Hele Sowjet-zone was in oproer Einde van opzienbarend proces T ZIJ WEIGERDEN TE BEKENNEN I m T 1 DAT zij SCHULDIG WAREN LANGZAAM LEKT HET DOOR Grotewobl zal een scherpere nolitiek gaan voeren zomerweer Russen verzachten blokkade l)e status van ue radiodistributie - treinön ELFDE JAARGANG No. 2495; ZATERDAG 20 JUNI 1953 Weerbericht Nieuwe géallieerde nota* Ledental C.N.V. p 1 April 184.432 Incidenten in fabriek te Boedapest Meeste Westlandse gemeenten tegen grenswijzigingen Afscheidsbezoek jl i er aal Spoedige overeenstemming '.ii? jy/rj^-ook'aé-óudërerf/m j-T^-iéts-laten zeggen dóór de volhar ding-van deze-jongé-mensen.-De ouderen hebben hun rijpe levenserva ring en; daartoe behóórt ,ook" de'-hér-' Jnnering aan dé-talloze keren, dat zy zelf gestruikeld en gevallen zijn. Het is Yeeómenselijk,om. vaniiit deze eigen, nietaltijd' even verheffende levens ervaring, wantrouwend te. staan tegen over-' de mogelijkhëdèn: van de jeugd: Daar komt dan. bij, dat de jongeren kan.- deouderensoms pijnlijk -laten merken, dat'zij "de -zwakheden en ge breken der ouderen dóórhebben. De jeugd ziet soms dingen. die wij. al lang neél vgewoón zijn gaanvinden énzij. maakt er ons op attent, dat ze toch eigenlijk niét,deugen. Zijis dikwijls een levende aanklacht tegën de' ge- moedeüjkheid '- menigmaal dé 'ver-j mommirig" van! de? gemakzucht dér ouderen. Daardoor .„maakt de jeugd ónrustig, ja; daardoor lijkt zij soms twijfelziek én.'öngelovig! Zij aanvaardt dé'-.óvergélevërde .zekerheden niet van een presenteerblaadje. ';irA --ri Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond: VKÜWARM. 'Voornamelijk in dei nacht kans op enkele ver spreide.-. onweersbuien, maar morgen opnieuw, perioden met zonneschijn- Overwegend matige wind, tussen Zuid-Óost en Zuid-West. Over het) algemeen iets minder hoge middag-temperaturen. 1 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 20215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 - Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29210 's-Gravenhage: Hüygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Hoofdredacteur: Or. J. A. R. J. S. BRUINS, SLOjX Directie: O. A. KEUKEN"G en Mr. K. VAN HOUTEN Advertentie Rosenbergs hedennacht terechtgesteld HIT is duidelijk, dat de kerkstrijd in Oost-Duitsland voor een be langrijk deel in Jeugdland werd uit gevochten. Schooljongens en -meisjes en studenten kwamen voor de moei lijkste gewetensbeslissingen te staan. Dikwijls zeer jonge'mensen moesten kiezen tussen-het vasthouden aan het Christelijk" geloof 'en het zich laten meezuigen door de communistische mythe, dat is de mythe van de uit eindelijke ideale toekomst, waarvoor andere jonge mensen in fanatiek heroïsme grote offers wilden brengen en dat is de mythe van de pax Sow- jetica, van het wereldrijk van de Mos- kouse vrede. Hoe*aanstotelijk het ge loof in een onzichtbare Heer in de hemel er ook uit moge zien, het is het enige, dat opgewassen' is tegen de mythe. En de jeugd heeft dit geloof getoond:en was bereid er de grootste offers voor te brengen. Aan de ene kant heeft de man gelijk, die in het orgaan'van de informatiedienst van de Lutherse wereldbond schreef: „De duivelse methoden, waarmee men poogt onder kinderen en jonge men sen het Cristelijk geloof uit' te blus sen, moeten wij verstaan, als een teken van de boze, dat de gehele wereld bedreigt"; aan de andere kant is het toch zó, dat de standvastigheid en het uithoudingsvermogen van. deze Chris-, lelijke jeugd mogen beschouwd, worden ais éen teken van de kracht van het geloof, waarover de gehele wereld !zich verblijden mag. De Russen hebben hun- blokkade van de Oostelijke sector van Berlijn giste ren. „verzacht" om 2.000 Duitsers in staat te stellen naar huis terug te ke-, ren. Een gedeelte van. deze mensen was naar het Westen gevlucht, tervyijl; anderen tijdens hun gewone arbeid in West-Beriijn door de maatregelen - ver rast werden. - Enkele van de gestrande Duitsers aan vaardden om 18 uur de Russische uit nodiging om naar hun-woningen terug te keren te goedertrouw. Zij werden on middellijk door de Volkspolizei opge- pakt en met onbekende, bestemming weggevoerd.'- Dit incident had; plaatsin de Brun-' nenstrasse in de Franse sector, een van de drie punten. die: het Russische' commando aangewezen had voor't 'de 2.000 Oostduitsers," die wilden terugke ren. ."v Het Russische - - commando weigert Westberlijners óf buitenlanders tot- de Oostelijke sector toe te laten. De Commandant van de Franse troe-) pen in Berlijn „heeftült naam van/de. geallieerde hoge commissie endecoin- mandanten van de Westelijke sectoren - van Berlijn,Vrijdag dé Russische, hoge' commissie een; brief -overhandigd, ïwaar-i in verklaard wordt; dat de-Westelijkege-y alli eerden vanmening zijn, dater ge noeg bloed gevloeid heeften.-dat ;.de voorwaarden yoor denormale gang 'van «aken weer; geschapen moeten worden. Verder wordt verzocht, geennieuwe standrechtelijke - terechtstellingen..: altte voeren en het gebruik van vnnrwapenen 'door de Russische militairen en, .:de volkspolitie ie Verbieden.' DéWestelijké geallieerden eisen, dat het'.vrijever-: keer in Berlijn zo spoedig mogelijk heri steld' wordt, teneinde de •.yoeajwlvoorzie-. ning van "de bevolking' ter-verzekereïii? TA OOR deze geloofsmoed in -: Jeugd- land, in -. een ander deel van Europa mag in Nederland zich in de eerste - plaats de Christelijkfe jeugd laten aanspreken. Dat mag niet alleen, dat moet 'ook. Op de laatste bondsdag van de Gereformeerde, Jongelingsbond heeft -prof. Verdamgesproken over Héderland inEuropa..Hij waarschu w- de bij-dezegelegenheid ernstig tegen „de"-meest gevaarlijke,ziekte van'jeen Christen, de kwaal der zelfgenoeg zaamheid". Er zijn ook jn ons land Christelijke jongeren, die in de' waan .leven, dat'in andere landen het Cbris- .tel yke goud, verdonkerdi'of onvindbaar is.'i Alleen, reeds het verhaal' van dé lijdensweg 'en de geloofsmoed van de jeugd. in. OostrDuitsland getuigt van het'./tegendeel.- ;Aan 'de t overzijde.'van dé Elbe, in dat oude land van/Maarten Luther, voeren jongens éri -meisjes gis liet 'ware:; plaat?vervangerid 'voor X) de helè?Christélijkërjëügd van Europa het geyécht'dp. leven .en -dóód. mét de :fs"niy the.:En .méiï: kan-jiethun''naar - 5 =-S 1 - 1, - n Generaal Matthéw!- T. ,:Ridgway,f 'de': 'K T'saj aftredende XoppëibeVéttéhbër.«#an'v de ï>'S geallieerde,y st^akrachteh^-in,feEuroft^f?iPi zalDcmderdag eh-"Vrijdagsk^.rZ^h$afts|S® s<Aeid£foezoéki""aan':'vNed«iMdtfbrèngèni5a:^ffi Donderdagmiddag,:1'om'3'èvériitóvérShalfy¥©fas vijf*, zullen generaal'-én meTCOuw jRidg- way.op - Soesterberg/per. vUegfuig:'"jfs® welkoma'-5dooésï<ïé;;éhefJ.V£a;'deïïlucht- maehtstaf,luitenant-generaal-vlieger, A->Aleiv-:als<voorzitter-vah;hët'%có'mitéva=i^ -verenigde.- chefs 't van, staven. ^Nadat 'i de:,}Xvi% géheraalfdé?;ebeflradipvahgdéIK«tti iyke^Lhchttriacht-i»l-:.'HebbenSgeInspec-c;.»3p| te^d,-':rijdt;hétjgezëlschapgnaarjt;Soestr-si;^a -dijk,*;-waarhet y zalworden ^ontvais doOTïH^S'deïKbntegih^éntZïSyaSpHhsl^S Na;:;ditbezoekSsgaat%het ,~gezelschap péi®;autdfnaarëheh>hotd;-&WiRè"£Brii-gS8?^s ,tefe's-Gieyonixage,';^wa£u:;i:generaajlf'Ri<lg-M-^g wayflen vzün;Ygezelschap^ logéréri^Desi©S|s avemdsyybiedt?! de™;rnjnistèrrPreridéhK:dr®|^| W..'>35réës,'jhameiMS:dë«f.tegéring-&seén'||^^ dtaet;.^aan.'Wrijdaigihorgëngzal.,fgen«iaalg®S Rid^ayjV««3-.:?-bez0ek''-*'bré^im^aahif1hëtjf#S mimsterié;van.>Oorlog'',-:ivoor,g'éénS;,korftS«ijg onderhoud niet mimstérjjr.>C.v3;Staf.>%^ Daama- zal i'de''generaali.eèn.;biiajndere^'fSsl rilting-'-:bijwoneni.vah:jhètj:CorihtéitNéri:jt$sJ ,enigde#':C3iiefsvanStave"m,$f v;i - - V •-»- 'c Het laat" zich aanzien datspoedig - jjf een beslissing kan worden -verwactS^®! ovérvdé.'statüs'van "deradiodistributië:jfr|^H Tiissen ■- dé-" minister '!varrl"Vériïëêr?ënë^ffl Waterstaat en de BJE.R.C. .(dëiwër^-ViM ëniging.-'van :oüd-cëntralèhoüders>:$lis?MS overeenstemming bereikt. Nadat; oud-exploitanten V accoordwaren 'irg^S^g gaan. met 1 een - bestuursvoorstel 'om' een uitkering van het!rijk tc aanvaar- - den- en dan -de exploitaüë ,;vah--deM:sS?® radiodistributie aan laten. Hetbestuur van de HER C heeft met de minister \overëénstem-/';.a;^ ming "bereikt óver de ..hoogte !dérj'uit^|^® kering. Men'verwacht dat de minister v binnenkort een voorstel tót! wijziging van dé: telefonie- ;en :telegrafiéwe,t>bij; r->| de Tweede Kamerzal:indienen;"wóar^|öM na ook de positie 'vanhet -oevrgehór. f men personeel kan worden gerégèld^B^f Oo'st-Beriijnverkeertnog '.steeds,in' staat van hcleg.' Slechts; Is het nachte lijk uitgaansverbod -.versacht. „Gold 'het aanvankelijk van 'negen uur tot .vijf uur, de afgelopen' nacht mocht m«n niet 'buiten'zijn' van-.tlen uur "tot' vier uur.Be Amerikaanse, en -de; Franse Hoge Commissaris, alsmede de waarne mende Britse Hoge; Commissaris ;ln Duitsland! ..vlogen gisterayptó -. uaar Er bestaat- een goede kans, dat de -Zweedse boot „Virge", die .op, Februari - jl. op de Vliehors j strandde, binnenkortvlot komt. Bijna elkè dag wordt de j,Virge" dichter bij zeegebracht. Momen- teel' is men verwoed bezig 'het graven-van een geul naar het/ schip-'van-.zee.vit, Het-toaêhteiê-Mi-» nu .slechtst op flink' hoo'g 'water.: ,Op. deze fetó ziet men-, het.acnter- j De ouderen mogen echter nimmer denken, dat de jeugd, als het er we- uenlijk! óp aankomt, principieel min- der standvastig zal zijn. "Wat daar in Oost-Duitslahd gebeurd is, zegt ons opnieuw: wantrouw de jeugd niet in het meest wezenlijke.. Ja, het zegt ons iets, dat positïévèr is; hét zegt ons, dat juist de jeugd de zaak dóórheeft. Zij heeft een'antenne voor een-wóórd als dat van de vervolgde studentenpredi kant uit Halle, Johannes Hamel: „Wee ons, wanneer de gemeente: van Jezus verwordt -y tot een zelfbewuste kerk, die alleen maar aan, haar tegenstan ders; 'hun .zónden kan vóorrékenen, maar daarbij, niet eens de. zorg voor -het dagelijks brood aan de Vader in de hemel kantoevertrouwen." De jeugd heeft, een spontane; af keer van compromissen én halfbakkénheden. Zjj hééft ook het schermen' met holle .leu- zen'sóms eerder door en in ieder ge val is haar. walging van.de holle klan-' ken 'dieper dan bij .vele ouderen,;die immers getuige waren van - zovele eb-en-vloedverschijnselen v in de ge schiedenis. Rijpe"levenservaring kan ook verlammend werken. y Overal hoort men. de klacht over malaise in. Jeugdland.! Als de ene lich ting .dan., misschien nogdeugt, dan. m elk geval dé andere niet. Wat yoor op voeding hebben die jongelui ook ge- had? v" En .daaróm zeggen wy hier met blijdschap en dankbaarheid: Er is jèugd in Europa, die door de genade van God volhardt. een lage drukst coring, die daar aanlei ding geeft tot zware regenbuien. i: In Z.O.-Europa- isdezomerechter teruggekeerdIn sommige BaVianlah- den toópt de temperatuur in de' middag op tot omstreeks dertig-graden bij een strakblauwe hemel. -Daarentegen is'het weer in 'Engeland evenals -in. Wèst- Frankrijk- nog óverwegend bewolkt en in het Kanaal en op de Noordzee kó men -.zelfs uitgestrekte mistbanken voor. v',-7 !-: - Voor de komende paar dagen wordt iets warmen weer verwacht, maar'in het onvaste karakter, van het weer komt daarentegen nog niet veel veran dering. -■ Vandaag zal het bijna overal droog zijn, met op vele plaatsen flinke opr klaringen, maar indé'loop van Zondag neemt de kans op'onweersachtige' sto ringen weer toe. Vö'or. stabiel'zomer weer' is de luchtcircuiatie in onze om geving nog steeds ongunstig, „j,- yy y ■'■De windkan maar moeilijk'in de Oosjthoek komen; Daarvóór móet-eerst de luchtdruk boven Denemarken en Zweden belangrijk hoger worden. Nu ligt er echter boven Zuid-Scandihavië Het ledental van de bij het CNV aani'-. 'yjj gesloten organisaties is gedurende .';h'et;l";5;jg eerste kwartaal van 1953 met 2253 geste- gen lot 184432. Vrijwel alle organisaties hebben in deze stijging .'-een- aasde®!ge- - nomen. De grootste ledenwinst -boekten de Ned. Chr. Bouwarbeidersbónd (517)). de Ned. Bond van Chr. Overheïdsperso-y ;S neal--(395h, de Chr. MotBalbo-wcrkerz-yyMf bond (299) en Unites (153) opvaUend i*''-':53? de stijging van het ledental bij de Ned.";-;!/;-:?: Chic. Werknemerjorganisatie ihTndonésië,*f5S« welke niet minder dan -25 procent"- beV'.V'tysl Jeeew» .1 1 OOA 'kW 1C11 VJ i Volgens! berichten, die in Graz ont vangen-zijn-zouden, in -verband met een algemenestaking van de 20.000 perso neelsleden. van de Csépelfabriekenin Boedapest '600' arbeiders, gearresteerd zijn. - In de omgeving van Tjiawi West-Java) zijn vier desa's over vallen door benden. Zestig Indo nesische dorpelingen werden ver moord, ruim 800 woningen wer den in brand gestoken en 3500 .mensen werden dakloos. De schade bedraagt bijna twee millioen roepiah. L. heerst in het Westland weinig eens gezindheid over de door Gedeputeerde Staten voorgestelde grenswijzigingen. Alle gemeenteraden hebben thans, hierover vergaderd, de meeste in besloten, kring. Slechts "Wateringen en De.Lier verklaar den zich accoord met de plannen. Volgens het voorstel zou het dorp Kwintsheut, dat thans tot drie gemeenten behoort, n.1. Naaldwijk, Wateringen - en Monster, ge heel-, bjj Wateacitigen komen. -.Alle ge. meenten hebben thans-hun argumenten bij Gedeputeerde Staten ingediend/ NAAM' WOONPLAATS .wenst ,het dagblad, TROUW - tot-1-! Juli-a-s. gratis te ontvangen én zich dan te abonneren.Betaling-zal.gtócbiedem por week (49 cent) Der kwartaal -dj6S5)7 ---Ï4i,y'j'Tót- 'jvT-iil Doorhalen' wat-niet-'gewenst wordt. v U /wördt ivözocht.' dezèy bon- toe - te zendenaan At „Tróuw". Witte de Withstraat 30. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1