé po litieke machthebbers waren afgebro ken en dat men in zjjn land stond voor een nieuw hoofdstuk in de kerkge schiedenis. Hij kon niet anders zeggen, dan dat de Sowjetmachten in Oost- Duitsland j een -vemietigingsoorlóg te gen de kérk. warén begonnen; En nu is "daar iri éehs éetf einde aan gekomen. Er is de laatste maanden in de kerken daar veel gezucht en gebedenden,met spanning luisterde dé gemeente haar het voorlezen van de herderlijke brie- ven en dé angst voor aanklachten, voor hüt betrokken worden in een; commu nistische' perscampagne, voor hechte nis,' voor altijd 'maar nieuwe verboden ;ert.-.verordeningen, /dié .het leven dér kérk wilden verlammen, was niet ven dé lucht. Maar morgen zal er gedankt worden en Gods barmhartigheid zal worden geprezen, want er is een won derlijke uitredding en voorshands is de zorg, dat de: kerk in Oost-Düitsland raar de catacomben zou worden ver drevenen ook da&r nog mét'uitroeiing zou worden bedreigd, weggenomen. FM het tweede, waaraan-wij op dit ogenblik behoefte hebben, is het bieden van een Christelijke groet aan die mannen en vrouwen, bisschoppen en predikanten, jongens en meisjes, die het hebben uitgehouden onder de wrede, hatelijke, vaak godslasterlijke maatregelen, die hen geestelijk wilden uithollen en murw-maken.. Want-het is toch wel een wonderlijke zaak,- dat die machtige Sow jetheersers in hetge- heel'.van hun voor'ons zo ondoorzich tige- maatregelen1 in - de -internationale politiek hebben- moeten opnemen' eèri' accoord met .déze, Protestantse..kerk. Wjj zien hier i'ets.'.vari de'vrüch't der itandv'astigheid." .Dibeliusisniét .door de,',knieën, gegaan 'én, hij plukt, de schone vrucht, van zijn, wijze en nobele houding tegenover hef'Sowjetbewind. HÜ; heeft .doormijn- trouw -en zijn ^ver maning velen gesterkt en geholpen-in hetverzet te_vo2harden..Doch.eris.een Wisselwerking." Uiteindelijk heeft het vóór de kerkelijke leiders, geen zin-om vooribuft.Verdrukt* "géthëenten op-te -komen; indien** er* -dorpsdominees ^zij», ïondiging voorlézen en'dle een koorleider verbieden een godslaster lijk-lied. in, te. studeren,- ookalzal-de volgende dag met grote koppen in de krant staan, dat dominee die en die het repeteren van een „-vredeslied" heeft verhinderd en'dat; hij dus' op hitst tégen de volksdemocratie.,En het hééftgeen zin dat Karl' Barth .ten langenleste' een getergde' geest tot uiting,,brengt - in een brief aan een .Oostduitse.minister,..indien er 'geen schooljongens van zestien jaar zijn, die zich liever van..school laten.sturen midden in" hun èihdexaimen en, zich'.— naar menselijke berekening hun carrière laten', ontnemen, dan 'datr zij hun lidmaatschap van een kerkelijke jeugdvereniging-verloochenen. Het is zó kort geleden, dat wij in, Nederland in onze. kerken en gezinnen de nood van de totalitaire, terreur doorleefden, datwijnog wel enigermate kunnen na-voelen,voor welke-gewetenscon- flicten deze ménsen dag en nacht ge plaatstzijn. En wij hebbén diépe, eer bied vqor. het uithoudingsvermogen en de geestkracht, die de Oostduitse kerk heeft getoond. Het is dan ook een eer voor-deze-kerk, dat de machtigen de zer wereld haar. zaak méé hebben moe tan behandelen. De openbaremening in Duitsland en laten wij -hopen,ook de'openbare mening in de wereld, 'zou niet gereageerd - hebben, zoals zij rea geert,' indien "de .Sowjetmachten het" bij: haar politieke omzwaai in-Oost- Duitsland hadden gelaten bij _een 'aan tal économische maatregelen.' De kerk moest er bij /worden,, betrokken. De Marxisten hebben met deze macht van de Heilige Geest moeten rekenen- TtlT alles wil echter niet zeggen, dat rJ. de communistische politici niét iéts heel /anders .-op het, oog hebben met deze opschorting van de kerkstrijd dan ;een erkenning,van de onbreèkbaarheid van hetkerkeiyk verzet.: Wie iets weet van de'interne Duitse/moeilijkheden, ziet het wel'anders.'Mét nadruk-is-in' het communiqué over de, vrede tussen kerk'énïstóat verklaard, dat door'déze „overeenkomst bepaalde hinderpalen, op de weg naar,hereniging van' Duitsland, waren weggenomen. En .de communis ten'.weten,;, dat, zodra' het thema van deze hereniging aan de orde wordt ge steld, de partijstrijd in heel Duitsland' oplaait. hiet alleen laait de strijd der politieke partijen op; ook in- de kerkelijke, wereld vertonen' zich dan spanningen.' Ehlers denkt dan anders dan Niemöller, D ibélius anders dan Grüber.. :;///-■/". l* Het 'is. niét mogelijk deze_ dingen hier nu té behandelen. Misschien zul- jen 'onze broedersin Duitsland* iiu nog sterker /dan tevoren aan den lijve ge voelen, dat .wij Christenen op deze aarde,* in: dé 'geschiedenis,niét', klaar ziin' met de vervulling van onze na tionale roeping, indien wij een kerk hebben,-die als geweten van de" natie krachtig protest aantekent tegen; on menselijkheid en" machtsaanmatiging, tegen - vrijheidsschending én; terreur. De Christenen hebben in deze tijden politieke bewustwording en. politieke •5 keus -uit de'"diepste'overtuiging.nodig In het jaar .van de beroemde Kirchen- tag van Berlijn; ontwaarde men - in West-Duitsland soms een', heimwee haar. iets van de moeilijkheden in.de Oostelijke zone.' De fronten lagen, daar veel duidelijker, en het lijden' der kerk louterde en bond; samen. De vrijheid van het Westen'; wérd soins, aangevoeld réis pc— voor. het riste- Dit is de voornaamste inhoud van een aantal wetsontwerpen, wélke de miiïistet^van Financiën bij de Tweede Kamer-lieeft ingediend in verband met de aanstaande huurverhoging [en die mede beogen de investeringen të stimuleren voor het scheppen van werkgelegenheid '^Jüls de regering zegt, „enkele knelpunten weg te nemen". In grote lijnen sluiten de voorstellen dim* bij de in het schrijven van de min.-présideni van 19 Maart jL aangekondigde voorzieningeni ffef' belangrijkste verschil is'wel,'dat de maatregelen ter stimulering van de investeringen -hiel zullen ingaan op 1 Januari 1954, rtjaar terugwerkende kracht krijgen tot 1 Januari 1953, De huurverhoging is gedifferentieerd naar de vijf gemeenteklassen van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Het huurpeil wordt ver hoogd tót 135 a 148 procent van het huurpeil in' 1940. De regering wijst er op,, dat éen volledige compensatie via de ónèp niét mogelijk was, omdat hierdoor de--zg. vergeten groepen /gepensionneerden enz.) in het gedrang zouden komen.. Déze.'ver- keren/immers niet ih de mogelijkheid de. gestegen kósten van levensonderhoud.geheel of-gedeeltelijk te neutraliseren door een vergroting van hun bruto-inkomeh door middel van loononderhan delingen ofdoorberekening- vande prijzen van door hen geleverde goederen oi. diensten. D« ^bcla#tiruj^erjicf}finc«n,' die>tejj« Ijjk' met dê'Jiuüfverhog'ing- in werking zullen.treden'-op 1Januari1954; omvatten: de - volgpnde- voorzieningen: VerUrlnr van de.' suUcermccljns, wasrdaer de. prUs .van, suiker 1» de handel.-met onjeveer 9 cent per Ulo xal dalen. De compenscren- de werkla* van de*e naaat^ezel sal. In bet algemeen, toenemen met ;de. grootte van het gezin. De hoofdsom, van .de accijns van- geraf fineerde suiker wordt ...gebracht van 22.50 op 19 per kg, terwijl de 20.op centen. ad.4.50, -alsmede de .heffingvan 10% ten behoeve van. het Landbouw- 'Naar wy.van het minisférie van verkeer en waterstaat vernemen zjjn de werkzaamheden in de Rot terdamse Waterwegterplaatse waar de ,Faustus" is gezonken, voorshands" beëindigd. De" scheep vaart zalmet ihgang .van Maandag 15 Juni a.s. niet meer aan beper kingen; onderhevig zijn. - ■.Toen fcopifein Kurt Carlsen. gUter- avond op Schiphol arriveerde,bood .een- slèwarden hem een hei bloemen aan. lijk levèn-fEti' toch- is hel .zó,; dat dit Christelijk leven zijn kracht zalmoe ten kunnen- tonen,-, óók-als/politieke druk .verminderd wordt. Het is zeer .te hopen,1 dat 'onze broeders in1 Duitsland zich niet zullëh' verslikken.1 in de/krui mels; der vrjjhejd, welkehun worden toegeworpen.', want heelEuropa, zóu gebaat zijn ;..bij -• een .Duitse Christen heid," dieook de politieke, vrijheid tvól- ledig aandurft en":daarvoor-ook- lijden en- strijden 'wil. •j'; R.-SCHTPPF.RS >v,. Af scha «AVm - sooj^en. ^oïdt. overeeDkomrtlg'ijh Tegenover deze" verlagingTkomt'liet' doör lenea sufisldlei; Op ';suiker> te vervaBfen.- -.j. siy na t Afschsffiag. vaa.yde' omzetbelu- oph u l s b r a n d, (steen- n. bralakolen, briketten, cokes, turf.en:olie) en schoei sel (gewone schoenen, -werkschoenen, pantoffels en ander bnisschoelsei, laar- sen, laarsjes, voetbalschoenen en' andere sportschoenen, sandalen," bepaalde schoe nen 'van texttelstoffen of van plantaar dige stoffen, rubberschoenen, schoeisel dat'geheel of gedeeltelglr Is vervaardigd van hout(b.v. klompen) en asbest-' schoeisel):' -'. De maatregel zal niét gelden1 voor brandstoffen,1 welke In de Industrie 'en in het verdere bedrijfsleven word en.-ge bruikt. .:-"ï De daling van. kosten komt voor- be volkingsgroepen .met een- betrekkelijk gering inkomen neer. op ongeveer.1/, 6.50 per jaar voor huisbrand en gemiddeld 4 a Solden per jaar ..voor schoeisel. Verlaging van de personele be lasting, welke er op neerkomt, dat eerst zowel de vrijgestelde bedragen als hei tarief van de be lasting .zodanig aan de nieuwe huren worden aangepast,, -dat de verhoogde huur geen vermeerdering van personele belasting tot'gevolg heeft. Na deze aanpassing, welke de belas tingvoet van 10% tot 7%% terugbrengt, wordt :voor de compensatie het tarief andermaal en wel met 40% verlaagd- tot 4V4%. Voor het: 'belastingjaar: 1953/^4 itlrigvrijë*''^minima' bij de inkomstenbelasting ..en .de. loon belasting zulléa met 243 tot ƒ360 worden., verhoógd,terwijl daarbij waarvan sieehts 'de .ét'aanden Januari f8t en met Mei 1954 \-oor compensatie in aanmerking kdhien» is een eenvoudige regeling getroffen, ';In de practijk zal deze regeling ift de meerderheid der ge vallen er op neerkomen, dat de hoofd som der personelenbelasting naar de grondslag huurwaarde' voor dat belas tingjaar 8 l/3% .'bediaagt van de huur waarde per 1 Juni -1953. Ook voor in 1954 betrokken woningen wordt voor ge noemd belastingjaar nog uitgegaan van het huurpéiLÏ in ;f j Cs Lm De belaloi^vrijé^'mlnlnia4 A aansluitend ëm/vérzachtlng aan de voél van het 'Jb'é|astfflgtarlef' wordt 3*n- gebracht.,,^,,^^^ .Zo Jsr.éèn^éhóWdë/rnettwee kinderen volgens heLbesjEandè tariêf bij "één" zui- yer; inkomén -"van .^em.bêdrag\ wn /C13 i-aan.hèlastftigiyetycbuldigd.'fVol® nfe het - hu. 'ihgëdijendevoorstel beginthet tfitief'Vöor'deze groep bij een zuiver in komen rvap 2790, terwijl.de verschuldig de belasting- daarbij ïs gebracht van48 op 24. De verhoging'van het belasting vrije minimum beloopt hier dus 300. Bij een zuiver inkomen van 3000 komt het tarief "van '/.-78 weer overeen; met de bestaande-tabel. Uitbreiding van de kinderaftrek in de inkomsten-en loonbelasting van 10% tot 6%. De vermindering tot "étuderende kinderen van 25 tot 26 jaar. alsmede een verdub beling van de kinderaftrek voor school gaande kindéren tussen 17 en 27 jaar en voor gebrekkige kinderen tussen 17 en 21 jaar. De grens - waarboven een aftrek wordt verleend ter zake van bui tengewone lasten wordt verlaagd van 10% tot 6%. De vermindering van het. grènspercentage met 1 voor elk kind, waarvoor aanspraak op kinder aftrek bestaat, wordt gewijzigd in een half. Afschaffing van de schoolgelden voor ten minste zes klassen vau het lager onderwijs, alsmede een vermindering van de collegegel den. Hiervoor zullen afzonderlijke voor stellen worden Ingediend door dc minis ter" van' Onderwijs, Kunsten cn Weten; schappen. De wetsvoorstellen betreffende de belastingmaatregelen ten behoeve van de -werkgelegenheid worden elders in deze editie; besproken. De gevolgen van de huurverhogingen de belastingcompensatie voor het huishoudbudget zijn uiteraard niet voor elke bevolkings groep afzonderlijk te berekenen. Bij gebrek aan exacte gegevens kan slechts een zeer globaal beeld worden gegeven. Uitgaande van een basisinkomen van f 30003500 voor arbeidersgezinnen van ver schillende grootte, wonende in gemeenten van de tweede of derde klasse van de Noodwet Ouderdomsvoorziening, kan de volgende be rekening worden opgesteld: Jaarlijkse verhoging van de huur Jaarlijkse vermindering der uitgaven door: "Verlaging 'suikeraccijns Afschaffing' omzetbelasting op "- schoeisel Idem huisbrand Verlaging Personele Belasting 7 pers. 2 pers. 4 pers. of meer 56.— 60.— 70.— 8.— 13.— 20.— 2.— 6.50 12.— 4.— 6.50 10.75 7.— 6.50 6,50 Tezamen 28.50 ,34.50 40.— -Het effect van"'de verlaging, van de suikeraccijns op de gezinsuitgaven voor suikerhoudende artikelen is zeer moei-; lijk te schatten. Aangenomen is, dat voor gezinnen van 2, 4 ;en 7 personen- dezeuitgaven zullen verminderen met 'onderscheidenlijk; f ,3, f 5 éa 18, welke bedragen moeten worden beschouwd als maxima. «ijdé" berekening- van de bedragen' van de 'personele - belasting is uitgegaan- van een gemeente, ingedeeld in de -5e klasse voor de personele belasting, terwijl verder rekening is,- gehouden met 150 gemeentelijke en 50 provin- De gevolgen voor de uitgaven van het; gemiddelde arbeidersgezin met een ge middelde grootte van vier personen. In dé gemeente Amsterdam kunnen als volgt worden berekend: De jaarlijkse huurverhoging wordt geschat op f 60, 'Vermindering der- uitgaven vindt 'plaats door: Verlaging suikeraccijns f 13, afschaf fing O.B. op schoeisel f 5, idem op huisbrand f 550 verlaging personele belasting f 10. -- Tezamen;' wordt-dit een bedrag van f 33.50, zodat te compenseren blijft 2.7.50. Het KNMI deelt mede: Enkele wéken reeds circuleren er door Nederland geruchten als zou er deze zomer een verschrikkelijke hittegolf zijn te verwachten. Deze geruchten blijken een dermate grote verspreiding te heb ben gevonden en zo hardnekkig te-zijn.' dat menigeen er geloof aan is gaan hechten. Ter geruststelling kan worden mee gedeeld, dat reeds geruime tijd verrich te onderzoekingen over het voorkomen van perioden van grote warmte geen enkele positieve aanwijzing hebben ge geven, dat deze zomer een hittegolf van buitengewone omvang moet worden ver wacht. Ook van buitenlandse meteoro logische instituten hebben het KNMI geen zodanige verwachtingen bereikt. In verband hiermede is er geen en kele reden om zich ongerust te laten maken door de in omloop zijnde ge- ruehten;-- - Hooitijd, op het eiland Marken. ENGELAND, Frankrijk en. de V.S. hebben de Sowjet-Unie ge vraagd een voor Moskou 'aanvaard bare tekst voor een vredesverdrag met Oostenrijk aan hun vóór te wil- iS® ""4-I -l i „De eenheid van Duitsland Is op het ogenblik'voor. ons'de beslissende .-kwestie", zo heeft de Oostduitse premier Grbtewohl gisteren verklaard; in een rede in de Berlijnse S taatsopera Zijn regering zal-in de toekomst alle maatregelen vermijden, welke de kansen op een vergelijk zouden verslechte ren, zo deelde hij mede. "■w"De Duitse Bondsraad- en-Bondsregering bebhen op Amerika, Engeland en Frankrijk een dringend beroep gedaan, om alle krachten in te spannen voor een Duitse héreniging.'Het appèl vraagt echter vrije verkiezingen in het hele land; vaststelling' van Duilslands grenzen en, het mht van een vrije, onaf- hankeiijke-Duitse regering, om naar-eigen keuze verdragen, toesluiten met aiideré landen. ■- s- Gihtewohl, .die voot/een. .vergadering van ^onderwijzers.' sprak,MiaBj -hög een nieuwe verrassingin potto."-Hij"" zeide, dat de zuivering van onderwijsperso neel onmiddellijk zouworden- stopge zet. De honderdenr onderwijzers,'; dié de laatste tijd zijn ontslagen omdat z« het communisme niet aanhingen, zullen in hun functies, worden hersteld. .Erken; niag van de beginselen van hét Leni- nistisch-mancismezal niet meer wor den gevergd. Besluiten van de Freie Deutsche Jugend zullen de scholen.'niet meer binden. Een voorgenomen reorga nisatie van het 'middelbare' onderwiis zal niet doorgaan. Deze reorganisatie^ zo zeide - Grote- wohl met plotselinge welwillendheid, zou de ontwikkeling vanéén zelfde on derwijsstelsel in geheel' Duitsland be moeilijkt hebben. „De Duitse Democra tische Republiek is vastbesloten om te bewijzen, dat zij ernstig wil bijdragen tot'een accoord tussen de Duitsers". Gisteren zijn de regeringsdecreten betreffende de stopzetting van de Col lectivisatie van de landbouw afgeko men. In Washington herinnert men er aan, dat er voor de stopzetting ook an dere dwingenderedenen waren. De ontwrichting van de landbouw deed zich reeds gevoelen m voedseltekorten. Twintigduizend ..boeren vluchtten naar het Westen. Hun landerijen bleven voor een groot deel onverzorgd achter. De decreten bepalen, dat de' boeren bevrijd zullen worden van de dnikken- do verplichtingen tot leveranties aan de staat, waarmede men hen trachtte te verpletteren. De leveringen moeten ■nu zo worden geïnd, dat de boerderijen kunnen blijvetl bestaan. Een communiqué van Gnotewohl schreef het aan „een reeks van fouten" toe. dat vele boeren hun hofsteden hadden verlaten. Zü mogen terugkeren en hun land weer in bezit nemen. Is dit laatste in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk, dan kunnen zij schade vergoeding krijgen. De staats-tractor- stations hebben opdracht gekregen ook voorzelfstandige boeren te gaan wer ken. De Franse radicaal Herriot, voor-, zitter van de Nationale Vergaderiris. heeft Vrijdag aangedrongen op een; spoedige oplossing -van de Franse po litieke crisis, in een verklaring waar in hij zegt, dat ..het - land'dichter bij zijn'ondergang is dan ooit le voren". Herriot, die sprak op een bijeen-; komst van, de radicale fractie, zei o-m., dat hij zich niet kan herinneren, dut Frankrijk al eerder zo'n kritieke, tiid heeft doorgemaakt als op het ogen blik. „De Intrigues van de partijen hebben lang genoeg geduurd," zo ver klaarde deze veteraan uit de Franse politieke wereld. „Thans is het mo ment gekomen en ik hoop, dat het nog niet te laat is. dat we moeten probe ren tot elke prijs een regering te vor men". De gehele dag is de nieuwe gegadig de voor het premierschap, André Marie, bezig geweest met bet polseri van. de Franse politieke leiders om .te trachten te weten te komen op wiens steun hij kan rekenen als hij poogt een einde te maken aan de 23 dagen oude kabinetscrisis. Gisteravond deelde Marie echter mede. dat hij pas heden de president zal kunnen na richten' ofhij .de opdracht, aanvaardt De radicaal-socialisten hebben zijn plan "goedgekeurd - om "te pogen een kabinet van nationale unie te vor- men, waarin alle partijen vertegen woordigd zijn behalve de communis ten. De socialisten hebben echter reeds lekennen, gegeven aan dit "plan hun Een: zekere /Fran Frieda Kunze ftvas de eerste,'dié ér van" 'profiteerde. ;Om- dat zjj .achter was geraakt met haar leveranties aan dé staal had' eeri 'recht- baixit te' Bembnrg haar veroordeeld tot acht -maanden ^gevangenisstraf.' Het'Op perste GerechfshoF. tp? .Leipzig wees de zaak terug naar de rechtbank 'te Bem- burg, omdatdeze niet ,'had nagegaan.' waarom 'Fran Kunze In gebreke was 'ge bleven, De rechtbank sprak' haar toen vrij. Of de talloze. Oostduttsers, die het laatste jaar naarhet Westen gevlucht zjjn zich- door deze. vriendelijkheden zullen "laten verleiden terug te keren, moet sterk betwijfeld worden. Vijfdui zend vluchtelingen, die hierover; in Ber lijnse kampen werdén ondervraagd, ant woordden- zonder uitzondering, dat - zij niet gingen. leit leggen. Nota's zijn in de ;Rusé sische hoofdstad, overhandigd.Dit is het antwoord .van de Westelij ken op de reactie van het '.lïn, dat/ vorige maan d géweigerd heelt aan een - conferentie vvan-./ plaatsvervangers van' ''de;/jGrote; Vier" te Londen deel te'riemen. ;Menmeent in de> hoofdsteden ,-yah de Westelijke democratieën, ,dat"/de Russen sinds deze weigering gunstiger- gestemd zijn "ten opzichte' van~een vredesverdrag met OosttenrijkjS en daarom is het moment wellichtiigun-:; stig.^Deze mening'wordt, gedeeld/door déOostenrijkse ;'xegëring.'I Zoals men' zich zal heririnereTi' ziji^/; 1 de Russen van mening dat'de regeling' \gf van de Oostenxjjksé ky/estie nie't-door "„Ae middel van een conferentie mnar via -■{ de gewone diplomatieke kanalen :dieht'; té"wdrdén gerégeld.' In. dé.nota's-wordt..er o.m.-van„gé- ''.J&m waagd dat. de regéUng v^/ih^.-hMe:'/ vraagstuk niet zozeer ;een procedure; - kwestie is als wel een:zaak -van goéde wil; -Er iwordt1 verderop' 'gèwezen: dat [jipftm hét nu 'tien 'jaar geleden: is, -dat -Rus- - ri! land -het .Oostenrijkseyolk-'J"zélisloiir/ zettingsaütoritëiténr.weer" ehkeië'.'cjjh-/-ï/:S^ "cëësi"ëa/gédaah--: aari'/dé/Oostémrijkeife'Mi^® Zb'l'"mógehijj /télëfóo'hvërhüi^Qlilèri aanleggen, tussendé /Britse en Rus- /(Jj sisch'ebezettingszone i f'v^/jpóstei^k|Mg^^ ëi/isjihet/;'voortaan/ dê-vegérihg'^^jfe^gj gestaan decoraties,nit-, te reik en aan - Oóstenrij'kers, die - belangrijk wérkten opzichte/van het -; land" hebben/ver richt. - i -Het—Amerikaanseministerie—van. Justitie heeft aan het_ Oppergerecht: doen weten, dat .heb tégen eén: uitstel;;i van de terechtstelling der Rosen-.; bekgs'-isT"™''^ Knip dit onderstaande entrefiletje dan uitMet debonl'-Het/ is bestemd voor een van uw vrienden of, kennissen die volgens U in aanmerking komt om zich! op TROUW tè "abónheraSI U dóet met "dit door té geven, érii goed werk; ■*'- - - v nifS-vx/J'; --O j -:'-S iRc'f Hierlangs uitknippen TROUW is het enige landelijke iProtestants-Chrlsteiyke dagblad in Nederland, met eentraditie, gevestigd in een tijd,; dat-, Urt letterlijk naar' zijn. berichtgeving snakte. Toen hohdérddtiizén- - den en - honderdduizenden trachtten TROUWj-tebemachtigen ten einde uit haar inhoud vertrouwen én kracht té putten! - 'De tijden zijn verancerd..— TROUW is dezelfde gebleven in het propageren van -de- principes en' idealen, die-voor- onzehJAVÓ Christelijke bevolking als de hoogste gelden. - v Maar afgescheiden daarvan, is TROUW, óók een 'dagblad, datV' gezien mag worden. Een blad waarmede terdege rekening wórdt-j f gehouden ook in andere kampen-dan de Christelijke. Een blad ;met een uitgebreide, snelle en betrouwbare berichtgeving. Een blad ook, dat door talrijke artikelen van deskundigen op aller--- -lei .gebiedU haar de geest verrijkt, Uménige" practische - wenk geeft en steeds onderhoudend is. 'Een familieblad'^,— voor man, vrouw en kind. De bon die hierbij'gaat -geeft U TROUW tot a Juli. gratis.-: Vul: hem in, zend hem .ons toe erswin een trouwe huisvriend die U niét graag-weer laat schieten. NAAM STRAAT.. WOONPLAATS wenst het dagblad TROUW tot T..Juli: a.s. gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling'zal-geschieden, per week/ (49 cent) i per-kwartaal - Cf 635)* Doorhalen wat niet gewenst wordt -*.// U wórdt verzocht: deze bon toe-te zenden „Trouw", Witte de Withstraat 30. Rotterdam:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1