Sterkste of zwakste Washington ,Goed ni Ambassadeur Bohlen wist ér reeds eerder van Kwam Beria op 27 Juni reeds ten Zal het Rode Leger een nieuwe zuivering voorkomen? -ii - 1 v i ten Zwaar noodweer in Ons land heeft in Amerika een fantastische goodwill" i Besprekingen te Seoel geëindigd yfff/f[ff ■- 1 "".A' -lë Banken krijgenf! 30 pet. sékatkiëtl i VLIEGRAMP IN NOORWEGEN Amerika helpt Perzie niet meer 31 VA Ml- ZATERDAG 11 JULI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2513 Weerbericht Wi Maar zo'n klein sprongetje... J Laniels financiële voor stellen aanvaard V Ö'i "J Waar is Beria v Meer bewolking met kans op regen Geschillen te groot in Indonesië" 8000ste Schip te Rotterdam Dr. Van Roijen terug in Nederland Eenheid van Westen meer dan ooit nodi'gy 1 Tomaten Wijven in Engeland Iéé o-mam f - v; W" •0my£"- yMÊm- if y '4 'jv H i j[%§V- ffffC Vacantie-adressen N- '''A 55 Twee en twintig doden en vermisten Mr. Soesanto Éérst accoord met Londen Rotterdam: "Witte de Withstraat 30 Telet 29215 (3 i.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301S.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 2921'6 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Eedactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: O. A, KEUNÏNG en Mr. K. VAN HOUTEN V .Weersverwachting tot Zondagavond: v OVERDAG VEEL BEWOLKING Aanvankelijk opklaringen, morgen toenemende., bewolking met enige regen, het eerst in het Westen;:, van het land, later ook in het Oosten. Zwakke.tot matige, later tijdelijk krachtige Zuidwestelijke tot.f Zuidelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen. .r O <C> Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT? «SShS T")E val van Beria is ongetwijfeld het ■*-' sensationeelste nieuws van de laat ste maanden. Die val betekent, dat er. tussen de erfgenamen van Stalin een strijd op leven en dood heeft ge woed, een Diadochenoorlog; Zo heetten de oorlogen tussen de generaals van Alexander de Grote, die diens rijk na zgn dood verdeelden. Jammer genoeg bleef die oorlog in Rusland besloten binnen de inner circle van het Krem lin. Het Russische rijk bleef één geheel. Het verschijnsel draagt het karakter van een paleisrevolutie. Toch is het een bewijs van zwakte. Dat zijn -^paleisrevoluties uit de aard der zaakAlElke totalitaire staat, waar in de topléldirfg ruzie'is, is door dal feit alleehfrèeds zwak. En ook waar één man tenslotte de baas blijft, moe men er mee rekenen, dat de ruzie niet een incident, maar een symptoom is. Het symptoom van de keerzijde van dictatoriale kracht. En die wordt gevormd door de onlustgevoelens van een onderdrukt volk, de angst van de leden der heersende kliek voor' eikaar en de naijver onderling tussen de allergrootsten onder hen. De zwakte demonstreert zich, dunkt orfs, ook in hetgeen er in de satelliet staten gebeurt. De verzwakking van het bewind daar en de volksbewegingen, die zij heeft opgeroepen, mag men wellicht zien ais een reflex van de strijd Moskou zelf. Jntussen zou men zeer onverstandig doen, het gebeurde met Beria uitslui tend en eenzijdig als een teken van zwakte te zien. Het is ook een teken van kracht Het is een bewijs dat Malenkow, die sommigen reeds dood waanden omdat men zo weinig van hem hoorde, tegen over een man als Beria, een ster van de eerste communistische grootte en de beheerser van het zo machtige politie-apparaat, dat een leger in de staat vormde, kon optreden gelijk hij deed. Men kaïf toch gerust aannemen, dat Beria in zijn strijd tegen Malenkow een grote aanhang heeft gehad, ook al zal men daar in de toekomst niets meer van bespeuren en al bespeurde men daar ook niets van in het „alge mene handgeklap" en de „eenstemmig heid" van het Centraal Comité. s en over Beria's val In dit opzicht doet het geval denken aan de eenstemmigheid", waasmee in do dagen der Franse Revolutie de Nationale Conventie alle mogelijke lieden op voorstel van Robespierre naar de guillotirfe verwees. De een- steiranigen zaten te bibberen op hun stoelen in hun., angst, .dat zij zelf het volgende slachtoffer konden zün. Men. kan dat is onze aanvanke lijke' conclusie de draagwijdte en de wezenlijke betekenis voor de wereldpolitiek van dé val van Beria niet begrijpen. Is het alleen een interne strijd om de macht geweest? Is het ook een strijdtussen twee systemen van beleid geweest? Wij weten het niet WIJ hebben een paar maal in het voorgaarfde verwezen naar de his torie. En we willen nu een paar histo rische parallellen naar voren halen, die ons iets kunnen leren omtrent driemanschappen. Gelijk bekend, werd er na Stalins dood een driemanschap gevormd be staande uit Malenkow, Beria en Molotow, dat de hoogste leiding Ln Rusland kreeg. De rangorde was naar de volgorde waarin deze namen zijn genoemd. Er zijn irf de wereldgeschiedenis meer driemanschappen geweest aan het hoofd van een staat. De ervaring leert, dat zij altijd te gronde gaan, hetzij aan innerlijke verdeeldheid, waardoor een chaos ontstaat, hetzij doordat een iid ervan tenslotte alleen heerser wordt. De geschiedenis van het Romeinse Rijk kent twee driemanschappen. Het eerste in 60 voor Christus, bestaande uit Caesar, Pompeius en Crassus. In dit driemanschap waren Caesar en Pompeius allebei sterke mannen. Maar Caesar was de sterkste. Evenwel werd Caesar niet de alleenheerser. De angst voor hem was zo groot, dat de anderen hem vermoordden. Er ontstond' toen in het Romeinse Rijk een chaos. Toen kwam er in 43 voor Christus een tweede driemanschap bestaande uit Octavianus, Antonius en Lepidus. Van deze drie waren Octavianus en Anto nius sterke mannen. Ostavianus was echter de sterkste en anders dan zijn pleegvader Caesar, won hij. Hij staat als keizer Augustus in de geschiedenis te boek. Er is nog een driemanschap geweest. De Franse Revolutie werd er mee afge sloten. In 1799 kreeg men in Frankrijk het Consulaat. Drie consuls zouden het land regeren. Dat werden Napo leon Bonaparte, Cambacérès en Lebrun. De eerste was de krachtmens, de laatste twee waren stromanrfen. En Napoleon werd in 1804 keizer. Vergelijken we dit alles met wat er in Rusland nu is gebeurd, dan is het Franse driemanschap niet van toepassing. Beria was geen stroman én wat Molotow is weten we niet. Maar, moet nu het Russische geval vergeleken worden met het eerste of met het tweede Romeinse drieman schap? M.a.w. werd van de twee strijders in Ruslarfd nu de sterkste, gelijk in het geval van Caesar, vernietigd of, gelijk in het geval vah Augustus, de zwakste? De vraag is nog niet te be antwoorden. De tijd zal dit moeten leren en u kunt er maar zeker van zijn, dat dit verschil van grote betekenis zal zjjn voor de ontwikkeling van de wereld geschiedenis. Prinses Marie Christine Daphne Anna Elizabeth Leopoldtne van Belgii. Deze jongste dochter van ex-lconing Leopold ran België en de prinses de Ret hg werd, 6 Februari 1951 geboren. Gisteravond is de conferentie van de twee ministers van Buiten landse Zaken van de Ver. Staten en Frankrijk, Foster Dulles en Bi- dault en de waarnemende Britse minister van Buitenlandse Zaken, lord Salisbury, te Washington begonnen. De aanvang der conferentie stond ten volle in het teken van de val van de Sowjet-minister van Binnenlandse Zaken, Beria. Waarnemers waren het er over eens, dat deze gebeurtenis sterke steun gaf aan het Amerikaanse standpunt, dat de tijd voor besprekingen met Moskou thans niet rijp is. Merkwaardig is, dat de Amerikaanse ambassadeur' in Moskou, Charles Bohlen, dit gebeuren reeds verscheidene dagen geleden heeft voorzien en aan het State Department gemeld. Minister Foster Dulles heeft .Bohlen, die juist voor het genieten van een vacantie in Frankrijk was'aangekomen, on middellijk na het hekend worden van het nieuws uit Moskou, ontboden in het bijzonder ter voorlichting, met het oog op de ministersconferentie. In een verklaring, welke op een pers. conferentie Is voorgelezen, werd gezegd: „Ambassadeur Bohlen, die verscheidene dagen geleden de vermoedelijke verwij dering van Beria voorzag en meldde, keert nu naar de VS. terug, ten einde de minister van Buitenlandse Zaken ge Icgenheid te geven voor persoonlijk overleg met hem betreffende de ontwik- Omstreeks acht uur gistermor- Volgens op Indirecte wfize te Londen - - ontvangen inlichtingen heeft op 27 Juni ln en rondom Moskou een belangrijke ontplooiing van troepen plaats gevonden. Niet alleen hadden deze troepen straten ln de hoofdstad bezet maar ook kampe menten buiten de stad betrokken. Dit deze mededelingen heeft men afgeleid, dat Beria op 27 Juni werd afgezet en dat hetleger op de hand ,van de initiatief-, nememvan deze 'operatie was, gen begonnen zich voor de kiosken in Moskou rijen te vormen van mensen, die een exemplaar van de „Prawda" wilden kopen. Niemand scheen échter bijzonder opgewon den of bezorgd, aldus meldt Reu ter;";'1 "h'-' Radio-Moskou meldde, dat het ontslag van Beria „van ganser harte wordt toegejuicht door de gehele partij en het gehele Rus sische volk". Voor het eerst na de dood van Stalin waren gisteren de telefonische verbin dingen zeer moeilijk tot stand te bren gen. Zomaar opeens had de loco motief van de stoomtram naar Hellevoetsluis er vanmorgen genoeg van. Schijnbaar zonder gerede aanleiding wipte hij van morgen omstreeks half acht uit de rails en dat niet eens bij een wissel, doch zomaar ergens on der Rhoon. De wagons, voor een belang rijk deel gevuld met vacantia- gangers, bleven gelukkig netjes in het spoor, zodat zich geen persoonlijke ongelukken voor deden. De vacantie gangers, die zich aan het.vehïkel hadden toever trouwd, namen de zaak nogal laconiek .op, doch de machinist was werkelijk geschokt door zoveel koppigheid van zijn ove rigens trouwe paardje. Enkele tientallen meters ach ter de tram,waar de „ramp" gebeurd was stond hij hoofd schuddend naar de solide rails te kijken terwijl hij, als om cle mentie pleitend voor zijn ma chine, zei: „Ik snap er niks van; hij maakte maar zo'n klein sprongetje en toen was ie er al uif'. Na een half uurtje was de dienstweigeraar weer in het rechte spoor. v De Raad van de Republiek <de Franse Senaat) heeft het wetsontwerp met financiële voorstellen van de re gering Laniel in de door de commissie voor de Financiën van de raad ge wijzigde vorm goedgekeurd met 135 togen 115 stemmen. Na een onderhoud tussen Rhee en Robertson, dat twintig minuten duurde, verklaarde Robertson van morgen, dat de besprekingen ge ëindigd waren. Hü zei, dat later op de dag een gezamenlijke verklaring zou wor den uitgegeven. De Amerikaanse ambassadeur Murphy, die zijn zending van diplomatiek raads man voor de bestandsbesprekingen van generaal Mark Clark heeft beëindigd, vertrekt heden uit Tokio naar - de Ver, Staten. Murphy is benoemd tot onderminister van Buitenlands© Zaken voor aangelegen heden de Ver. Naties betreffend. In het vertrek van Murphy, die deel nam aan de besprekingen tussen presi dent Rhee en Robertson en die achter de schermen grote invloed uitoefende op het V.N.-beeld bii de bestandsbespre- kingen, ziet men in kringen van de Ver. Naties in Tokio een teken, dat het be stand op het punt staat gesloten te wor den. Eddy Gilmore, die ruim tien jaar in Moskou doorbracht als verslaggever van Ass. Press en thans op weg is naar Amerika, schrijft over de val van Beria: Kort voor de première van „De De- cabristen" in de opera van Moskou die door Beria niet werd bijgewoond hoorde ik een bericht van een Rus, dat mij een beetje aan het denken zette. De man van de zuster van deze Rus was kapitein bij de veiligheidspolitie, maar hy was zijn baantje kwijt en de reden, die hü opgaf, toen hij thuis kwam, was, dat de gehele staf van de veiligheids politie ingekrompen werd. Het was haast niet te geloven. Toen hoorde ik van een andere kant, dat hon derden leden van het ministerie van Veiligheid ontslagen waren. Niet gear resteerd, let wel, maar ontslagen. Ik merkte, dat ik op straat in Moskou niet meer gevolgd werd. keling in de Sowjet-Unie; terwijl dé conferentie van ministers van Buiten landse Zaken aan de gang is." Het Witte Huis werd ook onmiddellijk op de hoogte gesteld, maar president Eisenhower was afwezig. Hij was'juist op reis gegaan naar Texas voor. een be spreking van de .gouverneurs aer door droogte geteisterde gebieden® in het Zuidwesten. - i.'f. In Congreskringen te Washington was de val van Beria begroet "-.als „goed nieuws". Senator Wiley, voorzitter van de commissie voor Buitenl. Zaken van dc- Senaat, zeide, dat de huidige situatie een goede gelegenheid bood voor de Ver. St. voor stoutmoedige actie en in tensivering van de psychologische oor logvoering, om de spanningen achter het ijzeren gordijn uit te buiten. Men moest, aldus de senator, echter de val van Beria niet zien als een verslapping van het Scrwjet-bewind, eerder het te gendeel. .As Lord Salisbury was de eerste, die ter ministersconferentie, welke ja gehouden wordt ln het gebouw van hetganinisterle van Buitenlandse Zaken, arriveerde. Hij werd gevolgd doori ~ministerj-Dulles. Bldault kwam vijt Mouten later.A -;.V Yif. Voor de opening wan de conferentie, kei" Dulles.-dat écnTéken van"'de Sow- jet-staat was, dat „de .leider en het symbool van de politiestaat zelf zteh thans in arrest bevindt". Een nlenwe beroering was nu aangevangen. Het oude systeem mocht blijven en voort gaan met bedreigingen, maar de in-: herente' zwakheid was aan de dag getre den. Dulles zeide verder, dat de ministers samen kwamen om hun inzichten te coördineren ten aanzien van. zulke grote gebeurtenissen als de dramatische ont wikkeling in'de Sówjet-Uhie. Hij voegde hieraan toe, dat de ministers waakzaam moesten zijn om iedere gelegenheid te baat te nemen om de vooruitzichten op vrede, gerechtigheid en welvaart in de wereld te bevorderen. De minister ging voort met te zeggen, dat hij vertrouwde, dat de conferentie de moeite waard zou zijn. De bijeen komst vond op een zeer goede tijd plaats, nu ook in de satellietlanden de idee van vrijheid opnieuw in de lucht was. Hoe sierlijh-fors rijzen overal in ons land de boogbruggen op boven het lage land. Hun staal- en betonconstructies schaden het landschapsschoon niet, zij accentueren het juist. Een der mooiste voorbeelden van deze boutmeijze is de'brug over de Noord bij Alblasserdam. Zij heeft het mogelijk gemaakt dat deze van oudsher bedrijvige plaats tot volle ontplooiing kwam. Van Alblasserdams veelzijdige industrie geven wij elders in dit blad een uitgebreide reportage. f' V 1 e - V ;H v l rx -:y&9 0 '^^3 Vo V - J v's- - v:T*s V Vv v7;:\ M éi i v, - V-'vl':: jm. Vfff\ v' y'T." '.'X yy. - v 'V' y.' :f\' a. - '«-W j Op de ,-vraag.' waaréBeria, na zijn- af- nnet^de veronderstelling, dat tij) momen teel gevangen wordt, gehouden in af wachting van zijn berechting door het hooggerechtshof ter zake van kwesties betreffende de veiligheid van de staat. Op de Donderdag te Moskou gehou den partij vergadering werd hij veroor deeld als „afvallige en verrader, die zich aan verschrikkelijke misdaden heeft, schuldig gemaakt en gepoogd heeft de communistische opbouw in het land te belemmeren". Het schijnt echter, dat verraad niet de hoofdbeschuldiging tegen maarschalk Beria is, want in dat geval zou zijn zaak aan het militaire college van het hooggerechtshof zijn voorgelegd. Beria's dossier is echter, blijkens officieel ge dane mededeling, aan het hooggerechts hof zelf toegezonden. Het laatste woord is nu aan het Sow- jetleger en het is mogelijk dat het niet lang meer duurt voor het optreedt, al dus werd vandaag verklaard tegenover Ass. Press door Baslle Orenkoff, prest dent van de Russische Nationale Ver eniging in België, In deze vereniging zün alle niet-communistische Russische, vluchtelingen in België ondergebracht, Het ontslag én dé arrestatie van Beria corresponderen'met-het begin van een nieuwe: zuivering gelijk aan.' die welke volgde op de vooroorlogse arrestaties vanYejov en jYagoda. Maar de' tijden zijn niet -• megr "dietzelf de<;" Anti-Sowjet- en -ime er; Infdojv, 'Só^et-j-Bnte-'i-t^^isc^éschijDillloéheh. ménsen daar hebben Europé' géziëh^mét" zijn vrijheid én levensstandaard. 'De moraal'van hét'Sowjetleger is volkomen veranderA Zonder te optimistisch te zijn kan men veilig zeggen dat het Sowjet-regiem gehaat wordt door het volk en veracht door het leger Advertentie MPMIW Op ceOcn* góCcuz#. (Van onze weerkundige medewerker) Aan de kusten'van' IVest Europa, xbas het de afgelopen dagen tameliikjkoel;: als gevolg van éen vrij krachtige'zee'-.'; wind. 'r. Uit Zuid-Oost Europa en ZuidRusyf land daarentegen wordt een hittegolf gemeld. In de Balkan komen in:'de;: nacht temperaturen voor boven 25'gra-, den. Langs de benedenloop van de. Wolga stijgt het kwik overdag tot :4H:- graden. Ongewone warmte vjordt'.ons gemeld uit hét poolgebied. Omstreeks; het middaguur meldde gisteren èeti- station- in het uiterste Noorden van Groenland een temperatuur, slecht?: enkele graden lager, dan dé tempe-ï fatuur aan de kust van Brittannië-Sg^ Als gevolg van [de vrij Vage teiripe-[, raturen in dc bovenlucht kwamen gis-f teren dn het Oosten van het land-op.' vele plaatsen onweersbuien vobry'-'dte-Hiy plaatselijk met zware':reg[envgiijigej-j*M paard gingen'. 'Vandaag 'treedt"echterfff? eeh weefsverbetering op met ao.nva.n-' kelvk flinke opklaringen, iie^j;hbgezég^ temperatuur en bijna overal [droog weer. Voor mofgen wordt meerbewolking verwacht met later toenemende ..kaftsip op enige regen, vooral voor het Zuiden: van het'land. 'mém Sic&WS tl Abonné's, "die hun vacantie- '/g. adres en vacantie-periode reeds-ij; .hebben vastgesteld verzoeken wij;,,':: beleefd ons hiervan omgaand OP-;?*' geve te verstrekken, opdat ï-wij jSj- straks aan dit adres .de krant -jf kunnen .toezenden. Zijn deze gegevens nogniet bekend dan - verzoeken wij. 'UjA uiterlijk minstens. één:;;s week voor de eerste vacantie-,jij dag Uw verzoek in .-te. zenden-V?:^; Wij rekenen op. Uw: medewer-;^ king. r DE ADMINISTRATIE.,!^ '"^Hetnlhhiisterie^viam»08Iiaa|i«iën;he< besloten slechts 30 pet toe tfelwE*""'''-" het schatkistpapiér, - waarvoor; dag door de. financiële instellingen wér:S ingeschreven Dit percentage geldt-.jsowelj voor jaarspromessen als voor.drie- eri: i'vijfjarige schatkistbiljetten. .-ji Ten Zuiden van het vliegveld Sola bij Stavanger In Noorwegen is gisteren een Dakota van de Amerikaanse strijdkrach ten in de lucht in botsing gekomen met een straaljager van het typ® Thunder- Jet van de Noorse luchtmacht. Beide toestellen stortten neer. De tien inzit tenden van de Dakota en de piloot van de Thunderjet kwamen om het leven. Reide vliegtuigen maakten zich gereed om te landen, toen zij met elkaar in botsing kwamen. Bij de botsing verloog het Amerikaanse vliegtuig de rechter-, vleugel welke anderhalve mijl buiten het vliegveld terecht kwam. HM. de Koningin bezocht gisteravond de première van de film „Dageraad der Vrijheid" met Spencer Tracy in de hoofdrol. HM. was gedurende haar bezoek aan Amerika tegenwoordig bij het maken van de opnamen voor deze film. Tijdens de receptie, na afloop der voorstelling, boden Mee vluchtelingetjes de Koningin een boekwerk aan. Noord-Italië is Donderdag getroffen door een aantal zware onweersbuien. Het aantal doden en vermisten is tot 22 gestegen. In de omgeving van Mi laan staan wegen blank en zijn ver scheidene huizen weggespoeld. Slachtoffers van het noodweer zijn o.a. 7 arbeiders in Moncalvo, die ten gevolge van het instorten van een pakhuis om het leven kwamen. Vier mensen ver dronken in het sterk gestegen water van het meer.Iseo, ten Noorden van Bescia. Een arbeider werd op de rijstvelden door de bliksem gedood. In het dorp Pisogne aan het meer Iseo zijn drie zusjes verdronken, terwijl hun vader in ernstige toestand uit het water gered werd. Vijf arbeiders van een scheepswerf worden vermist, evenals een jonge onder wijzer met zijn twee jaar oude zoon. In Marone is een non verdronken, ter wijl daar nog twee zusters en een school jongen vermist worden. Men is begonnen met de evacuatie van de mensen uit het nood gebied. te Brief van Westelijke commandanten aan generaal Dibrova De drie Westelijke commandanten Berlijn hebben Vrijdag in een brief aan de Sowjet-commandant, generaal Dibrova, verzoobi om de vrijlating van alle Oostduitse arbeiders, die na de ongeregeldheden in Oost-Duitsland ge vangen zijn genomen. De brief was opgesteld na een bij eenkomst met drie afgevaardigden van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen,' dat te Stockholm bijeen is. De afgevaardigden hadden op het verzenden van een dergelijke brief aangedrongen. De waarnemend Hoge Commissaris in Nederland, mr Soesanto Tirtoprodjo, heeft gisteren in Singapore verklaard, dat er een geringe kans is op een spoe dig einde van de politieke crisis in In donesië. Mr' Soesanto vertoefde op doorreis naar Nederland in Singapore na zijn niet met succes bekroonde poging een coali tie te vormen van de Masjoemi en de Partai Nasional Indonesia. Mr Soesanto zeide, dat „de geschillen te groot zijn voor een verzoening." De waarnemende Hoge Commissaris noemde als een van de geschillen de kwestie van de Neder landse oliebronnen. De Masjoemi verzet zich tegen nationalisatie hiervan, terwij] de P.N.I. nationalisatie eist. Mr Moesanto verklaarde, dat naar zijn mening mr Harahap slechts één kans had .tot de vorming van een kabi net te komen: „Indien hij dapper ge noeg is om te trachten een regering te vormen, die slechts uit leden van de Masjoemi bestaat." In de Rotterdamse haven is heden ochtend het 8000ste schip van dit jaar aangekomen. Het was het 10.821 brt. metende Nederlandse motorschip „Caltex the Hague" van de N.V. Nederlandse Pacific Tankvaart Maatschappij te Den Haag, dat met een lading olie van Sidon kwam en ligplaatst nam in de 2e Petr. Haven steiger 1 Caltex. Vorig jaar arriveerde het 8000ste schip op 16 Juli te Rotterdam. Toen was het het Engelse tankschip „San Sllvestre". Met de „Nieuw-Amsterdam": arriveerdevanmorgen de Nederlandse amr bassadeur in de Verenigde Staten, Dr. J. H. van Roijen, vergezeld'van[jnjn echtgenote, om enige tijd verlof in Nederland door te brehgeniy:rf:yii]0gj^ Gevraagd naar zijn mening over Nederlands positie ten opzichte van\'de y[; V.S. zeide dr. van Roijen: ,Jn Amerikaanse ogen veroorzaken wö-ineinigf"; last. Onze politiek is stabiel, onze economie drijft weer op [eigen kracKtéfÊSenm, wij hebben een gunstige conjunctuur. Maar daardoor lopen wij Jiet ristco^van» de brave jongen te zijn en doorniemand te worden opgemerkt". '-v .Persoonlijk ben ik de overtuiging toegedaan", aldus dr Van Roijen. „dat op het ogenblik een der belangrijkste problemen in dewereldpolitiek ge vormd wordt door de consolidering van de samenwerking tussen de V. S. en de Nato-bondgenoten. De vrees, dat het de Sowjet-Unie door een politiek van re delijkheid en gematigdheid zou kunnen gelukken tweedracht te zaaien in het Westelijke kamp, is verre van denk beeldig. In de V. S. is men er steeds meer van overtuigd, dat grotere een heid in het beleid van het Westen drin gend noodzakelijk is, en om dit te be reiken wordt thans ook de xonïerentie der Grote Drie te Washington gehouden. Er is in Europa en ook in ons land een zeker ongeduld teconstateren over de resultaten van het nieuwe bewind, waarbij vooral de voortduring, van de Amerikaanse tarievenpolitiek ontevre denheid wekt. Men moet echter niet vergeten, dat de Amerikaanse Regering wel kan willen, maar dat het Congres beslist. Het nieuwe bewind heeft-tijd nodig om zich in te werken, want in Amerika gaat eeh regeringswisseling nu eenmaal anders in zijn werk dan in ons land. Door over en weer elkaar te be grijpen en begrip te ionen voor eikaars specifieke moeilijkheden, zullen wij er in slagen de eenheid en een alterna tief is er niet'te bewaren. Wij mogen critiek op Amerika hebben, maar wij vergeten wel eens dat Aonerikaop; zijn beurt gegronde critiek heeft op Euro ..„Jp pese toestanden.-Dat goede beg-"' ri sen de V. S. en Nederland tot .stand te,j| brengen is mijn streven. Er .bestaatXiriji® de V.S.. ten aanzien van ons land'een fantastische goodwill. Men heeftt ber® wondering, zelfs liefde," voor ons liahd^g en zijn prestaties, dat is: wel' onomstote-^r Hik. gebleken tijdens de rampdagën!" •V?; President Eisenhower heeft de Peind-| sche premier Mossadegh meegedeeld dati? Amerika geen economische- hulp meer aan Perzië zal geven en gcen olic van.; Perzië zal kopen wanneer geen overeen-, stemming met Engeland over de--'dliè-v kwestie wordt bereikt, zo deelt het.WiGw: te Huis mede. In de brief aan Mossadegh,'dïé$:29% Juni is gedateerd,zegt de Amerikaan se president, dat het niet billijk zou zijn® als de regering hidp aandPerrië' bhjftVl geven, terwijl Perzië zichzelf middelen"? zou kunnen verschaffen door de verkoopt van zijn olieproducten;; indien een rede-'' lijke overeenkomst mét Engëlandrzou.«ï zijn bereikt over de schadeloosstelling voor genationaliseerde eigendommen; iEi-ga senhower spoort Mossadegh aan de kwés-M tie der schadeloosstelling aan een neu-" j> traal internationaal orgaan voor. te Jeg-'S gen. Als Perzië dat wenst, is'Amerika zoiM mogelijk wel bereid technische en mih-'lgl taive hulp te blijven geven. De groep Nederlandse exporteurs^ leveranciers van de 150 ton' tomaten dié aan boord van twee kustvaartuigen \t', voor de wal, in Londen liggen,heeft lS? besloten de lading ter waarde wanltÉ ,100.000 ondanks het invoerverbodftec? Londen te lossen. Met dit werfcjsïgis-lis termiddag om 5 uur begonnen.®,DeSf Engelse douane heeft meegedeéld:.dë§K partij in beslag te zullen nemèri^.M Blijkens informaties ;té Londen JzsütÖëflï Engelse douane de: in beslag genomen^ tomaten, verkopen, waardoor, -dezeêi vruchten dantoch op de 'togelsé%ai markt komen. De tomaten zullériS onmiddellijk op de. markt v/ordehllge-^'» bracht en tegen dë beste pryswördénf verkocht.':

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1