f Een vreemde autorit naar Bangkok Koning van Indo-China breekt met Parijs Hij eist meer vrijheid voor Cambodja m Drie jongens verdronken bij spelevaren Krentenstoet voor Enorme caisson sloot gat bij Kruiningen Ds. Meerburg Salarisverbetering voor Rijksambtenaren VIJFTIG DUIZEND MAN OP DE DEKKEN TROUW gratis fot 1 Juli Ti agisch ongeluk bij Genemuiden Dankbaarhéid in Duit kerken Meer deviezen voor reizen naar het buitenland WEER EEN ZEGE OP HET WATER naar Nw.-Guinea Heden vlootrevue van Spithead Nieuwe aanvallen van de Noordelijken llllVDAG 15 JUNI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2490 Weerbericht Hr. Ms „W. v. d. Zaan" via IGGiunea naar Nederland Straaljager neergestort Australische mmister naar k Nederland HELFT VAN ZEEDIJK VERDWEEN IN DE OOSTERSCHELDE Vastbesloten Ongelukkig" f (Van onze correspondent) Zondagmiddag hééft zich- bij Genemuiden een tragisch7 ongeval yoörgedaan - dat aan drie jonge mensen, het..-leven heeft gekost. ;W. Bentink, K. Bekendam eri G. Bioekman, respectievelijk 17,18 en 19 jaar oud,, verdronken bij het spelevaren in het Zwartewater. Marietje Langelaar en Jantje Zeevalkihk uit .Ruurlo hebben Za terdagavond de dag van hun kleuterleven gehad. In Ruurlo werd voor het eerst in Nederland een Internationaal Folkloristisch Festi val gehouden- en dit kleurrijke dansfeest werd bijgewoond door Hare Majesteit de Koningin. In de pauze, toen Ruurlose boeren vrouwen in haar aardige klederdracht de Koningin koffie aanbo den, moesten Marietje en Jantje Hare Majesteit het daarbij beho rende krentenbrood brengen. De kleuters deden het, een beetje schuchter en met een kloppend hart, maar die angst was spoedig weg. Burgemeester jhr. mrW. de Beaufort trok zijn-zakmes en sneed het brood aan, waarna de Koningin er met de kinderen sma kelijk van begon te eten: Advertentie v. Kossem's In Belgrado komt weer een Russische ambassadeur" 100 Zwitsers naar Korea Drama in danslnricbting - 'S - Elke Trouwlezer is een Trouw-vriend. Vrienden, schromen niet elkaar zo nu en dan eens een kleine vriendendienst te vragen. Trouw komt daarom met goed vertrouwen in een gunstig onthaal Uj vragen; lees deze bon eens door, ga eens na wie van Uw vrienden en kennissen voor die bon,in aanmerking komt en zendt deze dan aan hem of haai door met een vriendelijk woordje of stel hem ter hand met Uw warme aanbeveling. Wij dragen U daartoe de bon gaarne en vol - ver trouwen over. Denk of zeg echter niet: „Ik doe,het wel eens een keertje" want dan zult U zien, dat de krant net weg is, als het TJ weer te; binnen schiët. En wij rekenen toch zo graag op U.' - MM .intfeidain: Witte de Withstraat 30 Telef. 28213 <813 Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,201830 war Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 29216 ÏStravenhage: Huygensplein 1 Postgiro Ö4887 WS- Redactie: Tel. 111882 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 87882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2J3 per maand, 1^838 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschoot dagelijks. KijüNiyG en Mr. K. VAN fiODTXN Geldig van Maandagavond, tot.Dinsdagavond: OPNIEUW ENKELE BUIEN Over het algemeen veel bewolking met op de. meeste plaatsen enkele buien en kans op onweer. Overwegend matige wind tussen Znid en West. Weinig verandering in temperatuur. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRtilNS SLOT - Norodom, Sihanoek, de 32-jarige koning won Cambodja, heeft gisternacht zijn land verlaten en een hotel betrokken in de Siamese hoofdstad Bangkok, uit protest tegen het feit, dat Frankrijk aan Cambodja geen onafhankelijkheid verleent. Cambodja, Laos en Vietnam zijn de drie geassocieerde staten van Indo-China, die deel uitmaken van de Franse Unie. Alleen Cambodja is nog geheel vrij van de communistische Vietminh. Vóór hy onverwacht per auto de grens over ging, had hij drie bood schappen opgesteld, die later door het radiostation van Cambodja werden uitgezonden. De eerste boodschap was gericht tot de 3.750.080 inwoners van Cambodja, die bjj aanspoorde, rustig te zijn. De tweede boodschap was bestemd voor zijn Franse, vrienden, die de zaak der werkelijke onafhankelijkheid hebben gesteund, de derde voor de Franse hoge commissaris Letoumeau. Het departement voor Indo-China te Parijs heeft het optreden van koning Norodom onverwacht en ongerechtvaardigd genoemd. Niets steunde volgens het7 Franse communiqué de bewering, dat Frankrijk verantwoordelijk was voor opzettelijke vertraging bij de onderhandelingen over meer vrijheid. NORODOM SIHANOUK it uiiaetoèken koning van Cambodja. Nsar wij van de ziide van de Marine- TOorilchtingsdfenst in de Nederlandse Antillen vernemen, zal Hr Ms Willem van der Zaan op 15 Juni van Willem stad vertrekken voor een reis naar Dén Helder, die evenwel o.a.: via Nleuw- Guinea zal gaan. f>:Als commandant van de oorlogsbodem val fungeren kapitein-luitenant .ter zee P. van Willigen, die daartoe op jO Juni bet! commando zal overnemen van kapi tein-luitenant ter. Zee G. Platering. Deze laatste zal tegelijkertijd de functie van overste van Willigen, chef van de .Mari nestaf in de Nederlandse -Antillen, gaan vervullen. - Zaterdagmorgen is nabij* „De plompe loten'* onder de gemeente Haamstede ;op Sdiouwen-Duiveland een dijkval voprge-' komen,-waardoor de buitenkant van - de reedijk" ter plaatse over een afstand van ongeveer.tachtig meter voor de helft ia de Oosterschelde Is verdwenen. -• - Volgens'dé hoofdingenieur van dé ..Wa terstaat, ir. J. van de Velde.' is de toe stand niet hopeloos. Men. is direct begon nen zand in het gat'te storten met zoge naamde onderlosscrs, terwijl ook onmid dellijk een buisleiding naar het gat werd gelegd. Door deze.leiding zal een zand zuiger het gat vol spulten. l"'Op de Herikerberg alhier is een straal jager-neergestort. Dé piloot is veronge lukt. Het toestel Is neergestort tassen Markets en Goor. De straaljager, een meteoor 8, was afkomstig van de vlieg basis Twente. Een commissie van onder zoek van het' vliegveld is onmiddellijk naar de plaat* van het ongeluk vertrok ken. Norodom Sihanoek was een negentien jarige student te Saigon, toen hij tot de troon werd geroepen. Spoedig verwierf hij zich als koning het politieke leider-, schap in zijn land. „Cambodja is verdeeld ln twee Boeddhistische secter", zeide hij eens, „maar ik ben van beidé de onbe twiste leider.'' Na de oorlog wist hij drie provincies terug te krijgen, die onder.de Japanners waren geannexeerd door Siam of Thai land. In 1947 proclameerdehij een con stitutionele monarchie. Hij studeerde ra 1948 aan de Franse cavalerie-school van Saunnwen werd luitenant-Hij bewoonde een paleiste Pnom Penh, maar houdt ook van moderne sporten en -knutselt graag met motoren. V „Ik ben vastbesloten", zo. liet'hij "giste ren door de radio omroepen, „om voor mijn .land de Onafhankelijkheid te .ver werven". Hij .zeide er van' overtuigd, te zijn dat de Fransen niet van plan waren hun beloften te houden: Hij had, met Frankrijk, gebroken,': om de oorlogenj'dè. revolutie te vermijdett. die'steeds'meer van zijn landgenoten eisten. De vorige,maand verklaarde de koning tijdens een -' bezoek7 aan NewYork, dat onder de denkende mensen in zijn land de! theorie veld wint, dat het de. com munistische Vietminh ia, die.,voor Cam-: bodja's onafhankelijkheid strijd.„Zij wensenniet te sterven, om de' Fransen te helpen blijven". .Hij verlangde toon voor de geassocieerde staten, een status als die van India en Pakistan. De koning heeft zijn bevoegdheden tijdelijk overgedragen aan zijn. minister president Peon Nouth. Het fedt, dat Frankrijk er onlangs op heeft aangedrongen dat de meeste troe pen van Cambodja onder Frans bevel zouden komen en de bepaling, dat het recht van. Cambodja niet van toepassing is op Franse burgers,, alsmede de Franse inmenging in de in- en uitvoerpolitiek van het. land en .de recente devaluatie van de piaster, hébben ergernis gewekt bij de regering van koning Norodom Sihanoek. Weliswaar is een conventie tussen Frankrijk en Cambodja opgesteld, om enige bezwaren weg te nemen, doch dit heeft de spanning niet noemenswaard, kunnen verminderen In Franse regeringskringen wordt het besluit van de koning „bijzonder - onge lukkig" genoemd. De behandeling van de kwestie Cambodja, zo zegt men, zal door iedere nieuwe Franse regering met de grootste voorrang worden behandeld en „de koning is zich hiervan volkomes beiwust". In alle Oostdultse evangelische kerken Zondag een brief voorgelezen, waarin lof wordt geuit voor de vorige week ge sloten overeenkomst tussen kerk en staat, waarby de godsdienstvrijheid in commu nistisch' Oost-Duitslandbeter wordt ge waarborgd en de bestaandegeschillen „definitief beslecht" werden. In de brief wordt gezegd, dat de staat de overeen komst had getekend, zonder dat hij de kerk voorwaarden had gesteld. De voorzitter van de Evangelische.Kerk in Hessen, Niemöller, neemt op het ogen blik deel aan een congres van de wereld- vredesraad, dat te Boedapest gehouden wordt. hi: een rede, te Augsburg gehouden op een bijeenkomst van de Christelijke De mocratische: Unie, heeft bondskanselier - Adenauer verklaard, dat als Rusland wer kelijk vrede in Duitsland wil, het de 300.000 Duitse krijgsgevangenen moet Vrijlaten, die het nog steeds vasthoudt; en. snoet instemmen met vrije verkiezin gen in geheel Duitsland. Alles wat daar beneden blijftzou een valse en voor onze natie gevaarlijke vrede zijn", aldus Adenauer. De commu nistische beloften betekenden niets, zo lang ze niet werden nagekomen „De ommekeer van de communisten in de Russlrthe zone bewijst slechts het bankroet ran htm politiek", zei Adenauer, „hét b«.7ijst voorts de juistheid van de politiek van mijn regering. Het is onze standvastigheid geweest, die de commu- gisten gedwongen-.heeft-zióh -te,-.bekeren, uafc is voor ons een morele overwinning." rO -V*. - -/.* J Omstreeks drie rrur bevonden zes jon gens zich in een vissersbootje op'het Zwartewater. In da nabijheid van het pontveer gingende jongelui op, roeke loze wijze 'aan het schommelen. Plotse ling saaepte hetranke vaartuigje, dat veel te klein was voor de inzittenden, water, zodat allen het schuifje moesten verlaten. Drie van de jongens wisten de oeverte bereiken, twee anderen klem den. zich aan een kameraad vast die wel de zwemkunst machtig was. 'doch deze niet kon bepufcten.' In hun doodsangst trokken de jongens-, elkaar naar de diepte. - - Ogenblikkelijk werden pogingen on dernomen om de jongens te redden. De lichamen waren spoedig gevonden, doch kunstmatige ademhaling mocht niet meer baten. De "levensgeesten waren reeds geweken. Het ongeluk wekte diepe verslagen heid'in de omgeving. Voor Iedere reti das ongeacht het aantal reizen naar België, Benemarken, West-Duits land, Finland, Frankrijk, Grie kenland, Indonesië, Italië, Joegoslavië, de Nederlandse Antillen, Nieiiw-Guinca.. Noor wegen, Oostenrijk Portugal, Spanje, het Sterling-gcbled, Suriname,'.Turkije, Zweden en Zwitserland, mag voortaan per persoon tot de tegenwaarde van f .1408 aan reis- devteien worden medegenomen. Het dag- verbruik blijft evenwel tot f T5 per persoon beperkt. Wanneer de reis baar een van: deze lan den met uitzondering van Indonesië. Suri name, de Nederlandse Antillen en Nleuw- Gulnea per motorvoertuig (geen -bromfiets) wordt gemaakt, kan tot f 400 per reis extra aan deviezen worden medegenomen. Het' tot dusverre bestaande onderscheid tussen reizen met toeristische en die met zakelijke doeleinden- Is vervallen en hier mede ook het onderschJed tussen toeristen- en relsdeviezenbockjes. Wie beide boekjes in zijn bezit heeft en relcdeviezen wil aan kopen. moet een van beide boekjes In leveren. Het sluiten van de ringdijk rond het Öostergat in de Kruininger polder is Zaterdagmiddag een feit gewonden. De laatste dagen was er metman en macht aan gewerkt om deze peervor mige ringdam, die gedeeltelijk is ge maakt vaif caissons en gedeeltelijk van zandzakken, af te sluiten. Dat moment was Zaterdagmiddag om streeks half vijf gekomen, toen het water zeer gunstig stond en kalm was; De caissons, ter lengte van ca. dertig meter werden er voor gevaren en toen het gat afgesloten was-werden direct kanitelschepen roet stenen ér tegen ge varen, die een flinke versteviging ga-, ven. De kranen voerden er verder Was dit aardige intermezzo voor de twee kinderen de gebeurtenis van de dag, voor de meer dan 4500 toeschou wers was dat Zaterdagavond het op treden van de buitenlandse dansgroe pen met haar typische oude dansen uit verre landen. I>e Noren waren verte genwoordigd door een dansgroep uit Telemark en dansten op de - bij ons onbekende muziek van de Hardanger viool. De Densn lieten hun levendige volksdansen vol variatie» zien door een dansgroep uit Kopenhagen onder leiding van mevr. Stausholm-Hansen en verder op.de avond door de groep van W. Ammundsen uit Esbjerg. Zwitsers waren er ook. Hun volks dansen behoren wel tot de vrolijkste en kleurrijkste van het oontinent en hun klederdracht is daaraan gelijk. Frankrijk Het zich op dit interna tionale volksdansfeest.' vertegenwoor digen door een dansgroep uit Bretag- nè, ia Compagnie, „Breiz".-De vreem de, in onze oren drukke muziek, de aardige klederdracht met de opval lende Bretonse hoofddeksels en het karakter van deze echte oude boeren dansen maakten dit optreden tot een grote gebeurtenis, dié het publiek bij- Onder; auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Federatie van' Landelijke Rijverenigingen werd Zaterdag te Amersfoort een paardenspartiniddag gehouden. Een van de onderdelen van het programma bestond: uit een jeugd- springconcours, 'waaraan ook prinses Irene met nAtalanttF en .Athalia" had ingeschreven. De prinses neemt met .haar paard foutloos een hindernis. Ds F. H. Meerburg, Nederlands-Her vormd predikant te Maastricht, heeft een benoeming aanvaard als legerpretü- kant te Sorong, Neder!. Nieuw Guinea. Ds Meerburg zal. met zijn gezin begin September per vliegtuig naar zijn nieu we: standplaats vertrekken. Hij gaat er de plaats innemen van ds Visser, die wegens gezondheidsredenen zal repa triëren en die einde Juni - naar Neder land hoopt terug te keren. Ds Meerburg is sedert 1947 in Maas tricht als Ned.. Hervormd predikant werkzaam. Hii was ongeveer een jaar werkzaam als veldprediker bij het Ned. detachement op Korea. President Tito heeft Zondag te Pa-, zin in Istrië medegedeeld,-; dat; Joego slavië en.de Sowjet-Unie weer ambas sadeurs zullenuitwisselen. - .y -;k De Sowjet-Unie zou thans in de pMC-f tijk moeten tonen, of zijbetere hetrek-- kmgen wenst, vervolgde hij. „Ik zelf hen van mening, dat men .detwoorden van Sowjet-zijde nooit voor'honderd, procent':kangeloven"; (Van één onzer verslaggevers) De onderhandelingen,die sinds gerui me tfld "gevoerd werden In de Centrale Commissie voor Overleg in Ambtenaren zaken, zijn eind vorige week tot een goed einde gekomen. Tussen-. de rege ringsdelegatie en de vakcentralen is overeenstemming bereikt- over een- ver- Scbéepskanons donderden een konink lijk saluut en meer dan vijftig duizend man stonden aan de boorden van een 270- tal schepen, toen koningin Elizabethde Tweede van Engeland hedennamiddag de grote kroningsviootschouw van Spithead bi) Portsmouth zou afnemen. Spithead is dé plaats, waar Britse vlo ten, in de afgelopen eenwen een goede ligplaats hebben gevonden tussen de lage groene, heuvels van het eltand Wight en een vlakke, zanderige strook van de En gelse Zuidkust. 'De koningin zou de schouw afnemen, varende met. het voor deze. gelegenheid als koninklijk jacht dienst doende, 1590 tón metende adviesjacht „Surprise". De ■sfgelopen-nacEt heeft het koninklijk-pa reeds aan boord, van de'„Surprise" door gebracht Na een ontvangst van hoge zee officieren en een lunch.;zouden, de ko. ningin-anoeder, prinses. Margaret en an dere leden van de koninklijke" familie zich bij koningin Elizabeth 'en de herog van Edinburgh voegen. .De"206 schepen van de Britse marine en van de vloten der Gemenebest-landen lagen in .negen hoofdünies over een af stand van meer dan zeven mijten naar het Westen. In twee andere-linies lagen de vertegenwoordigende hulp- en bevoor radingsschepen van de marine, de 'koop- vaardijers en de vissersboten. In een aparte- line lagen de zestien oorlogssche pen van andere landen, die de uitnodiging tot deelneming aan de schouw hebben aanvaard. Alle.schepen zijn van boeg tot achtersteven gepavoiseerd. Links lagen dé zestien schepen van de buitenlandse vloten, waarvan.de meeste 'de vlag voeren van een bezoekend admi raal. Aan de kop van deze Unie lag de Amerikaanse zware kruiser „Baltimore" en daarachter de kleinere kruisers „Mont calm" van Frankrijk, „Swerdlow" van Sowjet-Rusland, „Gota Lejon" van Zwe den, „Migud de Cervantes" van Spanje, „Almirante Baroso" van Brazilië en de Nederlandse kruiser „Tromp". Het ongewoonste schip', van de hele'ver zameling was het ItaUaanse zeiloefensehip „Amerigo Vespucci", dat gebouwd is naar. het model van admiraal Nelson's vlagge- schip „Victory"-uit de slag van Trafalgar. Het origineel staat als gedenkteken in een droogdok te Portsmouth. Andere oorlogsschepen-op-bezoek, waar de „Surprise" langs zou-varen, zijn de Griekse destroyer „Navarinan", de Turkse .Demirhisar", het Belgische fregat „Vic tor Billet", de Portugese sloep „Bartolo- meo Dias", het Deense fregat .Holger Danske", de Noorse destroyer .Narvik".' de Tailandse mijnenveger ".Posampton" en de destroyer „Trujillo" van de Domini caanse republiek.' 2 De vaart langs de séhouwlinies zou meerdan anderhalf „uur duren. Na. vijf uur ankert de „Surprise" aan de kop van de vloot. Hier wordt dan de parade van een driehonderdtal roarinevliegfcuigcn ga degeslagen,7 die opstijgen van maxinebases aan de kust. Nadat door „Wiens",", leden- van de vrouwelijke hulpdienst van de marine, aan boordvan de „Surprise" sherry is rondgediend, dineert ••dèikoöineln -opde „yanKuard";:.het vlaggeschip van admi raal Sir7 George; Creasy;-opperbevelheb ber vande Britse .thuisvloot. Ook* dit din nar wordt door witgehandschoende Wrens geserveerd.;-,;-ï-.'-V;: De dag .wordt besloten met illuminatie der schepen en vuurwerk. Ook de naeJit van Maandag op Dinsdag brengen koningin en gemaal op de „Sur prise" door op - deankerplaats bij Spit head. By.Spithead lagen 270 vrolijk gepa- voiseerde oorlogsbodems te wachten óp de kroningsschouwdie hedenmiddag zou worden gehouden. Een kijkje uit de lucht. De ouderwetse driemaster is het Italiaanse opleidingsschip ^imerigo VespuccC Juist passeren enige hef- schroef vliegtuigen. betering van de salarissen van de Byks- j ambtenaren. - De onderhandelingen hebben een uiterst - moeilijk verloop gehdd -en zijn een paar weken geleden zelfs - geheel vastgelopen. Daarna werden, 'dé ;.onder-- handelingen op het hoogste niveau1 her-; vat, hetgeentotresultaat had,„dat'beide partijen het nu eens zijn' gewordenom„ trent een verbetering van do-salsrissen.* Hierom trentkanietivvolgende-.worden::.';;;' mëdegedeeldïSfesïS|Sftfi^|ï®8jilfiw^i^i De lonen yanldewaklieden, zullen met f 6,24' per V maand,;wcédéhgyeriioogd,j7m;v5;j: metdrie ceot per uur.1 - Tenaanzien - vande - middelbare hogere ambtenaren zal alsnog de. in .1945 in-de vorm van een vast bed;.ag toege kende overbruggingstoelage (zijnde f 240 ;7,*' per jaar) worden omgezet in een procen- tuele' toeslag. Dc nivellerende werking,' r die van deze 'toelage is uitgègaanï-zal. v:t hiermede, worden' bpgéhévèn.!ïg|^ï'.»55W|gï Ook voor de .ongeschoolden en de ;half-f-- vaklieden is enige verbetering -tót .sfahd gekomen (resp. f2.08 m 1436 V per maand). De salariswijzigingen voor de 'lagere administratieve ambtenaren houden. - ge^i(| lijke tred: mét de verbeteringen die voos- de halfvakiicden en- de yadcliedeas ^tot At: stand: zijn gekomen. Voorde ambtenaren op weekloon (werklieden)zalf hetaantal J;pèriódiëkeg|P verhogingen van zes op vier worden, té-';: ruggebracht, zodat deze .groep, na ,vieE-: jaar haar j maximumsalaris-bereikt.^ V)5-;5^;Vf "Dè'Austtólis'chë'Minist^.Vanï7!^^»-:; ïe. de heer Harold Holt, wÉd op:237Jum'7-. bakken vol klei tegenaan, terwijl de zandzuigers het geheel vol spoten met zand. Het hele werk heeft een vlot ver loop gehad en men heeft nu bereikt dat het grote gat in de buitendijk thans kan worden hersteld. Ten Westen - van de „Capitor-heiivel bleven - de Noordelijken aanvallen doen bij de Oostelijke punt van-de „IJzeren Driehoek", het voornaamste .defensie- stelsel van. de V.N. in Midderi-Korea. In de afgelopen nacht wierpen-de-com munisten twee. bataljons,, gesteund door tanks, in- de strijd. Zij werden echter na gevechten-van man tegen man met behulp van artillerievuur teruggeslagen. Volgens op het hoofdkwartier van het Achtste Leger te- Tokio ontvangen be richten hebbenenige duizenden Chine zen op drie plaatsen in de Oostelijke sector van het centrale front krachtige aanvallen gedaan in de richting van de rivier de Poekhan. In een communiqué van het 'Achtste Leger wordt gezegd, dat de Zuid- Koreanen in de afgelopen nacht na drie Chinese aanvallen terrein hebben moe ten prijsgeven. De luchtmacht der verbondenen was Zondag zeer actief. Er werden meer dan 1.600 vluchten gemaakt Zwitserland heeft besloten deel te nemen aan de neutrale commissie van vjjf tanden voor de krijgsgevangenen In Korea. De andere landen zijn Polen, Tsjechostowakiié. India en Zweden. Kolonel Rihner is benoemd tot hoofd van de Zwitserse delegatie naar de wapenstilstandscommissie. Kolonel Rih ner zeide. dat zijn delegatie uit onge veer 100 personen zou bestaan. Er zou den 50 officieren meegaan en de rest zouden onderofficieren, soldaten en tolken zijn. De Columbiaanse radio meldt, dat luitenant-generaal Finilla, opperbevel hebber der Columbiaanse strijdkrach ten, de uitvoerende- macht in het, land in handen -heeftgenomen. Er heerst volledige. orde en rust in het land en de hoofdstad." aldusdit bericht. GeneraalPiniila heeft een nieuwe Jonder apprecieerde. De dames uit .Brë- regering gevormd, 'bestaande 'üt drie 'agne toonden echter boven alles, dat zü Franchises waren Zij dansten haar oude boerendansen mét twintigste-eeuw- se sylons aan en op schoenen met hoge hakken. De Duitsers droegen klompen en toonden een paar aardige volksdansen uit West-Duitsland. - Bij het optreden van de boerendans vereniging „Eigen Schoon" uit Oosttoam bleek,, hoe de aard van het volk in zijn dansen terug te vinden is. Rustig en stoer als het volk van het Belgische platteland waren deze dansen van onze Zuiderburen. Na enkele typische Luxem burgse dansen van. een dansgroep rót Luxemburg gaven de „Achterhoekse folkloredansers" uit Ruurlo. het slot nummer, waarna het publiek de optre dende groep een grootse ovatie bracht. tie; s a.s. vypor een.rverii^)£j'3nn'-taageJr)&gmf$:' ic .Nederland aankomen;De;,heerHolt zal'ondermeer besprekingen voeren.;metti minister Suurhoff en andere Nederlandse :- autoriteiten; - - ■- -t v« /As-isi Bj .'één-brand: tó - éen -neger^ansin); richting in- hethartjey van;-dei?Brazili- hansestódSSao >Pau&;:zijn(:ntinrténé.«.fi3A; mensen om het' leven gékomen,:;terw«E' 70. gewond werden. Onder^ide^doden', bevinden zich een'' brandweermah'' ;;env./ een politieagent. Toen - de brand was geblust; bleek:. dat de trap; een muur van .dodén:,'was, -: waarvan de meesten'- .niét waren „v«-g brand doch vertrapt"en NAAM.,.. STRAAT WOONPLAATS wenst het dagblad'TROUW- tot l Juli a.s. gratis te ontvangen èa zich dan te'abonneren. Betaling'zal geschieden per week". (49 cent) per kwartaal Cf 635) Doorhalen-wat niet gewenst-,wordt; U wordt verzocht deze bon toe te zenden nan .Administratie: „Trouw", Witte de Withstraat 30, Rotterdam; vtytiro.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1