Wapenstilstand Na3 jaar zwijgt het kanon: hedenmiddag 2 uur In afgelopen nacht om (Kom/ in nur FRONT VOOR DONDERDAG Geen economische inzinking te verwachten Drie jaar oorlog AMNESTIE AFGEKONDIGD ÏN HONGARIJE mee naar de verborgen schatten I 4 km brede neutrale zone Strubbelingen tot het allerlaatst Noordelijken laten gevangenen vrij Ondertekening Wisselend weer Dreigende staking Mj beroepsvervoer; Concentratiekampen worden gesloten wmmmm D1 MAANDAG 27 JULI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2526 Weerbericht Zaisser in ongenade gevallen Na de wapenstilstand Sjah verbant zijn tweelingzuster duurde 10 minuten r li Koningin kampeerde in Ommen wmH m Ml ®Sti Vanmiddag om 2 uur Nederlandse tijd zwegen de kanonnen op Korea 12 uur nadat de lang uitgestelde wapenstilstand te Panmoendjon werd ondertekend. De overeenstemming kwam gisteren tot stand. Beide partijen kondigden daarop aan, dat de ondertekening hedennacht om 2 uur zou ge schieden drie jaar en 33 dagen na het uitbreken van de oorlog, die het „land van de Morgenstilte heeft geteisterd ten koste van twee millioen driehonderdduizend slachtoffers. De voornaamste onderhandelaars, generaal Harrison voor de Verenigde Naties en generaal Nam II voor de communisten, zetten hun handtekening om 02.00 uur in de „vredespagode", die speciaal voor deze gelegenheid was gebouwd. Binnen 72 uur na de ondertekening, dus vóór Donderdagnacht 2 uur, moeten de troepen zich aan beide zijden van het 250 kilometer lange front twee kilometer terugtrekken om een niemandsland van 4 kilometer breedte te doen ontstaan. Volgens New Yorkse radio berichten uit Moensan hebben de Noordelijken ,de verbondenen medegedeeld; dat zij 12.376 krjjgs gevangenen zullen vrijlaten. Vier Nederlanders in Korea vermist Opening Boekenweek 1954 Dogorders Eisenhower •Nwww sWxx^xxxixxK' Zie verder pagina 3 Niet voor., dezen (Van onze correspondent). kE deelneemsters aan het internationale kamp van het Nederlandse Padvindsters Gilde te Eerde (gemeente Ommen) moesten Zaterdagmiddag verbor gen schatten opzoeken, die her en der op een fraai landgoed ver- borgen waren. Koningin Juliana bracht juist een bezoek aan de padvindsters. Zij was ook gekleed in het pad vindsterskampuniform. Ills w Rotterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telet 29215 (S 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein I Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Administratie: Tel. 114402—115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b. Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week. 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijks. Vs. Directie: O. A. KEUNING en Mr. K. VAN HOUTEN Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond... ENKELE BUIEN Veranderlijke bewolking met nu en dan enkele buien en een kans op onweer. Overwegend matige"l wind tussen Zuid-West en Zuid. Iets warmer. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT1: pgttfe "3 ZO is dan eindelijk de wapenstilstand in Korea getekend. Een zucht van verlichting en van dankbaarheid gaat ongetwijfeld door de gehele wereld om dat aan het bloedvergieten, daarginds althans, een einde kwam. Nu komt de tweede en nog veel moei lijker phase om de wapenstilstand om te zetten in vrede. Daar komen de eigenlijke politieke problemen bij kijken. De kwestie van de eenheid van Ko rea De vraag of de communisten er mee zuilen instemmen, dat er daar in het Oosten op het vasteland van Azië een levensvatbare anti-communistische staat zal blijven. Daarmee hangt weer samen de verhouding van China tot Amerika en tot de Verenigde Naties. In dit licht moet men de „opstandigheid" van de Zuid-Koreaanse president Syng- man Rhee -zien. Dat zijn dus een heel complex hete hangijzers. Het merkwaardige'is dat er al Fran- se stemmen wordenvernomen, die he. Jemaal géén blijdschap uiten over deze wapenstilstand, omdat men nu verwacht een sterkere communistische agressie in Indochina. Hier duikt het probleem van de ondeelbaarheid van de vrede weer op, we mogen niet vergeten' om een spreekwoord eens om te draaien dat de ene zijn brood de andere zijn dood kan zijn. Hoe het zij, de komende maanden zul len interessant worden. Interessant hier om, omdat men dan zal kunnen onder kennen, hoever de communisten zullen willen gaan om een zekere ont spanning, een zekere mate van stabili teit over langere tijd in de wereldver houdingen te scheppen. We doen eigen lijk beter in dit verband maar niet van „vrede" te spreken. Bij die onderhandelingen die nu ko men zal het wel weer heel vreemd toegaan. De wapenstilstandsonderhande lingen hebben dat al wel bewezen. Men weet maar niet zo een. twee, drie, waar men aan toe is. En de teleurstellingen, die zeker komen, behoeven daarom niet per se verontrustend te zijn. Want de communistische onderhandelaars hebben de t(jd on nemen er de tijd voor. Her innert u zich nog, dat er eens in Parijs een vier-mogendheden conferentie was, waar op een bijeenkomst, gedurende de gehele, vele uren durende zitting, nie mand een woord sprak? Dat is modern diplomatiek vertier. Heeft het verzet der Verenigde Naties in Korea nu zin gehad? Op die vraag kan op dit ogenblik dit,- .-worden geantwoord: I 1. De agressie van het- door', de Rus sen bewapende Noord-Korea op Zuid- Korea is mislukt. 2. Noch de Russische .noch de Chine se hulp heeft die mislukking kunnen voorkomen. 3. De toestand in Korea is thans on geveer zoals hij was ten tijde .van het begin der'agressie, - - _4—_D«'k communisïen. _wetpB ^.nu,dat- agressie niet loont en dat hét Wester^ bij agressie: terugslaat "en. daarbij hard nekkig blijft volhouden. Dat is voorlopig alles;wat: er van te zeggen valt. En dat is al heel wat. V.KOSSEM'S f. 1.40 f.1.- KXvXXXXXXXXXXXxXxXXXaSWU k\\VvX\\\\\W\X\X\\X-*-;rlH Kv\\k\XXXX\X\\\\XXXX*Vr,'; De Oostduitse Socialistische Eenheids partij heeftvandaag medegedeeld, dat de voormalige Oostduitse minister voor de Staatsveiligheid, Wilhelm Zaisser, „een vijand van het volk is".' De S.EJD. heeft verder belangrijke organisatorische wijzigingen' bekend gemaakt. De vredespagodete Paninocnjon, zo als het (teel geschilderdeT-vormige gebouw waar de bcstandsovcrecnkomst is getekend, wordt genoemd, is een ty pisch Oosters bouwwerk. Het ligt slechts enige meters van de tent waar de on derhandelaars hun besprekingen hebben gehouden. Nieuwsgierige Amerikanen verdringen zich voor de ramen en deu ren. Het is een houten gebouw in Noordkorcaanse stijl met een over hangend dak en met matten langs de muren. Het beslaat een oppervlakte van 960 vierkantemeier. Boven de drie toegangen tot de zaal zijn „vredesduiven" van anderhalve meter aangebracht 'tegen een blauwe achter grond in de vorm van een driehoek. Deze duiven zijn gemaakt naar de be kende tekening tan Picasso. Volgens financiële deskundigen te Londen is er geen reden om te veron derstellen, dat de wapenstilstand op Ko rea een economische inzinking voor de wereld met zich zou mede brengen. De marktenhebben zich reeds sedert enige maanden kunnen aanpas sen. In verband met de vooruitzichten voor deze wapenstilstand en het is mogelijk dat aeze aanpassing de laat ste dagen haar einde heeft bereikt met de prijsdalingen voor producten, zal tin, rubber en copra. De Amerikaanse uitgaven voor- de fensie zullen in het komende laar waarschijnlijk even hoog zijn als in het afgelopen jaar - en het bedrijfsleven c? De sjah van Perzië heeft zijn Zater dag uit Europa teruggekeerde tweeling zuster, prinses Asjraf, gelast het land 'zo spoedig mogelijk te verlaten. De 33- jarige prinses, die gehuwd is met een functionaris van een Egyptische lucht vaartmaatschappij en uit dat huwelijk driekinderen bezit, is vaak de,,.macht achter de Perzische troon", genoemd. Premier Mossadegh heeft haar en de koningin-moeder er van beschuldigd te gen zijn regering te hebben samenge zworen. Er is wel eens gezegd dat de prinses „linkse sympathieën" heeft. Eens bezocht zij Stalin. Het ministerie voor hofaangelegenhe- den heeft medegedeeld, dat de prinses zonder voorkennis en toestemming van de sjah was teruggekeerd. Zaterdag kwam zij incognito per vliegtuig uit Pa rijs te Teheran aan. Daar zij geen .in- reisvergunning had, vroeg de politie in structies van Mossadegh,, „die haar toe stemming gaf het vliegveld te verlaten. Twee jaar geleden moest zij onder, druk van Moss ade gh het land verlaten. zal uit dien hoofde evenveel steun on dervinden als tot dusverre. De Ameri kaanse geldpolitiek biedt de laatste tijd een meer bemoedigend beeld en de eco nomische bedrijvigheid in Amerika blijft zich over het geheel genomen op een zeer hoog en stabiel niveau handhaven. Ter compensatie voor- een eventuele da ling elders bestaan er mogelijkheden voor meer handel met de landen van het Sowjetblok, vooral China. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Sow- jet-Unie handel met het Westen wil drijven en mogelijk Westelijke hulp be hoeft voor de industrialisatie van Chi na en de Oost-Europese landen, en mogelijkook voor Rusland zelf. De landen van het Westen kunnen thans vermoedelijk hun aandacht gaan besteden aan constructieve nieuwe ont wikkelingen. Zo zal b.v. de inwissel baarheid van sterling vermoedelijk offi cieel of niet officieel worden bespro ken. In een verbeterde wereldatmosfeer zou het mogelijk voor de Amerikanen aantrekkelijk kunnen zijn als een moge lijke methode voor het uit de weg,rui men van de bestaande belemmeringen op het gebied van valuta en wereld handel. Van het Nederlands Detachement Ver. Naties in Korea worden, volgens voor lopige Inlichtingen, vier leden vermist. De familieleden zijn daarvan op de hoogte 'gesteld. De Vereniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels deelt me de,; dat .de officiële opening van de Boe kenweek 2954 is vastgesteld op Vrijdag avond. 26 Maart 1954 in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag. Generaal Mark Clark, de opperbe velhebber der V.N., maakte het nieuws in Tokio bekend. Hij vertrok daarna via Seoel om in zijn vooruitgeschoven hoofdkwartier te Moensan zijn hand tekening te zetten. De Noordkoreaanse maarschalk Kim II Soeng en dc Chinese generaal Peng Teh Hoeai zouden de overeenkomst op een niet nader aangegeven tijden plaatsondertékenen-.Luitenant-kolo nel CL M. Schilpcroord ver tegen woor-' digde Nederland bij de onderteke ning. De onderhandelingen, die op-10 Jpli 1951 begonnen eri yerscheidenfe malen afgebroken wérden, zijn ten slotte voltooid. Precies twee uur Nederlandse tijd werden de documenten in Panmoen djon ondertekend. De gehele plechtig heid duurde tien minuten. De beide delegatievoorzitters, de generaals Har rison en Nam 11 zetten hun handteke ning, waarna de wapenstilstand een feit was. Een uur van tevoren had, in Pan moendjon een internationale groep militairen de erewacht betrokken. Er was ook een Nederlander bij, de soldaat Harry Kaspers uit Amsterdam. Met collega's uit België, Australië, Engeland, Ethiopië, Frankrijk, Griekenland. Nieuw- Zeeland, Thailand cn Turkije vormde hij de garde d'honneur bij de plech tigheid. Op de tafel in de hal, waar de ondertekening plaats vond. stonden de vlaggen van de Ver. Naties en Noord- Korea. Er werd en toespraken gehou den en Zuid-Korea was zelfs niet vertegenwoordigd. In totaal moesten 18 documenten ondertekend worden. Pers en film waren in groten getale vertegen woordigd. Toen de ondertekening afgelopen 'was stond Nam II op en zonder ook maar met een woord Harrison te groe ten ging hij heen. De Amerikaan volgde even later zijn voorbeeld. Om' 5.05 u. tekende generaal Clark, die naar Moesan was gekomen, de overeenkomst. Hü verklaarde, dat het geen ogenblik was om te juichen, maar om .te bidden, dat de V.N. zou mogen slagen in het moeilijk streven dit be stand ten voordele van de mensheid te doen strekken. Toen Clark tekende, was er een vertegenwoordiger van president Rhee aanwezig. In een dagorder aan de troepen der V.N. verklaarde de opperbevelhebber, dat de strijdmacht 7van dc VN. ge handhaafd zal blijven' .'.om de tegen stander te kennen te geven, dat onze macht achter de beloften staat van 'de V.N. om de republiek Zuid-Korea tegen een aanvaller te verdedigen." Generaal Clark spoorde de troepen ónder zijn commando aan op hun hoede te zijn. ,.Wü moeten onze sterkte handhaven. ïn het verleden is het voor gekomen, dat de V.N. haar militaire paraatheid verslapte, omdat zij te veel vertrouwen stelden in beloften, die later niets waard bleken te zijn. Wij zullen deze fout niet meer maken." Ook de Noordkoreaanse opperbevel hebber heeft in een dagorder zijn troepen tot grote waakzaamheid aan gespoord. Binnen een uur na de ondertekening van de wapenstilstand; heeft Eisenho wer in een korte rede voor het Ame rikaanse volk over de betekenis van het bestand gesproken. De oorlog in Korea had bewezen, dat slechts moed en offers de'vrede op deze aarde kunnen behouden." Eisenhower bracht in het bijzonder hulde aan het dappere leger van Zuid- Korea, „Mannen van het Weston en mannen van het Oosten hadden samen kunnen strijden en werken voor een nobel doel". Het afslaan van, agressie had zware offers gekost. „Wij zullen er vurig naar streven, dat de vrije volken een stap dichter bij het .doel, de vrede, gebracht zullen worden", zo besloot Eisenhower. President Rhee heeft vanmorgen zijn commandanten opdracht gegeven, dat de 'wapenstilstand: moet. worden, na geleefd. Ook Dulles heeft ter gelegenheid van XNWXXX-XX^ HtnosjoeR-ue S\\\\\\\\NV eofKoen Cvi nXNXXXXXÓNSS^ MAnosjoeetje naBKOtn M4rfoSJ0£HtJè 7*1col V MAND6JOEAUE oS. k csjoeA/ste nnrtDSJOEfitJE rraefroerv de ondertekening een rede gehouden. Hij legde er de nadruk op. dat de Koreaanse wapenstilstand niet gelijk te stellen was met een verzekerde- 1950 25 Juni ..',k „De comïQunistiiïcbe Noordko- ■^réaanS83^rs owbscïiïjjden del 38ste breedtegraad f en vallen Zuid-Korea binnen. De Veilig heidsraad-doet een beroep op alle leden-staten om Zuid- Korea te hulp te kemeiu ■- -1 Juli. r De eerste Amerikanen landen, 7 Juli. Generaal Douglas MacArtfaur, de geallieerde opperbeveiheb- ber in het Verre Oosten, krijgt het bevel oyer de strijdkrach ten der Verenigde Naties. 1 Augustus. De Noord-Koreanen bereiken het Zuidelijkste punt in hun opmars, 65 kan. van de Zuid oostelijke aanvoerhaven Poesan 15 September. De troepen der VJM. landen te Intsjon aan de Westkust met een armada van 262 schepen. Het verbonden offensief naar de Mandsjoerijse grens begint. 24 November. Generaal MacArthur geeft be vel tot een nieuw offensief -om een einde aan de oorlog te ma ken. 26 November. Communistisch China kiest met 20.000 man de zijde der Noord- Koreanen. Het Chinese offen sief drijft de verbonden legers terug naar de 38ste breedte graad. 1951 11 April. Generaal MacArthur wordt van al zijn commando's onthe ven en opgevolgd door gene raal Ridgway. 23 Juni. Jacob Malik, de Sowjet-afge- vaardigde naar de V.N., stélt een conferentie tussen de oor logvoerenden voor om over een wapenstilstand te onderhande len. 10 Juli. In Kaesong begint het overleg over een staakt-het-vuren. 23 Augustus. De communisten schortende besprekingen op. 22 October. Overeenkomst om het overleg te hervatten. 1952 18 Februari. Oproer onder communistische krijgsgevangenen op het eiland Koje, dat 179 doden eist. On lusten in de gevangenenkam pen blijven voortduren. 14 Maart. De Sowjet-Unie beschuldigt de Verenigde Staten van biologi sche oorlogvoering. 21 October. De wapenstilstandsbesprekin gen dreigen vast te lopen op het kriigsgevangenenvraagstuk. 1 December. India doet vredesvoorstellen aan de politieke oommissie der V.N, - 2 December. President Eisenhower brengt een bezoek aan Korea. 1953 11 April. Accoord ondertekend over de uitwisseling van een bepaald aantal zieke en gewonde krijgsgevangenen. 26 April, De volledige wapenstilstands onderhandelingen te Panmoen- jon hervat. Advertentie (Van onze weerkundige medewerker);..^ De warme lucht, die Zaterdug ons land binnenstroomde, heeft zich. mot lang kunnen handhaven. Zondag draaide de wind weer naar het Zuid- Westen, waarbij koelere lucht van de" .-. oceaan het land binnendrong: Het weer in onze omgeving blijft nu - enkele- dagen in de invloedssfeer vanK een depressie, waarvan het centriim' ten Noord-Westen van Schotlaiui-.'is.i' gelegen. Dat' betekent wisselend weer,- met kans op enkele buien en gema tigde temperaturen. Ten Westen van de Gotf^van\jBis-j&% ca je nadert intussen een nieuwe sto-r ring, die zeer waarschijnlijk lateraojóo,: in ons land enige regen zal brengen, x'vf-: In centraal Èurópa blijft het 'nó'gli warm, alhoewel een storingsfronthin:.}? Zuid-Duitsland en Polen op tal variff,, plaatsen onweer, veroorzaakt. hoogste' temperaturen worden^öp'ïfte'fêtS ogenblik vit. ■Turk9e,^Ita1iê,i^iiiSfMi£jè^ gemeld. Daarentegen kwam in Ier- land het kwik Zondag op sommige plaatsen niet boven de dertien gradetiljy De reeds anderhalf jaar lopene handelingen over ;de herziening;van^depï loonvoorwaarden voor het beroepsvervoer;.: over de weg dreigen vast te lopen.-Zsrter-::;. dagmorgen hebben debierbijbetrokken. bedrijfeunies' overleg gepleegd enjdèXónt-J?g(;gg stane situatie 'onder het ooggezienLJDit,7;;.;J heeft er toe. geleid, dat als, ,uite^e'#pi,§g« ging om tot overeenstemming te1 koraezKfi/ii^ een- laatste,, bemiddelingsvoorstel 7aaiL'tde ;*7; werkgevers' is voorgelegrt 'waarop' uitö-.n lijk 1 Augustus, antwoord/ is|;geyraagd£te|ygj Bij niet aanvaarding van deze yoor^lleny. wordtverstoring van de':,arbéidsyre"de«,5|s niet onmogelijk geacht"'f. Deze zes kaartjes geven het verloop van de Koreaanse oorlog in grote trekken weer. De situatie aan het front is sinds 16 Juni 1951 niet noemenswaardig gewijzigd. vrede. Hii zeide. dat de agressors een geduchte afstraffing was' toegediend. Het Noordkoreaanse leger was. aldus Dulles, vrijwel uitgeroeid. De communistische aankondiging van het accoord behelsde de verklaring, dat verzekeringen, die de V.S. hadden gegeven, nog uitgevoerd moesten wor den. Doorslaggevend' zou zijn, of aüe strijd]srachten;-'dert~VJ9:.depZui&Ko£ reanen inbegrepen binnen 12uur de strijd zouden staken. eri binnen '72 uur;x van de ^demarcatielijn - zoudente rugtrekken. President Syngman' Rhee. die. zich. niet hand en tand tegen net; bestand heeft verzet, werd 24 minuten vóór de officiële bekendmaking op. de hoogte gesteld, dat het bestand ondertekend zou worden. Ofde wapenstilstand zal standhouden, hangt af van net Zuld- koreaanse legér. De Zuidkoreaanse minister, van Defensie, admiraal Sohn, heeft gezegd, dat de wapenstilstand een betere gelegenheid zal bieden om het Zuidkoreaanse leger uit te breiden, terwijl het accoord zulks verbiedt. De Ohinezen vielen gisteravond de stellingen van de Amerikaanse mari niers nog aan. •'■i h»'~ i_x>i :»il:*:1*A- AJLV'GlSi,1:"!*- .p-'A'1 Li*y- De Hongaarse regering heeft amnestie afgekondigd voor personen die:' zijn veroordeeld lol.,; gevangenisstraffen tot twee jaar. en hevel gegeven de, concen tratiekampen te sluiten. De bevoegdho- den^yan;_de„ppUtie:worden;, beperkt.,.Ook aan péirsonen die '.,'g'edwemgèn corréë- iieve arbeid" verrichten wordt amnes tie verleend, ongeacht de duurvan de straflermijn. De amnestie betreft ook vrouwen met kinderen jonger.; dan. tién jaar, vrouwen ouder dan 50 jaar en mannen ouder dan 60jaar, ongeacht de duur van de straf, waartoe zij .werden ver oordeeld. Van jjersonen die tot-, - meer dan twee jaar zijn veroordeeld: en niet om andere redenen amnestie, wordt ver leend, wordt de straf met een derde beperkt. Ook personen die veroordeeld ziin met een boete van niet meer aan 5000 forints, en deze boete nog niet hebben betaald wordt amnestie ver leend. Het decreet geeft personen die onder deze amnestieregeling vallen, gelegen heid tot volledig genot van hun in de grondwet gewaarborgde burgerlijKe rechten en totactieve •deelneming aas,'. de npbouw van het socialisme _-in'<Hon- -C.-| garye.; D*: BmnestieV'is-,.eclrter*óidët.%T^in^;Jpö-^S, ■pHssin^'vbpvi.pérsöneii.xTdiB^lwêgBiisl^ar^ftei logsmisdaden, moordL verraad; ;nilsds .vr jegens de staat ofhet ^eommunisJisc&cp regiemof illegale grensoverschrijding^^ "zijn veroordeeld.. Personen" die tot. 5 .:jaarV,'gerangenis;,rl straf zijn;veroordeeld; zullen tna-.^hunrfrt, vrijlating worden beschouwd; alsi 'mehtg® sen - die niet veroordeeld zijn geweesttïii?J|| De concentratiekampen- moetenr krach-, f- tens het decreetómterlyk op 31 "Oi ér zijn opgeheven. De;bevoegdheid:'yan'deglg, politie om verdachte' j'.persorien'ljvastlttè.^^ houden, wordt afgeschaft-.' De 7staaitspo'-.a^ litie.zal bepaalde personen geen bepaaldtSl" gebied meer als verblijfplaats :kunnettX aanwijzen. - Bij' 'n ander decreet wordt .'boeren,-:; die bereid'zijn ;tot het einde "vanvhiëW jaar op de collectieve boerderijen -'te'&ffi werken achterstallige inkomstenbelasting'^® die op 31 December 1953bètaald';had-»ir|f' moeten zijn, kwijtgescholden. -■.'-.ïztemfe)!' t TsrTfM ViX>v (Van onze correspondent) Koningin Juliana, die Zaterdagmiddag een bezoek bracht aan het kamp van het Ned. Padvindsters Gilde te Eerde {Om men), keerde tot grote verrassing van de kampleiding Zaterdag laat in de avond in het kamp terug om daar te overnach ten. Zondagmorgen woonde H.M. de kerk dienst in het kamp bij en verliet onge veer 12 uur de gemeente Ommen. De Koningin ,ian. actief deel aan de speurtocht; mat e^i bootje ging zij over de Reg';e en zij hielp mee de „Piet Hein" langs het touw naar de overkant te t rékken. Halverwege kwa- men al enigt meï »-»* de schatten aanzwemmend' c..- Vorstin dankbaar in - - „t ^en geno men. Toen de I.uiuuein arriveerde, was zij welkom geheten door de presidente van het N.P.G., mevr. J. van Nispen van Wely (links op de foto). Ia De Blokhut is de gemeenschappelijke maaltijd gebruikt, waarna de Konin gin, hartelijk toegejuicht door de pad vindsters, vertrok naar het openlucht theater In I iever. Daar heeft H.M. des avonds nofgeheel onverwacht, de laatste voo stelling van „Eind goed 'al goed" van Shakespeare bijgewoond. - '■•rids v A by:-/;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1