NA ALARM KENTERINMI$ EGYPTE gereduceerde pnjzenr Dulles licht Bidault enl| Salisbmr in vla De onvindbare Kamer Ambassadeur had,vriendelijk gesvrek" met minister Géén gratie voor Christie Plan van Prins Bernhard-Fonds DIJKWERKERS KRIJGEN TOGH VACANTIE SI ELFDE JAARGANG No. 2515 DINSDAG 14 JULI 1953 Weerbericht Beatrix en Irene heden naar Amerika De Gasperi officieel formateur Groep jongens in de Andes omgekomen De besprekingen niet Rhee Aangehouden Ambonezen naar Ned. Antillen?^- Opnieuw gat geslagen in de Rampaartse dijk nelper van rolak in Duitsland gestraft Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 29215 (3 3.) Postbus 1112 'Postgiro No. 424519 Klachtendienst Abonnementen 18,3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 tv Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, ■f 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig van Dinsdagavond tot Woensdags AANHOUDEND KOEL Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige, tijdelijk vrij krachtige, Zuid-Westelijke wind. Aan houdend koel. *J O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 4. Si; BRUINS-SLOX Directie: O. A. KEUNXNG en Mr. K. VAN HOUTEN W7AT de werkmethode van de it Tweede Kamer betreft, zouden wij ter aanvulling van hetgeen wij Vrijdag schreven, nog op enkele fei telijkheden willen wijzen. In de eerste plaats: in de Eerste Kamer had de Kamer tot voor enkele jaren voor het behandelen der diverse begrotingshoofdstukken, altijd begro tingscommissies benoemd, waarvan de leden in de afdelingen als rapporteurs optraden, maar die dan toch verder min of meer zelfstandig het Voorlopig Verslag maakten «ver de Ontwerp- Begrotingen. - Men heeft later, bij wijze van proef, het afdelimgsonder- zoek der Begrotingen terzijde gesteld tri het maken, van het Voorlopige Ver slag direct opgedragen aan daartoe benoemde begrotingscommissies. In de tweede plaats benoemt de Kamer voor belangrijke wetsontwer pen dikwijls een Commissie van Voor bereiding. Ook de leden daarvan tre den als rapporteurs op in de afdelin- gén.', vVw Door dergelijke commissies te be noemen, kan men met de specialisti sche bekwaamheden van bepaalde Kamerleden voor bepaalde sectoren rekening houden. Men is dan gevrij waard voor het gevaar dat door de verschillende afdelingen rapporteurs worden benoemd, die als geheel, als commissie van rapporteurs, voor een bepaald werk, niet bevredigend is samengesteld. Door dergelijke commissies kan ook binnenskamers overleg met de minis ters worden gevoerd. •In de derde plaats heeft de Kamer een aantal z.g. vaste commissies. Er is b-.v. een commissie voor Buitenlandse Zaken, voor privaat-strafrecht, voor handelspolitiek, voor onderwijs enz. Deze -/ commissies plegen geregeld overleg met de ministers over het regeringsbeleid. Men ontvangt er in lichtingen, kan er vragen stellen, cri- tische opmerkingen maken enz. Dit is zeer nuttig, omdat het het inzicht van de leden in de politiek der Regering en haar achtergronden; verhel dert. Zij kunnen daarmee hun winst doen, ook door de voorlichting, die zij op hun beurt .weer laan hun politieke vrien den-ge ven. En de ministers kunnen uit de discussies in de commissies enigï^ins georiënteerd raken over de opvattingen die in de Kamer leven, «rift systeem, dat zeer onsystematisch in de practyk gegroeid is, is in: feite een tegemoetkoming aan de bezwaren, die het voorstel-Van der Goes op zeer radicale wijze wilde terzijde stellen. K Uiteraard - is zulk een onsystema tisch systeem yoor vervolmaking vat baar. --y: Mén kan echter niet zeggen o.i. dat de' proef/die. nu enkele jaren aan» de gang is, veel verbeteringen heeft ge bracht. Het enige is dat liet afdelings onderzoek niet plaats vindt, waardoor sommige Kamerleden tijd winnen, een tijd overigens 'die zij ook wel vaak winnen- door de afdelingsvergaderin- gen niet bij te -wonen. Aan de andere kant was bü de begrotingscommissies de werkmethode niet zo bijzonder veel •beter dan zij in de afdelingen placht te zjjn! De zaak is wat dit betreft dus tamelijk onbelangrijk.-Men kan deze practijk nu wel zo laten bestaam, voor al omdat éen begroting een zaak is die zich'niet zo gemakkelijk leent tot een behoorlijk afdelingsonderzoek. Het is-vaak een zaak van details waar het meer op, vragen en vraagjes dan op discussie aankomt De practijk leert trouwens dat er dan aan »en inge diende begroting nooit iets wordt ge wijzigd.;; v Maar er is zeker geen reden om deze behandelingsmethode uit te brei den tot alle wetsontwerpen. Deze zeven aardige hondjes hebben al een veelbetvogen leventje .achter zich. Ze werden ontdekt in een Deens dorpje door een Amerikaanse schrijfster, die mei vacantie in Denemarken is. De moederhond, haar baas, eeti Deense boer en zijn vrouw, waren ziek en de jonge hondjes hadden het niet lang gemaakt als de Amerikaanse dame niet spoedig had ingegrepen. De moederhond en haar jongen teerden door haar meegenomen en voor deDeen en zijn vrouio volgde opname in een 'ziekenhuis. Totdat'Het echtpaar hersteld is, sal het.kroost onder dak vindew bij de Amerikaanse schrijf ster. De zeven aan de maaltijd. 1 De 'BzllsV 'minister van Binnenlandse Zaken. Sir David Maxwell Fyfa, heeft gisteren medegedeeld, dal John' Chris- tic, die bekend heeft seven vrouwen'te hebben vermoord (echter veroordeeld, al leen wegensde moord op rijn;',vrouw), geen gratie 'zal worden verleend, '"f: Christie zal Woensdag worden opge hangen. v-.'.."i - '-s i De minister maakte 'deze beslissing be kend. na het rapport van vijf psychiaters te hebben .bestudeerd, die Christie in de gevangenis bezochten. Hedenavond^ zullen de prinsessen Beatrix en Irene met het lijntoestel van de K.L.M, naar New Vork vertrekken, vanwaar zij zullen doorreizen naar Chart- ham. Cape Cod. Tijdens haar verblijf iD de Verenigde Staten zullen de prinsessen de gasten rijn van de familie Feaver. Zoals bekend vertoefde mevr. Feaver met haar oudste dochter Renee Röell ge durende de gehele laatste oorlog bij de koningin en baar kinderen in Canada. Na het verblijf in Chatham zullen de Prin sessen nog enige tijd doorbrengen in Ottawa, de woonplaats van de familie Feaver, waarna zij aan het eind van haar vacantie wederom per vliegtuig naar Nederland zuilen terugkjeren." i Te 'New York zullen de Prins</sen worden ontvangen door hun dbm. Prins Aschwin. De Gasperi heeft vandaag officieel de vorming; van 'een nieuwe regering op zich genomen. Naar gemeld wordt, heeft hij presidentEinaudt reeds een voor lopige lijst van ministers voorgelegd. rr-\ i- A'f - Yfj -"'V.. rij V-]l' ff ET/, ,JPrins Berhard-Fonds": heeft een plan .ontworpen om .te trach- ten de'beeldende '^kunst in het 'Neder landse- culturele leven weer die plaats te doen innemen,-die zij verdient. -De 'koopkrachtóp hét ogenblik' ten- aanzien vankunstwerken moet prac- tisch;als nihil worden beschouwd, het geen in -hoge - maté. een gevolg; -kan; worden;geacht'. van'; maatschappelijke oorzaken. De vraag is nu opgeworpen of het" mogelijk zou zijn,in plaatsvan de beeldende kunstenaar' maatschap pelijk te steunen, het publiek in staat te stellen, idoor middel van een subsi die, volwaardige kunstwerken aan te schaffen tegen neri'gereduceerde: prijs. Hierdoor zóu, de kunstenaar :';weer het gevoel kunnen krijgen ergens voor te werken", doordat er dan' een 'grótere .markt zal zijn voor zijn werk. Bespre kingen: hierover, zijn gaande »net'des kundigen en met de kunstenaarsor ganisaties, 'die 'éen' gróte belangstel-: ling aan de dag, leggen. Niet file's in de wereld van de kunst'is te'regelen maar do' algemene' conclusie-van alle tot nog toe gevoerde besprekingen kor. toch zijn, dat- nadere bestudering van Men vreest dat de 21 schooljongens en hun leider, een r.k. geestelijke, die naar gemeld op een tocht door de Chi leense Andes vermist zjjn geraakt, allen zijn omgekomen. Zij schijnen in de buurt van Santiago door een sneeuwstorm te zjjn overvallen, aldus meldt de „Times". Bij naspeuringen met behulp van een hefschroefvliegrtuig zjjn bij de plaats van een vluchthut drie luk en gevonden. De berghut zelf was onder een lawine bedolven. .-■•■•' TJVN daarom heeft een aantal'leden •*-' een amendement op het voorstel- V. d. Goes ingediend teneinde het afdelingsonderzoek voor andere wets- ontwerpen dan begrotingen te. hand haven. Wjj: juichen dat-toe. Maar dan zal het de grote kunst worden om van dat afdelingsonderzoek wat te maken. Het simpelweg oplepelen van wat men in de fracties heeft klaar gemaakt is onvoldoende. Er moet dus discussie zjjn. .Men dient /derhalve in de afde lingen zjjn (opmerkingenzo te maken en in een zodanige vorm te gieten, dat zjj-tot discussie, kunnen'leiden als de stof daartoe aanleiding geeft. Het in teressante moet dus komen bij het spreken: in tweede termijn, dat nu vaak achterwege blijft. Dat betekent dat leden, die in de afdelingen aan de discussie deelne-' men, de-; zaak waarover z« spreken, behoorlijk moeten kennen. En.hiermee raken wij aan het punt dat. wij Vrij dag reeds aanvoerden:' de overbelas- ting/ van vele Kamerleden. Dat. is een van de redenen geweest waarom wij steeds voorstanders zjjn geweest van .uitbreiding van het getal Kamerle den. Dat is vooral voor de middelgrote fracties een :zeer'dringende noodzaak. Indien men van iedere fractie meer mensen in hét; vuur wil brengen het is, natuurlijk niet nodig dat iedereen over alles praat maar indien men een behoorlijke dis cussie in de afdelingen wil bevorde ren, dan zouden de liberalen, de chirsteliik-historischen en de Anti- Revolutionmaixen om van de kleinere maar niet te spreken, want daarmee wordt het nooit wat in dit opzicht over meer mensen moeten beschikken. En dan moet. men gelijk wij Vrijdag schreven voorkomen dat de meerderheid der leden in spe cialisme opgaat. Dan moet men hun verschillende zeer uiteenlopende zaken opdragen, hetwelk natuurlijk in de fractie geregeld moet worden. Dit; klemt te meer wijl men geen all-round Kamerlid, geen behoorlijke politieke vertegenwoordiger des volks wordt, indien men alleen maar altijd met één ding bezig is. Er komen hier dus nogal wat be langrijke dingen by kijken. Een volmaakte regeling is niet mógelijk. Een volmaakte Kamer ook niet"; Dat Draken en regenbogen in-hun gracieuze race naar de finish tijdens nationale zeilwedstrijden op de Brasemenneer. Mei dit bootje heeft tijdens de laatste oorlog misschien een geallieerd piloot, na n noodlanding met zjjn vliegtuig, zijn -leven gered. IVu zijn deze twee jongetts, die de rubberboot uit een dump kochten, er mee aan het spelevaren De dijkwerkers in de jrampgebieden zullen toch vacantie krijgen. Zulks in tegenstelling tot' hetgeen de minister van Waterstaat, op grond van de nood wet dijkherstel, moest bepalen. De nieu we regeling omvat alleen de „droge wer kers". Het „natte", personeel en de rijs- werkers hebben vanouds hun eigen regeling, wanneer het werk het toe laat. Voor de droge werkers, die normaliter onder- de vaeantieregeling van de bouw vakken vallen (ongeveer 4000 man) is een zo gunstig mogelijke regeling getrof fen, waardoor zij, op de hierna te ver melden uitzonderingen na. hun vacan tie in de normale tijd, namelijk van 27 juli tot 1 Augustus krijgen, zoals door de bedrijfsraad voor de bouwvakken is vastgesteld. In overleg tussen werkgevers, werk nemers en Rijkswaterstaat is bepaald, dat werkkrachten, die opbepaalde pun ten niet kunnen worden gemist, omdat de dijkwerken, voor het stormseizoen begint, gereed moeten zijn, op andere tijdstippen vacantie krijgen. De uitgestelde vacantie, op te nemetj, wanneer het werk .dit toelaat, geldt voor: 'Droge dijkwerkers aan de buiten wijken van Goeree-Flakkee en éen'stuk je binnendijk bij Nieuwe Tunge, voor alle werkzaamheden van droge dijkwer kers op Sc-houwen-Duive'and, voor hen op de buitendijken bü Xruiningen en Bath (Kruiningerpolder, Waardepolder, Reygersbergerpolder) en voor de droge werkers aan de buitendijken van de Noord-Brabantse Auvergnepolder onder Halsteren en van de Vjjdtpolder onder Ossendrecht bij de Belgische grens. Het aanhoudende stormachtige weer van .de laatste dagen werkt zeer bef lemmerend op het herstel van de dijken van Schouwen en Duiveland. Van vorderingen is op vele!"'plaatsen zo goed als geen sprake. Men moet dag in dag uit vechten om te behou den wat men heeft. Ook dat lukt nog niet altijd, want in de Rampaartse Dijk, de djjk tussen Oosterland en Nieuwerkerk, sloeg op nieuw een gat, dat zelfs ongeveer twintig meter breed is. Ondanks het feit dat men reeds dagen achtereen een drie-ploegenstelsel heeft ingevoerd om de dijk op de 'gevaarlijke punten te versterken bleek het. in de Vier- bannenpolder hoog opgezweepte wa ter toch weer de sterkste.' Er ontstond een gat op een plaats waar vroege- reeds een gat was gediéht. 1 Wegens hulpverlening aan de indertijd uit Breda ontvluchte oorlogsmisdadiger Albertus Polak is Maandag de voorma lige kapitein van de Waffen SS-Hans Kettgen uit Gadenstedt bij Peine; door eèn rechtbank te Hannover tot, -een 'geldboete van 200 mark; veroordeeld. Kettgen had Polak na diens vlucht uit Nederland onderdak - gegeven: - en r met vervalste papieren een betrekking be zorgd. In Mei jL werd Polak op aanwijzing van een onbekende aangehouden en la ter wegens het feit van 'de vervalste papieren tot twee maanden gevangenis straf veroordeeld. Polak zit deze straf thans uit te Hannover. ■■■-fv,. De'Westduitse regering -heeft nog-niet oeslist o' "->!■«- na het uitzitten van -Herland zal: .worden is een „Chambre introuvable", een onvindbare Kamer. Het oorspronkelijke voorstel-v. d. Goes was een stoutmoedige sprong naar een nieuw systeem. Dat systeem zou naar de aard van zijn systematiek misschien wel goed gewerkt hebben. Maar aan dit goed werken heeft men niets als men van oordeel is, ge lijk met ons het geval is, dat dit nieuwe systeem door zijn absolute eenzijdigheid "verkeerd is. £-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1