Waar gaat het ui van grote sti HISTORISCHE MAD VAN ONS PARLEMENT RHEE WIL HET BESTAND NIET MEER ERKENNEN 1 i IN Cadetten in strakke men Bewijs van Défilé voor koninklijk paar nieuw staat van beleg in twee Oostduitse plaatsen Domper op verwachtingen Golf van terreur in Oöst-Duitsland De bijeenkomst der Grote Vier DONDERDAG 23 JULI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2523: Weerbericht Vierjarig jongetje door tram gedood Benelux-conferentie in Den Haag Toegangswegen naar Polen afgesloten (Van onze parlementaire redacteur) De Nederlandse volksvertegenwoordiging heeft gistermiddag in grote stijl een aanvang gemaakt met het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag inzake de Europese Defensie Gemeenschap. Wij zeggen „in grote stijl", want Nederland levert daarbij het bewijs van een groot verantwoordelijkheidsbesef en van een politieke stabiliteit, die aan grotere landen in Europa ten. voorbeeld kan worden gesteld. Nederland zal immers, wanneer dit verdrag, dat de inschakeling van Wést-Duitsland in de Westerse verdediging beoogt, door de Tweede Kamer wordt geratificeerd en daaraan behoeft men niet te twijfelen het eërste Europese land uit het blok der geallieerden uit de jongste wereldoorlog zijn, dat dit belangrijke besluit neemt. - -•A* Eensgezind Zie verder pagina 3 HET hoogtepunt van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie te Breda vormde gisteren het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard. Op het terrein der K.M.Af nam het koninklijk, paar een défilé van cadetten af. -:Y;. Bespreking over de televisie A in West-Europa Voor'het- eerst gekleed:in eén-'niéuw .ccpcmowtecITt«iRR, 'fteqpe»t;. de cadetten der Koninklijke Militaire Academie gistermïddag^gé-, paradeerd- voor-khunKoningin'.. De i:parade^!bóód-<: èm-> schoayjsp^Lj; dat typerend was voor de beste Nederlandse militaire tradities: in strakke^brede rijen van tien man'trokken de cadetten óvèr/J^tf. wijde g rasveldp de nieuwedrumband der cadetten voorop,^.aUTeéh-.; hlaaf getuigenis dat. de' 125jjaaroude K.M.A. springUvehdfissen}, zij zich mag vërhewgék:^-èen-'-^ttbundigw bloei dan,ooit-infhaar.- historie.'.r,..-TryAf 'yy'; v•,*■*-" -v. - --v. ELM. ,de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard landden y ont/' kwart over'i eeniop-het.militaire vliegveld-Gilze-Rijen. gpÉ Prawda contra het Westen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 <8 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. EL VAN HOTJTEN Weersverwachting tot Vrijdagavond: IETS WARMER Enkele' verspreide buien, maar morgen overdag overal aan de kust flinke opklaringen. Matige na en dan vrij krachtige wind tussen West en Zuid-West. Morgen overdag iets warmer. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLÓT Si DE strekking van Van Riessens boek; „De maatschappij der toe komst", is deze, dat er een conflict is tussen de vrijheid van de mens en de zekerheid, die hem buiten zijn eigen verantwoordelijkheid om, van bovenaf dwingend aangeboden wordt, De overdrijving op dit punt, het opleggen van die zekerheid, is het geen Van Riessen wil bestrijden. De strekking van hetgeen hij wil, geformuleerd als de overdrijving van dit streven naar zekerheid, heeft onze instemming. Ons bezwaar is echter maar daar zullen we het in dit artikel niet over hebben, doch eerst ir> een volgend dat Van Riessen ook blijft strijden, daar waar van overdrijving geen sprake is. Men denke aan het reeds genoemde voor beeld van de Winkelsluitingswet. PROF. Van Riessen gaat in zijn boek na de verschijnselen, die zich in de hedendaagse literatuur, in de toe passing van wetenschap en techniek op het economisch en maatschappelijk leven en in de plan-economie voor dóen en die alle gericht zijn op het doen ontstaan van een totalitair ge organiseerde samenleving, culmine rend in een totalitaire staat. In deze gedeelten van zijn boek heeft Van Riessen een schat van ge gevens verzameld, heeft hij ook voor zover wjj kunnen zien de verhoudingen in onze samenleving menigmaal op treffend juiste wijze geanalyseerd. Hij confronteert ons met ontwikkelingsgangen in onze eigen samenleving die een totalitaire strek king hebben. Vaak is dat zo, dat de dingen die hij aanduidt op zichzelf iet verkeerd zijn, maar hij laat zien e hun aanwending de totalitaire at bevordert. Uereerst gaat hij verschillende utopistische romans na. Dat zijn •311 waarin de schrijvers, die hun "ie over wetenschappelijke en happelyke ontwikkelingen de op laten, een beeld van de appij der toekomst ontwerpen. 1 vaak vreselijke boeken waar- schier tot in de perfectie op- e wetenschap, gepaard aan het elen van zedelijke en reli- vertuigingen, een volkomen niseerde staat schept, richting denken de mensen het over de toekomst gaat. en toont dan vervolgens aan at is een zeer belangwekkend zijn boek, omdat hij daar aan spreekt dat. de toe- van wetenschap gn techniek bedrijfsleven allerlei elementen heeft, die" de ontwikkeling naar otalitair georganiseerde maat- ppy bevorderen, e toepassing van wetenschap en ■hniek iri" de ónderneming heeft de ekking,-zo is zijn betoog, om de ije verantwoordelijkheid van indivi- ele mensen uit te schakelen. De ensen worden nummers, zij missen mogelijkheid tot het ontwikkelen initiatief en eigen vernuft. Hoe der verstand hoe beter, hoe me- nischer de".arbeider zich gedraagt, e voortreffelijker. Tegelijkertijd wordt door deze ver wetenschappelijkte en mechanische bedrijfsvoering een beheersing van de natuur mogelijk, geleid door een kleine groep, de élite, de managers, door hen die op de sleutelposities der organisa torische macht zitten, .waardoor die betrekkelijk kleine groep gecentrali seerd kan beschikken over ongedachte krachten, over onmetelijke welvaarts bronnen, waartegenover de massa der mensen staat-als zuiver receptief, niet in staat tot critiek, niet in staat tot zelfs maar éeri oordeel over wat er "is of izich ontwikkelen gaat. Die massa heeft, na volbrachte dagtaak, waarvan de zin haar. verborgen blijft, slechts het-"probleem van haar vrije tijd. Vrije tijd én werkloosheid, de zegen en de vloek- gaan iri die maatschappij geruisloos - in elkaar over. De mens wordt marionet ener élite. TIE mensen denken in die rich- ting, dat zijn de utopisten. De maatschappelijke "ontwikkeling v e r- toont symptomen, die die ont wikkeling bevorderen. Het derde punt, dat de trits afsluit en Van Riessens betoog doet sluiten, isf Men' w rk t iri die richting* door de „planning", de plan-economie. Uiteraard is dit het belangrijkste. "Want wat romanschrijvers vertellen betekent óp zichzelf "niet zo veel. En feitelijke ontwikkelingen kunnen be heerst worden. Maar als degenen die aan de ontwikkeling onzer samen leving leiding geven, zelf doelbewust de totalitaire kant uitgaan, dan is er geen houden meer aan. Dat is nu wat Van Riessen betoogt. Zijn betoog is dat het socialisme, door zijn plan economie de komst van de totalitaire staat bevordert. En daarom verwerpt hy de plan-economie volkomen en radicaal. Hier. stuiten wij op een punt waar op meningsverschillen zich hebben geopenbaard. Van Rhyn, het boek van Van Riessen critiserende, beschuldigt hem dat hij bij zijn begrip van „planning" niet de socialistische, maar de communistische opvatting te pak ken heeft. De gruwelen van de plan economie, 2oals Van Riessen die be schrijft, zouden communistische gruwelen zyn. Het plan van de P.v.d.A., De Weg naar Vrijheid, zou iets heel anders betekenen. Nu staat Van Riessen in zoverre sterk dat hij zich voor zijn beschrij ving van en critiek op de planning in hoofdzaak beroept op socialisten, op Polak,en op Mannheim. Maar hij staat iets minder sterk als hij dat allemaal restloos identificeert met „het" socialisme. Het is nl. zo, dat deze zelfde Polak in een discussie met vooraanstaande PvdA-ers (zié een ..verslag, in Socialisme en Democratie) tot de conclusie kwam dat ieder van De nteutoe Uostauttse minister van Justitie H1LDE BENJAMIN, (bijge naamd Rode Hilde). Deze 50-jange communiste is in de plaats getreden van de uit gestoten Max Fechner, onder wie zij vroeger stond als vice-presi- dente van het Opperste Gerechtshof. Zij heeft een nieuwe terreurcampagne in geluid onder goedkeuring van het Oostduitse politbureau, dat juist drie dagen bijeen is geweest. Alle rechters en tribunalen hebben opdracht gekre gen de strengste straffen uit te spreken over de oproerkraaiers, die nog 6{j duizendtallen in de Oostduitse gevan genissen op hun berechting wachten. Men behoeft slechts het communique van de bijeenkomst der ministers van Buitenlandse Zaken van de Grote Drie, de Ver. Staten, Engeland en. Frankrijk, die onlangs in Washington gehouden werd en het verslag van het jongste Lagerhuisdebat in Engeland over de internationale situatie te lezen, om te beseffen van welk een historische bete kenis de daad van het Nederlandse Par lement is om op dit moment; waarop velen zich door de gebeurtenissen in Rusland van de wys laten brengén, zon der aarzeling de politiek van versterking van de Westerse militaire kracht voort te zetten. Dit is de belangrijkste con clusie, die men moet trekken uit het feit. dat de Tweede Kamer haar zomerrecès met een week verschoof, om zich tot de behandeling van dit verdrag te zetten Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de belangstelling voor het Kamerdebat gistermiddag bijzonder groot was. De Er heerst" grote verwarring omtrent de overeenkomst, die -de; Verenigde Staten mét 'Zuid-Korea hebben bereikt over de voorwaarden'; waarop Syn'g- man Rhee zich bij de wapenstilstand zou neerleggen. Rhee's minister van Buitenlandse Zaken heeft een domper gezet op de stijgende verwachtingen op een spoedig bestand met "de verklaring; dat Zuid-Korea de wapenstilstandsvoorwaarden niet zal naleven, omdat'" de Amerikanen tijdens de geheime bijeenkomsten met de communisten belof ten hadden gebroken, die Eisenhowers speciale afgezant Robertson aan Rhee in Seoel had gedaan. De stafofficieren, die de nieuwe demarcatielijn in 'Pamnoenjon vast stellen, kwamen gisteren niettemin voor het eerst 's morgens, 's middags en 's avonds bijeen en de Noordkoreaanse generaal Nam 11 nam gisteren de vorderingen aan de .„wapenstilstandspagode" in ogenschouw, waaraan overdag bij regen en zonneschijn en 's nachts bij het licht van schijnwer pers koortsachtig wordt gewerkt. Het houten T-vormige gebouw kanvan daag of morgen gereed komen, Amerikaanse legertechnici zijn begonnen een uitgebreid net van verbindingen te leggen. „Ik ben blij, dat de communisten ons hebben laten weten, wat da Verenig de Staten aan het doen waren, voor het te laat was,"' aldus minister Pjoen Joeng Tai, die, evenals andere minis ters van het Zuidkoreaanse kabinet, meedeelde, dat Robertson en Rhee wa ren overeengekomen; dat de politieke conferentie na het bestand beperkt zou blyven tot 90 dagen. Als er dan nog geen overeenstemming bereikt zou zijn zouden de Amerikanen, uit de conferentie weglopen. de gesprekspartners er een eigen op vatting van socialisme op na hield, zodat men op dit ogenblik van „het" socialisme en wat dat betekent niet meer kan spreken. Naar ons gevoelen doet dit echter de critiek van Van Riessen niet geheel te niet, In het socialisme zyn gelijk we reeds meer hebben opgemerkt twee tendenties, een totalitaire en een anti-totalitaire. Het zwakke punt van het socialisme is dat het geen staatsbeschouwing heeft, dat het geen mensbeschouwing heeft en dat het toch de maatschappij" wil hervormen. Wat daarvan dan te recht moet komen, vooral als men zich bewust is dat de religieuze fun dering van de problematiek by het socialisme zoals het zich officieel uit, afwezig is, laat zich licht bevroeden. Wat zal dan op den duur de weer stand. zijn tegen de onmiskenbaar, to talitaire tendenties van een radicale plan-economie in de geest van Polak en Mannheim? Dat verweer is er niet. Het is dan ook te betreuren dat Van Rhijn zich hier met een zekere hooghartigheid van Van Riessen af wendt en meent zich de moeite te kunnen besparen van hem te weerleg gen. Van Riessen heeft een zeer zwakke zijde blootgelegd van het be déndaagse socialisme. Hy heeft genoeg argumenten aangehaald, waarop Van Rhijn zou kunnen ingaan. Dat had hij na overdrijvingen en eenzijdighe den te hebben gesignaleerd, toch waarlijk wel kunnen doen. De heren zeggen dat ze liever naar Zijlstra wil len luisteren. Welnu, dat kunnen ze ook doen. Diens critiek op De Weg naar Vrijheid is ook nog nooit weer legd, evenmin als onze critiek op het ontbreken van een staatsopvatting in het plan. Genoeg hierover. Wij geloven, dat Van Riessen met alle reserve je gens zyn verabsoluteringen er een goed werk aan gedaan heeft met het geen wij in dit artikel kortelijks heb ben aangeduid, in zijn boek eens grondig uit de doeken te hebben ge daan. In onze maatschappij zijn ontwikkelingen aan de gang, die door bepaalde socialistische gedachtengan- gen in de hand worden gewerkt en die ons, als er geen tegenstroom ge geven wordt, geleidelijk aan in tota litaire richting doen afdrijven. Rhee zelf verbrak zijn stilzwijgen om de verklaring van de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, DuUcs, tegen te laten spreken, die gisteren 'op zijn persconferentie 4e Washington had gezegd, dat Rhee geen tijdslimiethad. gesteld voor de politieke conferentie. Pjoen Joeng Tai verklaarde tevens, dat Zuid-Korea de V.S. beloofd had zich nipt te verzetten tegen het toe laten van troepen van India in het niemandsland. „Dit compromis bindt ons niet lan ger," aldus de minister, die verklaarde, dat Rhee de Amerikaanse concessies op schrift had ontvangen. Op de vraag, wat Zuid-Korea van plan was te doen, antwoordde hij: „Alles is mogelijk." 1 Dulles heeft laten verklaren, dat Rhee president Eisenhower de verze kering had gegeven, dat .hij een be stand op geen enkele wijze zou dwars bomen. De minister liet weten, dat hij, zodra een bestand is getekend,bespre kingen met Rhee zal voeren over de te volgen gedragslijn op de politieke conferentie. Wij nemen aan, aldus Dul les, dat Rhee zich, niettegenstaande zijn gevoelens van twijfel, toch zal houden aan de verzekeringen, welke hij heeft gegeven. Op zyn beurtkan hij op het gegeven woord 1 der V.S. vertrouwen. Dulles sprak Rhee vierkant tegen en verklaarde dat diens toezeggingen in een brief aan Eisenhower vastgelegd waren. President Eisenhower zeidje op zijn wekelijkse persconferentie een redelijk vertrouwen te hebben, dat het bestand spoedig ondertekend zou wor den, Nader wilde hy zich evenwel niet uitlaten. - publieke tribunes" waren- volledig bezet In de diplomatenloges, bevonden zich verschillende buitenlandse diplomaten-en vele Nederlandse ambtenaren. Wij merk ten eveneens op jhr. Tjarda van Starken- bergh Stachouwer, dié als hoofd van dc Nederlandse delegatie in Parijs 'zo'ri groot aandeel heeft gehad in de totstand koming van dit verdrag en thans de uitvoering van het verdrag namens Ne derland mede voorbereidt. Ook de pre sident van de Eerste Kamer, mr. Jonk man,. .volgde met grote.,aandacht ue debatten. -Yi i :.i,: - Om twee uur. begon, het eigenlijke debat over de Europese Defensie Ge meenschap. "Behalve de communist Wa genaar kwamen gistermiddag de voor standers van het verdrag aan het woord. De sprekers beseften, dat de schriftelijke voorbereiding van de openbare behan deling zo intensief-en diepgaand was ge weest, dat zij zich tot de hoofdzaken konden beperken. - Allen waren7 hef eens" over het defen sief karakter van dé. E.D.G. „West-Europa .schuwt .de oorlog",al dus dr Bruins-Slot. „Een neutraal onbe wapend Duitsland schept één levensge vaarlijk vacuum fn West-Europa. En een nationaalzelfstandig Duits leger is 'even eens gevaarlijk, :gezien de ervaringen uit :het verleden", verklaarde jhr Van der ■Goes van Naters. „Er is 'een redelijke kans dat de interne conflicten in West- Europa door dé Inschakeling van West- Duitsland in '060Europa-és verdedigings systeem'- 'kunnen, worden: vóórkomen, merkte mëj. Klompé op. Ook de liberale woordvoeder, de .heer Korthals, zag .er een-groot: voordeel in, dat de Duitse be wapening via een E.D.G. en NAVO aan een meerzijdige controle on-feehevig is. Gisteravond omstreeks half zes is een vierjarig jongetje, J. S. van S. uit de Oranjeboomstraat te. Rotterdam, in die straat door een tram overreden. Het ventje was vrijwel op slag dood. Het ongeval gebeurde bijna voor de ouder lijke woning. Grote conferentie in September De ministeriële Benelux-conferen.» tie zal Vrijdag 24 Juli worden gehou den in de Treves zaal op het Bin nenhof! De besprekingen vangen aan om half elf. Aangenomen wordt, dat.deze zich In hoofdzaak zullen bepalen 'tót: het vin den van een oplossing voor de moei- lijkheden inbepaalde Belgische be drijfstakken. Zoals bekend zijn daaraan reeds J«' vele conferenties, in Valkenburg, Luik, Den Haag, Brussel en Luxemburg voorafgegaan, zonder dat men daar bij tot een afdoende oplossing is ge- komen. De minsters zullen thans tot; een overeenstemming hebben te komen over de wijze, waarop men de moei lijkheden van het ogenblik en moge- lijke moeilijkheden van deze aard in de toekomst :zai kunnen oplossen. Het valt niet te verwachten, dat de andere belangrijke zaken, als de. coördinatie van het handelsverkeer, het kapitaalverkeer en dergelijke dag aan de orde zullen komen.' hf. De grote Benelux-conferentie heb- ben de deskundigen zich niet-eerder;";' gedacht dan,in het eind van Septem- ber of begin October van dit jaar. Het treffen van een regeling tot het oplossen van de hiervoor genoemde. moeilijkheden zaldaaraan in èlk ;géY|sf val moeten voorafgaan. Zoals reeds/", eerder gemeld moeten de Belgische// ministers nog dezelfde avond in Brus sel terug zyn in verband met een ont- vangst:.'ter gelegenheid van het be-j zoek van de Japanse Kroonprins. De Britse radio-omroep BBC heeft meegedeeld, dat vertegenwoordigers van Britse,- Franse, Westduitse, N e d e r.-Y. landse en Belgische Vomroeporgariisa- ties in.de loop van de volgende week.te Londen zullen vergaderen -ter: - bespre king van plannen voor het vestigen van parmanente televisieverbindingen.-: Er. zal, tevens worden gesproken over de telew-i sie programma's voor de Kerstdagen van dit jaar. De besprekingen beginnen volgende week Dinsdag. Zij zullen drie dagen duren. - Een, .nieuwe terreurcampagne..waart, 'door "dè Sowjetzone t»rwijl dè poUtie :én de gerechtshoven hun werk combineren 'om hel 'gevaar 'vaneen nieuwe opstand ie onderdrukken! 7 Vluchtelingen, die in Berlijn aanko men, hebben meegedeeld;'1 dat - nachtelij ke razzia's door de politie op honderden huizen worden- gedaan en dal in - vele sleden personen, die verdacht':: worden .van opstandigheiden masse gearresteerd worden. Zij zeiden, dal de arrestaiiegolf Dinsdag begonnen:is. Rode Hilde brengt" snel haar aange kondigde programma ten uitvoer. Hon derden personen die vrijgelaten werden na de opstand van Juni zijn opnieuw gearresteerd. Vele functionarissen van het ministe rie van Justitie zijn ontslagen en sommigen gearresteerd omdat zij te mild met de opstandelingen hadden om gesprongen. Gisteren ziin 21 leden van de Vopo en 562 andere vluchtelingen in West-Ber- Üjn: aangekomen en hebben om politiek onderdak verzocht. Het Russische leger heeft „als gevolg van de toenemende activiteit der Pool se partisaneri", in twee plaatsen langs de Duits-póolse grens opnieuw de staat van beleg afgekondigd en het interna tionale verkeer stilgelegd. Dit heeft de „NordwestdeutscheRundfunk" Donder dagmorgen vroeg bekendgemaakt. De inwoners mogen na het invallen van de nacht niet meer op straat ver toeven, terwijl de toegangswegen naar Polen door Russische tanks en infante risten afgesloten zijn. Zowel Goerlitz als Zittau was op 17 Juni het toneel van bloedige anti communistische relletjes. De Russen lieten toen een Poolse tankeenheid naar Goerlitz gaan, maar de jonge Poolse commandant groette de Duitse opstan delingen, waarop zyn eenheid inder haast teruggetrokken werd. Volgens de „Nordwestdeutsche Rund funk" hebben de Russen de inwoners van Goerlitz en Zittau thans "bevel ge geven de Poolse grens niet dichter dan tot. op een km te naderen. Woensdag heèft het Poolse pers bureau de berichten in een Westber- lijns blad volgens hetwelk de Poolse partisanen nieuwe aanvallen op de Rus sische verbindingslijnen ondernomen zouden hebben, „pure verzinsels" '- ge noemd. Het gebied van Zittau ligt dicht by een .samenkomst van de grenzen van Polen, Duitsland en Tsjechoslowakye." Volgens berichten, die in West-Berlijn de ronde doen, hebben de Poolse par tisanen verleden week in de buurt van het plaatsje voortdurend -'aanvallen ge daan op Russische personen- en goede ren treinen en Russische garnizoenen. l In vier gemeenten In het, rampgebied zijn gisteren gemeenteraadsverkie zingen gehouden. Ia Herkingen verloor de Chr. Werkmansparty één zetel en won de S.G.P. er één. In Ooltgensplaat' verloor de A.R.P. één zetel, terwijl de C.H.U. er één won. In Den Bommel won de P.v.d.A. één zetel; de A.It. verloor er hier één. In 's-Gravendeel won de P.v.d.A. eveneens één zetel. De gecombineerde fractie van A.R.', S.G.P. en Chr. Volkspartij verloor hier één zetel. De uitslag van de verkiezing in Herkingen was: A.R. 229 stemmen (in 1949: 180), S.GJ>. 176 (153), Chr. Werkmanspartij 61 (105), P.v.d.A. 39 (1949: C.H.U. 43 stemmen). Aantal.gel dige stemmen: 505 (481). Zetelverdeling: A JR. 3 (3), S.G.P. 3 (2), C.WP.'l (2). Ooltgensplaat: P.v.d.A. 462 stemmen (475), S.GJP. 174 (222), CJB.U, 343 (246), A.R. 302 (378), K.V.P. 260 (259) Uitgebracht: 1541 (1580) stem- Bij K. B. is benoemd in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversi teit te Utrecht, om onderwijs te geven in het vulgair en het middeleeuws Latijn, dr. H. L. W. Nelson, thans leraar aan het Chr. Lyceum te Alphen aan den Rijn. men. Zetelverdeling: P.v.d.A. 3 (3), S.GP. 1 (1). C.H.U. 3 (3), A.Rt 2 (3), K.V.P. 2 (2). DEN BOMMEL: CHU 297 (207): KVP 220 (247); PvdA 201 (165); SGP 75 (95); AR 172 (212), Uitgebracht 965 stemmen (968). a Zetelverdeling: CHU 2 (2); KVP 2 (2); PvdA 2 (1); AR 1 (2). 's-GRAVENDEEL: AR, SGP en Chr. Volkspartij: 933 (1151); PvdA: 958 (706); WD 408 (453); CHU 642 (451). Uitgebracht: 2956 stemmen (2761). Zetelverdeling: AR. SGP en CVP: 3 (4); PvdA 4 (3); WD: 2 (2); CHU: 2 (2). Dc vierdaagse ivandelarmec telt in haar gelederen ook tal van. jeugdige tippelaars. Foto: Aankomst in Nijmegen op de tweede marsdag. Om twee uur werden zij aan de poort der Academie begroet door-de „gouver neur brigade-generaal Puff lus,de chef van de Generale Staf luitenant-generaal B. 'R; P. F. Hasseiman,, de chef van de Luchtmachtstaf, luitenant-generaalX A. Aler en dejehef van. het Militaire Huis der Koningin viceradmiraal N..A. Rost van: Tonningen, -. v' Oo het grasveld naast Het Kasteel was een* podium opgesteld, waarde Konin: gin en de Prins plaats namen, nadat zij het cadettenbataljon, bestaande uit twee compagnieën en een. peloton Indonesische cadetten hadden geïnspecteerd. De Koningin' was gekleed in een een voudige turquoise japon, de Prins .droeg de generaalsuniform van het Gardere. giment Grenadiers. a Het voorbijtrekken der padetten onder commando van de majoor A C.'Gelder man bood een ongemeen fraai militair schouwspel. Was reeds de houding der cadetten voorbeeldig, hun kleding droeg er in.niet geringe mate tóe;bü dé in druk-van bet geheel tot:exempel van soldateske accuratesse en kleurrijkheid te maken. Sinds de oorlog kenden 'de cadetten slechts de servïce-dress. Bij deze. In dubbele zinkoninklijke gelegenheid droegen, zij voor het eerst het nieuwe ceremoniële, ténue, bestaande'uit zwar te tuniek mét gonden kraag en mouw- lissen, rode schouderbedekking en wlt- geblancoëd draagriemen«tel. nas«a«>- blauwe broek met smalle rode bies, platte petmet rood-blanwe band en witte handschoenen. Het ligt in, de be. doeling dat deze, tenue in de toekomst de uitgangstenne der cadetten zal wor den. Dc Indonesische cadetten waren ge kleed in witte uniform. Na het afnemen dezer sublieme parade maakte het Koninklijke Paar Oen rond gang over Het Kasteel, dat naast dé .Dil lenburg de bakermat der Oranjës ge> noemd kan worden. De Prawda is vanmorgen verschenen met een hoofdartikel over vier kolom op de frontpagina waarin de motieven van de drie Westerse grote mogendheden voor. het voorstellen van viermogendhe- denbesprekingen inzake Duitsland en Oostenrijk aangevallen worden. Het artikel vormde een belangrijke uitspraak van de Sowjetregering inzake buitenlandseaangelegenheden. In het blad werd verklaard, dat Ame rika. Engeland en Frankrijk de voorge stelde viermogendhedenbijeenkomst wen sen te gebruiken voor doelstellingen die niets hebben uit te staan met de taak van.het versterken, van de .vrede, die niets hebben uit te staand niet de taak van het beëindigen van de spanning in de internationale betrekkingen. Tijdens de rondganjg.opende Prins Bernr hard de kamer ia Het Kasteel, waar de instrumenten „van de drumband der jca.r detten bewaard worden:' Tegen kwart over drie namen de Ko-: ningin en 'de Prins afscheid, toegejuicht door de genodigden die zich verzameld hadden op de parade. - In het-prachtig versierde;,Valkenberg;: werd daarna een tuinfeest gegeven, dat op passende wyze werd verlucht door/ muziek van de in ceremonieel ,tenuë 'ge-, klede-Luchtmachtkapel en van.' enkele"; verspreide strijkensembles.Vendelfcwaai-: ers toonden hun kunnen. >- In het Rosarium: werden ..menuetten," gedanst door in achttiende eeuws cös-, tuum geklede paren-en ruiters gaven ver. bluffende staaltjes van paardtumen. In de avonduren was de. parade van Het Kasteel, de door de historie geteken-5; de plaats waar het Rotterdamse Ballet4 een balletuitvoering gaf. De dag werd besloten met een galabal, op de; binnenplaats, van Het Kasteel.' In de morgenuren was deze laatster feestdag althans, voorzover het het mi-; litaire gedeelte betreft geopend 'met' een herdenkingsbijeenkomst ,in- de .Grote;.: Kerk, waar do chef van da.Generale Staf,'7; luitenant-generaal B. R. P, F. Hasséhnan, een herdenkingsrede uitsprak. De generaal legde de nadruk op de. band tussen het Huis van Oranje-Nas- sau en de krUgsmacht. Hij zeide, dat* allen, niet alleen de gouverneur, de teraren en cadetten, doch ook de reü-;' nisten, het zich tot een eer rekenen dat HM. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard het voornemen te kennen hebben gegeven, enige tijd binnen dea* buren van de Academie te verblijven en het cadetienkorps te inspecteren..- De Academie is een instelling wélke de belangstelling van bet gehele volk: nodig heeft, aldus spreker, omdat daar;; de mannen worden opgeleid aan wier zorgen, de Nederlandse jongelingschap t wordt toevertrouwd gedurende de by- na twee jaar durende eerste oefe- ning,; en die wanneer het bestaan van ;7 het volk ophet spel staat, het leger zullen moeten aanvoeren. .De Koninklijke Landmacht rekent het zich tot een. voorrecht, "zo1 zeide, gene- raai Hasseiman verder, dat de officie ren van het voormalige Koninklijk Ne derlands Indische Leger haar. gelede-;: ren zijn komen versterken en dat zij, diepe teleurstellingen ten spijt, met vol-' ie toewijding de landmacht 'dienen;;' Na de eisen te hebben nagegaan;, waaraan een cadet bij zijn benoeming tot. officier moet voldoen, besloot spre ker met de woorden: „Generlei ontwik- Y keling der historie van ons vaderland; of van Europa zal ooit vermogen ih";: enige zinledige formule de eed jte >dis?»g solveren, die ons officieren, en in - ons i heel de krijgsmacht,; aan de troon; van Hare Majesteit verbindt. Het is ons een* behoefte en my persoonlijk een voor- recht, zulks op deze dag, in volle staats- rechtelijke draagwijdte, jegens Hare Ma-Y jesteit uit te spréken." Een cadettenkoor zong met orgelbe geleiding: „Wilt heden: nu treden" en „Gelukkig is het land". .- Het was de enige keer by deze her denkingsfeesten, dat, en dan nog in eeh: bekend vaderlands lied, erkend werd: „Ghelooft moet syn de Heer. de Godt die eeuwich leeft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1