Berianen9 aan de beurt m de WEER RUSSISCHE TANKS IN OOST-BERLIJN Thans ministers in drie republieken ontslagen Vogelpark Avifauna in staat van faillissement verklaard r~~7~p 1 Zestig pompen BH droogmolen mam STEEDS MEER HULP Nieime stakingen. Ook leger in strijd betrokken? V.-N. AAN. EIND VAN GEDULD aan-winnmsf jn^pQ^egeh door Ned. onderneming E.D.G. volgende week in de Kamer? Zeven wethouders in Am sterdam ?i Liquidatie volgt irt October a.s. Wm Dit jaar rüini^Si millioen - RqfcspèrsönééliS GEMATIGD OPTIMISME REUZEN-CAISSONS DOBBEREN OP OOSTER-SCHEUDE Boomplant-actie in het najaar VRIJDAG 17 JULI 1953 r~ ELFDE JAARGANG No. 2518 Weerbericht Nietötv machtsvavAoon der Sow jets Benoemingen in de Sowjet-Unie Geen lagereprij s voor margarine öp de markt Korea Kabinetsformatie Indonesië is weer mislukt MULDER Wens schijnt vader van 5* socialistische Nog honderd gedachte- Hongerend Oost-B er lijn Volkspolitie heeft het toekijken Overdracht commando luchtmacht U (Van een onzer verslaggevers). A LS grijze, hoekige bunkers dobberen de Phoenix-caissons drie reuzen, die haar lèvensloop zijn begonnen in een invasiehaven van Normandië op de golven van .de Ooster-Schelde. Indruk- wekkende blokken' van zestig meter .lengte en bijna twintig meter .hoogte, waarbij .driftig-stampende sleepboten nietige verschijningen z^jn. Straks. als de „r" in de maand komt, tevens de „r" van redding voor Schouwen en Duiveland; gaan deze indrukwekkende caissons ih-het gulzige gat nabij Schelphoek. De Noordzee heeft in dit fonhi- dabéle-stroomgat een grillig patroon van kreken én geulen gelégd, waarover het écho-lood in verrassende sprongen, die soms ver- scHilien van tien meter aanwijzen, wordt getrokken. Witte en rode- vlaggen .markeren de plaats, waar, te langzaam voor de ogen van de Schouwenaren, maar in het hoogste tempo dat mensenhanden kunnen opbrengen, de ringdijk voor het doodse Serooskerke, hec dorp van het Schelpgat, gestalte krijgt. Pompen gereed Keien moeten dè zinkstükkefi^dé grót'è gevlochten" matten vdiiihfit taaiste rijshout; dat; Nederland: kenttot zinken brengén.H-ét-z afzinken van een dergelijke matj/h-p die op zich zelf bij de heersende onderstroomenbóveristroorri uitermate moeilijkis. te .manoéu-f vrereh, is telkens: niet aUeenreetii: gebéurtehis van \veeT'vakman-V schapdoch; brengt steeds -'op-h nieuw spanning bij allen, dze-aaiu- de dijken vechten 'bmrde 'hèrhy wering van.'Schouwen en- p Duiveland Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tele/. 20215 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.301930 uur Zaterdags 17—18 uur: Tele/oon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: TeL 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. TeL 67881 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks, "s—— Directie: C. A. KEUNINGen Mr. K. VAN HOUTEN Weersverwachtinggeldig tot Zaterdagavond:-} - ENKELE REGEN- OP ONWEERSBUIEN Veranderlijke bewolking; smet op vele plaatsen enkele regen- of onweersbuien. Matige tot vrij krachtige Zuidwestelijke wind. Iets lagere middag- r temperaturen. O O Hoofdredacteur:' Dr. J. A. H. J. S. BRUINS .SLOT. n e Tweede Kamer heeft deze week een 'wetsontwerp afgehandeld waarbij de Regering de bevoegdheid krijgt om onder bepaalde omstandig heden militairen te verplichten zich te laten inenten en herinentcn tegen de pokken en andere gevaarlijke besmet telijke ziekten. Aan dit ontwerp is een hele historie vooraf gegaan. In het voorjaar van 1951 heeft er in het Zuiden des lands een kleine pokkenepidemie geheerst. Dat was voor de Minister van Oorlog aan leiding om, nadat hij daarover deskun dig advies.had ingewonnen, te gelasten dat de onder de wapenen zijnde mili tairen zouden worden ingeënt. Daartegen is in de Tweede Kamer toen verzet gerezen. Voor de overgrote meerderheid vond dat verzet zijn oor zaak in het feit, dat in Nederland de vaccinatiekwestie bij de wet geregeld is en dat die wet geen verplichting kent, maar alleen een zekere aandrang van overheidswege, om kinderen in hun eerste levensjaar te doen inenten. De door de minister destijds inge voerde verplichting steunde dus niet op de wet en. was, naar het óns voor komt, derhalve onrechtmatig. De mi- nister betoogde, dat hij een dergelijke verplichting onder de toen heersende omstandigheden met het oog op de bescherming der dienstplichtigen zelf tegen een mogelijke epidemie en vooral met het oog op de eis varf paraatheid die aan een leger gesteld moet worden niet kon missen. Men heeft de zaak toen voor onderzoek In handen van een sub-commissie van de defensiecommissie gesteld, die in samenwerking met deskundigen uit de militaire en burgerlijke geneeskun dige wereld over dit vraagstuk heeft gerapporteerd. Deze commissie kwam tot de conclu sie, le dat een verplichting tot inenting tegen pokken op de wet moet berusten en 2e dat men in het algemeen het stelsel der wet van 1939 moet hand haven, waarbij dus van dwang .tot. jn- enting tegen pokken geen sprake is.' Maar een derde conclusie der com missie was, dat men met het oog op de eis - van paraatheid van het leger voor een beperkt aantal jaren de ver plichting tot primo-vaccinatie tegen pokken mogelijk moest maken. De zaak is nl zo, dat die paraatheid voldoende is gegarandeerd als de over^r grote, meerderheid-der- militairenin* geënt is. Het is niet nodig dat iedereen ingeënt is.' f In 1928 echter is'de'indirecte dwang (zonder pokkenbriefje kan men met naar school) afgeschaft. Tussen 1928 én 1939 is er derhalve practisch niet in-, geënt. Na'"T939 is er echter .weg weer ingeënt. De wet van 1939 heeft de in enting zeer sterk bevorderd en bevor dert die nog steeds in toenemende mate Men kan dus aannemen dat wij zo om streeks 1960, tengevolge van,de wer king der wet van 1939 met lichtingen te maken krijgen, die op basis van vrij willigheid voor het grootste deel zijn ingeënt. Intussen hebben wij in de periode, waarin wij nu verkeren, te maken met jaarklassen militairen, die practisch niet-zijn ingeënt.-r? :- Een te velde staand leger, det niet geïmmuniseerd-is legen: bepaalde be smettelijke ziekten, lijdt dientengevolge enorme verliezen; Het is gebleken dat -de -verliezen door oorlogsgeweld daar bij geheel in het niet zinken:', Het grote vraagstuk voor de militaire medische, dienst is daarom niet het oorlogsgeweld, maar de besmettelijke, ziekte. Dit maakt de eis tot preventieve maatregelen gebiedend. Nu zijn .die preventieve maatregelen over het al gemeen nietgevaarlijk, gebleken en daarom leveren de meeste geen moei lijkheden op en bestond er dus. ook geen bezwaar de verplichting daartoe by de wet mogelijk te maken. Maarbij de primo-vaccinatie, de eerste inenting tegen pokken,-hébben w(j tè maken met het feit, dat daarbij soms hersenvlies ontsteking optreedt, hetwelk zeer schadelijke gevolgen voor het verder leven, somtijds zelfs de dood,.voor de patiënt tengevolge .kan hebben. 'Men stond' du«"/ ;in dit 'opzicht your een uitermafé-moeilijke- bèslissing. 'En niemarfd, noch in de regering, noch in"de- Kamer; noch bij dejmedische ad viseurs heeft zich dit, ontveinsd. Maar tenslotte heeft de'Kamer, in overgrote meerderheid- het niet voor haar verantwoording 'durven riemen om de regerirfg de bevoegdheid om bij wijze van tijdelijke maatregel, primo-vacci natie tegen pokkenyoor te schrijver), te onthouden. Men stond voor het feit, dat het niet verantwoord bleek om een niettegen pokken ingeënt leger ten oorlog te laten trekken. En waar men er rekening: mee moet houden, dat een oorlog 'in de tegenwoordige verhoudin gen zich zeer plotseling kan voordoen, kan men met dieinenting ook niét wachten tot de oorlog, of het.pokken- gevaar iii de oorlog acuut wordt In enting maakt.nl dé meeste menseri voor een zekér aantal dagen 'minder valide. En zo zou-men öp'het morrierit'als 'mén de soldaten nodig heeft, ze juist in massa moeten' uitschakelen.: Daarom is de.tijdelijke-verplichting tot .primo-vaccinatie tegen pokken en dé'verplichting tot: de andere immüni- saties mogelijk gemaakt. Deze. verplichting is 'met grote waar borgen zowel van medische als van re ligieuze aard: omringd. De verplichting kan slechts worden ingevoerd overeenkomstig het advies van een'-commissie vari geneeskundigen Een militair, die .'meent' dat hij om lichamelijke oorzaken niet gescnikt is„ kanvrijstelling vragen. De medische dienst zelf is, verplicht om, indien men meent dat een militair daarvoor, niet geschikt is, de inenting achterwege te laten. En tenslotte, is'het; zo dat, indien een militair en de ouders van een. min derjarige .militair om godsdienstige redenen gewetensbezwaren hebben te gen immunisatie, deze achterwege moet- blijven. Een commissie, die onder voor zitterschap komt 'te staan van de Pre sident van de. Hoge Raad;- mr dr J. Donncr, zal hebben te onderzoeken rif de bezwaren serieus zijn. Déze commis sie. zal dus niet hebben te, onderzoeken of de bezwaren juist zijn, zè zal "slechts H«t We«tb»rlijrn« hulpprogramma voor hongerend Oost-Bellijn groeit als aan sneeuwbaL Voor de darda achtereenvol gende dag stroomden duixenden Ooit- Berlijnersnaar de, hülpmarkt ln Kranx- barg bij da sectorgrens. Ieder van-hen kreeg wat melk en aard appelen tegen zeer lage prijzen. De com- munistisohe politie, die zij bij het over steken van de grens passeerden, keek zo nu en dan naar de inhoud van de bood schappentassen, maar maakte geen aan stalten om. beslag op de'inhoud, te leggen. Drie andere Westberlijnse Voorsteden sloten zich bij het' hulpprogramma op haar eigen manier aan. Zij zijn de namen van duizenden bejaarde en behoeftige mensen in Oóst-Beriijh aan het: verzame len, wie vervolgens per brief aangezegd wordt, dat er in "Vest-Berlijn voedsel pakketten voor hen gereed liggen, welke zij geheel gratis in ontvangst kunnen nemen. 7 - Gehoopt wordt, dat mei» deze verstrek king kan voortzetten tótdat--de} West- duitse regering een verder'reikend pro-(door een Est. De" nieuwe minister, gram uitgewerkt hééft om de Oost- Raudsaloe geheten, is een nieuweling in Düïts?-e aan. voediel te helpen. |de Estlandse politiek, voor zover men Op de verwijdering van de minister van Binnenlandse Zaken van de Sowjet-repubiiek Georgië, Dehanorow, zijn snel nog twee zuiveringen in twee andere Sowjet-republieken gevolgd, ril. in de Oekraïne en in'Estland. Deze snelle opeenvolgende regeringswijzigingen doen vermoeden, dat de Sowjet-Unie zich thans bevindt in de greep van de meest omvangrijke zuiveringsactie in de laatste vijftien jaar. Deskundigen in Russische aan gelegenheden te Parijs -waren vari oordeel,- dat de bekendgemaakte wisselingen in de bezetting van hoge posten in drie republieken „rimpelingen" betekenen aan de oppervlakte van hetgeen zich in de diepte van het Sowjet-rijk thans afspeelt. Radio-Kiew heeft gisteren gemeld, dat T.A. Strokatsj is benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken van de Sowjet- republlek Oekraïne. De radio maakte geen melding van Strokatsj* voor ganger, MesjÜc, die' tot gisteren deze post bezette. Strokatsj was in April j.L door Mesjtk vervangen. - - - En het Estlandse blad „Rahva Kaal' meldde, dat de Estlandse minister van Justitie,, de uit Rusland geboortige Oessenko. is_ ontslagen en vervangen In OostrBerljjn in véricUag een-Russi sche tankdivisie, teruggekeerd. '"Het machtsvertoon heeft waarschijnlijk ten doel te voorkomen: dat de- gevaarlijke nieuwe stakingsgolf,die zich In Oost- D uitstand - voordoet, -.naar - Oost-Berlijn overslaat. Precies een'maand na de revolte van 17 Juni waren de Russische tankcolonncs weer In de stad terug. Vanmorgen in alle vroegte reden zj)-reeds door de Sialin Allee. De staat van beleg, die de Russen in dertijd uitvaardigden, was pas Zaterdag j.L opgeheven. De laatste van de 25.000 man Russische pantsertroepen, die de stad ruim. 3; weken bezet hadden gehou den,-verlieten die'dag de stad. Vanmorgen echter om' 00.16 trokken er weer tanks over de Stalin Allee, waar een maand 'geleden de rebellie ontstond. De eerste pantsercoionnes kwamen de stad uit-Zuidoostelijke richting binnen. Duitse ooggetuigen in de Sialin Allee telden het.eerste uur 82 tanks. Uit het Oosten en Noorden kwamen nog meer taniks de Russische sector bin nen. De 'tanks..-in de' StaUn Allee werden gevolgd - door 38 vrachtwagens met In fanteristen, gevechtswagens, ambulances en auto's met munitie, voedsel en ben zine. - De Russische soldaten droegen weer hun groen stalen helmen .en waren 'in volledige uitrusting. Officiepen- van het Oostduitse leger- deden dienst als gidsen. -Of pok in'de overige Oostduitse ste den, waar "de vorige week de staat van beleg eindigde, .weer Russische tanks zijn gearriveerd,, kón 'vanmorgen nog niet wórden vastgesteld. I' De.Russische pers heeft vanmorgen de benoeming bekend gemaakt van Vyatsjeslav Malyshëf als hoofd van" 'een nieuw ministerie: het ministerie van de middelzware .machine-: industrie. In de bekendmaking' - werd meege deeld, dat Maiyshef m}-verband met deze benoeming onthevenis' van zijn post' als' minister van hét vervoer en de zware machine-industrie. f- In-een tweede officiële: bekendmaking- werd gezegd, dat Anatoli-Lavrentiéf be-> noemd ;ls tot ambassadeur-iri 'Perzië: Meegedeeld werd, dat. Lavrentief v is. ontheven van zjjri post als ambassadèur van Roemenië. -,5;A7 .CA.s; I.- V. .Sadtsjikof was ontheven van zijn post als ambassadeur in, Perzië „in verband .met overplaatsing'naar andere werkzaamheden", aldus debekendma king;* .-"'i De président van de Rechtbank te Den Haag" heeft gistermorgen de vordering van: de N.V. v. d. Bergh en.Jurgéns,1 een maatschappij van de Unielever N.V. toe gewezen. -: De N.V. had enige marktkooplieden in kort geding gedaagd omdat zjj de pro ducten'van deze N.V. o.a. margarine,, te gen-een lagere dan* de vastgestelde prijs verkochten. De Rechtbank gelastte -onmiddellijke stopzetting van de verkoop tegen lagere prijs op straffe van een dwangsom van '500 voor elke'dag, dat'de kooplieden zich niet aan deze vastgestelde prijs zou den houden: ,7. hebben te verifiëren of ze ernstig ge meend zijn;.-, Waar de zaken zo stonden, heeft de Kamer gemeend met volkomen be grip voor de ernst van haar beslissing in de door de regering gevraagde wet te moeten bewilligën. Op de Buna fabriek van synthetische ruboer,' een van 'de 'belangrijkste centü van de opstand - van 17 Juni; wordt,find*. Woensdag een grote sltdówiistaklng 'gé- houden: Veertienduizend arbeiders eisen er "de vrijlating van han kameraden, het af treden van de.' communistische regering van premier Grotewohl en vrije verkie zingen. V"" Op deZeixsfabrieken in- Jena wordt sinds Dinsdag'gestaakt uit protest tegen het huidige regiem. Hxt verenigd 'opperbevel ïn Korea' heeft gisteren de" communistische onderhande laars in Paninoenjon de eis voorgelegd onmiddellijk in ie stemmen met het he men van de noodsakelijke slappen vóór •en prompte ondertekening van een be stand. Gezaghebbende woordvoezders hebben verklaard.' dat luitenant-generaal William Harrison de communisten meegedeeld beeft, dat zij nu voldoende verzekeringen ▼an. de zijde van de V.N. hebben gekre gen. dat de Zuidkoreaanso president Syngmas Rhee zal samenwerken bij het in acht nemen,van de besiandsbepalingen en dat -vr- geen reden bestaat de onderte kening uit te stellen. De communisten werd ook meedégè- deeld. dat het feit van de vrijlating van krijgsgevangenen iri Zuïd-Korea een feit is, dat zfj moeten aanvaarden. - De'verklaring van het verenigd opper bevel was in een strakke toon- gehouden en gaf te verstaan, dat er vérder niets meer te onderhandelen valt en dat de V.N. meer dan genoeg hebben van de communistische pogingen' óm de geschü- 'len met Rhee uit te buiten. Er blijven; ten minste nóg twee zaken tè regelen, als de communisten instem men om het werk aan hét bestand ernstig te hervatten: ten eerste dé finale bewoor ding van de vertatingen..vani de bestands- Overeenkomst én ten tweede de definitieve vaststelling :van de bestandslijn: f, .-v- .U'é.iitó'i. Ü./'f:;/ -i ï:P i „Intertransport",, internationale -'-trans portcargadoors- ..en handelsonderneming te':, Rotterdam' 2,al beginnen met", een. pfoefontgirining. vari ;.demangaanvoöf- raderiin Mo; Telmarkén- (Zuid-Noorwe- gen). De aan genoemde maatschappij vèr- bonr'- n Nederlandse^geoloog 'J;' F. Bfóh- d. K is gisteren naar Mo -gegaan. Met zes of acht mensen uit aie plaats zal - hij de voorbereidende werkzaamheden -Verrich ten. Er is een,vrij grote hoeveelheid man gaan gevonden en het is de bedoeling dat de proefontginning drie maanden zal duren. B'"kt deze proefontginning de ver wachte resultaten op te leveren, dan zal d definitieve ontginning het volgend jaar in groter verband beginnen. Er zal dan een- Noorse' maatschappij -worden opge richt. Hiervoor zijn de vergunningen al aanwezig. Tuss«n de Indonesiiche 'kabinéfzforma- léur Boerhanoeddin Harahap, en de Par- lai National Indonesia kon gaan over eenstemming worden bereikt over de vorming van een niéuw kabinet. De P.N.L bleef bij haar eis om hel premierschap le bekleden; - in Stockholm, waar het blad is'ontvan gen, kan nagaan. Hij is geen lid van het bestuur der communistische party' in Estland. - - De bekendmakingen van de zuivering in Georgië, de Oekraïne en -Estland wij zen er op, dat de' strijd' om de macht een zeer grote hoogte bereikte in April, toen "klaarblijkelijk: grote 'macht toege kend werd aan Beria. Hij was- toen'sterk genoeg om de* ministers; van Veiligheid af rte zetten en zijn eigen mensen - er neer te zetten. Dit is ook een van de belangrijkste beschuldigingen, die tégen hem ingebracht zijn. In Parijs concludeert men, dat Beria te onvoorzichtig is geweest in zijn. po gingen om de voornaamste handles van de staatsmachine" in handen te krijgen. Andere „Beria'-mannen in derepu blieken, die nu .-' wel-..spoedig .ontslagen zuilen worden:uf--misschien een - erger lot tegemoet gaan^jsijn: Wit-Rusland: M. L Baskakow: Armenië:'G.' P. Martiorow; Letland: N.' J. Korvaldsjoek; Estland: V. L. Oskandenko; Litaüen: P;-.K. Konda-- kow; Moldavië:" Joseph L.4' Mordowetsr Kozakken-republiek: Wladfmir W. Goe- bin enOezbekistan:'; Alexei P. Byzow. Al deze ministers .werden inApril be noemd. "i 4 i, "f. -. - Ongetwijfeld zijn --In- andere 'republie ken soortgelijke recéritè, benóembggen .Allen .zullen ^irimóeSéjijÉ^esciiiildigd' worden, yan;"het begunstigen van natio nale gevoelens, d.i.: verzet tégen Groot- Rusland.;. ''.fi- De,loop van de zuivering duidt er op, dat - de communistische partij - met het afrekenen van- wat de „Prawda" noemt „de leger-communisten" aan de gang is. In de afgelopen, weken waren er aan duidingen, dat er een breuk- was, niet alleen in de partij, maar ook in het leger. Meer dan 80 pet. van de officieren van het leger zijn partijleden, maar van velen van hen kan niet gezegd worden, dat zij de partij en de staat boven al het andere stellen. - Vele-officieren hangen nog de oude legergeest aan en zullen zich verzetten tegen de interventie van politieke ■bureaucraten.. Ln een bericht in de- JPrawda" is sprake van een trouwbetuiging van het ministerie van defensie, waartoe een bijeenkomst wordt gehouden. In .het bericht van de „Prawda" over bijeenkomst werd gehouden. Boclganin, de maarschalken Zjoekow, Sokolowski, Goworow- en Boedjenni en admiraal, Koeznetsow -genoemd.- Het blad maakte echter geen ..melding van maarschalk Yfassilewski, die evenals Zjoekow onderminister van defensic is. Advertentie DRINKT ECHTE WIJN- DRINKT IMPORTyyUN DRINKT ALCIERA Prinses Beatrix en prinses Irene bij bun aankomst te New York, ivaar zij door de broer van prins Bemhard, prins Aschwin, werden verwelkomd. V.l.n.r.: Mevr. Van Hallum, echtgenote van de plaatsvervangend consul van Nederland; mevr. Korthals Altes, echt genote van de Nederlandse vice-consul; prinses Beatrixprinses Irene, prins Aschwin en op de achtergrond, gedeel telijk zichtbaar J„ van Hattum, plaats vervangend consul van Nederland. Verwacht wordt, dat het verslag; vanv het mondeling overleg, dat de betref-' fende commissie van voorbereiding .uit;"; de Tweede Kamer- Woensdag :met de;: - regering heeft gevoerd over het wets- 'i ontwerp tot goedkeuring van -het EDG-f - verdrag en dat dan tegelijk het eind- verslag zal zijn, mórgen zal verschijnen:-.'*; In'dat geval kan de Tweede Kanoer" ln> het midden van de volgende week waarschijnlijk Woensdag a.s.eenibe- gin maken met debehandeling; jV;Cd .- (Van eei» onzer redacteuren) - 'prider het; wel' "wat 'misleidende op schrift: .Amsterdam wil zeven wethou ders" schrijft Het VrijeVólk, dat een meerderheid in'de nieuwe 'Amsterdamse gemeenteraad van oordeel is; .dat- voor een goede behartiging, dei 'zaken zeven wethouders nodig rijn. Zön -wfj gelicht, dan-is Met nóg'zeer de vraag óf/: voor de uitbreiding van een aantal; wet-* -; houders, dat. op het ogenblik zes-.lbéT draagt, een «meerderheid ïaanwérig<is.};Dé$c: Prot. Chr. fractie en de V.V.Dr zijn nL Cf niet.van- mening v dat eenzevende; wet-'-j-S houder, noodzakelijk is. Wat. de"cptnmu-r Alphen aan de R(jn zal zijn grootste attractie over enkele maanden kwfjt raken. Vanochtend heeft de civiele kamer van de Amsterdamse Rechtbank onder presidium van mr B. deGaay Fortman het uitstel vari betaling inge trokken, dattot --volgend jaarMei ver leend was. aan de N.V. Britlmjj Vogel park Avifauna en deze maatschappij ih "staat van-faillissement .verklaard. Dit zal het laatste seizoen zijn, waar in heL publiek het Vogelpark, dat deze zomer nog normaal geopend zal blijven, zaT**knnnen bewonderen. Het zal we- gens.j-een schold, dié' op het ogenblik 750.000 bedraagt, in October a.s. wór den'; geliquideerd. De"'rechtbank benoemde, mr U.. W. H. Stheemaa- tot", rechter-commissaris en tot curatoren mr C.D. van ..Vliet en rnriA-Th...E».Kastoin,j^iie.7reeds;tiewiiid-- Voeröerè^wareri se'dërr in" November*van het vorige') jaar-.aan het Vogelpark op verzoek-van "de" 'crediteuren vóórlópige surséance van betaling werd verleend. In. Februari-j.l. .werd dit uitstel defi nitief' verleend en wei tot Mei 1954.-.' Hët verzoek tot y intrekking vari dit-' uitstel'.'is tot de rechtbank gericht-door de "bewindvoerders-;en "wel op 'grond (Van een onzer verslag gevers.) ■Schouwen en Duiveland. zoekt;., nog dagelijks naar slachtoffers van de storm ramp. Ér moeten nog. onge veer hónderd doden ge borgen worden, die zich voornamelijk op Duiveland bevinden- De stoffelijke- overschotten worden ih hei' algemeen in verzande sloten gevonden. van- art. 242 (3e en-4e lid) dor Fall- iissementswet. Dit- houdt 'in, dat dé schuldenaar (in .dit. geval.,de. directie, van het Vogelpark) onbevoegd „enige daad van- beheer of beschikking be treffende dé'boedel heeft .verricht zon der medewerking, machtiging of bijstand van de' bewindvoerders" ën. dat zij heeft nagelaten te doen - „wat .naar :het «oor deel der' bewindvoerders'door hem in het belang - des - boedels moet worden gedaan". .- ,i; r. De faUlietvérklaring heeft -«een aanzien - van de hoedenzaken -van de familie Van den'Brink, die een aparte, commanditaire vennootschap vormen, geen enkel gevolg.De curatoren zijn voornemens deze hoedenzaken' normaal te blijven exploiteren. - De verificatievergadering der schuld eisers," van. "wie ervelen 'uit Alpben aan deVRijnafkomstig rijn, is.,vastge: steld' op 18 .Sepfember a^.. in het iPaleis van Justitie'te Amsterdam des morgens, om 9, uur. Dit belekèht/ 'dat 'het V[ogel- park, in October, aj. delinitiet. zal wor den geliquideerd, want, op^.'de-hypo theekhouder' rust de .-.wettelijke -ver plichting, dat hij binnen een maand na de verificatievergadering de onroe rende activa, (waarin de- vogels zijn begrepen) moet hebben verkocht-. Naar wijvernemen zal de directie van de N.V. Britimij Vogelpark-/Avi fauna tegen de beschikking van de rechtbank- appèl -aantekenen - bij-- het Amsterdams Gerechtshof. De curatorentekènen - daarbijechter aan, dat de liquidatie 'niettemin zeker is. Ook -al zou het- Hof -beslissen,- dat de surséance van betaling niet onmid dellijk zal worden ingetrokken." Hetcommando van - de;- geallieerde luchtmacht in Midden-Europa is gisteren te ;Fontainebleau. door generaal Lauris Norstad .van de Amerikaanse luchtmacht overgedragen aan de chef-luchtmaar- sohalk Sir. Basil Embiy van-de RAF. nisten er van denkends niet bekend. De wens.- is. hier wellicht, rie vader ,van;jIéS; gedaclitè, 'De Partijvan de -Arbeid-wet- Hl houder,, mr J. J. v. d. Velde, zaL.niet/tiile"' de raad terugkeren. Voor- deze - vacature ';-: heeft de -P.v.d.A;' 2candidaten. De .vraag# mag'gesteld :of.deze fractie' v;wèlUcht&, beide candidaten' achter de' groenetafelsj wil .brengen' en, dat -onder heti-morri:^ „Amsterdam wil het".'V - ->AMTÉii- Het' dèmocratisch-soclaUrtlsch 'dagbisH^ weet :al"t«; vertellen dat de' ViV-D.rgeeri-iV vertegenwoordiger -In een college'ijnof zéven wenst.'- De.- samenstelling \vari- heti' we thouders-collegé-'zal,.; wanneer'het "gé-ia (al op zeven :gebracht wordt/ (met (oé;|!| «temming van de raad en met toestcm-5- ining van Gedeputeerde Staten): volgens? Het Vrije Volk dan aldns zijn: 4 P.v-dA^; K.V.P. en l Prat;'Chr; p.e partij van de- Arbeid telt lln" nieuwe raad 17 - leden, thans' nog,;14.''j 1 ijkt >ons '.echter.de vraag,-; of; eeniwlria Vtfaidrie'zetels" een nieuwe wethoudériz- zétél rechtvaardigt f'""'r 7 '*r' D« regering:, kan.,, een bedrag/, vanj, 23.600.000 gulden, gebruiken voor uitga ven. voort vloeiende'uit: een aantal "maal-, regelen - tot .verbetering van.' de, 'flnan-„ ctële positie, van burgerlijk rijkspersóneéLt: Da TweedeKamér, heeft giatermlddagg .rielijk het 'desbetreffende wetsontwerp}? lot., wijziging van de begroting. ,1953}'.vénj? hc deparie ment „van BinneoIands'j'' Zalcèriï; zJus. goedgekeurd. De-.-' beoogde/l.ver-*, bêlëring ,zal .terugwérkende', kracht/ ben tot J.nuari. 1953. Van'de'wetsontwerpen/die vérdér; door i dc "Camer werden aangenomen noemen^- vr(j het wetsontwerp houdende 'machttlf ging-van de algemene rekenkamer.-om-op tetreden als onafhankelijk coritrflle-,. orgaan voor deNed." "Antillen."-:" Cly-ll j-'.trA vertrouwenwekkende slaperdijk wor de! - Nog altijd, hoewel straffe winden de golven weer menigmaal kuiven gaven en de velden van wrakhout traag slin ken, wordt de herovering van dit zwaar geslagen eiland omgeven- d-oor een sfeer van gematigd optimisme. Het programma, de wedloop met de herfststormen, blijft: Schelphoek en Ouwerkerk begin September stroom dicht!:1 - - Zijn de gaten, straks stroomdicht, dan is het woord aan de pompen. Als 1 I l -'f ,v.< «J-v ~t - V".- v Wm En aan de einder van de zee," die over een groot deel van het water schap Schouwen spoelt, groeit een geelbruine, wand:, de .Schouwérisedijk, dié wórdt; opgehoogd, waarlangs van dé vroege-morgen tot de late avond de rupsbanden van het zware transport diepe sporen trekken. Opdat de Schoüwensedijk #»n de., sirenes loeien,: zullen '-tientallen pompen de. dood van twee-■ binnen zeeën inluiden. Vijftig tot zestig/ een-: trlfugaalpompen en drie sluizen, 'die dezelfde capaciteit hebben van vijftig pompen, zullen de Scbouwerise polder van Haamstede totZierikzee, "van Brouwershaven tot Serooskerken" leeg pompen. De provinciale' dienst van Waterstaat, die deze- concentratie van pompen tot-: stand zal-- brengén, r houdt er rekening thee,' 'dat iedere" pómp ongeveer -vijftig/-kubieke !- mètér zé'e^ water per minuut zal rlninrièn" over slaan De hoeveelheid water, welke Schouwen dan .belast, Is aanziènlijk, omdat men de opening nabij de Schelp hoek om technische redenen slechts bij hoog water stroomdicht zei kunnen maken. - -7 --- Verlopen de operaties volgens plan, dan kan Schouwen, waar de inundaties nueenmaal'-aanmerkelijk groter azjjii <3an op Duiveland, na twee maaridèn";. pompen droog zijn. Hoewel de bodemv bremzout za] zijn, wil mén pogen-er het volgende,Jaar toch te oogsten. 'De Zie verder-pag. 3,. ;ie;.koL) viv;.yy;;^ >r4 f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1