eisen lunch bijna air Primaat van de Chr. school Volkspolitié is de toestand niet meer meester Prins Bernhard naar de West.? REGERING IN BONN ISfSTERK ONDER DE INDRGK Minister Luns naar het Verre Oosten vertrokken GEEN MEDEDELINGEN ÓVER HET BESPROKENE TROUW TROUW gratis tot 1 Jolt Russen voor een moeilijk probleem m Hevige gevechten aan het front Meer salaris voor de ambtenaren ftfOENSDAG- 17 JUNI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2492; Weerbericht m mm „Bezoek aan Djakarta het hoogtepunt Marie aanvaardt opdracht ..Vanmorgen Oude vrouw vermoord Versterking Zie verder pagina 3 mm HM Officieel deeli men ons mede: - In het overleg tussen de regering' en de centrale van overheidsperso*" neel is thans overeenstemming.-/ bereikt met betrekking totv de/C financiële positie vaïi, be^'rijks- personeel. De lonen dér vaklieden 2ÜlIen worden verhoogd met ï*6^/ per maand. Ten aanzien/vmaDdé c middelbare en hogere ambténaren zal een -in 1945,in -de vonu^vóKéenri vast bedrag toegekende toclagé.(^é; /bekende overbriiggingstoëlage;van/| f 240) wordenomgezet fié»// procentuele tóeslag, HÓok^/vppr^ïb^ ongeschoolde en halfv^ïedén jisV": énige,, véibéteni^^t^lsti^ komen. - -r-.1 ,"T tp - J- J- iWISi Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 29215 (J L) ,r Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 *-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 4249S7 Redactie: Tel. 111892 Admin latrat ie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per ■week.'2.13 per maand, 6135 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig - -van Woensdagavond totDonderdagavond: KANS OP BUIEN Veranderlijke "bewolking met een kans' op, regen* of onweersbuien. Zwakke -tot matige wind in hoofdzaak tussen Zuid en Oost. Dezelfde temperaturen al» vao- daag of iets hogere. ,'hgr,. r - o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT T N „De Christelijke Onderwijzer" 1 van 28 Mei j.l. stelt men ons de vraag: „Wilt u ons even het adres van het „Christelijke Onderwijs" sturen? Ons blad had enige tijd geleden zo maar boudweg geschreven over de mogelijkheid, dat men zich buiten het christelijke onderwijs kon stellen, En daarbij zelfs in een bepaalde rich ting gewezen. Dit is „De Christelijke Onderwijzer" blijkbaar wat al te zelfverzekerd voor gekomen. Waar haalt „Trouw" zo zou- men de achtergrond van deze vraag kunnen weergeven de be voegdheid vandaan om te kunnen aangeven wie wel en wie niet bij het christelijk onderwijs behoren? Riekt de opmerking in „Trouw" niet al te veel' naar het klimaat der zgn. anti these-christenen, die, naar men zegt, precies kunnen aangeven wie voor en wie achter het hek staan? We willen daar graag ter vermij ding van misverstand op antwoor den. En eerlijk gezegd heeft het zoeken naar een antwoord op de gestelde vraag ons ditmaalniet de minste moeite'gekost. Omdat hier gevraagd wordt naar de bekende weg. Het "adres van het „christelijk onder wijs" in Nederland is daar, waar, vèr van alle afgoderij met de school met de Bijbel, déze school toch in de hui dige .concrete situatie als de énig m o g e 1 ij ke voor chr isten-ouders wordt aangewezen. Een ander adres van een christelij ke school, als school in haar totaliteit, kennen we niet. En we menen, dat sinds overlang hierover onder hen, die zich voorstan ders van de school mét de Bijbel noemden,"ook nimmer .verschil .van mening geweest is. OOST - BERLUN TIlT was het. vanouds erkende adres •*-' voor allen, die zonder reserve achter de school met de .Bijbelston-, den. Als-Chantepie de la Saussaye in zijn „Leven en Rigting" schrijft, dat bij, hoe hoog hij het bijzonder-chris telijk onderwijs waardeert* toch niet het streven van: zovelen kan goedkeu ren' omdoor' het openbaar onderwijs geheel' te ontchristelijken, het 'bijzon dere, dat /altijd een beperkte werking zal hebben, „tot' de' enige en noodza kelijke toevlugt te doen beschouwen voor 'christelijke ouders" - dan ant woordt Groen van Prinsterer' in zijn „Studiën en Schetsen": „De. 2a_ Saus- sgyè .riet .oagaarne, dat men de byzon- 'dere ^hool/voóratelt/alsjdeléenige' ,eh inÖö3tódijl^ ke/ouders,- Wat hijs.ongaarne.: ziet, kan. ÓÜetahderk/ De" 'staatschoohas, 1 in >be^ girisel/eri wordt dagelijks/meer in de praktijk, zoo" niet onbruikbaar, al thans ongenoegzaam. Dit is het stand punt .onzer Yeréeniging.(C.N.S., G.) Dit is haar redson-d'etre". IS het door ons gegevenantwoord nu een ander .dan hetgeen; Groen indertijd gaf? Is het adre3/ van. het christelijk onderwijs door ons gewo- zlgd; als wij na 1945 verklaren» dat werniét kunnen, staan achter, de visie van hen, diemenen, dat de^vraag naar een keuzetussen christelijke en openbare school eigenlijk niet gesteld mag worden? Is de probleemstelling in wezen gewijzigd als na 1945 m de geest van de la Saussaye betoogd wordt,' dat /.men te veel vraagt, wanneer „men aandringt op de^vraag: christelijke of 'openbare schooi en als dan van onze zijde hier een hoorbaar .néén gesteldwordt? We kunnen het niet inzien. - Daarom menen we, dat de vraag naar het adres van het christelijk onderwijs, een vraag naar de bekende wég is. Ook 4' die thans met een been in dé cirkel der christelijke en met het andere been. in die der open bare school: willen staan, kunnenmet het adres van hét christelijk onder wijs gezien zijn. historie., die toch waarlijk niet in een hoekgeschied is bekend' zijn. v-' WU willen ook. dus vandaag binnen v vde Nederlandse schoolwèreld vast blijven"houden: aan het primaat van d e' christelijke schooi. Dat betekent het omgekeerde van mét' haar afgoderij te willen bedrij ven. Al. is dit in het verleden .wel gebeurd. - - - Datbetekent nog 'muider, dat we haar. fouten niet" zouden willen er kennen. Trouw" althans voelt daar Het betekent ook niet, dat we de gevaren .van het isolement van de school met de Bijbel niet zouden willen zien. We menen, dat/we daar voor de laatste jaren allerminst blind géweest zyn.- Maar het betekent wel,, dat we dwars door alle falen van de empi rische school met de Bijbel héén, staandehouden, /dat alleen in haar, thans, in Nederland, de enige mo gelijkheid ligt om in ha ar tota liteit als school een venster open te stoten naar Jezus. 2b lang er in Nederland geen .tweede schooltype, ontstaat, waarbinnen .men zich als school gevangen :Wil geven aan Jezus de Héér, zó lang blijven we volharden bij het primaat van/de sehool met de Bijbel. Alle /verwijt van' rechtlijnigheid en simpelheid ten spijt. T. M. GILHUIS. Tienduizenden Oostberlijnse arbeiders hebben vanmorgen geweigerd hun werkzaamheden te. beginnen. Ia praten getale trokken zfj naar de regeringsgebouwen,'waar'adj'op luide toon het aftreden van de communis tische regering, en het honden van vrije verkiezingen eisten. De volkspolitié was. de toestand niet meester en overal in de Russische sector van de. Duitse hoofdstad werden de wachtgebouwtjes in brand gestoken en de rode vlaggen neergehaald. Uit Oranlënburg en West-Beriijn kwamen drommen arbeiders hun Oostberlijnse collega's te hulp. Hoewel de toestand moeilijk .te overzien is en een algemeen beeld van de situatie nog niet te geven, mag worden aangenomen, dat deze massale opstand van de OostberUjners het aftreden van de regering Grotewoh! tot gevolg zal hebben. De Russen staan voor een moeilijk probleem. Aan de ene kant hebben zij zelf een offensief voor vrije verkiezingen in-geheel Duitsland gevoerd, aan de andere kant is daar de satelliet-regering van Grotewobl en Ulbricht, die zij toch ook niet-zonder meer naar huis kunnen sturen.' Om 11 uur vanmorgen werd de rode vlag, die wapperde boven de Bran denburger Tor, neergehaald. Reeds gisteren'was het in Oost-Berlijn tot ernstige ongeregeldheden gekomen. De arbeiders, die- werkzaam waren aan "de bouwwerken in de Stalin-Allee, leg den het werk neer en trokken naar de regeringswijk "om"'te protesteren tégen de nieuwe arbeidsprestatie-verhoging, die de regering gevraagd-had. Onmiddellijk: werd hun voorbeeld gevolgd door tien tallen anderen en in., minder dan geen tijd trokken duizenden arbeiders door de straten •van'-de Otastdüitse" hoofdstad om op luide toon vrije Verkiezingen in ge heel Duitsland te eisen., Een der Oost- duitse ministers, Selbmann, j dié /de ge moederen wilde kalmeren, deelde na mens de regering mede, dat-de arbeids prestatie niet' zou - worden verhoogd. Hij werd echter in de rede gevallen door de arbeiders, die hem tenslotte, van het spreekgestoelté' aftrokken én-' uitjouwden: Voor. de demonstranten uiteengingen werti afgesproken, dat vanmorgaen een algehele/ staking In Oost-Berlyn zou wordenafgekondigd. - -'"/*-» De Russen -en de volkspolitie hadden tijdens de'dewonstratlesniét;Ingegrepen en< dit/had iet :*ejrweMe^v^ VJBi Dosi-' BeHQnV de/moed i/gegeven/o» /vandaag opnieuw/ de; striM^tegett' fert AOmmBRis*» tiaèhè;'réirtemramA:tejl>teaen;A/*OM-?n»:i-i Gistermorgen hebben omwonenden in een vwoning aan de Van- Beuningen- straat te Amsterdam het ontzielde li chaam gevonden' van- een 78-jarige vrouw.-.Zij, had .een aantal messteken in hét hoofd. Het lichaam lagtemid den: van een grote - ravage In de ka mer. 'Verdere /mededelingen kon de politie ons in verband met-het onder zoek niet verstrekken. - De zon was mag maar nauwelijks opge gaan of - groepen arbeiders," vnl.' uitde spoorweg- en bouwbedrijven trokken- doorde stad <xm debevolking - tot': een algehele staking op te roepen. Tegen negen uur: hadden rich"'""eèn-dertig,;'dui- zend stakersverzamèld in de omgeving van "de 'regeringsgebouwen.' Inmiddels was echter' de voifespölitie'gealarmeerd en' in tegenstellingtot gisteren'- poogde zij de demonstranten te verspreiden. Ook de Russen waren op het appèl versche nen. Zwaar bewapend liepen zij door de Berlijnse straten: Zij grepen echter niet ln.' ,-X r.A\ j!» Het duurde -niet lang of 'de demon stranten waren slaags met de volkspoli tié, In de omgeving/van deregeringsge bouwen, waar het "kabinet van Grote- wohl en Ulbricht ln spoedzitting bijeen was, wera een sterk cordon getrokken, hetgeen tot gevolg had, dat de stakers overal elders In de stad de baas waren, Wachtlokaaltjes werden verbrand, rode: vlaggen, spandoeken met, communisti sche leuzen en portretten '.van rode lei-, ders werden omlaaggehaald. De volks politié, die het waagde tegenstand te bie den, werd met stenen bekogeld en moest in alleriil eén goed heenkomen "zoeken. Inmiddels was ook de "Westberlijnse. politie 'gealarmeerd. Langs 'de sector- grens werd een hechte wacht geplaatst». De demonstranten 'brachten- hun ge wonden naar het Westen, - waar ze_ in ziékêhhuizen werdén opgenomen. Ook Russische zone een leger-, van 15.096 communistische leiders en volkspolitie- agenten werden aan de Westberlijnse politie overgegeven. De demonstranten kregen voortdu rend versterking en om 11 uur kwam het bericht, dat uit Oranienburg te de Russiscliee zone een leger van 15.000 arbeiders onder wég was om hun col lega's te Oost-BerliJn te steunen. Ook honderden Westberlflners trokken over -„HM. de Koningin zou gaarne spoe dig -weer eens een bezoek aan de Ned. Antillen willen brengen, doch HM. vindt het juister, indien dit bezoek zou plaatsvinden nadat de staatkundige ver houding tussen de drie: rijksdelen zal zijn geregeld", zo deelde de gouverneur der Ned. Antillen mr A. A. M. Struy- cken, bij rijn terugkeer in Willemstad mee. Het ogenblik voor een bezoek van bij voorbeeld prinses Beatrix en prinses Irene aan de Antillen achtte de konin gin nog niet gekomen. „De prinsessen rijn nog tejong om reeds dergelijke groter-reizen te ondernemen, gezien de vele representatieve verplichtingen, die dergelijke reizen mét zich meebrengen", zo had HM. de gouverneur gezegd. -Wel achtte mr Struycken de mogelijk heid aanwezig, dat prins Bernhard' bin nenkort een .bezoek aan de Antillen zal brengen. Xndien- de prins opnieuw een reis- naar Zuid-Amerika zou maken, zou zeker een kort verblijf in Suriname en de Ned. Antillen in het "reisschema wor den opgenomen. Bovendien aldus de gouverneur ishet niet onmogelijk, dat een van de nieuwe Nederlandse krui sers tijdens de proefvaart1 in detro pische wateren dezè kant uitkomt en dat de prins de reis zal meemaken om te Willemstad, het beeld, -dat Nederland,.de Antillen schonk, als bewijs van. dank baarheid voor de hulp, die de Antillen in 1945 aan Nederland hebben geboden, te onthullen. In dezen is echter-nog geen enkele beslissing genomen. D« dèmonair&btt in Oo*t-B»rlijn /ver» oonaaücten vandaag in Wvst-Duitiland »en «enoatie.. j Kansvliaz Aden&uér zondJacob Kal- imiï'-:'dii ihinixler'. vóór /aimgalegenheden gahael - Duitsland-betreffend," 'naar Berlijn .om dezegeriuff vartegen- woordigsn bijhet nemen van maeUxege- ien, die in verband met de toestand noodzakelijk /souden blijken. - - tót'. Gistermiddag.toen de demonslraties van. de Oostdultse' arbeiders begonnen, stonden ,rsle.JYejrtdüilsw ^eéVscéptiecb .hadden'.- geèpt 'osn>.-. biiaaiéupré de sector-grens en hielpen de Oost- dulteers het gehate communistische juk af te werpen. Vanmorgen echteZr»teen de arbeiders handgemeen; raateen^net/de polïtie!J en 1 mei. 5lermn//wso^iBegooid.; l^cm; de toestand»x êmüftfltéuaë - In :Bonh/wasj-me^^felf'!'pnaerf-de;;in- druk van het?fmtódatiég>ItatMfecii,eitróè- pen op straaiZ^jf»'é*wv4t'wb^ tanks, gevedhtswag) Men/roa'Ötte^^w monstra ties/ï ovmala&h,-*wi befdétstffirTi itolitiè'een; ^^sWÖirM! ZuicLkoreaanse troepen zijn er Woens dagmorgen in geslaagd de Noordelijken: bij de „Vinger-Bergkam" in het Oostè- lijke gedeelte van het centrale front on geveer 700 inèter terug te- dringen; De communistische troepen hadden, dé;„Vin- ger-Bergkam" Dinsdag op de Zuidelijken/: 'veroverd. - In het- gebied ,van de „Capital/Heuvel" hebben Amerikaanse superforten com munistische troepenmet; bommen;;be- stookt. "A dsrt^étéJ.de* zouden Voor de eerste rpaal sedert de oorlog hebben Dinsdagmiddag Oostberlijnse arbeiders een massabetoging gehouden tegen de Oostduitse regering. Voor deregeringsgebouw r toen in het centrum van Oost-Berlyn eisten duizenden bouttxakarbeidérs, die het werk hadden neergelegd uit protest tegen verhoging /der prestatienormen, ajtrëden van de regering en vrije, geheime verkiesingen.,.Dé' foto toont .de protesterende bouwvakarbeiders in de Stalirvallee, waar. veel bouwwerken worden'- uitgevoerd,', -j kanselier Adenauerdeelde, mee. dat „de demonstraties in Oost-Berlijn. een alar merend teken zijn voor de wereldr dat de .onderdrukte Duitsers in de Oostelijke zóne de/vrijheid eisen. Nu komen de bit tere' gevoelens van het volk tegen het regiem/aan; het/licht /r-Zeenvregiem/r dat nooit enige steun van het volk- heeft .ge- had". De -:Berliji«« wanordelijkheden wer- dén/ln/Bonn gezien als/een ernsrig pro- vsIgje'^ireik«ibeloofiua ir communisten in Oost-Duits land. eea,pa- radijs voor ide arbeiders, te zullen'schep pen. - ,JEn- dit", betoogde-. eén woordvoerder van de Wesiduitse! regering,,,is hoe zij eert begin, maken:, met hun paradijs. De arbeiders, dié de cómmunistis^éoelof- •ten ernstig nemenen hun rechten wil len doen - gelden top, :behooriijke - arb eids- ivporwaarden, jrordén^-Soór de .politie -!géséiè^Murail^È?|^^te^ënSi'ian!ö - 'ii «,-> De .salariswijzigteg&':^«r;ae4'^ere%i administratieve' ehtécimisché/ambte-i; naren houdengelijke -.tred /'.mèt/f/'dè/ verbeteringen,- die vóorVdé'. aanbtenaji.;.: ren-vaklieden tot stard/zijn-gekomeh'./.v Voor de - ambtermren-werMieden /-i op,; weekloon zal 'het/aantal periodieke, verhogingen vart 6 tot 4 worden terug-/// gebracht. -Tenslotte, is 'het bedrag".vah>: de.vacantietoeslag'/ovër'1953=f—'':n;" afwijking var. de regelingovër^lÖ525g^/ izo'nder enigè^bëperkmg opj2:pcfc(van;. 'het /salaxis ,vastgesteld,..waari)ij/r:hët/ [onderscheid tussengruwden en;-, "géhuwden'is'komen-te'.vervallenV^o b De centialen .van .overheidspérsoTi" •neel hêhben' er hun voldoening iover.v uitgesproken,/,dat„het^ovei9egi5gt^fefs aanvankelijkdreigde te/stagneren ten /slottetoch -tot cwereenriemmirtg: heeft'geleid: -Hier. tefèphieawl&lipratei., waarde-vah-het-ONèrieg-tussen/j^ë-/; ri»g.'eni-hrgani3atiésfVaB"'Bnd5ténaxén': Dinsdag werd in Den Baag begonnen met een geheime Benelux-ministers- conjerentie tussen de drie Benelux- landen. Deiè conjerentie heeft'ten doel de moeilijkheden rondom de Benelux op te lossen en er tvordt aan deel- genomen door de eerste- ministers en ministers van buitenlandse zaken der 3 landen. Men had de plaats .geheim Zeeland (Buitenlandse Zaken, België). gehouden maar onze fotograaf traj het geselschap in hotel' „De "Wittebrug" te Den Baag en de heren-waren sportief genoeg, toen zij zich eenmaal ontdekt wisten, even te poseren. Bet zijn v.L'n.r. de ministers ]ULuns, P. Dupong pre mierLuxemburg), J. van Bouite (pre mier België), Dr. Drees, J. Beek (Bui tenlandse Zaken, Luxemburgen P. van Mr. J. M.: A. H. Luns, minister van Buitenlandse Zaken is gisteravondom half tien per KLM-vllegtoig naar de Oost vertrokken. ,Jk zalwegblijven tot ongeveer 23 Juli," aldus de minister voor zijn vertrek op Schiphol, zien hoop In.d etussentijd bezoeken te bréngen aan Rangoon te Burma; Bangkok-te Thailand, Singapore dit alles op de heenreis waarna ik op de terugreis nog enige dagen. de gast aal zijn van de regeringen van India en Pakistan.' Het hoofddoel van mQn reis is echter een bezoek aan Djakarta en aan Australië." De minister noemde zijn tocht een oriëntatiereis en sprak er zijn voldoe ning óver-, uit thans in Indonesië de gelegenheid te krijgen kennis te maken en besprekingen te- voeren met de 'In donesische' regeringsautoriteiten; „Gezien het grote belang, dat Neder land vooral in economisch opzicht nog steeds aan Ir.cië bind zou ik mijn bezoek^ aan Djakarta het hoogtepunt willen'noemen.:-In Atistraliëï hoop fle- met de regering aldaar besprekingen op; techmscbe/niveau :over verschillen de onderwerpen -te/hebben. Ook over Nieuw-Guinea, doch' dan zullen/wij speciaal bestuursaangelegenheden, éco nomische en culturele kwesties onder de loupe nemen." Met nadruk betoogde de minister vervolgens: „Er. zal geen.verdrag, noch van. politieke, noch van militaire aard tussen 'Australië en Nederland over. Nieüw-Guinea worden gesloten. Het is evenmin juist, dat Nederland aanslui ting zoekt bij het ANZUS-paet (Austra lië—Nieuw ZeelandUnited States)" Dé minister hoopt tenslotte tijdens zijn aanwezigheid in Australië onze mi nister van Overzeese Rijksdelen, prof. dr. W. J. A.'Kernkamp, die over on geveer ♦waalf dagen naar Australië zal vertrekken, te ontmoeten. Op Schiphol deed minister Kernkamp zijn collega vanavond uitgeleide. „Ik zal vermoedelijk op 28 Juni vertrek ken," zo zeide hij. ,Jk ga niet naai Indonesië,.ik hoop drie weken Nieuw- Guinea te doorkruisen en daar bespre kingen te hebben met de gouverneur en andere vooraanstaande autoriteiten. Voorts zal ik een bezoek aan'Australië brengen en vermoedelijk kom ik onge veer 3 Augustus terug," Op Schiphol waren bij het vertrek van minister Luns voorts nog aanwezig de waarnemend Hoge Commissaris var Indonesië in Nederland, mr. Soesantc Tirtopródjo, de Australische ambassa deur in Nederland, Alfred I. Stirling, de-regeringscommissaris voor, Indone sische zaken van het/ departement van Buitenlandse Zaken, nvr. N. S. Blore en de directeur-generaal voor Indone- sisohe zaken, mr. C. W, A. S. Sehuer- mann. Bij het vertrek van de minister zon der portefeuille, mr. Luns, naar Indo nesië,. Nieuw-Guinea ,en Australië.-, heeft De Benelnxeonferentiè tussen de mi nister-presidenten en de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie Bene- Iux-landen, ..die-gistermorgen om elfuur begon.'fer reeds gtstermlddag om kwart voor vier geëindigd." De besprekingen werden te de/ middag "slechts korte: tijd óndèrferokèn-: voor. de lunch.: Er .werd na' afiéop geen mededeling l over het. besprokene gedaan;r JQ'f"11'' -ti'b'.'.rvj - Wel werd te'kennén: gegeven, dat de Belgen'betreurden, dat''aati deze' ver trouwelijke en informele besprekingen tevoren ruchtbaarheid was gegeven. De minister-president, dr. Drees, zei nog, dat dé besprekingen in een, zeer pret tige geest rijn gevoerd. Er werd niet medegedeeld, of en wanneer een nieu we conferentie zal worden gehouden. Dat de besprekingen een zeer vertrou welijk en informeel karakter hadden, is wel gebleken uit het feit,, dat' tevoren geenmededeling over de plaats van samenkomst was gedaan en" uitdé. op/ merking van de Belgische premier na afloop, dat tevpren reeds was afgespro ken, dat over de conferentie geen me dedelingen zouden worden gedaan. Het accent zal wel gelegen hebben op de bijeenkomst in de" voormiddag, want het was al spoedig bekend; dat de Luxemburgse afgevaardigden niet lang in. Den Haag zouden kunnen blijven, omdat zij vandaag in -Luxemburgbe langrijke parlementaire besprekingen zouden hebben. Voorts was bekend/ dat minister Luns op het punt stond zijn reis door de landen in het'Verre Oos ten te beginnen. In tegenstelling tot de vorige confe renties in Valkenburg en Luik, was het ditmaal niet alleen België, dat met moeilijkheden kwam. die een bedreiging voor Benelux'zouden vormei.'» Van Ne derlandse" zijde zal: men zeker ontstemd geweest' 'zijn óver de beschermende maatregelen,die, door België worden 'genomen; Xn- dit' verband mag herinnerd worden: aan' de plotselinge stopzetting van de Nederlandse tomateninvoer. Inmiddels zijn waarnemers van me ning, dat .de dezer dagen door de Ne derlandse regering'aangekondigde huur verhoging, deels op te vangen door ver-" Na vijf dagen van onderhandelen ten einde de steun te krijgen van' andere politieke partijen te de Nationale Verga dering, heeft de voormalige premier André Marie er eindelijk te toegestemd te zullen pogen een niéuwe Franse re gering te vormen. Verwacht wordt, dat Marie Donderdag voor de Nationale Vergadering zal ver schijnen om naar de investituur te din gen. Marie is een radicaal socialist. de algemeen vertegenwoordiger der Republiek Zuid-Molukken in Nederland, dr. Nikijuluw./tot de minister een tele gram gericht, waarin wordt verzocht, dat te Djakarta de rechtspositie zal wor den besproken van de Republiek Zuid- Molukken als gelijkgerechtigde partner in Unieverband... mindering der belastingen en een loons verhoging, een 'bekendmaking die aan de vooravond van deze" conferentie werd gedaan, zeer' zeker» een invloed ten goede heeft' gehad; Er Is wel geen sprake van het: naar. elkaar- /toegroeien van het loonpeil in debeide landen, maar van Belgische" zijde riet men - er een aanwijzing te, dat er-, bij: dé Neder landse regering - een zeer lichte neiging tot herziening "bestaat.»./in;;'"-:r. Inmiddelswordt 'het. wel duidelijk dat hierin niet,de/oplossing zal „worden/ge vonden.''., Na.: deze - conferentie - zal ..eerst 'ÏJfBSüSe i-y.iCv- i ;,v.i'Ji/ï.' vü" :s*t -T»i-f/V moeteni:blijken,'Twelke" WeÊ.'teen-zal'jpp-j. '.gaan. - Zoals bekend, hebben-deobeiae^presir: denten -derBenelux-raden, ^Barön^Snby^f et,s d'Oppeurs en próf. Brouwers^tevofen^ reeds:- tal - van besprekingen,, gevoerd.; De;-, bijeenkomst der werkgevers vond.;geën:0: doorgang, maar-wel mag bekend; worden geacht,-dat de Belgische, en- Nederlandse/: voorzitters: -der.-: werkgevers-organisaties a in; de beidelanden,- .de herea Békaért/V en Twijnstra/ elkaar .zowel in Parijs/als;^ Londen /hebben, .ontmoet en/.zeker .r.vah; gedachten zullen hebben gewisseld/over/ demoeilijkheden en haar plossteg. Mén dient thans~af7tè"'wachten'/ofrna':,; deze conferentie aan ambtelijke - kring verdere richtlijnen zullen, iWorden/gege- ven ter uitwèrkihg. Men neetnt aan,-dat 'deze "dan" in ■een'nieuwe»ministerseohfé*/i- rentie,.te :brèderr verband, .zuilen, wórden :behandeld.:-.- Neen, wij maken. géen 'propaganda vóór trouwen op dé Isoni Maar een mens. nioet wat doen om de aandacht te trekken!- Het oude' spreekwoord „goede wijn behoeft geen krans? gaat'/ in deze'tijd'helemaal'niet meer op;' i?A Ook TROUW behoort tot „die goede wijn"./— U, die TROUW tot Uw lijfblad'verkozen hebt, weet dat weL TROUWgeeft U[/ heel veel. Maar er zijn er onder Uw vrienden en kennissen nog wel, die de smaak van deze/goede wijn nog niet kennén, die nog altijd niet op TROUW geabonneerd zija. Wij kennen die vrienden en kennissen van U niet en al kenden wjj ze, dan nog zóu U.veel meer bereiken 'dan wij. Maak het,óns. gemakkelijk en'geef hun-onderstaande bon dóor;.Het is een vriendendienst, die U hun en ons bewijst. Wilt U dit doen? Bij voorbaat onzè hartelijke dank! NAAM STRAAT, ••«•eittMMtXtUtlMtMSMIMHIUi»»: WOONPLAATS wenst het dagblad TROUW tot 1 Juli és. gratis te ontvaiigèn en zich dan te-abonneren. Betaling zal geschieden per week (49 cent) per kwartaal 6.35) - ,-r ,- :i>-,-y Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon .toé te zenden-aan Administratie „Trouv/". Witte de- Withstraat 80. Rotterdam. -s,a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1