In strijd met iedere ENORME STROP VOOR DE NEDERLANDSE TUINBOUW AAN DE STAKERS; Onder de Sahara ligt een >e, Kanaaltunnel m Eerste strafzaak te Rotterdam van de z.g, luchtmachtaffaire Wapenhulp aanMidden-Oosten Oost-Duitsland merkwaardig art «SSllS <nMn, r' In opdracht verzonden partijen ivorden niet toegelaten V.S. waarschuwen Perzië pQNDERDAG 9 JULI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2511 Weerbericht Twee curieuze ontwikkelingen Een'.woestijn wordt vruchtbaar land wimwmmm. Dagvaarding van zev^Qsnagma s Loongrens voor sociale verzekering op f 6000 Benelux-conferentie - in Luxemburg BeslissendstadiumC in KÖrèai?'; ROOFOVERVALLEN EISENHOWER OP PERSCONFERENTIE: 75 Pi Koningin en Prins naar Rotterdam „Kust en Branding" edwe Ned. voorstellen "Y GEEN BIJSTAND ZOLANG OLIEGESCHIL DUURT Interim-aanbod van Washington Tweede Techn. Hogeschool liSÉiÉI ifg Bij opening van de Gymnaestrada'* iS sas j&ss Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. £0215 (3 L) Postbus 11.12 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 fi-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TcL 1118D2 i Administratie: Tel. 114402—U3486 j Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van -Donderdagavond tot V rij dagavond: PLAATSELIJKE BUIEN Koel weer en plaatselijk Buien met een kans op onweer. Matige, af en toe krachtige wind, ruimend van Zuidwest naar West;tot Noordwest. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur; Dr. J. A. H. J. S.BRUINSSLOT: Engeland zet invoer van tomaten plotseling stop Naar schatting ruim 300 ton Nederlandse tomaten tot een waarde van minstens 200.000 gulden liggen aan boord van schepen in Engelse havens en mogen niet worden ingevoerd. Dit is het gevolg van een plotselinge maatregel van het Engelse ministerie van Voedselvoorziening, dat Dinsdagavond onver wacht de invoer van tomaten stop zette. Dit, terwijl Nederland aan Engeland Maandag voorstellen deed om die invoer aan minimumprijzen te binden, teneinde de Engelse tomatenkwekers niet te „dumpen". Deze voorstellen werden '/aandag met grote sympathie, zowel door de administratieve organen als door de kwekersorganistatie, de „Tomato Marketting Board", ontvangen. Alsof hel een reisje naar b.v. Vlis tingen betreftxo stapte Woensdag- -middag de 82-jarige mevrouw-H. IT. Kamman-Wentxel uit Middelburg in het KLM-vliegtuig naar Johannes burg. Helemaal alleen maakt zij de reit naar Zuid-Afrika, waar haar jongste dochter woont (Pretoria! Mevrouw Kamman gaat daar het huweijjk van' een kleindochter bijtvo- nen cn als x{j in Januari terugkomt, heeft z>} zelf haar 83e verjaardag in het verre land gevierd.'Vele familie leden van de ■ondernemende reizigster ■>.jyVzhebben haar. op Schiphol uitgeleide Ondanks dit voorstel tot onderlinge marktordening is het plotselinge in voerverbod Dinsdagavond, laat. met in gang van Dinsdag middernacht, afge komen. De Nederlandse ambassade hoorde het via de radio. Toen het be richt in Nederland doordrong, waren Woensdagmorgen nog Engelse orders normaal binnengelopen, de veilingen gehouden en de schepen met de be stelde tomaten, maar liefst 300 ton, reeds onderweg. De Engelse importeurs, die in de loop van Woensdag met expresscbrie- ven van de maatregel op de hoogte waren gesteld, konden hun gegeven bestellingen niet annuleren, omdat de tomaten reeds onderweg waren. De Engelse donanekreegWoensdag bevel geen buitenlandse tomaten meer bin nen te laten. En zo liggen dan enkele schepen voor de Engelse wa lmet een Inhoud, die met het uur in waarde vermindert. Nu dc EngeMe matrcgel goed en wel ini de Nederlandse tuinbouw is door gedrongen, is een storm van veront waardiging opgegaan. Men acht de maatregel schandalig en In strijd met iedere fatsoensnorm". Men vraagt zich af of ..het bij een toch reeds geregle- Ten aanzien Tan de ontwikkeling In Oost-Duitsland doen zich thans twee curieuze ontwikkelingen voor. - u De Russen willigden een van de eisen van de opnieuw in staking zijnde Oostberlljnse arbeiders in door bekend te maken, dat met ingang van midder nacht het verkeer tussen de Oostelijke en de andere zones van de stad weer normaal zon rijn. En West-Duitsland en de Ver. Staten breken zich het hoofd op welke wijze voedsel naar Oost-Duitsland gezonden kan worden om Duitse levens te sparen, zonder, dat daarmede de Sowjets voor het hoofd gestoten worden. Een woordvoerder, van de Hoge Commissie heeft verklaard, dat de Ame rikaanse Hoge Commissaris, James Co- nant een voorstel bestudeert betreffende <ie wiize. waarop 'de Amerikaanse rege ring de Oost-Duitsers overtollige levens middelen zóu aanbieden, Conant was twee daeen in Berlijn voor besprekingen met 'geallieerde en Duitse autoriteiten. Hii keerde gisteravond naar Bonn terug. De "Westdultse. regering heeft de voed- «Ueveringen aan Oost-Duitsland uitge- breid, maar dit moest gedaan worden met. de minst mogelijke ophef, om te - voorkomen, dat de Oostduitse regering t 'de leveranties verbiedt ten koste van Duitse levens. Indien de Amerikanen, rechtstreeks !e- "vensmiddelen aan Oost-Duitsland zou- den aanbieden..' waarvan de regering "v? door.de V.S. niet erkend wordt, dan zouden de Russen voor de ontvangst eerst hun toestemming moeten geven. De-Russen zouden niet erg best de .gilt kunnenaannemen. zonder daardoor toe te- geven. dat het in hun bezettingszone maar slecht gesteld is. En indien de-Rus sen, de. levensmiddelen zouden weigeren, dan zouden zli beschuldigd kunnen wor den' de Oostduitsers om politieke rede nen uit te hongeren. Volgensdeze. zegslieden zoudende V.S. het verstandigst doen de leyensmid- delen aan de rëgering-Adena'uer aan te HEI WATERBEKKEN 0N0ER DE SAHARA BertiA sEEtüïE LAND —OCCAM Cairo* SAHARA I WATERBEKKEN ONDER OE SAKARA Boorpurron naar hef onaeraarase wjN"- behlieh - - ii.WATERaEK.KEN 200m^'" 3Ön*w5ra5bare beódnq jgnkiKglenslggn DE LIGGING VAN HET ONDERAARDSE WATER BEKKEN. OPPERVLAKTE CA-GOOCOOKM^ bieden voor Oost-Duitsland. waardoor de positie van de regering-Adeuauer bij de komende kritieke verkiezingen ver sterkt zou worden. Kort voor middernacht heeft de pers dienst van de communistische minister president Otto Grotewoh! bekendge maakt, dat de grote meerderheid van de Oost-Duitsers, die wegens deel neming aan de opstand van 17 Juni gearresteerd waren, vrijgelaten zijn. om de markt niet te verstoren een goodwill-kwestie dus nog ge sproken kan worden v:tn goede trouw en eerlijk koopmanschap. Niemand zal de Engelse regering het recht ontzetten om de eigen kwekers te beschermen, aldus de Nederlandse tuinbouwers, „en niemand zal een invoerverbod op rede lijke gronden en op een redelijke ter mijn kwalijk kunnen nemen. Maar om binnen enkele ure de greze te slui- te en een handelspartner op die ma- ier een zware strop te bezorgen, heeft het vertrouwen in de Engelse overheid diep geschokt." In officiële kringen te Den Haag hult men zich over deze affaire in stilzwijgen. De indruk wordt gewekt als zouden binnenskamers te Londen op hoog niveau besprekingen over deze aangelegenheid worden gevoerd, zodat men, hangende deze besprekingen, geen commentaar kan geven. Kwekers en ekporteurs echter bespreken de maat regel met grote bitterheid. Het enige punt van voldoening kan zijn, dat hun Engelse relaties de genomen maat regel evenzeer betreuren Als zijzelve. Het Engelse ministerie van Voedsel voorziening stelde voor de tweede helft van Juni een globaal contingent van menteerde, handel, waarbij bovendien 3600 ton tomaten vast. In deze tijd de leveraühtnér 'gunsUgé'VóSrstéDëlï'doet' van*: hbtu-séizóëht»isI-'Nederlanil",^iJwdr enige tomatenleverancicr aan het Britse eiland. Voor Juli werd een globaal contingent van 5000 ton vastgesteld. De Nederlands leveringen waren hierop, wat kwali teiten etreft, geheel ingesteld. Ondertus sen kwamen in Engeland gekweekte tomaten in grote hoeveelheden aan de markt, waardoor verstoringen dreig den op te treden. Eigener beweging stelden de Neder landers toen voor en minimum in voerprijs vast te stellen van 50 cent per kg veilingprijs, in overeenstem ming met de Engelse streefprijs van de „TomatoMarketting Board" van een shilling per Engels pound of 12 shillings per kistje van 12 pound. Dit betekende een prijsverhogende maatregel voor Nederlandse tomaten van 10 tot 12 cent per kg, waardoor reds een remmende werking op de uitvoer zou ontstaan. De competitie zou dan immers uitsluitend op het ter rein van de kwaliteit kunnen plaats heb ben. Dit .voorstel werd met grote sympathie ontvangen. Desondanks werd Dinsdag avond de opgemelde-maatregel genomen De Engelse maatregel heeft een aan zienlijke terugslag op de Nederlandse veilingprijzen van heden te zien gege ven. De aanvoer was aanzienlijk, de prijs stortte ineen tot 35 a 40 cent per kilogram. Zoals men weet, is de Bel gische grens reeds geruime tijd voor Nederlandse Tomaten gesloten. Er is een 1 O-jarenplan voor de Sahara opgesteld, dat ten doel heeft om deze woestijn een ander gezicht te geven en door bevloeiing de Sahara tot een vruchtbaar gebied te maken. Ongeveer 1500 dorpen en oasen zul len worden aangelegd, als een eerste begin, die door een uitgestrekt wegen net verbonden zullen worden. Midden in de Sahara zal men dan scholen, ziekenhuizen en radio's kunnen vin den. Het leven zal zich er dan vestigen in grote gebieden van wat eens één van de onherbergzaamste streken ter wereld was, en nog is. Midden in de dorpen zal het leven gevende water worden opgepompt cn gebruikt voor de bevloeiing van de omliggende streken. Iedere familie verkrijgt één hectare grond met een flinke hoeveelheid dadelpalmen. Ook heeft men een programma voor de electrificatie voorhanden, dat echter slechts in zéér kleine gedeelten uit gevoerd kan worden. Een streek van 300 km lang en ca. 10 km breed is reeds bewoonbaar ge maakt. Bij El Fayan is een nieuw dorp practisch gereed. Hier zullen geselec teerde inheemsen worden opgeleid-tot technisch adviseur voor de komende dorpen. Aangenomen wordt, dat in het pfae- historisch tijdperk grote delen van Europa en Afrika geheel onder water lagen. De Sahara was toen een zoet- watermeer vol vissen en reptielen. De fossielen van deze dieren kan mén heden ten dage in het woestijnzand aantreffen. .Toen .de aarde zich begon te wijzigen, rezen grote bergruggen en hoogvlakten omhoog. Het meer (of beter gezegd, dé zee) verdween onder de oppervlakte. Deze watermassa is onder de grond blijven bestaan en men heeft zelfs de omvang kunnen vaststellen)Ze is ongeveer zo groot 'als Frankrijk en loopt van het Atlas gebergte tot de Libysche woestijn. Bij Lib ye ligt de zee ongeveer een 1200 meter onder de grond! Éfec.:':'- v Vrijdag fcCïdi^Skstff^Alf zal de.Arron- dl««emontiiechil>anlc^RiV Rotterdam aanvang naikÓiï|'nA«t|d« ïb*Handeling van eenzaak Pirm?ró*!£wÜrgil; een aantal J'- nes"no«men;:'van'' de-' *-8, affair®. verklaring opgemaakt, aldus de dagvaar ding. De tenlastelegging vermeldt ver der, dat het rijk ook werd bewogen tot het doen bijschrijven, wederom ten gunste van de N.V. van f 2656,31 en tot afgifte van een schriftelijke opdracht tot het verrichten van die bijschrijving. Dit bedrag is het verschil van een schuldvordering van de -staat op de N.V. ten; bedrage van i;f4718,69 -'en ;een in strijd met .de waarheid van '.doorv:de N.V. aan de L.A.D, geleverde overalls diging van de loonadmimstratm en van Die dag zal voor de president van de Rotterdamse Rechtbank, mr J. van Vol lenhoven, terechtstaan E. G., oud 58 jaar en voorheen adjunct-directeur van de naamloze vennootschap H. te Rotter dam. Des officier van Justitie, dr M, S. van Oosten, heeft een dagvaarding te gen hemt uitgebracht, omvattend zeven pagina's en tellende ongeveer 240 ge typte regels. In de dagvaarding staat o.m. dat G. als adjunct-directeur voorzien was van algemene procuratie en dat een onder geschikte van hem, F. A. van A„ o.a. hoofd was van de factuuradministratie en toezicht hield op de uitgaande reke ning (facturen), die hij op de prijsbe- optreden, rekening controleerde vóór verzending. In de loop van de jaren 1949 tot medio 1851 deed de N.V. leveranties aan en/of verrichtte zij opdrachten voor de Lucht macht Aanschaffingsdienst, de L.A.D. In deze jaren was W. J. van B., destijds reserve eerste luitenant (stond reeds voor de Krijgsraad terecht) belast met de inkoop van textiel. Aan de verdachte wordt ten laste ge legd, dat hij, in vereniging met F. A. van A. en W. J. van B. in de periode van October 1950 tot en met Juli 1951, met -het doel zich te bevoordelen, het Rijk der Nederlanden heeft bewogen tot overschrijving van f 7885,door een rekening te doen opmaken, waarin in strijd met de waarheid stond, dat de N.V. H. aan deL.A.D. bad geleverd hij refereerde aan de overdracht500 overalls a f 1.5.75. Die rekening werd opgezonden aan de L.A.D. en volgens de dagvaarding heeft Van B. die voor zien van een verklaring, zodat de des betreffende comptabele ambtenaren in de waan werden gebracht, dat de over alls inderdaad verkocht en geleverd waren. Verder zou hij het rijk hebben be wogen tot het doen overschrijven van f 5075,voor de levering van 350 over alls, weer in strijd met de waarheid en ook nu had Van B. weer een valse Aan de Haarlemse zijde van het Noord zeekanaal ie felsen zijn de tunneltccrk- zaamheden in volle gang. Links een ,jnool" van de beide verkecrstunnels, élk 9'A meter breed met een rijbaan breedte van 7 meter,-en drie ventilatie- tunneltjes. Rechts komt de spoonveg- tunnel met twee banen. (Van onze Haagse redacteur),,- De' Stichting .van de Arbeid hééft -aan de minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid geadviseerd dé loongrens van de sociale verzekeringen van f 5025,op i-y6000.-^-'té?''bréngen. De' minister.' had President Eisenhower heeft premier Mossadegh in een brief laten weten, dat de Ver. St. Iran geen economische bijstand meer zullen verlenen, zolang het oliegeschil met Engeland niet defini- tief is opgelost. - Volgens Iraanse zegslieden heeft ;Eisen- hower tevens in zijn brief uiting ge geven aan zijn bezorgdheid over de grote mate van 'vrijheid, die in Per zië aan de communistische Tudehpattij wordt verleend. Er wordt te Teheran op gewezen, dat dit de eerstemaal is, dat Eisenhower, sinds hij presidentis, zich direct met het oliegeschilbemoeit. In .de laatste weken van Truman's regering hééft de ambassadeur Henderson; gepoogd te in terveniëren. maar de Amerikaanse voor stellen zijn door Mossadegh afgewezen,; De premiers en de ..ministersvan Economische Zaken en Buitenlandse;'; Zaken van Nederland, Luxemburg sen België hebben in de stad Luxemburg en. een geheime conferentie; gehouden over de economische unie tussen hun landen,-';; Om de verslaggevers te ontlopen; werd de conferentie gehouden in het gebouw van de Luxemburgse golfclub, dat ver buiten de stad ligt. Bezoekers;;] werden uit hé" gebouw geweerd. Op de toegangsdeur tot dé conversatieezaal hing een groot bord met de woorden,; „verboden toegang". De ministers heb-;:;: ben In dezelfde zaal achter, gesloten, deuren, de lunch gebruikt. Toen - zij de namiddag vertrokken' werden enkele verslaggevers wegge--; stuurd met de mededeling,'datzij geen inlichtingen zouden verkrijgen. Volgens Belgische woordvoerders .~ls.fc de conferentie; gehoude j om. eeni accoord voor te bereiden voor. de heffing van een compensatieheffing voor goedkope Nederlandse goederen, dié naar Belgie uitgevoerd' '.worden.$>l'"Iv'i .De Belgische regering had hierom gc-.; vraagd ter bescherming vanYsammige'; Belgische producten, die zwaar van' 'dé Nederlandse concurrentie t,e lijden heb- ben. Tot dusver .hadden de Nederlan ders zich tégen een dergelijke heffing verzet. Inde stad Luxemburg was het gisteravond niet mogelijk'' aan deweet te komen of de'' conferentie aan haar-: doel beantwoord had. 87sÈs SB ten bédrage van f 7375,-, hetgeen weer van een vérklaring van Van* B. ver- gezeld was gegaan. De dagvaarding vermeldt tenslotte o.m. nog in een uitvoerig overzicht dat in Juli 1951 een bijschrijving plaats vond van i 26.781,15 wegens werkelijk bij de N.V. gekochte en geleverde olie- jassen en koord, doch eveneens staat in de dagvaarding vermeld, dat de Staat In 1951 nog f 31.500,van de N.V. te vorderen had wegens onverschuldig de betaling. De officier van Justitie heeft In deze zaak tien getuigen gedagvaard. Mr J. van Meurs zal als raadsman de administratie der sociale verzekeringen te geraken. Indien het adviesaanvaard wordt betekent dit dat bok: de loongrens voor de verplichte ziekenfondsverzeke ring op f 6000 wordt gesteld. In de In het algemeen rustigeOost-, hoek van Java zijn dé laatste tijd'enige roofovervallen gemeld, namelijk een op Djatiroto, waar 10,000 roepiah 'is ge stolen en een op Soengei Lemboe in het Djemberse. waar de administra teur Vlierboom gedwongen werd 80.000 Roepiah af te geven. In diplomatieke kringen te Cairo wordt verklaard, dat de Ver. St. de Arabische landen militaire hulp heb ben aangeboden voor de verdediging van het Midden-Oosten. De eerste re acties op dit aanbod kwamen van de zijde van Egypte en waren „zeer gun stig", aldus genoemde kringen. De Amerikaanse militaire hulp, zo wordt gezegd, is slechts bedoeld als maatregel op kortetermijn, hangende De Eerste Kamer heeft het wets ontwerp, dat beoogt de voorbereiding vr.or een tweede instituut voor Tech nisch Hoger Onderwijs mogelijk tema ken z. h. s. aangenomen, met aanteke ning dat de CPN-fractie geacht wordt tegen te hebben gestemd. President Eisenhower heeft gisteren een persconferentie gebonden én Is daar ingegaan op de belangrijkste in ternationale vraagstukken. Ten aan zien van Korea verklaarde de presi dent, dat de Ver. Staten streven naar een hereniging van Korea door vreedzame middelen. Volgens Eisenhower had ieder in de V. S. begrip voor de aspiraties van president Syngman Rhee ter vereni ging van Korea Hij zeide, dat niemand uit het oog diende te verliezen, dat de Koreaanse oorlog zowel een Inci dent in een ideologisch geschil, als een strijd tussen legers is. Op' een vraag, of. Eisenhower aanwijzingen^ had, dat Rhee zich bereid zal tonen in te stemmen met de bestandsvoorwaarden, antwoordde Eisenhower, dat hij over de toestand In Korea weinig meer kon mededelen' dan hij reeds had gedaan. Op het ogenblik kon niemand zeggen, hoe zich de situatie op, Korea zou ont wikkelen, Ten aanzien van Duitsland zeide Amerika's president er niet voor te voelen, dat het project van het Europese leger terzijde wordt gelegd, om tot de eenheid vaD Duitsland te komen. Eüj zeide sterk in de Duitse >enheid te. geloven. Duiteland was voorbestemd om een grote en belang rijke deelgenoot te worden in het Europese geheel en de president ge loofde, dat het een behoorlijke gele genheid dient te worden gegeven om zelf tot eenheid te komen. Volgens Eisenhower kunnen de eenwording van Duitsland en de deelneming van West-Duitsland aan de beraamde Europese Defensie-Ge meenschap samengaan. De president hechtte er grote bete kenis aan, dat de arbeiders van de we reld protesteren tegen de- levensom standigheden van de arbeiders in Oost-Duitsland dat z.g. een arbeiders paradijs zon zijn. Eisenhower zei een telegram van George Meany, de voorzitter vaV net Amerikaanse vakverbond aEl en. van Walter Reuther, de leider van het CIO ontvangen te hebben, waarin hem gevraagd wordt het Initiatief te ne men om de Oostduitse arbeiders te- helpen Het telegram was verstuurd uit Zweden, waar de twee arbeiders- leiders bet wereldcongres van het in ternationale verbond van vrije vak verenigingen bijwonen. Zij hadden Eisenhower verder verzocht een for- mele klacht bü de VJL in te dienen, dat de Sowjets in Oost-Duitsland de rechten van de mens en de vrijheid van vergadering schenden. Eisenhower sprak zich ook uit voor nauwere samenwerking op het gebied van het atoomonderzoek tussen de V. S. en bun bondgenoten. De Ameri kaanse wetgeving waarbij uitwisseling van gegevens op dit terrein zeer sterk wordt beperkt, is volgens de presi dent verouderd. De president zeide geen voorstellen te hebben ontvangen om de conferen tie van de „Grote Drie" te Londen, in plaats van op de Bermuda-eilanden te houden. Hij had, naar hij 'zeide, er nog niet over nagedacht, of hij naar Lon den zou willes gaan, maar voegde ér aan toe, dat het met de huidige ver keersmiddelen niet veel verschil maakt waar de conferentie gehouden zal worden. De opmerking van de Britse w.n eerste-minister, Butler, dat het hou den van.de conferentie in Londen ver standig kon zijn; beschouwde Eisen-- hower als een opmerking, die terloops werd gemaakt en waaraan niet veei betekenis diende te worden gehecht een regeling van het BritsEgyptische geschil over de basés in dé Suez-ka- naalzone en in afwachting .vande vor ming van een regionale organisatie voor de verdediging vanhet Midden- Oosten, volgens de opzet van het Noord- Atlantische Verdrag, Te Caïro wordt verder verklaard, dat de Amerikaanse regering om te begin nen 140 millioen dollar wil besteden voor hulp aan de landen inhet Mid den-Oosten, waaronder ook Israël en Perzië. Amerikaanse woordvoerders legden er de nadruk op, dat de Arabische landen, die in aanmerking willen komen voor Amerikaanse militaire bijstand op grond van het program voor wederzijdse be veiliging, de verzekering moeten geven, dat de Amerikaanse wapens niet tegen Israël zuilen worden gebruikt. Egypte zal bovendien moeten beloven, dat het materieel niet tegen de Britse strijd krachten in de Suez-kanaalzone zal worden gebruikt. Tiaar de landen, die hulp willen ont vangen, zullen Amerikaanse-militaire missies worden gezonden om de legers aldaar te oefenen in het gebruik van moderne wapens en te verzekeren, dat deze worden gebruikt voorhet doel, waarvoor zij gegeven worden. fan 17 Juli tot September wordtzoals gemeld, in Hoek van Hólland een ten toonstelling gehouden .JCust en Bran ding". Een maquette, voorstellende de zeekust van Scheveningen tot en met de monding van de Schelde, met alle vuur torens, lichtschepen en lichtboeien, wordt in gereedheid gebracht. Géneraal. Mark Clark, VN-opperbevel- hebber inKorea, heeft DoDlerdsjfciB;;; SeoéL'eehkort'onderhoudigehait^iniptt :presldeiik' .Rheéif Bijéditdóifderhotii 'rfenrjaaawe*ig-;Clarks<.p.ol)ltteke"'.':i—- •Murphy, '^Eisenhowers^ speciale" Robertson-en' de'Amerikaahse- denr Na' afloop-van het gesprek wilde Clarlt geen commentaar geven, doch ;ln'-.be- paalde kringen meent men te - wetens.' dat hü Rhee meedeelde,"dat het'VN-op- perbevel heeftbesloten desnoods zonder ZnidrKorea een bestand te ondertekenen. i ambassé^||L H.M, de Koningin zal-, éergèzeld.' van'; ZJK.H. Prins Bemhard on fc Woensdag-.; avond 15 Juli in het Sparta-stadion'te Rotterdam de plechtige opening bijwo nen van de Gymnaestrada,het internals tionale SDortfeest onder, auspiciën ,van/de; Fédératioa Internationale de"" Gymnas- tique en het Kon. Ned. Gymnastiek Verf;; ■bond. i'ï -fc'-- Van 17. Juli tot en met; 6 SÓptem- ber zal te Hoekvan Holland, aan Berghaven, een tentoonstelling gehou» den worden onder de naam „Kust en Branding". De opbrengst van - deze-,ten toonstelling komt ten s goede aanV dé Ko ninklijke Zuidhollandse -Maatschappij;.tot Redding van Schipbreukelingen. Dit doel zal direct albij. ae, opening tot uiting komen. Als-de burgemeester van Rotterdam, op. de middag- van::.de; 17e Juli „Kust en Branding"/geopend zal hebben, wordt op spectaculaire wijze een reclamegranaat ..afgeschoten.. Hoog boven de kust en de branding, ex plodeert deze granaat en dan,komt: het' embleem van de Reddihgtriaatsehappiji te voorschijn. Tijdens de tentoonstelling zullen de bezoekers in de gelegenheid wórden ge steld met de 'reddingboot „President Jan Leis" tochten te maken naar de plaats,; waar de .Faustus" in de niond van de Nieuwe Waterweg ten onder ging. Verder worden uitgebreidefeestelijk-' heden georganiseerd, zoals sportwed-i strijden en zang- en muziekuitvoerin gen. De openluchtconcerten - - -worden waarschijnlijk gegeven op een drijvende ponton in de.-Berghaven. vvXf't De Nederlandse Spoorwegen zullen treinbiljetten met gereduceerde entree bewijzen aan de grote stations in het Westen en Zuiden des. lands .verkopen. Tevens wordt een - extra- late - treinver binding Hoek van Holland—Rotterdam ingelegd. Deze trein vertrekt,des nachts om kwart voor een. 'y, S').'"£Ï¥

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1