Voedsel voor hongerige Duitsers geweigerd „NIEUWE BELEDIGENDE PROVOCATIE" GESPREK MET MOSKOU m Van 38 toeristen 29 gewond GROTE SPANNING - SUEZ-KANAAL-ZONË m Voor 15 millioen bloem, vet en bonen Qm oprechtheid der Sowjets te beproeven Tien Nederlanders bleven achter in Keulse ziekenhuizen Gedood bij een vechtpartij Staat van beleg in Oost-Berlijn opgeheven Pyromaan op pad in Washington MAANDAG 13 JUO 1953 ELFDE JAARGANG No. 250 Weerbericht ACCOORD TE WAS BUS TEGEN KOELWAGEN INGESLOTEN TOEN BRAND DREIGDE Hl §01 o O Hoofdredactenr: Dr. J. A. EL J. S. BRUINS SLOT 0 -.SUa NIEUWE INVASIE? Rode Chinezen over Burmese grens Het Amerikaanse aanbod om voor 15 millioen dollar aan voedings middelen naar Oost-Duitsland te zenden, is door.de Sow jet- ende Oostduitse regering afgewezen. Het Russische antwoord werd in een nota van Molotow door de plaatsvervangende minister van Buiten landse Zaken, Wisjinsky, aan de Amerikaanse zaakgelastigde O'Shaughnessy overhandigd. Molotow heeft geantwoord, dat de Amerikaanse regering verkeerd is ingelicht over de toestand in Oost-Duitsland. Prof. mr. P. J. Oud naar Zuid-Amerika Geschenk van de burgerij i. Bermuda? 1 De wijziging der posttarieven Motorrijder vloog dwars door huis Raadslid contra burgemeester r Niet door liet dak? Nieuwe beschuldigingen te Panmoendjon V.ROSSEM'S Wmr Stevenson door Vopo aangehouden -• Vliegtuig met 61 perspnen^^ ''-o vermist Circus-equilibrist i verongeluk|||^» 'fgf^ Noodtoestand in Cairo en Ismailia. Na 12 branden liitzonderirigs- toestand afgekondigd V eiligheidsto estand Serbadjadi gunstig -Oostduitse kerkIeidër|M^^ vrijgelaten Prinses Margriet bij kinderfeest m ,.t.;ai§il H.K.H. prinses Margriet .was - Zaterdagss middag aanwezig by de premièrévvan de': '4;| vooreteUing JJuppie's'tovéi^ro^aihmaï in het Minerva-paviljoen te Amsterdamr2« Deze voorstelling was de- eerste;. vaiSeértW W»is- Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718. uur: Telefoon 29216 'I-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 - Redactie: TeL 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 ,i Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.1S per maand, - 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. 7houw- Directie: C. A. KEUNING en Mr. E. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond: .f; r."1-v. -i f-'M KOEL WEER Wisselende bewolking met enkele buien. Matige, tijdelyk krachtige wind tussen Zuidwest en" West.: Koel weer. De inlichtingendienst te Rangoon heeft berichten ontvangen, volgens welke com munistisch e Chinese troepen op vijf pun ten de Burmese'staat xijn binnengevallen. Patrouilles ter sterkte van een peloton lijn doorgedrongen in Kaungkyi, Ktak- thing, Monghing, Mankin en Yawnok, in het Noordelijke deel van de staat Wa, die 'aan Joennan grenst De dichtstbi jzijnde militaire post van het Burmese leger Is op 50 km afstand, te Koenlong. 'Be Chinezen houden in de door hen be zette dorpen massabijeenkomsten, waar zij verklaren te zijn gekomen om de dor pelingen te beschermen tegen de natio nalistische Chinese guerillastrijders. Zij .voegden daaraan toe, dat het Burmese leger tegen de Chinese nationalisten niet Is opgewassen. 'Sergej Krpeglöwj.da;nieuwe Sowjet- imtnirter van.BinnenlandseZaken.op- foölger van de eens zo machtige Beria, die terecht zal staan wegens misdeden tegen het volk. „Dat is niet verwonderlijk, omdat Amerika zijn inlichtingen krijgt uit bron nen, zoals de Amerikaanse Hoge Com missaris en Adenauer, de kanselier van Bonn. die in hoofdzaak verantwoorde lijk waren voor de schending van de openbare orde in het Oostelijke deel van Berlijn", aldus Molotow. Amerika was. door het aanbod aan do So wj et-regering te doen zonder Oost-Duitsland daarin te kennen, „opge treden op een wijze,, die zelfs de'bevol king van een kolonie zou beledigen, laat staan het Duitse volk en zijn wettige de mocratische regering". In Molotow's boodschap -wordtten slotte gezegd, dat de Russische regering reeds voedsel naar Oost-Duitsland heeft gezonden en bere'd is nog meer te zenden De rt?j> van Amerika'was „een propr.^o^^^iaisbieoxre, die niets te maken -haff* met de; w:rté*">Wangen van de Duits* bevolking". De Oastdulb'e regering noemde het aanbod ;,eeïi nie<iwe provocatie en be ledigend, voor het Oostduitse volk". .Als Amerika werkelijk wih helpen, moet het; hetplan-Schuman annuleren, de vrije handel tussen Oost en West toestaan, zich niet met de buitenlandse handel van Duitsland bemoeien, het EDG-verdrag en- de- conventies van Bonn te niet doen en viertandenbesprekingen over deeenheid van Duitsland organi seren." aldus het communiqué van de Oostduitse regering. Verder wordt gezegd, dat Oost-thuts- land geen Amerikaanse hulp nodig heeft, „omdat het tot de democratische wereldmarkt behoort en gunstige han delsverdragen -heeft met de Sowjet-Unie, China. !Polen en de andere communis tische landen". Bovendien werden op het ogenblik besprekingen gevoerd over extra-leveranties van.-de SowjeGUnie.' Het Witte Hult 'heeft 'g»s*g«L dat «m- dunks de weigexlng van da Sowjet- Unie - hel aanbod van kracht blijft. President Elsenhower had hel aanbod Vrijdag bekondgemaakt. rikaanse ambassadeur te Moskou, Charles Bbhlen, die te Washington was gearriveerd en ten huize van Dulles de Westerse ministers ontmoette. Voorts hebben afzonderlijke, bespre kingen plaats gevonden tussen Dulles en Bidault over Indo-Chlna en tussen Dunes en Lord Salisbury over Egypte. De laatste, die ook een bezoek had wil len brengen aan minister Eden, die her stellende is op Rode Island, moest dit voornemen opgeven vanwege een ge. vatte koude. Zoals bekend, beeft prof, mr.; P. I. Oud, de vroegere burgemeester van Rotterdam, bij zijn vertrek van de ba» gerij een buitenlandse reis aangeboden gekregen. De oud-burgemeester zal nu Vrijdag 'a.s. met de „Aldahi" van Van Nievelt Goudriaan en Co naar Zuid-Amerika vertrekken.-' Hij blijft aan boord van dit schip en zaldus diverse Zuid-Amerikaanse ha vens bezoeken. Hij zal op 29 September weer met de „Aldabl" te Rotterdam te rugkeren. Uit betrouwbare bron verneemt Reu ter te Washington, dat de drie Westerse ministers van Buitenlandse Zaken heden een volkomen overeenstemming zullen bereiken ten aanzienvan voorstellen betreffendeêen ontmoeting van prési dent Eisenhower én de eerste minister» van Engeland, Frankrijk en de Sowjet- Unie. Berichten, dat een dergelijke overeen komst justeren reedsin" kannen 'en kruiken zou zijn gekomen, worden ont kend. Vandaag zuilen déministers het rapport voor zich hebben van twee com missies die vandaag in het bijzonder de Duitse éénwording en deInvloed daar van op dé; Westerse defensie bestudeer den.'Vandaag wordt verwacht dat de ministers in een- communiqué van hun eensgezindheid zullendoen blijken. Minister Bidault en Lord Salisbury hébben als 'argumenten voor het houden -van eén-viennogendhederibespreking ge noemd: '■>ï/--liV;- De wijdverspreide en diepgaande wens onder de volkeren van West-Euro pa voor een poging om een verminde ring van spanning in de .wereld te be reiken. 2. De betekenis van het beproeven van de oprechtheid van de vredelievend heid.der Sowjets. 3. De moeuykheid om een eensge zinde Westerse politiek te formuleren zonder, dat klaarheid bestaat omtrent de Sowj et-politiek, inzonderheid na de recente gebeurtenissen in Oost-Europa en de Sowjet-Unie zelf. Naar men meent te weten, heeft Churchill lord Salisbury opgedragen aan.de andere ministers te doen weten, dat hi) nog steeds op hetzelfde stand punt staat wat betreft de wenselijkheid van het houden van een vlcrmogend- hedenconferentle. --'Minister Foster Dulles heeft zich tegen deze wens niet verzet, maar hij heeft er op aangedrongen, dat verdere besprekingen en stappen zullen plaats vinden, welke aan een conferentie van dusdanig belang moeten voorafgaan, in het bijzonder met het oog op de formu lering van een eensgezinde Westerse politiek met betrekking tot Duitsland. Het is nog niet duidelijk, of de Wes terse ministers de bedoeling hebben een bespreking met de Sowjets tot Duitsland te beperken. Mogelijk zullen zij ook voorstellen, om eerst de ministers van Buitenlandse Zaken der vier landen te doen bijeenkomen. Ofschoon omtrent tijd.en plaats niets genoemd wordt,.is het wel duidelijk, dat bedoelde confe rentie niet gehouden zal kunnen worden vóór de verkiezingen in West-Duitsland in September a.s. Het schijnt, dat de vraag nog open is g>ebh:ven, of een „Bermuda-conferentie", van de drie Westerse staatshoofden aan het overleg m'et de Sowjets zou moeten voorafgaan. S; De drie ministers hebben profijt ge- trokken van de,inzichten van de Ame-Jjjke..bekendmaking van ce verandering. Voor de verscheping vari 2.000 ton bloem, 1.000 ton varkensvet, 1.000 ton bonen en 500 ton melkpoeder waren reeds schikkingen getroffen. Het Witte Huis te Washington had een verklaring 'uitgegeven, waarin an dere landen van de vrije wereld wer den uitgenodigd zich aan de zijde der V.S. te scharen om de noodtoestand te helpen bestrijden. In West-Berlijn is men van oordeel, dat de Oostduitse huisvrouwen het sinds 1947 niet zo slecht hebben gehad. Wei heeft de Oostduitse regering de staatspakhuizen geopend na - de Juni- opstand, .maar. men beschouwt -die hoe veelheid: als een druppel op een gloeien de plaat Moskou's weigering van president Eisenhowers aanbod van voedsehsendin- gen voor Oost-Duitsland en de bewoor dingen. waarin deze weigering was ver vat, werden door kanselier Adenauer „in hoge mate betreurenswaardig" genoemd. De regering van West-Dultsland heeft een beroep op de bevolking gedaan om te trachten, naar particuliere voedsel pakketten naar Oost-Duitsland te ver dubbelen. Een woordvoerder van de Amerikaan se Hoge Commissie verklaarde, dat de weigering dubbel te betreuren is, om dat reeds veel van de toegezegde voe dingsmiddelen onderweg was. Ten dele waren deze ter waarde van 15 mUüioen in Duitsland, ten dele in'de Ver. Staten bijeengebracht. De bewering, dat het aanbod een propagandamanoeuvre was, werd voldoende weerlegd door de hulp, die Amerika sinds, tientallen jaren aan landen, die in nood verkeerden,-hebben geboden. En niemand kon volgens de woordvoerder ontkennen,..dat er ha. Oost- Duitsland honger, heerst De bewering, daf&merike, de. opstand .in -.Oost-Duitsr land zou hébben geprovoceerd.'noemde de woordvoerder pure onzin Misschien zou men hét bijeengebrachte voedsel ter beschikking-kunnen -stéllen van de .Wectduitse regering^ die dan zou moe ten trachten het via handelskanalen door testuren naar Oost-Duitsland. De woordvoerder, beschouwde de ver werping van het aanbod door Moskou air - een factor, die een eventuele vier- mogendhedenconferentie nog meer, zal vertragen. President Eisenhower had ons instruc tie gegeven te trachten met de Sowjet- autoriteiten in Duitsland tot besprekin gen te komen over de regeling van de verscheping en - de distributie van de aangeboden voedingsmiddeleri. Ais de Russen over een belangrijke kwestie van leven-en dood vobrde Oostduitsers niet met ons willen praten, waarover willen ze dat dan wel? vroeg hij. De burgemeester van West-Bérlijn, Ernst Reuter, verklaarde: „De verwer ping -van het aanbod zal de sympathie van de Oostduitse bevolking voor haar regeringniet vergroten". Intussen onderzoeken Amerikaanse en Duitse autoriteiten te Bonn of er wegen bestaan om na Moskou's weigering op andere wijze voedsel naar Oost-Duits land. tezenden. Negen-en twintig Nederlanders, in een autobus op weg van Tyrol naar Nederland, zijn Zondagochtend gewond hij een. hotsing in Keulen-Ehrenfeld. Geen van hen verkeert in lévensgevaar. Drie personen werden ernstig ge wond. Zij en zeven anderen zijn opgenomen in -Keulse ziekenhuizen. De overigen, ;van wie de meesten door rondspringende glassplinters werden ver wond, hoefden,' nadat eerste 'hulp was verleend, niet in het ziekenhuis te blijven. Zij zullen. naar menhoopt, vanavond samen met de negen reisgenoten die niet werden gekwetst in ons land aankomen. j De chauffeur, van dëdDuitse'koelwagen, waarmee de Nederlandse autobus In ïmtrinir'gekoTOtovwéBBbëgnrtlk 'gewónd. Voor zijn leven wordt gevregsd. Era^na^"hWfrïittealdê,Duitser wer^!^venemtis5^e(wcM.^5^i^-^^?^l^»^^;,^, Deze tele foto geeft een indruk van de ravage: na de botsing tussen de Nederlandse autobus (op dè achter~ grond) en de Duitse koelauto. De brandweer is juist gereed met het blussen van de omgeslagen aanhang- wagen. l) In de nacht van Zaterdag op Zondag is. in Breda een ernstige vechtpartij ont staan tussen de twee gebroeders A. tegen een zekere J. L. en een zekere B. Naar de oorzaak van de ruzie wordt nog een onderzoek ingesteld. De twist liep op een gegeven moment zo hoog, dat de gebroe ders A. naar huis renden om hun tegen partij met hondenzwepen af te ranselen. Daarop heeft L. een mes getrokken. Hij verwondde een der gebroeders A aan het hoofd. De man werd naar het zie kenhuis overgebracht en is daar Zon dagmorgen om half zes overleden. De toestand van L. is eveneens ernstig. In de onlangs gehouden openbare ver gadering der Amsterdamse Kamer van Koophandel werd uiting gegeven aan te leurstelling over de naar het oordeel der vergadering onvoldoende' publiciteit, die is gegeven aan de met ingang van 1 Juli 1953 van kracht geworden wijziging van verschillende posttarieven. Naar aanlei ding daarvan heeft de kamer zich gewend tot de directeur-generaal der posterijen, telegrafie en telefonie; met verzoek bij eventuele verdere tariefswijziging op het gebied der F.T.T. alle aandacht te schen ken aan tijdige, volledige en overzïriite- Dit hoogst 'merkwaardige - vliegtuig is de nieuwe Avfo Delta 7070, die zojuist is afgevoerd van de geheime lijst en in September zal worden vertoond op de luchtvaartshow van Famboraugh. Nog verrassender is wellicht, dat. dit een lestoestel is, bestemd om piloten vertrouwd te maken met het type vliegende drie hoek. Daarom heeft deze machine een dubbel besturingsapparaat. De tien gewonden, die in Keulse zie- kenhuiadn moeten achterblijven, zijn: mej. C. H. Alink uit Delft, mej, A.' G. J. Burgmans uit 'Arnhem (bekkenfrac- tuur), ae heer J. P. Heins te Amsterdam (bekkenfractuur), mevr. A KloetDoorn bos uit Hoorn (hersenschudding), mevr. C. Muller—Groenevelt uit Amsterdam (gebroken sleutelbeen)mevr. H. Paesi, Amsterdam (bekkenfractuur), mej. C. Ploeger Amsterdam (vermoedelijk éen bekkenfractuur), mej. P. C. de Reus, Ca- pelle a. d. Usel (gebroken sleutelbeen), de chauffeur H. Verhesen uit Roermond (gecompliceerde beenbreuk) .en mej. J. Vink uit Den Haag. Het gezelschap had een door de Ne derlandse Reis vereniging georganiseerde vacantiereis naar Oostenrijk, gemaakt in een bus van het autobus- en touringcar- bedrijf V-AV.O. te Schoonhoven. In de bus bevonden zich 38 personen: 34 va- eantiegangers, twee reisleiders (de heer W. E. Helns uit Den Haag en mevr. Kloet-Doombos uit Hoorn) en twee chauffeurs. Het ongeluk gebeurde toen het. gezel schap,; na een kort oponthoud in Keu len, waarbij een bezoek was gebracht aan de Dom, aan de laatste etappe naar Ne derland begon. De autobus bevond zich op een voorrangsweg en .werd aangere den- door de Duitse koelauto met aan hangwagen, die was geiaden met vlees uit een "slachthuis, r Bij de hotsing werd een mast van de bovenleiding van de electrische tram Een motorrijwiel is Zaterdagmiddag in Sittard dwars door een huis heengevlo- gen. Drie personen raakten - daarbij ge wond en een grote ravage werd in het huis aangericht. De eigenaar wilde de motor verkopen en de adspirant-koper zou een proefritje maken, met de eigenaar als duopassagier. De aspirant-koper raakte in een bocht de macht over het staar kwijt, waardoor d« motor over een vluchtheuvel en over de weg heen het trottoir opschoot. De eigenaar viel van de duo af en bleef op de weg liggen. De motor met bestuur der reed door, vernielde de gesloten voordeur van een woning en süng dwars door de gang en de keuken van dit huis om tenslotte voor de: keuken-buitendeur totstaan te komen. Een oude man, die in de keuken aan tafel zat, werd ge wond. Een fiets,diein die gang stond werd vernield en: ook in de keuken -wer den verwoestingen aangericht, - De-eigenaar en aspirant-koper moesten naar een ziekenhuis worden overge bracht De oude man kon thuis worden verpleegd.' In een open brief aan de raad van de gemeente Renkum heeft het P.v.d.A.- raadslid, de heer W. Middendorp, te ken nen gegeven, dat hij bedankt als lid van de gemeenteraad. De heer Middendorp, die reeds 18 jaar deel- heeft uitgemaakt van de raad, acht zich beledigd door een uitlating van de burgemeester van Ren kum, mr D. Matzer van Bloois, die in een raadsvergadering, waarin over de aan koop van bouwterrein werd gesproken, tegen de heer Middendorp zeide: „Dat gejank van u begint mij te vervelen," Later had de burgemeester in een -per soonlijk onderhoud zijn excuus gemaakt, maar hij zeide zich nog te willen be raden, of hij dit ook in het openbaar zou doen, - zo vermeldt de brief van de heer Middendorp. Toen de rehabilitatie in de raadsvergadering van 17 Juni j.L. uitbleef, stond het besluit van de heer Midden dorp vast. Woensdagavond 15 Juli a.s- zal de ge meenteraad weer vergaderen, welke bij eenkomst te Renkum met de nodige span ning tegemoet wordt gezien. geramd. Enige' -draden vielen over de twee voertuigen fheen. De aanhangwa gen van- de koelauto, die was onigesla-; gen, raakte'daardoor in brand. 7- Omdat zij vreesden, dat de vlammen zouden overslaan op de bus het ge vaar was niet denkbeeldig probeerden sommige ihzitenden van de touringcar de wagen te verlaten. Dit was echter niet mogelijk, omdat als gevolg van de: bot sing de poertieren vast waren gaan,zit ten: Toen een der passagiers trachtte eni ge* inzittenden via het dak naar buiten té helpen, gaf de politie de raad, dit niet té doen, omdat de gebroken draden van de bovenleiding over het dak lagen. Terwjjl zij vlammen zagen dansen voor de ruiten, zaten de vacantiegangers in gesloten. Er dreigde paniek te ontstaan, maar het vuur werd ai minder gevaar lijk: de Keulse brandweer was gekomen Juist toen de brand was gedoofd, slaag de de chauffeur die op het moment van de botsing rust had gehad en die niet was gekwetst, er in een van-de portie ren te forceren. Inmiddels warén ambulancewagons op het kruispunt verschenen. In allerijl wer den de 29 gewonden naar hét Franzisk-us Krahkenhaus en de Krankenanstalit Lin- d-enberg gebracht. Daar bleek, datHen personen niet direct naar Nederland kon den. Van de negentien .anderen hadden de meesten snijwonden ópgelopen en de rest niet-ernstige fracturen. Zu konden, nadat eerste hulp-was verleend, het zie kenhuis verlaten om- zich- bij de negen reisgenoten, die niet waren gekwetst, te voegen. Aangezien het niet mogelijk was de reis met dezelfde bus té vervolgen om dat deze zwaar beschadigd'is, stelde men zich In verbinding met-de Ned. Reis- vereniging om een nieuwe bus te vra gen.. Deze werd 'in de loop van vanmid dag in Keulen verwacht. De Ned. Reisvereniging heeft van'-de Keulse politie enige mededelingen ont vangen over. het ongeluk; Volgens dé po litie hebben de twee voertuigen met een snelheid van 58 tot 80 kilometer pér uur gereden-. Vanoververmoeidheid: van de chauffeurs was geen sprake. Over "de oorzaak van V botsing tast-mén nog in het- duister, aldus de Duitsepolitie. De communistische verbindingsofficie ren. te Panmoendjon hebben Maandag ochtend; op een voltallige bijeenkomst een brief aan dé verbihdingsófficiéren van de Verenigde Naties overhandigd, waarin de Verenigde Naties ervan wor den besehudigd op 10 Juli een verzamel punt voor krijgsgevangenen te Soean in Noord-Korea te hebben gebombardeerd. Nadat de< verbindingsofficieren; Maan? dagoebtetvd twaalf, minuten .bijeen waren geweest, 'werd de "zitting .een-.-ihalCruua;; opgeschort. Advertentie 1AO en f. 1.- Generaal Dibrova, Sowjel-commandanf rj ïn Oost-Berlijn. heeft Zaterdag de ophef- fing van de staat van beleg in het Ooir 'v lelijk stadsgedeelte bokend gemaakt.:; De maatregel is 25 dagen van, kracht geweest. l Volgens geallieerde autoriteiten blijft|J de staat van beleg in Maagdenburg,' HaUè, Erfurt en andere industriecentra' gehand-yit! haafd.- - -. ...y-'-'i"- Adiai Stevenson, de democratischecan-"'r didaat bij de Amerikaanse presidentsvérJH kiezingen in 1952, is Zaterdag in", Oost- Berlijn twintig minuten door de „Volks-y: politie" vastgehouden." Hij bracht op rijn wereldtoumée 'twee;? Dagen te Berlijn door. Bij de vobrma-'.v lige „Hitler-bunker" van i de rijkskansé- larij, in Oost-Berlijn gelegen, .was;hlj-?thet®^S enkele anderen-van zjjn-.tgezelschap.ï'Uitj^^a' zijn wagen gestapt om de overblijfselen .;i van de bunker, van dichtbij ie bekyken.v Toen men; weer by de auto terugkwam,^ -.4% verbood de Volkspolitie, dié::; met wie zij te .maken had, vérder te den. Na twintig minuten heen en weer «fes praten gaf de politie de -weg":vrij V; v>: a De Amerikaansemariné heeft-^an-^Tl. daagbekendgemaakt,"' 'dat; tu'ssen.'i'h'et''..;::"-.., eiland Wake en Honolóeloe-? leen-f-^;;®8 transport-Pacifio-vliegtnig personen (53 passaglers,:. heinaïtniiis van 8 leden) aan boord vermist wordt. Het vermiste vliegtuig is een DC G- 'm machine .van de Transoc.ean Airltaes; Het '.vliegtuig onderhield r. eéii /hiét^gfi'' geregelde-dienst tussen Guam 'èn.Oakzfe^L land (Califomië) met tmséalMdihg^f5V||| op het-eiland Wake en te Hónoloelóe.^i>^?1, De equilibrist Wilhelm Kanter is'Katér-"].','^^^ dagavond te Blackpool in Ehgéiand--'vér-f® ongelukt. Hij had een; hoogstandïop7zijn|® hoofdgemaakt Toen hijf.richtauaiatjlb.é'^^fe ncden liet glijden, raakte hij los,' zijn partner en sloeg tocn met hetihoofdfeg® tegéré;dfi-grond.xHij ...werd./clearérii'juitfel'Sj gedragen zonder dat het :publiek ,bes.efte,Stj) dat .hjj een ernstigeval ^had v gemaakti^s To'eh«hrTi>toihet;?:riékènhui3jïaan3rwr%M^ bleékihij.'Aé:zijiï|;oy^tode^^:||g|^&^ - V l Britse troepen' hebben vanmorgen wegversperringen opgericht op .alle wegen, die toegangverlenen tot Ismai lia. Niemand mag de stad In of nlt. De aanleiding tot deze maatregel was het feit, dat Egypte een ultimatum van het Britse leger heeft verworpen, waar in werd geëist, dat een -Britse soldaat, die in de Kanaalzone werd vermist, uiterlijk vanmorgen -'.om 9 uur zou terugzijn. Egyptische soldaten, afkomstig uit omliggende kampen, namen om 10JS5 uur de wacht over bij de openbare gebouwen in de stad. --..■.p.vi-'A.r;";:"' Er hebben zich nog geen incidenten voorgedaan. Uit Cairo wordt gemeld, dat presi dent Mohammed Nagulb zijn kabinet in spoedzitting, heeft bijeengeroepen» In Cairo en Ismailia is de .noodtoe stand uitgevaardigd, - ,De Britse zaakgelastigde in Cairo, Robert Hankey, verzocht vanmorgen om - een onderhoud met Naguib, doch deze weigerde, volgens een officiële woordvoerder, om hem té ontvangen. Inmiddels werd volgensde- berich ten in de straten van Ismailia door duizenden mensen gedemonstreerd. Er werd geroepen, dat- men: rich by de Egyptische troepen wilde aansluiten cn wilde meedoen aan de bevrijdingsoor log- tegen de Britse bezettingstroepen. - De ondergouvemeur vermaande de demonstranten rustig te. blijven en niet provocerend tegen, de Britse troepen op te treden. In Washington wordt thans jacht ge maakt op een maniak, die Vrijdag twaalf branden in het centrum van de slad heeft gesticht. De branden, die naar schatting een millioen dollar schade aan hadels en grote gebouwen aanrichtten, hebben de gemeente-autoriteiten genoodzaakt tot het afkondigen van een uitzonderings toestand. Alle grote openbare gebouwen, thea ters, danshuizen en andere plaatsen van vermaak kregen opdracht Zaterdag te sluiten, omdat de autoriteiten vrezen, dat de pyromaan misschien opnieuw zal toeslaan. Men heeft bijna drie uur nodig gehad om de 12 branden meester te worden. Behalve de politie is ook het FJ3.I. bij het onderzoek naar de brandstichtingen betrokken, omdat aan de rand van de stad een vliegtuigfabriek ligt, waar Sabrejets van de luchtmacht gerepareerd worden. Weliswaar zijn er nog moeilijkheden, maar de veiligheid is gunstig te noemen. Dit heeft een goede invloed op de gang van-zaken. In 1953 zijn nog geen ernstige arbeidsmoeilijkheden ondervonden. Over het geheel genomen is men tevreden, Öp de onderneming is een honderdtal ar beiders uit Java te werk gesteld. De heer J.' G. Loeber, die zojuist uit Indonesië is teruggekeerd, verklaarde, in de vergade ring der' Sumatra Rubber Cultuur Mij. „Serbadjadi", dat met deze arbeiders de laatste tyd gunstige resultaten rijn be haald.- Ook de transfer-regeling kwam in deze vergadering ter sprake. Naar de mening van de directie is een nieuwe regeling wel in concept aanwezig, maar is rij'nog niet definitief - van kracht Voorzover de bijzonderheden thans bekend zyn, acht het bestuur deze nieuwe regeling minder gunstig voor de cultuurmaatschappijen. Nog werd medegedeeld dat een rubber- taxatie- van 1.860.000 kg rubber voor 1952 onder de tegenwoordige, omstandigheden vrijwel de maximum productie is. Een hogere opbrengst mag pas verwacht wor den,.'wanneer in' verwijderde toekomst nieuwe aanplantingén in productie zullen komen Groot-Brittannië heeft- EgypteKdoea-;;;.||;; weten, dat de: Britse troepen; lia „alle personen die :'deysta&- of verlaten" ;zullea fóüiUeféh *'tdtdaïi^.|:,Jkï 'Britse soldaat;;- die sinds.vJJohclerciA^fJa^M deze sector wordt vermist, terecht - j DeEgyptische...:mimstér;i;vaa;.;:i®qprifel®S lichting, Majoor Salah Salem, :rKleéiaexg in een communiqué aande pers'.'mee,^;^ dat „dé Britse, maatregelen varmörgengigi aan' de subgouvexneur waren meegedeeld,nadat r' deze';:7heto& Britse ulUnnmm waarin geëi^V-vyercL^-®^ dat de.-vermiste "soldaat; vpotjsigflif&tó^SS 9 uur "zou terugzijn;';; vef wbrp'ën;Shad:^^ffi Gordon gaf ae verzekering,oat'ae;'7;j?' Britsetroepen -het' normale ïWèrkëergggi geen" hinderpalen in de wêg'']. Z9Udén.:-|W teggen, aldus het communique. .- v Tegelijkertijd-" deed hü een; beroepr-..,op:;:|;ySl de Vburgerbevolking 'in de,;betrpKken sector om zich niet' te vërzettèmvtoEénra^ de controle en moeilijkheden mot uc Britse: soldaten, te Vermijden. Hij voegde er aan toe,- dat hij zyn.*: Ui troepen opdracht had gegeven uaet>s^ zelf beheersing te werkte'; gaanj:"'-en'(d.''i?! geen provocerend maatregelen ,ter aemep. l.;1;V;;rT'1- De subgouverneur v. van vismailto';rè<m-gf^§ tér, aldus het cotnmuniqu'é,waarschuw-^m de dé Britse commandant,', dat -'dè/g^-Söa troffen".maatregelen ongetwijfeldtot.';!^! „grote moeilykneuen" Majoor Salem. ;'..vefklaarde;r:'r;inSe^jfe®^ commentaar op het - coramuniqué:';.--ivWij'^jir hebbenvernomen, dat ';dév.Bri!3é^cbhi|-^ trolepostenversterkt zyn,. .'.aochl^wti;;:;/!! wachtennog steeds o-pdé' -' 'ernstige maatregelen,waarmee mén- 'ods -Jheeft^ Ml gedreigd.. Salem: voegde er aan toe,';: ;dat::'4éq|^i Britse maatregelen; ér toe - zuUen 'leicien;g|^|| „dat het .Egyptische volk tot.-dr^tlsohl^#1 optreden wordt 'gedireven":.''- D ii1- Salem betoogde,- dat de Britse .zaak- gelastigde Robert Hankey,:.dié,-'hyif,;eehS|g|! specialist in het samenzwerennoemde. - de hand heeft gehad in- het incident-j.>j|j in Ismailia en -dat dit verbandhield-irj-t^p „met het recentebezoek vah-:5(Hankejjfcfl« aart. Ismailia. - .i— «-Üjiv -A.v'V-- G'> Alle autoriteiten' van dé- Saksischèa^ Evangelische Kerk, diein dé OostduitsefMl kerkstrijd door de Russenin "hechtenis waren genomen, zyn Vrijdag :in vrijheid -..SI] gesteld. :V" Voorzover zij. reeds veroordeeld waren, -"-< zijn hun de' straffen kwijtgescholden;ïalé7gs dus een mededeling van kerkelijkerij de: w~ reeks van 72, die door de Spaarbank .vóór. de Stad Amsterdamaan de Arnste'iriainsë^S jeugd m de verschillende stadswijken wordt; aangeboden onderauspiciën?van het vacantiecomité Amsterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1