evers eisen een nieuw loonbeleid CNV staat volledige compensatie van huurverhoging voor Kamer aanvaardt het E.D.G.-verdrag [1±1 Gehele volk moet de lasten dragen Regeringmoest nog kleine nederlaag incasseren Loonvorming in eigen "faanÉilfjl Medewerking aan huurcompensatie Tweederde meerderheid ruimschoots bereikt Wild West in Amsterdam. Bonn: Een slecht voorteken Straaljager neergestort Nederland niet langer goedkoop toeristenland Gelukwensen van V.S. en West-Duitsland Weerbericht - giste Jaargang No. 14255 |S ■Vrijdag'". 24 Juli^953P Chzistelijk-Nationaal Dagblad _Stcmtoas!n3)is gljeMpuen mijn bert in trghenspoet- Ziepag.3; Bezwaren De, bezwaren van de vier ver bonden richten zicht inzonderheid tegen:.; l'.-'Het vérgaande overheids ingrijpen, dat dè^ verantwoorde- iykheid: voor; he^r,vaststellen van ionen, en andere -arbeidsvoorwaar den in. overwegende mate^ -doet berusténbij^ie ^overheid? inplaats van. bij hét'""bedrijfsleven. Een situatie, die naar dè - mening van de verbonden zowel bezwaren van principiële als practische aarü op- lévert en alléén onder abnormale omstandigheden kan worden '_aan- gVaard?-^' 2. :Het feit. dat bij de. inkomr stender...werknemers niét steeds op .voldoende vrijze' rekening; kan worden gehouden met 'de differên-; tiatie in de 'economische resulta ten in onderneming en bedrijfstak. Medewerking aai^ 'huuicompénsaiie' Toezicht Het Prawda-artikel Britse piloot gedood TT Er klopt iets niet Het Vaticaan over de Spaanse Protestanten I Tegenspraak Bedrijfstaksgewijze Advertentie. Ml ftPD LIMQNADESIRdÖP 'ÏULL/LR GOUDWERK fl: 1.65 SfS iö tussen;;'de i voorbeeld Bureaux: Tltts dc Withsiratt SO, Telefoon 27490. Klachteadienat abonnementen 630 7.39 uur. Zat. SI uur. Bijkantoren: Rotterdam-Zuid: Br*« 50 b, tel. 77365; Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b, tel. 67862. Abonnementsprijzen: per week 0.47; per maand 2.per kwartaal 6. Adv.-prij» 40 et. per m.m. (Bij contract kor ting). Familieberichten 20 ct. per m.m. Giro 36639. Tel.-adres: DERODA. Postbus 948 t>vecteim J. GROENEWEGEN HoeMwdgdwr; Jr. E. DIEMES Werkg DE VIER centrale werkgeversverbonden hebben in een gemeen schappelijk uitgegeven verklaring als bun mening uitgesproken, dat - na 1 Januari 1954, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, niet meer kan worden meegewerkt aan algemene loonmaatregelen Zij wensen óver te gaan tot een systeem, waarbij de verantwoorde- Ijjkhcid voor de loonvorming meer dan tot dusverre ligt bij het be- dryfstaksgewljze overleg, niaar waarbij tevens het georganiseerde bedrijfsleven op centraal niveau, een coördinerende taak heeft aan de hand van algemene richtlijnen. De algemene richtlijnen voor het loonniveau behoren te worden afgestemd op fundamentele economische factoren, zoals de stand van de betalingsbalans en de werkgelegenheid. De gewenste diffe rentiatie kan worden bereikt in het bedrijfstaksgewijze en onder nemingsgewijze langs privaat- of publiekrechtelijke weg gevoerde overleg, waarhij vooral de werkgelegenheid een belangrijke rol zal moeten spelen. n Hoewel de politiek van loonbeheersing, 'die als gevolg'van de bijzondere omstan- digheden, waaronder ons land heelt ver keerd, in belangrijke mate de. welvaarts doeleinden heelt gediend, bestaan er be zwaren, waarvan de betekenis in toene mende mate wordt gevoeld. De' gevolgde politiek heelt als gunstige gevolgen gehad, dat- het loonniveau op 'dusdanige hoogten is gehandhaafd, dat rekening is gehouden met een sociaal •verantwoord minimum, met een hoog peil van-werkgelegenheid en de bevor dering van het evenwicht op de beta lingsbalans. Ook zijn als voordelen aan te merken de coördinatie van de loon. verhoudingen in" dé "verschillende be drijfstakken en de bevordering van de arbeidsvrede. De ömstandighedcn.'die aanleiding héb- ken gegeven tot de gevolgde politiek van loonbeheersing'hebben zich geleidelijk gewijzigd. Thansachten de vier; centrale y werkgeversverbonden dé ontwikkeling zo ver gevorderd, dat' het tot nu toe ge voerde beleid moet worden herzienen wel zodanig, dat met behoud van de ge. noemde* voordelen de bestaande bezwa ren wórden ondervangen, Het loon ligt thans over .het algemeen op een- peil, dat in'overeenstemming is zowel met het evenwicht op-de arbeids- markt als met het evenwicht.in de be talingsbalans. Redelijkerwijs mag wor den verwacht, dat -het verleggen .van het zwaartepunt van de verantwoordelijk heid-voor de loonvorming van de over heid naar het bedrijfsleven hierin geen verstoringen zal brengén.'zo wordt in de verklaring -gezegd. Naar het bordeel van-de. bonden heeft de Soclaal-Econpmische Raad bij vhet vaststellen van-: de richtlijnen voor het loonniveau een wezenlijke functie te ver vullen. -Het is een voorwerp van nader onderzoek, welke taak met betrekking tot de vaststelling en toepassing aerricht lijnen toekomt aan de' centrale organisa- ties in het .bedrijfsleven, en' aan de Stichting van de Arbeid èn op welke wijze de handhaving van de gestelde richtlijnén het best kan- worden verze kerd...; -r;--*-v - De werkgeversbonden verkla ren zich intussen bereid, mede te werken aan loonmaatregelen van een algemene strèkking, tér com pensatievan y de' door de rege ling tégen 1 Januari a.s. aange kondigde huurverhoging, voor zbver - deze -niet door lastenver lagingen jwordt opgevangen. De; centrale wérkgeversbonden staan in -beginsel niet afwijzend 'tégenover de vraag, of hierbij tévens de nog resterende' „ver-: bruiksbeperking" die voort vloeit uit de in Maart 1951 ge nomen regeringsmaatregelen voor de loon- en salaristrekken- den per 1 Januari a.s. ongedaan, zal worden gemaakt. De vier verbonden geven ech ter als him mening te kennen, dat deze vraag eerst definitief kan worden beantwoord, nadat de Sociaal-Economische Raad zich hierover zal hebben uitgesproken. In dit vérband zal met name de omvang van de totale lastenver zwaring voor het bedrijfsleven van grote betekenis blijken te zijn. De werkgeversbonden merken op, «dat het overlaten van de loonvaststelling. aan het bedrijfsleven de overheid niet ontslaat van de plicht, om een zeker toe zicht uit te. oefenen op "de loonvorming. Tot een directe invloed van de overheid op de loonvorming mag dit evenwel slechts leiden: onder zeer bijzondere om. standigheden. Hierbij wordt speciaal-ge dacht. aan hét geval,: dat het georgani seerde bedrijfsleven er" niet in zou slagen algemene lijnen vast te .stellen, of de door het bedrijfsleven vastgestelde richtlijnen niet in overeenstemming zouden zijn met da doeleinden van' de algemene éonomi- sche politiek! De overheid diént daartoe te-besehilckeri'"Over de--hiervoor nodige bevoegdheden. Het gisteren gepubliceerde artikel van de „Prawda" heeft uiteraard internatio nale commentaren uitgelokt. Hoge Ame- kaanse beambten 'zijn van oordeel dat het artikel '„niet bepaald opbouwend" is, maar een absolute verwerping is het niet. In West-Duitsïand beoordeelde men het „antwoord" van de Prawda als een.venijnig woordenspel. Men ziet er een zeer slecht voorteken in voor, de kansen op een conferentie. Sr;" Op de Deursensesteeg tussen Ber gen en Ravenstijn is. vanochtend om kwart over zes een GIoster-Meteor- straaljager neergestort. Het toestel, dat niet tot de Nederlandse lucht macht behoorde, werd gevlogen door een Engelse piloot. Hij heeft nog ge tracht, door middel van het schiet- toestel de machine te verlaten, maai de machine heeft waarschijnlijk reeds te laag gevlogen en het valscherm opende .zich niet meer. Het verongelukte lichaam van de vlieger werd enige kilometers van het vliegtuigwrak aangetroffen. De straaljager werd volkomen ver nield. Daar er geen getuigen zijn van .hétongeluk, had de brandweer van Oss tamelijk veel tijd nodig, alvorens zij er in slaagde in het mistige pol derlandschap het vliegtuig te ont dekken. V Een -Engelse commissie van onder zoek van de vliegbasis Volkel zal zich vanmiddag naar de plaats van het ongeluk begeven. Het betreft hier dus waarschijnlijk eenBrits toestel. De neergestorte straaljager nam deel aan de Nato-lüehtmachtoefening „Coro net". Het .toestel zou landen op Vol kel.- .Waarschijnlijk is.Jhet ongeluk te Wijten i aan 'brandstofgebrek. :r Nederland gaat de naam van goed koop toeristenland verliezen. Dé prijzen van hotelkamers in de grote steden en badplaatsen', in het bijzonder in Amster dam en Noordwijk, zijn met 50 tot 100 procent gestegen sinds vorig jaar. In West-Duitsland kan men op het ogen blik bijvoorbeeld goedkoper een maal tijd bestellen dan in ons land. Dit was te beluisteren op een van de zitdagen", die het A.N.V.V. houdt voor vertegenwoordigers van verenigingen voor vreemdelingenverkeer, reisbureaus en hotel- en restaurantbedrijven. Er werd veel negatiefs gezegd over Nederland als toeristenland, zoals de „bedelarij" van het hotel- en caféper- soneel, dat fooien verwacht voor ambts halve verrichte diensten, hetgeen veel vreemdelingen ergert, evenals het vaak voorkomende euvel, dat men geen wis selgeld teruggeeft. In Frankrijk bestaat zeer zeker belang stelling vóór Nederland als toeristenland, maar het paspoort dat de Fransen aan de grens moeten tonen en dat in vele andere landen niet nodig is werkt remmend op het verkeer. De West- Duitser moet over een visum beschikken, en de verzoeken hieromtrent zouden veel soepeler kunnen worden behandeld dan thans gebeurt Overigens is West-Duitsland voor Ne derland als vacantieland zeer belangrijk, want drie vierden vanhet totaal aan tal verzoeken om inlichtingen komt uit dat land. 5 Sherpa Teming, de gids, die te zamen met de Nieuw-Zeelandcr Edmund Hillary dev top van de Mount Everest- bereikte, neemt op het ogenblik vacantie in Zwitser land, waar hij zo „en passant" enige bergen „neemt'. Hij heeft de beroemde bergbeklimmersschool te Rosenlaui -bezocht, doch het bleekt dat hij een „volleerd" berg beklimmer is. Hier ziet u hem op een moeilijke helling. «Jan doet het thuis, ik kon hem dié vier dagen niet missen". OOK de Christelijke vakbeweging staat een vrijere loonvorming voor,en wel in die zin, dat de verantwoordelijkheid voor,, de loonvorming meer dan tot dusver "het geval was, komt te "berusten bij Het bèdrijfstaksgewijzè overleg. Hef C.N.V. is bovendien van mening, dat de nodige coördinatie in'de verschillende bedrijfstakken gehandhaafd moet blijven, teneinde een terugval in de vooroorlogse disharmonieën te voorkomen. Dit verklaarde de voorzitter van hel C.N.V. de heer M. Ruppert, naar aanleiding van de door de. vier centrale werkgeversbonden uitgegevenverklaring over de loon politiek. v"'-.-;..'':-: Hij' legde er echter de nadruk op, dat, hoewel men zich' in het algemeen met de werkgeversopvatting t.a.v. een vrijere loonvorming wel kan verenigen, het er heel anders voorstaat met het standpunt van de werkgeversbonden betreffende de maatregelen, die per 1 Januari zijn voorgesteld. Het C.N.V. is de mening toegedaan, dat 'de huurverhoging volledig moet worden gecompenseerd en 'dat de verbruiks- beperkihg dient tewonden afgeschaft. Alleen wanneer vanuit een oogpunt van het behoud der werkgelègcnheid bezwa ren zouden rijzen tegen een bepaald percentage van loonsverhoging, 'zou bij voorbeeld een tijdelijke matiging, van de loonsverhoging te verdedigen zijn,' al dus de heer Ruppert. Hy zette'uiteen, dat het C.N.V. van oordeel is, dat in een dergelijk geval de lasten niet. alleen door de loon- en salarfstrekkenden, maar door het gehele volk moeten worden ge dragen. De heer Ruppert liet weten, dat men overigens in de kring vaii bet C.N.V. nog niet pessimistisch gestemd is over de stand van het overleg. Hoewel de uit latingen van werkgeverszijde niet in alle opzichten „geluikkig" worden genoemd, wordt het geenszins uitgesloten geacht, dat met de werkgeversbonden op be hoorlijke basis overeenstemming zal kun nen worden bereikt.' „Er klopt iets niet" heeft de voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging, De New York Times bericht dat het Vaticaan éen rede van kardinaal Otta- viani waarin hij het standpunt van de Spaanse bisschoppen ter beperking van de vrijheid van de Protestantse minder heden in R.K. landen onderschreef, of ficieel nochofficieus genoemd heeft, maar hieraan heeft toegevoegd dat er niettemin niets op de rede was aan te trerkeo. In zijn rede, welke de kardinaal op' 2 Maart heeft uitgesproken,'heeft hij het standpunt - van het Spaanse episcopaat onderschreven, dat Spanje evenmin als de andere SK landen vrijheid van „pro paganda" aan de andere godsdiensten moest verlenen. Mr p, E Vaïentgoed, hoofdinspecteur van de Havenarbeid, te Rotterdam, ie benoemd tot directeur-generaal/van de Arbeid. de heer Middelhuis, gezegd na het be kend worden van de verklaring der werkgeversbonden. De werkgeversorganisaties zijn op het stukvan de compensatie dér komende huurverhoging en de opheffing van de consumptiebeperking aanmerkelijk va ger, dan blijkbaar het géval is in het stuk van de gezamenlijke sociale organi saties. DaaT ligt nóg al verschil, zo zei hij. Blijkens het stuk van de r/k. sociale organisaties is er aan d e kant overeen stemming over volledige compensatie van de huurverhoging door een alge mene loon- en salarisverhoging en is er eveneens overeenstemming over een al gehele, opheffing van de consumptie- beperking. Op de hiervoor benodigde loonsverhoging kan de verlaging van de kosten van levensonderhoud, als gevolg van de verlaging, van suikeraccijns, per sonele belasting en afschaffing van de omzetbelasting op schoeisel en huisbrand in mindering worden gebracht. (Van onze parlementeredacteur) GISTERAVOND OM HAIR ZEVEN is het gebeurd: De Tweede Kamer hechtte met 75 tegen U stemmen haar goedkeuring aan het wets ontwerp inzake de Nederlandse deelneming aan de Europese Defensie-Gemeenschap. r Gelijk te verwachten was werdén de tegen stemmers gevormd door de communisten, de Staatkundig Gerefor meerden. de beide Katholiek-Nationalen en prof. Gerbrandy (A.R.). De vereiste tweederde meerderheid van het aantaluitgebrachte stemmen was dus wel zeer ruimschoots bereikt. Vóór de eindstemming kreeg de regering; nog een kleine nederlaag te verduren, doordat een amendement, van mej. Klompé (K.V.P.), waardoor alle uitvoeringsovereenkomsten aan de Staten-Generaal zullen moeten worden voorgelegd.'tegen de wens van de minister president dr Drees in werd aanvaard met 54 tegen 31 stemmen. Dit maal werden de tegenstemmers gevormd door de eensgezinde fracties 'der P.v.d.A. en der C.H.U. lieten weten, dat zij door het regeringsantwoord niet waren overtuigd) dat de Kamer er de voorkeur aan gaf, 's middags maar wat langer te vergaderen en het wetsontwerp in een ruk af .te handelen. Zelfs een (informeel en te weinig ondersteund) verzoek van de heer- Wagenaar- (comm.) om de vergadering te schorsen teneinde nog enige ophelderingen te kunnen krijgen, werd onder de tafel gewerkt door de lust van de rest der leden om op vacantie te gaan. Nadat minister Beyen gistermiddag een algemene uiteenzetting had gegeven van de achtergrond, waartegen het E.D.G.-vérdrag moet worden gezien, wees hij er' op, dat Engeland voorstellen heeft gedaan tot een nauwe militaire De beslissing is veel vroeger gevallen dan aanvankelijk werd gedacht. Het was nl. de - bedoe ling, ook avonds te vergaderen. Voor de replieken was echter zo weinig animo (sléchts de heren Weiter, Wagenaar en De Groot Prinses Marijke kreeg van de ouden van dagen uit Zoetermeer, die deel uitmaakten van het défilé van ouden van dagen uit Vinke- veen, Rotterdam, Zoetermeer en Oudewater, langs H.M. de Konin gin, een aardig prentenboekje waarin zij dadelijk gretig begon te bladeren en te kijken. Klaas van der Velden (82 jaar) en mevrouw Dorst (89 jaar) uit Zoetermeer, die de Prinses het boekje over handigden, bleken het net zo mooi te vinden als het Prinsesje. De 'Amerikaanse minister .vanBuitenlandse: Zaken, John Foster Dulles, heeft in éen verklaring, uitgegeven door zijn departement, Ne- derland'fgelukgewenst .met de goedkeuring van het E.D.G.-verdrag door onze Tweede Kamer. „De staatslieden en het volk van Nederland kunnener. trots op zijn, dat zij de voor- hoede van de beweging voor Europese eenheid vormen", aldus de minister. Ook in Wéstduitsè rege ringskringen in tsonh is de goedkeuring van het verdrag met - bijzondere voldoening vernomen en toegejuicht Een woordvoerder van de re- gering sprak de vaste over tuiging uit, dat ook de overige partnerlanden het verdrag in de komende maanden zullen ratificeren. Een spreker uit de kringen van de sociaal-democratische partij zei, dat hij dit laatste niet geloofde. Overigens wildé hij zich in de beslissing van het Nederlandse parle ment niet mengen. samenwerking metde E.D.G., vooral op het gebied van de luchtmacht en tot een nauw contact met het ED.G.-'apparaat. Deze voorstellen worden thans ia de Voorbereidingscommissie bestudeerd, doch de eigenlijke onderhandelingen zul len nog moeten beginnen. Een en ander zal worden gegoten in de vorm-van een internationale overeenkomst De tweede bewindsman, die van ach ter de regeringstafel sprak, was minister Staf. Hü stelde nog eens het doel van de E.D.G. inhet licht De sterkte van de territoriale troepen moét worden vast gesteld in Navo-verband. Het is een af wegen van belangen, enerzijds van wat voor de Navo nodig is, anderzijds van wat de territoriale verdediging,, die onder nationale verantwoordelijkheid blijft, vraagt. De strategische betekenis van het behoud van ons land wordt ook inter- i nationaal meer en meer ingezien. De belangstelling van de Navo in dezen j wattigt de verwachting, dat er aanvul lende malerieelzendingen kunnen komen. Wat de marine betreft, hierover zijn 't onderhandelingen nog niet beëindigd. I Het' is het voornemen een aantal niet- i zeegaande eenheden in de E.D.G. in te brengen, j Tot prof. Gerbrandy reide minister Staf, dat hij ten stelligste moest tegen spreken, wat een Amerikaanse zegsman j her- had verteld. Er is geen sprake van, dat het zal komen tol eigen nationale legers met eigen generale staven, wan neer het werkelijk gaat spannen. De regering zal nauwlettend toezien, dat de rechtspositie van de Nederlandse militairen in E.D.G.-verband niet zal worden aangetast. Een aanpassing van de oflicierensalarissen is nodig, maar er behoeft geen salariëring - te komen zoals bij andere internationale organen wel het geval is.. De geestelijke verzorging is in het verdrag gewaarborgd. <Zi« ook pagina 4) HET moetongetwijfeld betreurd worden, dat thans reeds, "bétxëJs^li keüjk in het beginstadium van dèjori.-,;? derhandelingen over delooncömpeii«"lj; saties, een zeker verschil, tussen hét,:: standpunt van de werkgevers- :.ëri:';f werknemersvakcentralen aan de.datf.-;, treedt. ■'•..■-• Toch moet men dit ook weer niefraT te tragisch nemen, omdat de publi catie van de drie werkgeversvakcené'S tralen, welke dit verschil aan de dag.;- deed treden, niet van enige .bozei.be-' doeling uitgegaan behoeft te zijn. Wie de opvattingen over deze zaak, in de laatste maanden in onderschei- den redevoeringen van de zijde van. het C.N.V. gegeven, nagaat, zal-.tót de ontdekking komen, dat het grootstój;| gedeelte van de werk;geversverklaring- geén belangrijke; verschillen metyhets'; standpimt van de Christelijke vakbe- weging vertoont. Wij kunnen hier bijv. citeren de'uit^-.;; spraak van de heer Vaii Eibergen,.-;i dé voorritter vaii, de Nédi:Cluistel|ike.;;::;-: Bouwbedrijfsbond, dieöjp de in- Mei;; gehouden algeméne vergadering.olimj zei i„Wij menen, dat het zeer goed|i mogelijk is,dat de= -werkgevers- -.:'eni-yr werknemersorganisaties bepaalde werkzaamheden overnemén. Wij ''inefj>: rieri, dat nü het ogenblikis,. dat...er'l''..: een wat vrijere loonpolitiek komt.'.?,ïiifp De Stichting - van de Arbeid ,of r:de:J'; S.E.R. zou dan kunnen toetsen,of, wat de bedrijven doen, in istrfjd met het algemeenhelang. DeS:E.Ri^S. is 'daartoe .alleszinsin staat,; ehvhét' gehele .volk is Idaarin verte'génwoor-s^ digd". V OORAL - het v .eerste", deel- vvan;ï"dë\;v):::^: werkgeversverklaring zal dan óolc met name in de-.toingen-deriChrfei^^.:^ lijke vakbewegingweinig yerzetvönty 'moeten.- i De moeilijkheid begint in hetvtwéèr^ .de deeL - - i Wat -bedoelen de. wërkgeyerscentraïpï^p len met.behoudensfiuitzonderlijke®'^:^ omstandigheden'" 'li"4 .Hetkanimmersaltijd-zijn,--dat:ër,M|iSj1 een ontwikkeling komt, waarbij toch"4:%:g weer een'v'algéménè' lbonrbhdé;:,n^ddègSSi is.-.Stel bijv. eens, dat eryiéts'gebeurtf^.'rli met..betrekking tot., onze ;betalingsba-;';v'\yVj lans? Of dat na enigé tijd ;biijl^:|dat,'.''.i!.i1j| er no'g één yèrdergaande 'huurverho- f' J ging noodzakelijk is? Wij :>rien;:nieti||piP dat dat komt, maar wekunnènsvra4h.i%^ gen: zijn' dat; f,uitzonderlijke. omstah-iV'.'fs digheden? doeld? Of worden i er anderè be^i'&sxL, f Zien-.wij het standpunt van de Chris^ajp telijke vakbeweging goed,; dan'meent'i';; men, daar .ook, dat inderdaad; de; ver~;iS|,y«{ ahtwoordelijkheid voor'-'dé >doohv<a*i|S|^P ming terug.; naoetykomen.hjjibéfclli^S^ ■drijfstakgewijzérbverièg;?Eatfis^geén§^:;| veroordeling van' de-jbntwikkeïnig ijiriigga 1845. Toen moest,' omde :?lielrend£££|g werkingvande-.vspiraaT^ehdaaxmee;::?:;! verband ;houdende:;]mbeüijkheden4ite?.'i^l:5 .voorkomen,:,- éen, -gdeidé >lbonpoHriek:;|*|S<i gevólgd-worden."- ^sluitechtergeenszmsuityeh'coor-f dinatie op het;gebied wan.dé lopr^or- ming^Ér:','irio'èt:f]iach£iDieSki^<ii^ei^^^_ de^lonen'in 'dé- verschillende bedrijfs- takken.Het sociale* onrecht, ;dafe de enorme' disharmonie ..y.oi> loongebiëd' i t voorheen bracht, moti niet; terug' iko^; men. Wie dénkt aan dévgroteihrëöchiHên^^E™ inibeloning tussen.de landt','énjdé:lin^:V.V^ MS industrie, dié ^vrijwel; uitsluitend „voor,.-r-'w de} nationale..markt-;rwerkte)ff;«ai'§Óë4p^^^ „onbeschutte" bedrijven ;{bijv;Tdi^têx4l^^^ tielindustriéj die op 'dé? internatiöhsilël^gS^ markt concurreren moest), 'zal" toe- i- y~i stemmendezedingen, wensen wimetiS.w|S| terug. De verantwoordelijkheidmoet derdaad' terug taksgewijze overleg, de souvereiriiteit} in eigen kring moet; hier: weer;.:haar,;|®:i® kracht doen gelden;maar.:;;..;* als' dé V;;.a overheid van* hét terréitf derHoörivbrrS^^^ ming terugtreedt; möét;vèritbchféeni}i^M^ coördinatie op dit terrein blijven.' Dië>;"|pf; taak komt dan vobr'het béfiijfslevpn J als geheel, dat wil dus zeggen; .voor.' -IS het georganiseerde bedrijfeleven;'lde};«,^|« centrale werkgevers- en,werknemers- organisatieis.:r In eerste instantie zullen daarbij de organisaties,; behorend, tot één'een- trale, elkaar moeten vinden Dat is voor de Christelijke, yakberj'j}! weging in het geheel geen nieuwe ge^? dachte. ■Reeds in 1921 heeft de heer' Ruppert, de vader van de tegèhwborS00 dige; C.NiV.-voorzitter, dezegedachte met grote'" kracht verdedigd én" ze in de C.N.V.-kringen aanvaard- Ons blad heeft toen zijnbewondering}nitéi5g|f| gesproken voor de grote deskundig- heid en het diepe inzicht, waarvan -het! 1 referaat van de heer Ruppert getuig^® de. - 5>;; Bij het C.N.V. zitten deze zaken dus wel goed. Wij menen: bij de Christé- ;.i lijke werkgevers ook.Veel zal hier;?.? o.a. afhangen van de- bereidheid ui: andere kringen en van de practische toepassing.;'' Voor vervolg zie pag. 4. mi ES9 Him WH WAT U GEWEND BEN! TE GEBRUIKEN ■Weersverwachting Zaterdagavond: TOENEMENDE BEWOLKING Toenemendebewolking; mét morgen enkele buieri. Matige, latertijdelijk;: krachtige wind tussen Zuidwest en Zuid. Oifgeveer dezelfde temperatu- ren. - ■v?-':'''-,:"-;".®;;. ZON EN MAAN '^if -- 25 Zon op 4.51, zon onder 20.41; maan op 20*16, znasm onder 3.02., sag* J - 4 yi'A-'i."!'itg. Sis

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1