De inzet KREMLIN ONTBIEDT AMBASSADEURS van s portieve gezant mgm EXPLOSIE IN GUATEMALA EIST TIENTALLEN DÓDEN Zijn gewicht in zuivel Malik LondenPawlow Parijs en Zaroebin uit Washington Interpellatie j.on§§? leraarssalarissen? Meer dan 70 slachtoffers geborgen Dagorder vapc generaal Aler Amerikaanse achter -E.DéGr. 0 wm Koninklijk bezoek aan Overijsel Officiële stukken op departement van Marine vernietigd ARBEIDERS BIEDEN LIJDEEÖK VERZET';INt;TJEGH||^Ml|fi* Minder standvastig zomerweer WOENSDAG 1 JULI 1953 E1.I'1»E JAARGANG No. 2504 Weerbericht Besprekingen in Korea Vulkaanuitbarsting bij Timor 'w$- Tachtig slachtoffers brand in Beira Vermoordde Christie toch Geraldine Evans? Jónge eenden voor de Prinsessen Oefening „Coronét" bo yen W est-Eur opa Kerkelijke \dering/ jubileum Luchtmacbi^! Aanklacht.ingediend |am aanval op MosëaSeq|! 100.000ste op de „Melkweg?' MiMi "Su;: De Sowj et-ambassadeurs in de Verenigde Staten, Groot-Britannië en Frankrijk zijn naar Moskou ontboden. Zaroebin en Malik vertrok ken gisteren onverwacht respectievelijk uit New "York en Londen naar de Sowjet-Unie en Pawlow, difr* gisteravond nog in Parijs was, bracht een afscheidsbezoek aan president Auriol. Men weet niet of hij, evenals zijn collegae uit Washington en Londen, na overleg op het Kremlin zal terügkéreh. Grote Drie 10 Juli IflllsÉ Prins Bernhard supporter bij eerste solovlucht -"• - v) V.P' '/f 1 r,v Zie verder pagina 2 Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 L> A'-V Tnvn -ri» V'kaaiH:yA,'-itt4»3fr>'<<» V'-Sr ,*i - PtfiSCpr's nouerua uj. Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6>35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. R. VAN HOUTEN Geldig van Woensdagavond tot DohderiAgavontÉ -J, KANS OP ONWEER Veranderlijke bewolking met plaatselijk een regenbui of onweer. Dezelfde of Iets lagere tempera turen dan vandaag. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. - Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT; SINDS lang om de waarheid te zeggen:van de aanvang af hebben wij betoogd, dat het vraagstuk van de doorbraak in het geestelijk-structurele vlak ligt. D.w.z. dat de doorbraak een welbewuste poging is om op politiek en maat schappelijk gebied en eigenlijk op het gehele gebied van de nationale samenleving, tot organisatievormen te komen, waarbij men de geestelijke, de godsdienstige overtuiging niet meer beslissend acht. Onlangs op 10 Juni schreven wij een artikel, waarin wij dat tracht ten aan te tonen aan de, hand van een practisch voorbeeld. In een dis cussie tussen de doorbraak-socialist Van der .Ploeg en prof. Zuidema, meenden wij een zekere geïrriteerd heid waar te nemen bij de eerste over het feit, dat in die discussie „schoolkwesties" als dié te Akkrum en Gouda waren te berde ge bracht. Voor de heer Van der Ploeg zijn n.l. de tegenstellingen op so ciaal-economisch gebied, gemakshal ve aangeduid als liberaal tegenover socialistisch, of als conservatief te genover progressief, volkomen pri mair. De schoolkwestie is een in principe en in de practijk overwon nen kwestie.Daar moet men het debat nu niet meer mee vertroebelen. "Wij meenden uit deze beschouwing van schoolkwesties af te mogen lei den, dat men terwille van een be paalde sociaal-economische politiek, de ogen sluit voor de grote geva ren van een neutrale lees: een vrijzinnige staat op geestelijk ge bied, die naar onze mening, ook on bedoeld, de consequentie van een vol ledig geslaagde doorbraak zou zijn'. 'ÏAE heer Van der Ploeg' komt •*-' tegen deze beschouwing in een brief aan ons en ook in een artikel j in „Tijd en Taak" van 20 Juni, in het geweer. Hij zegt o.m. door te grote kort heid aanleiding tot misverstand te* hebben gegeven, beklemtoont, dat' de P.v.d.A. de gelijkstelling .van bijzon- der en openbaar onderwijs aan vaardt en verklaart dat hij. voor zich- een voorstander is van Chris telijk onderwijs, dat zijn kinderen op een Christelijke school zijn en dat wijals Christenen opde bres moé ten staan voor de gelijkstelling. Wij geven de. heer:..yan der Ploeg, op zijn verzoek, gaarne acte van deze verklaring. Uit hetgeen dé-héér-Van der Ploeg in zijn antwoord aan Tróuw schrijft, blijkt dat dit wel allerminst het ge val is. De heer Van der Ploeg schrijft n.l.en bewijst daardoor het. artikel toch niet goed te hebben gelezen, het volgende: „Tróuw' steltv nu in het betreffen de hoofdartikel; datdoor de Anti- revolutionnairen het Christelijke onderwijs van hetaller g r ootste gewicht is,- van veel groter gewicht dan de sociale en economische vra- gen." 'i"A Als wij dit werkelijk zo gezegd zouden hebben, dan heeft de heer Van der; Pioeg tegenover ons natuur lijk gemakkelijk spel. En dat spel komt dan ook verder op in zijn artikel. Wantdan is het immers zo, datwij de sociaal-economische pro blematiek zouden willen ontlopen dóór de aandacht te concentreren, op schoolkwesties, die op het ogenblik, volgens de heer Van der Ploeg "'al thans, secundair zijn.' i' fJ Maar, o secretaris van het G e- sprekscentrum, ..wij hebben dit niet gezegd. - - Wij hebben gezegd, dat tegenover de „laatdunkende"- beschouwing van schoolkwesties, voor ons de. school- kwestie' van het allergrootste ge wicht, was. Datl. is dus niet: de schoolkwestie tegenover ;de. sociaal-economische kwestie, maar het is de vraag of Akkrum en. Gouda van het aller grootste' géwicht zijn, dan wel be trekkelijk oninteressant. Wij hebben voorts gezegd: uit het feit van dit oninteressant vinden van de .schoolkwestie, uit het feit, dat dergelijke schoolkwesties zich tel kens voordoen, uit het feit dat in een plaats .alls Gouda b.v. door het werk van de socialisten, libe ralen, enz., met behulp van de beslissende stem van een in dit opricht gederailleerd a.r. eén Chris telijke ambachtsschool niet tot stand kon komen,„treedt zo duidelijk aan het licht, dat de inzet let op dat woord: 'inzet van dé strijd niét ligt op sociaal-economisch, maar op geestelijk-structureel gebied. "Wij hebben niet gezegd, dat de inzet ligt op schoolgebied. We heb ben gezegd: die inzet ligt op geeste lijk-structureel gebied. En die - inzet is beslissend voor het hele natlonaal- maatschappelijke en politieke leven. Want die inzet betekent de 'beslis sing over de vraag hoe staaten maatschappij er uit zullen zien, wat' het geestelijk-structurele betreft. Daar hangt de school van af en de sociaal-economische structuren en de radio en de televisie en de nieuwe Hoger Onderwijswet en gaat u maar door. Zaroebin gaf op wagen naar de reden van zijn vertrek op ongeduldige toon ten antivoord, dat hjj verslag zou gaan nitbrengen aan de minister 'van Buitenlandse Zaken Molotow. HU vér- telde, dat- het bezoek voor hèm 'niet onverwacht kwant'endat, hü binnen kort naar Washington terug zou keren. Malik vertrok uit, Londen zonder' een woord te zeggen. Het nieuws van het: plotselinge ver trek van de drie Sowj et-ambassadeurs kwam slechts enkele uren na de be kendmaking van de plannen voor een bespreking van de ministers van Bui tenlandse Zaken van de Grote Drie. De Sowjet-Unie heeft steeds de plannen voor een bijeenkomst van' de Grote Drie 4*4* gelaakt en aangedrongen op viermó- gendhedenbesprekingen. De Amerikaanse, Engelse en Franse régwringen' zjjn gisteren begonnen .te' beraadslagen over d© conferentie, die haar ministers van Buitenlandse Zaken op 10 Juli te Washington zullen houden. Het, overleg tussen de Grote Drie, dat ten dopJ heeft Het .Westelijke beleid jegena .de .communistische wereld te be palen zal 'voorafgegaan, engevolgd worden door afzonderlijke besprekingen tussen Dulles (VS) met de Engelse mi nister Lord Salisbury en de Franse minister'Bldault. De ministers, zullen o.m., een geza menlijke stap bij de Sowjet-Unie be spreken, in zake de eenheid van Duits land. Premier Churchill was gisteren druk in de .weer in zjjn buitenhuis nog steeds gèbogen over regeringsdocumen ten, hoewél zjjn dokters hem een maand rust voorgeschreven hebben. Hij lunchte met zjjn dochter Sarah en de '.hoogste. Britse-atoomdeskundige Lord Cherwell. Motorordonnansen brengen steeds tele grammen.en -- regeringsdocumenten aan. mm '•*- v'i mmmgÈk Je»' In de gistermiddag gehouden ritting der Tweede Kamer heeft mr Roosjen (A.R.) de Tweede Kamer verlof ..ge vraagd vragen te mogen stellen aan de regering, over het uitblijven vanv.de nieuwe toegezegde salarisregeling-.'- voor dé leraren bij het voorbereidend ho'ger 1 én middelbaar onderwijs. Op dit verzoek zal* vandaag/ beslist worden. - -* - V.-.; Een - hartelijke accolade van Prins Bernhard was de" beloning van de Mexi caanse gezant in Nederland dr E. Sanchez Torres, toen'hij:gisteren op hét 'zonover goten vliegveld Yppnburg om kwart over- vijf .uit. een „Pipex Cub van de Natio nale. Luchtvaartscnool stapte, na zijn eer ste .solovlucht De instructeur van.de gezant, de vlie ger J.'Zwaan, stond er trots bij, toen zijn leerling enige rondjes draaide en een paar landingen maakte. Haastig pikte hij zijn leerling op,-toen deze definitief aande. grond - kwam en 'hij taxi-de het toestelletje naar de plaats waar de „sup portérs" van de gezant hem met applaus ontvingen. De 'prins'was "met'majoor-vlieger Son- dermann in een Fokker S-—11van Schip hol "gearriveerd.v :-.y 8 noemingtot Maarnemend minister-van- Buiienlandse-Zaken --.van' Groot-Brit-: ton.niëi^koningin ■■Elizabeth'goedgekeurd heejt. Deze.opnaine .werd.gemaakt-toen hij gisteren,voor het>eerst op het'mi-, nisterie. aanku>a77i.%ordnSalisbitryl;za l; de portefeuille beheren zolang minister 'Eden niet in staat .is. zijn functies waar i Vvte nemen. :In de Mlddenamérikaanse - stad Guatemala heeftzich gisteren een heviger explosie'; voorgedaan, die-alwaar- -aan- 'll/-*men^n.::het leveh .I*/ÏX 'P'&'i-ï''-./LX r,tDe7.explbsiergeleek 'veelvóp een' aard- bévihg eh deed alleinwoners van ;de stadontwaken. De vlammen, van ,dè branden: die onmiddellijk1 na de.ont ploffing uitbraken, sloegen zó hoog 'uit, dart ze in de gehele, stad, te zien waren. President. Rhee zal morgen de'bespre- kingen .met de Amerikaanse onderminis ter van. Buitenlandse. .Zaken Robertson voortzetten, aldus is Woensdagochtend te Seoel officiéél bekendgemaakt. Aan vankelijk: zouden: de besprekingen-van daag worden voortgezet.Er werd geen reden 'voor het "uitstel gegeven. De V-N-opperbevelhebber, generaal Clark, heeft Woensdag te Tokio' gehei me besprekingen gevoerd met generaal Collins, de stafchef' van het Amerikaan se leger. Deze besprekingen werdén bij-: gewoond door de bevelhebbers der Ame- rikaanse -'strijdkraebten ïn het Verre Oosten. ''--."v" De- Amerikaanse Sénaal:-hééftgisiéren bij stemming besloten aan president Eisenhower de bevoegdheid ie geven :één milliard dollar van, de mililaire.hulp aan de NAVO-landen ir. ie houden,, wanneer de res Europese landen het EDG-verdrag 'niet ratificeren. - -f- VJSen' !;gëheel. blok van 50 huizen en twge hotels.'.werdén in puin gelegd. Er^war.en'glstei^vond'al.;7l;-.dpden',ge- te hor én;," van-' ménsen,, die door'het vuur waren'aangetast." Het reddingswerk werd belemmerd door gebrek aan blusmateriaai en wa ter.. De, omgeving werd door soldaten afgezetom plunderen "té voorkomen. Volgens de* autoriteiten is de brand ontstaan in een voorraad blik ken met een onrtvlekkingsmiddel, wel ke op.,een;.onverklaarbare wijze: zouden hebben'vlam"gevat. Radio Djakarta heeft-- bekend gemaakt, dal, vijftien personen" om hei\ leven xijn gekomen bij «in ^vulkanische uitbarsting op het eilandje .Santa in dé nabijheid ven (Timor. Er sou zeer grote schade xijn aan gericht, ■-- -- r t Da 'uitbaisting dèed zich de. vorige wéék reeds voor. maar. is eerst 'gisterenin Djakarta bekend geworden. W\T ons betreft, wij rijn blij, dat de heer v. d. Ploeg zijn kinde ren naar de Chr. school stuurt en we zijn bedroefd, dat die Goudse a.r. tegen de Chr. ambachtsschool stemde. Maar beiden demonstreerden zij het gevaar waarin wij vandaag de dag verkeren, n.l. de bereidheid om ter wille van een incidenteel punt, bij de heerv. d. Ploeg een bepaalde sociaal-economische politiek, bij de ,Goudse)h.r. de door hem overbodig geachte; ambachtsschool, de bestaan de geestelijke structuur van onze ge organiseerde samenleving op drift te laten gaan. - .De 'heer-v. d. Ploeg kómt dan terecht-Jrij*. een staat waarvan hij £2 5fW wat zijn karakter betreft niets weet. Zie de .critiek zowel van prof. Zijlstra alsvan ons op: „De weg naar vrijheid." Wij. weten - wel wat - dat voor een 'staat zal - zijn. De herinnering aan wat wij in de* negentiende eeuw beleefd hébben is te. levendig., Ds. ■Ruitenberg, een medestander van de heer Van der Ploeg, beweert, datwij ons. volk de last der geschiedenis op leggen. Wij zijn echter beducht,-dat die last der geschiedenis een last van het heden zal worden. En daarom zullen wij ons-door de heer -v. d. Piöèg niet latën af houden om tegen dit wezenlijke en eigenlijk enige gevaar van onze tijd te waarschuwen, n.l. dat men zich klakkeloos zou gewonnen geven 'aan een ontwikkeling, die, ondanks goede woorden en goede bedoelingen, de oude vrijzinnigheid zij dan liberaal of socialistischgesecon deerd door antirevolutiónnairen, die op een, bepaald punt derailleren en socialisten,, die hun kinderen, naar de Chr. school sturen, op het kussen brengt. Een ongekende regenpériode, die gepaard ging met aardverschuivingen, heeft groteschade aangericht in uit gestrekte delen van Zwitserland. Het dorp Smerikon heeft het zeer zwaar te verduren gehad. Een modderige brij stortte zich van de Goldberg uit op het plaatsje. Toen hel water gezakt en-naar lager delen gestroomd was, leek het alsof .de huizen verzakt waren, zó hoog had de stroom de modder meegevoerd. Van de meeste woningen steken alleen ring de bovenste verdiepingen en de daken boven de zand-, leem- en kei- ;."?'y-I' massa's uit. De,. „News Chronicle" bericht dat John Christie, die- verklaard heeft zeven vrouwen .te rhebben- .vermoord.' nu ook heeft bekend de moord on de 14 maan den - oude Geraldine" Evans, wier vader voor deze moord drie jaar geleden te rechtgesteld-., werd, -op .zijn geweten zou hebben.' Christie,: die.' 15 Juli i wegens moord' óp zijn echtgenote terechtgesteld zal worden, zou aan een functionaris van de,gevangenis waar hij zich thans be vindt; medegedeeld hebben, dat hij het kind'Geraldine van het leven beroofd heeft Christie heeft tijdens rijn proces wel toegegeven, dat .hij de moeder van Geraldine om het'leven gebracht heeft Hij ontkende echter ten stelligste ver- aanwoordelijk te zijn'- voor de dood van het kind. i Volgens een onbevestigd bericht rijn in totaal 80 inheemse arbeiders om het leven gekomen bij de brand van on het tocht langs de verschillende buurtschap- iiTo #1 v—14 J a a1 Ia èf attrM 2 1 (Van onxe correspondente) De bevolking van de Noord-West hoek van Overijsel heeft: j Woensdagmorgen EE Koningin' Juliana met gejuich in gehaald. Onder een stralend blauwe hemel heeft de Koningin haar intocht in de stadjes en dorpjes van Noord- West-Overjjsel gemaakt. Overat hingen de vlaggen uit en stonden jong'en oud langs" de wegen, om de Vorstin, die gekleed was in een licht beige japon met een wit "strooien hoedje en witte accessoires, toe te juichen. Om tien minuten voor elf werd de Koningin bij de kruising van de weg Meppél—Zwartsluis .met de weg,,naar Wanneperveen bij heteehueht Leen- derts, begroet door de Commissaris der koningin in-.de provincie Overijssel, ir J. B. F. M. Ridder Van der Schiieren en de districtscommandant van de rijks politie It.-kol. W. M. Walpoott. De Koningin was gezeten in een open auto. Hierna ging het in hoog tempo naar Wanneperveen, waar de Koningin aan de burgemeester, de wethouders en aan de raadsleden werd voorgesteld. Bij het stadhuis stonden schoolkinderen opge steld,-die de Koningin toejuichten. Grietje Slot, Dina Pastoor, Liesbeth Bakker en Jannie de Groot boden de Koningin jonge eenden aan voor de Prinsessen. Enkele schoolkinderen heb ben het volkslied van Buikschutsloot gezongen, waarvan de tekst, in fraaie oranje map, aan de Koningin werd aan geboden. Ten slotte werd het Wilhelmus gezon gen en daarna maakte de Koningin een water drijvende olie in de Oostafrikaan- se- haven Beira, waardoor Zaterdag vijf schepen (een Belgische en vier Britse) werden beschadigd. In voorgaande berichten was gespro ken van 40 h 50 doden. pon.-Overal werd zij toegejuicht door mensen, die langs de weg-stonden en wuifden met oranje vlaggetjes- Vervolgens vertrok de Koningin naar Vollenhove. Ook hier werden haar bloemen aangeboden. De chef van de luchtmachtstaf luitenant-generaal-vlieger-I..A. Aler heeft hedenmorgen de vol gende dagorder X dóen uitgaan: „Het stemt mij tot vreugde en .dankbaarheid, u allen te mogen .gelukwensen met het veertigr jarige bestaan der Koninklijke Luchtmacht. Het is u bekend dat de mili-r taire luchtvaart van de dag ter oprichting af „en wij. mogen wél zeggen tot heden toe, bij haar ontwikkeling "éh opbouw met moeilijkheden.van velerlei aard te kampen heeft gehad. Met eer bied herdenken wij daarom het vele en moeizame werk, dat. onze voorgangers hebben -ver-: richt an wij stellen er een eer in óp hun-r arbeid te mogen voortbouwen.- -• Meer, dan óóit gaan in. deze dagen ónzegedachtenuit naar',' dachte aan hun .offer ons een aansporing zijn /nimmer af te wijken van da weg: van eer en plicht, welke z\j, door-hun voor beeld, hebben gewezen. In het bijzonder, mogen wij met dankbaarheid terug zien op de roemrijke wijze, waarop het luchtwapen in,.de achter ons liggende oorlog aan de strijd heeft deel genomen: De moed' en zelfverloochening,welke zo vélen, hierbij in ruime mate hebben betoond, houden de be- lofte iti,dat de; Koninklijke Luchtmacht óolc in de-toekomst, indien het onverhoopt nodig mocht blijken, hare taak op eer volle wijze zal volbrengen en zich de plaats, welke zij, in de'':;. Nederlandse weermacht inneemt, S waardig'zal,betonen. r Moge zij groeien en 'bloeien: ■Moge rZij, onder Góds zegen, uitmunten door; moed éh, geest- Van 23-tot'31 Juli wordt boveh '.Weït- Europa da luehtoefening „Coronet*:; 'ge houden, waaraan negen landen deelna men, namelijk de Verenigde'Staten, - België, Canada, Engeland, Frankrijk, Griekenland. Italië. ;.N e d e r l a n d - - en Portugal.-,- v;:":;- De grens van het gebied, waarover de oefening„Coronet" rich zal uitstrekken, is in het' Westentot boven En^élaiM; éh:,! in het Oosten-.tot op 80 km van. dc grens tussen' West- en Oost-Duitsland., doel van de oefening iso.m. het1 beproé^:. ven van de luchtverdedi-girig van Frank-.; rijk, ,M e dé rlamd,.;Bélgië ensEngelani.® -j Op de vliegbasis te - Gilze Rijeh :'1s':>-'- gisteren in twee korte kerkelijke.^plèch-'vv-' tigheden het veertigjarige' bestaan" vahiji de Militaire Luchtvaart herdacht in'v del.;': grotentanschappencantinè droeg tnajoór- i aalmoezenier Van Haerén- in- de: middag- uren een heilige mis op, en terzelfder tijd leidde ds. N.* H. van Zantenin'.-de film-^'j zaal van ,de. basis een. plechtigheid/vóó^ïp de protestante;militairen; r InS.èén(StofeS" soldatesk milieu." Vandaag werden'.'«Bij:: alle onderdelen dankdiensten gehouden- -ai - '~~'7££&Sfik-'hk de velen onzer kaméraden, die kracht, door kunde.en belcwaam- in oorlog en vrede hun leven heid en bovenal door onwankel- voor Koningin en - Vaderland' bare troüiv aan Koningin en hebben gegeven. Moge 'de- ge- Vaderland. Leve de Koningin." gered.',Zij kwamen'in 'de, vlammen om. p jert, tl^èn; na de", ontploffing .was nog gégiï. Het departement van Marine te Hen Haag heeltde rechter-commissaris mr. Winkel, te Amsterdam -desgevraagd telefonisch geantwoord,'dat i personeel van dit departement het vorig jaar, of ficiële stukken heeft vernietigd, diebe trekking hadden op de nog steeds niet beëindigde zaak-Fonteiin. en die dus in het dossier 'van deze zaak aanwezig dienden'tezijn. Als verklaring -werd voorts medege deeld, dat dit geschied was, daar de stukken 15 jaar oud waren. Hardnekkig voortstrjjdénd voor wat hjj als -rechtvaardige zaak ziet, heeft de 53-jarige cx-sergeant-konstabei der Koninklijke Marine A. H. -F. Fontejjn tilt Amsterdam, wiens zaak wegens ge pleegd smaadschrift nual jaren loopt en reeds twee maal door dé Hoge Raad der Nederlanden, is verwezen voor een nader onderzoek, thans de Officier van Justitie te Den Haag verzocht een. on derzoek in dezen te gelasten eh „dé op drachtgever (autoriteit van het depar tement van Marine) die verantwoorde lijk is voor het vernietigen dezer stuk ken te doen, vervolgen". Het betreft hier originele stukken, die naar Fonteijn meent van, het grootste belang zijnvoor hem zelf: medische rapporten van Mei 1933 van de C.B.Z. te Soerabaja, waaruit blijkt, dat hij aan nervositeit en niet aan asthma leed, rapporten van kehringsr 'commissies uit Den. Helder,' daterend van 1934 en 1935, waahiit zou blijken, dat bepaalde door Fonteijn later in zijn pamflet beledigde artsen wel sa men in eén keuringscommissie hebben gezeten (de artsen ontkenden dit voor het '.Haagse--Gerechtshof, toen. zij als getuigen werden gehoord), alsmedeuit spraken"'vart-.de centrale raad ,;van be roep, bij wie Fonteijn .na', rijn ontslag uit demarine wegens - asthma c protes teerde, omdat hij van mening .-was en is, dat hy nimmer aan asthma heeft geleden, t..':. i-'-rv-::- Toen de gerechtelijke vervolging van Fonteijn enkele jaren geleden 'Begon, stuurde het departement van Marine het dossier met de aanwezige stukken AjaloellaKaxïaai d* voozxUles'van Vdé® Perzische 'Tweede Kamer, faeeft^in*: «én f krachtige aanval op premier Mossadeq3 verklaard, dal .riergetijké'i liedeh^.'door het volk snoeten ,worden >"~~l"'w''»" -suscsf dién. sij hun'pogingen o grondwet iè-'(chendan -brengen-voortxalia] 1 Kaxjani .zel dU A de" vooravond van 'de'- een nieuwe' voorxitier van'ï.de.j-: Kamer. De regering heelt drrAd MoazamL een' aanhanger van:-.deu minister;candidaatgesteld.-. Kasjani^xalL, het legen deze opnemon. 7^1^ Hij betichtte dr Mossadeq'érv^^atjf' deze, onder hét' 'mom van het béscbermórji van de grondweten' hetbestrijden '.vanfe hét Imperialisme,"' bet volk misleidt* „In-,; het begin.van: dit jaar verkreegïdëf¥eti3f§ Mossadeq, door onwettigé;;midÖalai;3en"ï door de Madjlis te terroriseren, éeri' üitrj" breiding van' zijn dictatoriale;:.bevoegd-';: heden.', „Dit kwam 'feitelijlc neer op het. buitenv werking stellen, van de Madjlis 'éndeïèf grondwet", aldim KasjanLVolgens"höii had dr Mossadeq bnlangs:-de afgevaardig-*g. den openlijk gedreigd, het parlemént te S zullen ontbind'en, indien zij dr Moazami niet zouden kiezen. Berichten van radio-Praag en rde -Tsie chisehe kranten geven aanleiding'lot de conclusie dat de - arbeiders die onlangs in bloedige botsing xijn gekomen met de politie; thans 'over xijn gegaan tot tijde lijk, verzeL In Praag is officieel ioeger geven dat duizenden arbeiden weigeren naar de fabrieken te gaan. De productie is érnstig gedaald én de kritieka toe stand heeft de regering genoopt- stren ge maatregelen te nemen om de arbei ders te dwingentot -hervatting van het werk, aldus radio-Praag. In Westerse diplomatieke kringen té Wenen wordt uit de berichten opge maakt dat de arbeiders „één reusachtige, misschien zelfs georganiseerde cam pagne voeren, nadatrij hun makkers hebben zien atmakén door de politie. „Wat moet die man met al die boter en kaas?" Dat was een vraag, die velen gisteravond bezighield, toen een vrolijk en blozend man met grijze krullen even. 97 kilo boter, kaas en melk kon opvorderen, omdat hij de 100.000ste bezoeker van de nationale zuiveltentoonstelling „De Melkweg" was. Deze gelukkige, de verzekeringsagent H. van Rijn uit Scheveningen, werd aan de poorten van ,dioutrusf' met een enorme struik bloemen begroet, waarna hij en zijn vier logeergasten uit Den Helder naar de Alkmaarse kaasmarkt op „De Melkweg" werden geleid. Zijn zuivere zuivelgewicht, gewaar merkt door echte Alkmaarse kaasdra gers, bestond uit zeven enorme Goudse kazen, zeven forse Edammers, een vaatje van 25 kg boter, twaalf flessen melk en als „toegift" 20 pakken boter. Het gewicht werd volgemaakt met een lunchkaasje. Toen waren ds 97 kilo gram bereikt. De honderdduizendste Melkwegwan delaar werd nadien officieel rondge leid en neiéteerd. In de basis-industrieën, is het aantal;)' niet-werbende arbeiders'altijd vrij groot../- geweest, maar. volgens "waarnemers .inA' Wenen wijst het grote aantal maatrege- Ien dafde regering in dit;vèrband;heeft!fi genomen, er op dat de autoriteiten j de;;':; toestand-niet meer meestér; zijn.' Alle. personen dié inbreuk makèri'op. de- ar- beidsdiscipline zullen zwaar - gestraft worden. 0 .Rude Pravoi', het orgaan van de Tsjé-: chische communistische partij, wekte Maandag alle fabrieken in Tsjechoslowa- kije op om alle arbeiders, die men niet. dringend nodig heeft,- met' inbegrip van „functionarissen", naar de .steenkoolmij-:; nen -van Ostrawa te sturen, waar het na f de geldhervorming tot'wanordelijkheden'/: was gekomen. „Rude Pravo:* zeide, dat de mijnen dringend 'verlegen'zitten omi* 4000 arbeiders en -schreef .vervolgens:-:': De Hongaarse bladen publiceren be- richten dat de arbeiders niet voldoende;'; zeep. hebben, „geen behoorlijke, „werk-. schoenen en - werkkleding; onvoldoende?; eten en dat,zij .werken onder „primi-i tieve ongezonde omstandigheden .'ehfi hun.verzoek om verbetering van de toe-?' stand wordt genegeerd.'. - - *-;r f- v j- In bijna, geheel Europa is het warm zomerweer maar slechts ./hier \"en; j daar kómt de temperatuur boven 30"'. graden. Langs de Engelse Oostkust/: waait echter een koude oplandige wind waarmede mist- en/ wóVcéh-- banken van de Noordzee hetland-/ worden binnengedreven. Sommige Engelse kustplaatsen meld-/} den gisteren geen hogere temperaturen dan 15 graden. - De neerslagactiviteiéfï ü/$ismds// Zondag in geheel Eurüpa belangrijk afgenomen. De gebtederï- ïmét1- régen—:, buien of onweer zyh0at! vahjfieperkté omvang. Het weer in; ons<limdblijft morgén en rj, waarschijnlijkook overmorgen/ onder invlped^van een - lage; drtiïc- gebied waarvan'' het centrum .bbvehi Frankrijkfisrfgelégen. Dit Iagé ;drtifc~; gebiedjvefplaatste zich- langzaam:haaf: het ..l^optdoóstenen daarmede/samen-/ happendzullen er in de komende- dagen "in ons land enkele régeri- tóf ?"-/ ÓntoèCTsbttfeh;:.voorkomen. - js-Voór^het binnenland /wórdt: ::hdg weinig verandering in temperatuur tierwacht maar in de kustgebiedehfl kan wind van zee enige- afkoeling brengen. m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1