Misverstanden Rode terreur striemt Oost-Duitsland Grotewohl doet passen een paar POLEN WEIGERDEN OP DE STAKERS TE SCHIETEN ZUID-KOREA KOMT ONDER ZWARE DRUK TE STAAN Si', samsst m m Koningi^n dora hüas en boter Praag zuivert vakbonden na de relletjes Zware wolkbreuk tè&tèrde Breda en omgeving m USUI TROUW gratis tot t Juli Driemanschap uit Amerika onderweg Koiiuiklijke stoet op Prinsjesdag Reisbeperkingen^ in Sowjet-Unie verzacht Brand in hotel te Valkenburg Engeland en Egypte nader tot elkaar DINSDAG 23 JUNI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2497 Weerbericht Aantal inwoners weer met 8000 toegenomen Oostduitse communist geëxecuteerd Móekarto formateur Compromis v oorst el van Rhee Wm i Negentig nulHwii voor werkgelegenheid mSrnÊ Water bereikte .stand van een halve:.;-métër||^ Pinav beslist eerst heden Auriol zou zich niet herkiesbaar stellen. Minister Luns in Singapore V. £1 ft;A;u s n a h m e ta s t a n d verhangt. £8 Demonsiraltonen. i: Versammlungen undZiisstn- (jmehrottungéo JederiArt-slnd A-:Jeder;iAutefrthaRrau{^dert,£ fjStra&en 1stvon ^vcrbotènir'5v:.< ^ïm^altev-von^iderMandJ?; ;kcmniand5ntdei-l SödfHaHé;''- (Saaie)!! Polen weigerden I Eén dode en één gewonde Een wolkbreuk heeft gistermiddag de stad Bréda en enkele :.inT; de omgeving liggende gemeenten geteisterd. De kaders ;yanj| honderden woningen liepen onder water en Hier en daar clrong Het water ook door in cje woningen, In vérscheidene straten 'vooraJ.jdie® in de lager gelegen gedeelten van Breda bereikte het water een stand van ongeveer een halve, meter. Vele straten zaktenin., Vooral;L: aan de te velde staandegewassen-is 'veelschade 'aangencHt.In Etteh-.;i, verdronken zes koeien,; de 35: meter: hoge schoorsteen van; de iri.'dëzë'gi gemeente staande steenfabriek „De Bremberg" werd door dë bliksranp getroffen en stortte met donderend-geraas naar benedén. *'£'-'-.Xgrit?frCS liep woonplaats Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (S 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendicr.st abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'f-G-ravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 434867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6,35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. IETS WARMER. 5 1 *V Zwaar tot half bewolkt met enkele verspreide bulen.^ 'r Over het algemeen weinig wind. Bet* hogere tem- peraturen. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. 3. A. HL J. S. BRUINS SLOT ÏIET JH. Vf communiqué, dat de Kaad van Vakcentralen de vorige week heeft uitgegeven over de jongste wets ontwerpen van de regering in zake de verhoging van de huren en de com pensatie hiervan voor de helft door belastingverlaging en voor de andere helft door verhoging van de lonen heeft terecht bevreemding gewekt. Het staat de grote vakorganisaties volko men vrij de voorstellen van de rege ring te beoordelen. Maar als men een oordeel uitspreekt, moet dat in geluk kiger bewoordingen geschieden dan de Raad van Vakcentralen deed. Het spreekt vanzelf dat de verantwoorde- lijkheid voor de mededelingen van de regering primair bij deze regering iigt. Uit de toon van het communiqué zou men kunnen opmaken, dat de Raad van Vakcentralen die primaire verantwoordelijkheid niet erkent. De nadere toelichting, die de heer Rup- pert, de voorzitter van het Chr. Nat. Vakverbond, in ons blad hierop heeft gegeven, heeft echter alle misverstan den hieromtrent weggenomen. T N de toelichting, die het C.N.V. J- heeft gegeven, zijn echter naar onze mening niet alle misverstanden uit de weg geruimd. Het communiqué van de Raad van Vakcentralen bedoelde critiek -uit te oefenen op het feit, dat de regering, alvorens met haar voorstellen met betrekking tot de huurverhoging voor de dag te komen, geen behoorlijk overleg heeft gepleegd met de vak beweging. Het vragen van advies door de regering aan de Soc. Ec. Raad kan terecht niet als een behoorlijk overleg mèt de vakbeweging worden geken schetst. Bovendien bleek dit advies, toen het werd uitgebracht, als stand punt van de meerderheid van deze Raad te bevatten,, dat de vraag welke itompensatiemaatregel in aanmerking diende te komen, moest worden over- igelaten aan het overleg van de rege ring met het georganiseerde bedrijfs leven. De .regering heeft dit advies niet opgevolgd.. Vandaar de ontstem ming van de vakbeweging. Wanneer echter van de zijde van i de Vakbeweging erkend wordt, dat-de huurverhoging op zichzelf een zaak is van de regeringen van de volksvertegenwoordiging, is het ons niet duidelijk 'waarom de regiering zo ernstig wordt verweten, dat rij bij het doen van haar keuze uit: de ver schillende compensatiemogélijkheden, waarvan er sommige 'ook in het S.EJR.-advies worden genoemd, de vakbeweging niet eerst heeft gehoord. Bij haar beslissing om de huurverho ging voor de helft te compenseren door verlaging van. bepaalde,, belastin-, -geif; ihiéèft :dës':jkïféri«ig"fzfcK.'voaraT laten leiden door de wens de compen satie -voor de z.g. vergeten groepen, b.v. de":'pensioen- en rentetrekkers, veilig-te stellen.-' Voor deze groep van de bevolking kan de vakbeweging niet optreden. Het CNV noemt dit. rege ringsstandpunt eveneens begrijpelijk, omdat immers van een verlaging van (indirecte) belastingen meer huurders zullen" profiteren dan van loonsver hoging. Het communiqué van de Raad van Vakcentralen en de toelichting van het* CNV gewagen van onderhande lingen, die in de Stichting van de Arbeid en met de regering over deze compensatiemaatregelen zullen wor den geopend. Bovendien wordt in dé toelichting gesteld, dat deze onder handelingen' eerst kunnen .worden gevoerd nabehandeling 1 van de aanhangige wetsontwerpen door de Tweede Kamer, omdat ten eerste het percentage van de huurverhoging niet vaststaat zolang de Kamer zich niet heeft uitgesproken. Ten tweede de de invloed van de belastingverlaging niet is te overzien, ten derde de ge volgen van ide watersnoodramp nog niet voldoende vaststaan en tén vierde er nog verschil van mening is over de vraag hoe hoog-de in 1951 aanvaarde consumptiebeperking nog is. Eerlijk gezegd begrijpen wij niet hoe er nog onderhandelingen kunnen worden gevóèrd wanneer de Staten- Generaal zich over deze zaken zullen hebben uitgesproken. Dan is de zaak toch beklonken. TN DE toelichting van het CNV trof ons voorts-hét betoog over de con sumptiebeperking. In het communiqué van de Raad van Vakcentralen wordt hierover echter met geen woord ge rept. Dat bespreekt alleen de huur verhoging en de gekozen compensa ties hierop. Waarom is dit punt niet genoemd «n .waarom spreekt het CNV hierover wel? Dit bevreemdt temeer, omdat van - de.zijde-van het CNV gezegd wordt, dat thans de opheffing van de con- s sumptiebeperking van 1951 gelijktijdig met de huurverhoging aan dé orde is. •Dat zijn" totaal verschillende proble men, die men vooral niet met elkaar mag verwarren, zo wordt gezegd. Maar wie stelt het vraagstuk van de con- sumptièbeperking gelijktijdig mèt dat van de huurverhoging aan de orde? De regering doet dat niet en het communiqué van de Raad van Vak centralen evenmin. Toch zijn wij het met het CNV eens, dat de eonsumptiebeperking thans eveneens onder de loupebehoort te worden genomen. Zoals wij vorige week reeds opmerkten, bestaat er sinds 1951 een onlosmakelijk verband tussen de investeringsbeperking voor het bedrijfsleven en de consumptie- beperking voor de arbeiders. Na over leg én iri overeenstemming met de vakbeweging werd toen tot een eon sumptiebeperking van. vijf pre besloten, mits door middel van verhoging van bepaalde belastingen de investeringen door het bedrijfs leven met 25 procent werden ver minderd. De thans aanhangige wetsontwerpen tot.vermindering.van de investerings beperking beogen de werkgelegenheid te bevorderen. Niemand zal ontken nen, dat deze maatregelen dit effect kunnen hebben. Maar waarom heeft dé regering,- dia in 1951 in het overleg wet de vakbeweging deze samenhang Uv". rWWfa Affiche van de Russische commandant van de .Oostduilse stad Salie. Ook hier tcerd na ongeregeldheden een uitzon- deringstoestand afgekondigd. - De zweep vau de communistische terreur striemde gisteravond het revol terende Oost-Duitsland. Dertigduizend officieren, van de voormalige weer macht staan op een enorme lijst van automatische arrestatie. j- Bevreesd voor verraad onder hun eigen volkspoiizei, hebben de in paniek verkerende communistische leiders hun toevlucht gezocht tot Sowjet-tanks en machinegeweren om hun huizen in de Pankow-wijk van Oost-Berlijn te beschermen. De politie werd plotseling-overgeplaatst naar routinewerk eiders in de stad. Aan de sector-grens is gisteren een 15-jarige West-Berlijner vanuit de Sow jet-sector door het hoofd geschoten. In zijn zak vond men een lidmaat schapskaart van de communistische jeugdbeweging FDJ. 3. Hü waairschuwde „de tienduizenden" communistische partijfunctionarissen dat zij gefaald hadden om tussenbeide te komen in de crisis van leven op dood en beval hun onmiddellijk naar de door de stakingen getroffen gebieden te gaan om de arbeiders weer aan het werk te krij gen. De regering van premier Grotewohl, die nog steeds aan het bewind is. alleen maar door de 300.000 man Russische troepen, heeft een wanhopige poging ge daan om de burgerlijke macht weer in handen te krijgen: 1. Hij beschuldigt Amerika er van agenten per parachute met wapens en radio's te hebben laten zakken in Oost- Duitsland óta de opstand te beginnen en deze zes dagen te doen voortduren. '2. Verklaarde dat de. voormalige offi cieren een klasse zijn die de „fascistische en reactionnaire hersens leverde voor de opstand. Deze opstand breidde zich Woensdag in enkele, uren uit van staal fabrieken aan de Poolse grens tot aan de uranium/mijnen langs de Tsjechische grens. Alle grote steden eri fabrieken en honderden kleine centra waren bij de opstand betrokken. - 1* staan van da Verenigde Stalen en Groot-B rillannie. De Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken. John Foster Dulles, beeft drie vooraanstaan de leden van zijn departement met een „geheime boodschap" van president Eisenhower uit Washington naar presi dent. Syngman Rhee gestuurd. Generaal Lawlon Collins, de stafchef, van het leger, die rich met opperbevelhebber generaal Mark Clark overde militaire situatie zal beraden, vergezelt het drie- lal. Premier Sir "Winston Churchill van Engeland heeft in het Lagerhuis een scherpe Engelse protestnota 'aan Zuid- Kdrea voorgelezen tegen het ;loslaten van krijgsgevangenen. De Engelse re-, gering veroordeelt deze „verraderlijke schending van het opperbevel der V.N." ten sterkste en volgt het verloop der gebeurtenissen met spanning. Churchill verklaarde, dat de situatie een: zeer ernstig karakter" heeft, „vol gevaren is" en dat het misschien nodig zou zijn .versterkingen naar Korea te zenden „om een politiek van goed ver trouwen te versterken.' Ongeveer 30.000 Zuidkoreaanse stu dentenhebben Maandag een demonstra tie-optocht door de straten van Poesan gehouden, waarbij 'zij„de bevolking op wekten om de vrijgelaten krijgsgevan- gehé'nv té'beschermen. ÖoK" zijn;er""dë monstraties gehouden tegen het-feit, dat Amerikaanse soldaten een Koreaan, van wie zij dachten, dat 'hij trachtte te ont snappen, zouden hebben doodgescho ten. De krijgsgevangenencommissie der V.N. heeft dit bericht ontkend. Te Kopenhagen werd. hel huwelijk vol trokken tussen mejuffrouw Sylvia van Lennep. dochter van Jlir O'. F. van Lennep, in leven gerant te Kopenhagen eri de houtvester. Niels JueL, wiens moe der, Kat he Joel, deel uitmaakt van de Deense hofhouding. Het-jonge paar zal een huwelijksreis per auto maken over een afstand van 40.000 km. In Vancou ver en Alaska zal de heer Juel een studie maken van de Canadese bosbouw, daarna staat nog een autotocht naar Californië op het programma. zo nauw zag, thans zonder overleg met deze vakbeweging wel de inves teringsbeperking verminderd en zwijgt zij'over de consumptiebeperking? Deze gang van zaken is onbevredigend, om- vijf proeent wenjcht met dezelfde idem van iel van de re(jenen kan worden aangetoond dat een gehele of gedeeltelijke opheffing van de consumptiebeperking met het oog op. de bevordering van de werk gelegenheid even noodzakelijk is als de voorgestelde verruiming van de investeringen. De regering en de leiders van de vakbeweging deden naar onze mening goed hun standpunt duidelijker uit de doeken-tè-doea-dan thans is geschied. H De koninklijke stoet voor de plech tige opening van de nieuwe zitting van de Staten.Generaal op de derde Dinsdag van September zal dit jaar haar begin- en eindpunt vinden bij het paleis aan het Lange Voorhout. De routè van de stoet zal zijn: Lange Voorhout, Kneuter dijk. Lange Vijverberg, Korte Vijver berg, Binnenhof. Na de opening van de Staten-Generaal zal langs dèzelfde wee- naar, het paleis Lange Voorhout worden teruggereden -Verwacht -kan worden, dat ook voor de volgende jaren deze, route voor Prinsjesdag gehandhaafd zal. worden; 4. Spiegelt „eerbare arbeiders" die de oorlogsprovocateurs gevolgd waren am nestie voor. 5. Dreigt met „ijzeren vuist" alle anti communisten te straffen die alleen niaar van plaatselijk belang.-waren. bij de re volutie in de gehele zone. 6. Belooft onmiddellijk éen zachter le ven aan de 18 mülioen. Opslduitsers.-die tegen de muur .-gedreven werden door het bpjagen.";van'ihet* .werktempo! ver laagde levensstandaard en communistisch gebullebak.: Erworden lagere wérkquola,- hogere pensioenen en .ziekte-uitkeringen beloofd, meer wèrkkleren, meer electri- sche stroomvoor huishoudelijk gebruik, meer nieuwe huizen; r Gisteren hebben vluchtelingen bekend gemaakt dat Poolse tanlctroepen dié door het Russische opperbevel"!» hulp geroe pen worden, geweigerdihebben te schie ten op in opstand ïgekonien,Dosldultse Poolse, tanks ,'de ia, 'namr.-.-Jrt't .be langrijkste' plein en kwamen ia staan te genover een menigte van enige 'duizen den -Duitsers, die 'voor de vrijheid de-, monstreerden. - De mei de leiding belaste Poolse offi cier stapte uil zijn tank, keek near-de Duitsers en salueerde.: 'Y - „Ik schiet niét op Duitse arbeiders' zei hij. .:'i\ Nederland telde or 3 Mei jL 10.467,555 inwoners legen 10.459.286 per 1 April. Het aan' I levendgeborenen bedroeg in April 19,333 (v.m. 20.452; v.j. 19.884). terwijl hel aantal' overledenen S.508 (8.644, 6.305) be liep. In-, April werden 7.599 (4.914, 7.184 huwelijken gesloten. De communistische' burgemeester van Doehernltz, Saksen-Anhalt, is door een Russisch executiepeleton terechtgesteld. Dit werd vandaag door vluchtelingen In Berlqn meegedeeld. Hij is de 22ste Oostduitser, van wie men weet, dat hij sinds een week gele den de staat van beleg werd afgekon digd, is geëxecuteerd. Het was de eerste communist, die de doodstraf kreeg. De burgemeester,H.' W. Hartmann, werd er van beschuldigd zich tegen* de Volkspoiizei te hebben.verzet, toen;deze op het punt stond: een menigte demon stranten te beschieten. Hij werd door een Russisch hof op staande voet ter dood veroordeeld. De Westberlü'nse Telegraf maakte,van daag de schatting, dat "er van 'vorige week Woensdag tot Zóndag 36.000 Oost-' duitsers gearresteerd zijn, verdacht van- het aanstoken der ongeregeldheden; Vluchtelingen die in West-Berlijn aan komen, hebben meegedeeld, dat de golf van arrestaties nog steeds voortduurt. w- Va Sowjei-regering heeft Maandag- avond aan alle ambassades in -Moskou;.! een nota gezonden, waarin wozdl mee gedeeld. dal de beperkingen op het rei zen voor buitenlanders in grote gebieden;;: van Europees-Rusland, Wil-Rusland, de Oekraïne, de Kaukasus en Centraai-AziS zijn verzacht. L De beperkingen buiten het gebied van. veertig km rondom Moskou zullen ge handhaafd blijven. Maar er binnen lijn een aantal: beperkingen opgeheven, met- name bij de Westelijke toegangen tot de stad; niSiiaf; De verzachting thans beteken;, dat di- plomaten en andere buitenlanders o.m. zullen kunnen reizen naar de hoofdste-:;. den van de Oekraine en Wit-Rusland -in Kief en Minsk en.ook stéden van ;Ceh- traal-Azië Tasjkent. Samarkand; Bo-' chara en Alma Ata. Onbeperkt reizen 'zal mogelijk zijn langs vrijwel de gehele lengte van de - Wolga en door Sowjet-Azië,: met dé-ï Trans-siberische spoorweg van Wladi- wostok naar Moskou. l'i De herstellingsoorden aan de Zwarte Zee staan, thanc open voor buitenlanders, evenals de Krim - (behalve Sebastopol, Kertsj en Theodosia), de herstellicgsoor- den van Yalta; Sotsji, Soechoein en -an-. dere. alsmede de meeste herstcllingsoor-; den in de Kaukasus. - 'ï,?-; Tn.de Transkaukasus kan men afgezien;;:: van een grensstrook reizen in geheel Ar-, menië en Azerbeidzjan, met inbegrip van v het oliecentrum Bakoe, maar met uitzon-, dering van gebieden ten Zuiden van de lijn Bakoe—Kirofgrad—Tilths. Treinrei-Y zen tussen Bakoe en Tilflis zijn echter toegestaan. Behalve iri het gebied'van Krasnodofsk. kan men tevens reizen in Toerkmenië. f£ONINGlN - JULIANA, met in haar .gevolg jonkvroüuie C. E. 'B.'Röeïl én-.W. J. 'baron-Van Heeckeren van 'Mcïecateny-heeft gistermiddag een be zoek gebracht aan de nationale zuivel- tentoonstelling-,jDe Melkweg" in Den Haag. Hare: Majesteit bleef bijna twee en een half-uur op de tentoonstelling, die de weg van de melk van koe via zuivelbedrijf.en handel naar de consu- jin de :nag^qüwde' wmg;V07i- Alk maar wachtte de Koningin een .verras sing:. twee. als Alkmdarse kaas'dragers verklede kinderen, Heleentje (11) en Het uitvoerend comité van de Tsie- choslowaakse vakverenigingen zal 4.000 van zijn beste leden naar de mflnen sturen om de productie op te voeren, aldus meldt de" „Rudo Fravo", het communistische partijblad in Tsje- choslowaküe. Het niet volbrengen van het economische plan voor de mijnen bedreigt de gehele economie van het land, hetgeen een schande voor de vakverenigingen is. Het uitvoerend comité van de vak verenigingen is het eens geworden over de volgende punten: 1. De organisatie zal de volle ver antwoordelijkheid op zich nemen voor Vannacht is brand uitgbroken in een hote! te Valkenburg. De 67-jarlge huis knecht E. Jagers uit Geieen, die niet uit een raam durfde springen, is in de vlam men omgekomen. Een kok, die wel sprong, brak een been. Vele gasten lagen al in bed toen de brand uitbrak. Zij moesten in nacht kleding vluchten en er was in vele ge vallen geen tijd nog iets mede te nemen. De gasten zijn ondergebracht in hotel Rozenhof. De schade aan het hotel, dat kort ge leden ng een kostbare uitbreiding had ondergaan, wordt op enkoio tonnen geschat. het volbrengen van het economische vijfjarenplan, en voor de orders die de Sowjet-Unie en de „Volksdemocra tieën hebben geplaatst. 2. De vakverenigingen zuilen zich tegen alle „ongerechtvaardigde" eisen om loonsverhoging verzetten. 3. De vakverenigingen zullen alle regeringsmaatregelen ondersteunen, waarbij straf wordt geëist voor arbei ders, die de arbeidsdiscipline verstoren, die zonder toestemming van werkkring veranderen en die producten van slechte kwaliteit produceren. 4. Arbeiders, die sabotage hebben gepleegd, toen de geldhervorming werd aangekondigd, zullen worden gestraft: en verwijderd worden Uit de vakvereni gingen, en zullen in de toekomst' niet meer mogen profiteren van de wet geving voor sociale zekerheid. O- Door een onverwachte overstroming in het dal van de Sabarivler zijn circa 80 personen verdronken. 'President Soekarno van Indonesië heeft, naar AnefaiSsmeldt, gisteren de demïssionnaire minister van -Buitenland se Zaken, Moekarto, aangewezen als ka binetsformateur, met -de opdracht' een nationaal kabinet te vórmen mei vol doende steun in het' parlement. Soekarno deed deze benoeming kort nadat de for mateurs Mohammed Roem en Mangoen Saxkoro. vertegenwoordigers van resp. de Masjoemi en de P.N.I., hun mandaat aan president Soekarno hadden teruggegeven. Premier Mohammed Ali van Pakistan heeft gisteren te Caïro na een onderhoud met; president Naguib verklaard, dat do vooruitzichten voor een oploosing van het Engels-Egyplisehe geschil ever .de Suez- kanaal-zone. „béter dan ooit" waren. Generaal Naguib voerde een „zeer be vredigende" bespreking van twee uur met de'Pakistaanse,premier, en diens-mi nister van Buitenlandse Zaken, Sir Za- froellah Khan. Vandaag zal - Neguib besprekingen voeren met premier Nehroe van India, die' evenals de -Pakistaanse staatslieden, in- Caïro verblijft op de thuisreis, na in Londen de kroning en de'conferentie van premiers van .het Britse gemenebest te hebben bijgewoond^ - Generaal Mark Clark :heeft vandaag voor de tweede maal in twee dagen een onderhoud gehad met de Zuidkoreaanse president' Syngman Rhee. Een gezaghebbende .woordvoerder in Tokio heeft inmiddels meegedeeld, dat Rhee aan Clark een compromisvoorstel heeftvoorgelegd om te komen tot een herstel van de eenheid tussen' de Kore aanse republiek én het commando der Ver. Naties! Het voorstel zou het volgende behel zen: - 1. Terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit'Korea, met inbegrip van- de Chinese en Amerikaanse: 2. Een pact van wederzijdse veiligheid met de Ver. Staten. 3. Eentijdslimiet voor een vredescon ferentie; inhoudende, dat de strijd in Ko rea za'l worden hervat,zo dé- politieke toestand in. hét land'niet binnen drie maanden na de ondertekening van een wapenstilstand" is geregeld; f Vincent (9)- de Bos boden haar op éen kleine kaasslede,die zij samen' torsten, een kéür van'Nederlandse kaas aan. Ih een versje bezongen zij onsmooie weidé-land, de rriélk en de melkpro ducten die daar.vandaan komen. In -de jzuiveltixin wachtte de' verte-, genwoordigster van} het gehele Neder landse zuivelbedrijfhet Melkmeisje, dejKónjngjn éftjiaar gezelschap. pj> rnet Ter bevordering .van de werkgelegen-' held, het centrale punt van haar heleid, wil de regering f 90 nilllloen beschik-' haar stellen. Met dien verstande, dat-van**;;': dit totaal bedrag voorlopig t 20 «hllUoen v vi: geblokkeerd .blijft opdat;indien in hèt YY najaar, de werkloosheid zich .ónverhoopt -.". ongunstig zou .ontwikkelen alsnog kan;:-->>. worden! bijgesprongenu 'C i Tvrr'r4r,-;Vl'i?..V'iy. "'jfyV' Het eindbedrag van f 90:iniltio<m-wbrdbKóx> gevormd door '.de :'t '40 vmilllóeayani.- dpyr;|v»j oorspronkelijke'f begrotingspost it éai"«|:"-éen|fe|| aanvullende', ipostivan'f'50 niilBóen.ó.Met:r/-;:|-' behulp van'.dit bedrag...worden .wérken^fe^ Van het r«k, de ipróvinries:ehMeigemeehr5feS,. tehT'tot 'uitvoering r gebracht.- ('Het deel. daarvan is reeds aanbesteed. ,&-r^ Een. en .'ander (wordt 'med«gedeeld!jin;.ï.: sinaastmbeVk -•'gelegenheidspolitiek. - jf - .v.",-..'.X1. Ssï®)ssÈa«s De of fidele afkondiging van de Grond- wtsherziening, zoals deze gisteren ge schiedde door de voltallige zitting van de Hoge Raad. Slaande mrH.van Oordl, griffier, eerste tan links mr dr J. Dunner, president van dit rechts college. y d r;; i a'r .vjw t- s1 c-ï:.sV. In Breda 'stortte bét dak' van een garage in. Voorzover thans bekend is zijn er - nergens' persoonlijke ongelukken gebeurd. - -- Het zware weer, dat zich "concentreer de boven Bréda, G-inneken, Princenbage. Nïeuw-Ginneken, Ulvenhout en andere gemeenten in de omgeving - van Breda, kondigde zich omstreeks twee uur gis termiddag. aan.' Tot vier' tiur regende het pijpestelén. Om half yijf verminderden de sla-gre- gens enigszins .en om" zes uur was de riolering weer instaart het vele water te! verwerken.'De straten waren toen spoedig wéér watervrij. Gisteravond was de reinigingsdienst te Breda met vijf pompinstallaties bezig de vele onderge lopen kelders leeg te pompen,-De dienst gemeentewerken begon onmiddellijk met het herstel van de .ingezakte straten. i - - - -: Schade aan aardbeienoogst Het noodweer, heeft overal veelschade toegebracht aan .de te velde staande aardbeien. De kwekers vrezen dat de oogst verloren moét worden beschouwd, tenzij" 'er morgen,, geen hoge temperatu ren voorkomen. Is da<t wel het geval, dan zullen dé aardbeien, die geruime tijd onder water hebben gestaan, ver rotten. Ook zijn op veel plaatsen hooi mijten tengevolge van de zware slag regens weggeslagen.. Tunnel liep onder Door deze wolkbreuk, liep de tunnel onder- de grote weg Antwerpen-Rotter dam onder. De brandweer van Frinsen- beék. beeft de-tunnel weer leeggepompt Het verkeer werd voor alle zekerheid omgelegde Het, zwaarst werd,een garage in (Breda getroffen. Het platte garage dak bezweek tengevolge van de-druk- van het water.:Met enorm gekraak zakte- het dak ineen; „balken, knapten af eh'' grint en water strooonde de garage-bin-; nen. v-. 's -' Antoine Pinay, die Zondag werd! aah~;(»s? gezocht -om een Franse regering - te.- vor- men, zou president Auriolheden 'meeöe-v.si len,' of hy de opdracht. aanvaardfc!;gïSjgSjS| Naar verluidt zou Pinay - aanvaarding PN4 van. de opdracht laten 'afhangen;van eettêpi definitieve 'toezegging van, steühfdoörtclëfe^ groepen die hem een. stabiele :m"eérdér-;^|p heid kunnen- geven. Deze belofte ,scheen';!<>;: Maandagavond zeer moeilijk tevér» krijgen. - - Y -~ "Vincent Auriol, de president 'van de - Franse republiek, die al langer dan 'eèh' .S maand zoekt naar iemand die een'eind; aan de kabinetscrisis kan maken en. door de nationale - vergadering aanvaardbaarlU'.w:? geacht wordt als premier, heeft gister->£2 avond door laten schemeren dat hij zich.' -' - niet herkiesbaar zal stellen als president.. Minister mr. J. A.' Hi-Luns,; cUe oriëntatiereis maakt door Zuid-Oost- v£f| Azië en Australië, is heden in Singapore- aangekomen. NAAM- STRAAT wenst het dagblad TROUW tot 1 Juli a A gratis te ontvangen en rich - dan te abonneren. Betaling zal -geschieden per week (49-cent) -/ per- kwartaal &35)» U-wordt verzocht deze bon toe te zenden, aan-Administratie Doorhalen wat niet gewenst wordt „Trouw"/Witte dé Withstraat 30. Rotterdam. j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1