Ouders en kinderen Gedruis van duizenden voeten in Nijmegen Vierdaagse begonnen na een indrukwekkend openingsfeest Hevige drukkerij wordt gesloopt m explosie ,Aada" ZIEKE PIECK WIL NU MET BONN'. ONDERHANDELEN Fielle brand in nieuwe Alexander-kazerne De minister en de diamant maker s AL VROEG ZIJN ZE VERTROKKEN Vrijdag Benelux- conferentie Stoker gedood Nog stakingen in Oost-Duitsland Engeland geeft Brabazon prijs: einde van een droom Over de Duitse hereniging VVf Twintig auto's vermeld DINSDAG 21 JULI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2521 Weerbericht Kans op onweer neemt weer toe Nieuweoverstroming in Japan ÉEITGT MARGARET TOCH VERLOF? OFTE WEL DE TRUC MET HET REAGEERBUISJE Wrnm V. Hilde Benjamin kondigi rode terreur aan S im KIND INPUT GESTIKT - Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (S D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 •s-Gravenhagc: Huygensplein l Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Geldig: van Dinsdagavond tot Woensdagavond» MINDER XABM. Toenemende bewolking- met enkele buien en een kans op onweer. Overwegend matige wind, sanvanke- ïyk tussen Zuid-Oost en Zuid. Later ruimend naar Zuid-West.. Belangrijk lagere mlddagtemperaturen. Directies C. A. KEÜNING en Mr. K. VAN HOUTEN O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Bij de behandeling der immunisa- tiewet heeft zich een interessante kwestie voorgedaan. De minister had voorgesteld, dat eèn militair, die gewetensbezwaren van godsdienstige aard had tegen im- munisatie, van die verplichting zou worden vrijgesteld. Daarop kwam vanuit de Kamer een, amendement, waarbij voor minderja rige militairen de ouders of voogden, indien zij gewetensbezwaren van godsdienstige aard tegen immunisaUe hadden^ voor de militair vrijstelling konden verkrijgen. Tegen dit amendement werd aan gevoerd, dat op die wijze de verant woordelijkheid van de minderjarige militair werd afgenomen en op de ouders gelegd, terwijl het toch zo is, dat de militair zelf de consequenties van de militaire dienst en wat daarin geschiedt moet dragen. De tegenstan ders van het amendement achtten de minderjarige militair in staat om die verantwoordelijkheid te dragen en zij vonden het ook gewenst dat hij die verantwoordelijkheid droeg. In deze argumentatie zit een ele ment van juistheid, Het is dit, dat inderdaad kinderen naarmate zij ouder worden, in toenemende mate in' staat worden om zedelijke verant woordelijkheid te dragen. Het is dui delijk, dat een jonge man van twintig jaar, die minderjarig is, in deze niet zo heel veel verschilt van een jonge man van een en twintig, die meerder jarig is. a Intussen ging het hier niet slechts om twintigjarigen, maar in bepaalde gevallen, ook om jongeren, tot zelfs zestienjarigen toe. En dan ligt de zaak natuurlijk wel een beetje an- ders. Maar aan de andere kant hebben wij bovendien te maken met het feit van, de ouderlijke macht. Die ouder lijke macht geeft de ouders juridisch grote bevoegdheden over de kinderen, zolang-zij minderjarig zijn. In me nig opzicht beslissen en handelen de ouders voor de kinderen.' Deze juridische betrekking hangt samen met de zedelijke betrekking die er tussen ouders en kinderen be staat en waarbij de wederkerige lief de de hoofdzaak is. Hierbij komen allerlei andere- aspecten kijken, waar bij de verzorging door de ouders en de gehoorzaamheid van de kinderen een rol speelt. atls.de'ï zaken goed liggen in de ge- ,:-5?iiinsveEhoudingen zal een: -verschil tussen -ouders en grote minderjarige kinderen met betrekking tot dein entingskwestie hier niet van beteke nis: zijn. Want dan'zullen kinderen de neiging hebben om met gewetensbe zwaren van de ouders en ouders om ïr.et gewetensbezwaren van'de kirfde- ren te rekenen. Het stelsel, zoals de minister het wilde, sloot evenwel uit dat de min derjarige met de gewetensbezwaren van de ouders rekende. Hij kon al léén optreden, de ouders konden het niet. En-hij kon alleen zijn eigen be zwaren voorbrengen. Hét amendement in zijn oorspron kelijke vorm stelde voor de minder jarige militair de ouders in de plaats. Daar is dit voor 'te' zéggen,, dat zulks in overeenstemming is met het juri disch karakter van de ouderlijke macht. Er is op tegen, dat de ouders dan niét met gewetensbezwaren van de zoon kunnen rekenen. Immers als de-zoon gewetensbezwaren zou heb ben en de ouders niet, kunnen er geeri' bezwaren .worden ingediend. In- zoverre was het amendement dus ...vatbaar, voor. - verbetering. ;Die verbe tering is aangebracht, waardoor het mogelijk werd, dat beiden, zowel de minderjarige militair, als zijn ouders, gewetensbezwaren kunnen laten gel den. AiL'' - Op deze wijze komt men tegemoet zowel aan de eisen, die de ouderlijke macht stelt, als ook aan de eisen, die dé 'feitelijk bestaande zedelijke ver antwoordelijkheid van een oudere minderjarigestélt. I Het is.nu zo: als de minderjarige militair:-gewetensbezwaren heeft, ook al hebben zijn ouders die niet, kan bij .vrijstelling krijgen. Als de ouders gewetensbezwaren hebben, ook al heeft de zoon die niet, wordt de zoon toch vrijgesteld. -In de pers heerst te dezen aanzien blijkbaar nog enig misverstand. Zo schreef de overzichtschrijver van de NJt.C.„Aldus is de toestand ont staan, dat de op zichzelf redelijke mogelijkheid van een bezwaarschrift der ouders kan worden „doorkruist" door een andersluidend standpunt van de minderjarige militair". -"' Dit is niet juist. Als de ouders be zwaren indienen, kan de minderjari ge militair die niet doorkruisen. Het enige; wat hij kan, is o o k bezwaren indienen. Maar dat is dubbel op. Hij mist echter de bevoegdheid om'zijn eventuele, positieve opvatting tot gel ding te brengen, gelijk ook de ouders de .bevoegdheid missen om hun even tueel positieve opvatting tot. gelding te brengen. In de practijk' betekent dit en dat is als men op het karakter van gewetensbezwaren let ook juist dat het gewetensbezwaar, hetzij van ouders, hetzij van -de kinderen, prae- valeert. j De minister had daar bezwaar te gen, want, zeide hij, als de jongen nu .de inenting wel wil, om daarmee zijn Vaderland te dienen en de ouders zijn er, tegen, dan kan de inenting niet doorgaan. Dat. is waar, maar dat is dan ook juist o.i. In zulk een geval behoort de ouderlijke macht te praevaleren -boven de wil van de minderjarige. Het eventuele conflict dat hier zou kunnen liggen, bevindt zich op zede lijk niveau in de verhouding tussen ouders en kinderen. Het moet daar ook' zijn oplossing vinden, hetzjj door- «3t de: zoon zich conformeert aan de Aan de Benelux-conferentie, die Vrij dag in- Den Haag. zal worden gehou den, wordt deelgenomen door de mi nister-presidenten, de ministers van Buitenlandse Zaken, Economische Za ken, Financiën en Landbouw van de drie landen. Voorts zal er ook een aantal ambte naren aan deelnemen, onder wie de secretarissen-generaal van Economi sche Zaken van België en Nederland, baron J. C. Snoy et a'Oppeurs en prof. G. Brouwers, die beiden in de afge lopen weken de besprekingen over de moeilijkheden in een aantal sectoren der Belgische industrie en haar oplos sing, op ambtelijk niveau hebben voortgezet. Verwacht wordt, dat de conferentie die nog dezelfde dag zal worden be ëindigd, zich voornamelijk zal bepalen tot het treffen van eventuele bescher- mende maatregelen ten behoeve van I derd andere sportlieden met hun vlaggen, de Belgische industrie. vaandels en standaards van wandelclubs De Belgische ministers keren des uit heel Nederland de groene grasmat avonds nog terug naar Brussel, lom hun groet en hulde te brengen. Een hevige explosie heeft gis teravond grote schade aangericht in het drukkerijgebouw van de N.V. „Vada", Zomer en Keuning's Uitgeversmaatschappij te Wage ningen. Eén persoon werd- daarbij zwaar gewond en is- later aan de bekomen verwondingen overleden, In het funcHonnérën yanj^hcit bedrijf, .waarin o.a. het weekblad De Spiegel" én de „Omroepgids" worden, gedrukt, is ernstige stag natie ontstaan. In de terugwlnningsinstallatie heeft door tot nu toe onbekende oorzaak een ontploffing plaats gehad waardoor in het pas gereedgekomen gedeelte eengrote ravage en enorme schade is aangericht. Ook de- electrirche installaties zijn ern stig beschadigd, waardoor - in het nor maal functionneren van het bedrijf ern stige stagnatie is ontstaan,- temeer daar de productie van „De' Spiegel" en de .Omroepgids" juist zou -beginnen. Op. het ogenblik van de ontploffing was alleen de 42-ja'rige stoker, C. H. Schneider,uit Bennekom, in het ketel huis aanwezig. Door de enorme druk werd het mid dengedeelte van de sedert .enige maanden in gebruik zijnde Noordervleugel inge drukt. De gevel werd met de grond Re- lijk gemaakt, terwijl een zwareijzeren deur ovev een; afstand van dertig meter werd weggeslingerd. Op het bewuste ogenblik waren er niet;veel- arbeiders in de fabriek', aan het w.erk, zodat alleen de stoker, zwaar gewond werd. Doori de onmiddellijk, toegesnelde arbeiders !werd hij van onder de zware bertóniiën dak platen-bevrijd. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis .vervoerd, en vanmorgen overleden. De oorzaak van het ongeluk Is:.niet bekend. De ketels, die naar. wij .verne men, chemische stoffen bevatten, zijn niet ernstig beschadigd. Vermoedelijk is de druk in een absorheur, die .de xylol verzamelt die bij de verdunning van d,e diepdrukinkt is geBruikt, te hoog ge worden. V' Van de middelste stoomdestillaïl-eketel, die gebruikt word voor de verdere zuive ring van de xylol, wijst de manometer de mazimale overdruk aan, doch dit zal waarschijnlijk veroorzaakt zijn door de explosie zelf. De Oostdnltse minister van Justitie, Hilde Benjamin, Rooie Hilde, heeft een nieuwe, campagne van justitiële terreur aangekondigd ter liquidatie van de pro vocateurs van de revolte in hongerig Oost-Duitsland. Hilde kondigde aan dat haar gerechts hoven hun gestrengheid zullen vergroten. Er is geen plaats voor genade met be trekking tot fascistische provocateurs, al dus Hilde in een rede tot haar stat. De rede werd afgedrukt door liet officiële communistische dagblad Neues Duitsch- land. - Een serie nieuwe harde vonnissen toont aan dat de campagne van Rooie Hilde al begonnen is. Gisteren werden in Dres den 16 arbeiders tot lange gevangenis straffen veroordeeld. De honger helpt de geest van revolte levend houden in de Russische zoné, al dus berichten die West-Beriijn vandaag binnenkwamen. Honderden staatsfabrieken worden ge teisterd door stakingen en langzaam-aan- acties. opvatting van de ouders, hetzij door dat de ouders, bij een ander gevoe len van hun kind, vrijwillig- afzien van het indienen, van hun gewetens- bezwaren. Maar het is goed dat de wetgever daar buiten gebleven is. De 37ste Vierdaagse is begonnen! Glorieus als altijd werd gisteravond in het propvolle Goffert- stadion te Nijmegen Neerlands grootste sportgebeuren geopend met een vlaggenparade, die even stijlvol als indrukwekkend genoemd mag worden. Zeker 40.000 toeschouwers vulden de-, tribunes, toen de Marinierskapel, gevolgd door een compagnie van de Konink lijke Marine,r binnenmarcheerde. Daarachter kwamen zestig banier dragers, die met muziek van de Limburgse Jagers rap en rhyth- misch fleutige figuren vormden met hun vlaggen van landen, provincies en steden. En na dit kleurrijke spel betraden hon- Toen rezen acht keren de nationale dundoeken aan de vlaggemasten om hoog. Eerst de Belgische driekleur, daar na de vlaggen van Canada, Denemar ken, Frankrijk, Engeland, Luxemburg, Zwitserland en tot slot de oranje vaan met het rood-wit-blauw. Telkens weer klonken de volksliederen, waarmede de vreemden en de vrienden geëerd wer den: De ongeveer 9000 Nederlanders die vandaag öp pad gingen, maar ook die ené Deen, de 28-jarige LeH Iwan Wernblad, die de verre réis uit Kopenhagen heeft gemaakt om hier -vier dagen vrij te kun nen zwerven. Een prachtig défilé van vlaggedragérs en deputaties van wandelclubs, waarbij de buitenlanders voorop gingen, besloot dit militair en sportieve schouwspel, dat helaas een vrolijk zonnetje miste om nog fleuriger te zijn. Zo werd het vierdaagse wandelfeest officieel ingezet maar officieus was het 's middags al begonnen met de drop ping van 29 Belgische, parachutisten .bo ven de Ooypolder. Even dreigde dit spec taculaire gebeuren mis te lopen, want de hele ochtend viel -bij: een sterke Zuid- Westenwind 'een druilerige régen uit 'de lage luchten. Direct na de ontploffing was een grote politiemacht op -de been, om de toege stroomde menigte, op een afstand te houden, daar het gevaar voor meer ex plosies niét denkbeeldig'was. Naar de directie ons meedeelde, zal het bedrijf gedeeltelijk kunnen'doorwerken, hoewel de schade enkéle tonnen kan be dragen.;' De drukkerij Vada werd in de laatste oorlog twee maal verwoest. Zie verder pagina 4 Vanmorgen heel vroeg zijn, de eerste groepen wandellustigen uit Nijmegen vertrokken voor het jaarlijkse grote ivandelf'estijn: de Vierdaagse. In de strijd tussen de warme en koude luchtstromen heeft de warmte thans de overhand." Gisteren drong de warme lucht ook tot onze omgeving door, hetgeen ech ter met regen gepaard ging. Voor van daag wordt eVemvel overwegend zonnig en vooral in het binnenland warm weer verwacht., Aangezien de vochtigheid van de lucht vrij hoog is, zal het weer daarbij een enigszins drukkend karakter hebben. Boven Frankrijk en Spanje heeft de warmte de vorming van onweersachtige storingen tot gevolg. Deze breiden zich langzaam naar het Noorden uit. Na mor gen neemt de kans op onweer dan ook weer toe. Vandaag hebben- stortregens opnieuw de rivieren doen stijgen en. zijn dijken doorgebroken 160 km ten - Zuidwesten van Tokio.. Dit dreigt de derde overstro ming binnen drié weken- te-worden. Enige honderden-huizen: in het gebied van Tokio liepen onder, maar de con stante regens van de laatste vier. dagen beginnen nu te minderen. Ket driejarig dochtertje van de fami lie N. aan de Schimmelpenninckstraat te Deventer is spelenderwijs achter het huis voorover in een afvoerputje geval len en in het daarin aanwezige vuil ge stikt. De twee grootste landvliegtuigen ter wereld,1 de Brabazon. 1 en- de Brabazon 2, zullenworden, gesloopt.'vj Dit is gisteren in het Britse Lagerhuismedegedeeld door minister Duncan Sandys. Een groots project,dat .In totaal een 120 millioen gulden heeft gekost en waarmede Engeland kort na de oorlog de leiding in .de burgerluchtvaart der "wereld trachtte te grijpen,; heeft hiermede zijn'einde gevonden. En het zou voor Engeland droevig zijn' geweest, -wanneer het-geen naam had gemaakt mét andere baanbrekende - vliegtuigtypen, „zoals de „.Cornet", de „Viscount" en de „Brittannia", die de „Brabazon" in dé joop der jaren geheel uit de dromen der technici verdrongen.;hebben. De serie-bouw van het reusachtige vliegtuig/het geesteskind van' Lord Brabazon, wordteconomisch 'niet: ver antwoord geacht en daarom, heeft de regering, de Bristol-fabriekeri, opdracht- gegeven er van af. te zien, -De- gemaakte kosten zijn geen totaal verlies. De extra lange startbanen, die gebouwd moésten worden' op het. vliegveld Filton, kunnen ook voor andere doeleinden, worden' gébruikt. De enorme, constructiehal wordt - nu gebezigd ivoor de bouw- van de „Britr tannia". De minister zeid'e ook,-dat de: Brabazon slechts bedoeld; was geweest voor experimentele doeleinden,- maar dat; is slechts \een~'gedeeltelijke waar; Drie" jaargeleden'"vloog hét gigan tische- toestel,., dat 126,000 kilogram woog.vaor'het'jeerst":, boven Londen'. Eem aantal 'Lagérhuisléden was ivoor- deze proefvlucht uitgenodigd. -Men verwachtte,Adatiide: Brabazon toen spoedig een" vlucht- naar Amerika zoii maken.'Daar was 1 het toestel voor ontworpen! -Maar zover is het "nooit gekomen. Het kon 5000 kilometer non-stop- vliegen-met- een snelheid van 500 km.per uur. -De.romp had een lengte'van 59 meter, de spanning.der vleugels' was 77 meter. Het' "toestel werd aangedrevendoor acht motoren. Het" vervoerde 72 passagiers met de luxe van 'een oceaanstomer e'ri. als het moest kon het 230 personen bergen. Hét eerste exemplaar -heeft in totaal 400 vlieguren gemaakt.r'-En-tijdens die vluchten'heeft men volgens de minis! ter een - massa technischegegevens vèrkregén,' die' ten nutte gemaakt konden worden bij de bouw van andere, vliegtuigen. Ens daarmede is de- droom uit. - ."■"-.t-i- De- - Brabazon, het reusachtige vliegtuig,: .waarop - Engeland kort na de oorlog zijn hoop had geves- tigd en dat nu- zal - zal worden." gesloopt. Der luchtvaarttechniek is eèn andere kant opgegaan..' 4 Er' is nog eenkans, dat een huwelijk van prinses Margaret - met-kolonel Townsend officieel goedgekeurd 'zal.y v/orden.,, aldus ,is^gisteravond 'bekend- gemaakt, door, iemand." die nauwe' rela-!: ties onderhoudt met Buckingham Palace. Deze zegsman verklaarde, datde prinses een mededeling ontvangen; heeft dat- de regering alles in-;het werk.', stelt;:- om de- constitutionele bezwaren' mt r-de c 'whgrtët riiimen. -„In- ieder- geval is prinses': Margaret door dit bericht enigszins opgevrolijkt; V; Iedere avond sinds haarterugkomst, uit -i 'Afrika; hééft;"zij'minstens een'uur'zit ten'; .schrijven en dat is te meer opmerl j kelijk;omdat prinses Margaret tot mu-'g toe steeds grote-hekel gehad heeftJaan hetschrijven van brieven". '- De. OosGDnitse- president Wilhelm Picck die reeds slnds April verpleegd wordt in een - Russisch sanatorium,heeft zjjn handtekening, geplaatst onder 'een!ver klaring, waarin. wordt vastgesteld; daUde Westduitse regering te Bonn onderhan delingen met'de Oostdnitse republiek zal (Van onze Haagse redactie) Gisteravond omstreeks tien.nnr is een felle brand, uitgebroken in de Nieuwe Alexander-kazerne aan de Van Alkemadelaan te 's-Gravenhage. ,rDe gfrageloods - van de kazerne stond in een oogwenk in. Uehter- laaie. Onge veer. twintig auto'szijn verband. De Haagse brandweer rukte, uit met zéven autospuiten, twee ladderwagens en een materiaal wagen. Onmiddellijk na het ontdekken; van de brand wérden - alle militairen,die na het appèl van tien uur bezig waren naar bed te gaan,, gealarmeerd. Twee deuren van het brandende gebouw kon den met sleutels worden geopend, - de andere werden opend geramd. De chauffeurs stelden manmoedige pogingen in het werk hun wagens nog te redden, doch' ontploffingen en V OOR een Duitse rechtbank te Bonn is Maandag onthuld, hoe een man, die krachtige financiële steun kreeg omdat hij beweerde, dat hij syntheti sohe diamant kon vervaardigen, een commissie van deskundige onderzoe kers bijde neus heeft genomen door een echte diamant in een reageerbuisje te laten vallen, terwijl de deskundigen niet keken. Het verhaal werd verteld tijdens het proces van een zekere Meincke, die van fraude en verkeerde voorstelling van zaken wordt beschuldigd bij een onderneming, welke veel particuliere beleggers verleid heeft en welke onder neming de steun had van de Westduitse minister van Economische Zaken, Er- hard, die een laboratorium leende en tijdens een overvloedige receptie met champagne dronk op het welslagen van de onderneming. De eerste getuige was een 22-jarig nichtje van de hoofdbeklaagde. Zij ver telde, dat haar oom opdracht gegeven had een echte diamant onder een lange nagel aan het oog te onttrekken en deze, zodra de. leden van de commissie van onderzoek zich omdraaiden, in het reageerbuisje te laten vallen. Be nicht vertelde, dat de truc haar goed gelukt was en dat daarna Meincke met het nodige misbaar de edelsteen er uit haalde om te tonen, dat hü wer kelijk diamanten kon maken,. Aan Meincke en zijn vrouw wordt fraude ten laste gelegd, terwij] Meincke verder ten laste gelegd wordt zich ten onrechte als ingenieur te hebben uit gegeven en valse verklaringen te heb ben afgelegd. Zijn broer en nichtje staan terecht als medeplichtigen. „Onzin" Volgens de akte van beschuldiging hebben Meincke en zijn medebeklaag- den een bedrag van 978.000 Mark bij eengekregen voorde oprichting van de fabriek voor synthetische diamant. De „geheime formule" van Meincke om door kool te verbranden diamant 'te maken was echter onzin, aldus de akte. Meincke zorgde het vorig. Jaar voor de nodige opsehudding met zijn, be wering, dat hij goedkope diamant kon vervaardigen. Minister Erhard stelde Bem daarop prompt een regerings laboratorium ter beschikking; waarin hij zou kunnen werken, totdat.de nieu we fabriek gereed was. Volgens sommige Duitse bladen had Meincke beloofd, zijn eerste diamant de „Ludwig Erhard" te noemen. De minis-- ter heeft dit tegengesproken," evenais de beweringen, dat Meincke van zijn ministerie financiële ..-steun heeft ge had. Erhard heeft verklaard, dat slechts particuliere beleggers geld verstrékt hadden voor het plan van. Meincke. AJ eerder Tijdens zijn ondervraging heeft Meincke toegegeven, dat hij tweemaal tot gevangenisstraf veroordeeld Is we gens Oplichterijen dat hij zicb'jaren lang bij: verscheidene grote maatschap pijen heeft ultgege.ven als ingenieur. Na de oorlog, had hij, volgens z(]n verklaring, de Russen overtuigd; dat bij een grote kennis van de werktuig kunde had. Hij heeft' toen bijna twee jaar gewerkt in hun Oostduitse instal laties voor. de onderzoeking van wa pens.-Daarna heeft hi).voor de Britse bezettingstroepen .gewerkt, waarna-hij met zijn plan voor synthetische diamant begon. steekvlammen uit de' brandende"i ben zinetanks waarvan de meeste met tientallen liters benzine warengevuld maakten hun het - verblijf in de - ga rage onmbgélijk; Andere soldaten re den inmiddels enige radarwagens in de Nieuwe - Alexandërkazerne 'zijn o.a. troepen van de luchtafweer' gekazer neerd uit de omgeving van" het: ge bouw, terwijl de' eigen 'brandweerploeg met de" blussing begon. -VV\,'iïiV&r "H'oóg. laaiden echter" reeds de W men uit het dak, toen'de HaagséSbf .weer op het terrein verscheen,-*"§ïi werd groot - materieel ingezetos» brandende dak te blussen, 'ten>éindif voorkomen, dat de vlammen zouden overslaan naar de omringende ge bouwen. Men slaagde hierin," doch .- in het ongeveer 79 bij 30 meter grote 'ge bouw vona het vtlur zo gretig, voedsel in. hetbrandbare trarisportrnaterieel, dat aan behoud van het wagenpark niet te denken viel. Verscheidene hoge 1 militaire enburr gerlijke autoriteiten waren op het „ter rein van de brand aanwezig. Over' de omvang van de- schade kon nog- niets worden medegedeeld, hoewel vaststaat dat deze zeer aanzienlijk zal, zijn. Voor al de. bulldozeren de: trekkers van de kanonnen (z.g. highspeeds) vertegen woordigen grote bedragen. moeten beginnen alvorens Duitsland:her- enigd kan worden. - „IV. .Fieck wijst er in.de :VerklarLg"ioïiifdatV¥|É hereniging van Duitsland in1: de" eërste :t; plaats eenkwestieis 'die deDuitsers zelf rive ter harte gaat. '„Vijanden vande vrede én .de Duitse:.':. eenheid wagen; het- te beweren dat de- Duitsekwestie opgelost kan!worderfl^¥ï?: zonder het Duitse volk daartt;"W\kiBh?!tj$js hen en"; zonder' overeenkomst tussen ••de 'V Oost- en -West-duitsers. -Deze houding :is:- ""l; principieel verkeerd",; aldus vde verkla ring. v;- „Ik twijfel gr niet aan of een bespre-' ':J king .vanOost- en West-Duitsers-...een'' overeenkomsttussen de fcVyieri.Vgrotë^feS mogendheden.over het Duitse vraagstuk. zal vergemakkelijken." i - - V _7 Premier Gi-ofewohl heeft vorige week weer 'voorgesteld een Duitse bespreking J aan een \uermogendliedenconferehüe';'; voorafte laten: gaan. Dit voorstel; werd® 'voor, de eerste; maal "gedaan in 1950,maar is steeds verworpendoorde. Westduitse regering, die van het standpunt 'uitgaat dat de politieke vrijheid in het. Oosten:!'-" hersteld. moet worden, alvcrens' tot een -; bespreking overgegaan kan, worden. Vrijdag j.l. werd door de Sowjetpers un.-Oost-Duitslandde mening beaamd -dat 'f; "britse besprekingen aan een"vier-?- ^èndheden-conferentie vooraf dient JtëÏM - "oskou zelf heeft nog niét geantwoord'® óp dé, uitnodiging -om in. def-herfst deel s* te nemen aan -een conferentie van de ministersvan Buitenlandse Zaken -van de Grote Vier over de toekomst van Duits land. J Sommige waarnemers zijn van mening dat Rusland zal weigerèn onder voor- wendsel dat'het Westen niet ingegaan óp het verzoek om te voren besprekingen i te arrangeren tussen de leiders van Oost- en West-Duitsland; - -:i -1 Anderen daarentegen- zijnvanme- ning dat deze actie van Fieck;alleen den": doelheeft Audenauers positie in- de;:-; komende algemene verkiezingen te vér- zwakken. 'K& -Ss® Ml: CA Fel sloegen dc.vlammcn uU de:brahdert- méester^tcas, bleek er van-heVeens^xo de auto's. Toen de brandweer het vuur '-'. trotse wagenpark niet- veel-méér'-Óver' dah-eèn-hoop-verwrongen-stual. 'V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1