WIJDVERBREIDE ONRUST IN POLEN m gisting regeringen overstag VERZET VREET VÖQRT 1 m en GrUuLdeel van TJniuklens visseï svloot opgelegd^ Satelliet-volkeren tegen Geheim^rbute naar Afnerika Algemene staking in Calcutta Boedapest blaast zijn „rode revolutie" af Gróóts ïsóköuwspël op Pikmeer II Nagy: dienaar van Moskou MAANDAG 6 JULI 1953 ELFDE- JAAR GAIN G No. 2508 Weerbericht „Mataram" te Rotterdam aangekomen Geen gereglementeerde roulette Auriol wenst geen nieuw mandaat Zevenhonderd auto's in éên dag Maastricht-Rotterdam. per helicopter? K.L.M.-toestellen krijgen verzegelde orders MAHKTNÖTÉRINGEN TE LAAG M ,1 s r veeu^bewoïjKing.' *~f s g p MAARSCHALK KOKOSOWötU op zijn hoede. Nog ruim 5Ó00 Nederl. ambtenaren in Indonesië DE ontwikkelingen in het weekeinde tonen, dat practisch het gehele onder Russische druk staande Oost-Europa op drift is, hetzij in de vorm van meer of minder ernstige onlusten, sabotage of staking, dan wel in de vorm van de meest opzienbarende wijzigingen iu de economie der satellietlanden, al dan niet gepaard gaande met wijzi gingen in dè regering. Uit het nieuws, dat binnenkwam via de drie .voornaamste, „uit- valspoorten" voor vluchtelingen en berichten: Wénen, Wést-Berlijn en Stockholm, vormt zich het volgende beeld: In Oost-Duitsland zet zich op vele plaatsen het verzet tegen de communisten voort. O.m. werd melding' gemaakt van het opblazen van twee Russische tanks, als represaille waarvoor Duitsers het leven moesten laten. - Ook aan de onrust in Tsjechoslowaldjeis bij langè geen-einde ge komen, hetgeen indirect door communistische bladen aldaar wordt toegegeven, die ook spréken van grote tekorten in het land. "af Aduertewtie 1 V.ROSSEM'S Hü is gedurende de tweede .wereld oorlog Hongaars omroeper te Moskou geweest en keerde in 1944 met het Sowj et-leger naar zijn vaderland terug, waar hü minister van Land bouw werd in de regering van De brecen: In deze functie had hij een belangrijk aandèel in de voorbereiding en de uitvoering van dé agrarische hervormingen. "y:?, (Van onze speciale verslaggever) WOLFSBURG, 4 Juli. In deze auto-stad liep gister middag de 500.000ste na-oorlog- se Volkswagen van de montage band; de grootste préstatie op dit gebied in Europa. Temidden van het gróótste deel van het ruim 19.000 man tellende personeel dankte de directeur van de fa briek, de 54-jarige dr, H. Nord- hoff al die duizenden medewer kers voor dit ogenblik. Geen andere typen* V Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro.No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 29216 'é-Gravenhage; Huygensplein 1 - Postgiro 424807 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A. KEUNTNG en Mr. K. VAN HOUTEN iv^3L v Geldig, van Maandagavond tot Dinsdagavond., 1 Zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen.' maar tijdelijk ook wel enkele opklaringen. Matige en mor gen in de kustprovincies af .en. toe jvrij.krachtige/; wind in hoofdzaak tussen West;eiL Znid-Wesfc Wéiiüg. v verandering in temperatuur. - O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H.:;J.VS.' DE berichten die van de andere kant van het ijzeren gordijn tot ons komen, zijn moeilijk op hun juiste waarde te schatttn. Optimisme zal ze overschatten, pes simisme 2al ze onderschatten. Maar één ding is zeker: een jaar geleden zou niemand niet alleen niet hebben durven denken, maar zelfs niet hebben durven hopen dat zoiets mogelijk was.. Na wat wij enige weken geleden in Oost-Duitsland zagen gebeuren dacht een ieder: tegenover een tot de tanden gewapende staatsmaoht is dit onmo gelijk. Dat wordt rfatuurlyk neerge slagen. Op het spontane verzet volgt de vernietiging. Maar zie: het zet door. Uit alle satellietstaten: uit Oost-Duitsland, uit Polen, uit Tsjecho-Slowakije, uit Hon garije, uit Boemenië komt tegelijkertijd dit spontane verzet. Hier zijn geen onderdrukte klassen, hier zijn volken in verzet. Deze Europese volken, die de vrijheid hebben gekend, willen de tyrannie niet Zü aanvaarden de dwingelandij niet. Zij leggen zich er niet bij neer. Het verzet groeit en de hoop op een beter leven is ifiet uitgeblust. Er kan geen betere tijding zijn dan deze. Want de hoop voor onze wereld is allereerst gelegen hierin, dat de tyrannie zichzeQf onmogelijk maakt, en dat de totalitaire staat in zichzelf niet bestaan kan. Het einde van Napoleon's dwangrijk werd ingeleid ifiet door de legers der verbonden mogendheden, maar door het volksverzet in Spanje. Wij hoeden ons voor' overdreven optimisme. Wij begrijpen dat de we- rdJd in een kritieke periode verkeert. Maar de hoop herleeft. Poolse psrllsanen hebben eenspoor lijn.- welke voor, de bevoorrading van de Russische troepen van groot belang is, afgesneden ten Russische-tanks: uit Oost-Dullalsnd 'iljn In allerijl naar Po len-, gebracht om »nU-ooinmnnI«ti*che opstanden teOnderdrukken, aldus heb ben vluchtelingen, die Vrijdagavond in West-Berltjn 'aangekomen sijn, ver klaard. Volgens mededelingen van de Noord- -westduitse radio.zouden 12 Russische •treinen metherst&bétaUngsgoederen uit Oost-Duitsland .de reis teFrank fort aan de Oder hebbenmoéten onder breken. -.Volgens de - Poolse spoorwegdirectie hébben Poolse partisan» de spoorlijn naar BrestLltowsk verbroken. De herstelbetalingstrcinen zullen thans een omweg over Stettin moeten maken. De Westberlljnse „Telegrat" van" Za terdagavond meldt, dat de Polen in een groot gebied in, opstand zijn geko men- tegen het communisme en o.m. 17 Russische tanks hebben opgeblazen. De staat van beleg zou zijn afgekondigd In het industriegebléd van Sllezlë, War schau en Krakau door de Sowjet-bevel- hebber van het- Poolse leger, maar schalk Rokosowski. - ..De arbeiders zijn sedert 29 Juni in staking in het gehele industriegebied in Sllezlë, hoofdzakelijk in Beuthen, Gleiwitz, Kattowitz,Breslau, Königs- hUtte, Dabrova. Gornlca. Rybnlk, Tar- nowitzen Ratibor", aldus de „Tele graf*. v;-- - 'y'rg „la enorme demonstraties eisen zij het aftreden van de communistische regering.;*- - De militie grijpt niet in. of onder steunt de demonstranten. Poolse parti- sanen hebben op grote schaal acties uitgevoerd. Een kleine infanteristen- held werd vernietigd. De gasleiding tus sen Waldenburg en Goerlitz is op zes plaatsen vernield. De „Telegraf" schreef, dat de wan ordelijkheden insommige gebieden op 20 Juni begonnen waren uit sympathie met de Oostduitse opstand. Zij namen snel toe en waren tot een -algehele opstand uitgegroeid op 28 Juni. Toen demonstreerden 30.000 personen: voor het stadhuis van Krakau en 1500 stu denten tegenover de' universiteit. Zij eisten, dat de regering zou aftreden. De volgende-dag; op 30 Juni, bestormden menigten het stadhuis van Krakau en de gevangenis, aldus de,„Telegraf". Volgens gewoonlijk welingelichte krin gen te Stockbolm.'hebben *lch de laat ste dagen ongeregeldheden Voorge- daan tn - verscheidene steden in Polen, o.m, in-Warschau, Gdansk en Gdynia. In deze. kringen-; la men echter, van mening, dati de berichten in de West- dultse pers, als .zón; het Poolse volk tn "i opstand zijn, overdreven zijn. Wel zijn er maatregelen genomen door "de Poolse autoriteiten. Zo zijn nieuwe ge bieden langs de Oostzeekust afgezet met prikkeldraad en geldt, voor de streek - langsde grens met -Duitsland van 21.00 uur at de avondklok. In de Poolse pers wordt toegegeven, dat er ontevredenheid heerst onder de bevolking. Als voornaamste punten wor den genoemd de algemene gedachte, dat er geen voedsel genoeg Is In Po len, de Russische infiltratie in de gele deren-der politie, bij het leger en in de grote fabrieken en de vrees, dat Rusland op zekere dag zou besluiten de goede gezindheid van de Duitsers te kopen door de-vroegere Duitse ge bieden weer aan Duitsland terug te ge ven.' - Radlo-Warsehau heeft alle 'geruchten tegengesproken. Met de „Mataram" van de Kon. Rot- terdamsche Lloyd zijn uit 'Indonesiëi' te Rotterdam gearriveerd J. H. Peter en mr H. J. J. M. Dorbeck, resp. vicervoorzitter ert lid van de Nederlandse Garantiewet- commissie. Ruim een jaar geleden waren ..zij uit -Nederland 'vértrokken, maar zij .keerden thans terug omdat de bedoelde cómmmissie in Indonesië om zuinigheids- rédenen is: opgeheven, Dezaken in Indo- Sësië zullen-nu verder worden behartigd door de Haagse commissie, waartoe mr H; J. W. 'A. JMeljerink uit Arnhem deze dagen te Djakarta is gearriveerd. Volgens mededeling van de thans te Rotterdam aangekomen heren Peter en jDorbeck be vinden er zich nog 5000 6000 Neder- landse ambtenaren in dienst van de In donesische regering, zij .het in lagere ran- In Calcutta is een algemene staking uitgeroepen, nadat de politie vele lei ders yan: het verzet tegen-dé verhoging van de tramtarieven had gearresteerd. ■V Alle scholen en de meeste winkels, in Calcutta warén Zaterdag gesloten en bijna'ï-alle openbare verkeersmiddelen waren van de straten verdwenen. Rond zwervende groepen raakten herhaalde- lijk slaags met de politie, die probeer de da straten open te houden. - De ministerraad heeft zich dezer da gen naar aanleiding van ingekomen aanvragen' opnieuw beraden over de vraag of het al dan niet wenselijk is ge reglementeerde speelgelegeBjjeden toe te laten in enkele, fig -hé? buitenlands Vreemdelingenverkeer, .ingestelde plaat- ten. Daarbtf Ts-'tenSlotte besloten, niet vR-de<voomfêllen .aangaande een gere glementeerde roulette In te gaan. Op gouvernementeel gebied kwam het meest verbazingwekkende'nieuws, inhoudende het .ontslag van.'Matyas Rabosl, de communistische veteraan, be kend door de meedogenloze Sdwjetiserlng van zijn landmen de vorming van een nieuwe regering onder de' communist Lm re Nagy, een voormalige vice- premier, "die een regeringsprogram heeft aangekondigd/waardoor de /rode gemaakt O.m. werd de-zelfstandige boeren, tot dusver als koelakken? ver- revolutie" in de economie van het land voor een groot'deel ongedaan wordt volgd en verfoeid, beloofd, dat zij in ere en bezit zouden worden hersteld. Via Oostduitse en Tsjechische vluchtelingen blijkt de opstandige be weging zich naar Polen -te hebben voortgeplant, u waar L volgens Stock- holmse bron de regering „op een kruitvat" 'zit. Zeer. sensationelebe richten .vanhet Westduitse blad de „Telegraf" volgens welke grote delen van Polen practisch in opstand rijn en er gevechten met Russische een heden wórden geleverd, terwijl dé staat van beleg werd afgekondigd, werden in West-Berlfjn en-Stockholm nóg sceptisch beschouwd, maar- ge zien de zo verrassende ontwikkeling in Oost-Duitsland de vorige maand ook niet geheel ter zijde'gesteld. Be vestigd werden deze echter niet. Wel is het duidelijk, dat in Polen zeker sprake is van gTote goederen- schaarste: en onrwil van de bevolking en van veiligheidsmaatregelen der regering. Terwijl juist-,in Hongarije en ook in Oost-Duitsland en verder Roemenië het roer gewend werd om opkomend verzet in de kiem te smo ren, zouden in Polen dusdanige maat regelen der regering dooor de Russen weer omgedaan'rijn gemaakt In Roemenië werd ook.een aantal maatregelen g: gea<^^,.-,4^fts«da" meer 'voedseleri .~géöSBEsgoedérën voor de bevolking zou"wbrden gepro duceerd, in plaats -van artikelen der zware industrie, die naar;' Rusland gaan; Van hier. kwamen ook berichten over onlusten. Ten slotte meldde, het Westduitse persbureau D.A.P.-dat één groot aan tal. Baltische radiostations gedurende delaatste 'dagen *Sjét' mëri- in de aether 'zijn geweest, v ij .L;' Samenvattend *kan;wórdéngezegd, dat door de genadeloze!nitplundering van deze landen gedurende acht jaren de bevolking het water tot over de lippen is gekomen. Grote schaarste van voedsel en verbruiksgoedcrcn veroorzaakte grote ontevredenheid en de onlusten in Oost-Berlün en Oost- Dnitsland was de .vonk, die deze tot opstandigheid deed ontvonken. Voor al de „omkeer" in Hongarije toont, dat de communisten (zeg Moskou) 't noodsein hebben opgemerkt. (Van ónze Friese redacteur) Z ELDEN heeft het in het .hartje !- van het Friese^ waterland ge legen Pikmeer bij Grouw een zó prachtig schouwspel geboden als Zaterdagmiddag, toen een grote vloot van sierlijke - oude Friese schepen het oude, ;bijna vergeten admiraalzeilen nog eens tot leven riep. Een ieder, die de "prachtige boeiers, Friese jachten en tjotters zag zeilen, zal het eens. geweest zijn met - hetgeen kapiiein-tér-zee C. J. "W. van Waning in een 'korte toespraak vóór de aanvang van het admiraalzeilen opmerkte: i,Déze;.vloot van bijzondere sche pen moet vóór, verdere aftakeling worden- behoed". °Er was Zaterdag een flinke bries en een heerlijk, zonnetje het weër had niet beter kunnen medewerken tot hét slagen van dit unieke schouwspel. Alles ging op dezelfde wijze, zoals net .vroe ger ook 'móet zijn gegaan. Het admiraal zeilen, dat eerst bloedige ernst wasen in later eeuwen een volksvermaak werd, stamt uit de 15e eeuw Nadat de vloot geformeerd was voer men In kiellinie het Pikmeer! op voor het brengen van het generaal! sélu'üt en daarna voeren alleschepen clang's, het admlraalsjacht, salueerden"' dea^iniraai door het strijken' van 'de nok, \velk sa luut door de admiraal beantwoord werd, Bij het passeren van de „hoge omes" bliezen de trompettisten' een 17e-eeuws deuntje.' Admiraal "Van Waning nam daarna de plaats in van vice-aomiraaï H. Halbertsma door zich aan het hoofd .van dé linie te stellen 'en vervolgens werden de manoeuvres uitgevoerd vol gens de door hem te geven seinen. De boorden van het Pikmeer waren geheel bezet met scheepjes van belang stellenden en ook op het terras was het tjokvol. Aan boord van enkele der boeiers bevonden zich o.a. de Neder landse gezant in Portugal, mr E. N. van Kleffens, de commissaris; der Koningin, mr H. P. Linthorst Homan en de oud- commissaris der Koningin, mr P. A. V. baron van' Harinxma thoe Slooten. De president van Frankrijk, Vincent Auriol, heeft Zaterdag in een .ré'dfe over zijn jongste ambtsreis officiéél be vestigd dat hij 'in December a.s. geen hernieuwing van zijn mdbdaat als presi dent zal aanvragen. 3ap 'f- ..-i - èt»i- i''O l*i I;I De nieuwe Hongaarse premier, de 57-jarige Imre Nagy, stamt uit een geslacht van arme boeren. Zijn schoonzoon is Calvinistisch predikant en staat thans aan het hoofd van zijn bureau. Nagy werd leerling-slotenmaker en trad toe tot de arbeidersbeweging. Tijdens de October-revolutie streed hij in Rusland tegen de „witten". Toen hü in 1921 in Hongarije terug keerde, begon hij de boeren te orga niseren. Na uit de sociaal-democra; tische partij te zijn gestoten, werd hij lid van de verboden communistische partij. Nagy bekleedde een ondergeschikte rol in" dé; korte communistische rege ring vari'Bela Koen in 1919 en bracht de jaren tussen .de beide wereldoor logen door- in ^ballingschap. In 1945 werd hü benoemd tot mi nister van Binnenlandse Zaken. Twee jaarlater werd ïuj voorzitter van de Kamer. La 1949 kreeg hü een leerstoel ih de politieke economie. Anderhalf jaar later werd bij minister van Be voorrading.. en vérvolgens vice-pre mier in 1952. Een week geleden werd Nagy tweede op de rangtijst van de ileden van het nieuwe politieke, bureau. Vandaag luisterden ruim 200-jour nalisten uit zeventien landen naar een uiteenzetting van dr. Nordboff over de bed rijkspolitiek, welke in deze auto- stad gevoerd wordt. Hü deelde o.a; mede dat het bedrüf aan alle mede werkers een dividend van vier pro cent dit jaar uitreikt. Dat betekent, dat een arbeider die 5800 Mark ver- llll!llilllliillll!llllllllll!lll!illlllllllilllllilllllllllllllllillllllg •diént (5320 gulden), 232 Marie divi dend ontvangt. Kapitaal en arbeids prestatie worden op deze manier op gelijke basis gesteld; zeide de direc teur. Per dag verlaten 700 nieuwe auto's de énorme fabriekshallen; De hiér ge bouwd e auto wordt naar .zestig lan den geëxporteerd. Het aantal Volks wagens dat in'Nederland rijdt, wordt op 23.000 geschat. Dr. NordihofiE zetde; dat dit aantal dubbel zo;'groot .kon zijn, indien de invoerbeperkingen niet te punten In het particuliere winkels weer geopend £&pici>gnun van de nieuwe Hon- kunnen worden. "gaófóc premier Xmre Nagy, waarin 4. Prijzenpolitiek en ïoenjpsritlek - geleverd wordt op de a rb ei fis voor w a ard en: Er politiek van de voormaligerege- zijn. ernstige fouten gemaakt Wü ring zonder weerga, riin: moeten een overvloed van voedsel 1. Industrie: Wü hebben en andere góederen produceren, essentiële veranderingen nodigr Hoge prüzen moeten verlaagd wor- Het tempo van de zware industrie den eu de lonen verhoogd. De rege- möet verlangzaamd worden en de ring aal de vrüe t(jd van de arbei- nadruk dient gelegd te worden oo der waarborgen.; ;.hv-\', de Industrie van goederen en le- 5 De intellectuelen: De vensmlddelei^ met het jJo«l e Ie- £nteJlectuelen worden niét op, de vensstandaard yan het volk te ve— juiste gewaardeerd; "Wü moe-;. ^"Landbpuw:De regering en lucht* wenst de fouten van het verleden kafel!,n t te liquideren. De landbouw is gro- ®- Gdsdienst. Wat de_gods.„ velijk verwaarloosd. De economie d\enst betreft moeten wü geduldig van het land is gegrondvest op de individuele boerderij. Het is onze 7. Binnenlandse poll- eerste taak deze In elk opzicht te t i e k: De wet werd niet altijd ge- bevorderen. De regering wenst de eerbiedigd en daardoor is veel oogst van de boer en zün eigen- schade ontstaan. De ruwe en harte- dommen te waarborgen. De: lüst loze gedragingen van de bureau der koelaks moet vernietigd wor- craten móeten afgelopen zün. Men den, de activiteit van de coöpera- sen hebben onrechtvaardigheden ties verminderd. Alle boeten, ver- ondergaan. Zü, die de veiligheid vallen.; '';i;-;-^van de staat niet in gevaar bren- 3. Handej: De" coöperaties ts®", moeten vrügelaten worden „in kunnen de individjielé klrinhaMel xlë^geest van vergeving". Interne en de kleine -'«ambachtsman" "Sfét; ring moet afgeschaft worden. Ge vervangen. Er moeten yèrguhniife^epprtéerdejn kunnen vrüelük kle- 1 I zo stringent waren.. Th het algemeen wordt: 35 procent van de' auto's''jfê'vfA exporteerd. In Brazilië bomt-binnen-;^-?' kort een assemblagebedrijf tot stand. Geruchten, als zou de fabriek" tot de";a; bouw van andere typen ovengaan,ont-;i -S kende de directeur. Alle energie blüft;; gericht op het bekende type, waar-: voor binnenkort de m-ahkt inEngeland opengaat en die in Canada en Gezien de strijd om .het bezitvan!' VoUoswagenfab rieke n, - e«M.'iop;rirBtirè^^ gatJé van Hitler-;; gebouwd, ri/werdea;. nogal wat vragen gesteld r-'over.'* de w jongste publicaties in-dit opricht. "De staat;Neder-Saksen - xnaaktimmelü^i aanspraak óp de 'fabriek. ft.',1:^7^.? „Het gekrakeel', over,dit bezit tussrit-.;^ de WestdUitse bondsregeriffe te^Bonhj en de; regering vah Neder-Saksea";,'^-,:^^; Hannover laat ik voor wat het. zei dr. Nordlhoff. „De rechter' zri'móe-^.fi^ ten uitmaken wie eigenaar vian deze.:;?;;;;- fabrieken is. Ik bén verantwoordelük: mm voor het lot' der arbeiders' en voor.dec?i$iS5 productie";'-.;:'"-. Zoals bekend,„was de" opzet van'de^^ïi: Nazi's dat iedere arbeider in 'een^ópÊie^K^ wagen zou rijden. Het Duitse Ari^ids-:::.;^ Front ontving- vande spaarder» ;ybor^:ïM^ dit doel. een eDonn bedrag,waarvan, op het.ogenblHc 280 milHoen een Duitse bank ih;poét-Ber^!«teatJ^;^- Er zü>n'320.000 gaarders, die nog steeda^S;-; op een auto- hopen. Hun': belangen worden door een Wvócaat^wÓB^eiMrVftftsk mentegen een bedrag. ■vran>tien.Maric-, per j aar. Menzegt,- dat' deze ^ad vocaat niet in een Volkswagen 'rijdt., Van de 191000 arbeiders inde'fabririEiS te Wolfsburg zijn er nog 52 uit'dej/tijd'tfri'.:; vani' voor de debacle ~van het 'Derdé.J®;: Rijk. Dr. Nórdhoff '.kvram'rih'T^;aahy>g® bet hoofd te staan, yan het strikt genomen nienmndsleigendoèn.Js/'., './t Het toezicht', heeft de rigéririg. Verté-|i;l2g geawoordigers. uit Bonn en,:uit nover ritten ln een vertegenwoordiéj gerad llchaaan,'waarin ook idertig xwro- cent vahtdev-weriënemons .deel .4tifana-rü!.;t. Vóór 1948 heeft Hr.' HordhoSfeMf^e^fp; :'Genéral:;:Mbtö^»gÉflvwM^H^l^irari|^^ alsëéh:'der;.knapsteïindusWa«^ gen uitgegeven wor^^«ópdiitë<M^Bi^waar züv zlch willen vestigen; -.'..jR'p.t'Si' Met het oog- op' ëenvaste:'helicpptei^(j: verbinding tusseh Brussel cm Maastricht/ ligt het in de bedoeling van de-Sabena"; te Brussel reeds op 9 Augurius*;métsdiKe':|:i|?| dienst vier wéken zal deze-verbinding bestaan' uit dagehjkse postvluchten, waarna'(la September,' wanneer deze p°st//fév|ms2;|- proefvluchten, tot- gunstige :résultateix||:0|j zijn-gekomen, begonnen zal;wórden/métJ| dagelijkse passagiersverbindtegen'/rnét?^ helicopters,die"plaats tó"édehj'.aan;Ï^Öit'||^ personen. Het is vrijwel zekeridat .erf dageUjks twee heUcopterverbindingen van -Maas^S^sl trlcht naar Brussd'-'Zullen: kDneaM^jP 1 - '".ri' Maastricht zal, als de - gemeenteraad met de plannenaccoord gaat; tevens worden'opgenomen; ln de lijndiensttdie**.- Rotterdam, Antwerpen en •'Rüssel.taalirit aandoen. In Brussel: zal directe aanshil-3i| ting bestaan met de mternatianale;lueht-^wi vaartiynen-"- (Van onze Haagse redacteur) Op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten volgen de KXJH.-toestel- len die naar de Ver. Staten vliegen, sinds April j.l. steeds een door deze autoriteiten vastgestelde koers, die. by het vertrek van het laatste Europese vliegveld, dat de toestellen aandoen Prestwick of Shannon Airport) in een gesloten enveloppe aan de gezagvoer der wordt overhandigd. De enveloppe mag eerst geopend worden, wanneer «en, bepaalde afstand op het traject is afgelegd- - Déze "inaatregel geldt voor alle tijn- toestellen, die de Atlantische Oceaan oversteken. Behalve de vastgestelde koers ontvangen de piloten ook een wachtwoord, dat zü noemen bü het binnenvliegen van Amerikaanse gebied. Men neemt aan, dat deze instructies verband houden met een proef, die de Amerikaanse militaire autoriteiten ne men': met een-nieuw systeem om een onverhoedse luchtaanval op de Ver. Staten te voorkomen. De maatregelen maken het mogelijk, de naderende vliegtuigen onmiddellük te identifice ren. Indien gezagvoerders van lüntoe- stellen de gegeven instructies niet op volgen, stijgen Amerikaanse straaL- jagers op om het betrokken vliegtuig in het oog te houden. Het opvolgen van de instructies levert voor de K.L.M. geen moeilijk heden op,. De voorgeschreven routes wükeu niet veel af van de gebruiker lijkë en zijn in "geen enkel opzicht. ,eëti belemmering voor hét geregeld uitvoe ren van de dienstregeling. Van-, het vliegen van z.g. zig-zag-routes isvfeeen sprake. •- Biinr. tweederde van dc totale IJmui- dense vissersvloot ligt thans werkeloos aan de kant. Tot voor kort namen on geveer dertig traw'crs deel aan de verse trawlvisserü, thans bestaat het totale aantal vissende: schepen nog slechts uit zeven. In de afgelopen weck is slechts één trawler ter vlsserü uitge varen. fr, De oorzaak van deze onverwachte oplegging der vloot is in hoofdzaak te wüten aan de geringe vraag zowel: in het buitenland als binnenland naar verse vis, waardoor de marktnoterin- gen de laatste weken een dusdanig laag niveau bereikten als in de'afge lopen jaren na de oorlog nog niet is voorgekomen. Voorts waren de vang sten gering en de exploitatiekosten uitzonderlijk hoog. Een paar schepen, die nog getracht hebben de verse vis-visserij te ver vangen door de haringvisserij, boekten tot heden: ook nog geen noemenswaar dige successen. Medio Juli- echter be gint het haringseizoen voor deze sche pen officieel. Verwachtmag worden dat dan, eén gedeelte van de vloot weer uit zal varen. De groothandel en de detailhandel in vis ondervinden thans reeds nadelige gevolgen van-, de 'gedeeltelijke oplegging der vloott. Eerstgenoemde categorie, die een hèpaalde kern van vast personeel in dienst Heeft, ziet zich wekelijks tegen over zware vastelasten geplaatst ■Boor sterk verminderda omzet en ver- 'diénste. De kleinhandel kent eveneens bovenstaande bezwaren met tevens nog een beperkte aanbieding ten opzichte van de consument aangaande de soorten en kwaliteiten. r, .y.» In tegenwoordigheid y.van mewouwpfe Snijders en'familie en Wil 'vancniÜitaitr^^m^ en burgerlijkeautoriteiten)''is.VZatei-:0^. dagmiddag in Tiet officierscasino^'aan'ifl deKampweg .teSoesterberg-xihei^Ê borstbeeld van .Generdaltj&Sfiïjdèrsffï onthuld en aangeboden'd£$mlSpbli0& van de Soesterbérgse;bÜfge^JdanidëfA Koninklijke Luchtmacht, -riri'fe

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1