Systeem, van arbitrage Morgen ondertekening Koreaans bestand? fiMlIWI Overheidstaak Benelux-conferentie besluit GhUrehill is ~Veriimsd,"de rast? sn£ met waait* Interparlementair adviescollege Catastroplie-clausule Spanningen in Oostduitse regering ALLES WIJST DAAR THANS OP Warm weer Heeft Adenauer een! non-agressie-pact voorgesteld of niet?' i ZATERDAG 25 JULI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2525V Weerbericht ZESTIG DAGEN IN DRIE JAAR m JAPANSE OORLOGS MISDADIGERS OP VRIJE VOETEN r Herhalingsoefeningen Helicopter redde jongen van zekere dood Wolhoeber - Soepelheid m Bewonderend keek hij naar de lindeboom imMm De ontploffing op de Amerikaanse tankboot Eén dode en zes vermisten "«SM Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 13.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402115486 Schiedam: Lange' Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Directie: C. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN i-\ Geldig van Zaterdagavond tot Zondagavond:.^ LATER AFKOELING Veranderlijke bewolking met later plaatselijk; enkele buien en een kans op onweer. Zwakke, tot'? matige wind, morgen ruimend naar Zuid-West tot;* West gepaard gaande met afkoeling. -LL O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET tweede bezwaar, dat wij giste ren noemden tegen Van Riessens beschouwingen, heeft betrekking op de wijze waarop de schrijver van „De Maatschappij der Toekomst" meent de Jouten ener maatschappij met vrije economie te kunnen corrigeren. In het begin van zijn boek spreekt de schrijver over het conflict tussen vrijheid en van staatswege opgedron gen zekerheid. Dat is het motief van zijn boek. Hier komt het grote punt aan de orde, dat onzekerheid ook iets heel akeligs is en dat deze, naar Van Riessen zelf opmerkt (p. 222), ook onvrijheid kan inhouden. Het komt ons voor, dat dit feit, dat onzekerheid in bepaalde gevallen ook onvrijheid betekent, in Van Riessens boek toch niet de plaats krijgt, die het verdient. Van Riessen is zo ver vuld van het gevaar van het zeker- heidsstreven, dat hij o.i. te weinig heeft nagedacht over de onzekerheid, de gevolgen daarvan, en wat er tegen gedaan moet worden. Te weinig, want Van Riessen heeft het probleem wel gevoeld. Hij wil dan de Overheid corrigerend laten optreden. Dat is prachtig, zou men zeggen, maar het zou alleen prachtig zijn als Van Riëssen er niet de be perking aan had toegevoegd, dat cor rectie geen directie in mag houden. Wanneer men nu in het oog houdt, dat Van Riessen zegt, dat het erg moeilijk is om die corrigerende taak concreet uit te werken, dan is dat wel verschrikkelijk mager. Want wij staan hier voor twee dingen. In de eerste plaats dat de „onzekerheid" die hier, om bescherming vraagt, op millioenen- mensen betrekking heeft. Van Riessen moge, zeggen, dat de sociale kwestie opgelost is nu. Dat is in zekere zin waar. Maar zij zou voor millioenen mensen herleven op Mit ogenblik, als de Overheid zich niet met het economische leven bemoeide in de zin die Van Riessen verfoeit. Dat is dus een vrijheidsprobleem van de eerste orde, Van Riessen spreekt hier echter naar ons gevoelen met gemis aan werkelijkheidsbesef over het lot van enkelen dat dan „gecorrigeerd" moet worden: En dat mag niet zo gebeuren, dat allen daardoor gediri geerd, worden. De getalssuggestie, die hierin ligt: enkelen; tegenover allen, is dus. al onjuist. Maar de tegenstelling cor- rectie—directie zelf moge het zo op het oog1 aardig" doen, in werkelijkheid is ■zij" geen tegenstelling. In correctie is een element van' directie gelegen. Dat,moet trouwens ook, als. zij, gezien dé- problemenwaar' wij"wodr"'5taaïi; iets zal betekenen. •'Wan "Riessen zal dat ontkennen., 'Maar daarom loopt hij het gevaar dat men hem zal zeggen? dat die correctie zó weinig om het lijf heeft, sociaal gezien. Als hij alle directie afwijst, •laat 'hy, gezien onzé gecompliceerde samenleving ook op economisch ge bied/millioenen mensen in het risico der onzekerheid. Dat is dus onvrijheid. Hier ligt een der grootste- tekortko mingen in hét betoog van de schrijver. Tijdelijke Belgische De afweging tegen elkander van de verplichtingen, welke aan het reserve- personeel der krijgsmacht redelijker wijze mogen worden opgelegd, ener zijds en de eisen, welke een doeltref fende defensie en daarmede de ge oefendheid der strijdmachten stellen, anderzijds, blijkt het noodzakelijk voor dit personeel de duur der herhalings oefeningen te bepalen op ten hoogste zestig dagen in elk tijdvak van drie jaren, verdeeld over ten hoogste drie perioden. Dit wordt medegedeeld In de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp in zake de rechten en verplichtingen van het reserve-perso neel dér krijgsmacht. Vfï U menen, dat hier openbaar wordt een consequentie van schrijvers opvatting van souvereini- teit in eigen kring, waartegen positie moet worden gekozen. Voor Van Riessen is het zo, dat er geen sprake van kan zijn, dat de Overheid enigerlei leiding, zelfs ook. maar kortstondige, in -het economische leven mag hebben. Dat vloeit voort uit zijn gedachte over souvereiniteit in eigen kring, die een volledige scheiding van het poli tieke en het economische met zich brengt. De samenievingskringen, die souve reiniteit in eigen kring genieten, staan naast elkaar, er is geen hiërar chie. Zo komt het politieke naast het economische te liggen en o onafwendbare eis der logica zo kan de Overheid geen leiding hebben in het economische. Van Riessen critiseert op dit punt Kuyper. Want Kuyper leed op dit punt aan innerlijke tegenspraak. Nu eens stelt hij de souvereiniteitskrin- gen naast elkaar, dan weer stelt hij de staat boven de andere. Dat klopt dus niet systematisch. Bij Van Riessen is deze. systeem-fout verdwenen. Maar het zou wel eens kunnen-zijn dat Kuyper mét de systeem-fout beter is dan Van Riessen zonder die fout. Want als het waar is, dat de Over heid er is en moet optreden om der zonde wil, en als men zich realiseert, dat de wereld van het economische van zo óverwegend grote betekenis is voor millioénen, een kwestie van arbeid en brood immers; en dat de zonde daar waarlijk niet met een bochtje omheen loopt, hoe kan men dan het economische van liet poli tieke scheiden? De Overheid moet daar natuurlijk optreden. Dat behoort tot haar wezenstaak. Natuur lijk niet om de hele economie of de hele economische leiding duurzaam aan zich. te trekken. De Overheid allereerst heeft zich te hoeden voor het scheppen van de totalitaire staat. Maar als het economisch in het honderd loopt of dreigt te lopen in de wereld en- als dat tot internationale en nationale crises kan leiden, gelijk de geschiedenis bewijst, en als dat voor millioenen rampspoed met zien brengt en de Overheid kan door haar leiding in deze economische war winkel een beetje orde stichten, dan kan men toch niet beweren dat zulks niet mag? Wij zouden zeggen: Daar is de Overheid jiüst voor. Het is niet ideaal, zal men zeggen. Neen, waar lijk niet. De Overheid is er ook niet voor ideale situaties en de Overheid is op zichzelf al geen ideaal, als en voor zover zij er is om der zonde wil. Van Riessen zegt: de Overheid heeft dat leven niet te ordenen of te leiden, wantdan stelt zij haar ge zag boven dat van de gez.gsimstan- ties in het economische leven (d.w.z. het gezag in de ondernemingen). En Een helicopter van de Britse marine- heeft een wedloop gehouden met het op komende tij om een 18-jarige jongen te redden die aan de kust van Cornwall van een klip was gevallen. De jongen, David Kaye,.was gewond en kon zich niet bewegen. De vloed kwam met grote snelheid opzetten en dreigde het rotsachtige eilandje waarop hij lag /e overspoelen. Nog juist op tijd kon een dokter van de marine zich uit een helicopter aan een kabel laten zakken om Kaye een morphine-injectie te geven en hem aan boord van de helicopter in veiligheid-te brengen. OP de Benelux-rninistersconferentie, die gisteren in de Trèveszaal in Den Haag werd gehouden, hebben België, Nederland en Luxemburg 'besloten tijdelijke en incidentele maatregelen te tref fen ter bescherming van bepaalde Belgische industrieën tegen de concurrentie van de Nederlandse import: met name de rayon-weef selindustrie, de rayon-tricotage-industrie .(-charmeuse), de emaille- industrie, de handbreigarenindustrie, de leren-schoenindustrie, de beschuitindustrie en de textielindustrie. VOORTS is beslóten daarbij een nieuw element in de sociaal-economische samenwerking tussen België en Luxemburg aan de ene kant en Neder land aan dé andere kant in te voegen, nl. de invoering van een arbitrage systeem, dat zal gaan werken wanneer het overleg tussen de betrokken bedrijfstakken in Nederland en België en tussen de Belgische en Neder landse regering niet tot een oplossing leidt. HET derde belangrijke besluit is dé instelling van een interparlementair. Benelux-adviescollege, dat de drie regeringen in sommige gevallen 'moet raadplegen en in andere' gevallen kan raadplegen; Beide partijen. Nederland enerzijds en België en Luxemburg anderzijds, hebben allereerst een z.g. catastrophe-clausule uitgewerkt, die in werking treedt, wan neer de situatie in bepaalde bedrijfstak ken in België een crisiskarakter ver toont en deze crisis een gevolg is van dc Nederlandse import. Deze crisis wordt vastgesteld aan de hand van kwantitatieve normen: Gistermorgen is in de Trcvcszaal te Den Hang de Beneltix-confcrnnlic begonnen. De Nederlandse ministers temidden van hun Belgische en Luxemburgse college s. De Oostduitse minister van Staatsveiligheid, Zaisser, Is van ..zijn. functie ontheven en .het ministerie wordt als een staatssecretariaat ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken..Tot staatssecretaris van Staats veiligheid isbenoemd? Wollweber, een andere communistische veteraan. Zaisser beroemde, er zich vroeger op, dat hij een speciale 'telefoonlijn had met de Russische minister van Binnenlandse Zaken, Beria,? die nu is afgezet. Men durft? overigens niet te zeggen, dat ook Zaisser'ten val is gebracht. Men acht het zelfs nog mogelijk, dat hij benoemd'zal wórden tot minister van Binnenlandse Zaken. De tegenwoordige minister van ".Binnen landse Zaken, Stoph, is geen grootheid. r 1. Wannéér de productie in de betrok- - ken Belgische bedrijfstak in de loop van een-halfjaar ten minste mei 15 procent is gedaald ten opzichte van - het gemiddelde van de corresponde rende 'Jialfjaren der twee.voorafgaande jaren en déze vermindering voor meer dan 75 procent aan de toeneming van de invoer uit Nederland dient te wot- den toegeschreven. 2. Wanneer, het volume van' de invoer der producten van een bepaalde be drijfstak.' uit Nederland tijdens een bepaald half jaar gestegen is met'60 procent.'of met oen bedrag, dal geli]k is aan 15 procent van de-próductio ten opzichte yan*het gemiddelde der cor responderende halfjaren.;, van de twee voorgaande .jaren! i «JfiÉS-é Volgens betrouwbare berichten zal morgen de Koreaanse wapenstil stand worden getekend. Generaal Mark Clark heeft dezer dagen definitieve machtiging ontvangen, om het bestand te sluiten. President Syngman Rhee heeft verklaard, dat het bestand aanstaande schijnt. Alleen hij kan nog roet in het'eten gooien, hoewel men -niet goed meer ziet hoe. De Amerikaanse minister Dulles heeft-na een bezoek aan Eisenhower gezegd: „Ik wacht af, wat er gebeuren gaat". De voorzitter der V. N.-Assemblée, Pearson, verwacht de ondertekeningsplcchtigheid binnen enkele dagen. De Zweedse generaal Grafstrom méént, dat de wapenstilstandscommissie nog voor Augustus haar werk zal kunnen beginnen. De Noordelijken hebben het gebouw, "waar de ondertekening zal plaats vinden, voltooid; op de voorgevel prijkt een grote vredesduif van Picasso. Zaisser, een zwaar gebouwde zestiger, sprak nooit in het openbaar, omdat hij stotterde. Niettemin was zijn positie machtig. Hij had de rang van Sowjet- generaai en was de chef van de 20.000 man weluitgeruste en bevoorrechte vei ligheidspolitie. Na de Kapp-putsch organiseerde Zais ser een rode garde in het Ruhr-gebled. In verband met een politieke moord vluchtte hij naar de Sowjet-Unie. Hij spionneerde in China, Mantsjoekwo ?en hij voegt er aan toe, dat hij nog nooit een argument, laat staan een Bijbels, heeft horen noemen, waarmee men dat standpunt kan ondersteunen. Wij zouden omgekeerd willen zeg gen: Wij moeten nog het eerste Bij belse argument .horen waarom de Overheid, als het economische leven in het honderd loopt of dreigt te lopen, zich aan de taak zou mogen onttrekken, om te trachten er voor te zorgen dat het ook in dat leven met goede orde zou toegaan. Dat is geen plan-ideologie. Maar dat kan meer betékenen dan correc tie die geen directie mag zijn. Dat is geen streven naar een totalitaire staat. Hoe minder Overheidsbemoei ing, hoe liever. Maar het ligt in de aard van het ambt der Overheid, dat zij mag optreden om het anders in de war lopende leven mogelijk te blij ven maken. Wij hébben het gevoel, dat Van Riessen door de conclusies, die hij trekt uit de nevenschikking der souvereiniteitskringen gelijk hij die als juist ziet, de Overheid berooft van de mogelijkheden om de taak te vervullen, waarvoor zij ingesteld is. Wij voegen ér aam toe, dat er bij Van Riessen merkwaardigerwijze en gelukkig aanknopingspunten zijn voor het tegenovergestelde. Zo zet hij plot seling Cpag. 231), midden in zijn radi cale betoog tussen haakjes de zin: „Wij spreken niet van tijden van nood, maar van normale omstandig heden". Wij vinden uit een oogpunt van immanente critiek deze zin wel uitermate zwak, omdat daarmee heel het principieel-radicale betoog gere lativeerd wordt. .Want, zo zouden wij willen vragen: wat zijn tijden van nood en wat zijn normale omstandig heden? En wat betekent dan de radi cale stelling dat er geen sprake van kan zijn dat de Overheid eniger lei zelfs maar kortstondige leiding, laat staan algemene lei ding in het economisch leven mag hebben? Wij hebben en wij hopen dat dit goed gebleken is in. vele opzichten grote waardering voor het werk van Van Riessen. Maar het komt ons voor, dat uit hetgeen wij hier schre ven blijkt, dat hij met zijn systeem er niet uitgekomen is. De voorgaande artikelen over „De maatschappij der toekomst" werden gepubliceerd op 15, 16, 23 en 24 Juli. Klein-Azië. In 1936 organiseerde'hg als generaal Gomez de eerste internationale brigade in Spanje. Latèr keerde hj} te rug naar Moskou. Hier. leidde hij onder meer een 'marxistische school voor krijgsgevangenen. Hij was geen vriend van Ulbricht, de eigenlijke communistische leider in Oost-Duitsland." Niettemin klom hij op van politie-chef in Leipzig tot,minister van Staatsveiligheid en lid van het Po litbureau.. Zijn .vrouw is minister van Onderwijs. Wat Wollweber betreft, zyn naam in de geschiedenis van de Komintern is geducht. In 1918 was hij.de eerste ma troos, die op een Duits schip de rode vlag hees. Tot 1933 was hij communis tisch lid van de Rijksdag, In dat jaar week hij uit naar Kopenhagen, vanwaar hij havenstakingen en scheepssabotages leidde over de hele wereld. In Zweden raakte hij een keer in de gevangenis, maar ambassadrice Kollontaj wist hem er uit te krijgen als „Sowjet-burger", De oorlog bracht hij in Moskou door. Daar na organiseerde hij een spionnageschool in Mecklenburg. Formeel was hij staatssecretaris van Scheepvaart. Intussen wordt ook vernomen, dat er 'een ernstig meningsverschil ontstaan is tussen premier Grotèwohl/dieéen voor zichtige koers voorstaat ter vermijding van een nieuwe opstand in Oost-Duits land, en vice-premier Ulbricht, die wil aanpakken met harde hand. Ulbricht zou van plan zijn in het centrale comité van de Socialistische Eenheidspartij be zwaren tegen Grotewóhl in te brengen. Naar verluidt vergadert het centrale comité heden. ^I^HtóNedèidamlI m/deMet - tsk is* gestegen. Ten tweede wanneer de totale; toeneming van de invoer voor 'mee.dair ^O /procent aan de invoer uit derde?) landen dient te worden toege schreven. Ten derde wanneer de> ver meerdering ..vande invoer uit Neder land de plaatsvan de invoer uit derde landen heeft ingenomen en ten vierde de invoer uit Nederland minder dan 7 procent van-het verbruik van België uitmaakt. i.?'.. •;-••• Vervolgens hebben de ministers op de conferentie.:van gisteren een z.g. soepel-' heidsclausule opgesteld, waarbij de Bene- luxorganen .-(hét Comité van: Ministers én dc Raad van Presidenten) vaststellen dat ig een bepaalde sector van industrie eer. ernstige crisistoestand bestaat tengevolge vén de invoer uit een der beide andere landen, zonder dat de bovengenoemde catastrophe-clausule van toepassing zou zijn, en waarbij de drie regeringen bij wijze van uitzondering bepaalde maat regelen kunnen treffen. Zowel de maatregelen die op grond van de catastrophe-clausule als op grond van de soepelheidsclausule worden ge nomen; zullen van tijdelijke aard zijn en hun geldigheid zal vooraf worden be paald. Indien een maand na de datum, waar op een der drie regeringen beide clau sules berustten uiteraard op basis vari wederkerigheid een beroep op een van deze clausules heeft gedaan, geen overeenstemming wordt bereikt .zullen beide regeringen de arbitrage kunnen inroepen van een college van drie per sonen; een Nederlander, een Belg en een door deze beidepersonen in onder ling overleg te kiezen derde 'scheids rechter. Dit arbitrage-orgaan zal dan binnen twee maanden uitspraak tmoetcn doen, -C- - Wij wijzen erop dat deze arbitrage procedure door de parlementen der drie landen moet worden - goedgekeurd. In X950 -.verd door deBelgische minister arbitrage op de landbouwsector aan vaard, doch werd door België later niet i aanvaard, medé omdat het Belgische parlement daartegen grondwettelijke bezwaren maakte. Het is ons niet be kend of deze bezwaren thans achterwege zullen blijven. - De Belgische ministers hebben giste ren opnieuw deze arbitrage-procedure ook voor het landbouwbeleid aanvaard. Volgens de overeengekomen arbitrage procedure kan de eisende regering, ïn- Zuidkoreaanse kringenzeggen intus sen, dat zich in Noord-Korea 'een ver bitterde strijd om de macht afspeelt tussen pro-Russische en pro-Chinese communisten.De laatste groep onder Kim Toe'Bong zou, terrein winnen op de laatste onder premier Kim H Soeng. Vier onlangs door Radio Pjongjang ge noemde vice-premiers zouden behoren tot de pro-Chihese groep. De Russische invloed in Noord-Korea wordt volgens deze bronnen steeds geringer én Korea zou wél eens de aanleiding kunnen zijn tot ,eén breuk tussen Peking en Mos kou'. Dit zou kunnen verklaren, waarom de Noordelijken zo.,.gretig een wapenstil stand blijken t<? ./'wensen.' Anderzijds moet.meruin. acht/hgmeiifïdkt^ïëigluid^ .Kbrëaneri.'Vdle^dè^wapenstilstttn'cbémiet: wilIèn;?ide':bron'i.v'an; déze-berichten' zijn. President Rhee :heeft?gisteren '.op;pen- rustige wijze uiteengezet/?w.aarom- vol-;' gens-hem de beloften;? die dé Amerika- 'nen de communisten- gedaan hebben iri Panmoenjon niet stroken met de af spraken, die de Amerikaanse ondermi nister Robertson gemaakt heeft met hem:-" 1. Er was afgesproken, dat Amerika en Korea een tijdslimiet zouden bepa len voor de; politieke conferentie. Daar na zou Korea volledig'vrij zijn/zijn po gingen om de indringers te verdrijven, voort'te zetten. Tn Panmoenjon beloof den dé Amerikanen zulke pogingen te gen te werken. 2. Er was afgesproken, dat in Zuld- Korea geen Indische of. andere troepen zouden landen om de 'krijgsgevangenen te bewaken. In Panmoenjon beloofden de Amerikanen zelfs politiebescherming voor deze troepen. 3. Er was afgesproken, dat de krijgsgevangenen, die niet naar huls willen, in Zuid-Korea zouden worden dien de scheidsrechters geen beslissing hebben genomen binnen de hun toege kende termijn van twee maanden, als beschermende maatregel ea vooreen hoogste drie maanden de invoer uit hei andere land binnen de grenzen houden van het gemiddelde van de termijn van zes maanden, voorafgaande aan de dag waarop de eis is ingesteld. De drie regeringen zullen iedere /es maanden met ingang van de datum van de inwerkingtreding der uitzonderings maatregelen, die op grond van de catastrophe- en soepelheidsclausules wor den genomen, onderzoeken of die maat regelen nog noodzakelijk zijn of dat zij moeten worden gewijzigd. Ook hierover kan bij gebrek aari overeenstemming arbitrage worden gevraagd. Zie verder pagina 4 Gistermorgen is het grote 'gat m de Veerhaven van Kruiningen op Beve land gestopt. Dit geschiedde met een enorme uit Engeland afkomstige caisson. Om kwart over negen kon digden de stoomfluiten van meer dan vijftien sleepboten aan, dat de operatie „Klapdeur", zoals deze dichting werd genoemd, was gelukt. vrijgelaten. In Panmoenjon. schijnt men ze naar een neutraal land te willen stu ren voor verdere intimidatie door de communisten. 4. Er was afgesproken, dat de vrij lating van de 27.000 Koreanen door Rhee zou worden beschouwd als een voldongen feit. In Panmoenjon werd overeengekomen de kwestie aan te hou den tot de politieke conferentie.; 5. Rhee had een tekst voorgesteld voor een bijstandspact met Amerika. Hij had daar verder nog niets op gehoord. „Wij zijn in de wargebracht en be zorgd", aldus de bejaarde Koreaanse president. Advertentie, De koelere lucht, die in het midden van de week West-Europa- binnen stroomde, wordt nu weer verdrongen door warmere lucht uit het Zuiden., -. Voor vandaag en morgen wordt dan. ook warm weer verwacht. Boven. Spanje bevindt zich echter: een storingdie langzaam naar. -hét:'. Noorden beweegt. Samenhangend met' deze storing bestaat er voor vandaag kans op enkele verspreid optredende onweersbuien. - Voor Zondags is de kans op onweer/ met enige afkoeling groter.„Dit hangt;: samen met het langzaam nader bij- komen van een nieuwe Oceaahdepres---^ sie, waardoor de onrustige ovérgangs- zone tussen de warme en koelere. Oceaanlucht weer minder bij on's lahd -f komt te liggen. De Duitse bondskanselier Adenauer; heeft vóór -dc bijeenkomst van 'de'mi-/ ntsters van Buitenlandse. Zaken? in Washington voorgesteld, dat; de Euró- pese Defensie-Gemeenschap, dc Sowjét-', Unie een non-agressiepact zal' aahble-.c den, ten einde de Russische' vrees';.v«örv"v... de herbewapening van Duitsland;,pnge-?:;|:J^.. daan te maken. vJvAV'j® Adenauer hééft naar thans bekend'-ié.- geworaen dit voorstel 'gedaan in Teen?;, brief aan de Amerikaanse? rmnistierïlyaagj-; Buitenlandse Zaken, Dulles. Hp ..?heeft?;.;. Dulles verzocht het plan aan. zijn.BritsésS^ en Franse .collega's voor; te- leggeügtijs^S dens 'de' conferentie/.- Een woordvoerder? ?van?"'het;.;Ameri-?;;i kaanse ministerie-.van* BuIténlandsé^Zfeg||» ken heeft inmiddels echter'. categóriscli?;/g| ontkend,; dat, Adenauer ees'',.iti«gt-aanyaXs-,: verdrag heeft voorgesteld. Spj gng Wel hoeft Dulles een brief ontvaar.-/ Het „State Department" kan de; inhoud vw-1- hiervan niet bekendmaken/Dit scbrijyen v.!», bevatte echter geen enkelesuggésüéyanjjjsp het karakter, zoals in?buitenlandse*pegsi$| berichten is/ gemeld, Mdus'?déjfAïn|H^®^ I kaanse verklaring. i <- jw i Jr-r Premier Winston Churhill heelt gis teren voor dc eerste maal zijn huis verlaten sinds zijrf arts hem een maand geleden rust voorschreef.. De 78-jarige premier verliet zijn woning in Chart- well en stapte kwiek haar de auto die enkele meters verder geparkeerd stond. Maar alvorens in te stappen keek hij even bewonderend naar de reusachtige lindeboom, die voor zijn huis staat. Zonder enige, moeite stapte de pre mier in de wagen en riep zijn poedel, die naast hem ging zitten. Zijn secre taris nam vervolgens in de auto plaats. Toen de auto wegreed zette Churchill zijn hoed af. Vriendelijk glimlachend groette hij de mensen die zich aan de tuinpoort verzameld hadden. Churchill is thans verhuisd naar Chequers, het officiële buitenverblijf van alle Britse premiers. Hij steekt niet onder stoelen of ban ken dat hij niet van Chequers houdt en liever op ziin eigen buitenverblijf ver toeft/dat minder op een kantoor lijkt en meer gelegenheid biedt om te schil deren. Chequers is echter speciaal op het verblijf van een premier ingericht, heeft meer ruimte voor conferenties en een directe verbinding met Whitehall, waar de Britse regering gevestigd is. Aangenomen wordt dat Churchill van plan is enige van zijn officiële plichten weer op te vatten en daarom van verblijfplaats verwisseld heeft. De officiële residentie van de pre mier, Downingstreet 10. heeft intussen een verklaring uitgegeven waarin wordt gezegd: „De maand rust heeft de premier Evenals verscheidene andere geallieer de staten, waarmee Nederland in de tweede wereldoorlog tegen Japan heeft gevochten, heeft thans oók ons land enige Japanse oorlogsmisdadigers onder zekere bepalingen in vrijheid doen stellen. Dit is geschied, nadat de strafzaken van de betrokkenen op haar mérites waren on derzocht. Het betreft hier twaalf Japan ners. die. door Nederlandse rechters ver oordeeld. in de Sugamo-gevangenis in To kio hun straf ondergingen. Bij de ontploffing, die zich aan boord van de Amerikaanse tankboot „Pan Georgia" heeft voorgedaan, is blijkens nadere berichten één persoon omgeko men en worden er zes vermist De zes vermiste personen bevonden zich aan boord van twee sleepboten, die op het ogenblik van de ontploffing vlak bij de tankboot lagen. Zij werden door de luchtdruk over boord geslagen. De tweede machinist van de tantoboot is vermoedelijk verdronken, nadat hij van het brandende schip in de rivier was gesprongen. Alle andere beman? ningsleden van het -verongelukte schip zijn gered. ijgHggjjg zeer veel IgoedT Churchill heeft thasis 'Chai^ell^^c'--* latèn 'eii -zich? haar Chequefs'Jbégev^.t^ waar. hn de eerstkomende.véertiéSlfia zal houden". ffi dagen verblijf De Russische pers gaat zeefeg ver in de bewering, dat de johg-ié ste onlusten in Oost-Duitslandf, het werk zijnvan Westerse, pro-; vocateurs en volstrekt 'geen. reële ondergrond hebben big -dët bevolking zelfOm die stelling:.' te staven worden natuurlijk ook: illustraties gebruiktWel zeer) naïef is bovenstaande foto,: die': verscheen in het Russische tréek-ï? blad „Ogonek" Dit bijschrift;:; stond er onder; „nier ziet u een van de bulten-: landse bnurllngen, die gearresteerd/; werden door de voléspoUtle te Eïë?f; tart bi] een poging, om ongeregeld?/? aeden uit te lokken. Een Texss-das, een trui in de stijl van bet /Vuierl- kaanse Wilde Westen: alles weird aan??: dese typische crimineel In de Weste- Hike sector van Berlijn gegeven;V- vóördat men hem naar Erfnrt aond met een groep provocateurs en op-,.." hi tiers". Nu, wanneer dat zo is, fcah men moeilijk meer spreken varin „geheime" agenten.' Want als dat', geen Amerikaan was, die daar'in' Erfurt rondliep, wie dan - wel?1': Overigens begrijpt men niet goed:? wat deze jongeman moest doen met die typisch Amerikaanse daspf die hem Hier over de schouders. - is gehangen. Want bij:dadtruitje® draagt men geen das. Hij liep ër~\ waarschijnlijk mee te zwaaien?-; om toch vooral niet .de. kansttéf- lopen voor een gewone Duitaer.ï? van de Sowjet-zone te wordenf- aangezien,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1