Rampenfonds doet tweede uitkering aan gedupeerden Gevaarlijke brand woedde bij „Albatros" te Rotterdam-Pernis ra Stroom viel uit bij bezoek van koningin aan Belfast - B Regeling voor weduwen, invaliden en nabestaanden van redders Loods met kali-salrpe^r jfcn vlam Nieuwe bespreking Robertson-Rhee Slachthuis herbergt 1300 Berlijners Scherp schutterendesenatoren Debat over Duitse schulden Hongaars kabinet afgetreden Russische spldateil geëxecuteerd Prinsessen bezochten Madurodam en „Kind en Spel"; te Delft VRIJDAG 3 JULI 1953 v_ ELFDE JAARGANG No.25061 Weerbericht Gasvorming in dok: drie doden Baby uit raam gévallen MULDER Minister Kernkamp in Melbourne Ambönnees raadslid bood bloemen aan Uitstel van executie voor Jolrn Christie? Rust in Öost-Berlijn V Von Neurath stervende IR. MARIS VOOR RADIO OVER DIJKHERSTEL Ongeluk in Soerabaja mm. Onmenselijke toestanden Beroep mogelijk II 1 ;Juin NAVO-bevelhebber Bondsdag vergiste :- zich mms In Delft sa Compenserend invoerrechts - in Benelnx-verhahd .'Rotterdam; Witte de WJthstraat 30 Telet 29215 CS L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur t Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'ï-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 - Schiedam:1 Lange Kerkstraat 24b. TeL 67832 Abonnementsprijs 49 'cent' per week. 2.13 per maand, US per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A- KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond. -.,>1') WEINIG VERANDERING Half tot zwaar bewolkt niet enkele; verspreide regen- of onweersbuien. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen Noord en Noord-West. Dezelfde' of iets lagere temperaturen. r O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT TIE; veiligheid van de Westelijke JU wereld, staat en valt, menselijker wijs gesproken, met de vrije samen werking tussen de Noordamerikaanse en de Europese staten. Dat is de moderne uitwerking van het oude spreekwoord: Eendracht maakt macht. 'Aan de andere zijde van het ijzeren gordijn past men een ander systeem toe.. Daar gaat men uit van de stel ling: Het dwangbuis maakt macht Dit de troebelen die alom uit de Russische satellietstatenwonden ge meld.'blijkt echter dat de uitbreiding van de Russische machtssfeer niet onverdeeld heeft bijgedragen tot do vermeerdering van de Russische macht. Het feit dat de Russen '2ijn over gegaan tot halvering -van .het Oost- {juitse politieléger, bewijst het- eens te meer: Met onwillige honden is het ücciht hazen vangen. Daarom is het duidelijk dat de grondslag van de Westerse politiek, een eendracht als gevolg van vrije samenwerking, op den duur betere resultaten zal mogeUjk maken dan dé grondslag van de Russische politiek. Het zwakke point in deze conclusie is échter gelegen in het feit dat wij daarin de woorden „op den duur" moeten opnemen. Want het tempo waarin deze een dracht tot stand konat, is nog altijd te langzaam. Ongetwijfeld ligt dat1 voor een be langrijk deel aan Europa. Maar in al te veel staten van Europa heerst politieke onmacht. Maar al te zeer worden in vele" Europese staten on verzoenlijke tegenstellingen gevon den. Men moet weü bedenken dat een democratische staat enerzijds gebaat is met een duidelijke en open partij strijd, gegrond in principiële over- - tuigingen,; maar datanderzijds een dergelijke istrüd gematigd moet wor den gevoerd en niet mag leiden tot onverholen en onverzoenbare vy and schap, zoals die momenteel h.v. in Duitsland in de verhouding tussen SPD en CDU aam de dag treedt. Eén tweede zwakte van vele Euro pese democratieën is het, gebrek aan moed dat door de dragers daarvan soms wordt betoond. Maar al te vaak wordener doorsommige leden van parlementaire vergaderingen stem men - uitgebracht, waarbij «iet de principiële overtuiging en de mérites van de zaak zèlfvdé- dooieslag. geve»; maar* overwegingen' vanr.g.„tac tische" aard. By de beslissing die-te Straatsburg is gervallen toen het débat over 'de internationale situatie is uitgebeld welke beslissing wij op zichzelf toejuichen is dat ook weer ten aanzien van sommigen ge bleken. Dit. gebrek aan moed'is een van de belangrijkste oorzaken dat de Europese integratie met vlugger op schiet,-""- NT ENzou«venwel onrechtvaardig IR zijn, indien men het langzame tempo alleen aan. Europa zou wijten. Ook in ae Verenigde Staten weiken factoren die het tempo verlang zamen. Op-het. eerste gezichtklinkt dit vreemd. Want Amerika doet niets anders dan haast betonen. Amerika produceert, Amerika stopt geld in Europa, Amerika stuurt wapens, Amerika', probeert op-alle mogelijke manieren zelfs door het dreigen met financiële-drukde Europese integratie te bevorderen. Men kan zich de vraag stellen of deze laatste methode bijzonder aan trekkelijk is, helemaal onbegrijpelijk is zij niet. Maar er is iets anders,, waardoor Amerika de zaak der Westerse samenwerking belemmert. Br, zijn ,i« Europa nog altijd een niet "gering aantal mensen, die zich de vraag stellen of de Amerikaanse opvattingen- over democratie, rechts staat, e.d. oyereénkomen met de in West-Europa gangbare. Dat zijn de mensen, -die. vloden dat, Amerika en' Rusland een. kwestie is van: Of je nu van de kat, of de kater gebeten 'wordt....-..; r En dankomt men terecht bij„de derde weg". Wij: voor.'ons delen dat standpunt niet. Wij geloven dat Amerika en West-Euiropa, ondanks alle feilen en falen, in beide werelddelen, toch éamen' een gemeenschappelijk erf goed, gemeenschappelijke waarden en; :.een- gemeenschappelijk ideaal tegenover, het totalitaire communis me verdedigen en moeten verdedigen. Maar een figuur als de befaamde senator McCarthy, die als een soort groot-inquisiteur een ware terreur uitoefent in Amerika en die in zijn methoden sterk aan Joseph Goebbels doet denken en die zijn bedrijf blijk baar ongestoordkan voortzetten, maakt voor velen het geloof in een samengaan van: Europa en Amerika moeilijk. Hét zou.'niét'slechts' voor velen in Amerika, maar ook voor Europa een ware opluchting zijn als het ver- schijnsel-McCarthy verdween. Dat zou het vertrouwen in Amerika van Europa zeer doen toenemen. De minister-president ran iVieiiw-Zer- land, de heer S. G. Holland, arriveerde gistermiddag voor een bezoek van en keldagen aan ons land met zijn echtgenote op Schiphol. Het Nationale Rampenfonds heeft besloten tot een: nieuwe stap op de weg ter vergoeding van de geleden huisraadschade. Zoals bekend, is tot nu toe voor hen, die weer tot-wonen in gezinsverband konden overgaan, vol staan met een eerste uitkering* van .50 pet, van het bedrag berekend aan de hand van de verloren gegane huisraadartikelen voor zover die voorkwamen óp, voor gezinnen van verschillende samenstelling gespecificeerde lijsten, terwijl zij die nog niet-in staat waren tot zelfstandig wonen over'te gaan, in de gelegenheid werden gesteld op die eerste uitkering naar behoefte voorschotten op te nemen. Het NJt.F. heeft dit normatieve stelsel als een eerste stap aanvaard omdat het op eenvoudige, maar «vooral snelle wijze leidde iot de vaststelling van uitkeringen waarmede terstond het meest noodzakelijke huisraad kon worden aangeschaft, doch het Is zich van den beginne af bewust geweest, dat dit stelsel lang niet voor alle getroffenen de mogelijkheid opende tot herstel van het huisraadbezit in de toestand van vóór de ramp. kan lelden, heeft het N-ftE.,mede in het welbegrepen belang van de getrof fenen, gemeend deze lange en tijdro vende weg ,niet te moeten -bewandelen doch het voor ogen staande doel: .Het herstel binnen redelijke grenzen van het vroegere woonmilieu" op snellere en voor - ieder aanvaardbare wijze te benaderen. Het N.RJF. heeft gemeend daartoe mogelijkheid te zien door aan alle getroffenen, die -daarvoor in aan merking: komen een j-slotuitkering te verzekeren, welke berekend zal worden aan de hand van de volgende twee factoren. Aangeilan hei echter vaststaat dat onder de werking van de nieuwe regeling geen der getroffenen minder aal ontvangen dan 100 pet van de oude regeling, heeft het N.R.F. ge meend niet op het in werking treden van de nieuwe regeling te .moeten wachten en heeft het besloten reeds thans over te gaan lot een tweede uitkering van 50 pet op hasis van de oude regeling om deae, voor hen die daarvoor in aanmerking komen, in later stadium te doen volgen door een slol-uilkering op basis van de nieuwe regeling. Hoewel zich bewust van het feit, dat slechts een afzonderlijke taxatie van alle verloren gegane inboedels tot een zuivere waardering der geleden schade Een gevaarlijke brand heeft vanmor gen gewoed in een der loodsen van de Superfosfaatfabriek .Albatros" aan de Vondellngenpiaat te Rotterdam-Pernis. Daar bemerkte vanmorgen omstreeVS negen een van de werklieden, dat een hoeveelheid kali-salpeter lag te smeu len. Direct werd de fabrieksbrandweer 'gewaarschuwd, alsook de .bedrijfs brandweer van de de Rotter damse: brandweer- en .deGemeentelijke Havendienst te Rotterdam Met niet minder dan dertig stralen ging men het vuur te UJf en binnen een uur. waren de blussers de brand meester. In die tijd waren echter alle voorsorgsmaatregelen getrorfen, daar in dexe omgeving talrijke bedrijven staan, die anet ontbrandbare stoffen en pro ducten verwerken. Veilig heenkomen Zo moesten o.ro. de bewoners van' de in de omgeving gelegen huizen een-vei lig .heenkomen zoeken' in verband met de verspreiding van stikstof-zuurstof- verbindingen. Zoveel'mogelljk werd dan ook getracht de brand te loealiseren.- Na een half uur hard werken kon ge zegd worden, dat men hierin was ge slaagd. De brandweerlieden waren voor zien van rookmaskers de loods binnen gedrongen en zij hielden onafgebroken de slangen* gericht op de partij kali salpeter. Een van de blussers moest op een gegeven ogenblik vanwege de sterke rookontwikkeling de wijk naar elders nemen. De man kwam daarbij terecht in een put met warm water en liep vrij ernstige verwondingen aan zijn rechterbeen op. Per wagen van de G. G..en G..D. is hij naar het Zulderzïe- kenhuis gebracht. Naar wij later ver namen betrof het hier een brandweer man van de Rotterdamse beroepsbrand weer. de heer W. Broksina uit de Bona- venturastraat. De loods, waarin de brand uitgebro ken was had een afmeting van 100 bij 30 meter. Het pand was in steen op getrokken en voorzien van een asbest- dak. Omtrent de oorzaak van de brand werd medegedeeld, 1 dat waarschijnlijk broeiing is ontstaan in de partij kali-sal peter. De terreinen van de Superfos- faatfabrieken werden streng bewaakt door de Rotterdamse politie en uitslui tend werd toegang verleend aan dege nen, die konden deelnemen aan de blussingswerkzaamheden. Omstreeks elf uur-kon. worden gezegd, dat geen ge- Het Dusseldórpse onafhankelijke blad „Der Mittag" meldt dat de voormalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken, baron von Neurath, die-thans in de in ternationale gevangenis van Spandau (Berlijn) zit, stervende is. Het blad zegt van Westelijk gealli eerde'zijde te Berlijn vernomen te heb ben, dat de 80-jarige Von Neurath, die 1946 te Neurenberg wegens oorlogs misdaden tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, bijna blind is en in ernstige mate aan rheumatiek lijdt. Ih de' rubriek „Verklaring en' toelich ting" hedenavond van 7.10 tot 7.35 .uur over Hilversum I zal ir G. Maris direc teur-generaal van de Rijkswaterstaat, spreken over de vorderingen bij'het her stel van dijken in de door de watersnood getroffen gebieden. Bij de .-Droogdok-Maatschappij Soera- baja te Soerabaja isgisteren - op net Jn- lianadok eenernstig ongeluk gebeura, waarbij, drie personen het leven hebben verloren en ten gevolge waarvan tien an dere personen m bedwelmde toestand naar het ziekenhuis moesten worden over gebracht. Hun toestand is niet ernstig. Het ongeluk is veroorzaakt door gasvor ming in. een compartiment van een van de pontons van het dok.* De dne omgeko menen zyn:;-de -dokmeester B. H. Den- aipk en de twee Indonesische arbeiders Saleh en Turi. De Zuidkoreaanse president, Syngman Rhee,- en president Eisenhowers speciale afgezant, Walter Robertson, hebben van daag wederom een bespreking gehouden waarbij ook de politieke adviseur van de geallieerde opperbevelhebber, Robert Muiphy, en de Amerikaanse ambassa deur in Zuid-Korea tegenwoordig zijn geweest. Het onderhoud* heeft ongeveer een uur geduurd Robertson weigerde iets te zeg gen over het besprokene, daar de be sprekingen werden voortgezet. vaar-meer aanwezig was voor uitbrei ding -of .voor verspreiding van giftige gassen. Onwel geworden Enige tijd na het uitbreken van de brand werden enkele personen onwel van de giftige gassen, die waren ver spreid. De 28-jWige timmerman M. Geerligs uit de.- Baljuwstraat: te.-Vl&ar- dingen en de 45-jarige technicusA. C. Alphenaar van de binnensingel 'te Vlaar- dingen moesten naar het Zuider-zieken- huis worden overgebracht. Daarheen werd ook vervoerd de 49-jarige onder- brandmester G. Spaan. De toestannd van deze slachtoffers was niet veront rustend. De nablussingsuierkzaamheden bij de ilbatros In de ouderlijke woning aan de Made liefstraat te Botterdamis gistermiddag de eenjarige Henk Kröschell op het bed voor het raam geklommen. Toen hij naar buiten leunde is hij uit de tweede etage op straat gevallen. Met een hersenschud ding is de baby naar het Zuiderzieken huis vervoerd. waar hij in de loop van de nacht is overieden.- In'Oost-Berlijn zijn 1300 gevangenen, onder wie 300 Westberlijners, geïnter neerd in een slachthuis, dat normaal niet meer dan 500 personen kan be vatten. Een ontvluchte geïnterneerde heeft verteld, dat zijn voormalige lot genoten mannen en vrouwen de gehele dag, ook bij de thans heersen de warmte, in hun zaal moeten blijven, waar zij op dunne stromatrassen lig gen, die zij niet mogen verlaten. An dere toiletten dan emmers midden in de ruimte, zijn er niet. De verhoren worden dag en nacht afgenomen. Oost en Westberlijners worden streng ge scheiden gehouden. De bewaking geschiedt door de volks- politie, die bij hét minste of geringste dat zij in - strijd met de voorschriften acht, met scherp over. de hoofden der geïnterneerden vuurt. Twee Oostber- lijners zijn door verdwaalde kogels ge troffen enzwaar gewond. Twee ande re geïnterneerden,, een jonge vrouw en een 65-jarige man, zijn krankzin nig geworden. Wie weigert een „bekentenis" te on dertekenen stelt zich aan zware mis handelingen bloot. Een arts, die het kampbezocht, bracht slechts watten en slaappillen mee. Na het bezoek van een doktorencommissie verbeterden de omstandigheden enigszins. le. Een op te stellen aanvullende normatieve lijst (met eenheids prijzen) van vrijwel alle .goede ren, welke in de oorspronkelijke lijst ontbraken. 2e. Een waardering van hét verloren - gegane huisraad naar enkele prijs klassen, gebaseerd op het woon milieu. De waardering naar prijsklassen, wel ke zal geschieden op basis van de daar omtrent bestaande plaatselijke bekend heid, zal verricht worden door daartoe in het leven'te roepen plaatselijke com missies. Deze commissies -. zullen zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de locale gemeenschap en -daarom o.m. be staan uit de burgemeester en represen tanten van plaatselijke organisaties, terwijl tevens aandacht zal worden ge schonken aan de - vertegenwoordiging van het1 vrouwelijkeélement - Aangezien rekening, moetworden ge houden met de mogelHkfoidl a dal enkele der-jjatroHanarn'ondaakiy-'deaolrg "óèamri medehel, H.RJF*.d$ - wgaUng'denki t toe te 'pasten, vanmaiding blijven, dat zij ook na óntvangit1'van 1 de dot-uitkering onvoldoende rijn' schadeloosfgealeïd,- is voorts besloten lot 'de icslelliog van een beroepsinstantie, welke, geheel -los van het NJEtF. sal staan én onafhankelijk daarvan sal kunnen beslissen. Omtrent <Je samenstelling, de werk wijze, alsmede de afbakening van hot ambtsgebied (provinciaal of het gehele rampgebied) wordt' momenteel nog overleg gepleegd, o.m. met de Commis sarissen der Koningin in de getroffen provincies. Zo spoedig mogelijk zullen terzake 'nadere 'mededelingen volgen. Het N.RJ" heeft is principe; doch de finitief, besloten over te gaan tot perio dieke uitkeringen aan personen, wier echtgenoot, vader, verzorger of kost winner door of in verband met de Jong ste natuurramp het leven heeft volto oi of invalide is geworden, alsmede aan de invaliden zelf es voorts om voor-dal doel een kapitaal af le zonde ren. voldoende om die uitkeringen voor de duur van de noodzaak blijvend le verzekeren. Voor het moment is het inzicht in het aantal 'personen hetwelk in dé uit keringsregeling zou'moeten worden be trokken, alsmede de gegevens welke voor' de grootte van de uitkeringen be palend moeten worden geacht nog on voldoende om reeds thans tot een uit keringsschema te besluiten. De gedach ten van het N.RF. gaan echter uit naar uitkeringen, welke binnen redelijke grenzen de handhaving of het herstel verzekeren van het levenspeil waarop de betrokkenen vóór de ramp gewend waren te leven. Een daartoe in het leven geroepen commissie is thans doende de vereiste gegevens te verzamelen. Zo spoedig mo gelijk zullen omtrent dit belangrijke onderwerp meer bijzonderheden wor den gegeven. Advertentie DRINKT ECHTE WIJN DRINKT IHP0RTWI1N DRINKT ALCIERA Donderdag brachten de leden der Tweede Kamér een bezoek' aan dc zuivel- tentoonstelling „De Melkweg" in. de Hontrust hallen te Den Haag. Vanzelfsprekend belandden de heren ook op de Alkmaarse Kaasmarkt. Een paar Kamerleden konden de verleiding niet weerstaan ooit eens in ie huid van een kaasdrager te stappen. Men ziet hier de heren W, Tilanus en G. Ruigere kazen naar de waag dragen. Een bom, die waarschijnlijk tot ont ploffing werd gebracht door Ierse re publikeinen, vernielde, zoals wij..ineen ^Btèi^rénzéry>-edltie-.. reeds-- meldden,.; gis teren op ,een« brug een-spoorlijn -.over een afstand vanbijoa .15 meter en een onverklaarbare storing in het elec- trische net beroofde, Belfast meer dan drie uur van stroom. Dit-waren de in cidenten op de tweede dag van het of ficiële bezoek van koningin Elizabeth H aan Noord-ïerland. De politie denkt, dat leden van het verboden Ierse republikeinse leger de bom evenover de grens van Noord- Ierland hebben geplaatst om honder den veteranen van de Ierse republiek te beletten deel te nemen aan de para de voor de vorstin. De spoorlijn was echter bijtijds hersteld-en de trein reed door. De Nederlandse minister van Over zeese Rijksdelen, prof. dr. W. J. Kern kamp, heeft zich thans bij zijn colle ga mr. Luns gevoegd, om deel te ne men aan de besprekingen over de toe komst van Nederlands en Australisch Nieuw-Guinea, die reeds in- Australië zijn begonnen. Bij zijn aankomst te Sydney verklaar de prof. Kernkamp vandaag, dat er geen bewijs is, dat de jongste „infil tratie" in Nederlands Nieuw-Guinea ge ïnspireerd zou zijn door de Indone sische regering. Hij noemde de infiltra tie een „zaak op zeer laag niveau" Slechts twintig Indonesiërs waren per prauw van de M'olukken overgestoken en het is niet zeker, dat zij orders van hogerhand hadden, aldus prof, Kernkamp, Hij voegde daaraan toe, dat er geen aanwijzingen zijn voor een al geheel Indonesisch plan tot infiltratie in Nieuw-Guinea. Waar Australië en Nederland het zelfde gebied tot ontwikkeling moeten brengen, behoren naar de mening van de minister de beide regeringen hun ervaring en gegevens uit te wisselen. Uitgerust mct geweldige coivboy-hoeden, geweren en knalrode shawls oefenen deze vier leden van de Amerikaanse Senaat zich in het schieten van anti- lopes. Het geheel verliep binnens kamers, en er werd geen ruchtbaarheid - aan gegeven,': welke senator de beste schutter was. De senators hielden bin nenskamers een repetitie van de grote, antilopen-jacht, die zal worden gehou den op S September OA. Voor de repe titie waren in silhouette enige antilopen op de muur aangebracht. Van links naar rechts: Senator Edwin C. John son (Colorado); Dwight Griswold (Ne* braska); John Bricker (Ohio) en LésterHunt.' "r Generaal Ridgway, de aftredende At lantische opperbevelhebber in Europa, heeft bekend gemaakt, dat de Franse maarschalk Alphonse Juin met ingang van Augustus bevelhebber van de land zee- en luchtstrijdkrachten in Midden- Europa zal worden. Juin was bevelhebber van de N.A.TT. O.-Iandstrijdkrachten in deze sector. De Christen-Democratische leider Alcide de Gasperi is Vrijdag aange zocht een nieuwe Italiaanse regering te-vormen. - De electrische stroom viel. uit,toen de koningin; en /de hertogvan. Edin burgh door de straten van Belfast re den onder -het gejuichvan „duizenden: Het - radionetwerk van de' stadspolitie viel. uit. Een: kwartier lang had de po litieauto, die dekoninklijke stoet- voor afging, geen verbinding met: het hoofd bureau. 1 Alle lichten gingen uit.Liften bleven steken*tussen verdiepingen."Dui zenden havenwerkers konden geen hand voor ogen zien in de ruimen van sche pen. Deelectriciteitsmaatschappij houdt rekening met de mogelijkheid,'dat op zet in het spel is. De lunch voor dekoningin en dé hertog in het stadhuis moest op gas bereid worden. Een kleiner incident viel voor bij het bezoek aan de univer siteit De koninklijke standaard kon niet gehesen worden, omdat het touw omhoog was geschoten. Een arbeider, die in de mast klom, 'kon het door de wind niet te: pakken krijgen. Ten slotte werd de vlag gestreken en aan een an dere mast omhooggehaald. De politie doet extra-dienst om het bezoek zonder stoornissente laten ver lopen en extremisten te beletten op stootjes uit té lokken of betogingen te organiseren, 's Morgens vroeg" rukte de politie uit óm aanplakbiljetten- te- ver wijderen van de nationalisten, die- ijve ren voor de hereniging -van Ierland. Er stonden 5500 man van, leger, vloot en luchtmacht langs de route door Belfast geschaard. Het Westdaitse patlement is vandaag teruggekomen 'op een beslnit van gis teren, om de schulden, die het aan Frankrijk heeft wegens verleende eco nomische hulp na de oorlog, niet te betalen.' Met 190 tegen 147" stemmen en elf 1 onthoudingen keurde de Bondsdag de resolutie goed," waarin ..bepaald wordt,;: dat. Wcst-Duitsland ingevolge de'Lon- dense schuldenovereenkomst aan Frank- rijk een bedrag van 11.840.000 dollar ':::- moet terugbetalen, dat -tussen 1945 «n - 1948 in de Franse bezettingszone 'be schikbaar werdgesteld wegens econo- mische hulp. Z Gisteren stemde de Bondsdag met: 148—135 stemmen tegen terugbetaling.; =:g Wel goedgekeurd werd de terugbeta ling aan 18 landen van soortgelijke;; schulden, daterende uit da Eerste. Wereldoorlog en eveneens opgenomen.: in de Londense schuldenovereenkomst. Vandaag: deelde de voorzitter van - de Bondsdag; Hermann Ahlersj ;mee, dat; de afgevaardigden gisteren niet goed begrepen-hadden waarover zij stemden; De stemming vanmorgen was in een paar minuten gebeurd. Er ging geen,).! debat aan.vooraf. - t ,y Gisteren was aan de stemming een verhit debat over de oude; kwestie van;: het Saargebied voorafgegaan. Frankrijk- werd ér van beschuldigd Duits gebied;* tehebben„geannexeerd". liv-V. Hu:£e$gffit£ Kanselier Konrad Adenauer was. tij- dens - dé zitting van-'gisteren - nieteagiri| wezig. - Het Hongaarse kabinet van Matyas-J Rakosi is afgetreden, .zo'heeft radlo-'r Boedapest Donderdagavond bekendger-: maakt. Radio-Boedapestdeelde mede.' dat;'de presidentiële raad;het ontslag had aari-*r vaard en de ministers' had, verzocht de'v lopende zaken te. behartigen tot v een- nieuwe regering gevormd .zal-/rijn;?'-Still De, Hongaarse Nationale Vergadering; die voor. hedenbijeengeroepen is,; zal" over de. samenstelling van KétVnleuwè> kabinet beslissen. - .In het omgeroepen bericht, dat afkom-; stig was van het, Hongaarse persbureau^ M.TT,, wérd'Lgezegd, 'dat dé regering .van-, Matyas Rakosi is afgetreden overeen-": komstig de bepalingen van de .grondwet.', -'feite- btièeb&iMMtt:yan>^'dé-MattónMe:^eègi gadéring op Vrijda® tisiTaefèèrsfe:'sinds ff,. zij - Op,-17 ;Mei werd Het West-Berlijnse bï - schreef- -gistere.hr dat -18 RusSsch'è"|sfiIr^^t daten door vuurpeletons geëxecuteerd werden" tijdens het afgelopen week-f4'r i;i> einde omdat zij geweigerd hadden te j; schieten op de Duitse opstandelingen/; in Maagdenburg. Volgens de Telegraf. weigerden de V soldaten zelfs de opstandefingen te arresteren nadat de Duitsers hen ér-'Jlt van verzekerd hadden dat de opstand niet gericht was tegen .de Russische?^ troepen. De executies zouden plaats e gevonSS den hebben in eenRussisch legeri; kamp in; de bossen*tussen .'..Boederitz-x:'-' en Gommern, bjj':'Maagden,burg. Voor dit ibéricht^wè^d" "door-het blad -ïr.-i geen bnon ge'geven. Het verscheen niet in andere" bladen en kon officieel.ihet bevestigdiworden.i||S a De dependance van het Baams Lyceum heeft met .alle leerlingen; onder wie: ook de prinsessen Beatrix en Irene, en een aantal leraressen en leraren vanochtendeen. bezoek ge bracht aan de miniatuurstad Maduro dam. Met de leraren - en leraressen en - het gemeentebestuur van Maduro dam gebruikten zijdaarna gemeen schappelijk de koffiemaaltijd, Prinses Beatrix werd ontvangen* door de gemeenteraad, waarbij -het raadslid, de Ambonnese jongeman J.Ap.onno, haar bloemen aanbood. De loco-burgemeester, Rolf Simon van Leeuwen verwelkomde Madurodams eerste burgeres met enige hartelijke woorden. De prinsessen wandelden bier- na onder leiding van de loco-burgemees ter door het stadie. Gistermiddag heeft Prinses Beatrix ook in gezelschap -van. enige hofdames Sir Hugh Lucas Tooth, de onder- staatssecretarls vanbfti Britse ministe rie van Binnenlandse Zaken, heeft in het Lagerhuis verklaard dat Christie in aanmerking kan-komen voor uitstel van executie, wanneer een onderzoek bevolen zou worden naar aanleiding van de terechtstelling van Timothy Evans in 1950. Er, is twijfel gerezen aan de schuld van- Evans sinds Christietoegegeven heeft de vrouw van Evans vermoord te hebben. Evans werd tot de strop veroordeeld wegens de. moord op. zijn dochtertje. Hoewel hij op het laatste moment de schuld op dé getuige Chris tie wierp, heeft deze toen en nu' categorisch ontkend.Wanneer het "Hóf een opinie-onderzoek gelast, -moet' Chris tie als -getuige beschikbaar1 .worden; ge houden.' ji r-'-j een>onverwachtbezoek gébrachtaan'.dé* tentoonstelling „Kind en - SpeV'j'in/het Stedelijk -Museum „HetPrinsenhof' te; Delft. De directeur van. het museum, drs - D. H. G. Bolter., ondekte ,de prinses toé-'.- vallig bij zijn rondgang, door' hetit.mu^ seutn en wees haar od enkele bijzonder-; heden, waarna de prióses weër ohger- -*sv; stoord en vrijwel- onopgemerkt 'haar - wandeling langs 'de expositiezalen kon voortzetten. Nadat zij'met dedirecteur:-'J thee had gedronken op de binnenplaats van' het 'muséum, vertrok dé Prinsés>v- naar Soestdük, - - *- Op de Woensdag te Brussel gehoudên/; bijeenkomst van Benelux-ministers zou, v. volgens een Belgisch blad, .overeenstem-;;1, ming zijn bereikt over een compense rend invperrecht voor bepaalde, artiké-'h len. Deze artikelen zouden met een ze- S ker vereveningspercentage worden be- last bij de invoer in België;' de. op-; brengst van deze heffing zou worden1:: aangewend om de industrieën, die niet"'- wel varen bij .de Voor-Unie, te steunen.' Hetzelfde blad verwacht dat de mi-S. ulsters het in principe eens zullen wör-' dén:over de verhoging der lonen in hün':?: land.'- :.-A- -*r .■'Tóvar.bfï-a^ De Russische tanks zijn uit Oost-Ber- 11 jn teruggetrokken en geconcentreerd op bepaalde punten rond de stad.1 Op 25 -Juni- werd gemeld, dat ongeveer ;100 tanks de stad verlaten hadden en na.--1 dien werden Iedere avond groepen. pantserwagens en troepen teruggetrok ken, aldus hebben vertegenwoordlgêrs' van de Westdultse regering ia Bertiju meegedeeld. Geruchten in West-Berlijn leggen vel band tussen het terugtrekken van de?| tanks en berichten over onrust;:aan' de 1 Poolse grens. De „Neue Zeitungisp' het# blad van de Amerikaanse hoge:: com-/1: missie,: schreef, dat „werd *gelóèfd">S dat de tanks met spoed opweg warén'j naar. de grens, -Geallieerde functional rissen in BerBjn/i .bben berichten -overs moeilijkheden langs de Poolse i-gren»? niet kunnen bevestigen; -.r.wj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1