Bermuda-overleg weer uitgesteld CHURCHILL OVERWERKT rammen stromen van overal toe Telegi F Ongeveer één millioen mensen zijn reeds dakloos Mr. Luns in spervuur van strikvragen Naar zee? even bellen Prins Bernhard per helicopter in Nijmegen F eestelij kheden v.cl. Militaire Luchtmacht begonnen GALA-UNIFORMEN VOOR LUCHTMACHTKAPEL EISENHOWERS AFGEZANT VERWACHT ACC00RD MET SYNGMAN RHEE Drie Gaullisten in Franse regering Zwitserland krijgt het cyclotron s MAANDAG 29 JUNI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2502 Weerbericht Clark vraagt hervatting bestandsbesprekingeii Cambodja protesteert -- bij Frankrijk, Voorstellen inzake de West ->0mêê0w- Viering van verjaardag Prins Bernhard ^Wéaverstromingeniti Japan REEDS 457 JAPANNERS VERDRONKEN Deining in Engeland over doodstraf KANON ONTPLOFTE in Spanje: 23 doden PERSCONFERENTIE TE DJAKARTA Paratyphus in Zweden Kopersstaking van- (V sehoenwmkeliérs Twee duizend extra Verbouwingen^ Paar sandalen voor een kameleon - Dodelijk verkeersongeval te Well (Limburg) Sir Winston Churchill, de 78-j"arfge premier van Groot-Brïttannië, moet een maand rust houden en daarmede is de conferentie op de Britse Bermuda-archipel in de' Atlantische Oceaan voorlopig van de baan. Hij heeft zijn beroemde overall met ritssluitng aangetrokken en is in ruste gegaan op zijn landhuis Chartwell, zoals zijn artsen hem Zaterdag hebben voorgeschreven. Zij hebben een bulletin uitgegeven met de mededeling, dat hij een goede nachtrust had genoten. Zijn schoonzoon Soames, die hem met zijn vrouw Mary bezocht, vertelde: „Sir Winstons toestand is niet zodanig, dat men van dag tot dag voor- of achteruitgang kan verdachten. Hij lijdt gewoon aanv een algemene vermoeidheid, die waarschijnlijk eerder geestelijk dan lichamelijk van aard is." 0 - #Sil OpdracKt tot vorming zakenkabinet I 'mm v.Rossem's Op een, persconferentie te Djakarta/dje door tientallen journalis ten werd bijgewoond, ontkende minister Luns Zaterdag nogmaals, nadrukkelijk, dat Nederland' het sluiten van een. pact met Australië X' ten aanzien van Nieuw-Guinea overweegt. Op de vele vragen ten;:; aanzien van de houding van Nederland met betrekking tot;Nieuvfe|f Guinea, zeide mr. Luns, dat het dispuut een conflict is vamhelahgèn" ki en een pohtieb,jMri^ct.|j^i5^;nh:W^^iiTOaig^etsN^^ahd^§f standpunt kunnen mteenzetteiv maar ik ylei mij niet met-d^hdop^ f dat een uwer daarna.aou zeggen: Ja, dat isJüisü^Zó'd^ Gala-uniformen 4) Zie verder pagina 3 Getroffen gebied voorrang Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie! C, A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. WARM Warm en overwegend zonnig, maar een kans op onweer behalve in het .Noordoosten van. het land. Matige en af en toe vrij krachtige Noordoostelijke wind. O o Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT Op de Rijksstraatweg'te Well (Zuid- Limburg) is Zondag de heer G. uit Helmond, die bij zijn dochter te Well op bezoek was, door een Belgische personenauto aangereden en gedood. pels' telegrammen. Churchill gebruikte zijn ontbijt in bed en bleef tot tegen lunchtijd op zijn kamer. Het verkeer mijdt de oiAgeving van zijn huis opzet telijk en ongevaagd. De „rust" voor Churchill brengt mee, dat hij als gewoonlijk staatsdocumenten leest, maar nu alleen de belangrijkste in plaats van de stapels, die h(j anders dagelijks doorwerkt. Men vermoedt, dat Churchills lijfarts lord Monn de nadht op bet landhuis in Kent doorbrengt. Gis teren ontving de premier behalve zijn dochter en schoonzoon, alleen lord Beaverbrook, de dagblad-magnaat, die een van zijn Intiemste vrienden Is. Politie-agenten in uniform patrouilleren dag en nacht in de omgeving om onge wenste bezoekers te weren. Telegrambe stellers brachten gisteren tweemaal sta- Generaal Mark Clark, de geallieerde Kwel^-H^- --0^e'Part" •van ®nld* opperbevelhebber in Korea,: heelt Maandag in een schrijven aan de com munisten voorgesteld, de bestands- delegaties onmiddellijk te laten bijeen komen ter bepaling van een datum, waarop de neutrale.'bestandscommissie met haar werk zon kunnen beginnen en tér vaststelling van\"eeri datum voor een bestand. Hij „®jn- vecklaarde, dat. ihet V.N;-bevel uiterste.- 'best" - stoja/- dóen om "„militaire waarborgen» te.' verschaffen ter verzekering van naleving der bestandsvoorwaarden'V. r - Clarks schrijven, dat Maandag door geaü lieerdeverbindingsofficieren te Paiimoendjon aan de commurfisten is .overhandigd, was een antwoord op de communistische eis dat niet-commu- histische Noordkoreaanse gevangenen die door - de Zuid-Koreanen. zijn vrij gelaten, oprüeuw gevangen genomen moeten worden. Tévens hadden de communisten de verzekering y geëist, dat de Zuidkoreanen een bestand zou den naleven. President Eisenhowers speciale afge zant. Robertson, die opdracht heelt ..de wapenstilstand te redden", heeft zijn beraadslagingen in Seoel - 'tijdens hel weekeinde onverpoosd voortgezet. „Ik denk. dat wij tot overeenstemming kun nen komen en dat elk misverstand, dal tussen ons zon kunnen bestaan, uit de weg kan worden geruimd", zo verklaar de hij. u Waarnemers .geloven, dat - Robertson Rhee concessies heeft aangeboden om zijn steun te verkrijgen zelfs al zouden hierdoor nieuwe 'onderhandelingen met de communisten nodig, worden. Zij ge loven voorts, dat een Zuidkoreaanse aam vaarding van de Amerikaanse voorstel len niet noodzakelijk een wapenstilstand naderbij brengt, daar nieuwe onderhan delingen wellicht langdurig- zullen zjjn; Men meent, - dat de communisten node concessies zullen doen. Onderwijl zijn de eerste Zweden en Zwitsers-van de neutrale commissie; die de 'krijgsgevangenen onder haar hoedé zal nemen, .in Tokio aangekomen. /Slagregens hebben het front in een moeras veranderd. De Chinese aanvallen opde Zuidkoreaanse stelling hebben daardoor aan kracht ingeboet. Ia een krijgsgevangenenkamp bij Poesan heeft men de lijken aangetroffen van vijf anti-communistische gevangenen, die doodgeslagen waren na- een- ontsnap pingspoging. '\ootst. K&ft voor- Rhee - en tegen haar gevangengezette leider gekozen in dé strijd om-de wapenstilstand.. ,s President Truman heeft te New. York over Rhee gezegd: „Ik houd van de oude .baas, hij is een 'goed, vaderlander' De regering van Cambodja: heeft bij de Franse hoge commissaris te Pnom Penh geprotesteerd tegen „provocate en onge rechtvaardigde intimidatie" 'door Franse troepen,- aldus heeft destaatssecretaris van ..Cambodja, Sam Sary, te Parijs -mee gedeeld. Als „onverdragelïjke 'maatregelen tot intimidatie" worden in het protest ge noemd: 1. Het aanleggen van Franse verster kingen rondom het vliegveld van Pnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, waar bij ver dragend geschut op de stad is ge richt. 7 2. Het onder toezicht van Franse mili tairen bewapenen van Franse burgers. 3. Het versterken van Franse stellingen op strategische punten met Algerijnse, Marokkaanse en Vietnamese troepen. Zaterdagavond kon men Churchill nog op zij terras zien. maar gisteren bleef hij binnen. De politie waarschuwde luid ruchtige motorrijders eri maande nieuws gierigen tot doorlopen. Tijdens de lunch was hij gisteren in een uitstekend hu meur. In politieke kringen te Londen ver wacht men een reorganisatie van het ka binet als Churchill niet spoedig weer de oude is. Wijlen president Roosevelt heef Ghurohill eens de „slechtste patiënt ter wereld" genoemd en het staat te be zien of hij zich lange tijd aan zijn artsen zal storen. Men houdt ook rekening met de mogelijkheid,*,dat de 78-jarige aan hét eind van zijn krachten gekomen kan zijn, De minister van Financiën, Butler, is in feite waarnemend premier geworden en zal vandaag de eerse kabinetszttting pre sideren. Op een van de belangrijkste tijdstip pen in de internationale politiek staat geen lid van het kabinet aan het hoofd van het Engelse ministerie van Buiten landse Zaken. Churchill houdt de opper ste leiding, maar de dagelijkse gang van zaken berust bij de minister van Staat Selwyn Lloyd." die geen lid van het ka binet is. Minister Eden hoopt morgen het' ziekenhuis in Boston te verlaten om verscheidene "weken rust te nemen Zaterdag is een vanEdens chirurgen, die assisteerde» bij: de derde niefoperatie, dr. Lahey, op 73-jarige leeftijd overleden. De Bermuda-conferentie is niet opgege ven, maar weer uitgesteld. Het uitstel, is un>3é .Westelijke—hoofdsteden-- métV-ge" mengde gevoelens ontvangen. - In Tondén en Parijs is men van me ning, dat de noodzaak voor het overleg met de dag toeneemt,-maar In Washing ton.heerst opluchting. De Amerikanen hebben Churchill er steeds van verdacht dat het zijn bedoeling was aan te stu ren op een conferentie met de Sowjets, waar zij de tijd nog niet rijp voor achten'. Churchill zou morgen met het slag schip „Vanguard" naar Bermuda ver trokken zijn, maar op dringend advies van zijn- doktoren heeft hij er 1 van af moeten zien. De laatste maal, dat Chur chill rust nam-was in April 1952, toen hij een zware kou gevat had. In Febr. deden geruchten over zijn slechte ge zondheidstoestand de ronde, die toen officieel werdén tegengesproken. Voor zijn vertrek haar Australië heeft de' minister van. 'Overzeese Rijksdelen, prof. dri W. J. Kernkamp, een A.N.P.- vérslaggever óp Schiphol desgevraagd medegedeeld/ dat Nederland het door de commissie van drie ministers opgestelde voorstel voor nieuwe onderhandelingen met' de West gisteren naar dé overzeese Rijksdelen in de West heeft doen uit gaan.-, .;.1' »„Wij..iiopen;met dit voorstel een nieuwe basis voor voortgezet overleg té hebben gebouwd,'-" aldus minister Kernkamp. „Als het succes hééft, dan zullen begin October kleine commissies naar de Antillen ver trekken"./: Minister 'kernkamp hoopt 3 Augustus in Nederland terug te keren.' "V Joseph Lame!, de nieuwe Franse pre mier, stelt vandaag zijn nieuwe regering voor aan president Auriol. die rijn goed keuring reeds heeft gegeveR-aan de sa menstelling. Mórgen zal hij rièh met zijn minister? -onderwerpen aan het oordeel van de Nationale Vergadering, die hem met een ruime meerderheid als premier aanvaardde. Het kabinet, dat nog met 20 staats secretarissen aangevuld moet worden, telt voor het eerst Gaullisten, en wel drie man, alsmede een afvallige Gaul list, zeven conservatieven, vjjf rooms- katholieken (MKP) cn vier radicalen. Georges Bidault blijft minster van Buitenlandse Zaken. Jean Letourneau, de minister voor Geassocieerde Staten, die veel critiek heeft ondervonden in het oude kabinet voor zijn Indochinese beleid is verdwenen. Men venvacht dat een staatssecretaris onder leiding van vlce- premier Reynaud zijn taak zal overnemen. Do burgers, van het Zwitserse kanton Genève hebben, zich gisteren met 17.233 tegen 7.332stemmen uitgesproken voor het toelaten van de bouw van een West europees-laboratorium voor .atoomonder zoek in. hun kanton. Aan het referendum, dat de plaatse lijke communistische party had uitgelokt, kwam 38.8 procent van de kiesgerech tigden (aUeen niannen hebben stemrecht) op. 7/'//SgJ/. De bouw -van het grootste cyclotron ter wereld was .voorgesteld op een bijeen komst, die vertegenwoordigers van tien Wosieuropese landen,onder wie Neder land en Zwitserland, in October te Am sterdam hielden;'V De tegenstanders 'zeiden, dat Zwitser- lands traditionele neutraliteitspolitiek door samenwérking-'op atoomgebied met uitsluitend Westelijke mogendheden ge vaar zou lopen ,eh het centrum ineen oorlog kon worden - gebombardeerd. De voorstanders verklaarden, dat in het labo ratorium alleen.-werk voor vredesdoel einden zou worden/verricht. In het dorp Meyrin.'waar het cyclotron van 23.000.000'. dollar/gebouwd zal worden, waren- 20i vóór-jen-50 tegenstemmers. PresidentSÓekamo heeft aan de demisionnaire-minister van Buitenlandse Zaken MoékartoöNotiwidigodo opdracht gegeven binnen ëea_ week een .^aken- kabinet" -met/zot'gróót: mogelijke steun in bet voorlópige'<parlement te, vormen. Advertentie f. 1.40 en f.1.- Een. stralende dag begroette van morgen op Soestdijk een 42-jarige Prins Bernhard en duizenden Neder landers liepen vandaag met een witte anjer in hun knoopsgat als teken van medeleven met deze belangrijke dag in het Koninklijk gezin. De Prins stelt ér prijs op zijn ge boortedag als een zuivere priyé-aange- legenheid beschouwd te zien en offi cieel feestvertoon was er dan ook vandaag niet op of bij het paleis. De enige die (bij hoge uitzondering) door-de mazen van het net slipte, was een delegatie van de gemeente Wil lemstad: de burgemeester, de secre taris en twee wethouders, die als dank voor wat de Prins tijdens de waters nood gedaan heeft een oud boekwerk uit de stad en een oude prent van Willemstad kwamen aanbieden. Prins Bernhard in gesprek met de in gala gestoken Kapelmeester van de Kon. Militaire Luchtmachtkapel. Het Britse socialistische parlementslid Silverman heeft meegedeeld, dat hij Woensdag in het Lagerhuis te Londen toestemming zal verzoeken voor indie-, ning van een wetsontwerp tot opschor ting van de doodstraf voor een periode van vijf jaren. Dit zal de mogelijKheid openen om in het Huis de zaak van de chauffeur Evans te berde te brengen, die in, 1950 werd opgehangen voor moord op zijn dochtertje en toen ook verdacht werd van moord op zijn vrouw, terwijl nu John Christie, de Londense massa moordenaar, bekend heeft mevrouw Evans om het leven te hebben gebracht. Een koninklijke commissie, die een diepgaand onderzoek naar de kwestie van de afschaffing van de doodstraf in stelt, heeft de stukken van de zaak- Christie opgevraagd. In een hoofdartikel heeft lord Rothermere's conservatieve dagblad Daily Sketch verklaard: .Kr heerst voldoende twijfel om voor eeuwig een einde aan de doodstraf in Engeland te maken". De ontploffing van een kanon bij Ma- hon op het Spaanse eiland Minorca heeft 23 Spaanse artilleristen het leven gekost. Vijf mannen werden op slag gedood. Van de 24 militairen die zwaar gewond wer den, zijn er later in een ziekenhuis 18 overleden. - Het kanon' vloog Vrijdag tijdens'-4het iaden uit elkaar. Het politichoofdkwartier te Foekoeoka heeft Maandag bekendgemaakt, dat door de overstromingen op Kioesjloe (Japan) 457. personen om het leven rijn gekomen. 572 personen worden vermist en 814 Hepen verwondingen op. 367.453 huizen staan onder water. Volgens - ramingen van plaatselijke autoriteiten ;zjjn ongeveer een millioen personen dakloos. De bevoorrading met levensmiddelen van de helft van hen zou critiek zijn. De Japanse regering heeft verklaard, dat de overstromingen een nationale ramp zijn. Premier Josjida heeft de minister van Wederopbouw, Totsoeka, naar Kioesjioe gezonden om de hulpver lening te leiden. Het Amerikaanse leger heeft bekend gemaakt, dat alle eenheden en installa ties op het nu bijna geheel geïsoleerde eiland alle mogelijke hulp verlenen. Uit gestrekte rijke rustgebieden staan onder water. De hevige regens, die de ramp veroor zaakten, zyn Maandag afgenomen, doch het eind van de ramp is nog niet in zicht Veel dorpen zijn weggespoeld jen verscheidene grote steden staan onder water. In het noordwesten van het eiland zijn o.jri. de steden Koeraamoto, Koe- roemjs, Koekoera en Modji overstroomd. Treinverkeer is hier onmógelijk. Van de slachtoffers zijn. er velen ver dronken in de gezwollen rivieren, ande nen kwamen om het leven bij aardver schuivingen. De drie grote Amerikaanse bases op het eiland hebben tot dusver geen schade geleden. Zij bevinden zich op hoog gelegen terrein. De grote marine basis Sasebo op Noordwestelijk Kioesjoe heeft slechts geringe schade opgelopen. De Amerikaanse luchtmacht heeft voedsel en kieren laten vallen voor ge- isoleerde groepen vluchtelingen. Amerikaanse soldaten helpen de Ja panse reddingsbrigades bij haar werk zaamheden. - De-.voorlichtingsdienst deelt mee, dat de legerkampen in de getroffen gebieden voedsel, kleding, dekens, medische voor raden en materiaal voor transport en herstelwerk beschikbaar hébben gesteld. Er wordt met vliegtuigen materiaal voor de zuiv.ering van water aangevoerd. Het leger heeft, aan de politie vier veldkeukens geleend. In de Maandag in Zweden uitgebro ken paratyphusepidemie is Zaterdag het 17e slachtoffer, een 85-jarige man in Haernoesand in het "Noorden van het land overleden.In 'geheel Zweden wer den Zaterdag 3000 lijders aan de ziekte in hun huizen verpleegd. Alle zwemba den zijn geslotén. In ziekenhuizen zijn geïsoleerde afde lingen. die in geen jaren waren gebruikt, in orde gemaakt, om 900 patiënten op te nemen. De heer J. Parmentier, die 41 jaar geleden als straatarme Haagse jongen* naar Amerika ging, is dezer dagen als millionnair teruggekeerd voor een hort familiebezoek. Zaterdag vierde hij zijn 70ste verjaardag en ter gelegenheid daarvan bracht het muziekkorps Juliana" op initiatief van. enkele zijner vrienden hem een serenade voor zijn tijdelijk adres Eikstraat 20 bij zijn broer. Op z'n Amerikaans uitgedost luisterde de oud-Hagenaar naar het muziekkorps. In de vergadering van het Tollens fonds is deze week besloten, de vijfjaar lijkse Töllenprijs uit te reiken aan de dichter Bertus Aafj es. Gedurende de maanden Jtili en Augustus zal aan de algemene weersverwachting, opgenomen, tn het automatisch telefonisch weer bericht, tweemaal daags een spe ciale strandweerverwachting wor den toegevoegd en wel in het ochtendbericht (te beluisteren van 6 uur af) voor de voor- en namid dag van de lopende dag en in het middagbericht (te beluisteren ven 12 uur af) nogmaals voor de namid dag oen de lopende dag. De ver wachting zal geldig zijn voor het strand van Huisduinen tot Hoek van Holland. Deze speciale verwachting ts be doeld als een aanvulling op de algemene verwachtingvoor een belangrijk recreatiegebied, waar de weersomstandighedenvrij difcioyis van die in de rest van het land af wijken. Daar het bovendien vrijwel algemeen de aangenaamheid van het strandweer is, waarvoor het publiek zich, interesseert, zul len de' strandweerverwachüngen deze aangenaamheid direct weer geven en wel'in de termen: ideaal, goed, vrij goed, matig,- vrij slecht of slecht strandweer. De invloed van wind, tempera tuur en zonneschijn U door het KNMI in de gebruikte term ver werkt. (Van onze correspondent.) Tussen 1913 en 1953 ligt de ontwikkeling van de Nederlandse militaire luchtvaart besloten; een ontwikkeling die vooral in de jaren na de jongste oorlog fantastische vormen heeft aangenomen en zich nog steeds voortzet. Nu wil men terecht het Nederlandse volk laten zien wat in deze veertig jaren Sn de lucht gepresteerd is en hoe de (sinds kort Koninklijke) Luchtmacht door de Nijmeegse burgemeester een „even charmant als gedncht wapen" ge noemd er thans voorstaat. Daarom zijn er deze maand een aantal jubileum- feestelijkheden voorbereid, die Zaterdag te Nijmegen (de stad die door vreemde luchtmachten zo zwaar beschadigd werd) op grootse wijze zijn begonnen. Hoogtepunten waren de opening van de Luchtmacht-tentoonstelling en de overdracht der gala-uniformen voor de Luchtmachtkapel, waarbij Z.KJL prins Bernhard, geheel in stijl van de jubilaréxse, per helicopter uit de lucht kwam vallen om van dit groot gebeuren getuige te zijn. Nog in de oude blauw-grijze uniform speelde de kapel om 11 uur het volkslied. toen de hoogste dief van de Luchtmacht, luitenant-generaal L A. Aler, de tentoon stelling in tegenwoordigheid van o.a. de staatssecretaris van Oorlog, mr. F. J. Kranenburg, geopend had. De generaal wees er o.m. op, dat hier de belasting betaler gelegenheid heeft om te zien hoe de piillioenen die in de luchtmacht geïn vesteerd zijn, be?teed worden. Met enkele aardige speeches feliciteerde hij de jeug dige prijswinnaars van de teken- en oo- stelienwedstrijd, waarvoor meer dan-1000 inzendingen waren binnengekomen. Een rondgang door de ruime tentoon stellingstent gaf de vele prominenten uit de militaire en burgerlijke maatschappij een uitstekend beeld van de groei en ont wikkeling der luchtvaart. Men kan er bi'voorbeeld een Thunderjet-straalmotor van dichtbij bekijken, een Fokker S 11 iesvliegtuig, een z.g.n. linktrainer, de vele wapens en reddingsmiddelen (o.a. de schietstoel) enz. Men krijgt er een goede indruk van de technische verbindings dienst en verder is hier ook de welzijns zorg en de geestelijke verzorging ver tegenwoordigd. Foto's, documenten en oude en nieuwe uniformen laten zien hoe het vroeger was en hoe bet nu is. Buiten de tent staan nog viif vliegtuigen en een bakenlicht opgesteld. Ondanks de dreigende regen waren 's middags duizenden Nijmegenaren naar het Goffertstadlon getrokken, om daar de overdracht van de gala-uniformen bij te wonen. Tevoren gaven de blaawe jongens van het Instructie over grondgebied in de wereld" meer voorkómen. Hij zeide,.dat- het conflict over Cyprus tussen Engeland en Grie kenland niet verhindert, dat er uit stekende relaties -tussen die landen bestaan- Ook zeide' hij, dat'de'Argen tijnse leveranties van vlees naar Enge land voortgaan ondanks het verschil over' de Falkland-eilanden, en? 'dat Nederland en West-Dnitsland nader tot elkaar zijn-gekomen ondanks de grens correcties. Voorts legde hij er de na druk op, dat Nieuw-Gcinea niet het allesbeheersende probleem In Neder- land is en dat er naast dit probleem vele terreinen voor vruchtbare samen werking bestaan. „Nederland heeft ten aanzien van Nw.-Guinea voor ogen de autochthone bevolking tot het vereiste cultuur- en welvaartsniveau te brengen, ér voor te waken dat buitenlandse belangen de bestaansmogelijkheid aan de Papoea's zouden ontnemen, ;.en voorts hen te leiden naar de mogelij kheid in vrijheid over eigen lót te beslissen, aldus de minister.-;*':,-.' - Op de vraag of Nederland zich zou verenigen met een verwijzing van de kwestie-N.?Guinea naar de Ver. Naties, antwoordde mr. Luns, dat hij die vraag niet kon beantwoorden, omdat hij met „ja", dat misschien té ver zou gaan, evenmin de regering kon binden^ als met „nee", dat misschien evenzeer te ver zou gaan. „Journalisten kunnen meer vragen stellen dan een minister ooit kan beantwoorden." Minister Luns noemde een? goede verstandhouding op het persoonlijke vlak tussen zovele Indonesiërs .en Ne derlanders van enorm belang voor de verhouding tussen de belde landen. „Het zou niet reëel zijn, wanneer ik zou stellen dat er geen moeilijkheden tussen beide landen bestaan. Er zijn nu eenmaal- wrijfpunten. Indien ik hier zou kunnen zeggen, dat de verhouding Nederland—Indonesië even sereen is als bijvoorbeeld die tussen Nederland en Nepal, zou ik dit een zwarte dag achten, aangezien daaruit zou blijken, dat geen enkel punt van aanraking tussen onze.beide landen zou bestaan.' Mr. Luns deelde verder mede, dat hü met minister Moekarto over de transfermoeilijkheden bad gesproken en er daarbij op had gewezen, dat de wijze waarop het oude kapitaal wordt behandeld, van beslissende invloed ,is op de mogelijkheid van het aantrekken van nieuw kapitaal. Hij noemde het een hoopvol teken, dat in Sumatra een Nederlandse ondernemer nieuw kapi taal investeerde, terwijl in die om geving ander buitenlands kapitaal werd teruggetrokken. Ten aanzien van de groep Indische Nederlanders zeide minister Luns, dat die groep de laatste decennia zeer heeft geleden en dat haar lot de Nederlandse regering zeer ter harte gaat. De toe komst van de Indische Nederlanders Ugt, gezien het klimaat ook het sociaal klimaat naar de mening van Nederland la het algemeen in deze gewesten. Een moeilijkheid daarbij is het nationaliteitsvraagstuk. Dé minis ter zeide hoop te hebben, dat de Indo nesische regering dit gebied nog iets zou kunnen doen. Minister Luns heeft Vrijdagavond aangezeten aan een door de Indonesi sche (demissionaire) minister van. Bui tenlandse Zaken Moekarto gegeven diner. In de loop van de dag had mi nister Luns bezoeken gebracht aan de minister-president "Wilopo Prawoto en aan de voorzitter van het parlement, Sartono. .-,«■, V. 717,77.: C .J';». tóf* All» Iskoepcombinaiesvan schoenwin keliers. (negentienin getal) - en*.dé .Kalh.; Bond .van Schoeuwinkeiiera. hebben; hun: leden geadviseerd op. de vandaag'7 te! Utrecht te openen Internationale 'bearsV geen orders bij. fabrikanten te plaatsen tenslj deze. de orders accepteren óp' de ordercopie van de schoenwïnkelièrs.In feite betekent dit een kopersstaking van' de tchoendelaiUislen. Reeds" jarenlang wordt strijd gevoerd tussen de schoenwinkelier en de schoen-' fabrikanten over de leveringsvoorwaar den. Kort geleden hebben dé schoen-'- winkeliers het tot een proefproces -laten komen, dat naar verder wordt meege- deéld,voor de schoenwinkeliers een gun- js stig resultaatopleverde. De" heropende: onderhandelingen tussen fabrikanten en winkeliers hebben niet tot overeenstem- ming kunnen 'leiden. De inkoopcombina- s ties van schoenwinkèliers' én' de Katte.' Bond van scbóenwinkeliers hebben; der-/ halve besloten hun leden te adviseren niet op de A.S.C.-condities te kopen. - Van de zijde der stichting „Intericder", die mede de schoenenbeurs organiseert./ wordt medegedeeld,, dat deze- actie' zou-/ uitgaan van een groep schoenwinkeliers,~4: welke nog geen vijftien procent van de/ winkeliers omvat. De regering is voornemens -ditjaar 2900 herbouwwoningen meei te financieren:?; Hel totale aantalherbouwwoningen, dat- in 1953 gefinancierd sa] kunnen worden./ wordt daardoor gebracht óp 7000. Het'; bouwprogramma 1953 zal ten gevolge hier- 7 van nagenoeg geen wijziging ondergaan.'/ aangezien de 2000 herbouwwoningen/ grotendeels uit de bestaande provinciale contingenten sullen moeten koxc-o Zij '.- sullen voornamelijk worden toegewezen/ aan enkele ernstig getroffen provincies. Hoewel door de mogelijkheid óm voor nog tweeduizend woningen, herbouwfinan* ciering toe te zeggen dé moeilijkheden wel enigszins zullen worden verlicht," zul- c len vele belmghebbenden er toch .niëtï op mogen rekenen, dat hun de door; hén; aangevraagde herbouwfïnaneiering binnen zeer korte tijd zal worden toegezegd.' - 7' De toezeggingen tot financiering zullen namelijk niet alle tegelijkertijd - maar in-» ongeveer gelijke gedeelten over de reste rende maanden van dit jaar verdeeld,-, worden uitgegeven. f. Zen Amsterdamse 'sclioeneh-: handelaar, dieveel zaken doet op schepen in de haven, belde Artis dezer dagen crp met de vraag of er interesse was voor een groot kameleon. Natuurlijk zei Artis, dat nog niet zo'h exemplaar bezat, en ai spoeafg zat ïw het reptielenhuis het kaméleon achter ee» 'dikke vlieg aan. Toon de Khoenenhandelaar' gevraagd toard hoe hij in het bezit van dit Afrikaanse dierioaaj' gekomen, was zijn antwoord: ge ruild voor een paar sandalen .i?/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1