t W „Oranje" heeft nagelaten tijdig uit de weg te gaan Financiële maatregelen van de nieuwe Franse regering Een rechtstreekse verbinding met Rotterdam gevraagd Bijeenkomst van Beneluxministers 1 JULI VERHUfZINGS OPRUIMING SCHIEDAM Jeugd jolijt Góudvissèn gevangen -Van fiets gevallen Diefstallen in' zwembad Kosteloze inenting Inbraak en diefstal Geslaagden Muol-diploma Burgerlijke Stand van Schiedam VLAARDINGEN Expositie kantklosschool Maasland Hoek van Holland Boot-spoorverbinding tussen Rotterdam én de Hoek VANAF ®ngèkead|lagé .prijzen in alle ^^^P^icSzaöntAAT vacantie gaa rEKKÖ TAKS EN DE KEKEWEER -mmprr 46 Motivering Raad voor de Scheepvaart Smokkelaars te Hoek VèVslékellrig; ontdekt l\i^Nachtbarst dupeerde tuinders Bprgstellingsfonds geeft financiëlè steun Burgerlijke Stand van Rotterdam .5'tg r^dbo^Borxstemnsa Uitvoer groenten en fruit naar West-DuiIsland Gebroeders Finaly ui Baskisch net verlost mTK Amsterdamse Bank weigerde fiscus inlichting Rechterlijk veroordeeld Accountant in Eindhoven gearresteerd Matroos van de „Karei Doorman" omgekomen Export bloemkool en kersen naar* België Oneerlijke" incasseerder veroordeeld |fj§ Wijkrada voor Hoogvliet Werkmeester strafgevan- genis veroordeeld' Gasf abrikanten bij een Zeeman ging inbreken Hollands-Indonesisch tuinfeest driik bezocht Clarencé E. Hunter legt zijn functie neer „Waterman'- gaat niet naar Nieuw-Zeeland West-Duitsland krijgt ambassadeurs Geen inbraak, maar schuldheling Visserijberichten Afen ™ni?g 18 netten* 246 40 k nog 22 netten. 254 70 k nog 35 netten, 341 30 k In het kader van- de jeugdjoljjt-actie te Schiedam, is'de rattenvanger van üameln ra de stad aanwezig. Heeds be zocht het.Oostelijk gedeelte van de stad. Vanavond komt hjj naar de Paral lelweg, waar verklede kinderen tussen 9 en 14 jaar zich om half acht bij hem kun- nen. aansluiten. In de Marconistraat vin- den autopedwedstrijden en. ringsteken plaats. Morgenavond vinden in de Lange Nieuwstraat rolschaatswedstryden voor jongens en meisjes van tot 13 jaar plaats, aanvang kwart over zevenen. Donderdag avond gaat de rattenvanger naar het stadscentrum. De kinderen, kunnen zich om kwart over zevenen verzamelen op TROUW te San tet °udC Kerkh°r- van de Swammerdam- singel te Schiedam was gistermiddag een onbekende jongen bezig met het vangen van goudvissen. Hij maakte daarbij ge bruik van een oude vogelkooi. Zijn po gingen hadden succes, maar een andere jongen, die dit zag, pakte de vogelkooi al en wierp de vissen terug in de vijver De deponeerde de kooi op het politiebureau. Gistermorgen is op 'de' hoek van de noordvest en dé Kethelstraat te SchiC- aam de 62-jarige .mevrouw J. V.—K. van haar fiets gevallen, omdat zü de. macht over het stuur verloor. Zij liep kneuzin gen aan een van de knieën op en werd per auto naar huis gebracht. In' het Schiedamse. gemeentelijke zwembad 2Ün enkele diefstallen ge pleegd. De 15-jarige R.' V. uit Rotterdam miste zijn portemonnale.mët 'een bedrag van.1.50. en de 16-jarige J. P. kwam tot de ontdekking, dat zijn polshorloge verdwenen was. Te Schiedam bestaat 'op Vrijdagmiddag 3 Juli gelegenheid tot kosteloze inenting tegen diphterie/ of tegen diphterie en kinkhoest gecombineerd,- voor niet-scbool- gaande kinderen van 1'jaar en ouder. Déze'gelegenheid wordt geboden in het gebouw van de Gemeentelijke'. Genees kundige en Gezondheidsdienst, aan de Uit een consumptietent van een kano vereniging aan de Spieringhoek te Schie dam wordt een hoeveelheid snoepgoed vermist. Ib het Julianapark wordt momenteel een feestverlichting aangebracht, welke jn maand Augustus moet branden. Onbekenden hebben in het park 25 me ter kabel gestolen en 15 meter kabel ver- meld. Voor het Mulo-examen, dat afgenomen werd_ m gebouw „Irene" te Schiedam slaagden: M. C. W. Bakhuizen. J. A. Bol huis, P. L. J. den Breems, K. D. Bree- vaart, A. Dekker, R. Diederix, J. K. Groeneveld, aUen uit Vlaardingen; voor diploma A. èn B„ D. J. van den Berg, G. H. Bestebreurtje, J. A. M. van den Dol. D. L.-van Essen, allen uit Rotterdam, voor A. en B„ S. J. Dobbelsteyn uit Rotterdam, diploma A., J. W. van Beek, M. T. W. van Dorssen, J. Gerritsma, allen uit Schiedam voor A. en B., A. M. Bovenberg, A. M. van Broekhoven, A. H. van der Spek, J. Nagtegaal, Ut M. Nieuwland, T. Raug. allen uit Schiedam, voor A., J. Batenburg nit Pemis voor A.. C. M. Oosterlee uit Rozenburg, A., M. p. w. Prins en C N Blokland, beiden uit Hoek van Holland', voor diploma A. Advertentie f&m Bevallen: A. van der Velden—De Bruin zn. W. A. FrenksKoevermans d. F. Mo ritzLucas zn, A. L. van Gelderen—Ha merslag dr, J. B. OuwensMuller zn, A. Borgstyn—Verwey, zn, W. Mager—Wes terbuis zn, C. van 't Zelfde—van Zanten zn, C.- B. van Schijndelvan Steenbergen dr, L. A. Steketee—Dons dr, W. J. Crama Venderbos zn. M. J. LucassenRobijn dr. J. van der VeldenKorporaal, leven loos kind. Overleden: J. J. Maagdenburg, 62 jaar. De Amsterdamse Kantklosschool zal op Maandagavond 13 Juli een tentoon stelling houden in het Handelsge bouw te Vlaardingen. De bedoeling van Tuinlaan 80, des middags van 2 tot 3 uur. dingen^fangsteUing'* lSsUat* voor^cKt soort handwerk. Is .dit het geval, dan zal in begin Seotember een cursus ln kant klossen aanvangen. De tentoonstelling wordt slechts e avond gehouden. Met ingang van 12 Juli zal de Haven dienst Spido uit Rotterdam weer een bootchenst openen op Hoek van Holland. Deze-dienst wordt alleen ln da morgen-1 Jonge Kerk-kamp. in de week van 11 uren onderhouden. De strandbezoekers, I tot 18 Juli wordt, in Lunteren op de Ve- die van deze verbinding gebruik maken, luwe een kamp' gehouden van de Jonge kunnen des avonds terugkerenmet de Kerk. Het is nog mogelijk zich hiervoor trein, want de retourbiljetten geven recht op te geven. Leiders van het kamp zullen op een.treinreis van Hoek .van Hollandjo.a. zijn ds Keijzer van Maasland ends Vogel van Maassluis. Fietstocht. .Evenals vorig jaar organi seert ook nu weer de Jonge'Kerk van Maasland een fietstocht, die ditmaal Don- JONGKINDSTRAAT both VISSERSDUK „Nee!" weerde Tekko voorzichtig af, omdat hij be greep, dat de man zoveel mogelijk geld uit hun onder neming wilde slaan. „Dat is de bedoeling niet. Zo'n mooie auto hoeft het niet te zijn. Heeft U niet een oud' doch betrouwbaar en zuinig wagentje voor ons?" „Een kar met karakter, zo gezegd!" sprak de verhuurder smalend en hief wanhopig de handen omhoog. „Me neer vraagt wel veel. Moet-ie soms nog opzitten en pootjes geven ook? Nee meneer, ik heb alleen moderne snelle wagens van alle gemakken voorzien!" „Dan zün we uitgepraat!" hakte Terry de knoop door.. „Zo'n op vallende glimmende chroomhaard kunnen we niet ge bruiken. Kom mee Tekko!" En fluisterend tegen zijn vriend: „Ik geloof dat ik wel iemand weet. Een zekere Kosters, aan de buitenkant van de stad!" Op goed geluk togen zij op weg en dat werd waarlijk hun geluk. Nauwelijks had Tekko zijn vraag aan meneer Kosters herhaald of de garagehouder ging hun voor naar een schuur achter zijn werkplaats en sprak: „Als ik het goed begrijp, heb ik precies wat de heren roeken." naar Rotterdam. van Holland nann<.Knm!i.„ Iderdag 2 Juli a.s. gehóuden" wordt~Het nouaaa aangenouden vertrek is om 8.30 uur van het Gemeen- ••"luMe nacht' van Zondag op Maandag tehuis, waarna de tocht via Delft en de heeft de politie-te Hoek van Holland I nieuwe Moerwijk in Den Haag naar de wederom een treinstel, bestemd, voor het Grote Keerk gaat die zal worden bezich- vervoer van verlofgangers uit Duitsland. Jtigd. ViaWassenaar en het duinfietspad onderzocht Het resultaat was de inbeslag- naar Monster gaat de tocht 's avonds weer name van een grote partij koffie, thee en paar Maasland'terug, signetten. Een viertal Duitsers, beho- - rende bij het treinpersoneel, werd aange houden. :.yi f -Aanboord van het. troepentransport- schip „Empire Wansbeck" da t te Hóek van .Holland vóór- vertrek gereed lag, werd een verstekeling ontdekt Hij was de 16-jarige F.' J. - -• De persdienst van de. stichting voor VnnXa1 Amsterdam, die l^e Landbouw meldt: op advies van de rnneder 4!?' WaS iT®.88 ?5.®v' 2"n commissie „Fruitteelt" heeft de hoofd moeder haaide hem op het politiebureau afdeling tuinbouw van' de' Stichting J.-i y i i L_;, V .1 vf: f j.voor de Landbouw, zich beziggehouden V'.'V-?'' Imet de moeUijkheden, welke zün ver- lxOgUiaai de brandweer -te oorxaatt doorde nachtvorstschade. Het TI V.1'meest hierdoor gedupeerd zfjn de ge- lloek van Holland specialiseerde fruittelers, die uitsluitend Naar defruitteelt ais bron van inkomsten blld van^ H u m. °ns hebben. VerschiUenden van hen sullèn Hoek vjS, H«nSJrflandweer te tot. het najaar 1954 moeien o d® I voordat zü weer inkomsten arugen, T u - der Hoeven en J. zodat voor hen ernstigeIlqulditelts- sc4}njyen, waarin, gezegd moeilijkheden dreigen. wordt dat het matenaai van zeer goed Djt alles wanneer gehalte is.-De mi5ë^n5t-i3!itt«en*w1l' -Ditspreekt ..temeer,. niet. maar ro men daarbij in aanmerking neemt, dat wat' kan men&Sr de 'fruitprijzen.lii 1952 in het algemeen S Jen laag-warén en dat ln goede jaïen de helm' Wii ziin toS> ^reen belastingdruk een reservevorming be- WU schamen ons niet i moeiMi°P d(;ze gronden is de uoofd- WosUandso hror>5^ t afdeling tot de ^conclusie gekomen, dat wal^if^ann^^et wafer naal" ««treefd moetworden, de ge- ook; aan hebbe^VifhS £nd™ aa£ 6 gemken"^!6 gem® Van Uke voorwawdöi aa^'credlefS hel <:^i'édL dar^fcTir>r!2r, ^ff ar?Lt Pen om te voorzien in. het noodzakelijk schieflt, dan kunnen, wat ons. betreft, de bedriifskaDitaaL uniformen gerust achterwege - blijven, al- Nalwdi dus de-twee briefschrijvers. ieze* 'en is contact opgenomen met de Tuinb'oiiwadvies- conunissie van het Borgstellingsfonds. Het bestuur van het Borgstellingsfonds staat.op-'t standpunt,'dat zy, die buiten hun wil of - toedoen tijdelijk in finan ciële moeilijkheden zün geraakt, tenge volge waarvan" zij de normale verzor ging-van hun bedrüf niet iceer kunnen voortzetten;, 'een 'aanvrage kunnen in dienen ter verkrijging van 'n borgstel- _mf Aangiften van 29 Juni. I dienen ter verkrijging v; .Groolh^en-^Tlri^T: .nachtvorst getroffen InütteXew neweg d; E J Determan—Platzer d; A n P tuinders dienen zich te richten tot Smldt—Boer d: B Kooüman—Leentjes z; J dedirecteur voor de'tuinbouw, Benoor- van der Horst—van- der Kaaden d: H M denhoutseweg 30 te Den Haag. i' Jva? Kajppe"—Room Door het Borgstellingsfonds zal er hi^ n~« 5" dan naar 'gestreefd worden voor de G011' z- J14. c scnippers—Vlssar z: N Ade Op 28 April heeft de Raad voor de Scheepvaart In het kort zijn oordeel gegeven over de aanvaring van het motorschip „Oranje" met het tegenko mende motorschip „Willem Ruys" in de Bode Zee, ln de nacht van 5 op 6 Jan. 1953. Dit oordeel volgde na' een lang durige zitting van de Raad, die naast de kapiteins van belde schepen nog zes getuigen hoorde. De Inpsecteur-generaal voor de. Scheepvaart stelde de Raad voor de kapitein van de „Oranje de bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen, te ontnemen voor. de tod van vier. weken. De Raad deed des avonds, uitspraak: hij strafte kapitein H. W. Hemmes door hem de bevoe£dhei4. ,-.oni, ais. ".kapitein te varen op zeeschepen, te, ontnemen voor dè>'tljd van een .week,... J, ..i. ,<:I De Raadachtte de kanitem van de Jtiays", C. C. Goedewaagen. niet scnul- dlg aan de aanvaring. Thans publiceert de Raad zyn 'b'Jr lieven, welke tot oordeel heeft geleid. Aan die moUvering wordt het yol- cende ontleend: i - Toen de schepen elkaar op legenkoers naderden, lagen zü zo ver uiteeiv clat zü elkander op omstreeks 8-myl afstand zouden zün gepasseerd. Er was opjieide schepen door passagiers op aangedron gen, dat menelkander dichter zou voorbügaan',hetgeen vaker - gedaan wordt. Er is naar dc meningr van de sRaad geen aanleiding zich hiervan ln de toekomst volstrekt te ontbonden. Voorzichtig varen h'öft geboden, ^te meer wanneer men zich daarbu zon- der dringende noodzaak In een zeker gevaar begeeft. In de gegeven omstandigheden had den het middernachlelük ,aur aanwezigheid van een derde schip de „Oranje" er van moeten .weerhouden de naderingsmanoeuvre ln te «Aten. -De Raad .behandelt dan uitvoerig de koersveranderingen van de „oranje zowel die aan boord van de „Ruys en komt tot -de conclusie, dat de „Oranje heeft nagelaten* als koerskruistagsvaar- tuig tü'dig uit de weg te gaan. De^Raad maakt geen aanmerking op de koersver- andering'door de kapitein van de „wu lem Ruys". Toen beide gezagvoerders van elkander merkten, dat hun schepen naar hetzelfde punt draaiden en, zoals beiden, ieder voor zich getuigden, dat redres van de, manoeuvres slechts op nog groter schade, zou uitlopen, kon ook naar de mening van de Raad een samen treffen niet meer voorkomen worden. Het valt de Raad op. dat de door de „Oranje" overlegde scheepsverklaring in een belangryke .aanvaring als deze geen bijzonderheden daarover bevat. v Los van de oorzaak 'van deze aanva ring voegt de'Raad aan zijn uitspraak, dat de aanvaring niet te wijten is aan de kapitein'.van de „Willem Ruys",, toe, dat een kapitein- zj in het algemeen nietmoet -. .losmaken, van hetduidelüke (V oprischi^ii^i^aEtikel, ilj ^tgn ;het,zee- aimvarihg^gleiilent,c dat; him verplicht bü i-.tiadering," van- egii, ;koerskruisings- vaartuig' .'zljn'koers ën' vaart'fë behou den, indien^ het andere moet uitwüken. De aanvankelijk getroffen maatregel, om het sluitingsuur der grenskantoren waarlangs invoer van groenten en fruit per auto of ander voertuig is toegestaan, ook in de zomermaanden te vervroegen van 22 op 21 uur, is voorlopig opgeschort. Van de Westduitse douane-autoriteiten is deze toezegging verkregen. Voorwaarden zijn echter, dat de in voer eo vroeg mogcUjk plaats heeft en de invoeraangifte uiterlijk voor 22 uur heeft' plaats gehad. In verband hiermede is het noodzakelük gebleken hierover een besluit uit te vaardigen, te meer daar nog steeds niet alle exporteurs, of de in hun opdracht handelende expedi teurs, er van doordrongen zijn, dat op aller medewerking in deze gerekend moet kunnen worden. Teneinde te voorkomen, dat de uit te voeren producten, niet meer op dezelf de dag kunnen worden uitgevoerd, c.q. ingevoerd, is het derhalve voor iedere exporteur van het grootste belang er voor zorg te dragen, dat de uit te voe ren producten tijdig en uiterlijk vóór 22 uur aan de grens aanwezig zijn. De ex porteurs dienen de in hun opdracht handelende grensexpediteurs dienover eenkomstig instructies to geven. Kardinaal Gerlier van Lyon heeft Za terdag op een persconferentie.laten ver klaren, dat de gebroeders Finaly gedu rende hun verblijf van 4'A maand Spanje in een „Baskisch net" hadden gezeten, dat hen volkomen verborgen had gehouden, zowel voor de Spaanse regering als voor de rooms-katbolieke kerk. De geslotenheid van de Basken had de lange en moeilijke onderhandelingen zeer vertraagd. In de laatste twee maan den was drie malen alles voor de terug keer der Joodse wezen in orde gemaakt, doch telkens, was er op het laatste ogen blik iets tussen gekomen. De piloten van de Harvard-vliegtuigen trainen bijna dagelijks voor de. vlieg- feesten op 18 Juli, die ter gelegenheid van. Het 'veertigjarig jubileuh^ vanrde Kohinfclijka Luchtmacht te Soesterberg tvorden gehouden. Zes en itcintig Harvards vormen het getal 40, hoog in de lucht. :etroffenen een zo goed mogelüke op- vinden om uit de moeilük- Loovan Item De Amsterdamse politierechter heeft Bniijn—-Zalm z; J H Bax-Kelnder* z; M Th I getroffene] van Diem—lEngelkamp d; M.H Flooren— Ilossing te Roskamp d: h A van der Steen—Benckhul- heden te geraken, sen z: :J Bonte—Kars d: H- c de Ruiter van Kfcvestein. z: .W Rietveld—1 Chr Devöleger—Vermaas z; P M - Vielvoye 2 z; t Tb van de "Loo—van Item z: Cbr -P de Graafvan der Wel d; A Wlckcl—-Kalkman z; A ML van der. Eer den Schoufour z; Chr A Lamers—Tieleman T de -WaalVcgtk d; E Visser^-van Westa-e- non z: A H VertoemeKempen z: R - H.de' Zeeuw'Hendriks z; J. M-Metzelaar—Jansen .2 z; B N KlaassenDolmans d: P F Vos— Smits_d; M P Banis—Polder d; N Horsten— gisteren schriftelijk uitspraak doende E£?«£-4ie B0<? z: c V«bTO "Kulti:d: H - de Am^dar^e Bank conform de eis j-- e van Evellngen—Ha'esakkers d: G' M b veroordeeld tot 109 boete (en de drrec- Visser—van; Empelen z; H J M Seijkoop— teur tot 25 boete), omdat de procura- Scbaap, d; - c CKoorneef—tubking z;. G tiehwider op -11 November-JL namens de i- gerbru^ge—Vogel z: H 5 Elfferlch—Midden- bepaalde mllditing weigerde. dorp d; A zaaljer—Wit zr H Meisner— Deze ambtenaar wilde nL weten aan 'Naaktgeboren z:'MA J van der Leeuw— I wie uitgelote, premie-obligaties waren Siemons .z; a D Gaasbeek—van Mourlk d; uitbetaald. Deze zaak diende, een week Dlilau-KJame^z: m'g,°Jfde?,f^i^chtor b|n daatvan Oossanen d; G van Dijk—'Veenl5'00' <^e politierechter schriftelijk in z; A G C van de Sanden—Fokkema z; Atplaats van zoals gewoonlijk-direct mon- Melnhardt—Kremer d: -C, Storm—de Koning jcfeUng vonnis te wijzen. - z: .<3ir G GUissen—Jacpbs d;. F Ryttemanl jn dit voorgelezen vonnis wordt de drD^NSlei^-BoMiink^rF^d?Jonge—Mf ^ar verweer geheel in het on- van NicuwenhuUzen z; *M P A Abrahams*geujk gesteld. - ^Struik d:LJ vanHecke-~VerbeeX z;..G JL| Namens de bank had mr J. Jolles be- ■van Hossum—Teter»z. - .„v; toogd, dat de wet de bank dwingt alleen OVERLADEN;MeAHurJcroan*, Ieen financiële inlichting aan de lis- L^^EWtoofT^an!"gehuwd geweid, met w cus te verstrekken, wanneer de belasting- vchr 'van den- Dungen 74 'J: a E B Dels, I ambtenaar de betrokken persoon met vrouw, van s van der Wal 43 j;; j' van Tiel. name noemt. De rechter is in zün von- ""Gj D"® echter van mening, dat de wet zeker rt jfeK^^«rsT^wrgehuw?gwecsf"etUiet aldus moet worden geïnterpreteerd. ■R W'van Vreeswijk'86 J; Y Foayberg. doeh- ter-1 <5 Brugmans. man van K van de Linde 75 J; F Th W van Dijk, mm van M J Been 72 j: N Th Brabander, man.' gehuwd geweest met C J Rulgrok van der Werven Se ll M M den Breems. vrouw, gehuwd ge weest met A Kloek 73 j;-J:Boerman, vrouw van H C FHk. 42 J; E M M van Stijn, doch- tor-3- j; A deJonge.'man van E H van den Btouvw' 56 J: 'H- Langstraat., man', van G ,-P de';;3ag«r 77 j- P >A Chr Tomtorcek. vrouw van N H'N!»uwenhulzen 27.1: L BoJte, man van N v.w3rt 55 ji-.P BIom. man van De gemeentepolitie van Eindhoven is overgegaan tot arrestatie van de SO-iarige accountant van D. te Eindhoven, die kans heeft gezien een groot aantal landbou wers ln Bergeük, Valkenswaard en Luyk- gestel duizenden guldens afhandig -te maken. Hij verleende de landbouwers zün'hulp bü het betalen van belasting, doch ook de gelden verdwenen in zijn eigen zak. Ook maakte hjj valse verkla ringen op, waarin hij gemaohtigd werd tot het in ontvangst nemen van belasting gelden, welke gerestitueerd zouden wor den. Voorts knoeide bü met girostrook jes, door middel waarvan hij de betrok kenen suggereerde, dat deze aan hun be lastingplicht hadden voldaan. Van D. is reeds meermalen voor soortgelijke feiten met de rechter inaanraking geweest. Hü z-al opnieuw ter. beschikking van de Officier van Justitie worden' gesteld. Een der opvarenden van Hr. Ms. vlieg- dekschip „Karei. Doorman", dat te Rot terdam ligt. de matroos tweede klasse j. Starke, gewoond- hebbende Adm. de Ruyterweg te 1 Amsterdam, is gistermid dag ten gevolge van een ongeval om het leven gekomen. Hü wilde gaan zwemmen en klom op een stellingtrap op een boot, die langs- zy de „Karei Doorman" lag. Toen hü wilde duiken, brak een trede van de trap en de matroos viel naar beneden en kwam via het vaartuig in het water. A' Dikken53-j. ".Voort» - ais - 2e van den; Berg—van de Velde.-soon. A M Er mogen eventueel slechts uitvoer- machtigingenworden afgegeven voor de producten bloemkool en kersen met bestemming België en Luxemburg, na dat voor deze producten een heffing is betaald, omtrent de hoogte wordt door het .Bedrijfschap -voor - Groenten en Fruit telefonisch' inlichtingen verstrekt Wegens verduistering in dienstbetrek king is de 36-jarige incasseerder M. K, uit Rotterdam, door de Rotterdamse Rechtbank veroordeeld tot 6 maanden ge vangenisstraf. met aftrek van de voor lopige hechtenis, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, "met drie jaar proeftijd. Hij had in het tüdvak 1951—1953 ver schillende geldsbedragen, die hij in dienst van een afbetaiingsmagazijn voor zijn werkgever van kanten had ontvangen, zich wederreéhtelyk toegeëigend. ,.,;ro - e' In de gisteravond gehouden* vergade-. By de rondvraag is o.m. de vraag ge-. ring van de Wijkraad voor Hoogvliet, heeft de .voorzitter, de' heer G. 'A: Soe- terman, mededeling gedaan van een in gekomen schryven van B. en W„ waarin wordt medegedeeld; dat het gebouw der Openbare Lagere school gerestaureerd n. Gedu Jpe zal worden. Gedurende deze tüd zal de school en dé in het gebouw gevestigde kleuterklassen -worden ondergebracht in het schoolgebouwaan de Mosoelstraat Aan de Vereniging „Een'.school met de Bybel" is in het gebouw aan de Mosoel straat een tweede lokaal ter beschikking gesteld. ,;'v: Voorts deelden B. en W. mede, dat de trottoiraanleg in de Beemd, de Meeuwen wetering en Nieuw Engeland, ter band zal worden genomen, zodra de woning bouw ter plaatse zulks mogelijk maakt. Op verzoek van de heer Groeneveld werd besloten B. en W. te verzoeken voor de leegstaande woningen een trot toir te doen aanleggen. De vereniging van: Volkstuinhouders Ons Belang" drong nogmaals aan op het beschikbaar stellen van volkstuintjes. De heer J. Pons besprak de zeer slechte toestand van de sloten, lopende langs de Noordzijsedyk en de Dorpsstraat. Op diens voorstel is besloten B. en W.'te ver- zoeken hierin de nodige verbetering te doen aanbrengen. Uitvoerig is gesproken over de busverbinding HoogvlietPernis —Rotterdam. Aangezien het vervoer van af Hoogvliet steeds toeneemt en meer malen veel te volle bussen ryden, acht men deze - toestand onhoudbaar en ge- vaarlyk. Daarom meent men, dat het thans hoog tüd wordt, dat een recht streekse verbinding met Rotterdam tot stand komt. Dit zal ter sprake worden bracht by de bespreking over het tref- steld, waarom de laatste, tüd door de Woningstichting wykgezinnen die bü de B.P.M. werken en die toch in dit gebied wonen, aan een nieuwe woning in Hoog vliet worden geholpen. De voorzitter zeide de toezegging te hebben ontvangen, 'dat aan deze kwestie aandacht zal worden geschonken. ge ïei !en. van voorzieningen op allerlei gebied. In verband met de uitbreiding werden verschillende vragen gesteld en men was van mening, dat de zo zeer dringende voorzieningen te lang uitblüven. Voorts werd gevraagd waarom nog steeds het puin by de nieuwbouw niet was weggehaald, waardoor men niet aan de plantsoenen kan beginnen. Gevraagd De 58-jarige J.'v. d. W., uit Rotterdam, die als werkmeester en hoofd van de af deling tinnerjj en blikslagery van - .de strafgevangenis te Rotterdam, blokken tin, die hij uit hoofde van zün functie onder zich had en die toebehoorden aan de Staat der Nederlanden, zich weder rechtelijk had toegeëigend en verkocht, is door de Rotterdamse rechtbank ver oordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, met aftrek van een maand voorarrest en 5 maanden voorwaardelijk, met drie jaar proeftijd. De 34-jarige zandstraler J. W. F., uit Rotterdam, die het gestolen tin had ge kocht, werd wegens heling veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf voorwaar delijk, met 3 jaar proeftijd. TRÓUW stad De regering-Lanlel zal voorrang geven aan de te nemen financiële maatregelen. Op 1 Juli a_s. zal Frankrijk 67 mil- Hoen dollar aan de Ver. Staten en Canada moeten aflossen voor na de tweede wereldoorlog gemaakte schul den. In welingelichte kringen verklaart men, dal dit bedrag gevonden moet worden uit de gelden van het valuta- stabilisatiefónds, waartoe onderhande lingen geopend zullen worden 'met de Export-Importbank ter verkrüglng van voorschotten op toekomstige Ameri kaanse off-shore orders. De behoeften van de schatkist, welke door de zware verplichtingen van de maand Juli uit gedroogd Is, worden van dag tot dag gedekt door de Baitk van Frankrük. welke ingestemd heeft met aanvullende voorschotten tot een maximum van 130 milliard francs op 10 Juli. De situatie zal dus voor die datum geregeld moe ten zijn. Edgar Faure, die belast is met de ministeries van Financiën en van Eco nomische Zaken, heeft aan minister president Laniel een financieel plan voorgelegd, dat door deze zou zijn goed gekeurd. Volgens inlichtingen uit goede bron zijn de grote trekken van dit plan, dat natuurlijk nog wijzigingen kan ondergaan tijdens de definitieve vast stelling in de komende bijeenkomsten der regering, als volgt: Ter voorkoming van iedere nieuwe moeilijkheid voor de schatkist zou de regering niet alleen aan de Bank van Frankrijk vragen de voorlopige voor schotten van 130 milliard te consoli deren, maar bovendien nog 100 milliard meer.te verstrelcken. Daar het maximum vr.n de normale' voorschotten op het ogenblik 200 milliardbedraagt, zou de emissiebank dus in totaal 430 milliard aan voorschotten aan de schatkist ver lenen, Er zullen' dan byzondere maat regelen getroffen worden ter voorko ming van de gevaren, welke aan deze maatregel met een inflatoir karakter verbonden zyn. Aflossing .zou in 4 jaar geschieden, dus met 60_,milliurd „per jaar.. De "keuze uit de~middelen', 'welke onmiddellijk effect kunnen' hebben 'vóór het vinden van dit bedrag, is beperkt Zy zou slechts betrekking kunnen hebben op verhoging van de benzine- belasting of van,de.prijs-van tabak en sigaretten. Deze verhogingen, zo verze kert men, zouden onmiddellijk ongedaan gemaakt moeten worden, zodra het par lement andere maatregelen zou hebben genomen om de aflossing aan de Bank van Frankryk te verzekeren. Het tweede deel van het programma van Edgar Faure heeft betrekking op herstel van het evenwicht van de be groting. welke op het ogenblik een nadelig saldo laat van 728 milliard francs. Van dit bedrag zullen 120 mil liard worden gedekt door leningen van genationaliseerde ondernemingen, welke voor een deel reeds verwezenlijkt zijn Het restant zal gevonden moeten wor den door uitgifte van schatkistbiljetten of door leningen. Hedenmorgen is te Brussel een ver- trouwelyke vergadering van de Benelux- ministers geopend. Van Belgische zijde namen hieraan deel; de heren Van Koutte, eerste minis- ter, Van Zeeland, minister van Buiten landse Zaken; Duvieusart, minister van Economische Zaken en Baron Snoy, se- oretaris-generaal van het departement van Economische Zaken en voorzitter van het comité van de voorzitters van Benelux. Nederland was vertegenwoordigd door ae heren 'Drees, eerste minister, Beyen, minister van Buitenlandse Zaken, Zijl stra, minister van Economische Zaken en professor Brouwers, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Za ken. In de Beatrix zaal van "het Groothan delsgebouw te Rotterdam is vanochtend de .78ste algemene vergadering geopend van de Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland,. - In zün openingsrede heeft de voor zitter ir C. F. Rüter, directeur van het Gemeentelyk Energiebedrijf te Rotter dam, aandacht 'jgewyd aan de samenwer king van enige Zuidhollandse gemeen ten op het gebied van de kraakgasvoor- ziening. Spreker merkte in het slot van zyn betoog op, dat de' hoeveelheid kraakgas. die voor de desbetreffende Zuidhollandse gemeenten (Den Haag. Rotterdam. Delft, Gouda, Schiedam en Leiden) beschikbaar komt, overeenkomt met büna negentig millioen kubieke meter' gas van 4.000 kcal/kg. In 1952 werd door de gemeenten 's-Gravenhage, Leiden,. Schiedam, Gouda; Delft en Rot terdam geproduceerd 330 millioen ku bieke meter. De hoeveelheid kraakgas komt overeen met 26% van de produc tie van 1952. In zün gasnota heeft de minister van Economische Zaken mede gedeeld, aldus de voorzitter, dat het onder bepaalde voorwaarden mo gelijk zal 2Ün, dat de hoeveelheid kraak gas, welke in 1960 ter beschikking staat, zal overeenkomen met een. hoeveelheid van 260 millioen kubieke, meter stadsgas. In de vergadering, die een - besloten karakter droeg, werd de heer F. van Oostrom Meyes.' directeur van de C.V. Hengelose Gasfabriek, tot erelid van de Vereniging benoemd. Ruim dertig jaar heeft deze zeer intensief aan de werkzaamheden van hetbestuur deelgenomen als voorzitter en als bestuurslid, waarbü hü zich als een - vooraanstaande persoonlijkheid in de gaslndustrle heeft doet» leren kennen. Op het programma staat verder nog een aantal hulshoudelüke punten, terwijl enige sprekers voordrachien zullen hou den over technische onderwerpen. Tot 10 maanden gevangenisstraf, ;met aftrek van voor-arrest, waarvan 6 maan den voorwaardelijk, met 3 jaar proeftüd, is door de Rechtbank te Rotterdam ver oordeeld de 21-jarige zeeman D. S.," uit Rotterdam, die zich had schuldig ge maakt aan diefstal van een electrische boormachine uit de showroom van het Industriepand te Rotterdam en- een in braak in een pand aan de Goudsesingel in dc nacht van 5 op 6 April, waar hü een èlectrische platenknipmachine, ter waarde van f 400 had weggenomen, na dat hij een srote spiegelruit had ver werd o.m. naar het Verenigingsgebouw, -veld een gymnastieklokaal een bulpsecretarie. De 43-jarige matroos J. H. D v- d. P., een zwembad en de bouw van een nieuwe uitRotterdam, die de gestolen machine school, aangezien zeer binnenkort drin- had vervoerd en verkocht, werd veroor- gendbehoefte, aan schoolruimte zal .be-1 deeld tot 4 maanden gevangenisstraf, staan. voorwaardelyk. - f.Tèr gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Berahard werd gisteravond door de Reunievereniging van Nagelaten Betrekkingen en Oud-Gevangenen een Hollands-Indonesisch tuinfeest gehouden in „Parkzicht" te Rotterdam. - Hieraan werd medewerking verleend door de Kon. Post Harmonie Rotterdam, onder leiding van de heer Thom Adee. met tamboers en pypers en een Indone sisch gezelschap, dat. Krontjong en gama lanmuziek ten gehore bracht. Ook werden Indonesische dansen uitgevoerd. Het tuinfeest was zeer druk bezocht ter. gelegenheid van de verjaardag van de. Prins was een feeërieke illuminatie aangebracht. "Hunter legt mórgen" 1 Juli, zyn'functie--van -hoofd van de' speciale missie in. Nederland voor economische samenwerking van hét bureau voor We derzijdse Beveiliging (M.SA.) neer. De heer Hunter heeft zijn'vertrfek reeds in.- het begin van dit jaar aangekondigd; maar is als gevolg van do noodtoestand, dae op 1 Februari werd veroorzaakt door de rampspoedige overstromingen, enige maanden-langer in dienst gebleven van de M.S.A.Hmissie in Ben Haag. Charles P. Fossum „executive and agri culture officer" van de M.S.A., is be noemd tot waarnemend4 hoofd van de missie, totdat daar een opvolger voor de heer Hunter zal zijn aangewezen, De commissaris voor Emigratie deelt mede: Het m.s. „Waterman" zal op 24 Juli a^s. een extra reis met emigranten na,ar,.. na<*a maken- Deze reis is nood zakelijk door de omstandigheid dat een bepaalde categorie emigranten per eind Juli in Canada dient aan. te komen met het oog op de .seizoenswerkzaam heden. Als gevolg hiervan is de reis. die de „Waterman" op 28 Juli naar Nieuw-Zeeland zou beginnen, ultgèsteid oo ^öAugusftf3 a-s. Emigranten die op 28 Juli .met dit schip naar Nieuw-Zee land zouden vertrekken zullen dus hog ?en loiter in Nederland moe ten bxyven. De betrokkenen is aange raden hiermede rekening te houden, wat betreft, het opzeggen van hun be- trekjclng en het verkopen van hun be zittingen enz, Wegens schuldhelicg is door de Rotter damse Rechtbank veroordeeld tot 'een jaar gevangenisstraf, met aftrek van de voorlopige hechtenis, de 31-jarige losse werkman C. P. J., uit Rotterdam, in wiens woning een partij nylonkousen en een koffer waren gevonden, die in de nacht van 3 op 4 April waren ont vreemd by Ter Meulen aan de Binnen weg te Rotterdam. Verdachte was dief stal met braak tenlaste gelegd, doch de officier achtte de diefstal niet, doch de schuldheling wel bewezen. De eis was Ui jaar, - D» Verenigd» Stalen. Grooi-BrilfanuSJ en Frankrijk hebben hun Heg» Commis sarissen in Duitsland de persoonlijke rang van ambassadeur verleend. De drie Wes telijk» regeringen kondigden tegelijker- tyd aan geen beswaar te hebben tegen het verlenen van de titel van atsboxsa- deun aan de Westduitse zaakgelastigden t® Washington, Londen en Parijs. Deie persoonlijke titels brengen evenwel geen wijilging in de status van de vertegen woordigingen self. Men denkt dat het initiatief uitgegaan is van de Westduitse bondskanselier, dr Adenauer. West-Duitsland zal geen am bassades mogen vestigen voordat de Con venties van Bonn van kracht geworden zullen zyn. In Westduitse kringen is het bericht met voldoening ontvangen. President Eisenhower heeft de maat regel een érkenni g genoemd „van de groetende betrekking tussen de V.S. en West-Duitsland en de terugkeer van dit laatste land in het gezin van vrije en gelyke naties". SGJETVIOTNGEN. 30 Juni. SCH 87 11 k. ^n„' k' 56 w k- I59 7« k. to I0?. li1' 338 16 k. 53 38 k, 104 50 k. S? yj1.32, netten. 39 60 k. 264 26 k. 32 4J 40 43 48 46 k. 49 34 k. IS i-1? 85 k. 189 50 k. 262 33 k 283 fethl k' 9J* k- 15 23 k. 19 ISO r V af- felegd. 25 10 k, 30 40 k. 35 40 k, 37 10 k. IJ k- 21° 34 k. 236 23 k, 348 45 k nog 10 Sf'v"',,"6L55, k- 230 20 k. 297 45 k. 310 k- It s k, 36 0 k, 51 30 k, 107 36 k, iï? jü k, 314 50 k nog 20 netten, t40 k- i®?14 k, 284 15 k. 301 60 k. 72 12 k. 123 17 k. 124 25 k. 140 22 k, 46 15 k. 2 u- 2 130 mW' 73 J1 k, 81 10 k. ,10S„ 7 k. 160 25 k, 180 10 k, k'.„27!. 50 k. 6 20 k, 14 30 k, 21 SO k. 333 ?S k 110 20 k- 121 14 k. 325 20 k. Binnen te Schevenlngen: Sch 305 25 last van 2 schepen; Seh 77 18 last van 3 sch,- ^5' A i2 van 10 schepen. kg' «chol n 12—15,», Idem BI 10,5013,80.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 2