vu 8 Tegenslag voor Dr. Adenauer WEST-DUITSLAND HOUDT GEMENGD KIESSTELSEL w ghrisue schuldig bevoinben en Arbeiders stellen de wet aan Oostduitse SED ----- Rijkste en oudste „straaF-passagier MULDER TER DOOD VEROORDEELD GENERAAL KEULS GAAT VOOR EEN JAAR MET VERLOF Hij wordt medewerker van The American Express „Eigenaardigheden" Nehroe vraagt Y.N. een te roepen Geen front tegen socialisten Wordt mr. Soesanto premier Arbeidsrust nog niet weer ge :d m VRIJDAG 26 JUNI 1953 ELFDE JAAKGANG No. 2500 Weerbericht WIJ, J Parijs geeft Laniel kans Jongen in zee verdronken een Oorlog in Korea drie jaar oud Het nieuwe bevorderings voorschrift voor de Landmacht MINISTER LUNS IN DJAKARTA Uitverkoop dit j aar vair 11 Juli t.e.m. 8 Aug. SSi. „Cornelis B" gezonken Onderzoek bij de Z.-Hoïl. Conservenfabriek Voorbarige berichten Z.K.H. de Prins der Neder landen die Maandag zijn 42ste -verjaardaghoopt te vieren. In een van zijn laatste-zittingen heeft de Westduitse Bondsdag de sedert maanden gevoerde strijd om de wijze waarop in September een nieuwe Bondsdag zal worden gekozen in het nadeel van kanselier Adenauers christen-democratische partij (CDU) beslist. In West- Duitsland blijft een gemend kiesstelsel van kracht en de regeringspar tijen zullen niet, zoals Adenauer wenste, vereend tegen de socialisten kunnen strijden, zoals in Italië. Een pleister op de wonde is evenwel het besluit van de Bondsdag om partijen, die geen vijf procent der stemmen behalen, geen zetel te geven. Dit betekent welhaast zeker, dat in de nieuwe Bondsdag geen communisten zitting zullen krijgen. De communistische partij heeft in 1949 veertien zetels verworven. 1mm Sedert een aantal jaren keffè dfgjt rijke snoervelina rutt Zware regens en "óyer-:^^ stromingen in Zwitserland-^ "Pu y—1 Rotterdam: Witte de Wühstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 42451S Kiachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur- Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Eedactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks, - Directie: C. A. KETJNING en Mr. K. VAN HOUTEN *KrUM- Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. ONBESTENDIG. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele regen- ot onweersbuien, voornamelijk ln het binnen land. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke, riek-.., tingen. Weinig veranderingin temperatuur. 'y ya O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT-, HET is voor buitenstaanders inte ressant om het debat te volgen dat 20 nu en dan binnen de Partij van de Arbeid plaats vindt tussen leden van de Prot.-Chr. Werkgemeenschap en de niet in een werkgemeenschap georganiseerde leden van deze partij. In „Tijd en Taak", het blad van de Prot-Chr. Werkgemeenschap, van 13 Juni schrijft J. G. B., dat het een aloude wet is, „dat men gemakkelijker de eenheid naar buiten kan handha ven dan dat men naar binnen in een openhartig gesprek deze zelfde eenheid beleeft, met behoud van ieders eigen aardigheden". Onder deze „eigenaar digheden" hij noemt dat op een an dere plaats ook „visioenen" verstaat de schrijver blijkbaar wat wij zouden noemen „beginselen". „Tijd en Taak"'waarschuwt bij voor baat de „buitenstaanders, dat derge lijke artikelen geen moment de door braak in gevaar brengen of zelfs ter discussie stellen". „Wij doen niet anders dan binnen de- idee van de doorbraak de spajiningeri onderzoeken, de moge-: lijkheden doordenken". De schrijver in „Tijd en Taak" ziet dus geen enkel gevaar voor de door braakgedachte, hoewel hij deze, stel ling verzwakt door hierop direct te laten volgen, dat „men nooit tevoren weet wat de politieke ontwikkeling in de toekomst nog oplevert". Het debat in „Tijd en Taak" draait om de opvatting van „Het Vrije Volk", welke hierop neerkomt, „dat elke le vensbeschouwelijke richting recht heeft op gelijke behandeling door de staat". J. G. B. ontkent dat. De staat moet volgens hem wel degelijk bepaalde levensbeschouwingen nl. „die, welke "net recht en de zedelijke normen niet erkennen, afwijzen. Onze staat' moet zich verzetten tegen een doorvoering in de practijk van dergelijke, in. onze opvatting, gemeenschapsondermijnende levensbeschouwelijke beginselen." Zowel „Het Vrije Volk" als „Tijd en Taak" zijn het met elkaar eens in haar „afkeer van levensbeschouwingen, die tot dictatuur en rassendiscriminatie voeren", maar zo vervolgt J. G. B., „Het Vrije Volk, vreest een staat op grondslag van een kerkelijke belijde nis en ik vrees een staat op grondslag van een onchristelijke humanistische levensbeschouwing". laten het debat tussen deze doorbraak-man. en de kennelijk humanistische schrijver in „Het Vrije Volk" over „de staat" nu verder maar rusten. J. G. B. zegt in zijn artikel nog, dat er geen reële grond bestaat voor de vrees voor een staat op grondslag -• ..van.een kerkelijke-belijdanis.^Wij 2ijn -iï'r van mening, dat het vraagstuk omtrent ii§y.' de" houding, welke de staat ten aanzien van"'de levensbeschouwingen heeft in ■te nemen, niet geplaatst-kan worden in het algemene schema „neutraal"'of „niet neutraal", omdat het overheids ambt altijd door personen, individuen, wordt bekleed, die op grond van hun levensbeschouwing en de daaruit voortvloeiende visie op'de concrete "situatie handelen. Het debat over „de staat", dat tus sen „Tijd en Taak" en „Het Vrije Volk" wordt gevoerd,; brengt naar onze.-me- ning een c/epgaand meningsverschil aan het licht over de taak van de poli tieke partij. t^ANNEER J. G. B. 'zegt: „Onze 'staat zal dus sómmige levensbe schouwingen in haar consequenties bestrijden" en wanneer dezelfde schrijver vervolgens opmerkt, dat be lijdende christenen vrees koesteren voor „een staatsbeleid, dat levens beschouwelijk van geen andere bron nen meer weet dan neutraliteit en verdraagzaamheid", dan bekruipt ons de lust'om de'woorden „onze staat" te vervangen door. de „Partij van ae Arbeid" en voor het woord „staats beleid? te schrijven „partijbeleid". Dat is- natuurlijk bijzondèr ondeugend van ons, maar het probleem, waar mee de doorbraak-man J. G. B. in de Partij van de Arbeidi ,te maken heeft, wordt er toch wel duidelijker dóór gestéld. Hét is* trouwens een ogde socialistische gewoonte om de begrippen „staat" en „partij''met el kaar te vereenzelvigen, In die kring zal men er dus niet van schrikken! ...V Bovendien maakt de schrijver in „Tijd en'Taak" de opmerking: „Laten wij nu eens niet over dè staat praten, maar ovër onze staat, en nog liever over ónze 'samenleving en önzé over heid, nu in .1953". Hij „vergat" er bij te zetten5'V,ónze partij"."Die bijvoeging is volgens de strekking van zijn be toog dus verantwoord, dus is ook onzè vervanging van het woord „staat" door „partij" niet zo ondeugend. Maar als zij dan verantwoord en niet on deugend is, dan hebben alle gelovige christenen, ook in de Partij van de Arbeid, de taak en de plicht de on verzoenlijkheid te erkennen tussen het humanisme, „dat levensbeschou welijk van geen andere normen meer weet dan neutraliteit en verdraag zaamheid" enerzijds en „het visioen van een samenleving, die het rijk van God zou zijn op deze aarde" ander zijds. „Wij zijn huiverig", zo zegt J. G. B„ „voor een neutraliteit als absoluut beginsel, omdat zij datgene ondermijnt en opruimt, waarop, althans voor ons, de laatste normen berusten." Wij voegen er aan toe: begrijp, dat wij huiverig zijn voor de doorbraak gedachte, omdat zij deze ondermijning en opruiming bevordert in haar po ging het onverzoenlijke te verzoenen. H. Gisteravond omstreeks 5 uur ts te Oost. voome bij het baden in zee verdronken de 9-jarige IJ. Cordia uit Vlaardingen. Het ongeluk geschiedde, doordat hij met een autoband was. afgedreven. Toen het kind werd teruggevonden, waren de le. vensgeesten reeds geweken. De kans dat de Franse Nationale-Ver gadering Joseph Laniel vandaag zal aan vaarden als premier, werd gisteravond te Parijs zeer groot geacht. De .meesten der, 88 .rooms-katholieke volksrèpublikeinen (MEP) die er de oor- zaak'van..warea_' datyPlnay-zich-terug- trok, zullen waarschijnlijk hun stem.yoor Laniel; uitbrengen. Hoewel de samenstel ling van. een -eventueel 'kabinet nog-niet bekend fis, lijkt; het zeer waarschijnlijk, dat Laniel zijn lands als premier-zal'ver tegenwoordigen bij de'- besprekingen- op de'Bermuda-enlandén;;terwijl Bidault als minister van' Buiterüanase Zaken de con- ferentie .'zal*bijwonen,^ - r. v.y 'De Koreaanse oorlog is gisteren' het vierde jaar ingegaan met een bloedige communistische aanval en een verkla- sing van de 'premier van India, Nehroe, dat dé Algemene Vergadering der Ver entte Naties in buitengewone zitting bijeenmoet komen.'om de Koreaanse kwestie ter hand te', nemen, - óf er- «ca' wapenstilstand gesloten wordt.-of niet, Président Syngman Ehee, staande op de- trappen' van het; beschadigde Kapi- tool- teSeoeL, sprak een herdeningsrede uit voor tienduizenden demonstranten. Met, trillende stem verzekerde hij hen dat- de strijd-tot -in de- dood zou. worden voortgezet om Zuid-Koiea het lot van Tsjechoslowaküe, Polen en China te be sparen. V Premier Nehroe legde zijn verkla ring af op een persconferentie te Cairo, vanwaar hij vandaag zal doorreizen haar New Delhi. Aan het front hield het verbonden leger ;stand: tegen de communistische aanvallen. Op grond van deze bepaling zal vermoedelijk ook de nieuwe neutra- lïstïsche party van oud-minister dr Heinemann geen zetel kunnen ver werven en enkele kleine rechtse groepjes, die thans in de Bondsdag zitten, schijnen bij voorbaat uit geschakeld. Daaarentegen zullen de drie overi ge kleine partijen in de huidige Bondsdag, het rooms-katholieke cen trum, de Beierse; partij en de Duitse party er vermoedeiyk in slagen in afspraak met grotere partyen een rechtstreeks mandaat in de kies districten te verwerven. Zulk een rechtstreeks mandaat geeft de partijen het recht aan de zetelverdeling deel te nemen, onaf hankelijk van het behaalde percen tage. Een bijzondere positie neemt de partij der Deense minderheid/het Zuid-Slees wijks kiezérsverbond, in. Nationale minderheidspartijen zullen namelijk reeds worden toegelaten, wanneer zij in, éen der landenlde kiesdeler halen.' y y',y Het door liberalen en. socialisten voorgestane ontwerp werd met .grote meerderheid aanvaard. Ook de::CDU besloot ten slotte zich bij: haar!nèder^ laag neer; te loggen en- haar.'&srtèin aan de^vi^t-ië geven.,.DeT)ur daar^tégém:f^ithiel_3;;siahi.v mihg. Béide partyëh haddêii' velé maanden mét verbittering gevochten voor een sta'p in 'de'drachttog van een meerderheidssysteem. Daartoe vul den zij hef;mogelijk maken de lijsten der party én te verbinden; Herhaalde malen had dr Adenauer een uitstel van de laatste beslissing geforceerd met 't doel de drie regeringspartijen er toe te brengen een kieswet te aan vaarden, die haar gelegenheid zou geven te zamen in de verkiezings strijd te gaan. De liberalen zijn daar echter niet op ingegaan omdat zij vreesden hun zelfstandigheid te zul len verliezen. De CDU kondigde aan, dat zy bij het begin van de nieuwe Bondsdag- periode een nieuw ontwerp zal indie nen. Ook de socialisten gaven dit voornemen te kennen. Het nieuwe bevorderingsvoorschrift voor de Koniklijke Landmacht, dat, zo als bekend, met ingang van 1 Juni van kracht is geworden, geldt voor de onge veer 15.000 beroensonderofficieren van dit onderdeel der krijgsmacht. De dienst plichtige onderofficieren vallen er niet onder en voor de onderofficieren der Kon Luchtmacht is een nieuw bevorde- ringsbesluit in voorbereiding. Weggevallen is voorts de bepaling dat sergeanten majoor-instructeur- en admi nistrateur minstens zes jaar in deze rang moeten hebben gediend om tot adjudant te worden bevorderd. Voorts hebben muzikanten, die tot dusverre slechts ti tulair de rang van adjudant-onderoffi cier konden bekleden .thans de gelegen heid een affectieve aanstelling als zoda nig te krijgen. Tamboers, die het vol gens het oude voorschrift niet verder dan sergeant konden brengen, kunnen thans stijgen tot sergeant-majoor. Voor koks ten slotte is in beperkte mate de gelegenheid geschapen op te klimmen tot adjudant-onderofficier. De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, mr J. M. A, H. Luns, is gisteren om half vier (plaatselijke tijd) op het vliegveld Kemajoran aangekomen, waar hij werd verwelkomd door de Ne derlandse Hoge Commissaris, mr W. L graaf van Byiandt, door de adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer Soebardja, en door "autoriteiten van het Hoge Commissariaat, Advertentie LIMONADESIROOP GOUQMERK (I. 1.65 NEEM'% VAN WAT U GEWEND BENT TE GEBRUIKEN 0% Het Indonesische blad „Pedoman" meldt, dat de kabinetsformateur Moe karto aanstuurt op een kabinet zonder de Masjoemi met mr Soesanto Tirto- prodjo (de waarnemend-Hoge' Commis saris in Nederland, die gisteren naar Djakarta vertrok) als premier eh Ali Sastroamidjojo als minister, van Buiten landse Zaken. Moekartó zelf zou dan Ali Sastroamidjojo als ambassadeur' van Indonesië in Washington opvolgen. De halfjaarlijkse selzoentiitverkoop is voor deze zomer, zo vernemen wij, vast gesteld voor de periode van 11 Juli tot en met 3 Augustus. Tot nu toe was het steeds zo, dat deze zomerultverkoop werd gehouden van 15Jull tot 15 Augus tus. Tot deze afwijking van de normale uttverkoopperiode- is, naar- wijverder, vernemen door het directoraat-generaal voor de Middenstand besloten in overleg met de middenstandsorganisaties,.. - Koningin Juliana heeft gistermiddag in het.paleis Soestdijk'generaal Ridgway,- de 'aftredende 'opperbevelhebber van'de geallieerde, strijdkrachtenv in: Europa, onderscheiden met het Grootkruis in de Ofdè van Oranje-Nassau. Het koninklijk paar, generaal, en mevrouw Ridgway in de tuin van het paleis: Tijdens-de onU vangst op Soestdijk waren eveneens aanwezig generaal Aler, de brigade generaal Bidile 'en, mevrouw Biddle Joseph' Laniel, 'de-nieuwe, formateur,, die sal,-trachten Frankrijk 'een kabinet ■■■er, te-geven. Vanmorgen,"om'740;uur is tijdens.een dichte mist ,in .het' Kanaal-het' 365 .bruto register, ton" metende-motorschip .„Corne lls B" van.de !N.V.<Gebr. .Broerelte Dor drecht in. aanvaring 'gekomen met het 10.300 ton: metende Italiaanse tankschip „Achille. .L'aurb". De „Cornelis :B™, die met" een 'la'ding "terpéntijn '..ópweg was van Leizoes. (Portugal) naar Londen zonl: binnen; -15> minuten. ."Volgensde .laatste berichten is -de ge hele bemanning - geredehop het Itali aanse! tankschipaan boordgenomen, j' De geredde' bemanning,, die. zich aan boord, van' het - Italiaanse schip--bevindt bestaat; uit:Kapitein,"J. M. .Bextërman. uit- Schiedam: eerste - stuurmanC.» Dub beldam; .uitHardinxveld;-eerste .machi nist i J. G.Stui uit Dordrecht; tweede machinist; H. C. Verschuur - uit Dor drecht;, matroos J.-W. van Noorloos .uit Dordrecht; matroos J. P.- Kraayveld uit Dordrecht; 'lichtmatroos A. van Vliet uit Leiden en Kok-B. Visser uit Zwijn- drecht. v John';Be9inald Halliday Christie is schuldig bevonden en Ier - dood veroor deeld." Eén-jury (van negen mannen' en drie 'vrouwen verwierp het verweer van de (verdediger, .dat Christie, die bekend heeft "zevenvrouwen om het leven -te hebben, gebracht, in vlagen van ver standsverbijstering'had gehandeld. De jury trok 2ich' bijna anderhalf uur ündecraadkainer terug voordat zij terug kwam om.het schuldig over .Christie uit te spreken wegens moord' op zijn echt genote -Ethel en bro het pleidooi op grond van-krankzinnigheid te verwerpen. Vier dagen lang had de - jury rechtsge leerden-en 37 getuigen de zaak horen belichten," Zij gafhaar uitspraak in vier woordenweer:' „Wij bevinden hem schuldig".Daarop trad een geestelijke binnen en'de klerk plaatste een zwarte kap v op het hoofd van -de recüter, die een-rode toga droeg. De klerk vroeg Christie: „U bent schuldig bevonden aan moord. Heeft- u iets in te brengen tegen het óndergaan van het doodvon nis volgens' de wet?" Christie schudde zijn ;hoofd. De rechter sprak het vonnis uit: „Dat- gij van deze plaats gebracht zult worden naaT een plaats'van terecht stelling, en', daar door middel van de 'stróp "ter dood gebracht zult worden". De rechter besloot met het traditionele gebed „Moge de Heer zich over uwe ziele .ontfermen".' De geestelijke sprak het '„Amen"; uit Christie, die tussen twee; cipiers in.de verdachtenbank stond, klemde "zich zo aan de; balustrade vast, dat. zijn knokkels er, wit van werden. Hjj keerde zich bruusk om toen het von nis werd uitgesproken en weigerde de hand. die een politieman hem ter onder steuning toestak.'Hij verliet met vaste tred de zaal en weigerde ook op de Met ingang van 1 September-, as. zal generaal mr. II. J. Kruis, als medewerker wórden verbonden aan betconcern- van. The"American Express* Company. Het initiatief htot ,dit; verlof is .uitge gaan van- generaal Kruis. Van de zijde van -5 de ministeris nu- noch voorheen enige invloed terzake op de. generaal uitgeoefend. - De laatste?jaren ia de belangstelling van Amenka voor 'Nederland in -be langrijke mate toegenomen,': doordat ons land'- voor- - industriëlen; en- zakenlieden om verschillende redenen een bijzonder gunstige, gelegenheid.biedt om hun la- brieken en zaken te vestigen, voor het bewerken van de Europese en andere afzetgebieden buiten-de Verenigde staten Sinds'de bevrijding, van óns land zijn 48 nieuwe industrieën en dochteronder nemingen; van buitenlandse concerns in Nederland gevestigd en buitenlandse bedrijven tot stand gekomen. Bovendien heeft het -Nederlandse bedrijfsleven 500 llcentiecontracten gesloten (gegevens "ontleend aan de vierde industrialisatie nota). - C-'y, V trappen, die naar zijn cel leidden, onder steuning die de politiemannen hem bo den. De verdediging heeft tien dagen de tijd om beroep aan te tekenen bij het Criminele Hof van Appèl. Zijn verdedi ger had 's morgens een uur gepleit op grond van krankzinnigheid, hetgeen de rechter in zijn slotwoord bestreed. Naar aanleiding van in enkele bladen verschenen berichten over een' onder zoek naar malversaties bii de handel met het buitenland door de N.V. Zuidhol landse Conservenfabrlek kan worden medegedeeld, dat het - onderzoek inder daad plaats heeft. De berichten over.oht- dekte malversaties zijn echter op zyn minst,voorbarig, daar het onderzoek in een beginstadium verbeert. Er hebben geen arrestaties plaats gehad en het staat nog te bezien of het onderzoek Inderdaad tot gevolg zal hebben dat er strafbarefeiten worden ontdekt. 'Ï.WüKiAkSV; - Lv "I -{ I 'f De Oostduitse arbtiders doemen grotedelen van' dé industrie oog steeds, tot werkeloosheid, terwijl zij met de conununlsten onderhandelen over ^betere voorwaarden, zo maakt'Reuter op uit berichten, van officiële .Oostduitse bron-?, nen. De onderhandelingen verlopenmet Sow jet-tanks voor de fabriekspoor- ten. Het leven" in .vele Oostduitse steden; die nu detiende: dag'van-de staat van: beleg ingaan, herneemt zijn loop, hoewel er voedselschaarste heerst.-.; Ö8i Het Oostduitse "nieuwsbureau ADN maakte gisteren 'melding' van' bijéén komsten tussen arbeiders en commu nisten in de fabriekem Het-..blijkt uit berichten van Oostduitse bronnen, dat de stakingen en onlusten zich vorige week van Oost-Bèrhjn. naar, de. pro vincies- heeft verspreid als een pfairie- brand en - dat de- stemmingonderde industrie-arbeiders op sommige plaat-, sen' de regering -nog steeds: zorgen baart.1 Hetofficiële cijfer van Oost- duitsërs, dieomgekomen zijn, be- TOT de mannen, die „de rijkstan ter wereld" toorden ge- iwemd, behoort Calottste Goelbenkian, die de bijnaam draagt van ,JAr. Five Percent", vanwege de royalties, die hü geniet van de oliemaatschappijen, waarbij hij geïnte resseerd is.' Deze Goelbenkian was reeds voor de oorlog een legen darische figuur. Niemand naar het schijnt ook hij zelf niet kent zijn precieze leeftijdmen stelt deze echter gemakshalve maar op thanj 84 jaar. Roemeen van geboorte heeft hij heel de wereld over gezworven en zich. grote rijkdommen verworven door zijn handelstransacties.In het bijzonder heeft Goelbenkian Moh gespecialiseerd in oorlogsmaterieel en olie. gevonden in een weelderige suite in Lissabon. Maar het zwomersbloed gaat weer tintelen tegen de tijd van de vacantia*. Dan gaat mr. Goelbenkian op reis. Hij doet dit in grote stijl. Dit jaar heeft hij zich een straalvliegtuig gecharterd en. wordt hiermede dt oudste reiziger op riraoivlucbt. Dezer dagen kwam hij met zijn straalvliegtuig, een ver pleegster, een secretaris, twee bedienden en een massa bagage op Le Bourget bij Parijs aan om eerst eens in de lichtstad te verpozen. Zijn zoon. en schoonzoon vergezellen hem voorts op ztjn rei». Op de foto ziet men Goelbenkian op het vliegveld van Lissabon met zijn gezelschap op weg naar zijn straatvhtg- tuig (rsiot het vliegtuig op de foto). draagt" volgens ADN 25; van "wie" 19. betogers, 4 agenten van de -Volks-y politie en 2 toeschouwers waren.'Er Werden 191 agenten, 126 ..betogers .erii." 6i toeschouwers gewond. Het.: Ocwt-lï duïtse kabinet heeft gisteren .gróte/-; hoeveelheden voedingsmiddelen bef schikbaargesteld - vooronmiddèHijke,, verkoop. De SED heeft de?arheïdéra;^»Ke»e^ pen óm vandaag in het centrum van, Oost-Beriyn- te betogen, t.ook ia.-de Stalin-Allee, waarde .-onlusten het?: eerst uitbraken, om de règering - hunV vertrouwen te, betuigen. Een proefbe-' toging van 10.000 communistische jon geren is -Woensdagavond' zonderMn^ - cident verlopen. - -juz-j De Oostduitse minister vnn.Staatsvei- ligheid Wilhelm Z&isser hoeft bekend-, gemaakt, dat tjjdens de opstand in Oost-: Duitsland door zjja volkspolitle 19 op-.- 1 standelingen en twee toeschouwers ge- dood'zijn. Vier manschappen' van'rdo volkspoUtie werden „vermoord^. - - In een communiqué van het Oostduitse v- kabinet, waarin een veel kleiner aantal y slachtoffers .vermeld werd dan de dom- munistische dagbladen teéda - gëpubU-5 ceerd hebben, verklaarde de gevreesde. Zaisser verder,' dat 191 politiemannen, 126 demonstranten en' 61 toeschouwers gewond werden. Hg zei, dat.zgn„politie en (agenten hun hoge politieke moraal bewezen had den door te weten hoe zjj misleide ,en: misbruikte arbeiders moesten onder- r scheiden van fascistische' provocateurs,, voor wie geen genade geldt. ,..v -/ëL.» Zaisser, die eens als generaal Gomez f communistische troepen in de Spaanse<f -- burgeroorlog aanvoerde, repte niet-vari'T?? de executies door het Russische Tegen'Sl van ten minste drie manschappen der®!! Oostberlijnse Volk3polizet, die geweigerd y hadden orders zoals het bevel om op - stakers te schieten op te volgen. Be- kend is, dat in totaal 29 Qostduitsém voor Russische vuurpelotons gevallen* zijn. Zaisser onthulde, dat ëeb' van de vser Vermoorde" politiemannen' een agent e-'' van de veiligheidspolitie; was. .eh keldersin de buitenwijken an óIiuuJa,!. - -jtvT-sj van Ziunch stonden vanmorgen meer ,-. dan een meter, onder, water -doordat-, bijna de geheie week zonder ophouden ry regen js gevallen. He Zwitserse meteorologische -'dienst'VV heeft gerapporteerd, dat ia-de;. 24 uur. i ^dernadbt zijn geëindigd, ,.in:L; Zurich 81xm..regen is-gevaüea. Dit was de zwaarste regenvai voor een- Junidag amis 1931. De hoeveelheid ^neérslagsf?* bedraeg^ngeveer tweederdén-.vaniSJPs gemiddelde, voor de gehele niaandjA-- gü5Sï>«;fi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1