Tekort van de Chr. School Praag volgt voorbeeld van Oost-Berlijn STAKINGEN, ARRESTATIES EN ONTVOERINGEN Trein stortte in een ravijn, meer dan honderd doden Verhoging per posttarieven gaat 1 Juli m Aangrijpende rouwdienst in West-Berlijn Herkavelifig Grond m nieuwe voor getrofien boeren m m TROUW gratis tot 1 Juli f 11 Rhee waarschuwt opperbevel V.N. Sabotèurs bliezen brug op Adenauer zweert een plechtige èéd Herverkaveling zal ca. 5 jaar duren mm WOENSDAG 24 JUNI 1953 ELFDE JAARGANG No. 249?: Weerbericht Thans Joseph Laniel informateur Directeur „Puttershoek" neemt ontslag Vij fling in China .ó;--y -INieum golj Bulgaars-Griekse toenadering Ramp in Indo-China Geen NAVO-bases in Denemarken? Nieuwe terechtstellingen ;in: Oost-Duitsland MI V. oo as i Gearresteerde bankier op vrije voeten Onlusten in New Delhi §m jgl§g' 'sfMm Biii Jlottefdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) 1 Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Bedactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig: van Woensdagavond tot Donderdagavond. WEINIG WIND. Zwaar tot half bewolkt met In de nacht en vroege ochtend hier en daar mist. Plaatselijk enkele -regen- of onweersbuien. Weinig wind. Weinig verandering In temperatuur. -> - Hoofdredacteur: Dr, J. A H. J. S* BRUINS SLOX^ EH schijnen nog steeds mensen te zijn, die menen, dat in de kring der christelijke school de profeten ver moord worden en ieder daar zonder meer.en altijd wordt opgeroepen tot de offerande op het altaar van de ab- solute-volmaaktheid van de School met de Bijbel. Voo- vele christenen, zo heet het, is de christelijke school meer een idool, een afgod, dan een geschenk. Het nu volgend artikel moge een bescheiden bijdrage vormen tot be strijding van bovenstaande bewering. Het is nog slechts enkele maanden geleden, dat ds. H. Volten in hét Geref. maandblad tot bewaring en bevorde ring van het christelijk leven: ..Bezin ning", géschreven heeft, „dat de scha duwzijde van de christelijke organisa tie natuurlijk is, dat hét niet-christe- lijke volksdeel er door ontkerstend wordt. De christelijke school en S.S.R. in'de studentenwereld", zo betoogt hij, „pnchristelijken de openbare school en het'neutrale corps. We onttrekken er onze invloeden aan, de Christel jike. tra ditie wordt er dus sterker gebroken". Al zou men natuurlijk ds. Volten de vraag kunnen stellen: „Waarmee is het Nederlandse volk uiteindelijk méér gebaat: met een verkondiging van het Évangelie, waarin de cdntouren van het kruis, van Christus noodwendig m 6 e t e n "vervagen wanneer men het binnendraagt op een gemengde school voor héél de natie, óf met een schildering van deGekruisigde in al Zjjn klaarte op een bijzondere school, waar. men dit z n d e r reserve doen mag, al blijft er dan helaas een deel van liet Nederlandse vólk weg? toch menen wij; dat in zijn betoog een waarschuwing ligt, die de School met de Bjjbel, j uist vanwege haar bij zon der karakter, alleen maar tot haar schade kan verwaarlozen, TT ET zou onbillijk zijn de christe- D Ijjke school,er van te betichten, dat ze bij haar geboorte dit bijzon der e karakter zelf gaarne gewild zou hebben, In de dagen van de school strijd, toen Jezus Christus als Centrale gestalte een plaats bp het podium der gemengde school ontzegd werd, is "de christelijke school zonder meer. de weg dér^ verbijzondering ingeranseld. Maar moge het esoterische karakter, van de christelijke school in - vroeger jaren begrijpelijk zijn, nu, na jaren van consolidatie, wordt "het" tijd ook ernstig en eerlijk er de schaduwzijden van te zien en té erkennen. Het komt ons voor, dat in d i t ver band in de kring der-christelijke school pte Herv. Raad voor de zaken van Kerk ërr SchobL: 'die zich'.u i t e rm.a.t e.heeft ingezet voor het indragen van het Evangelie, op de openbare school,:niet dié waardering, en -erkenning heeft gekregenwaarop hij in dit .opzicht recht had. Al moet er o.i. aanstonds aan worden - toegevoegd," dat de .Raad deze onderwaardering misschien zelf heeft "bevorderd,- door de i n d r u kte wekken als zou de openbare school mét één uur Evangelieverkondiging nu ongeveer hetzelfde zijn als een christelijke school. Ook-ten aanzien van het gebruiken van de. mogelijkheden,-die er>voor de kérken :liggen voor het brengen van de Bnbel op de openbare lagere school in art. 26 der L. O.-wet 1920, is op te mérken, dat deze mogelijkheden geens zins overal zjjn benut. Op een_der GeneraleSynodes van de Geref. Ker ken is er enige jaren terug nog een stem gehoord, die de kerken alleen op dezemogelijkheidals factiscn gegeven wildé wijzen, zjon de r er bij de kerken op aan te drin gen van deze mogelijkheden gebruik te maken.. Gelukkig is een voorstel m deze, geest .toen verworpen. Men hérinnere zich toch al weet men misschien niét wat er practiscn mee moet worden aangevangen dat art. 36 nog altijd in de Ned. Geloofs belijdenis staat van .de Kerkender Reformatie! Deze herinnering alleen al kan o.i. ais heilzaam correctief in werken op het géésteljjk klimaat, dat in de kring: der bijzondere school heerst. Golf van beroering en President Aurlol van Frankrijk heeft vandaag de gematigd conservatieve lei der-en oud-minister Joseph Laniel ont boden om hem te vragen of hij bereid is pogingen te doen tot het vormen van een nieuwe regering. Antoine Pinay heeft hei verzoek van president Auriol om een nieuwe FranseI regering te vormen, afgewezen. De re denen van zijn weigering was, dal hij de sfeun niet konkrijgen van de rooms- katholieke volksrepublikeinen (M.R.P.) en dat de Gaullisten voorbehoud maak ten. TEN slotte, dit tekort van de byzon- L dere school, (slechts een deel van het vólk valt onder haar bearbei ding) wórdt helaas wel heel nadruk kelijk gedemonstreerd door de hier mi daar. in. ons land openbaar wordende neiging om alleen 'zg. „eigen kinde ren toe te laten, waarbij dan de zg. „evangelisatie-objecten" -zonder meer ter deure worden verwezen. Wat men ook van' de bijzondere school, zeggen, moge: .zo is het van de aanvang af beslist niét 'géweest! In het jaar van 'Kappeijne, nu 75 jaar geleden, toen men toch waarlijk wel de handen vol had. onV het armetierige e'igen christelijke schooltje te red- dén uit. de dodelijke omklemming van een verwaten liberalisme, heeft.Kuy- per, ja. Kuypër,;zijn driestar m de Standaard laten, flonkeren, waarin hij de zijnen bezwoer toch de greep op het volk.niet los te laten! „Is het goed,'is het voor God geoor loofd, bij uw protest tegen de .wet van Kappeijne alleen te zien op uw chris telijke scholen en der massa met te gedenken, die u met deze fatale wet nog weer verder ontglipt? Zijn de kinderen uws volks, zo vragen we u, minder kostelijk in uw oog?. Mogen zij dan wel geleverd worden? Gaat het u niet aan, dat door deze wét de massa van uw schooljeugd in handen gespeeld wordt van het apos tolaat des ongeloofe?" 'Juist h ij, die vandaag vast wil hou den aan. het primaat van de School mét' de Bijbel, bezinne zich opnieuw op dé woorden van'Kuyper. Om het. tekort van zijn school niet groter te maken dan het is. T. M. GILHUIS. De sultan van Marokko heeft zijn voorgenomen reis naar Frankrijk.nitge- eteld, zo verneemt AFP te Parijs. Hij ®ou 'aan hét einde van deze maand voor •to kuur naar Vichy reken. De Zuidkoreaanse regering beeft mee gedeeld dal president Syngman Rhee de opperbevelhebber van de V.N.. generaal Mark Clark, gewaarschuwd heeft dat de Zuidkoreaanse sirijdkracblen aan het toezicht der Verenigde Naties zouden worden onttrokken als de voorgestelde wapenstilstand met de communisten zou worden getekend. De Canadees Lester Pearson, voorzit ter van de Algemene Vergadering der Ver. Naties heeft president Svngman Rhee van Zuid-Korea een boodschap ge zonden. Pearson verklaarde het zijn plicht te achten Rhee de ernst van de toestand onder de ogen te brengen. Hu sprak de hoop uit, dat de Zuidkoreaanse presi dent zal samenwerken met het V.N.-op- perbevel bij de pogingen om snel tot een bestand te komen. (Bijzondere correspondentie) De revolte in Oost-Berlijn heeft vooral in Tjje'-hu-SIowakye de aandacht getrokken. De arbeidersmassa is er opnieuiv door in be weging gekomen. De gestencilde publicaties van ondergrondse ver zetsbewegingen, die de laatste maanden nagenoeg niet meer waren verschenen, komen weer overal voor de dag. Nauwkeurig wordt hier in de opstand in Oost-Duitsland beschreven en geconstateerd dat de Oost-Duitse arbeiders het voorbeeld van hun Tsjécho-Slowaakse broeders hebben gevolgd, hetgeen voor de laatsten een aansporing moet zyn om op de ingeslagen weg voort te gaan. De rust, welke ten naaste by was weergekeerd, is hierdoor opnieuw verbroken. De directeur van de coöperatieve suikerfabriek „Puttershoek" te Put tershoek, de. heer D...van der M. heeft in het verloop van de laatste algeméne vergadering 'aanleiding gevonden om te verzoeken van zijn funotie ontheven fe'wöraên". li» genoemde vergadering die 3 Juni te Rotterdam Werd gehou den, was van de zijde' der leden critiek geweest op. het beleid, van bestuur en directie én werd 'de exploitatiereke^ ning over 1952 verworpen. Metonmiddellijke ingang is .inde plaats van de'heer v. d. M. bélast met de leiding van deze fabriek de heer P. C. Loopuyt.' Met ligt in de bedoeling om de heer L. later ter benoeming ais directeur voor te- dragen. - s Volgens te Hongkong ontvangen pers berichten uit Peking-China heeft een boerenvrouw in Tsjekiang op 7 en 8 Ju ni het leven geschonken aan 'rijf doch ters, elk van. ongeveer vier en een half pond. Moeder en dochters maakten hét goed. Het gezin had van de overheid 250 kilo rijst ontvangen. Op diverse plaatsen zijn de Tsjeoho- slowaakse' arbeiders momenteel in sta king. In Praag vonden nog Zondag demonstraties plaats, waarbij commu nistische leiders werden gemolesteerd, Het regent arrestaties. Vooral in Pilsen. en omgeving is het zeer onrustig. Op 1 Juni begonnen hier de moeilijk heden voor de rode regering. In de Skodafabrieken (tegenwoordig -Leninfa- brieken genoemd) gingen de arbeiders in staking. De massa begaf zich op straat en onder het uitroepen van de leuze: „Wij willen vrijheid! Weg met de heersers" togen ze naar het stadhuis. Rode vlaggen en foto's van Gottwald en Stalin werden verbrand en verscheurd Politie en militairen slaagden er ech ter in de orde te herstellen. Het is niet bekend hoeveel doden er zijn gevallen, doch. vermoedelijk is dit aantal nog gro ter dan in Oost-Berlijn; Onmiddellijk daarop vonden stakin gen, demonstraties en sabotages plaats in de Tatrafabrieken te Koprionica, bij de Tonakrndustrie te Neutischeim, in diverse grote ondernemingen in Praag en Brünn en bij de stadsverkeersdaen- sten van Praag. O. a. werden in de Ta trafabrieken kostbare' machines ver nield. Bij Kollocn—Dahék in Praag ble ken waardevolle machine-onderdelen ontvreemd'te zijn, waardoor het werk ook door de trouwe communisten niet kon worden hervat. In Brünn" vloog een garage met militaire auto's de lucht in, Hofewél':Hét'"w'™aan:vankélijkf dat de 'autoriteiten de' teugels wéér.-in handenfhadden gekregen, spoelt'er-thans opnieuw een golf van onrust" enKbëroe- ring over hét land. Vooral het üiter»te Oosten van Slowakije is in beweging. In de Gustav Klimentfabrlaken in Oderberg zijn nieuwe stakingen* uitge broken,' die al zes' dagen voortduurden. Ook volgens communistische -bladen be dreigden de stakers leven engoed van partijfunctionarissen. In de kolenmijnen Vaclav, Sophie en Pionier,'waar aanvan kelijk de ondergrondse werkers staak ten, is dézer dagen het bovengronds personeel in staking gegaan. Een auto bus vol rode werkwilligen werd op en kele honderden meters van de Sophié tot stoppen gedwongen en in brand ge stoken. Zeker is ook, dat in" hqt Oos ten minstens zes communistische lei ders spoorloos rijn verdwenen. Aanvan kelijk meende men. dat ze een veilig heenkomen hadden gezocht in andere streken, waar de bevolking hen niet kent, doch -Zondag werd het lijk van één van hen gevonden. Onbekenden hadden hem neergeschoten. De autori teiten vrezen nu, jdat- ook de andere verdwenen communisten het slachtoffer zijn geworden van de naar vrijheid stre vende arbeidersmassa. Maandag hebben tal van abonné's op communistische dagbladen hun krant gemist. De bladen rijn uit de stations, waar ze in grote pakken, ter verzending gereed lagen, ontvreemd! De veteranen van Bronbeek brachten gisteren een bezoek aan,Schiphol. Hoe wel de meeste van deze oud-Atjeh-slrij- ders de 70 jaar reeds gepasseerd zijn, maken ze nog een martiale indruk. Bulgarije zou Griekenland hebben doen weten, dat het een aantal vraag stukken met betrekking tot grenskwesties tussen beide landen wenst te regelen. APP verneemt dit in kringen der Ver enigde Naties te New York. Meer dan 10.000 inwoners van Berlijn zijn Dinsdagmiddag bijeengekomen voor hel met zwart doek beklede ff est- berlijnse regeringsgebouw om. deel te nemen aan de rouuiplechtigheid voor de doden, dié tijdens de ongeregeldhe den in Oost-Berlijn vielen, j Twee locomotieven en achttien wa gons van een passagierstrein zjjn giste ren in Centraal Vietnam ln een bjjna twintig meter diep ravijn gestort, tenge volge waarvan ongeveer honderd perso nen het leven verloren hebben, aldus Is vandaag bekend gemaakt door het ho.ofd- kantoor van de Vietnamese Spoorwegen. Volgens de bekendmaking was een via duct van de brug over het; rpvjjn door saboteurs vernield. 'Het ongeluk vond plaats op-de "Wctt- kenpas tussen Hue en - Tourane. Klaar blijkelijk w.os het viaduct gemineerd en vond de ontploffing plaats toen de trein 'de brug opreed. Het viaduct werd over 'ruim acht meter volkomen weggeslagen én de trein stortte door- het gat naar beneden. Reddingsploegen zjjn- momenteel-bezig met de bergingswerkzaamheden en er wordt gevreesd dat het aantal slacht offers de honderd nog zal overschrijden. Er is niet bekend gemaakt hoeveel ge wonden de ramp heeft geëist. Eige militaire experts zijn naar de plaats des onheils gezonden om uit te maken op welke wjjze het viaduct is ge mineerd door den communistische rebel len en welke springstof is gebruikt. De trein is practiscn het énige verbindings middel tussen Hue en Tourane, daar het tussengelegen gebied reeds een jaar lang Hans Hediofb leider der Deense socia listische partij, heeft te Kopenhagen ver klaard, dat Denemarken onder dankzeg ging weigert in le gaan op aanbiedingen vsn de landen van het Noordallanlische verdrag om geallieerd luchtmachtperso- neel in vredestijd in xijn land le sta- lionneren. Ingevolge een gisteren door de Haagse Rechtbank genomen besluit zal de Haagse bankier J. S, as. Donderdag op vrije voeten gesteld worden. S. Is in. November van het vorige jaar gean-esteerd onder beschuldiging van valsheid in geschrifte en verduistering. Waarschijnlijk ral de rechtbank zijn zaak pas in de komende herfst behandelen. door de communisten onveilig wordt ge maakt. Drie pantserwagens, bemand met sol daten, die tot taak hebben de trein tegen eventuele aanvallers te beschermen, zjjn ook in het ravijn gestort.De vjjftien andere wagons waren bestemd voor pas sagiers. Volgens de eerste berichten zjjn tien soldaten om het leven gekomen. Alle burgers waren van Vietnamese na tionaliteit.: Het viaduct is in. totaal on geveer honderd meter lang en naar ver wacht wordt zal het minstens twee maanden duren voor de brug weer voor treinverkeer opengesteld kan worden. Hel Melkmeisje is overgestapt van melk op ijs en ze heeft het er de hele dag druk mee. Gisteren bezocht ze in Den Haag het Juliana-Kinderzieke/ihuis jvaar ze. gezeten op een antieke boerenwa gen, ijsjes uitdeelde aan de jeugdige buitenpatiënt]es, die direct één en al enthousiasme tmren, zowel voor het Melkmeisje ah voor haar wagen,' maar nog het:meest voor de tructatie. De verhoging dér positariéven, die reedsin de posttarieven van het vorig jaar door de directeur-generaal der. PTT. de heer L. Neher. tegen 1 Juli:1953 werd aangekondigd, heeft nu haar., beslag ge kregen door de bekrachtiging', door H.M. de Koningin. Ook hei op 11 Juli 1952 te Brussel ge sloten postverdrag en de bijbehorende overeenkomsten treden op die da-turn in werking.. De voornaamste wijzigingen zijn'd® volgende: Brieven in het locaal verkeer 1/m 20 gram 7 ct (6 et); Briefkaarten locaal 6 cl (S cl): Briefkaarten inlerlocaal 7 ct (6 ct). Gewone girokwitanties vast recht 25 cent per stuk (15 ct) (voor kwitanties, die'aan PTT ter inning rijn aangeboden op of na 1 'Juli 1953). Brieven t/m 20 gram 25 ct (20 ct). In het verkeer met Suriname. Nederlandse Antillen. Nederlands Nieuw-Guinea. In donesië 'oer zeepost en in het verkeer met België en Luxemburg blijft het port der brieven ongewijzigd. Briefkaarten 15 ct (12 ct). (Suriname. Ned.Antillen, Nederlands Nieuw-Guinea. Indonesië per zeepost en voor België en Luxemburg 7 ct). Gedrukte stukken, acten en mon sters 5 cent per 50 gram (4 ct); voor kranten, boeken cn .tijdschriften 3 ct per 50 gram (2 ct). Het port der brailledrutewerken m het internationaal verkeer is verlaagd tot 1 ct per 100 gram (2 ct). Inklaringsrecht voor briefpostzendingen 50 ct (35 ct) voor postpakketten f 1.- (40 ct). Ook .de tariefswijziging voor de_ ver zending van' „luchtpost" naar Neder lands Nieuw-Guinea. Indonesië en naar nagenoeg alle overige- bestemmingen gaan 1 Juli in, Aantekenrecht- (binnen- en buitenland) 20 ct (15 ct). Vastrecht 'voor postpakket ten met aangegeven: waarde 20 ct (15 ct). NIEUW FRANKEERZEGEL In gebruik worden genomen frankeer zegels van 7 ct (cijfertype) en briefkaar ten (met .de beeltenis -van H.M. de Ko ningin) van 7 en 15 cent. In de toekomst zullen alle frankeerze gels in waarden beneden 10- ct worden uitgegeven in het- zgn. cijfertype. De zegelafdruk op de briefkaarten blijft de West-Berlijn heeft gisteren zijn doden begraven, terwijl de communis tische pers iri de Sowjet-sector voor het eerst sprak van „bloedige onlusten", r in Oost-Duitsland, Om zeven lijkkisten en. een schild met het opschrift „WUU Göttllng", die voor- het stadhuis in West-Berlijn opgesteld stonden, verzamel» de zich eeni onoverzienbare mensenmenigte, die de politie op een half 'mti- lioen zielen van de ruim twee millioen inwoners van West-Berlijn schatte.) De Sowjets hadden het stoffelijk oveschot van de terechtgestelde Willi, Göft- ling-nog niet vrijgegeven. De Westduitse bondskanselier, dr. Adenauer, verklaarde. „Wij zweren op dit plechtige ogenblik, dat wfl het Duitse volk achter het ijzeren gordijn niet ver geten zullen. Wij zullen rust noch duur hebbenen: deze eed leg ik voor het gehele Duitse volk af tot ook' zij de vrijheid weer hebben, tot geheel Duits land weer herenigd is in vrede en vrij heid. Bij het begin van Adenauers toe spraak werd in geheel West-Duitsland, op last van vakbonden en ondernemers, het werk gedurende vijf minuten neer gelegd. Dr. Adenauer herinnerde' aan de zware druk, die nu sinds jaar en dag op dat deel van Duitsland rust, getuige de opstand tegen de communistische en Sowjet-Russische bewindhebbers. Dé doden eii levenden hadden de gehele we reld getoond,1 dat „de Duitsers geen sla ven willen zijn," aldus Adenaur. Om de kisten met kransen van de bondspresident, de bondskanselier, de bondsregering, het Westduitse parlement en talrijke organisaties; waren elf zuilen met vuurschalen opgericht. Het stadhuis was met rouwdoek beh angen énrondom het plein hingen-de omfloerste vlaggen van alle Duitse deelstaten. Een orxest speelde: „Ik had een wapenbroeder". Na de- toespraak nam West-Berlijn vijf minuten stilte in acht-':' .'ris - Hetverkeer.kwam - tot stilstand en dé duizendkoppige mënigfó Vop: het x; plein bewaarde een "diepestUteHEen* kilometel) lang was de stoet! die de' slachtoffers naarKun laatste rustplaats .bracht') tusc sen- een haag van. mensen door, zoals West-Berijjn zelden gezien had. ''Onderwijl malen de molens van:'de communistische: justitie dood en; gevange- Bij' botsingen tussen duizendarbeiders én.:politiè zijn Dinsdag te'Nieuw 'Delhi vier politiemannen en twintigarbeiders gewónd. De politie maakte gebruik van j- .- traangas'óm de menigte uiteen te drij- beeltenisvan H.M. de Koningin houden.] ven, die een optocht hield ter herden- De PT I-kantoren, verstrekken alle' na- king van het overlijden in gevangenschap dere inlichtingen, terwivl zeer binnen- van dr Mookérjee, leidervan de rechtse kort ook nieuwe tariefslijsten verkrijg-1 opporitiepartij van Hindoes. Veertig per- baar zullen zijn. sonen werden- aangehouden. nisstraf voor de Oostduitse arbeiders-die'* in opstandkwamen. Niettegenstaande zei grif fe ven dagen staat van beleg,.gesteund dóór:-" 1 150.000 Sowjet-soldaten en meer dan-V; 100.000 man infanterie van 'de; eómmuéi nistisché- politie, is Oost-Duitsland nog.; steeds niet veilig voor prefiier .Grote-*' wohL Bij alle ellende: sluipt' nu nogdè., honger naderbij, terwijl het restant,..vani; 2 millioen stakers gemelijk naar. :.nét werk'"terugkeert..;- - Sbss 'Ci-'1 i y Naar het orgaan -der SEE»,^Neue»:v Deutschland" Woensdag heeft'.-. gemeld«&. zgn riog twéé-personen In vorband' de ongereldheden .van 171 Junii terijdoédfj*-' veroordeeld en< terechtgesteld. -( V: Volgens het blad werd «dearbélderr.' 'Alfred; Dartsch ate-: belaagryimteic: ind-;.y;- draaterbjjde ongeregeldheden yoorhet; hoofdbureau dervolkspolltie :..;té Méagr!::;.^- denburg: door. een Russisch hof -ter. dood';!s.-8§ veroordeeld en op 13 Juni tereéhtge^ Vfe. steld. Hepi was - ten laste gelegd-datgB-^ .een' lid-v.ah-. devolkspólitiehad:ddod'goj'S| schoten.,"' ...Voöf.ta; werd .doorlde Russen:. veroordeeldVen-iterechtgéitélds dér)HeinrieK5Steaüéh%omaét5 zou'hebbendéélgéhoméh'aan^W de: handritogén'W^SWS;:^^!^^ De secreteris-gen'eraal: varif; munistische .p'artif.:;m ':Oost-r Walter Ulbricht,- .heeft '.vahmorgëiijSbé-is; kendfgemaakt, daf alle mèningsversóliil- lentussen de regering, de partjj.'eif tin arbeiders in openbarbesprekingen zul- len wordén;behahdcd£ Deze'maatregel is het; ré^èmiblijlc-VjC baar opgedrongen" door; >hét:geweldige gevaar vari-een nieuwe '"opstan'd;tSwant|?ï;, wel is het, wilde oproer van. de,vorige:®; week door de Russendoor! afkondiging', j.i van'de staat van beleg óndérdrukt,:maar.' het blijft* rommeieh en ;dé ,So\yjets' ach-„-V ten het nog steeds' nodig him-wapens óp de weerspannige •--.bevolking:*gericlit^té;f*- houden. (Van onze Haagse redacteur) Aanvaarding van een wettelijke re geling voor de agrarische wederopbouw en de herverkaveling ln gebieden, die door de watersnood rijn getroffen, betekent niet dat de schaderegeling en het herstel in bepaalde gebieden niet onmiddellijk ter hand genomen zouden kunnen worden. Schaderegeling en her stel zijn, waar het de grond betreft, vrijwel identiek,, d.w.z. «lat de schade aan de grond waar mogelijk door her stel in natura wordt vergoed. Dit her stel wordt zo spoedig mogelijk ter hand genomen. Vele herstelwerkzaam heden kunnen reeds worden uitgevoerd, voordat dé verschillende plannen defini tief zijn vastgesteld. Waar dit op moei lijkheden zou stuiten, zal in ieder ge val een provisorisch herstel plaats vin den, ten einde weer exploitatie mo gelijk te maken. Dit verklaren de ministers Mansholt, v. :d. Kieft en Algera in hun Memorie van Antwoord op het verslag van de commissie voor de watersnood inzake het wetsontwerp waarin de herverkave ling van gebieden in Zuid-Holland, Zee land en Noord-Brabant geregeld wordt. ¥- Wegnemen van spanningen De ministers zetten uiteen dat her verkaveling de voorkeur verdient bo ven ruilverkaveling, o.m. ómdat, nu een deel van, het, overstroomde land als verloren moet worden beschouwd, ruilverkaveling zou leiden tot een ver kleining van de totale omvang van alle bedrijven, terwijl een. aantal be drijven juist behoefte heeft aan ver groting van de omvang. Door herver kaveling zullen te kleine bedrijven tot een verantwoorde grootte kunnen wor den uitgebreid. Het gaathier om het wegnemen van spanningen, die door •te -druk van de agrarische- bevolking zijn teweeggebracht en om verbete-1 gesteld als zij in-het oude gebied éxir nng - van de-^ landbouwkundige toestand, j oloiteerden. Vó>r aUe^'gegadigdeUfigelrJ Herstel ,;in de oude toestand, gevolgd door ruilverkaveling1 zou ondoelmatig rijn omdat dan ten slottebij hogëve kosten, een minder bevredigend resul taat zou worden verkregen. r.) Naar schatting zal dezé herverka veling vijf a zes jaar duren. Er zal naar gestreefd worden zo spoedig mogelijk weer een- redelijke exploita tie mogelijk te-maken. Wat de kosten betreft kan onder allé voorbehoud én na een ruwe raming-bet bedrag van ƒ80 millioen genoemd worden, - Het ligt in de bedoeling ten behoeve van de verplaatsing van bedrijven grond beschikbaar te stellen in de Noordoostpolder, in de ingepolderde Braakman ei-, voor wat fruitteelt- bedrijven betreft "in 'de Quarlespol- dcr. In de Noordoostpolder zijn voor de komende uitgifte nog overwegend akkerbouw- en gemengde bedrijven beschikbaar. Gelijkwaardige oppervlakte Aan de betrokkenen zal iri het'al gemeen 'een nagenoeg gelijkwaardige oppervlakte grond, -beschikbaar worden den dezelfde eisen, dus ook voor' bén, die uit de thans te saneren- gebieden.:";: afkomstig zijn; Waar nodigzalten rop- zichte van de getroffenen y eensoepele toepassing betracht wérden,. Iiictién ;rich; meer vrijwilligers voor; verplaatsing;:;: aanmelden dan voor,eenrationele'hérrv" verkaveling gewenst- is, zalnaastde -persoonlijke eigenschappen van dé ;- boer en' zijn gerin;- welke voor.-.tóéla»1 "Sf- ting, opdomeingronden.- .worden ver-'. langd, maatstaf zijn. het nut datdé-i.-. vrijkomende- grond voor der sanering heeft. Daarom zal in het bijzonder ge- - streef d wórdennaar verplaatsing vatt 'y-: boeren, wier opstallen .".'rijn vernield eri; dié bereid rijnhun grónden -in eigénij;?:; dom óver te dragen aan de- Stichting tot het beheren van Landbouwgronden.* Men behoeft niet beducht -te zijn'.'dat' eén afroming zalplaats vinden. vari de beste, en.! 'meest '..kapitaalkrachtiga 'elementen. - Vele goede, boeren"; zullen-;---'fc in hun oude gebied willen ?6Hjvéa%B|f en ook niet; Voor' verplaatsing -.worden;;? aangewezen.Er zal evenmin indlvi--. duele. voorrang zijn„: Slechts' karii- gé-fiSW steld worden dat iéder,-- dié in^héts^ .oude gebied een bedrijf- had,.- hetzjj ter plaatse hetzij elders op domeingrond, een hieuw' bedrijf.(zal krijgen; .1 NAAM STRAAT IISMMHHflHItMl» WOONPLAATS wenst het dagblad TROUW tot 1 Juli a.s. gratis te ontvangen en zich dan te abonneren. Betaling zal geschieden per 'week <49 cent) per kwartaal <j 6A5)* Doorhalen wat niet gewenst wordt. - U wordt verzocht deze non coe te zenden aan Administratie 'i -■ „Tróuw". Witte de; Withstraat 30. f Rotterdam;:;-;: I ;~Jn li} 'u:i i-A'ovfe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1