OEFENING D van 20.000 man PROEF GAAT SAMEN MET KORTE VELDOEFËNÏNG - Stxoomgat „Stevensluisr> deze week dicht kan Per tractor naar Australië (1 ZEVENTIG UUR OP EEN MON T-ÈLANC-RICHEL Tl eerst nog lieideriiiHen I Debat over E.D.G.-verdragin Tweede Kamer begonnen 'fj ELFDE JAARGANG No. 2522 Europese Defensie Gemeenschap mm terug voor Gevorderde auto's, het middaguur ;v mm M WOENSDAG 22 JULI 1953 Weerbericht Indien hei weer meewerkt EXTRA-AFLOSSING STAATSSCHULD. Merkwaardig COMFORT GENOEG WANT ER GAAT EEN CARAVAN MEE w Twee jongens uit één gezin verdronken Reeds 140 uitvallers Alpinisme eist tal van slachtoffers erJiandelingen Amerikaanse onderminister in Nederland de Vs- Hg 3® „JEerk mee!" ÊËÊMïm Bij zwemmen in de Noord De Vierdaagse aasl van VietnamMit: Eisenhower nodigt premier.; Rotterdam: Witte de Withslraat 30 Telef. 29215 (3 IJ Postbus 1U2 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19,30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNTN'G en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig 'yan - Woensdagavond tot Donderdagavond: VRIJ KOEL Veranderlijke bewolking met enkele regenbuien, Mcr en daar vergezeld door onweer. Matige, nu en dan; vrij krachtige wind tussen Zuid en West. Vrij; Roel.' O Hoofdredacteur: Dr., -J.A.H. J.S.BRUINSSLOT VANDAAG begint in de Tweede Ka mer het debat over het, verdrag waardoor een Europese Defensie Ge meenschap tot stand gebracht -wordt. Onze militaire medewerker heeft in onderscheidene artikelen reeds aller lei facetten van dit omvangrijke, zeer ingewikkelde en voor de toe komst van ons land in militair op zicht zo belangrijke verdrag naar vo ren gebracht. Hij heeft daarop ook critiek uitgeoefend. Want het spreekt wel vanzelf dat een dergelijk ver drag, waarbij zes landen hun mili taire macht voor een belangrijk deel in n gemeenschap inbrengen, on vermijdelijk een compromis is, waar van niet alle onderdelen even aan- trekkelijk zijn. Deze inbreng in n gemeenschap js een poging tot het harmoniseren van dat beleid der staten het mi litaire dat van oudsher het sterkst nationaal geörienteerd was. Het betekent het samengaan van die takken van dienst der onderschei dene staten, die van origine bestemd waren om tegen elkaar te worden ge bruikt. In de schriftelijke voorbereiding door Regering en Kamer zijn de be zwaren dan ook terecht ruimschoots naar voren gekomen, gelijk de pautf£- gezette krantenlezer ook hëeït kum" nen zien. Wanneer wij dan ook nu voor - de keuze staan, meedoen of niet, daar is het zaak om de belangen die op het spel staan af te wegen. Dan gaat het niét meer om de details, die on bevredigend zijn. Dan gaat het er om of het doel, waarvoor de EDG werd ontworpen, aanvaardbaar is, of het ifloor het onderhavige verdrag wordt gediend en of er onoverkomelijke principiële bezwaren bestaan die de aanneming ervan zouden verhinderen. /AVER elk van deze drie punten een V kort woord. Het doel van de EDG is de bevor dering van een doeltreffende verdedi ging van-West-Europa'. Die verdedi ging wordt het best gediend door de gelijkrichttng van de militaire inspan- "ningen der verschillende staten. Die gelijkriehting heeft een militair-tech nische; en een economische zijde. De ze* verdediging maakt het vervolgens noodzakelijk dat West-Duitsland, dat in de sfeer der Westerse wereld ligt, aan;déze verdediging zowel in man kracht als in, economisch potentieel bijdraagt. r- Gczien de .tegenstellingen, die tot voor kortin het oudeEuropa beston den,', is het politiek ongewenst eh ze ker politiek onbereikbaar om een 'zelfstandige ,,souveréine" Duitse her- bewapening te aanvaarden. Dieher- bewapening moet „gecontroleerd" zijn. Zo wensen het de anderen en zo wensen het die Duitsers, .die zelfken- 'nis hebben (de richting Adenauer!) zelf. Wij zouden er vrede mee gehad hebben indien Duitsland in de NAVO werd opgenomen ën die controle op NAVO-niveau plaats vond, mok al zou den wij daarnaast en daarin een nau were binding in Europees verband dan ook nog in hoge mate wenselijk heb ben geoordeeld. Het toetreden van Duitsland tot.de NAVO stuit echter in dit stadium op onoverkomelijke moeilijkheden voor namelijk van Franse zijde. Het oude zeer is bij de Fransen nog te vers! Daarom kan Duitslands medewer king alleen door middel van de EDG worden verkregen. De EDG dient in derdaad het doel dat zij beoogt, de doeltreffende verdediging van West- Europa en dat doel moet inderdaad als - goed worden gezien. Ook thans, nu er in de Russische politiek, ogen schijnlijk althans, zekere schommelin gen zijn waar te nemen. Thans zelfs zoveel te meer, aangezien de goede kansen die er mogelijk in die schom- .melingen zitten, slechts worden bevor derd door een eensgezind en krach tig Westen. "DEST-de laatste vraag: Zijn er principiële bezwaren? Het antwoord dat wij op die vraag geven luidt ontkennend. De verdediging van ons land is een zaak die het nationale vermogen van Nederland te boven gaat, gelijk een dergelijke verdediging het nationale vermogen van iedere individuele Europese staat te boven gaat. Die verdediging is zelf niet meer denk baar als verdediging van een in dividueel nationaal grondgebied. Hier gaat hét om de verdediging van een groter verband. Het bondge- .nootschappelijk systeem faalt h'e£> gezien de noodzaak van militair-tech- nische en economische organisatie van dat groter verband als een ge heel. Wij hadden dat verband gaarne groter gezien dan het nu is geprojec teerd. Met .name hadden wij gaarne Engeland tot dit verdrag zien toetre den, Intussen kan het ook zo, temeer waar Engeland zich nauw aan de EDG associeert. De belangrijke vraag is nu of door dit alles de nationale zelfstandigheid niet een deuk krijgt waarvan het niet te verantwoorden zou zijn haar te aanvaarden. Deze vraag kan vol mondig ontkennend worden beant woord. De organisatie van de EDG is zo danig dat de raad van ministers der deelnemende staten bij het vaststel len van het beleid een overwegende plaats inneemt. De belangrijke beslis singen moéten met eenparigheid van stemmen worden genomen. Er is voor gewaakt dat de positie van de offi cieren met betrekking tot het staats hoofd bij ons dus de Koningin niet wordt aangetast. De eed aan de Koningin blijft gelijk hij was,-even als het benoemingsrecht. Bovendien worden de politiek-strategische beslis singen in NAVO-verband genomen, waar Nederland zelfstandig als lid aanwezig is. Men heeft gezocht en gevonden een organisatie der gemeenschap waarbij de t-f—K^i^ngen zowel van hf*) In Augustus mobilisatie Zou hij zich eenzaam voélen? Voor 3e tiende maal lóópt de hcer j. Colli uit Schiedamthans 51 jaar oud, mee in de Vierdaagse. Hier zien wij hem op de JVaaibrug op de terugweg. .Hoewel alleen, was de heer Collé een der eersten, die gisteren weer in Nijmegen arriveerde. (Yan een onzer verslaggevers) Oefening „Drietand". Dat is de naam van de gecombinéerde proefmobilisatie en herhalingsoefening, Waarvoor in de eerste week van Augustus ongeveer 20.000 man van de derde divisie, die "dendrie- tand als embleem voert, onder de wapens zullen worden geroepen.- Hoewel de mobilisatie en het verloop daarvan ditmaal het belang rijkste zijn en deze zal beginnen op een angstvallig geheim gehouden' dag, zullen deze militairen, die vorig jaar voor het merendeel tón de oefening „Hold Fast" hebben deelgenomen, ook een korte veld-; oefening meemaken die echter uiterlijk tot en met 14 Augustus kan duren. Het doel van de proefmobilisatie is allereerst het testen van heit na de oorlog ontwikkelde systeem en daarnaast moet „Drie tand" dienen als een bewijs voor de NAVp-bondgenotèn,.,dat deze; wijze van mobiliseren inderdaad de uitdrukking „mobilisatie parate divisies" rechtvaardigt. vordering aangezien deze. zich zal be perken tot een oefening cp papier. ;Na; eerste oproep moet de 'auto naar *en aangegeven concentratiepunt worden; gè-j reden en zodra daar/alle maatregelen, voor overneming door de derde divisie zijn genomen en de overdracht, dus een feit kan worden,, zal de auto weer'naar, huis worden gestuurd. Men 'zal' ér haar. streven dat alle auto's voor 's middags' twaalf uur weer terug zijn in de éigen garage. - 'Jt --jiy" fjj Men heeft de maand Augustus uitge kozen omdat bij deze oefening de-lége ring gedurende de eerste dagen hoofd zakelijk zal geschieden in.; ontruimde scholen en het spreekt- vanzelf ;dat de vacantie dan de "beste ;tijd -is. De opge roepen militairen v zullen op de lastge ving,, die zich in hun zakboekje bevindt daar staat ook het adres vermeld waar zij zich moeten melden. '-gratis per - trein- naar de -plaats -vair-bestem ming. kunnen .reizen. Daar.-worden, de onderdelen geformeerd en uitgerust met het materieel dat in de mobilisatie magazijnen over .hét gehele land ligt opgeslagen en vervolgens wördfen de "on derdelen naar het; oefèngebied.- gebracht, waar zij te vélde -zullen 'bivakkeren. Een zegsman'vanï-dè generale staf noemde de mat-eriéelpositfejvVan. de der- .dedivisie -voldoehdeféhl -wat.idé" bewa pening ;ibêtfcft' "zélfs zéér' goed. i Tekor ten zijn er ":.o.a. in het verbindingsma- terieel (radio), en dit komt haar hij óns meedeelde doordat het .Amerikaanse hulpprogrammaop dit punt'nog niet Op papier geheel is afgewerkt. Men beeft van militaire -zijde getracht om de mobilisatie-oefening zoveel mo gelijk bij'de werkeiykheid- aan' te passen, doch uiteraard moest rekening worden gehouden met de vrëdesomstan- digheden. Daarom zijn In Januari reeds de werkgevers ingelicht en alle militai ren, die zullen worden opgeroepen, heb ben: begin' Mei reeds eenwaarschuwing gekregen dat zij in Augustus met een oproep Tekening moeten houden. i Het is dus alleen dezegroep, die ge volg zal moeten geyen aan de aanplak biljetten, die de burgemeesters - zullen ophangen zodra zij het mobilisatietele gram ontvangen., van de generale staf. Ook de radio zal dan de gehele dag.de oproep uitzenden! De proetmobilisatie is gesplitst in tweeetappes. Allereerst komt er- eén voormobilisatie .voor de staven eh kwartiermakers van, dé; on- derdejètt'^raé'tzullën'-belasj.jzahvinét het'gereedmaken vandé lëgermg*'en,de uitgifte van ,.het materieeL De troep komt enigé tijd later onder de wapens. Ook de eigenaars van devijfhonderd burgervoertuigen die zullen worden, ge vorderd zijn reeds gewaarschuwd dat zjj de oproep op zekere dag kunnen verwachten. Overigens behoèven zij zich niet al té ongerust te 'maken over deze Van de drie grote siroomgalen.-die er op Schouwcra-Dulveland nog resten, zal het gat bjj Stevensluls-vermoedelijk'over enkele dagen gedicht worden. In het dijkvak.bjj Sirjansland waren tijdens de watersnoodtwee gaten gesla gen. Met Pinksteren staagde men er in een daarvan, het meestZuidelijk, ge legenstroorogat,' te dichten..Thans is,men bjj het gatvan Stevensluis, dat enkele honderden meters Noordelijker ligt, zo ver gevorderd, dat het aan het eind van deze week gesloten kan worden. Mocht alles naar wens verlopen,* dam zal de Noordzijde van - Schouwen-Duiveland weer dicht zjjn en heeft de dienst „dijk herstel" weer een overwinning geboekt op zijn vijand, het water. Het gat bij Stevensluis had een breedte van 80 meter en een diepte van 13 meter. Per tij stroomt 6: millioen kubieke meter water de 2500. hagrote Vierba-nnenpolder binnen. Door de'diepte van het gat heeft men er van algezien- de dijk op de oude plaats te herstellen.' Het thans uitgevoer de plan voorzag in bet aanleggen van een tweetal dammen landinwaarts, een aan de kant van Stevensluis,. de ander SLUITING VAN HEI 6A1 B'i STEVENSUJIS aan dé zijde van Sirjanslaad. Het open gebleven gat zal nu met behulp van caissons worden gedicht. Bij Stevensluis werken350 arbeiders. Daar hetvervoer van materieel over land onmogelijk was, heeft men een klein haventje gebaggerd. Aan de kop van de dam, zijde Sirjans- land,"is een viertalaanslagcaissons ge plaatst, waartegen mende caissons, die het gat moeten dichten, zal doen aanslui ten. Aan de kant van Stevensluis ge bruikt men één stalen dam wand, een zogenaamde guillotine, die een onver- breekbare, waterkerende verbinding - zal vormen tussen dam en caisson. - Het in varen van- de betonnen ;bakken i.zal" met kentering van hoog water geschieden. Wanneer de caisons, 11 m lang, 7 m breed en 6 m hoogUdé juiste'plaats hebben in genomen zullen zij met behulp, van, een pèrszuiger met zand' worden vol gespo ten. Tevens zal men de caissons verzwa ren met stortsteen. Bovendien heeft men de beschikking over eén baggermolen én twee draglines, die direct'na de dichting tegen de caissons klei en zand- zullen aanbrengen. - t'.'S-. Indien het weer meewerkt, zal „Dijk herstel Zeeland" er deze week'in slagen het laatste stroomgat aan de Noordzijde van Schouwen-Duiveland te dichten.. Het spreekt" vanzelf dat deze proef mobilisatie; alleen kan .slagen wanneer; ons gehele volk medewerkt om eén zo snel mogelijke opkolnst van de militai ren te bevorderen.Van militaire zijde doetmén danook een dringend beroep op de burgerij en op de mobilisantén zelfid het bijzonder natuurlijk' om niet onverschillig te reageren op" dé op roep.-Het is uiteraard erg gemakkelijk om net te doëh alsof men deze pas één of .twee dagen later verneemt doch hier mee" is het belang van. 'deze oefening allerminst gediend en nog minder het belang'van onze nationale defensie. Het gaat er immers om dat men kan vast stellen in hoeverre wijzigingen in het systeem noodzakelijk zijn. Daar komt nog bij dat ootetditmaal de ogen van het: buitenland op 'Nederland zullen zijn ge richt.- -• - Franse parachutisten'dalen - neer in de vlakte van Langsan mIhdO'China. G Anderen hebben de grond reeds be- 'reikt Dit was de stoutmoedigste operatie van de gehele Indochinesè campagneDe parachutisten slaagden- er: in een bevoorradingspost van de- communisten volledig te vernietigen. (Van onze Haagse redacteur.) - De vermogënsaanwasbelasting en ver- mogensheffing ineens hebben in 1952 rui 36 millioen gulden meer opgebracht "di oorspronkelijk was geraamd. In een wets ontwerp stelt minister Van de Kieft vooi dit bedrag te besteden voor een extra aflossing van staatsschuld, zoals ook-mei de geraamde opbrengst is gebeurd.' Di1 dient om te voorkomen, dat hét'begro tingsbeeld door de buitengewone ont vangsten aan heffingen gunstig zou wor den beïnvloed.'.";.'".""- i'SSf Méï (Van een onzer verslaggevers.)/ Zwerven, over. alle werelddelen en -zeeën, het wordt 'gedaan met alle mo gelijke vervoermiddelen: - zeilboten, auto's, scooters of fietsen. Maar moor Gisteravond is op de kade te Hoek van Holland het echtpaar Kane en Johnston aangekomen, dat per tractor met caravan een wereldreis van Londen naar Sydney maakt. Foto van het attractieve A gezelschap op de kade.' GREVELIMGEN Gat ia" 80 m-breedte Perhl stroomttn* I 6mill M3waterdoerr Noed- essrt sui tnAkea moes SITUATIE OP SCHOUWtN-OÜIVELAKD Brouwreshavwi Iziebcveft icb&on SCHOUWER |nog onderwater BHÜrefd&tiroog 0 shroemgal- Ouwerfcerk geheel der staten als van de staten afzonderlijk, tot hun recht komen. Onder die omstandigheden behoort het verdrag waarbij de Europese De fensie Gemeenschap gesticht wordt, door de Staten-Generaal te worden ...,„4ffokeurd. ■!>- Gisteravond zijn bij het zwemmen in de Noord ter hoogte van Ridderkerk twee kinderen verdronken uit het ge zin van de heer P. van der Ven aan de Molendijk te Ridderkerk. De - 10-jarige Albërtus en de 11-jarige Bastiaan waren aan het zwemmen, doch bleven plotseling onder water. Een daar aanwezige visser begaf zich met zijn vrouw te water, doch hun red dingspogingen mochten niet meer ba ten. Enige uren daarna heeft de politie de beide jongens gedregd. Qp de tweede dag van deVier daagse zijn. 140 deelnemers niet meer van start gegaan. Van de 9593 wande laars bij het aantal Dinsdagmorgen vertrokken deelnemers kwamen de 11 Engelse militairen, die eerst in de middaguren -op pad gingen, bij ga ven Dinsdagavond 50 er de brui aan, terwijl Woensdagmorgen 90 anderen prefereerden op béd te blijven liggen 9453 Tippelaars zjjn dus Woensdag- ocht"r-j „„rtrokken. Een jonge Fransman, Barbacki. strom pelde gisteren de Mont .Blanc af, nadat hij zeventig uur lang op een smalle richel van de Aiguille du Fou had ge zeten. Gisteravond werd hij. in het ziekenhuis van Chamonix wegens uit putting en bevroren: handen opgenomen. Zoals wij gisteren reeds meldden had Barbacki twee dagen en drie nachten hoog in; het gebergte doorgebracht/ Een gids had'verteld, dat hij al die tijd aan een touw.-hing, doch dat is niet waar gebleken. Barbacki vertelde ,dat hij en zijn vriend Chullivat Zaterdag hun toevlucht op de richel hadden gezocht, nadat zij overvallen waren door een storm. Zij hadden geen dekens en huiverden in de ijskoude lucht, totdat Chullivat besloot in zijn eentje de afdaling te wagen. Chullivat is daarbij "in een 145 meter diepe spleet gevallen. Berggidsen vonden hem daar dood, met een verbrijzelde schedel. Barbacki wist. daar. niets van. Hij; at wat-uit een potje honing, het enigevoedsel,dat- hij bij zich had, en ging slapen. De gidsen vonden hem Maandag, maar hij was te bang om methen mee naar beneden te gaan. Hij zei dat hij het. nog wel een nacht uithield. Gistermorgen bij het .aanbreken van dé dag ging een vol ledig uitgeruste reddingsploeg op weg om Barbacki van de gevaarlijke piek te halen. Hij was blauw van de kou en half uitgehongerd, maar overigens niet ernstig gedeerd. Vandaag zoviden reddingsploegen pro beren om de nog met het klimtouw met elkaar verbonden lijken van vier Spaanse Alpinisten te bergen, die; zijn aangetrof fen onder de Tournette,- een rots in dit zelfde gebied. Enige dagen geleden kwamen drie Britse bergbeklimmers om het léven door een lawine op de Wengenalp. In de Italiaanse Alpen, zijn de lijken geborgen van drie Italiaanse Alpinisten, twee mannen en een vrouw, die .te pletter gevallen waren nadat dé bliksem iri een ijsbijl was geslagen, waardoor hun touw was doorgebrand. Hét aantal slachtoffers In de Dolomieten was' daarmee binnen anderhalve .week -gestegen tot acht. zover, wij, wisten wasmog,niemand:op het idee gekomen met een tractor, een doodgewone landbouwtractor, van Engeland naar Australië/te gaan. Gis teravond arriv.eerdèn echter met' de Hariüichbbot /ih, 'Hoek«an -Holland toch;.een Amerikaan.en egn 'Australiër, die met: hun vrouwen ~de ,25.000 km lange j tocht naar.. Australië-met tien ■tractor gaan 'maken, ,zijhetdandat zij ditzo comfortabel: mogelijk doen door een caravan/mee óp sleeptouw te nemen. - De Amerikaan Tom 'Kane,30 "jaar oud,; landschapsarchitect uit. Massachu setts,' ontmoette, tijdens: een '-.reis door Italië de Australiër Roderick Johnston.: 28;jaar, diein. Sydney;een taxi-onder neming exploiteert. Ze .wilden-wel eens wat meer van de wereld zien, en zo rees de gedachte een grote reis te gaan maken;--ï'..w- Dé gedachte kreeg' vasté vorm 'toen eëh Britse tractorfabrikant,-diehierin een goede mogelijkheid' tot'1 réclamé zag, hunverzocht één van "zijn';', tractors te rijden yan de Royal Show te Blackpool, een der grootste Engelse tentoonstel lingen van landbouwmachines,; naar- 'dé Royal' Easter how,' die op .18 April 1954 te Sydney; zal worden.' geopend. Beiden waren inmiddels getrouwd, en op 9 Juli jl. vertrokken do twee echt paren uit Blackpool, mei als eerste doel op het vasteland Rotterdam. Van de burgemeester! van Blackpool '<~y ;V-;'VG'"' "f;- V Korea er inhad,- toegestemd een wa-t: penstilstand .gedurehde'.-rdriéSimaandén- na aanvang der na tot 'stand ïkomeit^ van-., een bestandi.-te Chouden;(;politieke> besprekingen te - zullen erkehnen. '/Gjiffe fc „Zuid-Korea zal zich '-; krachtig ttegen! een'.',wapenstilstand -'.verzetten,-; tenzij ï-de'i yërênigdë; Statén,-de;,:Züidkorëaansefrër| gering - eën .bevredigendë't uiteenzéttihgj. kunnen g'èyénSvéh' -sidë ;;,',Waarbiykélü'k|is;Sg scherpe' ,verschillen". .'tussen .;Robertsons ;;-rJ mededeUng.-aan":prerident''Rheé!èn:het-Nis;1' geen Kef Koöfdï' der gealüéerdë; óndéf-.;!|! handelingsdelégatie,-' -generaal-majpór;|Jï Harrison,- .hierover te PanmoendjOa.; aan de communisten heeft .medegedeeldtT- alr.-^'-- düs-;ininistër:Pjöeh4J.öëns-:ïaó.;?(-i'--^?^WiW -Dé minister, .verklaarde Vo.orts, datvheW^ stellen van èën" ;tydsUnhef;?yoor, dé-.duür';;-ij| derr-'PoUtieke_-conferénüë:~een4dér;;puncjiÈi ten '/rwhs,.. waarover/'-delilZuidkoreaanseMj-j, 'regering:>^dei"-AmerikaanfeN:kut6meiten|w£t :j5mwbphéTdérihé"héeit*ïeyra'a"gdj^fï!!«^iw! Pjoen'- 'JoengTaov had-.lzijrf ondöhoud;-; met Reuter "iSna tevoren; d rie;' uur'TmetC- presidehtRhee^te-'hebbenNberaadslEiagd-'ps Hij zöü S'dé% dent Woensdagmiddag~.!vobftzetteni5f£^«3rKf jvïlhx'iilén^^éEi'ibmmuriistm^piteaadeS arbeiders ï-héhbënt, in";de':-gehéle! f afgélOrN^ pen naohtHin hóóg: itempo' dopfgéwerkts» aan het 'optrékken-'van;.eéh!:hoüteh*j'®e|Sa bouw te Ponmoendjon;>'dat<-moet;.diePvï|g^ henals plaats van samcnkomst'yobri cte!j^Bj geallieerdeen communistische? 'delega- ;ties;;:'i.;wann'eer.:.1'men k zovèr.^lsGéta^jeëh^® wapénstilstand kan- wbrdén'.G" bnaérté*®» '■"Dit. heeftv'onders.waarnemers .dethoopjiM dóehontstaan;-dat"-hét:-sluiténr:vanl{eénï-.^S wapénstilstand nog slechts een '- kwestie .'jgj van énigedagën- zali-;^m'^'i:T';.G;fi,-i't';>;r;,:^^ ,- -«Ei éSa»^->v- ifü'Jvnl P&M kregen zij een -.briefmee - vooU-zijn Rot-^ v^gj terdamse ambtgenoot, :die. :zyr5.vandaa'gffi:W; overhandigd rhebben..Via - Deh.--Haag,:.';f4 Amsterdam en Utrecht gaat ude.f:.tocht-.v':öf dan vérder door.; België,- FrankrUk,'.g^ Italië;' -"Oostenrijk, t Joegoslavië,v. Grieken- land; Turkije,--v-Syrië, Israël; Transjoiv danië en Irak.1 Vandaar wiüen zü over-;«&' zee -naar Pakistan' gaan omi rijde^ï.'hun gsf wegte vervolgen door Voor-Indiéy.ëh|S Ceyion. .- Dan gaan zij .yoor.-dé-'latttetë.^. keer; scheep' naar Fremantlé ihiï'Aü^ar:®® lië, en I daarha hebben, zij /oyerNlandimégj^® zo'n 4000 km voor de'boeg naar Sydnéy.-jKg; zy .zullen' ,'héel';; watmoèiltókh«ien -|CT ontmoeten ':J op" hun 'tocht,.',daary^j;iyn#C zy ovérhugd.Maarj.'.vol ,Vmpë"d':SK'èpyéhT^ffii zij'' op hun caravan,die gésierdis'fniétjt^' de vlaggen yah;"-'allé;, landép',N.diè:czijT^ honen te.bezoeken.^eenldoek.'gespahhenjNjw, met dé worden: -16.000 -mijlinj maan-:^®1 den". Ons dunkt, er valt wél-.;é^£mlnr|j®| der aantrekkelijke mamer 'teibedeidcenj-g13 om èen huwelijksreis ..te maken';;p:gïïg iri'Gv- In de vergadering der Tweede,Kamer, is hedenmiddag 'aan de' ordegekomen een voorstel van de voorzitter om on middellijk een aanvang--te -maken met de beraadslaging over het wetsontwerp tot goedkeuring van het op' 27 Mei" '52 te Parjjs ondertekende verdrag tot oprich ting van de Europese Defensie Gemeen schap met de van dat verdrag deel uit makende protocollen,- alsmede yan de overeenkomst betreffende de rechtsposi tie van de Europese Defensiestrijdkrach- ten en het handelspolitieke1 en fiscale regiem der Europese' Defensie Gemeen schap, het verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland en de aan de Europese Defensie Gemeenschapdeelnemende staten, en het protocol bij; het Noord- Atlantisch Verdrag nopens de bijstands verplichtingen van de staten, die party Kort na-half drie-gistermiddag-is met het lijnloestel van de BEA uit Londen op Schiphol aangekomen dé Amerikaanse onderminister van Landbouw, True -IX Morse, de rechterhand van de minister van Landbouw, Ezra Tail Benson. •Onmiddeliyk na zijn aankomst vertrok de hoge Amerikaanse gast, vergezeld van de heren Bray en Brand, naar "een mo delboerderij' en een groot .landbouwtak drijf in de: omstreken- wan Amsterdam, die- hij bezichtigde. Woensdag zal; hij in "gezelschap van de heer Brand per auto naar Brussel reizen, via de polder van Kruiningenop Zuid- Beveland, een van de overstroomde ge- 1 bieden. - -, zyn by het Noord-Atlantisch yerdrag. ten opzichté' van de 'aan ;de Europèse -Delen- sle Gemeenschap deelnemende staten! Bij de aanyang ;der"vergadoring-hebben. ;S| aan de regeringstafel plaats 'géhomen dë;® minister-president, de heer-Drees;-en dé ministers Beycn, Staf, .Zijlstra!.en-Vanii de 'Kieft. N .mmffiMM De heer G o rit z a k (CPN) nierkt op, dat een bestudering van het eindverslag meer tijd vordert dan de 'paar;? dagënigjï-:] die de leden' hebben toegewezengekre- ':v gen,; Hij betoogt, dat eén aantal vragen;'!;1 vragen, zijn gebleven. Z. L is vóor.-'dejl's; Kamerleden eenbehoorlijke'sttidié hood-Ül zakelijk eii daarvoor heeft; de ctijdi-'ontf broken. '- De heer Gerbrandy.(A.RJ gaat accoord' met 's voorzitters voorstel., Het voorstel wordt, aangenomen iriet/62ri> tégen 6 stemmen,-.die- der> CRN.' Om -ruim twee uur -een uur:na:dé--;-f; aanvang van de vergadering'wordthétj wetsontwerp tot goedkeuring van;;het v E.D.G.-vérdrag ïn behandelinggéhome'n'.' v De heer Van - der -Goes van Naters (Arb.) verklaart, dat voor zijn fractie het verdrag de voortzetting is-van;-:éen internationale politieke lijn. - r. .Dat het verdrag instrijd zou zljnlmet de grondwet is betoogd en. betwist. .Spr. acht -het gelukkig, dat er g^proken.,- wordtvan „voorzover er strijd :is".- InSaigon is medegedeeld^" dat'.vpreiS sident -Eisenhower het hoofd van;%i|f Vietnamese reKming. Ngoejeh.iVan' Tam'Sl heeft uitgenodigd,yoor een' bezoek;;a'ar ;Si;-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1