De Vrije Universiteit Bekentenissen worden afgeperst 'fir Honderden doden door natuurrampen GEVLUCHTE DUITSER VERTELT &v Sowjet-ambassadeur in Parijs „Voorstellen van de Regering ten zeerste teleurstellend Fiscale tegemoetkomingenmoeten aanzienlijk verder gaan TWEEDE KAMER ACCOORD MET WEDEROPBOUW RAMPGEBIED Communisten ziin bereid de onderhandelingen te hervatten Nieuwe brief aan generaal Clark inlichtingen: WOENSDAG 8 JTILI 1953 - *jm, ELFDE JAARGANG No. 2510y| Weerbericht fff. m - X •~w-& myv^%£.'-x "f r5'tï yf'C''*- "Sd*r«~'mg 13""im »»»S Ministers Kernkamp en Luns in Australië Koninklijk bezoek aan Schiedam uitgesteld Derde militair is gearresteerd Ambonezen willen niet terug naar Indonesië Middenstandsbonden over huurverhoging;, Discussie over de krotwoningen Voorspellen van Laniel goedgekeurd 1 Brussel streeft naar spoedige ratificatie van EDG-verdrag INDONESIË WEN'ST f-r Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond:- WISSELEND BEWOLKT 13 i M Tamelijk koel weer met wisselende bewolking en in hoofdzaak in de Noordelijke helft van het land enkele verspreide buien. Matige tot krachtige Wes- j telijke wind. V O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT «M De Westduitse radio heeft gisteravond me^g gomaakt van nieuwe botsingen tussen arbeiders en communistische autoriteiten bjj het huizenplan in de Stalin-allee in Oost-Bcrlfln, waar de revolte V - IjsUZ l '4 .y<' '£j Y l&msEB&Sg: -VL£S7UI0£t(! van de 17e Juni haar oorsprong vond. De radio deelde mee, dat arbeiders van hun plaatselijke partü- leiders eisten, dat hun kameraden die door de Russen en de Duitse politie tijdens de opstand gearresteerd werden, vrugelaten worden. Zo niet, dan zouden zij opnieuw in staking gaan. De Tsjechische regering die de vorige week een decreet had uit gevaardigd waarbij het niet op het werk komen der arbeiders tot een misdaad werd verklaard, heeft dit besluit nu weer mgetrokken. Met de intrekking van dit decreet keert ook Tsjechoslowakije evenals Polen, Oost-Duitsland en Hongarije zich af van de tot nu toe begane WeÊKrachtens dit regeringsdecreet zouden arbeiders, die niet op het werk kwamen tot dwangarbeid veroordeeld kunnen worden. Westelijke waarnemers in Wenen zijn van mening dat dit het begin vormt van een reeks mildere maatregelen ten aanzien van de arbeiders. £3 PAKISTAN EN KOREA ZWAAR GETROFFEN Oproer in verbeteringsgesticht voor vrouwen O - - c J5 H »-!Pr3«-W; Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 29215 (3 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 •«.Qravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel 114402115486 Schiedam' lange Kerkstraat 24b Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2 13 per maand, 6 35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN - - R k J /JL— TT EDEN en morgen vinden te Rotter- JTL dam de Vrije Universiteitsdagen P Dc^Vnje Universiteitsdagen zijn altijd hoogtijdagen geweest voor deze Universiteit, omdat dan de band tussen de wetenschap, beoefend naar Christe lijke belijdenis, en het volk, dat de Universiteit draagt, zichtbaar wordt. Het is een van de meest unieke verschijnselen in onze tijd dat men e°n grote massa mensen, waarin het volk in al zijn geledingen vertegen woordigd is, warm kan krijgen voor een Universiteit. iedere andere Universiteit moet het alleen van de overheid hebben. Liefde tot de Universiteit wordt daar alleen gevonden bij leerlingen en oud-leer- J'Maar de Vrije Universiteit is volks zaak. En dat dit zo is ligt hierin, dat de Vrije Universiteit niet leeft bij de gratie van een abstract, vaak zeer hoogmoedig wetenschapsideaal, maar dat zij de wetenschap beoefenen wil in gelovige gehoorzaamheid aan God. Die ook boven de wetenschap staat. En dan staan volk en wetenschaps beoefenaren pal naast elkaar in weder kerig dienstbetoon, maar daarm ook een grote zaak dienende. TAE Vrije Universiteit heeft de laatste JU 4aren een zeer grote vtlucht geno men, Wie haar omvaifg vergelykt met die Wan het begin' of met die van voor 25 jaar, staat daarvan versteld. Wie zou gedacht hebben dat zoiets uit de particuliere middelen van een betrekkelijk klein volksdeel mogelnk ^Thans is de'Universiteit doordat zü subsidie ontvangt, dat een deel slechts een deel der. korten dek., in Jots gunstiger positie. Maar de -■ noodzaak van financieel medegedragen te worden door*het volk, blijft. Wy achten dat een van de voortreffelijk ste zaken van het bijzonder onderwijs. Want anders zou de liefde zo licht osj iemartd verkillen als hy denkt met meer nodig te zijn. En dan zou de Vrije Universiteit m het isolement terecht komen, waarin de openbare universiteiten verkeren. Dan zou wj niet meer staan in het hart van h.t volk dat haar thans draagt De Vrije Universiteit is bedoeld ais «en Universiteit voor de Gerefor meerde gezindtenirf de ruimste zin des - woords. Historische omstandig heden hebben dat niet altyd even duidelijk in het oog doen springen. w« verheugen ons erover cat a- Cdaatste jaren steeds meer ook door t betwemingen aan. de universiteit *§"S*het* Gereformeerd 'confessioneel inter kerkelijk karakter naar voren is ge- tomen: Wij verwachten daarvan op "den dmïi een samenbindende werking in deze overigens zozeer gespleten V°W^rwensen de vereniging, waar vart de Universiteit uitgaat, gaarne een goede en geslaagde, .de harten verwarmende jaarvergadering. Opnieuw botsingen in Oost-Berlijn Ook Flakkee levert nu tvereH- reizigertjesl ITuiwnd zwaaiden jy ten aficheid vanaf de veerboot „Minister Fan der Sleeden", die hen van het eiland teeg bracht naar het gastvrije Italië., Domini Los uit Stellendam, de leider van hel groepjei en de dames Van den Voel en Verhoeven, de ver zorgsters, zwaaiden lustig mee. In het kampt Mont Amidta sullen 'iQ na de doorstane spanningen tijdens dc ramp een welverdiende vacanue genieten. i yy K- t.ïsM 9 7»- - /,V< - 5'fyy -Vs*. 4^ tóf WSsti OA, V -J» I Atr l Csx#& Mrtt Robert en Gerald Finalp, de twee Joodse jongens, «jter lot de Fransen maandenlang heeft beziggehouden. Hun ouders werden omgebracht door de nazi's. De hleine wezen werden over genomen door een Roams-Katholieke organisatie, die hen liet dopen. Later werden zij naar Spanje gesmokkeld, om te beletten, dat zij weer onder de hoede van hun Joodse tante werden gesteld. Een felle strijd volgde. De jongens zijn nu vrijgelaten en zullen worden opgevoed tn de villa van een ■welgestelde Franse jurist, Andrè Weit, in de buurt van Senlis. Zij kunnen dan later self beslissenof zij het Joodse of het katholieke geloof zullen aan hangen. De broers Finaly met hun tante, mevr. Judith Ressner, bij aan komst in hun nieuwe verbliffvlaats. De arbeiders hebben ook gedreigd met een nieuwe mars naar het rege ringsgebouw, als aan hun eisen JU" voldaan wordt. Soortgelijke inciden ten hebben plaats gevonden m vele staatsfabrieken In Lichtenberg en Kopenick, aldus de radio. Het gevolg hiervan is, dat grote de len van de communistische polme- eenheden, gestationneerd in de Russi sche sector, gistermiddag gealarmeerd werden als voorzorgsmaatregel tegen mogelijke nieuwe opstanden. Sowjet- tanks rukten weer op naar de Alexan- derplatz in het hart van Oost-Berüjn. De Sowjet-generaal-majoor Dibro- va wiens troepen de opstand in Oost- Berlijn de kop ingedrukt hebben, heeft de arrestatie bekend gemaakt van Werner Kalkowski, een 37 jaar oude werkloze acteur, die bekend zou hebben door Amerikaanse offi cieren gehuurd te zijn om de ongere geldheden uit te lokken. Een Oostberljjase vluchteling heeft echter verklaard, dat de beschuldi gingen tegen Kalkowski „volkomen vals" zijn. Deze vluchteling, een jonge Oost- Duitser, was met Kalkowski gearres teerd en is gisteren via een raam. op De wctiding was klaarblijkelijk har<J nodig» de' geldsanenng van een JuU en wat daarna volgde, waren tè ingrijp®11 geweest. Hoe groot het fiasco <jer.?'ejï**r nngspolitiek wel was bleek wel uit een bericht uit de bladen dat drie weken na de afkondiging van het besluit om vier duizend van de beste arbeiders naar de kolen- en staalindustrie in Morawska- Ostrawa te zenden, nog maar 600 arbei ders aan de oproep beantwoord hebben Het Oostduitse vakverbond heeft gisteren bekendgemaakt "dat het zelfs met toe zal staan dat de arbeiders vrij willig overwerk zullen verrichten Een van de belangrijkste oorzagen van de revolte van 17 Juni was ae hoging van de werknormen, die door ae communistische regering was °PSelegcL: De directies der fabrieken trachtten ae nieuwe bepaling te ontduiken door de arbeiders er „vrywilbg een schepje te laten opdoen. Een hevige hittegolf in het Noord westelijke deel van Pakistan heert al leen al in het district van Pesjaivur aan 621 "personen het leven gekost. Dit heeft ,een hoge poütiefuncUonaris al daar gisteren meegedeeld. In Denen- ten van de plaatselijke pers wordt echter van duizend doden gesproken. ,In Pesjawar zelf, een stad van 150.000 inwoners, zijn volgens de pouue ill personen bezweken. In de districtszie kenhuizen zijn 500 personen met een zonnesteek opgenomen. De Usprüzen In de getroffen gebie den zijn tot fabelachtige hoogte ge stegen. In de nacht van Maandag op Dins dag hebben eindelijk zware moesson- regens verkoeling gebracht, De temperatuur te pesjawar en Campbellpoer in Pakistan is m de af gelopen dagen tot 44.4 maden Celsius gestegen. In eerstgenoemde 21, in laatstgenoemde 30 slachtoffers te betreuren. In Korea heeft het reeds vijf dagen onafgebroken gestortregend. Er zyn °u bruggen en bijna 100 wegen over spoeld. Seoel is volkomen afgesneden f ri*Vv4 ff van-alle omliggende steden en de pr«s van de rust in de stad is reeds met 35 net. gestegen. Men telt 20.000 amy lozen. Het verbonden leger poogt met mn en macht de Han binnen haar o ken te houden Op 80 P^tsem ih Zuid-Korea zijn rivieren door naar dijken gebroken en hebben de te velde van rgst ingesteld om vluchtelingen en kinderen voeding te verzekeren. In aansluiting op de berichten ten aan zien van de kruisers „De Zeven Provin ciën" en „Dc Ruyter' kan worden me degedeeld, dat het bezoek vmH.1I/ de Koningin aan Schiedam ter gelegeiüieid van het in dienst stellen van de „De Ruy ter", hetwelk in September ns. zou ge schieden, is uitgesteld tot het einde van het jaar. Het zal dus vermoedelijk pas in December a-s. worden gebracht. Zoals wij in een deel onzer edities reeds meldden, bevindt zich aan de achterste ven onder de waterlijn, ondeugdelijk giet werk van Buitenlandse oorsprong. Sergei Alexandrowitsj Vmogradow ls benoemd tot Sowjet-ambassadeur te Parijs, als opvolger van A. p-.,PajY°Y' die een andere functie heeft gekre- gen. Vmogradow is van 19401945 Sowjet-armbasadeur in Ankara ge weest. Pawlow, die in 19o0 ambassa deur in Frankrijk werd, was voordien gezant in Hoemenie en Belgie De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, J. M. A. H Luns, ver toeft momenteel in gezelschap van de minister van Overzeese gebiedsdelen, professor W. J. A. Kernkamp, Aafsteren hebben zij besprekingen gevoerd met de Australische regering over gemeenschappelijke problemen, be treffende Nieuw-Guinea. In een ver verklaring wordt gezegd dat de minis ters gesproken hebben over practische maatregelen voor bestuursaangelegen heden, zoals landbouw, volksgezond heid, opvoeding en sociale ontwikkeling. de tweede verdieping van een buis aan de grens vim Oost- naar West- Berhjn gesprongen. Hij gaf een oog- getuigeverslag van het afpersen van bekentenissen" door de Russen voor hun aantijging, dat "Westelijke agen ten de opstand op 17 Juni ontketend hebben. Ik bevond mij op 17 Juni met Kal kowski in de Koch-strasse", vertelde hij m een vraaggesprek. „Ik werd met hem gegrepen, terwijl wij vanaf een oorlogsrume de ongeregeldheden ga desloegen. Geen van ons beiden had er een aandeel in gehad. Wij ston den alleen te kijken. Vopo's en Rus sen omsingelden ons en we werden geboeid en in grote vrachtwagens naar Karlshorst overgebracht. De Russi sche wachten daar stuurden ons kon vooi door naar de gevangenis van de MV.D. (Russische geheime politie) te Lichtenberg aan "de Magdalenen- strasse. Wij werden met ongeveer 40 man een kleine kamer binnengeduwd en gedurende drie' kwartier verhoord door een Sowjet-officier. De Duitse politie en de S.S.D. (communistische geheime polïüetórsloegen en trapten ons, maar 'de-Sowjet-soldaten raakten ons niet aan^ffïU- Later ,''sprak%k/niet Kalkowski, die mij vertuide, JdafeOilj slechts naar het Oorten-Swasi" gégian om wait in een 'café tógaah'^d^nkeri en opfweg was naar een/-arbeidsbureau. Hij zei er _ze- ker/.Vair'Hto.züni-datVhij spoedig vnjge Jrtêm"-vSb'Sf?v.r..'vjrts^dat.hij niets ge daan had. Velen van 1 de gevangenen, onder ie Kalkowski, werden gedwongen bekentenissen te tekenen, dat aj schuld hadden aan de, ongeregeldhe den". Van achter het ijzeren gorden KO- men verdere tekenen van de wanho pige pogingen van de regering-Grote- wohi om de bevolking te sussen met beloften van „boter In plaats van kanonnen". De regering heeft de be groting voor het „Volksleger" met 750 m Uit oen Oostmark verminderd en verklaard, dat 60.000 van de 125.000 soldaten gedemobiliseerd zullen worden 'om gelden beschikbaar te krijgen om de productie van gebruiksgoederen te verhogen. Dinsdag hebben manschappen van de Amerikaanse militaire politie in Frank fort gearresteerd de Amerikaanse sol daat Neace, die er van wordt verdacht met twee zijner landgenoten de aanslag te hebben gepleegd op de Amsterdamse taxichauffeur O lij. Reeds twee der drie aanvallers waren in ons land gearres teerd. m De Amerikaanse autoriteiten in Duits land hebben de Nederlandse autoriteiten aangeboden de twee zich in Nederland in arrest bevindende Amerikaanse mili tairen naar Duitsland over te brengen, ten einde ze daar door een Amerikaanse krijgsraad te kunnen berechten. Ongeveer vuftig gevangenen van een verbeteringsgesticht voor vrouwen te Jessup in de Amerikaanse staat Mary land zijn Dinsdag in opstand gekomen. Bij het oproer, dat vier uur duurde, werd tenminste een politieman gewond Dinsdagmorgen werden door Hare Ma- jesteit Koningin Juliana en Zijne Ko ninklijke Hoogheid Prins Bernhard de vice-premier van India Sir Radhan- prishaman en zijn echtgenote op het Paleis Soestdijk ontvangenwaar zij tevens da lunch gebruikten. Foto: v.ljij-.-de. echtgenote van de vice-pre- mier, de ambassadeur, de vice-premier, ZKM. Prins Bernhard en HM. de Koningin, CU, Twee van de dertien Super-Constella- tions, die de KLM in Amerika heeft gekochtzijn op het ogenblik geregeld in de lucht om de piloten met deze enorme machines vertrouwd te maken. Reeds in Augustus zullen de KLM- reuzen hun eerste proefvlucht naar Amenka maken. De ,J5lectron" scheert over de weg by Schiphol. (Van onze Haagse redactie.) De Badan Perwakilan Rajat Maluku Selatan heeft aan de minister van Maat. schappelijk Werk een schrijven gezonden van de volgende inhoud: Het zQ ons vergund, naar aanleiding van de door u in de Eerste Kamer der Staten-Generaal afgelegde verklaring be treffende een mogelijke „terugkeer naar Indonesië" van de hier verblijvende Zuid- Molukse ex- KNAL-militairen met de tijdelijke KX.-status. het volgende eerbie dig onder uw aandacht te brengen ter voorkoming van een verkeerde interpre tatie, als zonden genoemde Zuid-Moluk- kers hebben overwogen naar Indonesië (het grondgebied van de Republiek Indo nesia) terug te keren. Terugkeer naar Indonesië is voor ons, burgers van een vrije en souvereine Re- publik Maluku Selatan onaanvaardbaar, evenmin als het aanvaardbaar zou zijn voor rechtgeaarde Nederlanders, om tijdens de Duitse bezetting vanuit het buitenland naar Nederland «terug te keren om zich vrijwillig te onderwerpen aan de Duitse bezetters. In verband' hiermede, mogen wij u cerWediRlin-herirniering, hrengem-dat wij in onze brief aan- de leden vin' de Staten- Generaal te 's-Gravenhage 1 December 1952, onomwonden hebben verklaard, dat wij „mst de meeste vastberadenheid zul len blijven weigeren naar Indonesië terug te keren, daar wij onder geen be ding verraad wensen te plegen tegen over ons land en volk". /j <r L'/i/-»- De Commissie van Overleg van, de Middenrtandsvakcentralen, waarin sa menwerken de Christelijke Midden standsbond, de Kon. Ned. Middenstands bond en de Ned. Kath. Middenstands - bond, hebben de leden van 4 de Tweede Kamer een adres gezonden over de op 19 Maart jl. aangekondigde huurverho ging en belastingverlaging. De Middenstandsbonden achten, net uit een oogpunt van rechtvaardigheid juist, dat aan de huiseigenaren tegemoet wordt gekomen door verhoging der huren, al dus dit adres. Het complex van maatregelen evmwel, neergelegd in de wetsontwerpen 3037 tot en met 3042, achten zij ten zeerste teleur stellend. Gevoegd 'bij de lartenvenneerdermg door de loonsverhoging van 1991 waar voor een compensatie werd toegezegd, doch niet verkregen, en- bij de lasten- vermeerdering door de? loonsverhoging van 1952 waarvoor de coBïjüéiosatie m de vorm-van», verlaging-der .verevenhigs- heffingvolkomen, ontoereikend genoemd moet - worden, "vormt dit geheel -van maatregelen een voor het middenstands- bedrijfsleven onoverkomelijke last. De Middenstandsbonden achten het onbe grijpelijk en hoogst onbevredigend,', dat van regeringszijde, ondanks herhaalde toezeggingen, ook thans weer geen doel treffende tegemoetkomingenaan jh'et middengroot- en kleinbedrijf worden"' voorgesteld. - Naast'de- lastenvermeerdering in de zakelijke -sfeer, welke- in voorgaande jaren heeft plaats gehad, vloeien.uit het lij-jS complex van maatregelen, dat, thans 3 wordt voorgesteld de volgende,, bedrijfs-f vj||j lasten vermeerderingen voort; i .huuryer- (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft gisteravond iaat het wetsontwerp tot vaststelling van de regelen met betrekking tot de weder opbouw van het watersnoodgebied goed gekeurd. De bedoeling van deze wet is om de herbouw in dit gebied zo goed en zo vlug mogelijk tot stand te brengen. De plannen voor de herbouw en hei tempo van de uitvoering worden bepaald door de gemeenten, in samenwerking met de wederopbouw-instanties van het rijk. De heren Van den Heuvel (AR) en Bommer (Arb.) stelden bij de behande ling van deze -vet het vraagstuk van de krotopruiming aan de orde. De minister van Volkshuisvesting en Wederopbouw, ir. Witte, wees er op dat de bedoeling van dit wetsontwerp met is m de eerste plaats een sanering tot stand te brengen van de gehele volks huisvesting m de betrokken gemeenten. Allereerst moeten de mensen onderdak worden gebracht die geen woningen hebben. Bij ge opstelling van de plannen moet de nodige voorzichtigheid worden be. tracht. Er zijn gemeentebesturen die thans het gehele-vraagstuk van de krot- opruiming willen aanpakken Dit is ech ter met billijk. De gemeenten m de ge troffen gebieden zouden dan een voor sprong krijgen op de andere gemeenten in Nederland Aan deze regel wordt ook weer niet streng de hand gehouden. Na tuurlijk gaan we ermede accoord, aldus de minister, wanneer b.v. van de acht krotwoningen in een straat er zes ver nietigd zijn, en twee zijn blijven staan. dat dan ook die twee gespaarde krotwo ningen verdwijnen en gelijktijdig ver vangen worden door nieuwe woningen. Geleidelijk wordt bereikt, dat gemeen tebesturen, provinciale besturen en rjjks- instanties eén gemeenschappelijke lyn volgen. De vraag van de heer Van den Heuvel, welke waarde als basis van aankoop voor een krotwoning wordt genomen, ant woordde de minister dat de waarde van het krot voor de overstromingsramp tot basis dient. In, de getroffen gebieden zullen zoveel mogelijk woningwetwoningen worden ge. bouwd, omdat deze bouw het vlugst en het goedkoopst is. Het zou te lang du ren wanneer- gewacht werd totdat iedere eigenaar van zijn recht op herbouw, dat hy volgens de bjj de Kamer aanhangig gemaakte wet op de rampschade zal hebben, heeft geëffectueerd. Op Schouwen en Duiveland zullen 300 directieketen worden gebouwd die dienst kunnen doen als noodwoningen. Het zou onjuist zijn, een landarbeiderdie ko mende uit een krot, een nieuwe-woning betrekt, een lagere huur te laten betalen dan een landarbeider die pas getrouwd zijnde direct een nieuwe woning betrok ken heeft Daarom wordt de voorkeur gegeven aan het toekennen van een z g. acclimatisenngsbijdrage. hoging voor de bedrijfspanden, loonsver»,Vg hoging jvan. dp soesalef lasten en stijging KA van'andere bedrijfskosten*."A-' Y '""4 Hiertegenover plaatst-*de regering/ een aantal fiscale maatregelen, -welke -«'wds-^r-Js voor de kapitaalintensieve -bedrijyen^van/Yg belang zijn, maar welke voorliet-mid" dengroot- en' kleinbedrijf, 'dat 'mOvër'zy ij, wegende" mate. niet «kapitaal-intensief geringe betekenis hebben;; Afschaffing van' 'de1* extra/mkomsten- belasting is voor de grotere '^cmderne-'Av, mingen in de sector" van het midden- en" kleinbedrijf r- "stellig kwe)r«;.y an| \belang,' maar houdt voor het overgrotp J1 van de - middénstanöspndernem geen tegemoetkoming ia.r gfc*5 Volgensberekeningen van j het «iEcOno-1 misch Instituut" voor.", deK'Midd^ui a betekenen'' de 'maatregelenj .weïke^iiigdes aanhangige /wetsontwerpen jzUn^oorge-,/; steld,., voor; de ondernemers1 ia het -.mid? jï dengroot- en kleinbedrijf „een' wezenlijke achteruitgang,,zowel in de privé-sfeer als in" de "zakelijke sfeer., ./---."Tl5 De middenstandsbonden 'menen,,''aataL de Jüecale, tegemoetkomingen' .aanzien- Y YI lijk verder zullen moeten, gaan'^dan- it; thans wordt 'voorgesteld. Ten. .eerste' om -M de lastenverhoging, volledig te* compears seren en ten tweede om. in het'jkaderiSö van 1 het werkgelegenheidsbeleid eenj/i voor het middenstandsbedrijfslevenlger zonde financiële basis te scheppen.' "'yv%/M, In het kader van de komende loons-wvfli verhoging zal een corresponderende ,very>?L laging c.q. afschaffing van ,de' veieve- „M ninesheffing noodzakelijk, zijn.,' S De thans voorgestelde -grens*;, van feyl 1,10.000 voor-tegemoetkoming bij., inves- tering zal moeten - vervallen, wil;, deze maatregel enige betekenis hebban voor het middengroot-, en kleinbedrijf..; A-.„ Een technische herziening >van 'de- in-"/,- komstenbelasting. waardoor,,;::bij .--belas- 4? tinghetfmg onderscheid, .wordt'; t geciaakt tussen het in de onderneming blijvende./'^ deel en het aan de .onderneming ont- - -■ trokken deel der winst tenwaarbijhet;A, in de onderneming blijvende deel da:. winst "niet "wordt 'belast."'"zal"' noodzaken liik zijn. De' voor 'de -jmiddenstandyonevenredig^K® nadelige progressie in" de inkomStenbe- -;iAi lasting ware te nivelleren door de-winst over een tndperk „van meerderejaren- vast te stellen. - ti. f- Na een debat van 16 uur heeft,d* Franse Nationale Vergadering vanoch- tend met 329 stemmen tegen 277 het'ge-- hele wetsontwerp v der, regering^ boa- w öende maatregelen tot ,financieel -« en economisch herstel, goedgekeurd.rjM l! uvf De fractie van de Belgische Chr. Volks partij heeft gisteren met grote meerder heid besloten vóór het parlementaire reces de grondwetsherziening en het ont werp tot bekrachtiging van net EDG-ver- drag in behandeling te nemen. Voorzitter Eyslcens sprak de verwachting uit, dat het liberale voorstel om eerst de grond wetsherziening af te handelen en daarna het EDG-verdrag zal worden aanvaard Het besluit van de Kamerfractie der CVP betekent een toenadering tot het liberale standpunt. Do Kamer beslooi gisteren het reces voorlopig uit te,,otellen tot 16 Juli om tijd voor de behandeling van het EDG- verdrag te hebben. Radio-Peking heeft Woensdag ochtend bekendgemaakt, dat in een brief aan generaal Clark, de VN-opperbevelhebberin Korea, de communistische leiders instem den met hervatting der bestands besprekingen op een geschikt tijd stip ter bespreking van het be stand en de toebereidselen er voor. De brief werd Woensdag over handigd op een bijeenkomst van geallieerde en communistische verbindingsofficieren te Panmoen- djon. (In New York verklaarden V-N.- funcbonanssen, dat de communisten het aanbod van generaal Clark van. 29 Juni om indien nodig een bestand te tekenen zonder deelneming van Zuid-Korea aan vaarden. Zij schreven deze lezing van de brief toe aan communistische journa listen te Panmoendjon). In het communistische antwoord, dat was ondertekend door maarschalk Kim H Soeng, premier en bevelhebber van - - n Noord-Korea, en jnaarschalk_Peng,,Teh f. Hoeai, bevelhebber "van de Chinezen, ;v*"J werd verklaard, dat, de datum voonher- vattrng vande besprekingen diende te worden bepaald door de verbindings officieren. De communistenverklaarden met geheel bevredigd te zijn met gene- rMJ raai Clarks boodschap, doch gezien zijn -■ verzekeringen stemden zij in met her vatting der besprekingen, aldus„ radio- Peking -- De nieuwe Indonesische zaakgelastigde in Australië, dr TamzU, heeft bijbaan- komst in Sydney verklaard, datjndöne-''.® sië inlichtingen wenst over de jongste'YÉ besprekmgen tussen' de ministers"vany Bmtenlandse Zaken van Australië enjNe-, «Ierland. Dr Tamzïl voegde hier. aan '.toé, dat Indonesië tal van. bijzonderheden over' 'A8j deze besprekingen bekend zijn, "doch-dat het volledig op de hoogte wil zijn alvo- rens beslissingen te nemen, Dr Tamzïl deelde voorts nog^mëde, ilat Indonesië voornemens 3s Austrahë cnderK de bepalingen van het Colombo-plan :de f levenng te verzoeken van machines voorS' het aanleggen van wegen door 'de 'oer- wouden in Indonesië, met .het RoelV/de ontwikkeling van" de achtergebleven ^ge bieden mogelijk te maken.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1